t EN! Blad. AIRS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Vrijdagge Rwguatu» 1826 80. I8MM Jaargang etten I Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen roRs r FEUILLETON. EN btauto r ten nier MOERCAPELLE, enz. tehandellng. !GD, DAT HET [KELEN KAN (VING’S GIST- XIMUM AAN 6 GIST EN SEND IN DE G !NIG koop BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, NTEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, DOOR GOUD VERBLIND. c •9 i A 10 aso 150 00. ook Westzaan. vwvaJgd). O lustris DEN HAAG Drogisten. De meester in zijn wijsheid gist, De leerling in zijn waan beslist. JEN NEEMT U U GEVOELT U Raad den dittum commUssie te be- dealer ijke be ten van Motor» Corpo- n van dankbare EN. naanden tyd in IMF HV>, I. •gï/W KHOOHHIIO mzondmub Fuiruu» Mwiozitirrta t ontegenzegge- terdam eater. I 16 l 16 uur n staat ia hare oedsel te ver- 1938 48 GQUIMIIE COURANT volgdn'de: 5 Minuten Een veel bewogen leven. Roman uit het Engelsch van Mtee E. BRAD DON. leeftijd van 41 jaar is overleden tengevolge van radium-bestraling. De heer Danne, in de Fransche medische kringen welbekend» was een leerling van prof. Curie en volgde de cursussen aan diens „Ecole de phy sique”. Hij was belast met de directie van het laboratorium te Gif (Seine-et-Oise), het welk zich bezig houdt met de fabriekmatige productie van radium ftn voort» de medici voorziet van technische hulp. Vooral op het gebied der kankerbestrijding heeft de heer Danne ach onderscheiden. Hy was reeds eenige weken lijdende run de zeer karakteristieke uitputting die de radio-intoxicatie verraadt en zocht daarvoor herstel aan de zee-kust. Het was helaas te laat De Fransche Kamer heeft met 420 tegen 140 stemmen het door de Regeering voor gesteld wetsontwerp tot het instellen van een amortisatiekas aangenomen. Daarna kwam in behandel inig het tweede wetsontwerp, betreffende de stabilisatie van het ig»ld aan de orde. Omtrent dit tweede ontweip is in de pers een debat ontstaan betreffende de vraag, óf dfe bevoegdheid, aan de Banque de France verleend om nieu we biljetten uit te geven tot betaling van de gekochte deviezen, feitelijk niet peer- loomt op nieuwe inflatie. ‘De „Action Fran- Caise”, die rechts vrijwel alleen staat in haar oppositie tegen Poincaré, betoogt van wel, omdat elk bijdrukken inflatie is en omdat de nieuwe biljetten bleven, ook al neemt de waarde van den franc toe, zoodat de verhouding tusschen cdnculatie en dek king dan toch weer verstoord wórdt. Van regeeringiszjjde wordt daartegen be toogd, dat dit geen inflatie is, omdat het deviezenbezit van de Banque een kracjhtig middel is om den franc te verdedigen. Ten overvloede heeft de commissie van Finan ciën in heit ontwerp de bepaling opgenomen, dat de maximum uitgifte van biljetten en het voorschot der regeering ongewijzigd moeten bljjtven, waarmee Poncaré zich ver- eenigde. ‘Dit wendt het gevaar af van een te igrooten aanwas van biljetten zelfs voor dit doel. Voor de Franschen, die gouden en zilve ren munt hebben opgepot, in de hoop dat zij deze later met (winst zouden kunnen van de hand doen, en die dit tot dusver niet konden doen omdat zoowel de uitvoer als de verkoop boven de nominale papfer- waarde van Fransch edelmetaaligeld verbo den was, opent de nieuwe wet de mogelijk heid die thans met een zeker agio boven het papiergeld door de Banque opgekocht te zien. .1 Zooal» te verwachten was, willen uiterste parten profiteered van de bijeen komst van het Congres om in de Grondwet Aan een dejeuner van buitenlandsche persvertegenwoordigers somde Jaapar alle maatregelen op, 'die België op financieel gebied reeds had genomen. Hij verzekerde, dat het Belgische volk tot geen prys meer zijn toevlucht wensch/t te nemen tot, en nooit meer zyn toestemming zal geven voor het bedriegelijke vergif der inflatie. Jaspar besloot met te zeggen, dat België moedig zal voortgaan op den smartedyken weg, die voert naar de stabilisatie van het geld, „le symbole du credit, de la confiance en de la foi.” ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.26, per week 17 cent, met Zondagsblad pey kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 3.16, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen warden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. terras van den Italiaanschen tuin raak- te bijkans den muur waarachter de overblijfselen. der Perriams lagen be graven op een zeer bekrompen kerk hof, dat niete anders dan Perriams be vatte. En daar de tuin vee* hooger dan het kerkhof was gelegen, had sir Au brey het voorrecht zijn sluimerende voorvaderen. te aanschouwen van eene verhevenheid, een schouwspel dat wel tot overpeinzing noopt, en tot "opmer kingen over de kortstondigheid van het leven en de vergankelijkheid van al heit aardsdhe. Dei kleine kerk, eene aanhootrigheid van Perriam', het kerk hof, da* uitsluitend Perriams in zijn schoot opnam, vervulde Sylvia met een gevoel van eerbied', dat al het goud der Rothschilds haar niet kon hebben intfeboezemd'. Het aanzien van ee» ge slacht als gevolg van zijn vestiging in *it larid! gedurende een lange reeks van jjaren, de familieboom die gegroeid en gebloeid had en zijne takken over de. zelfde plaats had' uitgestrekt, zoolang mseneohen geheugenis strekte, in eene soort van vermaardheid, die vooral de beateerto opwekt van de in verval ge raakte klasse der maatschappij. Syl via, die niets anders van haat vaders geschiedenis wist, dan zijn schande, voelde zeer sterk die gewaarwording en sir Aubrey, die haar in den boom gaard alleen a>ls een beleefd oud'heer -vjoorgekomien, nam in haar’ 'oog De ünantieele maatregelen ia Frankrijk. België’s financieele positie. De quaestie der raadszetels. De voor bereidende ontwapeningsconferentie. Dóór de ministers Briand en Bokanowski voor Frankrijk en door den gezant Hoesch en den departementechef Passe voor DuitechJand, zyn gisteren twee verdragen onderteekend, welke de bandelabetrekkmgen tuaachen de twee landen voorloopig regelen en wel voor zes maanden. Volgens het eerste verdrag, staan de twee landen elkaar een vergunning der in voerrechten toe voor sommige goederen, terwijl ook de vóórmaanden van vestiging der wedenzjjdeche onderdanen en maat- sehappyen wordt geregeld. Het tweede verdrag voorziet in een ge- deeLtelijitc regeling, naar aanleiding van de op 11 Juli 1925 gesloten overeenkomst omtrent het handelsverkeer tasadhen Dtuitsohland en het Saargebied. andere, ingrijpende wijzigingen aan te brengen. Zoo besloten de socialistn, amen dementen voor te stellen, strekkende tot vermindering van de macht van den Se naat, welks verwerping van door de Kamer aangenomen ontwerpen geen kracht zou hebben hun wetwonding tegen te houden indien de Kamer, opnieuw geraadpleegd by de aanneming volhardt. Dit voorstel heeft niet de münste kans op aanneming, maar zal door de socialisten waarschijnlijk ook te Versailles worden ingediend De noodza- kelyktieid, deze en andere voorstellen te ecarteeren, kon wel tens méér tyd vorderen dan aanvankelijk is voorzien, zoodat het niet zeker is of de vergadering van het Congres in één dag kan afloopen. Men zal daarop echter zooveel mogelyk aansturen. Den volgenden dag wordt de zitting der Kamer gefloten. Poincaré toch zal hoogst waarschijnlijk het sluitingsdecreet niet voorlezen, teneinde de Kamers, indien noo- dig, steeds te kunnen bijeenroepen en toe geven aan den drang uit de Kamer om de zitting wel te sluiten, om te verhinderen, dat de ongewone procedure in het land on gerustheid zou wekken. ENGELAND. Tegen de vreemdelingenbelaating. De Federatie van Britsdhe Industrieën heeft een brief aan den minister van han del gericht waarin zij de aandacht vestigt op het besluit dér Belgische regeering om een speciale belasting te heffen op de fbud- tenlanriers, behalve op die, welke afkomstig zijn uit landen met een lage valuta. Dit be- teekent, aldus de Federatie, dat Britedha onderdanen in België aan een hoogere be lasting onderworpen zullen zijn dan de on derdanen van 'bepaalde landen met een ge deprecieerde munt. IDe Federatie verooekt den Board of tra de deze feiten te overwegen en de Federa tie mede te deelen of het besluit