.•fflTi *rm van ,1 Gemeenteraa Gotida.- steÏÏS?' de nu «®heel andere Ïi1^aan^|8tïin?' hier «^dt het by- Sïw06 1W* Beu» van Amatwdam. Lsatote Berichten. 1ió. 'mJNker Ga. BLANKER v. Strijensiraat 10. GOUDA, 7 Sept. '26. not m u©r Rekenkamer, d&u Procu reur-Generaal én d«o. algeniecuen so- oretaris den heer Lröbrink. Even Ia tor ree<l het gaiarijtifig al naéj- het paleis onder het saiuui varo de Ofiicie- - ren en van de troepen, terwijl cfc au- I ziek het WilheJltftis speeRte en de ka- I nonnen donderden. Nu d© ouiiik>5|I Hgj i'*rfiete Paleis' en I («o kennismaking nfet de leden van dea I naad van Indië, Ireden de iandvoog- I ueu stajpvoe,. at in de galakoets, ge- LMcoirtoerdi uoor een eacadroo cava ie- I rie, naar den Volksraad. Een dichte I menigte stond aan weerszijden van den I we* ..i i I Buitengewone Volksraadseitting. iniiUasutien Waa Ininouigew one zu.ing van utu v olkWaud. mei siamp- vüiie trlhuhed, geopend ueor tnr. heijt tMd ue Wilde, ui© de leden en, ite?. i.ioae-u^nweLige hooiden v«gi Ueparte- utemen, de Uegeernigsgemachugoen eu *.t- Lomimssarissen toesprak. b© Voiksraaaszaai was boordevol van stommig-zwart, tionkerende groot wiltonnen en rijke Javaansohe en Ba- inieesoh© vohvsoraonten. De dames wa len in wandeltoilet, mevrouw Fock in biai»w ortiicndfdliet. hjadlo miictrdloohs waren verbonden met Bandoeng, al waar alles woordelijk werd opgevan- gen. Dè altredende en de nieuwbe noemd©. ianavoogd stonden naast el kander, Mr, fock was gesierd met de blauwe bandelier van hetGrootkruis van den Neder landsmen Leeuw. Z.üx. sprak ro§j vaste stem, oudergewoonte I /.onderhapering uit het hooid zijn al- I scheidsreu© uit. Een warmvoelend sen- I iuitent klonk uit zijn stem op, hier en I daar met bijztmdexen nadruk aposiro- I ph ©arend dan weer met bedwongen I aandoening den nieuwen Excellentie het welkom in Inciië toeroepend, nu I voor t^eerste maal do woiuunwgrm t I tot dêfl* nieuwoptredenn* n lan ivocgd I werd uitgesproken tn ue vcrguueririg I van "den Voksrim l. Hierna bracht Z.hxe. hartelijke woor- I ueu Van damt aan de ambtelijke en I niet-ainfetelljke weie.d voor '«en ver I leenden steun. „Wanneer ik nu hei I Bestuur overdruag, aldus de altreden ue landvoogd, aan is dit met dank baarheid, dat mij de krachten geschon ben zijïi, om lïqt zware aqibt gedureu- ue viji-en-eeu-half jaar lol hel einde ioe waar te nepen,"' Ik gevoel weemoed nu ik deliniüet l et land ve'Haal, waar ik zoovele ja ren gewoond en jjewerfcl jheb, hot land waan- ik zooveel lifter vonden heb en waaraan ik^^o#^-,).gehecht ben, nu ik mij onttrek aan bel moeilijke, eooh sdipqne „vyerk voor land en volk, waaraan ik mij de laatste vijf en üa.l jaar geheel gegeven heb, als üouver- ueur-GcneraaJ. Uaasl iedere dag braenl nieuwe zorgen. Bovendien kwamen er j gewijzigde wetsbepalingen voor Volks raad en bt^rodtósbehaitJeliHg en een wetgeving die naar nieu we verhouding»^ Ik "ypr trouw, dat mr. de Graefj de ntOèWijkheden zal I overwinnen en de hervormingen over- I eenkomsfig do bedoeling welen* dóen uitvoeren ln hel belang van Indië eu van de Indrsdie bevolking. Moge het I u tévens gölhkkem, 'het gevoel van I saamhoorigheid van allen, die hier sa menwonen, onverschillig van welk ras I of godsdienst zij zijn, te bevorderen I en te versterken. Mogen land en volk zicli onder het bestuur van Uwe Ex- I cellentie krachtig ontwikkelen eu ,u I welvaart toenemen. Het