[El! IET? 1/46 3RU NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BOOM urgiahseroaH No. 16061 luari 1826 Woensdag 27 65*Jaargang OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen ij zullen OON. FEUILLETON. t Zoon ukwerk, iet een- ir wordt t ZOON adres laten in «pieren merken t ZOON oerr wat vlugge DB IAANITIIN. - wzieken BERGAMBACHT, BERKENWQUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, \MOCCA i. Zoon in prijs; net intbladan. Verinder (Wordt vervolgd). Elke daad in ons leven is vatbaar voor ontkieming. worden. Dtreeiuscn een eem I bericm, voor de Spannend romantisch verhaal van WILKIE COLLINS. pen. De po- demonstra- regelen ge- nergie, neerslachtigbud, estanden, hypochondrie. gratis brochure vM jo., Frankenstraat 79, 1158 er thans komen”, zei- De schadeloosstelling der-j De juridische commissie dag heeft gisteren met ee van 2/3 aller stemmen bes processen, die thans nogdna loosstelling der gewezen'voi zijn, zullen blijven rusten tc Officieel wordt uit Londen gemeld, dat graaf Volpi, de Italiaansche minister van Financiën, en Ohurchill, de Britsche minis ter van de Schatkist, hedenavond nopens de Italiaansche schuld aan Groot-Britannië tot volledige overeenstemming zijn gekomen. Morgen zal deuformeele teekening van de fundeeringsovereenkomst plaats hebben. Morgenavond zal de tekst ter beschikking staan. irg Stt- Irani In- S I.ely tderianct aibeid n Blo.ema- 1 het Vader BUITEN LANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND/ gewézen vorsten, van den rjjks- meerderheid feen, dat alle ie de schade- Jen hangende --bij die rjjks- wet een algemeene regeling zal zijn getrof fen. In den Lustgarten te Berlijn wordt van daag een groote communistische betooging gehouden om te protehteeret tégen een schadeloosstelling aan d« gewezen vorsten, waartoe de communisten de 210,000 Berlijn- sche werkloozen hebben opgei litie heeft met het o°K °P d® tie uitgebreide veiligheidsnw troffen. sergeant streelde de muskus- GOUDSCIIE COURANT. net verslag te sdirijven dat aeker van hem verwacht werd. Ik zou gaarne naar het station zijn gegaan om den inspecteur al te halen. Doch het rij tuig van mevrouw mocht niet gebruikt worden en de pony-tibury was later noodig voor jnijnheer Godfrey. Het speet hem zeer, zijn tante op zulk een tijd te moeten verlaten, en hij stelde zijn vertrek uit tot den Jaatsten trein, om te kunnen hooren, wat de Lon- densahei inspecteur van het geval docht. Maar hij moest in de stad zijn, daar een damesvereeniging, die m moeilijkheden verkeerde, zijn voorlich ting dringend noodig had. Toen ik zoo ongeveer berekende, dat de verwachte er kon zijn, ging ik buiten het hek om naar hem uit te kijken. Bij de portierswoning geko men, zag ik een huurrijtuig stil hou den, waaruit een oudachtig man met grijzend haar steeg, die zoo verschrik kelijk mager was, dat hij geen ons vleesch aan zijn geheele lichaam scheen te hebben. Hij was netjes in het zwart gekleed en droeg een witten das om den hals. Zijn gezicht was zoo scnerp als een mes en de huid ervan was geel en droog en verschrompeld als een dor blad1 van een boom1. Zijn oogen, van een kleur als lichtgrijs staal, hadden de eigenaardigheid, dat zij u aankeken, alsof zij iets meer van u verwachten dtan gij zelf vermoeden kon. Zijn tred was zacht zijn stèm t.lAAK.M.A.SD. De Kabinetscrisis.” Namen, die genoemd vaueriana en net Dagblad hadden gisteravond^ germale overeenstemmend Ik waarin stond cat mr. Limburg portefeuille van koloniën oo&fhandel- ue met den neer Van LuA rum, oud-gouivemeur-generaA dië, en voor waterstaat met 3 voor financiën noemde het V mr. R. J. H. Patiju en vjjfi net Utrechtsch Dagblad prof. ker de Bruine. Voorts wist land te vertellen dat-«behalve tor. d« Geer nog een ander Christ.