Laatste Berichten. Beurs van Amsterdam. sing verzocht de Spreaker de stemmentel- lers de cijfers mede te deelen, Waaruit bleek dat Chamberlains voorstel met 163 tegen 76 stemmen was aangenomen. Den dertien ie* den werd toen order gegeven heen te gaan, waarna de werkzaamheden werden hervat ZWEDEN. Een ntond- en klauwzeerepidemie. De mond- en klauwzeer-epidemie breidt zich snel uit in de provincie Scania. Talrijke experimenten *ym genomen met verschillen de methodes doch ondanks dit heelt de epi demie thans een zelfde karakter aangeno men aif^m f924 en het begin van 1925. Het Zweedapfó^ medische departement is zeer pessimistisch gestemd voor de toekomst. BINNENLAND. H"J Ktfr, Kooien Staatsraad. Bij 'të&if.' bealuit is benoemd tot Üd van den baad van State mr. dr. D. AP1W.Kootten, ourtnawnister van Afbeid/'faandiel en Nijverheid. Wat te doen met kiezers die niet opkomen? Wetswijziging acht de minister niet noodig. In antwoordt op de vragen van het [•'erste Kamerlid Frantjaen, betreffen de herziening der Kieswet zegt de luinaeter van bttmenlandaolie Zaken en Landlbouw, van oordeel te zijn, dat de viraag, wat de stembureau x hebben te doen, tan aauzien van de kiezers, die wel, an van hen, die niet aan hun opkomBtpliciht voldoen, in de Kieswet, met name in airtikel 91, voldoende ge regeld is. Door verschillende stembu- renux is echter aan de wettelijke voor schriften een niet geheel juiste toe passing gegeven, in zooverre zij niet hebben otidiersdieiden tusschen den in de wet neergelegde aanmeldingsplicht en een in de wet onbekend» verplich ting om' aan de stemming deed te ne men. trii» voor het vervolg een juiste toepassing van de wet te verzekeren, is in. een rondschrijven aan de voor zitters van de hoofdetemibureaux dit punt onder de aandacht gebracht. Aangezien mitsdien langs adminis- tradieven weg een juiste wetstoepas sing kan worden bevorderd, is nadere wettelijke voorziening niet noodig. Omtrent de vragen, of. bevoegdheid tot het openen van verzegelde pakken met de ingeleKerde kaarten niet ook moet worden verleend en de vernie tiging van deze pakken eerst moet geschieden, nadat ten volle is afge loopen de behandeling voor den rech ter van de zaak van een niet opgeko men kiezer, is de Minister in overleg getreden met rijn ambtgenoot van Jus titie. Da hear A. F. Philips Commandeur in de •rda vee den Itatiaanachen kroon. Dv beer A. F. Philips, directeur van de N. V. Philips (iioaiiaimjpenfa- briekeo, is tijdens zijn bezoek te Mi laan, ter gelegenheid van de opening van het Ned. paviljoen aldaar, bevor derd tot commandeur in de orde van den Itailiaansohen kroon. De betreffen de ordeteekenen werden hem gisteren door dien Minister van Binnenlandscbe Zaken overhandigd. Geweatejjjke uitbreidingsplannen. Een regeeringsconumaaie. Bij beschikking van de ministers vau arbeid, handel en nijverheid', van bin nen landsche zaken en landbouw en van waterstaat is ingesteld oeme commissie voor die beutudeering van het vraag stuk; van gewestelijke uitbreidingsplan nen en wedke zal adviseeren over maatregelen, die zouden zijn te ne men om vaststelling en uitvoering van zoodanige planum te bevorderen rijn benoemd tot lid en voorzitter van die com missie mr. L. N. Roodenburg, lid van den Gezondheidsraad te s-Ura- venhage tot ledieu ir. P. Bakker Schut, directeur van den dienst der Stadsontwikkeling en Vol' «huisvesting te 's-Gralvenhage J. Q Ballego, lid van het bestuur van den Nederlandsdven Tuinbouw- raad, te Ledden D, die Boer, ondervoorzitter van het Koninklijk Nediertyindëch Landbouw co mité, te Stompetoren A. W. Boe, directeur der Publieke Werken te Amsterdam ir. G J. van den Broek, hooïdinge nieur van Rijks Waterstaat, belast met den dienst in het distriet Wegen techniek, te 's-Gravenhage N». Dekker, voorzitter van den R.-K. Dlooeeanen Land- en Tuinbouwbond in het biodtan Haarlem, te Obdamv mr."!. 'W. Goed/bloed, secretaris van den Ghristelijken Boeren- en Tuin- dertbotid" in 'Nederland, te Goes mr. F). Hhdig, secretaris van het Nedwrilandfidi Instituut voor Volkshuis vesting On Stedebouw, te Amsterdam' ir. H. van der Kaa, hoofdinspecteur der "VtHksgezowlheid ir. Ai Keppler, directeur van den (lemeentetijken Woningdienst te Ara- sterdiaim' mr. L. Lietaert Peerbolte, directeur- generaal der Volksgezondheid dr. J. C. graal van RandwijcJc, bur- gemeee er van Amersfoort H. S. de Roode, directeur vatn Ge meentewerken te Rotterdam mr. dr. W. G. A. v. Sonebeek, bur gemeester van Bredto ir. A.. H. W. ven der Vegt, hoofd- inspeoteur-generaai der Spoor- en Tramwegen, te 's-Gravenhage en als secretaris aan bovengenoem de commissie toegevoegd mr. J. D. Hannema, commies aan het mintitm-ie van arbeid, handel en nijverheid.^ De Spoorwegtarieven. Verlaging met ingang van 1 Juli 1926. In aansluiting op hetgeen wy reeds meld den over de verleging van de tarieven bij de Ned. Spoorwegen, diene nog het vol gende: Het tarief voor abonnementskaarten blijft thans ongewijzigd. De verlaging in het gewone reixigerste- rief bedraagt ongeveer 16 tot 20 xooüat dit dan 60 tot 70 hooger zijn zal dan voor den oorlog, dus ongeveer evenveel als het abonnementstarief. Houders van abonnementskaart en behoe ven zich dus niet verongelijkt te achten door da^omstoadigreid, dat de prijzen, die zy te betalen hebben, niet verlaagd worden. Van de tariefsverlaging wordt gebruik ge maakt om in de verhouding tusschen de prij zen van de drie klassen eenige verandering te brengen. Dit is noodig omdat, sedert het leven duurder geworden is, de bevolking er op uit was zooveel mogelijk op de uitgaven te be zuinigen, zoodat velen, die voorheen in de Ie en lie kl. redsden, naar de goedlcoopera IHe kl. overgingen, wat natuurlijk voor het spoorwegbedrijf een ernstige schadepost was; ten einde het gebruik van de hoogste