is met dezen I oprechten wenseh, dat ik hel bestuur I van, NederlandBöli-IndSö (neerleg en I Uwe Excellehtie verzoek dot bestuur te willen aanvaarden. Mr. Fock gal I een handdri-k aan Mr. De Graelf en wisselde met hero vajn plaats, zoodat hij links van hem kwam te staan, waarna Z.E. De Graeff, eerst ietwat onzeker, doch snel met do grootste boheersdhing en rust en met donker gotimbreerd geluid zijn rede uit het hoofd-uittprtS;1**' "4 r-.j H®de jhr. de Graeff. Zijn© Exieiieaue veti».u.,-ivc in uoo- ge mate er kent ei ijs, ue voor de goeue wejischeu. „Het is mij een groo- .e voldoening, if ut ik uit ,uvv lianaen persoonlijk i^ei mij door de Koningin loovertrouwjipi ambt mag aan vaarden, oo.w otudpj, mij thans daardoor de ge- legefihefid is geboden- ten overslaan van de verteg,euwaardigers der bevol king van ^ndië de modiedoeling te doen dat de Koningin de hooge onderschei ding vain grootkruis in, d© oréb van den Nederlandschen Leeuw bij hel ue- j ceri eggen van zijn ambt aan mr. Fock heeft verleef met opdracht van Ha- rei Majeeteits Begeering uiting te ge-*-] ve:i aan haar bijzondere waardieering l lan den belangrijken,^^, geduren de de 1 Na het u.ts|tyeken van de beste weu- schen voor Mr.' Fock en Mevrouw richt te do heer De Graeff vervo'gens he. I wuurd tQf den voorzitter en de leden van den Volksraad. Vervolgens ginge^i beide landvoog den daarop naar het Paleis, waar da voornaam stei bestuursautoriteiten en consuls door mr. werden voorge steld aan den h^r pe graeff. Pés middags t&\ uuf-; 15 naai mr Feck aan, het slatloK Koningsplein van zijn ambtsopvolger afscheid om te 5 uur naar 'Nederland te vertrekken aan boord van de J. P.t Coen. Koninklijk bezoek Mn Helder. Omtrent net oezoek van de koronk- hjko tanwlie op Vrijoag a,s. pan Hel der kuooaa wij het voigtnde mede- déelen i->e lconin-vlijke familie aai Vrijdag- Üi^rgen met dea trein vpn 9.19 uit de Ï^nientie hei IJmuidten aankomen eu zidft aan boord van dé „SuaMhra" be- gevjtai. Zoovlra de „Sumatra" buiten de haven, van ijmnideo is, kuilen de ,,Z 7" en ,,Z 8** zidhi bij den kruiser voegen. Om de Noord wordt naar Nieu- Vediép gevaron. Onderweg zullen door uo anderzeebooteai „0 7" en „0 9" iimceeroefcmingen niet de „Sumatra worden gohoudeu, terwijl ook schiet oefeningen door' den kruiser zuilen worden gehouden op een schijf, die vaat Helder uit de schepen tegemoet zal worden gezonden. Te halftwoe zal de „Sumatra" op de roede van Texel ten anker gaan. Do Z-booten komen dan naair binnen. Prins Hendrik en prinses Juliana zullen met de adïntraalssloep van den kruiser worden gehaald, en een bezoek bren- I gen aan het Kon. Instituut. i De Koningin gaat t© 2.45 aan watBi I en per auto naar het Marino-hospilaal I Het beaoek zal in hoofdwaak een zie kenbezoek zijn. Ook het laboratorium .zal worden bezichtigd. Na afloop hier van vertrekt de Kon. familie te 8.55 naar den Haag. H. M. de Koningin-Moeder op reis. Thans fe definitief bepaald, dat de Koning'n-Moeder haar zomerverblijf ten paleize Soestdijk Maandag 20 Septem- bei zal beëindigen. Zooals reeds ,s meegedeeld zal H. M„ alvorens haar 'paleis in Den Haag te betrekken, een buneailamdsclio reis maken. Uitstel van opkomst onder de wapenen. u Typhus te Breda, ln verband met te Breda heeTschen- w gevallen vua typluis worden ahe dienstplichtigen, verblijvende te Breda, üinr.'fcLeti, Ba vel, Teteringen en Prin- cenhage, tot