-historisch staatsman in het kabinet-Limburg zou plaats nemen, wiens medewerking tot het in stand houden van het gezant schap bij den Paus voor de eigen par- tijgenooteai echter volkomen onver klaarbaar zou zijn.” Op een verzoek om inlichtingen van het Nederl Correspondentiebureau te ’s-Gnavenliage, heeft mr. Limburg ge vraagd te willen mededee en dat het hem onmogel jk is dagelijks alle fan tastische geruchten en praatjes, die in de pers omtrent de kaome.s urmatie opduiken, tegen te spreken ol te be antwoorden, doch dat nij, wanneer hij iets posit eis omtrent die format’e heelt te melden- de pers daarvan -m kennis zal stellen door bemiddeling van hel correspondentiebureau. In het ochtendblad van hei Vader land van vandaag verscheen echter het volgende bericht Van zeer betrouwbare christelijk- historische zijde vernamen wij nog ten aanzien van de jongste orsisgeruch ten, dat inderdaad' de heeren dr. C. Lely en mr. R. J. H. Patijn. zijn aan gezocht in een door mr. Limburg even- ■AThÖUjTOU ITRIC-TRAC e hoogste voüoenSa ie ze presenteer!} xlen den snoaltM te nuttigen. TRICTRAC MET IFFIE-VULUNG Dr. Luthers regeoringsverklaring. De Italiaansche schuld aan Engeland. Naar het W. B. meldt, waren vele afge vaardigden gisteren in den Duitschen Rijks dag aanwezig om Luher’s regeeringsverkla- ring aan te hooren; ook de tribunes waren overvol. Dr. Luther begon met te herinneren aan de geschiedenis van het tot stand komen van het kabinet na de mislukking van de groote coalitie. Het zal aan Rijksdag staan uit te maken of de huidige minderheidsre- geering zakelijken arbeid zal kunnen ver richten Reeds op 19 Januari ’25, zeide de rijkskanselier, toen ik een meenderheidska~ binet aan den rijksdag heb voorgesteld, hen ik om steun verzocht ook aan de buiten de regeering staande partijen, die op den grondslag van den staat zakeRjken -arbeid wilden leveren. De huidige regeering is als minderheidsregeering op den steun van de tot de regeering behooremde partijen prin cipieel aangewezen. Ik verzoek om dien steun, opdat zy in den moeilijken buiten- landschen politieken toestand en de zeer ernstige economische crisis de zaken van het rijk behoorlijk en ten nutte van het volk ral kunnen leiden. De gewichtigste arbeid der rijksregeering zal iDuitschlands toetreden tot den Volken bond betreffen. De thans afgetreden rjjks- regeering heeft overeenkomstig het besluit van dien Rijksdag van 27 November 1925 gestadig aan de verdere uitwerking van de overeenkomsten van Locamo gewerkt, in ’t bijzonder ten gunste van het bezette gebied. Ik veronderstel, aldus de rijkskanselier, dat de a.s. beraadslaging over de begrooting van buitenlandsche zaken tot een uitvoerig debat hierover en over de buitenlandsche politiek in het algemeen gelegenheid geven zal. Wat de binnenlaaidsche politiek betrof, verwees de rijkskanselier wat aanging het principieel standpunt der rijksregeering nopens quaesties van de grondwet en no pens de betrekkingen tusschem het rijk en de landen, naar de verklaring, die hij op 19 Januari 1925 in den Rijksdag had afgelegd. 0p deze verklaring beriep hij zich op het principieele standpunt der regeering inzake de ambtenarij en de rechtspositie der amb tenaren. De rijksregeering is van plan om de ver betering van de kieswetgeving ernstig ter hand te nemen. De regeling dier bezittingen van de vorstenhuizen moet door een rijks- wet geregeld worden, en wel zoo dat rijksregeering het Duitsche volk de onrust van een plebisciet zou besparen. Alle wetgevende en administratieve ar beid, wat deze ook betreft, anoet geleid wor den door de grondgedachte dat de openbare uitgaven zooveel mogelijk beperkt moeten worden. Deze vaste wil tot spaarzaamheid, die zijn wortel heeft in een sterk gevoel van verant woordelijkheid, moet, wanneer Duitschland klonk droefgeestig, zijn lange, dunne vingers stonden krom gelijk klauwen. Men had hem voor een begrafenis dienaar of zoo iets kunnen houden, maar niet voor hetgeen hij inderdaad was. Woont hier mevrouw vroeg hij. ,,Ja, mijnheer.” „Ik ben