der Bel gische regeering in overeenstemming is met de clausule van meest begunstigde natie in de in D898 tussdhen Engeland en België gewisselde nota’s. x ir het gebruik I, terwijl Mole- Motta, de voorzitter van de commissie tot reorganisatie van den 'Raad, heeft van Palacios, den Spaanschen gedelegeerde in die commissie, een schrijven ontvangen, waarin hy Motta verzoekt, in overleg met den voorzitter van den van de tweede zitting der palen. Zooals bekend, heeft de commissie in haar voorloopig rapport alleen de quaestie der niet-permanente zetels behandeld en dienaangaande overeenkomstig het ontiwerp Cecil voorgesteld, het aantal van zes tot negen uit te breiden. De quaestie der per manente 'zetels wend* aangehouden tot een tweede zitting, voornamelijk tengevolge van de houding van Brazilië en Spanje, die een permanenten zetel eischten, waartegen de meerderheid der commissie, en met name Engeland, zich verzette. Niet uitgesloten is dé het, dat de commissie kort vóór de Septem- benzritting van den Raad' zal worden bijeen geroepen. verschil in kleediing en houding der beide broeders opgenrerkt. Het gelaat had een sprekende gelijkenis, sterk genoeg om in het halfdonker van den yang dien onderwijiöer te bedriegen. ,,Ik vraag u versdhooning,” stamel de MordrcJ l’erriaini'. „Gij ziet mij aan voor mijn broeder. Men zegt al- gemieen dat wij veel op elkander ge lijken. Mag ik u veraoeken binnen tq gaan. ^Sir Aubrey .verwacht u.” Op dit oogeriblik* opende sir Aubrey do deur der eetzaal en kwam naar buiten om zijn gasten te begroeten. Ja er was een groot verschil iusschen de beide mannen, maar 't was alleen een verschil in Weeding en houding. De oudere broeder was even keurig in zijn kleeding, en even goed geconser veerd' als een Fransdhe markies van den ouden stempel, terwijl Mordred Perriam’s hoog en slap hemdsboordje, kanierdOe' sche jabot, zwart moirée das en dubbel lorgnet, nanking vest en diowlaadLIeurige jas, si edit onderhol*, den haar en ruige wenkbrauwen, van zijne onverschilligheid) getuigden vpor de wisseling der mode, of het voorko men van zijn eigen persoon. Die cho- [*olaad!klenrige jas zelfs was een blijk van eerbied' jegens zijn broeder. Mijn heer Perriam voelde zich nooit geluk kiger dan in zijn losse huisjas, die hem met de jaren dierbaar was gë- wordten. ..Hoe vaart gij?” riep sir Aubrey. vorstelijk kanailber aan. De onderwijzer en zijn dochter volg den nog een eind weegs het pad en kwamen mt in de breede laan op on geveer honderd passen van het huis. Sylviai was nog nooit zoo nabij ,diit sla tige gebouw geweest. Zij had het slechts op een afstand gezien, groot en somber, boven de olim en beuikenboo- men van het park, die ceders én mast- boonten van liet grasperk uitstekende, op een eiland van grint en kaal ge schoren graszoden, stijf aangelegd in Italiaanschen stijl, met een Boschgod en een Boschnimf, een Pan en- een Syrene, die pruilend op hunne voet stukken stonden aan de hoeken der laan. De voordeur stond open, maar mijn heer Carew achtte het betamieiijk' aan te schellen, 'hetgeen' een geraas ver- öorzaakte, sterk genoeg om het kasteel d*er Schoone Slaapster in rep en roer te brengen. Nauwelijks had' hij dit gedaan, of hij zag een heer in den gang komen, een heer in een wel wat De militaire guibcommissie der voorberei dende ontwapeningscommissie heeft vast gesteld, dat by de bewapening te land allee wat aan den grond vastzit als zuiver* de fensief kan worden besdhouwti. Daaren tegen kunnen kanonnen in forten eruit ge nomen worden en dus pok voor offensieve doeleinden dienen. By de bewapening der zee worden kleine schepen ran geringe zeewaardigheid in sommige gevallen, die met name sametihangel met de geografi sche 'ligging van eep land, als zuiver de fensief beschouwd. Alle andere bewapenin gen kunnen zoowel een offensief als defen sief karakter hebben. Dit hangt af van het gebruik, dat ervan gemaakt wordt. De politieke factoren, die hieiibij een zeer be langrijke ról spelen, hehooren tot het db- mein der politieke suib*comm.issie. BGITENLANDSCH NIEUWS. duftschLand. De