twee klassen weer te doen toenemen, wordt, zooals ook reeds in Zwitserland, Engeland en Duitschland plaats vond, het verschil tus schen de prijzen van de drie klassen vermin derd, zoodat he^- reizen in de Ia en He kl. binnen het bereik van een grooter gedeelte van het publiek komt. Tot dusver bedroeg de prijsverhouding 2 1% 1, d. w. z. voor de 11e kl. werd an- derhalfmaal, voor de Ie kl. tweemaal de Ille kl. prijs in rekening gebracht. Deze veriioudingscijfers .zullen voortaan bedragen 1.8 (of 1.77): 1.4 J1, zoodat de ge wone enkele reis-pryzen, tlrans bedragende: I. V II. III per KiM. tot 200 K.M6.5 4.875 3.25 ct. 201—300 K.M4.8715 3.66 2.46 boven 300 K.M8.25 2.46 1.625 zullen worden verlaagd tot: tot 150 K.M4.876 3.875 2.76 151300 K.M3.9 3.1 2.2 boven 300 K.M2.925 2.325 1.65 dus verlaging ongeveer 26 20 16 en de buurtverkeerprijzen voor een reis heen en terug: van ..10 7.6 6 ct. tot 5.75 4 dus verlaging 25 23.33 20 Het tarief voor gexelschapsbiljetten wordt verlaagd en vereenvoudigd, terwijl ook de prijzen van de Uitstapjesbiljetten voor kin deren en de bagageprijzen verlaagd worden. De prijzen van de vacantiekaarten wor den slechts zooveel gewijzigd als nooldig is in verband met de nieuwe verhouding tus schen de prfjzen van de drie klassen. fc Hieronder volgt een vergelijking van som mige bestaande, pry zen (a) met de nieuwe prijzen (b). Gewone enkele reis-prtyzen. Bagage per 10X.G. I. II. III. A'dam-Den Haag a 4.10 3.10 2.05 0.30 b 3.10 2.45 1.76 0.21 A'dam—R'dam a 6.60 4.20 2.80 0.36 b 4.20 3.36 2.40 0.25 Den Haag-R'dam a 1.60 1.20 0.80 0.20 b 1.20 0.95 0.70 0 15 den Haag-Arnhem a 7.70 6.80 3.85 0.44 b 5.80 4.60 8.26 0.31 Utrecht—-A'dam a 2.86 1.80 1.20 0.23 Weesperpoort) 0.17 b 1.80 1.40 1.— Reboftirkaarten voor buurtverkeer. Utrecht-A'dam a 3.60 2.70 1.80 w (Weesperpoort) b 2.70 2.10 1.46 R'dam-Dordrecht a 2.— 1.50 1.— b 1.60 1.16 0.80 A rnhem-Zutphen a 3.— 2.26 1.60 b 2.26 1.75 1.20 A'dain-Alkmaar a 3.90 2.95 1.95 b 2.% 2.25 1.60 V ac ant iekaarten a 10.— 7.50 5.— b 9.— 7.— 5.— Nationale Vrouwenraad. Woensdag ia te Hradai de 29ste al- getneeme vergadering van den Nafio- nalen Vrouwenraad, begonnen onder voorritsterscimp van mevrouw M. C. Doonnan-Kieistra. Er rijn vertegen woordigers van 55 aangesloten organi saties omvattend 78000 leden. In het door mevr. Schoonenberg- Leiwtexink uitgebrachte jaarverslag wordt met voldoening geconstateerd, dat de verslagen van de aangesloten vereenigingen getuigen van een opge wekt verenigingsleven en bijna zon der uitzondering wijzen op behaald succes of verkregen resultaten, waar aan ieder met ijver en energie heeft medegewerkt. Het verslag gaat dan de werkzaam heden uitvoerig na. Met den wensen, dat ook in het komende jaar de raad op aller steun moge rekenen, wordt het verslag besloten. De vergadering werd' bijgewoond door mr van Sonsbeek, burgemeester van Breda, wiem de voortziitster een hartelijk woord van welkom1 toeriep. Medegedeeld werd. dat mejuffrouw Drucker 115000 aan den Vrouwen raad heeft vermaakt, waarvan f 11000 netto aan den raadi zal komen. Er zal een financieel» commissie ad hoe. be noemd1 worden. Ingekomen het rapport der com missie ter beslndieerung van het aantal zedenmisdrijven jegens kinderen in ons land gepleegdi, en welke straffen den rijvers daérvan borden opgelégd. Uit het rapport blijkt, dat het zeer moédiijk ia statistieke» over het aantal zedenmisdrijven op te maken, zoodat niet root eenige zekerheid dien omvang der ïii'isdTljv5i kan wordlen vastge steld. Wel komt het de commissie vóór dat het aantal misdrijven in omvang belangrijk ia. Aangedrongen wordt o. m. op een strengere surveillance van parken e.d. en betere woningtoestan den. m Voorgesteld wordt dit rapport te zen den aan alle gemeenten, waar de bur gemeester hoofd der politie is. Aan de orfte is daarna het rapport van de oonujllssie ter bestudeering van het bevolkingsvraagstuk. Dit rapport komt tot de gevolgtrek king, dat algemeen 't gerinsloon wordt afgekeurd. Vervoigenoj, kwam aan de orde het rapport der'commissie tot onderzoek van do mogelijkheid) en wenachelijk- heid van den een of anderen dwang maatregel tegenover diegenen, die hun wettelijke onderhoudsplichten verzui men. Het rapport zal in d"e a.s. na jaarsvergadering behandeld worden. In het daarna uitgebracht rapport van de presidente over het buitenland wordt gezegd dat er een nauw ver band, bestaat tusschen Vrouwenraad' en Volkenbond' en dat die actie der vroiv wen steeds meer steun in den Vol- kenbond vindt, hetgeen o.a. bleek op 't internationaal congres van den Vrou wenraad te Washington, waar de Vol- kenbond vertegenwoordigd was. Op dien tweeden dlag werd; verslag uitgebracht van het congres voor wet- tei> etn den rechtstoestand' der vrouw, gehouden te Washington in Mei 1925. Het was samengesteld' door mevrouw Wijnandts FVanoken. Aan H- M. de Koningin werd een hu Idlest el eg ramj verzonden. Mevr. Van Schaik— Dobbelmani bracht verslag uit van het congres over den strijd tegen de d'ubbede moraal van en dien handel in, vrouwen. In behandeling kwam een voorstel, ingezonden door het Alg. Bestuur, dat alleen wordt aangenomen, indien geen der leden daartegen principieel e be zwaren heeft. De N. V. R. spreke zich uit voor herziening der huwe- lijkswejgeviM in, overeenstemming met de veranderoe positie der vrouw. Mevr. Bakker-Nort noemde het voor stel weinig zeggend. Zij bepleit af schaffing van de maritaie macht en voor gelijkberechtigdheid1 van man en vroriw. Mej. mr. Frida Katz verklaar de rich er voor, het werd' aangeno men. i Mevr. Mulder—van der Graaf bracht namiens mevr. Aletta Jacoks verslag uit*van her"congres voor vrouwenkies recht. Tot lid van het dagblijksch bestuur (vacature* mevr. Boonacker— Loman) werd gekozen mej. mr. F. C. v. Dorp. Aan de orde