nader order vrijgeetell van opkcmiöt voor herlialingsoefenin- gen, waarvoor zij tegen 9, 13 eti lö <.ev.er waren opgeroepen. Mond- en klauwzeer. in n. Een serum. filet IVet Je K|dmterlid Wedkamp heeft I den minister van biimenlandsche zaken I de volgeiule vragen ge- 1. Is het don minister bekend' dat I het seryn», hetwelk als voorbehoed middel tegen lu\ thans den veehou- I ders vooral in liet oosten dies lands I v(K>l schado Imrofetoid*/ m®nd^ en klauwaeer, den dieren wordt ingespo. ten wegens den hooren prijs door velo 1 aard bouwers niet kan betaald wórden 2. Zoo, ja, is da« de minister bopeid oot. gelei pp de ongekend) lage vee- pnjzen, alsook op het feit, dat onze v oeartsenijkundige dienst aan het voor uitvoer bestemde vleesch millioenen heeft verdiend, bedoeld serum koste loos. althans togen veel verminderden prijs, ter beschikking van de veeart sen te stollen Uit de Antirev. Party. Ir Centraal convent. I Het- cent raai comi té van A -R Kies- I vereenigingen deelt in de a.-r. bladen mee. dat het in zijn voornemen ligt, I het centraal convent, voorgeschreven m art. 3d der statuten, te houden op 1 Donderdag ti October, des voormid dags om 11 uur in het hotel Witte Brug te 's-Gravenhage. Op dit pon vent zal in behandeling worden gestold het onderwerp Mede neggenschap. waarvoor als in'eidor ra' oplredteo de heer C. Smeenk. lid van de Tweede Kamer. RADW-N1EÜW8. Programma van heden. I 7.50 Berljjn: Inleiding tooneelvoorstel ling. Kopenhagen (347.5 m.): Dvoiuk- k. ft vond. M I 8-20 Londen,: Dvorak-concert. Stock- I holm (450 m.): Concert. Berlijn: Op voering „König Nicolo" van Wedekind 6.50 Parijs: Concert. Münater: Lie- I «leren en aria's. 9 u. jMünchen (487.5 m.): A. Sohniteler's I ,,Die letzten Masken". I 9.50 Londen: Berichten. Lë*ing. 10.20 Londen: Concert. I 10.60. Berlijn: Dainamuziek. Amsterdam. (V.D. en Effectenbeurs J, 1960 m.) 6.154-30. Nieuws- en beursfoeerichten; 10J.5 en 4.30- ty<lsein. Hilversum (H.D.p. 1060 m.): 7.46 Lezing, de iheer H. Gorter over: aanleg en onder houd van rotstuinen en stapelmuren; 7.45 vBerichten, koersen; 8.10 R.-K. Radio om roep. H.D.O. orkest. Spreker dr. Frederik van Eeden. 10 u. berichten. paventry (5 XX, 1600 m.): Zie progr. van Londen; 11.20-12-20 Dansmuziek. Een complete-Qmroepzender op de I.R.T.A. Wy vernemen dat op de van 2—-11 Octo-, ber in het Paleis voor Vollcavjyt te hou den 3e I.R.T.A. een Studio (kiankzaal) en tevens een vollfedige om roep-zender zal worden geïnstalleeid. Dientengevolge zal het dep velen, welke Hilversum beluisteren, mogciyjc zijn nu ook eens het apparaat te aanadhouwen dbt de programma's uitvoert. De N.S.F. te Hilversum zal een barer omroepizendere voor dit doel afstaan, ter- wijt de H.D.O. de Studio naar haar eigen klanlkzaa]^ zal inrichten, voor de opstelling van een en ander zorgt de N.SJ". - 'I - I-- J y II. a» j. ora, Hat voorstel tol aanvulling dar electri- I geprikkelder eileit»,.rorde»i,,l. m,t ,aH.f roof J O, he.r VAN STAAL («4./ merkt »p Vergaderta, ,an Dtaid.K Stept. 