Maagdenburgswhe moordzaak. De bekentenissen van Schröder en van zjjn aanstaande. De Maagdenburgschp moordzaak schy'nt thans geheel te zijn opgehelderd, nu Schrö der eindelijk bekend heeft, den boekhouder Helling te hebben omgebracht Na een ver hoor, dat den ganschen pacht heeft geduurd, heeft de aanstaande van Hen beklaagde ten slotte verklaard, dat hjj op 10 Juli 1925 in zijn woning te Rottmersleben Helling heeft gedood. Beide bekentenissen zjjn gister ochtend geprotocolleerd, waarna de Maag- deniburgsdhe hooftkwatoissaris van politie zich met de Berlyns^ temmissarissen.die het onderzoek hébben gefleid, naar Berlijn heeft begeven, om Smering, den Pruisi- sdhen minister van .fc^enlandsche zaken, op de hoogte te stellenl Men verwacht alge meen, dat de industrieel Haas, die nu reeds verscheidene weken in voorloopige hechte nis zit, dezer dagen in vrijheid zal iwordeh gesteld. Dit zal geschieden als het opgehel derd ie, op wélke wijze Schröder ertoe ge komen is, Haas van aanstichting tot de misdaad te betichten. Verder zal ook nog moeten wonden uitgemaakt of de vrouw, die op het oogenlblik van de misdaad in de woning van Schröder was, medeplichtige is. Zy ontkent, dit ten stelligste. Zij heeft ech ter ook uitdrukkelijk verklaard, dat zy Haas nimmer te Rotthersleben heeft gezien, hoewel zij daar maandenlang met Schröder heeft samengewoond. Schröder weigert tot nu toe te antwoor den op de vraag, hoe hy er toe gekomen is, Haas te beschuldigen. Schröder zou, vol gens de bekentenis van zijn aanstaande, de misdaad alleen hebben gepleegd aan igéld te komen. Hy had ten tijde van den moord geen andere inkomens dan zjjn werk- loosaenondersteuning. Vaak had hy niets te eten en werd dan door de buren geholpen. Den 10e n Juni zou Schröder tot het meisje hebben gezegd: Nu maak ik er een eind aan. Vandaag komt er iemand, en dan moet „Ik dank u wel voor uw bezoek. Mijn broeder, miiss Carew mijnheer Ca rew, mijnheer Perriam». Willen wij eerst thee dirinken voor wij naar dien tuin gaan Mij dunkt dfat zon beter zijn Mis® Carew zal zeker na haar wandeling «enige ververschingen ver langen, en de dames houden gieiwoon- lijk veei van thee, ’t Zal later nog wel licht genoeg zijn voor de wande ling in den tuin Ik heb u geen uit- beemsche planten te toonenik laat het aankweeken van vreemde gewas sen aan ouJe dames over, die dwaas genoeg zijn haar geld daaraan te ver- ppillen. Perriam zou toch Perriam'blij ven, aJ besteedde ik ook een schal aan ai die dungen.” Mijniieer Carew mompelde zijn goed keuring over een stelling die onwe dwlegbaar was en sir Aubrey ging zijn gasten voor nanr de zaal, waar de thee gereed stond op een langwerpige tafel in he* vooruitspringende gedeel te, aap he* einde dier kamer. Het ser vies bestond uit Japanseh poroelein, en he* zilveren schenkblad! en de thee ketel waren staaltjes uit dit beroemde tijdperk, da* neg steeds onder de ken ners van he* zilversmidkak de eerste plaats bekleed* ADVERTENTIEPRIJS! Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorg'kring) 15 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels f 1.56, elke regel meer 0.80. Advertentiën in-het Zaterdagnummer 20 byslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1-4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededelingen bjj contract tot zeer gereduceer- den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhan delaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zyn. er iets gebeuren, 's Middags verscheen er inderdaad een vreemdeling op bezoek. Het meisje liet de twee mannen alleen en ging in den tuin. Plotseling hoonde zij twee schoten vallen. Toen zy een poosje latèr door Schröder werd binnengelaten, was het lijk er reeds niet meer. Er lag een groote bloedvlek op het vloerkleed. Ook kleefde er bloed aan Schröder’s kleeren. Schröder had toen een aantal bankbiljetten. Het meisje heeft het adres opgegeven van den uitóraiger, aan wien Schröder zijn inboedel later heeft verkocht. Op deze wijze is de politie erin geslaagd, het vloeritleed terug te vinden. De bloedvlek was er nog op te