NIEU1 talmt» ni DE WATERSNOOD. Mo. 1604 Dit blad ve De Wa FEUI bergamb; NIEUWERI DE M7 Ter visie* van den heer DONKER GEMENGDE BERICHTEN Kerkdriel, Hedel en Polde- S WILKI schen denden Mevr. haar tanis de Waal, langs de 41.98 15.41 12.60 7.72 12.39 4.74 13.93 7.06 1.83 45.47 16.80 10..44 7.24 5.74 4.64 9.20 Weinig heeft dt En dat weinige de iko- ABONNEMEi per kwartaal S Franco per post AbHMwmantei Hl onze agente Onze bureaus Redactie, Tel. 83 Spannend ri gen binnen krachtdadige voor bezoek mei, 1 royen I Het Teruggekeerd va door den watersno het my eene Ibehoef 'tot myn Volk te ri Naast dank aan van oprechte waa: der (kostbare leven.1 hebben, zoowel ais ten tot het liefdev hun dak beroofden Niet minder waa die rust noch kna verder onheil te k sagen, waar nog si zaamheid geboden Ik ben verzeke medeleven met hel troffen heeft, een tuige (ben geweest. Kennende de ki zich gedragen te v peltfk gebed, zoow< tersnood getroffei dedigers onzer dyi onderscheid een w< wanneer zy zich da v. STAAL (s.d.) wil een voorstel indienen; spr. erkent het goed Op de x Waal ,die nog voorraad der ovens wt nu snel, doch Er komt wat ganj waterstand in den IJ Sedert gistermorj c.M. pl. N.A.P. wi vallen, stand 718 was. De gasfabriek straatverlichting afj gaslevering op normi de voormalige Ooi bewaarschool zijn vest, die daar volledig van het noodige den voorzien. De steenfabrieken langs weinige steenfabriken nog in het bezit waren van hun ongebakken steen, is het stoken reder aangevangen. KERKNIEUWS. Hel provinciaal kerkbestuur heelt hel beroep van ds. H. J. van Sohup- pen te Groot-Ammers bij de Ned. Herv. geneente te Vlaardingen, nietig,' verklaar^. Oe regeer Duiti President Hindei 8te dagen van lu ding gesteld met der politieke parti voerd over het von tie. President Hand steeds aan de toe wil alvorens een op regeering te geven en democraten ee over hun houding iDe verwachting nieuwe jaai* een o matie zou worden schied, wel heeft D president langdur den en ontving Pre nisters Stresemann Gessler (ryksweei beid) en Stingl (p heeft Hindenburg stand en de kwes gepraat, maar o niet tot eenigerlei sultaat dezer bespi gelijkheden zijn er: aan den tegenwooi de opdracht tot wacht nog enkek van daar. Het water valt snel» verschil- i l._j:-;egen zijn weer vrij, zoo- ’sjHeerenberg, Terborg, Ülft Ook de Dijkstraat in is weer voor voetgangers Heel Kampen is vol opwinding en en aan de zuidelijke uitgangen der stad ver dringt zich vóór de politie-afzetting een dichte menigte, hunkerend naar berichten uit de geteisterde streek. Van de enkele es tafetten, die komen aansnorren, hoort men met hoeveel moeite en gevaar het reddings werk van menschen en dieren plaats heeft» MARKTBERICHTEN. Coöperatieve Tuiniersvereenlging „Gouda en Omstreken.” 8 Jan. Spruiten klein 1416. ld. Ie soort 3.20—11.50. ld. 2e soort 0.50- 6.50. Witloof le soort 18—34. ld. 2e soort 12—23. Uien 5.10—7.20. Kroten 1.40 —6.70 per 100 K.G. Groene Savoyekool 0.605.20. Knolsel- derie 0.105.70, per 100 stuks. Selderie 2.10—4.10. Prei 1.—3.80, per 100 bos. Boerenkool 0.280.44, per kist. Eieren 7.909J0, per 100 stuks. Kaasmarkt. UTRECHT, 8 Jan. Aangevoerd waren 43 wagens wegende 11180 K.G. kaas. De pryzen bedroegen voor le kwaliteit 54-57; 2e kwaliteit 5053; voor Rijk* merk 5260 per 50 K.G. De handel was matig. voor de Ko- ”- dorp dadelijk weer die- datzelfde gejuich, hetzelfde de Kóningin nu toch vooral ?aat dieper praeadvies betreft de De familietwist te Bkrneveld. Een gruwelijke vechtpartij tusschen. de drie gebroeders Moll, allen bakker te Barneveld, op Nieuwjaarsdag, heelt wei een zeer ‘reurig verloop gehad. Gistermorgen is namelijk