1% n.m. (V««*|Mtint) m^r wat de heer ven Staat wil ia veel ia-S kerkv erwar min x. D® heer DOiNILER (r.k.) geeft in overwe ging den prya yan 4 op 3 cent te breng**, teneinde andere kerkgenootschappen op te wekken deze verwarming aan te schatten. lm heer VAN STAAL (s.d.) verzoekt er rekening mede te houden dat andere dan kerkgenootschappen wellicht ook van een dergelijk tarief gebruik willen maken. Spr. doelt op het Instituut voor Arbeiders-Ont wikkeling, wanneer dat wellicht nog eens een eigen gebouw gal kunnen krijgen. De heer OVERHAND (s.d.) verzoekt het geheele verwarmjjagstarief nog eens ernstig onder de oogsn te zien. De heer VAmJBRUNG a.r.) Ondersteunt dit gaarne, want als de St. Jan zou moeten worden verwarmd, zou het nog veel te döur worden. Wethouder MUULWIJK <«.r.) wjjat er op dat deze vorwaruung slechte dient voor voetverwarming, doch met voor geheele ver- warping De prjja ia werkelijk zeer laag en J ithenpden de werkelijke kostprijs en «orde. 1 kerktpn geen bezwaar. ^BJUrTisj De heer VAN STAAL (a.-d.) dient «en amendement in beoogand dit tarief -eok I voor andere gebouwen dan kerken te doen I I gelden, waarin bijeenkomsten worden* ge- I houden van cultureelen aard. 'De heer GOEDEfWAAGEN (v.-b.) maakt I bezwaar daartegen om de consequenties f daaraan veibonden. Die zijn nog niet te I overaien. l De VOORZITDER geeft mede in overwe ging dit amendement in të trekken. De heer VAN STAAL s,rd.) trokt »ijn amendement in, en spreekt de verwachting uit dat wanneer daarop woixit teruggeko men, het idee zal worden aaiwaanl. De heer DONKER (r.-k.) acht zich niet bevredigd door het antwoord van wethou der Muyiwyk omtrent den prijs. De stroom kóst in die uren nagenoeg niets. I (In een deel dèFvorige oplage reeds op- I genomen). J De heer VINGERLING (a.-r.) ia het niet I eens met den wethouder, een flinke afne- I mer betaalt ook 4 cent. Er moet gewerkt worden op vel© afnemers in niet-beaetten tijd ,tot veihooging der rentabiliteit. Per saldo is bijna piles winst. Spr .vraagt of B. en W. het voorstel willen terugnemen en overdenken. De heer POTHAAST (rik.) merkt op dat I het voorstel na langdurige discussie zóó is geworden. Getracht is den prjjs zoo laag mogelijk te maken, uit een oogpunt van propaganda. Men qqoet het keridbestuur niet laten wachten. Alpien geen enkel vertrou wen in de commissie stelt, dan kan opr. daarin niet langer zitting nemen. De VOORZITTER zegt dat de bespreking niet te beschouwen"'ié als een bewijs van wantrouwen in dè'reomnflssie. 'Wethouder MiUYLWIJCK (a.r.) zegt dat als feestdagen worden bedoeld de erkend j Christelijke feestdagen. Wordt dit uitge- I breid tot een grpoter aantal dagen dan I wordt het een strep. I Prijsverlaging tbt in het oneindige kan niet. Deze pry s kan geen reden zijn om niet I aan te sluiten. De heer DONKER (rit.) adht het ver standig een jaar af te wachten en hoopt dat B. en W. en de commissie voor de Licht- I fabrieken mee zulljsn willen werken om den prijs nog lager te stellen. Het voorstel iwordt «onder hoofdelijke stemming aangenómen. Het voorstel betreffende den bouw van een waterfilter by de Gasfabriek. Dg heer VAN STAAL (s.d.) merkt op dat hem indertyd is gafthtwoord «lat deze zaak 1 1000 zou kosten fin volgens het voorstel [s dit nu ongeveer f 2000. Waar nu by de Lichtfabrieken sin^fe eenige weken den betonconstructeur/ den heer Brongersma, werkzaam is emhet werk klein van omvang is, stelt spr. v^or het werk in eigen beheer te nemen onder leiding van den heer Bron- gersma en niét ovet te gaan tot onderlinge aanbesteding! of anders het werk openbaar I aanbesteden. Wethouder MUYLWIJK (a.r.) imerkt op dat de prvs van *000 door.de directie glo baal is genoemd, de Directeur van gemeen tewerken raamt 18Ö0. De heer VINGERLING (r-k.) vraagt