kwam daarna het vol gend voorstel, ingezonden door nel algemeen bestuur (ook hiervan wordt de aanneming afhankelijk gemaakt van de reeds genoemde voorwaardef»,,De N- V. R. onderzioeke, hoe het onware, gelegen in het bij huwelijk wettigen door den man van een kind zijner a.s. vrouw, dat niet het zijne is, on dervangen kaai worden.'' Het werd aangenomen. Een voorstel „de N. V. R. preke zich uit «ver de vraag of verschuiving van de huwelijksgrens voor vrouwen van 16 tot 18 jaar gewenscht is", werd' van do agenda gevoerd. Goedgevonden werd, dot er bij de regiering zal worden aangedrongen oip het benoemen van vrouwen bij gezant- schaippen en consulaten, die de vrou wen en kinderen, die naar het bui tenland vertrekken, behulpzaam kun nen zijn. Uitgebracht werden|i jaarverslagen over emigratie en immigratie, vrou wenarbeid en jeugdzorg. Nog werd aangenomen een voorstel, dat de N. V. R. een onderzoek /al instellen naar de hygiënische verple ging en verzorging van hen, die zoo wel in gevangenissen, huizen van be waring, als politieposten verblijven. De vergadering werd daarna ge- schorst tot Vrijdagmorgen. 10 uur. Om half 5 werden de congressisten officieel ten stadihuize ontvangen door B en W onv 6 uur vereenigden zij zich in ..de Schuur" aan een feest maaltijd. International* havenarbeidersconferentie. Naar de Voorwaarts meldt, zal de International et Transportarbeiders-Fe deratie G en 7 Mei te Rotterdam' een internationale' conferentie voor haven arbeiders houden. Een Commissie voor Drente. De minister van Binneailandsche Za ken en I-aiulbouw heeft een commis sie ingesteld, welke ten doel heelt een onderzoek te doen aangaande de vraag of het gewenscht is Van Rijkswege steun te verleenen voor het in snel tempo afgraven van veen tot fabrieks- turf ter verkrijging vam vruchtbaar land. Benoemd zijn tot lid en voorzitter dier commissie de beer C. Zaalberg, directeur-generaal van den Arbeid; en tot leden de heeren prof. J. Elema, Rijkslandbouwoonsulent voor Drente en Assen J. Gorter, wethouder der gemeente Emmen A. Jongbloed, Rijks inspecteur voor die steunverleening in Drente, te Sleen H. C. Rahder, ver- vener te Nieuw-AmsterdamA. Sybolts, directeur van het Rijksproefstation ie Emmen, F. van der Wallile, secretaris van het Ned. Verbond van Vakver- eenigingen te Amsterdam. Aan de commissie is als secretaris toegevoegd de heer P. L. Kleyburg, landbouw kundige bij de Arbeidsin spectie te 's-Gravenhage. GEMENGDE BERICHTEN. Versehoor'B hechtenis verlengd. Steeda meer aanwijzingen. Naar wij vernemen, heeft de recht band, te Rotterdam de voorloopige hechtenis van den heer Verschoor, penningmeester van het Comité voor de Drentsohe Venen tot 9 Mei ver- leaigd. lntusschen, brengt iedere post nog dagelijks uit bet geheele land briefen van personen, die per post wissel geld stortten. De meeste bedra gen waren f 2.50 groot. Er is echter ook een aantal stortingen, van f 15.—, terwijl sommige f 50.— bedroegen. Do kansen voor het leveren van het weitige bewijs van fraude stijgen iede- ren dag. Hoofdzaak is, dat aangetoond wordt, dat de totaile sou» aan postwis sels geïnd, grooter is dab het bedrag, dat de penningmeester verantwoordde. Heeft men dat bereikt, dan is het be wijs onaantastbaar geconstrueerd. Begrafenis E. R. VerkaRe. Under zeer groobe belangstelling ia gistermiddag op Nieuw Eik en Duinen ia Den Haag ter aarde besteld het stoffelijk overschot van Wardi Verka de, die door een motorongeluk te Hil- legom zoo noodlottig kwam te overlij den Met de familie waren aanwezig alle kiassegenooten van den overlede ne, van de Middelbaar Technische School te Haarlem, de directeur de heer Hofstede, de leerling J. Bakker, die de motor bestuurde en verder een groot aantal belangstellende vrienden der famil;e o.w. de heeren Jalink, mr. dr. S. Bakels, Willem Andrieesen, Ar thur Orobio de (Gastro en mr. Nijpels Toen de kist de ontvangzaal werd binnengedragen speelde de beer Gra- velotte op liet orgel dej treurmarsoh uit de Eroica van Beethoven Nadat allen zich om de baar hadden geschaard, herinnerde bet Tweede Ka merlid mr. A. M'. Joekee, een oom1 van den overledene, aan het korte, onzelf zuchtige leven, dat zoo plotseling had opgehouden Ward Verkade was alles voor rijn móeder geweest en daarna, toen hij om studieredenen in Haarlem was gaan wonen, ail even bemind bij zijn pleegouders aldaar. De heer Hofstede, directeur der school, kenschetste den jongien Verka de als een goed' vertrouwend' iemand, bijna; nog een kind. Zoo vertrouwde hij in de mensChheid. Ten bewijze hoe gezien hij in de school was moge die nen, dat zijn geheelo klas spontaan ziijn teraardebestelling' heeft willen meemaken. Namens leeraren en leer lingen riep spreker dien overledene een laatste vaarweL toe. Vervolgens droegen onder detoonen van Psalm 103 acht klasgenooten Ward naar rijn laatste rustplaats, waar zijn broer een woord1 van dank heeft ge sproken. Onder de kransen waren er van di recteur en leeraren en één van de leerlingen der Middelbare Technische School te Haarlem'. Werkloozen-betooging uiteengejaagd. Ai sedort enkele dagen voert te Amsterdam evenals overal elders de Landelijke Werkloozen Organisatie een agitatie tegen de uitkeeringen van het Burgerlijk Armbestuur en reeds een - ge malen was het trekken van werk loozen, zonder dat de politie tot der gelijke optochten toestemming gegeven had, aanleiding geweest tot oploopjes en charges in verscliillende gedeelten der stad. Gisteravond hadden de werkloozen in gebouw „De Harmonie" op de Ro zengracht een vergadering belegd, wel ke druk bezocht was. Eén, zaal be vatte 400, de andere ongeveer 200 be zoekers. Tegen halftien liep een dezer bij eenkomsten af. Buiten het gebouw was veel politie aanwezig. De voorzitter deelde den mienschen mede, dat met mocht getrokken