die; middelste in leeftijd, de bijna 26-jarige Jan M., Wien met een dolkmes een diepe steek in de zijde was toegebracht, overle den. Voorts ligt de oudste broer, de ruim 30-jar ge Renger M., die door zijn 2 jongere broers, met een knuppel en een akkersschotel, zoo hoogst ernstig, was mishandeld, nog met hooge wond-* koortsen’ te bed, terwijl de jongste broer, de 23-jarige Cornelis M-, nog steed's de gevolgen van zijn afgesne den handspieren ondervindt. Reorganisatie Weermacht. Volgens Do Rsb zullen een aan tal officieren, waaronder enkele hoofd officieren, voor wie geen dagtaak meer aanwezig zal zijn, den militairen dienst moe* en verlaten. 21) Zij verschilde meisjes van haai eigen denkbeeld) mode durfde tar niet met haar s In kleurigheden lijkheidszin haar maar in zaken v zich (mevrouw c' 'k)» te ver door de zich zelve eet om raad zeide van plan was t nooit een geheii zolfs niet aan h In alles hetzi; menschen, die z* den, die zij haiati eigen weg, zich vreugde en verd leven. Dikwijls 1 ren zeggen ,,R en Rachel’s ergs Uit Zevenaar Zevenaar, 9 Jan. 'Bij den oud-Zevenaar- dyk is vannacht het Rijnwater be langrijk gevallen. De val gaat het binnenwater van Groessen en Duiven wast nog. kan weer gas voor de (geven en zal heden de male wijze hervatten. In Oosterschool en in de Oster- i 397 vluchtelingen gehuis- wor- RECHTSZAKEN. Dienstweigering. Voor het Hoog Militair Gerechtshof beeft terecht gestaan de 24-jafltge dienstplichtig soldaat van het reg. gre nadiers, 1). Schaper, dien de krijgs- raad te ’s-Hertogenbosflh wegens dienst weigering heeft veroordeeld tot zes maanden gevangenis» raf. Hij verklaar de, ernstige gewetensbezwaren tegen, het dooden van zijn medemensclien ie hebben Deze bezwaren zijn eerst in laitere jaren, toen hij zijn eersten oefeningstijl reeds volbracht had, bij Keulen Lobith Nijmegen St. Andries (Waal) Arnhem V reeswijk Westervoort Deventer Kampen Maastricht Venlo Grave St. Andries (Maas) Hedel Heusden Pegelbrug De 1 opgehouden te werken. nomen omtrent slechte gastoevoer. De heer VINGERLING (a.r.) heeft nog altijd niets gehoord dat de contracten der gasfabriek ter inzage liggen. Wethouder MUiIJLWIJK (a.r.) antwoordt dat de klachten het gevolg zyn van het hoo ge water, door kleine lekken dringt water in de buizen. Zooveel mogelyk wordt er aan tegemoet gekomen. Spr. dacht, waar de heer Vingerling ver klaard heeft geen hulp noodig te hebben, dat hij zich kalm naar de Lichtfabrieken zou begeven. Spr. weet niet wat de heer Vinger ling van B. en W. verwacht. De heer VINGERLING (a.r.): legging voor de Raadsleden! De VOORZITTER zegt toe het noodige in deze te zullen verrichten. ir tocht gisteren te Den zal vandaag de vluchte- centra aldaar bezoeken, vervolgens rg om hedenmiddag naar Den Haag terug te keeren. De terugtocht van Roer en Maas. Wat de val van J^et water betreft sinds Donderdagmorgen is de stad Roermond van het overtollige water in de straten bevrijd. De Roer, ofschoon nog een hoogen stand goed als in haar bed echter heeft het zoo- a±t, maar voor het haar hoogte bevredigend te daar de bewoners aan een over- ikje gewend zijn. Maar troosteloos nblik, welke zy bij haar j.l. uitloop De doorbraak bij Zalk. ipen is vol opwinding en emotie de zuidelijke uitgangen zich vóór de politie-: menigte, hunkerend naar bei Steun voor den Watersnood. De heer v. STAAL (s.d.) zegt dat de Raad wel zou willen handelen voor de noodlijden den als door dr. Hoffman aangegeven, ,ware het niet dat zulks, evenals voor de ramp te Borculo, niet zou worden goedgekeurd. Spr. meent goed te doen de burgery op te wek ken naar vermogen te steunen. Demping der Plassen. De heer