of die waterfilter iets nieuws is óf dient ter I vervanging van een oude. Waar dit laatste het geval is, is «prl er tegen een geldlee- mrng te sluiten. Meedoet dit in een gewoon 1 ibedryf ook niet, dece kleine uitgaaf moet worden bestreden uit, de bedryfswinst. Wethouder MUYLWIJK (a.r.) vraagt waaruit? betaald moet worden als er niets voor op do begroeting staat?,Doch afgezien «laarvan is het uit een boekhoudkundig oog- punt veel auiverder je ieenen voor een ding, dat jare» meegaat. De heer VINGERLING (a.r.) is het hier mede niet eens, er ig wel zooveel winst te SiieTVdat «r 1800 af kan. de winst is steeds hooger dan de raming. ni^o.-h-ier P.0T,HA,IWT (rJc.) vraagt of de hïnf Jïraï °5 wel kt de mceelïk- neK, dat dan de commissie maar uitzreoft zoader den Raad daarin te leennon De heer VINGERLING (a.r.) acht zich ve,l« onder het toecidit van B. en W. h,ïr De garage staat ook niet op de begrooting! De heer VrNGERlilNG (a.r.) D« lasten worden op deze wyze hoe langer hoe groo- De heer POTHARST (rJt.) «egt dat er geen garage is gebouwd «onder dat de Raad het wist! Wethouder BOKHOVEN (vib.) noemt het een moeilyke «aak waaimede de heer v. ötaal komt. Spr. weet liiet diens bedoeling wMr hy spreekt over Brongersma. B. en W. hebben een regeling getroffen en gemeentewerken belast met de werk- ^ftwwhedmi, die aan de Lichtfabrieken ge- B. en W. «yn in hét algemeen vóór pu- !!^virVaI; Eeni«e firma'fl van Wer en van buiten de stad zRn gevraagd om met «en eigen berekening te komen f Wil men een openbare aanbeste^i*. dat i* spr. goed, gewïkkalder. r dat de h*pr Bokhoven by spr, altyd kwade trouw veronderatelt, terwjjl een zeer goed bedoeld voorstel gedaan wóHlttó het belang der gemeente. De wethouder denkt dat spr j het deed om de reden te .bespreken waar om Brongeramu aan d® lichtfabrieken is geplaatst. Het staat voor spr. vast dat men 1 altjjd kwade trouw achtef zyn voorsteljen I zoekt. Spr. is bereid tot intrekking van zijn voorstel, maar wil voorstellen de aanbeste ding in het openbaar té doen geschieden. Wethouder BOKHOVEN (v.b.) zegt slechts te hebben gevraagd niet op de zaak vooruit te loopen, dp heer v. Staal wil- »r een andere uitlegging aan geven dan spr. bedoeld heeft. Spr. heeft geöh bezwaar te gen publieke aanbesteding. De VOORZITTER gelooft niet dat er eenig bezwaar is tegen publieke aanbeste ding ofschoon ze'niet altyd in het belang der gemeente is. De heer DONKER (r.k.), wijst er op dftt indien het systeem van wethouder Muyi wyk ingang zou vinden, meij steeds in den loop van het jaar werken zoü uitvoeren die niet op de Wegrooting staan. $pr. js bevreesd Voor uitbreiding der kleine schulden. Allen kennen de lydensgeschiedenia dor garage, waarvoor veel Is uitgegeven" voöF de Raad er iets van wist. De heer POTHARST (r.k.)De commis sie heeft nooit iets gedaan buiten B. en W. De VOORZITTER zegt niet te staan op hfet standpunt dat deze uitgaven moeten Worden bestreden uit de gewone uitgaven, want waar is de grens? Men zou voorbij zien waarom een commercieele boekhouding ié ingevoerd. Het is geen. bezwaar dat uit gaven voor langer tyd 'niet op een enkel jaar rusten. De heer GOEDEWAAGEN (v.b.) kan et1 niet mede accoord gaan dat voor «iergeiyke reparatieuitgaven moet worden geleend. Wethouder MUIJLWJJK (a.r.) wyst er op dat er hier geen kwestie van reparatie is. Er wordt te veel afgeschreven op tal van dingen. De post onvoorziene uitgaven be draagt 1200.