worden. Toch vorm de zich otp de Rozengracht een óp- tocht. En toen van een half afgebro ken huis naast het vroegere gebouw „Constanzia" steenen werden gehaald, waarmee naar de politie werd gewor pen, werd door ruiters en agenten te onmiddellijk een charge uitgevoerd. In een oogwenk; was daarop de Ro zengracht schoongeveegd. Met sabel en gummistok werden verscheidene klap. pen uitgedeeld'. Ook eenige mensohen uit het publiek werden getroffen. Voor zoover na te gaan was, waren de ver wondingen niet ernstig. De Glindhonrt-xztk. De fcewezan directeur benut in zijn vonnis. Naar „Het Vaderland" verneemt, heeft ds. Vogelaar in zijn vonnis (de Utrechtsche rechtbank veroordeelde den gewezen directeur wegens mis handeling tot f 500 boete subs. 50 da gen hechtenis) berust, doch zal het O. M. hoogstwaarschijnlijk in hooger' beroep gaan. Treinroof. De toerzi-trnc. Een bekend Amsterdammer is m Italië die dupe geworden van een trein, roof. Hij reisde, zoo mejdt het Hdbl., naar Venetiëin dezelfde coupé had den plaats genomen een bejaard echt paar en twee heeren. De beide laat- alen verdwenen spoedig, doch een derde heer kwam later in den corri dor om door liet venster naar een sta tion uit te zien. Plotseling werd' hij door een toeval getroffen en viel gil- lend neer. Het eerder genoemde twee tal verscheen plotseling om den zieke bij te staan en vensters te openen. De zieke herstelde weldra, waarna het geheele geaelschatp verdween. Dat snel le verdwijnen bevreemde den Am sterdammer hij greep onwillekeurig naar rijn binnenzak en.... miste zijn portefeuille. Een stations-detective kwam' te Ve rona dn den trein en te Venetië werd den bestolene door die recherche een album getoond mei portretten van be. ruchte treinroovers. Dadelijk herken de hij twee der zonderlinge passa- giers. Naam, ouderdom en woonplaats waren bij de portretten vermeld. De moord te Amsterdam. De onbekende thans opgespoord. De pohtie te 's-Gnavenhage heeil zich in verbinding weten te stellen met den persoon, die Maandag j.J, 2 uur voor het logement op de Noor- dennark1! heeft staan) wachten. De Haagsöhe politie heeft den man, een Griek, een zekeren Vlatas, weten op te sporen en hem' een voorloopig ver hoor afgenomen. De man heeft verklaardi, dat hij het goed met Nellie Wijker meende en haar in haar moeilijke omstandighe den dikwijls geholpen heeft. Dat hij Maandag naar de hoofdstad kwam is te danken aan het feit, dot Nellie hem een brief had' geschreven, waarin ze hom een onderhoud verzocht mede in verband met het feit, dat de persoon, die zich Melehers noemde, haar mis handelde De brief miet antwoord is echter, zoo bleek achteraf, in handen vam Meigors gekomen en deze zorgde er voor, dat de vrouw op het uur van de afspraak niet in het logement ver toefde. Zoodoende kwam de Griek voor n'ets en vandaar zijn mededee- ling, dat hij weer naar Den Haag te- rugging. De Tel. had een oaid'eihoudi met den mom. Hij vertelde, ruim zes jaar met de nu vermoorde in rijn logement te héb ben samengewoond. Ongeveer 0 maan den geleden, im October van het vori ge jaar, verdween rij op zekeren avond spoorloos, zonder opgave van redenen en zonder afscheid van hem te hebben genomen. Verschillende kleedVngstukken üel rij achter. Alleen een koffertje met wat goed en een nieuwe fiets, die zij pas van den logeimeaitilioudier cadeau had gekregen, nam zij mede. Eerst onlangs vernam hij, dat zij in Amsterdam vertoefde en deed hij haar weten, dat hij haar wel eens wensch- te te spreken. Hierop ontving hij 9 April een brief van haar, waarin zij hem vroeg naar Amsterdam te komen. Daarop liet hij weten, Maandag haar te zullen bezoeken en zoo vervoegde hij zich Maandag 12 April 's morgens tegen elf uur aan het logement aan de Noordermarkt. Toen zij niet thuis bleek te rijn, gal hij een brief aan dien kellner, die naar men weet de brief aan den man gaf. De Alkm. Ct. meldde gisteravond Bij een onderzoek;, dat ook door do Alkmafwsche politie in deze zaak wordt gedaan, kwam de recherche in het beeit van zoodanige gegevens, dat rij de Amsterdamsche politie gister avond/ zeer belangrijke aanwijzingen kon verstrekken omtrent het slachtof fer en den vermoede! ijk en dader. Zeer waarschijnlijk zal door deze inlichtin gen de identiteit van don dader vol komen kunnen worden vastgesteld. De rivierpolitie te Rotterdam. Een geruischlood loopende boot. Do vloot van de Rotterdamsclie ri vierpolitie bestaat uit vijf vaartuigen, waairvaai de Politie 1", die dertig dienstjaren achter den rug heeft, zoo langzamerhand) op nonaictief dient '.e worden gesteld. Aanvankelijk werd de boot door eleetro-motorisclie kracht voortbewogen, maar door den oorlog weïd zulks onmogelijk omdalt niet aan accu's viel te komen. Er is toen van de „Politie I" een petroleum-motor- boot gemaakt, waarvan op het oogen- blik die motor vrijwel op is. Binnen afzienbnren tijd zullen nu, volgens het Hbld'., aan den gemeenteraad voorstel len worden gedlaan om te komen tot aanschaffing van een semi-motorboot, d.w.e. een vaartuig, dat kan worden gedreven door een benrinev-motor en door een electronnotor. Mocht de sur veillance een volkomen geruischloos loopen van de boot noodig maken, dan kan mien den eleotro-motor inschake len. De electrische installatie heelt bovendien nog dit voordeel, dat in gevallen waarin zulks vereischt wordt zonder lidht kam worden gevaren. De accumulatoren voor de electrische in stallatie, die de boot ongeveer vier uren achtereen kam doen voortbewe gen, zullen aan den wal worden ge laden, in het laadstation waarover de rivierpolitie reeds beschikt. RADIO NIEUWS. Programma van heden. 5 u. 5. Parijs. (1750 ,m.) Concert. 6 u. 20 Londen. Dansmuziek. 7 u. 20 Londen. Tydsein. Piano-concert Haydn. Oslo. (382 m.) Concert. 7 u. 30. Hamburg. De dans van Bach tot Strauss. 