v. STAAL (s.d.) doet een beroep op B. en W. om alle stappen tot demping der plassen te ondersteunen. Spr. heeft ge lezen yan de steun van Gouda door noodwo ningen te verschaffen aan Reeuwyk. Nog vraagt spr. spoedige afwikkeling van het advies inzake de zieken'huisverpleging. De VOORZITTER zegt dat de burgemees ter van Reeuwyk om hulp kwam voor de dakloos geworden arbeidersgezinnen. De ge meente beschikt niet over noodwoningen, maar er stond nog een keetje in Reeuwyk van de gemeente Gouda en ook elders was er een waarmede Reeuwyk al heel dankbaar was. Wethouder Bokhoven, die aanwezig was bij het onderhoud met den burgemees ter van Reeuwyk, bood van de firma Neder- horst 4 keeten aan, waardoor 6 gezinnen on derdak verkregen; het Roode Kruis stelde ledikanten en matrassen beschikbaar. Betreffende het adres Ziekenhu isverple- ging antwoordt de Voorzitter dat gewacht wordt op de terugontvangst van ’t adres van de Commissie. Spoed zal worden beracht. Te half elf werd de vergadering gesloten. zyn verbonden, ,moet spr. ernstig bezwaar maken het thans in behandeling te nemen. Wethouder BOKHOVEN (v.b.) heeft ook tot zyn groote verwondering gezien dat de S. D.-fractie het noodig heeft geacht een extra vergadering aan te vragen, terwijl het den heeren bekend is dat de Raad half Ja nuari, zou vergaderen! Spr. heeft den per soonlijken indruk dat men dit voorstel in een speciaal licht wil stellen. Spr. die deel uitmaakt van de [minderheid van liet col lege, is tegen het voorstel zooals ook de vo rige maal. Spr. ge|ooft niet alleen te staan met zyn meening dat men over deze zaak, die thuisfoehoort bij het Burgerlyk Armbe stuur, in een speciale vergadering liet volle licht wil laten- schijnen! Waarom zyn er de kleine burgers en stille armen niet byge- nomen? Er moet reclame gemaakt worden door de heeren! De zaak had evengoed de volgende week of over 14 dagen kunnen worden behandeld!! De heer v. STAjAL (s.d.) releveert naar aanleiding van de opmerking dat deze bij eenkomst zou zyn'geforceerd om te benut- speciale propaganda, hoe deze ver- tot stand kwam. Spr. is van mee- het college, nadat verschil van gebleken i was, ,het besluit v o o r- I era lot rijpheid gekomen. De advocaat-iiscaal nam aan dat bij ernstige gewetensbezwaren tegsn het dooden van zijn medemensch be staan, maar dat hij dergelijke bezwa ren tegen allen militairen dienst heeft, heoft S. z. niet voldoende dui delijk gemaakt. Eiseh bevestiging van het vonnis van (Jen krijgsraad. De Lek. Te Culemborg teekende de peilschaal gis termiddag 4 uur 6.08 M. -f- N.A.P.zoodot het water van de Lek in een etmaal 23 c.M. is gevallen. De middagboot van de „Reederij op de Lek” kwam dien dag weer aan. Men ver wacht dat spoedig de dykwacht wordt op geheven. Sommige boeren halen het in vei ligheid gebracht vee weer naar huis. Delfland. Ook binnen het hoogheemraadschap Delf land is de wateroverlast op verschillende plaatsen zoozeer toegenomen, dat in tal van polders uitgestrekte oppervlakten on der water staan. Dykgraaf en hoogheemra den hebben de besturen van polders, gele- -1 den Miaasdyk, telegrafisch ,.v—en verscherpte waakzaamheid de boezemkaden en de polderkaden ten of hy de organisatie heeft verlaten door den nood der tyden, tengevolge waarvan hij de hooge contributie niet kon betalen! By ve len is het onmacht. Spr. vindt het niet de manier om zóó tot organisatie te dwingen. Als de een reductie geniet, voelt spr. als uiting van een rechtvaardigheidsgevoel, zich verplicht mede te werken dat de ander het ook niet. De heer van orde indienen; spr. recht van den heer Donker, maar wenscht eerst het voorstel Overhand-Sanders behan delt