zien. Ook de fiets van Helling is terugge vonden. Een zuster van Schröder is heden in 'hechtenis genomen. MEXICO. De kerkvervolging in Mexico. De gevolgen van den boycot. (Een bericht uit New York aan de „Ti mes” houdt in dat de mededeelingen over de gevolgen van den boycot uiteenloopen. Terwijl de kleinere winkels in de hoofd stad de gewone klandizie schijnen te heb ben, maken de grootere winkels en luxe- magazijnen melding van grooten teruggang in zaken. Dinsdag had een groep bankiers, waaronder de directeur van de Canadeesche Bank en vertegenwoordigers van de Natio nale Bank en de Zambrano Bank een on derhoud met den minister van financiën Pani, en verklaarden hem dat door den boycot reeds 17"millioen pesos (ruim 20 millioen gulden) was opgevraagd. Ging zulks op dezelfde wijze door, dan zouden in weinig dagen de banken gedwongen zijn te sluiten en ze konden geen hypotheken op langen termyn opvragen zonder de bedrij ven in het nauW te brengen. De minister beloofde de aangelegenheid met den pre sident te bespreken. De Mexicaansche auto riteiten voorspellen, dat de boycot ineen zal storten zoodra de bevolking de vermindering van inkomen begint te voelen, wat een scherpe reactie tegen het Episcopaat moet veroorzaken. Massa-vergiftiging. Gif voor prairie-wolven in de melk. Tweehonderd personen in Mexico zyn vergiftigd, doordat een melkboer, die gif voor prairie-wolven had gereed gemaakt, dat by vergissing in de melk deed, die ge reed stond om in de stad bezorgd te wonden. Twee menschen zijn gestorven. De ande ren liggen nog ziek. FRANKRIJK. Slachtoffers der wetenschap. Als treffend voorbeeld van de gevaren, die den technicus, welke den medicus bij staat in den stryd tegen de vijanden der menschheid, boven het hoofd zweven en waarover prof. Storm van Leeuwen in zijn artikel over Rönbgenbestraling gewag maakte, komt het bericht, dat de jonge Fransche physicus Gaston Danne, in dèn oudierwetsdie jas 5 „Goeden avond, Sir Aubrey”, aside hij. „Gij ziet da* wij stipt op onzen tijd zijn.” Sylvia' trok haar vader aan den arm „Hoe kan u zoo dön» zijn, papa”, fluisterdle zij, terwijl de heer hun met een verwezen glimlaeh stond aan te kijken en zeer vertegen setiben. Het vlugge oog dier vrouw had he' 59. - Het eigenlijk park was dan ni<et groot, maar ontleende rijn deftig uitricht aan een. lange dubbele oprij laan, waarin de hooge oude olmen, die op eenigon afstand' van den rijweg waren gekant, nog ruin» plaats over lieten voor een tweede rij witte den nen, die naar mien zegt in Engeland t möois'e rijn. Aan den ingang vaB die laan was een statige steenen ge welfde poort, mie* een portierswoning. Mijnhee- Carew en zijn dochter be reikten Perriam niet door dien hootd- ingang. Aan den hoek van het park lag in die diepte eene kleine oude kerk, omringd door een afgebrokkei- den ouden steenen muur, in welks spleten overvloedig ^rtstongvanens groeiden, en waartoe T,-*n toegang had langs een smal paad^ 'miet een hou ten kruiswijzer, dat regelrecht naar was vioorgekomien, naW in haar’ oog bet paA aelf leidde. Het apgehougde op zijn eigen landgoed) een bijkans BINNENLAND. De Koninging en de Prinaea. GiscermiiuxDaig omi 3. u. 5 min. is de Koningin mie». PrMieee Juliana naar Den. Haag vertrokken. De Koningin- Móeder deed hen per auto ui geleide toi de halte Soestdljk. Tot Utrecht werd de reis gernuaiku per extra-trein. Bij hec paleis en bij de halte Soest dijk stond oen talrijke menigte, du? de vorstelijk.e familie hartelijk toe- juichte. Bij hei paleis Soestdijk was de burgemeester van Baam en bij de halte Soêstdijk de burgemeester van Soest aanwezig. Te Utreönt zijn de salonrijtuigen in den gewonen trein naar Den Haag ge plaatst. De Koningin en die Prinses werden, toen Zij rich voor de ramen van het salonrijtuig vertoonden, hartelijk door het vrij talrijke publiek toegejuioht. Omstreeks kwart voor vijf rijn d» Koningin en de Prinses in de Resi dentie aangekomen. In een hofauto met halfgeopende kap reden de vor- steli jke personen naar den Ruigenhoek

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1