7 u. 35. Frankfort. Voordracht. 7 u. 45. Hilversum. Berichten, koersen. 7 u. 50. iBerljjn en Klönigswusterhausen. Concert. Zürtóh. Concert, solisten. 8 u. 10. Hilversum. Nutslezing. Spreker Herman Poort: Overzicht der Nederl. litte ratuur van de middeleeuwen tot heden. 8 u. 20. Londen. Opvoering Verdi's „La Traviata". Brussel. (362 m.) Concert. Bournemouth. Instrumentaal concert. Newcastle. Concert. 8 u. 36. Frankfort. Concert. 9 u. 6. Parijs. (1760 m.) Concert, 9 u. 10. Hilversum. Kamermuziek, so praan. Gr. Ter Haar. 9 u. 20. Hamburg. Concert. 9 u. 60. Berlyn. Dansmuziek. 10 u. 20. Londen. Voordracht. Daarna dansmuziek. Het station Daventry (5 XX 1600 ®n.) zendt uit: 10 u. 50 Tydsein en weerbericht. 11 u. 20. Quartet-ooncert. 12 u. 50. Orgel concert. 1 u. 202 u. 20 en 4 u. 2010 u. 46 Londensch programma; 10 u. 5012 u. FINANCIEELS BERICHTEN. Nationale Bankvereeniging. Aan het jaarverslag over 1926 der Natio nale Bankvereeniging ontleenee wfj het na volgende: Het afgeloopen jaar 1925 kenmerkte zich door een daling in den rentestand eenerzijds anderzijds door levendigheid in het effec ten-bedrijf. Beide factoren, welke in de ren te en provisie-winst tot uitdrukking komen, in aanmerking nemende, acht de directie de reultaten v&n het bedryf in het afgeloopen boekjaar bevredigend. In September 1925 werd overgenomen het bedryf van de Lochemsche 'Bankvereeniging te Loohera en Borculo en met de >n deze plaatsen gevestigde kantoren vereenigd. Het debiteuren-cyfer daalde in het afge loopen jaar wederom, terwijl het aantal der debiteuren bleef stijgen. Het totaal der door leden toevertrouwde gekten vermeerderde in het afgeloopen jaar. Ook het aantal personen) hetwelk van de safe-inrichtingen gebruik maakt, blijft bij voortduring eene styging aantoon en. Van de giro-afdeeling werd dit jaair we derom een druk gebruik gemaakt. Na eene nauwkeurige revisie van de de biteuren worden deze, in aanmerking ne mende de onder crediteuren opgenomen spe ciale reserve, volwaardig .geacht. Geconstateerd wordt, dat niettegenstaan de de meerdere levendigheid in verschalen de takken van het bedrijf de onkostencijfers niet zyn gestegen. Vertrouwd wordt, <jat de verdere perfectioneering van de organi satie en administratie dezen post zal kunnen doen dalen. Voorgesteld wordt evenals verleden jaar Uit de winst 500.000.te bestemmen voor de speciale reserve tegen debiteuren, opge nomen onder crediteuren; 100.000.toe te voegen aan de statuaire reserve, 160.000 af te schrijven op gebouwen en daarna het dividend' te bepalen op 4% Het handhaven van een conservatieve di vidend-politiek meent de directie te (moeten bljjven voorstaan in het belang van aandeel houders. De balans vertoont de volgende cyfers: Debetzyde: Kas en coupons 2.945.368.24 (v. j. 2.612.274.46), Oredit-saldi by ban kiers en kassiers, 8.943.378.94 (v. j. 5.853.689.26), Vreemde valuta 00.604.61 (v. j. 33.677.54), Wisselportefeuille 17.951.126.53 (v. j. 19.757.83378), Leen- depót 1.670.260.66 (v. j. 1.886.628.54), Effecten 602.151.56 (v. j. 806.053.86), Prolongatie gegeven en voorschotten tegen effecten 13.232.254.13 (v.j. 11.737.528.28, Debet-saUH in reken.-courant 46.851.928.97 (v. j. 48.949.139.69), Vorderingen wegens gestelde borgtochten 3.973.062.13 (v. j. 3.771.966.97), Gebouwen 4.292.008.70 (v. j. 4.352.894.62). Creditzijde, Kapitaal 10.000.000.- (onv.) Reserv® 2.400.000.— (v. j. 2.300.000.—) Leendepöt 1.670-250.56 (v. j. 1.836.628.54, Deposito en cnedit-saldi in rpkening-courant 79.516.263.16 (v. j. 79.090.418.28). Te be talen wissels «n giro-crediteuren 554.844.40 (v. j. 524.336.94), Nedertandsche Bank en bankiers 1.329.722.61 (v. j. 1.113.791.11), G«telde borgtochten 8.973.062.13 (v. j. 3.771.96Ó.97), Dividend en belasting 490.725.(onv.) Onverdeelde winst 88.265.42 (v. j. 83.820.16). Het winstcijfer der rente-rekening be draagt 2.791.854.27 (v. j. 3.031.086.78), dat der /provisie 2.440.783.95 (v. j. 2.255.168.36). De onkosten-rekening wyst aan, gesplitst over de twee hoofden: hono raria 2.686.537.33 (v. j. 2.686.297.22) en bedryfsonkosten 1.OQ8J02.38 (v. j. 1.070.406.76). De netto-winst bedraagt 1.621.758.67 (v. j. 1.610.295.63). De verdeeiing der nettowinst ad '1.621.758.67, na aftrek van de uitkeering volgens art. 16 der statuten van tantièmes aan plaatselijke directeuren, bedragende 292.768.26 (v. j. 291.750.87) laat toe: een afschrijving op gebouwen van 160.000.(onv.), een toevoeging aan het reservefonds van 100.000.— (onv.), een toevoeging aan de speciale reserve tegen debiteuren, op te nemen onder crediteuren van f 600.000.— (onv.) 4% dividend 460.000.(onv.) en een reserveering voor belasting van 40.725.(onv.) terwijl ale- daa een overblijvend winst-saldo van f 88.266.42 (r. j. 88.820.16) op nieuwe !*- keaing is over te boekw- STADSNIEUWS. GOUDA, 16 April. Kamer van Koophandel en Fabrieken. De Kamer van Koophandel en Fabrieken komt in vergadering byeen op Woensdag 21 April, des avonds te 7% uür in die Raad zaal ten Stadhuize. De agenda vermeldt o.m.: Uitgegane en ingekomen stukken. Verzoek van de vereeniging „Schoonho ven Vooruit" om bydrage voor een reclame week. Verzoek om geldelijke bydrage voor het 6e Binnen scheep vaaatcongres. Benoeming Commissie v. h. Handelson derwijs. Het bureau stelt daartoe voor: de heeren J. Beyen, J. A. Doniker, A. Goedewaagen Jr., C. Grootendorst, G. van Lange, terwyl de Voorzitter ambtshalve deel van de Com missie zal uitmaken. Verzoek om als lid toe te treden van de Nederlandsche Organisatie voor de Inter nationale Kamer van Koophandel. Het faillissement van de N. V. Goudsch Dagblad geëindigd. Het faillissement van de N. V. Goudsoh Dagblad, welke destyds gevestigd was aan de Oosthaven alhier, heeft thans een einde genomen. Zooa'ls men zich zal herinneren, werd de ze