te zien. Wethouder KOEMANS (r.k.) ziet van het woord af. In stemming gebracht wordt het vporstel- Sanders c.s. met 13 tegen 7 stemmen aan genomen. Tegen Mevr. Riesz en de hee- ren Bokhoven, Goedewaagen, Oostingh, Oos terling, Kamphuyzen en Vingerling. De VOORZITTER begrypt dat de heer Donker prijs stelt op de behandeling van zyn voorstel nu, maar spr.. meent tot uitbren- ging van praeadvies te moeten adviseeren. De Raad denkt op te gemakkelyke wij'ze over de dekking van de gelden. Spr. wil in omvraag brengen om over dit voorstel praeadvies te doen uitbrengen. De heer DONKER (r.k.) wil meegaan met liet voorstel van den Voorzitter. De VOORZITTER zegt praeadvies toe voor de volgende raadszitting, welke zal plaats hebben den Dinsdag na 1b Januari. De heer VINGERLING (a.r.) vraagt of de gasfabriek de kosten aan het voorstel verbonden, moet drtiigen. De VOORZITTER antwoordt dat de- kos ten komen ten laste van de gemeente. De heer OVERHAND (s.d.) komt met een korte verklaring. Spr. kan niet anders dan concludeeren dat het eerste voorstel misleiding bedoelde. Waar de Voorzitter nu zeer nadrukkelijk verklaarde dat dit niet in de bedoeling heeft gelegen en spr. geen aan leiding heeft hieraan te twijfelen, wil hy zyn woorden wel terugnemen. De VOORZITTER neemt gaarne acte van die verklaring, is er erkentelijk voor en spreekt de hoop uit dat voortaan geen ver klaringen zijnerzijds meer noodig zyn om aan zyn goede trouw te doen twyfelen. Slechte Gastoevoer. Mevr. RIESZ (vA>.) heeft klachten ver- I toonend, is echter zoo ding terug. De Maas ver nog niet gebracht, oogenblik is l noemen, stroominl is de aanbÜK, weu«j heeft achtergelaten, Hoe het water heeft huisgehouden moet elke beschrijving tarten. Geheele meuble menten krom getrokken, piano’s bedorven, winkelinventarissen, die niet vlug genoeg konden verwijderd worden, als een modder- hoop by elkaar gedreven, vermengd met het by gespoelde slib, tapijten totaal ver gaan, vloeren en ribben, die hoog tegen elkaar opstaan, terwyl het behang, met flarden langs de muren hangt. Het St. Ja- cobgedeelte heeft zeer ernstige klappen ge had, daar er groepen woningen staan, wöl-d ker plafonds ieder moment kunnen inzak ken; ruiten zyn gebroken, ramen en deuren weggedreven, het beddegoed en de kleeren bedorven, waardoor menig huisgezin geruï neerd is. De schade is onberekenbaar groot. In het Hatenboer is de rivier in haar vol le woede baas geweest. Op een stal lagen nog acht beesten aan den ketting verdron ken. De modder hing wel vyf en tien centi meter dik aan kasten, deuren, aan al wat op een B boerderij maar naam heeft en nog stroomde het water langs en door de on derste verdieping. De Roermondsche Weerd komt weer te voorschijn als een vervuild dorpje. Tege^i roof in de leegstaande hofsteden. De marechausée's mogen na 5 uur schieten. Uit Nijmegen wordt aan de „Tel.” gemeld: Kolonel Van Oord, inspecteur der Ko ninklijke Marechaussee en majoor Van Dam commandant der politietroepen, die met de majechaussée samenwerken, hebben zich heden, samen met kapitein Werner van de mareohaussée, naar Wychen begeven, ter bespreking van de maatregelen die noodig zijn, *primo met het oog op de beveiliging der omliggende verlaten boerenhoeven en secundo van de maatregelen, welke dienen te worden genomen voor de verkeersrege ling in het overstroomde gebied, thans en zoodra dit laatste weer droog zal loopen. Het meest dringend op het oogenblik is de veiligheidskwestie. Een aantal bewoners van de streek n.l. maakt van troggen en tonnen vlotten en trekt ’s avonds in de ver laten boerenhoeven op roof uit. |Wijl het corps der marechaussee niet vol doende