sergeant Cuff. „Deze kant uit,- als het mijnheer.” Op da wandeling naar het huis deel de ik hem' mede, welke mijn naam en mijn positie was in het huis, om hem te kennen te geven, dat hij gerust kon spreken over de zaak, waarvoor hij gekom-èn was. Hij zei er echter geen woord van. Hij bewonderde het goed en verzekerde, dat de zeeiuchr hem alreeds opkwikte. Ik begon nri in stilte af te vragen, hoe de beroem de Cuff aan zijn grooten naam geko men was. H oor end e dat mevrouw zich in een der serres bevond, zonden wij iemand om haar te laten roepen, terwijl wij in den tuin bleven wachten. Toen wij daar zoo stonden, keek sergeant Cuff door de hulsflhag aan onzen linker kant, zag onzen rozenhof en ging er dadelijk op af, met het eerste teeken van belangstelling, dat Ik bij hem had opgemerkt. Tot verwondering van den tuinman en tot mijn teleurstelling bleek deze beroemde politieman een mijn mijn vaner en zal het op diezelfde wij ze ejndigen, als ik kan. Eerstdaags (als God het wil), hoop ik er uit te scheiden met het vangen van dieven en mij geheel aan net kweeken van rozen te wijden. Er zul len graspaadjes tusschen mijn bedden a omen, tuinman”, vervolgde de wer-. geant, die zijn afkeer van kiezel maar niet kon onderdrukken. „Het schijnt een vreemde liefhebbe rij voor iemand va» uw beroep”, waagde ik op te merken. Indien gij om u heen wilt kijken, (wat de meeste menschen niet doen)” zeide de sergeant, „«uit gij zien, dat eens menschen liefhebberij meestal lijnrecht in Tegenstelling is met den aard van zijn beroepsbezigheden. Noem mij twee dingen, die meer in. tegen spraak met elkander zijn dan een roos en een dief, en ik zal van gedachte veranderen, als ’t op mijn jaren nog niet te laat is. Daar komt een dame aan. Is dat mevrouw Verinder Hij had haar gezien, voor de tui nier of ik iets van haar hadden ge merkt. hoewel wij wisten, van welken kant zij komen zou en hij niet. Ik begon hem voor knapper te houden dan ik mij eerst had voorgesteld. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda m onucrekan (beboerend* tot den bezorgkrin») 1—5 regels 1.80, elke regel maar /0J5. Van buiten Gouda on dan bezorgkring; 1—5 regel* ƒ155, elke regel maar /0.80. Advartantita in hot Zaterdagnummer M btyslag op don prijs. Liafdadighaido-advertaxitiÉn da helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels ƒ2.05, elke regel maar ƒ.0.60. Op de voorpagina 50 hoogtr. Gewone advertentifin en ingebonden mededeolingan bg contract tot sear gnreduceer den prijs. Grogte latten en randen worden berekend naar plaataruimvo. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaechenkomet van soliodo Boekhan delaren, Advertentiebureau! on onze Agenten an moeten daags vóór da plaatsing •an het Bureau zijn ingekomen, tanaindo van opnama verzekerd te zjjn. uit d® moeilijke tjjden van thans een uitweg wil vinden, niet alleen het richtsnoer zijn voor de rijksregeering, maar ook voor de regeeringen der landen en de gemeentebe sturen. In het verdere vervolg zijner iregeerings- verklaring wijst Luther er op, dat de rjjks- regeering het als haar dringendste taak be schouwt verbetering te brengen in den door de buitengewone economische crisis in het leven geroepen toestand. Zij heeft daartoe de aaneensluiting van alle geestelijke en ma- terieele krachten, alsmede de activiteit en de spaarzaamheid des volks noodig. De re geering zal harerzijds op financieel, econo misch en niet het minst op sociaal gebied alles moeten doen wat noodig is om het be drijfsleven te bevorderen en den nood van breede volkskringen te lenigen. Alle pogingen om de belastingen te ver minderen hebben, ook bij de grootste be perking der uitgaven, haar grenzen. Juist daarom echter moet het heffen van elke overbodige belasting zorgvuldig worden ver meden. Van zeer groot belang is de spoedige af doening der wet nopens de afschaffing van het „Ge^chaftsaufsicht”’ Ter vervulling