Vennootschap in September 1923 opge richt, met het dioel de uitgave te onderne men van een dagblad dat in democratischen geest zou wonden geredigeerd. Het bestaan van dit blad is slechts van korten duur ge weest, daar reeds in Febrauri 1924 het fail lissement der Vennootschap werd uitgespro ken, waarmede een einde aan het zelfstan dig bestaan dezer Courant werd gemaakt. Wel werd de uitgave onder denzelfden naam voortgezet door de N. V. de Avondpost te 's-Gravenhage, die een plaatselijke uitgave van haar courant hier deed verschijnen, maar ook deae is geen lang leven beschoren geweest, daar de uitgave, reeds op 1 Juni 1926 wegens gebrek aan .belangstelling moest woréen gestaakt. Wedvlucht van Postduiven. f .De Postduivenvereniging „iDe Blauwe Doffer" hield Zondag 11 April een wed vlucht met oude duiven van uit Lage Zwa- luwe, afstand S6.5 K.M. De prijzen werden behaald als volgt: G. L. Hamaner le, 12e, 18e, 23e, 36e, 50e en 57e prys; A. v. Leeuwen 2e, 7e, 10e, 13e, 35e, 40e, 46e en 58e prfjs; D. C. Brem 3e, 4e, 6e, 9e, 15e, 34e, 41e, 61e en 53e prijs; A. de Jong Sr. 5e en 55e prijs; J. Mikkers 8e prys; C. M. Holthuisen 11e, 19e en 22e prys; J. Scharleman 14e, 20e, 26e, 29e en 37e prijs; M. Holthuisen 16e en 17e prijs; C. de Waai 21e, 24e, 26e en 28e prys; P. v. Leeuwen 27e, 31e en 54e prys; W. P. H. Janssen 36e, 32e, 42e en 52e prijs; J. Groenedaal 38e en 38e prijs; S. de Lange 43e en 56e prys; A. Mikkers 44e en 89e prijs; J. Prang 46e prifs; P. Angerhausen 47e prys; P* Baks 48e e" 49e prys; P. Ernst leovewkuf- F. de Bamvn 2e overduif; A. de Jong Jr. 8e o verduifJ. Schip 4e overduif. Intercommunale Arbeidsbemiddeling. Aanbiedingen van werkzoekenden. Lijst van 14 April 1926. 1 pypenglazuurder, 1 gieter, 5 aardewer kers, 9 pijpmakers, 4 drukkers, 6 letterzet ters, 1 rietdekker, 10 heiers, 1 witter, 9 grondwerkers, 17 opper- en 8 timmertieden (1 scheeps- en 1 leerling), 1 .behanger, 1 te- legraafwerker, 1 hulpstraatmaker, 2 beton werkers, 1 witwerker, 1 houtdraaier, 1 klompen- en 3 kistenmakers, 1 stoffeerder, 2 beitsers, 2 zagers, 2 mach. houtbewerkers, 3 schoen- en 1 meubelmaker, 3 scheepsklin- kers en ijzerwerkers, 6 stokers, 1 machinist, 1 scheepstuiger, 1 aanhouder, 1 meubelschil der, 1 halfwas kleermaker, 2 fietsenmakers, 1 electricien, 1 slagersknecht, 2 smeden, 1 scheepsbouwer, 1 boekbinder, 3 monteurs, 2 metaaldraaiers, 4 blikslagers, 1 kopergieter, 2 ketel makers, 1 zeilmaker, 1 mattenwever, 4 bankwerkers (2 halfwas), 2 touwslager?, 1 textielarbeider, 8 suikerwerkers, 3 brood- en banketbakkers, 17 pakhuis-. 1 expeditie- en 9 schippersknechts, 2 reizigers, 1 winkel en 6 kantoorbedienden, 2 kellners, 6 koet siers, 3 boekhouders, 101 transport- en fa briéksarbeiders, 5 chauffeurs, 1 typiste, 1 winkeljuffrouw, 2 convierges. Agenda. 16 April 8% uur Nieuwe Schouwburg. Volks universiteit Dansavond' door Jetty Schim van der Loeff. 17 April 8 uur Zaal Kunstmin Attractie- avond Goudsche H. B. S.*Vereeniging. 18 April 8 uur. Nieuwe Schouwburg. Bui tengewone Cabaretavond door Jan van Riemsdijk en Antoinette van Dijk. 18 April 10% uur. Schaakbord. Vergadering G. 2. C. 19 April 8% uur „Het Schaakbord" Leden vergadering Goudsch© Winlceliersvereenl- ging. 19 April, 8 uur. Sociëteit de Réunie. Con cert Joh. Sterrenburg. 21 April 7% uur Raadzaal Stadhuis Verg. Kamer van Koophandel en Fabrieken. 22 April, 8 uur. Sociëteit de Réunie. Leden vergadering Zuid-Holl. Ver. „Het Groene Kruis", afd. Gouda. 23 April 8 u. v.m. tot 11 n.m. Tentoonstel ling der S.O.V. op het station Gouda. 23 April 8% uur Soc. „de Réunie", Volks universiteit. Vioolrecital door Eugenia Wellerson. 29 April 8% uur Vergadering v. Oud-On- derofficieren in Café „Nationaal." Agenda voor de Goudsche Padvinders. Vrijdag 16 April: Weèpenavond 7 uur Club lokaal. Zaterdag 17 April: Kopschool 1% uur. Zondag 18 April: Fietstocht bloembollen streek. Vertrek half 8 Clublokaal. Voor dezen tocht opgeven by den Hopman Bom uiterlijk Donderdagavond. De apotheek van de firma 'E. Grendel Tiendeweg, ia deze week tot en mqt 10 April benevens den daarop volgenden nacht ge opend na 8 uur des avondfe (des nachts ech ter alleen voor recepten). UIT DEN OMTREK, ammersTol. Gedep. Staten hebben hun goedkeuring gehecht aan het door den Raad dezer ge meente genomen besluit, betreffende de credietverhooging van 20.000 tot 30.000 by de Bank voor Nederlandsche gemeenten. BERKENWOUDE. Een lux© auto van den heer N.. Samson te Alfen a. d. Ryn is gisteren na in aanryding te zyn geweest met een stilstaande vracht auto, in de Kerkweigsloot 'geraakt. De be stuurder kwam er met den schrik af. Van daag zou de a/uto worden gelicht. Het eerste geval van mond- en klauwzeer doet zich alhieo» voor onder 'de veestapel van den landbouwer M. Boer. BODEGRAVEN. De Rechtbank te Utrecht heeft uitgespro ken het faillissement van W. G. den Neysel, brandstoffenhandelaar te Nieuwerbrug—'Bo degraven. De alhier sedert meer dan 60 jaren be staande Rederijkerskamer H. K. Poot gaf een uitvoering voor de Leden en Donateurs van de Rederijkerskamer Woerden, in de Dubbele Sleutel aldaar, welke heel goed ge slaagd is. Opgevoerd werd de Goudmijn, welk blijspel zeer in den, smaak is gevallen van de aanwezigen. Een hal was het slot van den avond. De dezer dagen gehouden jaarvergade ring van de voetbalvereniging „Bodegra ven" was goed bezocht. Het goedverzorgde jaarverslag van den Secretarig werd, even als het financieel overzicht van den Pen ningmeester met alg.stemmen goedge keurd. De Vereeniging heeft ruim 80 letten, terwijl in de laatste dagen zich weer een zeven-tal als lid heeft aangemeld. Met de financiën gaat het bevredigend, hoewel nog een flinke schuld aanwezig is, door het in orde maken van het groBte nieuwe speelveld en inrichting van de tribune met 300 zit