groot is om dit volkomen te belet ten, gaat men over tot ander^ maatrege len, waartoe heden te Wychen besloten is. De burgemeester, de heer Van Rycke- vorssel, heeft in afwachting vah de binnen kort officieel uit te vaardigen orders, op dracht gekregen om nu reeds aan de bevol king bekend te maken, dat varen op het ondergöloopen land na 5 uur namiddag ver boden is en dat de marechaussée’s van hun karabijnen gebruik mogen maken. De brug van Wychen naar het vasteland was gistermorgen reeds voltooid- Officieele waterstand van heden 9 Jan. 8 K 8 Jan. 42.24 15.68 12.81 7.95 12.58 5.02 13.14 7.24 2.26 45.Q6 17.24 10.48 7.20 5.69 4.49 9-45 Beersche Overlaat heeft hedennacht De VOORZITTER zegt dat ,waar de ver gadering op verzoek is belegd, het inge diende voorstel van de verzoekers den voor rang moet hebben. De twee voorstellen ra ken elkaar ook niet geheel en al. De heer DONKER (r.k.) heeft met zyn voorstel bedoeld een uitbreiding van het voorstel Overhand-Sanders. Den heer OVERHAND (s.d.) is het niet recht duidelyk wat de heer Donker bedoelt. De heer Donker zegt te willen uitbreiden tot alle armlastigen, als bedoeld in het eerste voorstel. Spr. wyst er op dat het juist tegen het eerste voorstel gaat, want daarin schuilt de kortkoming. De heer DONKER r.k. Dat is niet zoo! Ik begryp het beter als jy! De heer OVERHAND (s.d.): Als u is vóór het voorstel dat 30 December is inge diend, dan is de zaak in orde. Dr. HOFFMAN (r.k.) was het liever ge weest indien in deze Raadszitting iets kon worden gedaan voor de ontzaggelijk groote nood en de allerellendigste levensomstandig heden der bevolking tengevolge van den wa tersnood in plaats van deze klein-politiek! Spr. wyst weer op de groote groep kleine middenstanders die in nooddruft verkeeren en het onrecht dat die groep wordt aange daan. Spr. vraagt of men nu verzekerd is dat onder die uitgetrokkenen en dubbel üitge- trokkenen en nog eens uitgetrokkenen, geen menschen zyn die een gezinsinkomen van 40 50 hebben. Spr. beveelt een onder zoek terdege aan, opdat werkelijk noodly- goedkoope cokes kry'gen. RIESZ (v.b.) zegt dat het voorstel Donker ook in de V.B.-fractie is besproken. Als de overheid gaat optreden aks Maat schappij van Weldadigheid, dan begaat men een grove onbillijkheid jegens hen, die wor den. uitgesloten, zooals de stille armen, ouden van dagen en hen, die van een inL- men van 600 700 moeten leven. Als we ons gerechtigd voelen met groot gebaar de liefdadige uit te hangen,, wat heel ge- makkelyk is, dan moeten alle arme men- mensehen van deze gave profiteeren. De heer POTHARST (r.k.)’ meent dat bij de behandeling van het eerste voorstel geen andere bedoeling heeft voorgezeten dan dat alle als wenkloozen ingeschrevenen by de Arbeidsbeurs 50 reductie zouden krijgen. Spr. noemt het onbillijk hen, die altijd be taalden voor hun werkloosheid, uit te slui ten. Spr. zegt dat er een stad in de nabij heid is, waar geen steun aan niet-georga- niseerden wordt gegeven. Er zijn hier zoo veel seizoen-werkloo^en, die nooit van de gemeente trekken. Hen niet te laten genie ten van de reductie, ,zou spr. buitengewoon onrechtvaardig achten. Van het voorstel- Donker vreest spr. geen goedkeuring van- het besluit door Ged. Staten. De heer OVERHAND (s.d.) gi op de zaak in en behandelt het j van B. en W. voor zoover het 1 meening van de minderheid. Spr. wyst op de gunstige regeling in den Haag, waar de crisisregeling voor de uit getrokkenen door het Gemeentebestuur wordt gehandhaafd. De daar uitgekeerde bedragen zyn hooger dan de uitkeeringen uit de werkloozen kas. Den Haag geeft ook een byslag op de huur als die meer dan 4.50 bedraagt