—, daaruit is het bedrag niet t® betalen. Het geldt hier een uitgaaf die i oVer lange jaren loopt. I De heer VINGERLING (a.r.) is het eens met den heer Goedew>aagen en geeft den heer v. Staal in overweging ook eens het oordeel te vragen van een accountant! Die zal hem wel inlichten! De heer v. STAAL (s.d.) vraagt of43. en I W. overnemen: openbare aanbesteding! I De VOORZITTER zegt te hebben voorge- I steld het voorstel zoodanig te wyzigen dat I publieke aanbesteding geschieden. De wyze waarop de gelden gevonden worden kan de Raad nader bespreken. Het voorstel tot vaststelling opnieuw der verordeningen op de heffing en invordering van schoolgelden voor de I lagere scholen. Aangenomen. Het voorstel tot het vaststellen der vyv. goeding ex artikel 101, 9e lid der l (fUger Onderwyswet 1920 voor by~ j S zondere Scholen (Vakonderwijzers). Jj Aangenomen. I Het voorstel betreffende de overdracht van een schoolgebouw aan de R. K. I Inrichting van Liefdadigheid. uAangenomen. Het voorstel tot voorloopige vaststel ling van de rekening 1925 van den gieuieenteiyken Keinigings- en Ont- smettingsdienst. Aangenomen. Het voorstel betreffende de afschry- ving op de gebouwen van het Van Iterson-Ziekenhuis. Aangenomen, w Het voorstel tot opheffing van het tls- selveer. De heer SANDERS (s.d.) motiveert zyn stem voor het voorstel. Het is gebleken dat dè gemeente Gouderak veel meer belang hèeft by het veer als de Gouwenaars. De meest-belanghebbenden zyn allereerst ge roepen het veer in stand te houden. I «.De VOORZITTER zegt nog ter toelich- ting dat Gouderak in veel sterker mate be lang heeft by het behoud van het veer. We mogen aannemen, dat Gouderak op dat be- hbud geen prys stelt. Zonder stemming aangenomen. Het voorstel tot het leggen van een trottoir langs den Fiuweelensingel. iDe heer VINGERLING (a.r.) heeft weer I hetzelfde bezwaar en vindt het een verkeer de financieele politiek te betalen uit gejd- leenlng voor onderhoudskosten. Wethouder BOKHOVEN (v.b.) is het in dit geval njet eens met den hoer Vingerling. Spr. meent wel degeiyk dat geleend moet worden waar het geldt buitengewone uitga- I ven, waaromier dit behoort. De heer DONKER (r.k.) wyst er op dat B. en W. zelf ook over verstrating spreken en verbetering wHlen aanbrengen met Gou-- dalite. Trottoiraanleg is te beschouwen als klinkerbestrating minue de banden, waar voor dan geleend zou kunnen worden. Wethouder BOKHOVEN (v.b.) zegt dat fcflt hier gaat om het beginsel. Steeds komt al» „buitengewoon" op de begrooting voor de post noodzakeiyke vernieuwing van stra ten. IDe heer SANDRES (s«d.) wil wel mee gaan met het voorstel, maar merkt op dat het andere gedeelte van den Fluweelensin gel is betaald uit onderhoudskosten. De heer POTHARST (r.k.): Daar was geen trottoir by De heer SANDERS (s.d.): Is de post on derhoudskosten uitgeput, dat men het dan zegge. Anders wil apr. voorstellen het voor stel in tweeën te splitsen: trottoir-aanleg en verbetering van bestrating. Wethouder BOKHOVEN (y.b.) zegt dat er- geen geld meer aanwezig is. De heer VINGERLING (a.r.) wil een uitspraak van den Raad in deze dat dit z.i. een ondferhoudepost is. De heer GOEDEWAAGEN (v.b.) is het eens met de heeren Donker «n Vingerling. Nu spr, hoort dat er geen geld meer is, zou hy moeten tegenstemmen. Waar het trot toir echter noodzalceiyk is, Vil spr. in dit gevél meegaan, maar ln het vervolg wenscht I spr. dergelyke uitgaven uit de gewone mid- I delen boetreden te zisn. pr. HOFFMAN (r.k) zal, waar en. geen Snoystraat. T«1 land Th ingestort f dat ?Un«t eerst af te graven tot de veenlaa» en de modderpoel weg te graven? DRiL spr. geadviseerd. Heeft men verschillende systemen overwogen om tot radicale verb* tering te komen De heer GOEDEWAAGEN (v.b.) wnster op d«t in 1924 reeds 6066.