eener bijzondere taak der sociale politiek zal de rijksregeering een wet ter bescherming der arbeiders indienen, een wetteljjke regeling der werkloozen- ondersteuning zal met ket oog op het groot aantal werkloozen tem spoedigste worden in gevoerd. De Rijkskanselier verzocht in zijn rede de Duitsch-Nationalen hun interpellatie over de voarwaarde, onder welke Duitschland tot den Volkenbond kan toetreden, op te schor ten, aan dit verzoek werd door de D-N. niet voldaan, integendeel, onmiddellijk na dat Dr. Luther was uitgesproken stelden zij voor, heden reeds hun interpellatie te hou den en tegelijk met de algemeene debatten te bespreken. Na de rijksdagzitting kwamen de ver schillende fracties bijeen ter bespreking van de regeeringsverklaring. De communisten en de Volkisehen besloten kortweg een mo tie van wantrouwen in te dienen. De be sprekingen van de Duitsch-nationalen duur den meer dan v(jf uur. Tenslotte besloten ook zij een motie van wantrouwen in te die nen. 35) Even na hét ontbijt kwam er een telegram van ni'ijnlieer Blake, Senior, meldende, dat hij den man, dien wij hebben moesten, gevonden' had. Het was een zekere sergeant Cuff en zijn aankomst kon tegen den ochtend ver wacht worden. „Ik begin te hopen, dat licht in de duisternis zal de m'jnheer Franklin. „Wanneer de helft waar is van hetgeen men van hem vertelt, is zijns gelijke in Engeland niet te vinden, om geheim te ontsluieren.” Wij allen werden opgewonden en ongeduldig, tegen dat de tijd kwam, waarop wjj de^ groots aouden £ien. Commissaris Seegrave, die op *tet bepaalde uur bij ons terugkeerde en hoorde, dat de sergeant verwacht yord, sloot zach dadelijk op in een kaï»er met pen, inkt en papier, om van geleerdheid te wezen op het ge bied der rozenkweekerij. ,,Ah, gj ligt hier mooi op het Zui den en Zuidwesten”, zeide de ser geant met het grijze hoofd knikkend en ep een toon van tevredenheid. „Zoo moet een rozentuin er uit zien.. Ja, met paadjes tusschen al de bed den. Maar het moeten geen kiezelpa den zijn, gelijk deze. Gras, tuinman, gras, tusschen uwe rozen. Kiezel is te hard. Dat is een moe bed, lichtroode en witte rozen. Die staan altijd' goed bij elkander, niet waar Ah. en daar ebben wij de witte muskietenroos. Mijnheer Betteredge, onze echte ouder- wetsche Engelsche roos, die de ver gelijking met de beste en nieuwsre -oorten kan doorstaan. Mooie, mooie bloem.” Én dd roos met zijn magere vingers en sprak er tegen als tegen een kind. Dat was me een man om' den diamant van juf frouw Rachel terug te vinden en den Hlief te ontdekken, die hemi gestolen had'. Gij schijnt veel van rozen te hou den inspecteur zeide ik. „Ik heb geen tijd om ergens veel van te houden”. antwoordde,hij. „Maar als ik eenige oogenblikken over heb, besteed ik die aan de rozen, mijnheer Betteredge. Ik ben mijn leven begonnen tus- scben de bloemen in den tuin van een uiug mag men iuet vergeten, n.l. dat het gezantschap bij den Paus reeds bestond. Wanneer men plotseling met iemand niet meer in politieke betrek king wil staan, moet dl t altijd eemgg- zins grievend zijn. Ware het gezant schap er niet geweest, dat zouden de zaken geheel anders gestaan hebben. Lohman en Kuyper hebben in 191b tot de totstandkoming van het tijdelijk gezantschap meegewerkt. Spr. behandelde nader de vraag der verantwoordelijkheid. Nu ging bet niet om een droombeeld, nu kon het gevolg zijn de verbreking van een kostelijke samenwerking, die in 's lands belang noodzakeCijk is. |)e c.-h. werpen alle verantwoorde lijkheid weg en leggen die slechts op de Roomschen. Allen echter, die voor het bekende amendement gestemd heb ben, dragen de verantwoordelijkheid, Schr. behandelt de pfiasen-Marchant en Visser van de crisis om dan aan de opdracht aan mr. Limburg te ko men Thans heeft mr. Limburg een op dracht ontvangen. Het is wel een treu rig einde, inriien dit moet gebeuren wegens verdeeldheid onder de Chris telijke partijen, die ieder aan eigen touwtje willen trekken en den ge- meenedhappelijken strijd, niet zien. Mr. van Wijnbergen over de opdracht aan Mr. Limburg. Het Tweede Kamerlid mr. A. baron van Wijnbergen heeft in de R.