en bovendien bons voor ko len en kleeren aan hen, die zich tegen werk loosheid hebben verzekerd. Spr. vindt de motiveering thans door de minderheid van B. en W. naar voren ge bracht, wel opvallend. Waarom deze nu aan gevoerd en niet b(j het eerste voorstel, vraagt spr. Om ons er te laten intippelen Nu .blijkt dat wij te maken hebben met mis leidende mededeelingen. Spr. uit met groo- .te'heftigheid een woord van protest wegens de beleediging den georganiseerden aange daan om hen te doen gelijkstellen met de armen. iDr. HOFFMAN (r.k.): Die wethouders hebt ge toch zelf gewild? De heer OVERHAND (s.d.) gaat in op winding voort: Omdat het gaat tegen het georganiseerd proletariaat, dat zyn plicht vervult tegenover vrouw en kind; die men schen wil men een hak zetten! Daarom acht spr. het verstandig de voorstellen los van elkander te behandelen. Spr. zegt dat het bekend is dat, indien alle bouwvakarbeiders tegen werkloosheid zouden zyn verzekerd, zulks voor de gemeente 600 voordeel zou zijh geweest. De bezuinigingsmaniakken hebben, volgens spr., ,er gaarne een paar ton voor over om het te laten zooals het is! Spr. eischt op hoogen toon recht voor de georganiseerden en voegt er aan toe dat de bezuinigingsfraseurs de parasieten der vak beweging dan maar uit particulier initiatief moeten laten steunen. Spr. ontkent de juist heid vanhet aantal van 227 werkloozen en ook het aantal weken. Spr. berekent dat de kosten welke het voorstel met zich brengt 1418.50 zullen bedragen en niet 1758.50, ongeacht de norm die nader kan worden vastgesteld. De VOORZITTER, die behoort tot de min derheid van het College, kan niet nalaten om een ernstig woord van protest te laten hooren over de wijze en den toon waarop de heer Overhand hen, die zyn meening niet deelen, verdacht maakt. De heer OVERHAND (s.d.): Praat zoo hard als je wil, ik laat de georganiseerde arbeiders door geen mensch beleedigen! iDe VOORZITTER zegt dat de toon waar op de heer Overhand spreekt aantoont dat hij ongelyk heeft. Spr. wenscht op die ma nier niet te spreken of toegesproken te war den. Het is spr.’s bedoeling niet de arbei ders te beleedigen. Op dit betoog van den heer Overhand wenscht spr. niet in te gaan! De heer OVERHAND (s.d.)Zoo maak je je er makkeJyk af! De VOORZITTER voelt geen aanleiding dit beleedigend spreken te beantwoorden. Wat de cijfers betreft, het aantal steun- trekkenden was 227; als men er nu by re kent, die er als gesteunden van het Burger lyk Armbestuur bijkomen, dan wordt hef cij fer 320. De rectificatie zou zonder de be rekening van den heer Overhand toch heb ben plaats gevonden. Betreffende den voorrang der ingediende voorstellen merkt spr. op dat het voorstel- Donker iets geheel nieuws is. By het voor stel Sanders-Overhand zullen ook gerekend worden georganiseerden, die steun uit de kas ontvangen en de heer Donker wil re ductie voor de armlastigen, dit zijn twee groepen, die geheel naast elkaar staan. Wat precies onder armlastigen wordt verstaan is aan spr. nog niet ddidelyk. Waar het be treft een voorstel waarvan nog niet te zeg gen is welke financieele gevolgen er aan ernsigste aanbevolen en daarby wenken ge geven welker behartiging in het bijzonder noodzakelijk is te achten. -*■ ~f. uit het rige zitting om is ge weest, zoodat het omdraaien der zaak niet door den beugel kan! Wat het beleedig ende is ten opzichte van de georganiseerden is spr. nog niet duide lijk geworden. Het is van spr. wel bekend dat dergelijke bedoelingen hem vreemd zyn. De heer DONKER (r.k.) merkt op dat er over ongeorganiseerdt 'n op niet-vleiende wy- ze gesproken is. Dat onder de gegeven om standigheden door de