- ter «K ring is uitgegeven en vrangt ol dit bednc bok door leoning werd gWektf Het geef® zoo juist spr.'s standpunt Weer. Od jrew stukken na is dit afgelost en nu wil men weer f 6000— leehenl'Waar biyft nu de theorie dat hét beter is over Zooveel j»ren de aflossing te laten loopen s i D« heer v. d. BRUG (e.É.) vraagt of hét geen overweging verdient te onderzoeken op welke mttnler de verzakking tg te ybóK de grond weer voradtt. Spr. ¥ou van den wethouder wïllen hóoren hoe het euvel op de beste wyze is te ondervangen. De heer ZANEN (v.d.) vraagt of het riiet mogelyk zou zyn wat hoog ligt af te gra ven, daar de ondergrond den bóvengrond kb- soluut niet kan houden. Wethouder BOKHOVEN (v.b.) zegt dat er I in Goude enkele plaatsen «yn, zooals aan de I Nieuwe Vaart, Snoystraat, Crabetfastraat r e.a. waar steeds verzakking: blijft bestaan. I De oridecvindirig heeft geleend in de Ruk- I etraat dat geen succes wend verkregen met' I het leggen van een rysbed, dé strait is w* I dér geiyionatig vónzakt, daaróm iwfabea B. I en W. hiet voorgesteld tn We Snojrstcaat I eveneoo te handelen. I Wat de vragen van den heer Zaoen be- I treft zegt apt., dat rekening gehouden. I met (worden met het riool, dat daar juwver I op de hoogte Ligt die het hébben moet. V^r- I betering kan slechts ontstaan door te bly- I ven ophoogen met tand. Op den duUr moet I dan het takken tot stilstand komen. Het' v I gel«lt hier een kwestie van onderiioud. Met I geklleetiing moet het gedekt worden omdat I geen geld meer aanwezig ie. iDe heer VINGERLING (a.r,) verklaart I om dezelfde reden als by het vorig voorstel te zullen tegenstemmen. Spr. gelooft dat I er niet veel tegen te doen is, tenzy een paalfundeering wordt getfnaakt. IDe heer OVERHAND (aid.)onder iedóte kei een paal! De heer DONKER (rk.) geeft ln over weging langs de huiaen bestrating aan' te brengen en de overige etraat op te hoegen met koolasch, waardoor da weg toch be- i gianibaar wordt 'De heer OVERHAND, (ad.) En de wa gens dan? IDe heto VAN SflAAL (.ij: Dié tan- nen ze op hun nek nemen! Dé heer 'SANDERS (ad.) meent dat het geen de heer Donker -wil den toestand nog méér onhoudbaar maakt! Wethouder BOKHOVEN (ivib.) sou de meening van den heer. Donker kunnen on derschrijven als 't goedkooper was, maar dat fa niet het geval! Als de 'bestrating T verzakt, fa «e weer op te halen, terwijl verzakkende koolasch naar de maan is. iDe heer DONKER (rk.) merkt op slechts een vraag te hebben bedoeld. Het voorstel wrdt in stemming gebracht en aangenomen met 16 tegén 1 «fata, die»: van den heer Vingerling,. Het voorstel betreffende den aanleg fc van straten en trottoir* in ejge* w 1 Aangenomen. Htt voorstel tot verlenging vaa dea den tkrmyn raa ontruiming ypor 5( u nog bewoonde onbewoonbaar ièr- klaarde woningen, 1 „dt, Aangenomen. Het voorstel betreffende de standpiaata voor ten een wachtlokaal by de aiité- -u w t" Aangenomen. Hrn voorfael teruke .de weiksumke- den voor gemeentelyko wmfc?er< schaf fing. Aangenoméii. Het róototél tot verhuur vak'grónd «iÓ I A. ttó Bfjlc. Aangenomen. I Het voorstel tot verhuur vaa grond aan I N. de Hoop. I Aangenomen. 