-K. --Woerden een poll- gehouden, waarin hij vol gens de Tijd hoofdzekelijk gewezen heoft op het belang der bestendiging van de rechtsohe samenwerking en tevens zijn oordeel over de crisis en naar gevolgen heeft gegeven. Over de opdracht aan mr. Limburg heeft hij o a. het volgende gezegd? A s mensch, jurist eu politicals is de heer Limburg er een van d$ boven ste plank. Maar.... de Kamer is in meerderheid rechts en mr. Limburg is links, en er is een kabinet-Colijn, welks behoud door heel wat Kamer leden en niet alleen door de rechtsche kiezers wordt geiwenscht. Mocht de heer Limburg slagen, dan zullen de katho ieken, zooals de Stand, van de anti-rev. schreef, natuurlijk de meest loyale oppositie innemend, het steunen, zooveel en zoolang het lands belang dat eischt. Wie zullen in het kabinet-Limburg zitting nemen Het Cs geen kwestie van rancune, maar gelet o$ de omstandigheden, spreekt het vanzelf, dat de heer Lim burg moet zoeken onder de vrijzinni ge en neutrale miensohen. Snr. hoopt, dat het kabinet-Colijn. ABONNEMENTSPRIJS! per kwartaal 2^5, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bü onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux aijn degelijke geopend van 96 uur. Administratie Tel. Int. 82; Redactie, Tel. 83. tueel te vormen extra-parlementair Ka binet zitting te nemen. Niet juist zou het zijn dat me* graaf van Limburg Stirum onderhandeld, wordt over kolo niën. Over deze portefeuille zou door den heer Limburg zijn aangezocht dr. A. A. L. Rutgers, directeur van net departement van landbouw, nijverheid en handel in Indiö en thans met ver lof hier te lande. In een onderhoud met het Vader land heeft mr. P. J. Oud, secretars vaai den Vrijz.-democratischen Bond, medegedeeld, dat hij persoonlijk ge heel het standpunt deelt dat mr. Mar chant blijkens zijn -jongste uitlatingen inneemt ten opz öhte van de opdracht, aan mr. Limburg verstrekt. De vrijz.- democratische fractie als zoodanig heelt haar houding in deze aangeiegenheid nog niet bepaald, doordat een verga dering mede door uitstedigheid vau mr. A. Joekes nog niet kon plaats hebben. Wat mr. Limburg betreft, merkte de heer Oud1 nog op, dat deze gedurende de laatste jaren wat interne aangele genheden aangaat een vrij onafhanke lijke houding ten opzichte van den vrijzinnig-democratischetn. bond had aan genomen en zich met name over de nationale ontwapening nimmer gebon den heeft. De voornaamste gref, wel ke men thans echter in den Vrijzin- nig-Democratisch en Bond tegen mr. Limburg koestert, is dat hij geheel zonder eenige ruggespraak met* de - kopstukken van den Vrijzinnig-Demo- cratischen bond' de opdracht hem door u< w de Koningin veneend in overweging heeft genomen. Naar verluWlt, zal, indien het kab'- net-Liirtburg tot stand komt, daarin als minister van oorlog zitting hebben mr J. Wolfman, seTetaris-generaal van het departement van oorlog. Vroeger is mr. Woltman lid van den Vrijz.-Dem. Bond geweest. Mr. Th. Heemskerk over de gezantschape- kwestie en de opdracht aan mr. Limburg. OudT-toin.ster Heemskerk, vcfcrzitter der a.-r. Tweede Kamerfractie, heeft Zaterdagmiddag in Amsterdam voor het Prov. Comité van a.-r. kiesver- eenlgingen in Noord-Hplland gespro ken over de A.-R. Partij en de criss. Aan het verslag van zijn rede in De Standaard/ is het volgende ont leend Indien Nojens niet met zijn verkla ring was gekomen en de Roomsche iministers hun ontslag niet hadden aan gevraagd’, dan was er niets gebeurd. Óok spr. had liever gehad, dat dr Not ens zijn verklaring in den avond van 10 November niet had uitgebracht en hij heeft hem' dat ook gezegd. Maar u belieft,

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1