vrienden van de ar beiders zoo gesproken wordt, gaat alle per ken te buiten. Men mx>et de vraag stellen of de arbeider nooit georganiseerd geweest is, en alles leeft mede met hen die zoo wreed getroffen werden. Te Gorssel is op initiatief van den burge meester, baron Van den Borch van Ver- wolde, een watersnoodcommissie opgerioht. De spoorbaan AmersfoortZwol le bddreigt. Het water blijft wassen. Zwolle, 9 Jan. Hedenmrgen te 8 uur be droeg de was in het water aan de spoordijk AmersfoortZwolle ongeveer 1% c.M. per uur. Het water staat nog slechts weinig c.M beneden den bovenkant van den dyk. De treinen zullen spoedig op het bedreigde ge deelte der lijn langzaam moeten rijden. Geldereche IJsel. De waterstand aan het Katerveer is zoo wordt uit Zwolle gemeld, 3.96 M. Het wa ter is heden 26 c.M. gevallen. De schade te Doetinchem. De toestand in Doetinchem en omgeving wordt met dep dag beter, zoo meldt men ons v lende verbindingsw< als Doetinchem, Zeddam, Etten, het dorp Aalten begaanbaar. De lyken der drie by ’s-Heerenberg ver dronken inwoners van El ten zijn nog niet gevonden, de rijwielen van den heer en mej. Schenning werden op de plaats des onheils opgevischt. De door het water aangerichte schade, vooral de wegen, blijkt grooter dan aanvan kelijk werd verwacht. De omgeving van Deventer, ng in den val van den [Jsel bij Deventer. .'gen, toen de stand 733 'as, is de rivier 15 c.M. ge- waardoor hedenmiddag half vyf de ten voor s] gadering t ning dat meening gebleken i was, ,het besluit v o o r- loopig had kunijen uitvoeren; het is ook het recht der raadsleden deze vergadering aan te vragen. Spr. wist niet dat half Ja nuari vergaderd zóu worden. (Opmerkingenopdeovervol 1 e tribun e.) Op aanwyiziing van den heer DONKER verzoekt de VOORZITTER een persoon op de publieke tribune de zaai te verlaten. De aangewezen [persoon blyft zitten daar hy verklaart niets te hebben gezegd. Dr. HOFFMAN (r.k.): Er is veel meer rumoer in den Raad als op de publieke tri bune! De heer v. STAAL (s.d.) heeft niet den indruk dat de publieke tribune in een toe stand verkeert die pntruiming noodig maakt. De VOOItZrTTIjR verzoekt den heer van Staal de leiding aan hem over te laten; spr. wenscht geen bemerking daarop. De heer v. STAAL (s.d.): Het was slechts een vriendelyke wenk, ik had de indruk dat u een beetje zenu^achtig is. De VOORZITTER zegt zich volkomen te beheerschen en aanmerkingen van den heer van Staal niet w|iJ hooren! Spr. zegt dat ■zoodra er dóór dé tribune hinder ontstaat voor den Radd, s|pr. deze zal doen ontrui men. De heer v. STAAL (s.d.) merkt op dat de reductie van zoodanige beteekenis is, dat eenigen spoed moest wonden betracht. Spr. wyst op de onwaarachtigheid van het be toog van Metvr. Riiesz, die zich in de vorige vergadering scheijp verzette en nu niets an ders doet dan her voorstel saboteeren, op dat de Raad kopsdhuiw wordt. Men wil po gen het eene verworpen te krijgen door het andere. Wat de speciale raadsvergadering betreft, spr. kondigt aan dat met andere leden nog wel ééns een speciale vergade ring zal worden gevraagd om over de po sitie van de georganiseerde arbeiders in ver band met de werkloosheidsvoorziening te spreken. Nu staat een georganiseerde werk- looze er beroerder voor als de kringetjes- spuwers. Spr. heeft er de bewijzen van dat onder meer ook by een deel van het Burger lyk Armbestuur en den Raad deze opvat ting bestaat dat de georganiseerden vooral niet aan bod mogen komen. Ook daar is de stryd tusschen werkgevers- en werknemers klasse. Spr. hoopt van harte dat voortaan uit de voorstellen van B. en W. ieder raads lid zal weten hoe de minder- en de meerder