plaatsen, en daaronder "5 kleedkamers. Toch werd reeds flink afgelost. Uitgeloot werden 17 Obligatiën van de leening 1924, betaalbaar op 1 Juni by den Penningmeester. De heer Beyen werd met op één na alg. stemmen herkozen als Voorzitter. Het Be stuur bestaat uit 9 leden» de elftal-commis sie uit 5, en de kas-connnissie uit 3 leden. De Vereeniging heeft eenige kuispinken aangekocht, om het graa op het terrein nut tig te besteden. Op deae manier hoopt men in den e.s. herfst flinke winst te kunnen maken. Het le elftal staat no. 3 van boven in de 3e Klas N. V. B.; hpt 2e stoat op een na onderaan le kl. G. V. B., en het 3e op een na bovenaan 3e kl. G. V. B. GOUDHHAK. -'-f* m den,Slagen t&ljjgV fi- F. Haaf, die gisteren igl zoo tmgisdie tfrze om het leven kwalm. is opgehaald, juist op de plaats waar hy óver boord vlei. Het stoffelijk overschot is hedennacht naar Lage Zwahrwe vervoerd1, waar de man zyn woonplaats had. Hij laat een yrooiw en 1 kindje achter. HAASTRECHT. Burgerlijke Stand. ONDERTROUWD: Arie Burggraaf en Pietje van der Linden. Eeuwout Ver boom en Martha Gesina Schutte. GETROUIWD: Evert Vermeulen en Wil- helmina Martijntje Spek. OVERLEDEN: Gerrigje Brouwer, 64 j„ geh. met Wouter de Grhaf. OUDEWATER. Tot predikant bjj de Ned. Herv. Kerk is beroepen Ds. Plantinga te Elburg. OVERLEDEN: Maria Via, 66 j., echtg. van Jac. Dekens. H. Berkenbosch, 30 j. echtg. van M. Joppe. ONDERTROUWD: M. Bruijns, 24 j. te Amsterdam en M. Verdouw, 22 j. te Oude water. SCHOONHOVEN. Ds. J. v. d. Spek, Ned. Herv. predikant te Schoonhoven, is van plan, in het komende najaar eervol emeritaat aan te vragen. VIJST. Burgerlijke Stand. ONDERTROUWD: Steven van Huffelen en Pietemella Lena FJikweert. TOONEEL. Tooneelschandaal in Indië. Anton Verheyen failliet verklaard. heil Aneta-telegraitt meldt Er heersoht groote opwinding in de tooneelwereld. in verband1 met het ge- hemvziivnig en overhaaet vertrek van den tooneel-directeur Anton Verheyen, j.l. Maandagoohtend'l vam Soerabaja naar Batavia, me< de bedoeling Woens dag met de „Insulinde" vamdenKott. Lloyd naar Holland te gaan, terwijl zijn zoon aan de bladen ein de artis- ten mededeelde, dat zijn vader om gezondheidsredenen alleen maar naar Garoet was vertrokken. De gedupeerde art is ten zijn zonder midjdelem van bestaan en hebben ook gee» retounpossage. Zij slaagden erin Verheyen failliet te doen verklaren den diaig voor het vertrek van de boot. Verheden werd daarop genoodzaakt naar Soerabaja terug te keer en. Hu- bert Laroohe is in 't bijzonder gedu peerd. De „Indische Courant" en 't „Soer. Nieuwsblad" beschuldigen Verheyen openlijk van schandelijke, opzettelijke bedeelingen, om de artiftten te dupee ren. Verheyen had te voren zijn gel den geremitteerd naar een bank te udonrijk en het residerend» overge- achreven op naam van zijn zoon, ter wijl hij bagageknecht .iandfen aanstel de tot gevolmachtigde", met de be- doelmg. het gezelschap na zijn eclip- Steering to ontbinden. V'aai Anton Verheyen gemetedhap „De Spelers va» Stad em Lande "i dat in September j.l. naar indië vertrok, mnken o.a. deel uit Hubert Laroche, Flor. Laroche, EUy Mulder—Van Ste kel onburg eo Jan Mulder. SPORT EN WEDSTRIJDEN. Ned. Zwembond. De tweede voorzitter van den Ned. Zwembond, mr. K. S. van Kappen, aal zicli op de èerstvolgende vergado- jrhig van den Ned'. Zwembond, welke 24 April a.s. ie Amsterdam wordt ge- houden, niet meer verkiesbaar stellen MARKTBERICHTEN. Kaasmarkt. ALPlHEN a. d. RIJN, 16 April. Aan gevoerd 20 wagens le soort 40—43, 2e soort 37—39. -Met Rijksmerk 44—47%. Handel vlug. Gemeentelijke Vischmarkt Gouda. 16 April. Aangevoerd 4 manden ver- sche schol, verdeeld in 79 partijtjes van 10/20 stuks. De pryzen varieerden van 0.156.46, DRAADLOOZE DIENST. De Sovjetregeering en Duitschland. BERLIJN, 1,6 April. Volgons een be richt uit Moskou aan de Tagliche Rundschau heeft de Sovjet regeering beslotew Engeland, Fraaikrijk en Italië mede te dpelen, dat hpt oonismissariaat van buiteiilaudsche zaken geen ondet- bandelingen betreffende een arbitrage- verdrag met Duitschland voert doch slechts besprekingen over het neutra liteitsverdrag. p Naar verluidt zou de Russische ge zant te Berlijn opdiraloht gekregen heb ben de besprekingen met Duitschland niet af te breken. De toeztend in RusUnd. BERLIJN, 16 April. Volgeais bericht uit Moskou verklaarde Bucharin, dat Rusland voor een economisch bankroet staal, indien de boerenbevolking niet onmiddellijk te hulp snelt. Hulp ia noodig, aangezien anders een ineen storting onvermijdelijk is. Huis ingestort. tBEJüLIJN, 16 April, ©ij proefboringen vootr den aanleg v. d. nieuwen ondergrond- schen spoorweg heeft hedenmorgen in de Kai 'Sev-Wilhelmstratze «en ernstig ongeluk plaats gehad. Tengevolge van de boringen stortte ecu huis gedeeltelijk in. Een vrouw werd door vallend gesteente gedood, een an dere persoon werd gewond. Een toi-ooriog? BUKARiBST, 16 April. De Oostenryksche geBant heeft bij den minister v. Buitenl. Za ken een protestnota ingediend wegens de verhooging der invoerrechten. In de nota wordt verklaard dat wanneer de tarieven niet verlaagd worden een tol-oorlog onver mijdelijk zal zyn. Oostenrijk en de Sovjet. WEENEN, 16 April. By de besprekingen tusschen Kerinkski en Ramek werd heden besloten binnenkort te Warschau onderhan delingen te voeren over een handelsverdrag. Duitschland en den Volkenbondaraad. LONDEN. 16 April.' Het bericht, dat de Duitscha regeexiug, zooals verwacht werd, de uitnoodiging heeft aangeuo- ni-en «om deel te namen aan de werk zaamheden der commissie, welke zich met de samenstelling van don Volken, bondsracid' zal bezig houden, heeft hier een goede® indruk gewekt. De Prins van Wales naar Spanje. LONDEN, 16 April. D© Prins van Wales, die als Earf van Chester reist, is te Parijs aangekomen. Hij is heden naar Biarritz doorgereisd, waar hij een orte» vacantio zal doorbrengen. De toestand in China. PEKING* 16 April. Er heerscht mo menteel weer rust. Het comité voor openbare veiligheid neem! het be stuur waar. Noorsche leening afgewezen. OSLO, 16 April. De minister van- financiën heeft het aanbod' der leiden de banken te Oslo inzaike hel verstrek ken van ©en leening van 50 nvillioen Noorsche kronen afgewezen, noodig. aangezien anderen een ineen- Autobusongeval te Rotterdam. Vele inzittenden gewond. Gisteravond te kwart over elf had aan het eind van de Rosestraat te Rotterdam een vrij ernstig autobus-ongeluk plaats. In de richting van de Hillesluis reeds de 60-jarige voerman F. de R. uit VVaardingen met *yn volgeladen verhuiswagen de stad «ft. Uit tegengestelde richting naderde een autobus van den dienst Groote Markt-Charlois. De chauffeur daarvan, de 24-garige P- M., wil de den verhuiswagen links passeeren, doch had daartoe geen gelegenheid omdat een wielrijder van den tegenovergestelden kant kwam. Toen zou hy rechts van den weg voor byrijden, maar daar vm hy een andere au tobus naderen. Het gevolg was, dat hy in- tusschen zoo dicht den verhuiswagen was genaderd, dat aan stoppen niet meer te den ken viel. Met vry groote vaart liep hy op den verhuiswagen in. Doer den schok sloeg de voerman van den bok en bekwam eenige hoofdwonden; het paard werd licht gewond. In de autobus werden de pa—gier» on geveer 20 in getal, door elkaar geworpen. Verschillenden hunner bekwamen lichtere en zwaardere kwetsurèn. Een aanklacht ingediend door den Commissaris van Politie van Culemborg tegen den Rechter- Commisaris te Tid. DEN HAAG, 'De Poiitie-Commaasari* van Qulernborg de heer J .Blok heeft heiten bb den Officier van Justitie te Tiel «en aan klacht ingediend tegen den rechtercommis saris te Tiel met het verzoek tegen dezen een strafrechterlijke vervolging in te stelten terzake van opzettelijke wederrechtelijke vrjjheidsberooving wegens doét opzettelgk in strjjd met de waarheid aangeroerde Ihio- tieven uit te lokken en dberi drfSti^Oan van gyaeling en voorts ter zaké v3ttJBMhediging en krenking in de eer en goodeh nfittm dopr hem verzoeker als ComarCTkaris in functie te noodzaken zich de <IU^feipflj3erënd<'. han delingen te laten welgey^ei^, Wi fouiltei- ring door 'n ondergeschikte^ pijiufjebeamb tenaar en door hem verzoefcpr tgn aanschou wen van het publiek van het bms ,van bewa ring naar het huis van Justitie te Tiel en terug over een openbaren weg te late» ge leiden door 8 politiebeambten. Inbraak. ROTTERDAM, 16 April. Hedennacht Is ingebroken b(j den tandarts K. aan de Dier- gaardelaan. Verschillende kasten werden opengebroken. De dieven maakten zich meester van een geldkistje met 100 en een party van 8000 kunsttanden ter waarde van 4600. „rr- - Auto te water. ROTTERDAM, 16 April. Hedenmorgen geraakte een auto op den Schiedomsch» Westzyde ter hoogte van den Proveniers- singel door dat de chauffeur het stuur kwijt araakte, in de Schie. Behalve de chauf feur zaten nog 3 personen in den auto. Alle vier geraakten te water, doch konden op het droge worden gebracht. Twee van hen wa rén bewusteloos. De levensgeeaten konden spoedig opgewekt worden. De besluiten van de Synode te Assen. Utïecht hty* ©BQ vergaderhtg plaats van tal van gereformeerden, uü ve-rsdrllende detelen de» land», om hun Uoudling te bespreken ten opzich te van de besluiten dier Synode te Assen. Met alg. st. werd besloten, het voor loopig Centraal Comité vans advies en leiding, dat te dezer zake het initia tief had genomen, een definitief te ma ken». Algemeen bleek men van overtui gingdut het onvoorwaardelijk bukken voor het gezag van Gods woord' en hei hoog houden der Chr. liefde, ten grondslag moet liggen, aan alle vert» der optreden, en biet zich neerleggeft bij de besluiten verbiedt. Aan een. Comité werd; bevoegdheid vèrieendi, zidt uit te breiden en tot vorming - van subcommissies voor ver schillende belangen oVer te gaan. Adres van den secretaris blijft Fï$ J D. Theyse, Potgictevtrtig 17, Bloe- mendaal De gevonden miskelken. NIJMEGEN, 16 April. De miskelken en andere heilige vaten welke in de omgeving vair Nijmegen zijn opgegra ven, zijn officieel herkend, als hel eigendom van de ,St. Anthoniuskerk te Neerboach bij Nijmegen, Zij zijp aan den pastoor dier kerk overgedragen. WISSELKOERSEN 15 April. 16 April. Officieel. 12.11% 12.11% 59.35% 69.36 8.46 8.40 9.28 9.20 48.16 48.13 35.20 35.20 65.35 66.35 66.80 66.80 54.17% 54.80 2.49% 2.49% Niet officieel. 7.39 7.39 3j>.42% 35.50 10.03 10.03% Beunwrerxicht. Ook 'heJen was de handel zeer ge ring op de rubbetr-afdeeling ging nog wel wat om in Amsterdam rub bers, die •venule meetrdere rubber- fondsen op een hooger koerspeil wer den afgedaan in verband met het her stel van de nubberprijzen. De tabakken waren aan dien zwak ken kamt De heden gehouden tabaks- insohrijving heeft een. vast verloop gehad, maar uit Indië wordt gemeld dat de langdurige dT«nglb*id>P Sumatra de nieuwe tabaksoogst In inadeeligen zin beïnvloedde. i- Suikerwaarden 4vt*rbnt»iWW4- gestemd, hetgeen bleek uit HlV.I*. m OHefondsenl een -tolstatoQt voorko men» Koninklijke waren tyfiüig veran derd. 117 H Scheepvaarten em biateöfllandsche in- dustrieelen weinig belangstelling. Op de Yankeemarirt «wig nog al wat om in Int. Continental rubber, die wat hooger werden verhandeld. Ncteering 6 N.W©. 13*U RADIO-TELEGRAFISCH WEERBERICHT Hoogste stand 768.5 te Valencia. Laagste stand 744.8 te Isafjord. Verwachting: Krachtige bot matige Z. tot Z.W. of W. wind, afnemende bewolking, waarschijnlijk «enige regenbuien, iets fcon- 'der. Londen Berlijn Parys Brussel Zwitserland Weenen Kopenhagen Stockholm Oslo New-York Praag Madrid Milaan

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 2