heid er over denkt. Mevr. RIESZ (v.b.) zegt ter verduidelij king dat baar fractie er tegen is en blyft dat de overheid als maatschappij van wel dadigheid optreedt. Maar spr. voelt het als een groote onbillijkheid de een wel en de ander niet te laten profiteeren, zooals de armen en zij die te oud zyn ,om te werken. De heer GOEDEWAAGEN( v.b.) vraagt wat de minderheid misdaan heeft dat ze zoo wordt aangevallen? De fout ligt by de meerderheid, die had het anders moeten for- muleeren. Spr. was en blyft tegen dezen aard van ondersteuning en het voorstel waaruit het stelseilooze der geheéle steun regeling blykt. Waar is de grens? Laat de Raad oordeëlen hoe hy het voorstel wil heb ben. Dr. HOFFMAN (r.k.) heeft ook de vo rige maal gemeend dat de georganiseerden er bij betrokken waren. Zy moeten hooger staan als de ongeorganiseerden. Spr. zou het een wereldramp achten indien de orga nisaties niet bestonden; het zou zyn een te ruggaan tot de slavernij. Maar er blijft be staan het recht van den burger, wil met niet organiseeren, dan behoeft men dat niet te doen. Dat moet niet worden vergeten. De heer OVERHAND (s.d.) vraagt het woord over een „persoonlijk feit”, waar de Voorzitter meende ontdekt te hébben dat spr. dusdanig zou zyn opgetreden dat de Voorzitter er jiiet verder op wilde ingaan. Spr. zegt dteit de Voorzitter hem getart heeft te bewy ssen dat de voordracht mislei dend was. Dat is moeilijk te bewijzen, dat is een kwestie van aanvoelen. Het was bekend dat spr. in de allereerste plaats de georga niseerden er onder wilde rangschikken. Spr. stelt er prys oip zeer nodrukkelyk te verkla ren als georganiseerd arbeider dat gelijk stelling van uitkeening met armenondersteu ning beleedigend wordt. De heer VIIJGERLING (a.r.): Hy is fijn gevoelig, dat hiebben we vanavond al eer ge merkt. De VOORZ 1TTER zegt dat de heer Van Staal in zeer sterke mate is opgekomen voor den plicht tot organiseeren, maar niet tegen de wyze w aarop spr. den heer Overhand heeft beantwtoord. Dat heeft spr. genoegen gedaan. Niena&nd kan zeggen dat de mee ning der meerderheid niet duidelijk is weer gegeven. Waar de heer Overhand het woord „misleiding” handhaaft, citeert spr. T' stenografisch verslag der vorige zitt; aan te toonere dat spr. zeer duidelyk H. M. naar de geteisterde streken. De door braak bü Zalk. Val van het water van Roer, Maas en Lek. H. M. de Koningin te Ammer- zoden. H. M. de Koningin heeft gisteren na een gebracht te hebben aan Zalt-jBom- Rossum, bezocht. Het was een ware zegetocht ningin, want in elk dor] zelfde toeloop, datzelfde gedrang, om goed te zien. In Ammerzoden, aan de Maas, was de bevolking niet minder enthousiast dan in andere plaatsen. Dag.r werd zelfs het Wil helmus gezongen, ^n toen achter de Ko ningin zooveel vrouwen zich rekten, om goed te kunnen opnemen, vroeg no- De Jong: „Ach, Majesteit, wilt u zich eens even omdraaien. Die menschen wilden u ook zoo graag begroeten.” Algemeene vroolykheid natuurlyk, toen de Koningin meteen aan dat verzoek voldeed. In Well een aardig tooneeltje. Een aar dige, dikke boerendeern, met wie de Ko ningin had gepraat, was heel vrijmoedig. „Wy krijgen vandaag wel hoog bezoek; Koningin”, zei ze leuk. „Ja”, was het antwoord, „ik kom maar eens kijken, hoe jullie het hier maken. „En is dat nu het prinsesje”, vroeg het meisje weer, maar freule Van Heeckeren wijzend, die in haar regenmantel wat op den achtergrond stond. „keen”, antwoordde de Koningin lachend, „die kon niet mee. Die moest thuis blijven leeren!” H. M. heeft haai Bosoh beëindigd, 2 lingen Tilburf hedenmiddag naar Den Haag

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 4