1 Het voorstel tot overname van de brug ia de Spoorwegstraat. I Aangenomen. Het voormal tot teruffftve van grond I aan H. Eyasen. I Af- en orerschry vingen o^dlfbegroo- ting dienat 1928. ,*4 >1 Goedgekeurd. Het voormei tot aankoop van den pal len „de Roode Leeuw" van den heer C. K. Galama. I Aangenomen. h I De VOORZITTER brengt een woord van 1 bujde aan de niet genoemde belangstellen den in net behoud van dit monument. (Tee kenen van irabenaming). Het voorstel tot verkoop tan grond uft den heer A. Fokkers. Aangenomen. Van de heeren K. R. van Stasi ca, het yeneek om aan Burgemeester en Wethouders eeaige vragen te megea •teilen betreffende de Gondsehs Wa- 1 t»rleiding Maatschappij. D© VOORjZlTTER stelt voor hiertoe ver lof te verleeneai en dan in een volgende ver gadering op de vragen te antwoorden op dat de heer Jongenburger, gecommitteerde van den Raad in de gelegenheid gesteld iwordtj *yn inzjcht kenbaar te maftien. De heer VAN STAAL (ad.) fa door «face nwdedodling teleuigwteld. Spr. hoopt nist «at de ziekte van den heer Joiwembuiger De VÓORflJTPPER zegt dat do beer Jon- «^urrsr dftn "wenach te kennen heeft Mur W" kteT 3ANDEH4 .egt BOKMO- VEN d*t 4cr rammrai l«n («nar voor infltortin? IwtMt ookW het bouw- enweningto«idit. vOOBZirrHR Mitwoordt op ew vu <tefl beer v. Hofwe,en dot het ronport omtrent den Genee«kundi,en dtenot ,00 niet in honden ron B. en W. ia. Te 6 uur wend dn openbare vergadering «lieten 1 115?T 11556 11595 11598 1 117j0 11804 11869 14863 441a STAATSLOTERIJ. Trekking Woensdag 8 Septêraller. 4e kleaee 8a Hjet. Hoofdprijzen: I 5000.—i 2000.992. 1500.10448 18496. I 1000.124T4 13612 19616. 400.-: 2917 8048 148612. 206.-: 6662 18073. 100.-: 4825 6880 9007 10B18. Prijzen ven 65.1 20 at 206 146 808. 880 587 604 «8 788 730 7S6 «4S 864 887 969 061 971 978 1049 1068 1083 1109 1165 1187 1264 1802 1892 1896 1419 150B 1579 1640 1666 1667 1866 183» 1848 1896 '1941 1000 1961 1980 1986 2016 2164 2266 2850 2351 4860 2366 2890 2448 2404 2600 2510- 2621.2647 2561 2690 2867 2841 2846 2873 2905 2921 2956 2983 3062 8061 3098 8106 3113 8144 8|68 8181 8840 3360 3479 3680 3726 8176 3791 8811 S86E 3867 3871 8888 3001 1974 4046 4089 409® 4108 4120 4U6 4156 4178 4481 486» 4383 4416 442» 4486 «71 4624 4701 4786 4788 4764 4762 4794 4798 4804 4814 4828 4898 4896 4»65 6089 6106 6142 5166 8178 6189 6190 5199 6228 6293 5319 5872 5439 5494 656» 5590 6667 6000 735 6762 5846 6847 6894 5928 6998 6013 6917 égjMW 4918 6841 6861 6472. 6489 0587 0686 6704 874S 6748 6764 6767 6776 6838 6912 O&l 6991 7164 7178 7318 7325 7366 766» 7640 71647 7666 7657 7716 7718 7784 77R7 7780 7792 7801 7808 7875 7021 7922 7986 8026 ?093 8096 8260 8376 6370 8392 8408 8410 8425 8465 8461 8483 8,98 8683 8610 8616 8648 8695 8731 8787 8807 8829 8903 8944 8950 8999 9025 9061 9088 9095 9136 9239 *274 9820 9833 9392 £607 9666 9680 9589 9682 9767 9929 9976 10006 10098 10113 10313 10473 10613 10623 10002 10688 10693 107^8 10823 10966 10976 11007 11068 11069 116é6 11206 11266 11267 11377 11434 111 11660 11722 11740 11878 11926 11947 12096 12162 12186 12187 12266 12268 124SB 12486 12660 12668 12718 12730 12900 12980 1 314» 13168 13198 18246 13265 13266 13804 1332S 13426 13443 13197 13012 13637 13611 13681 13767 18»44 14006 14044 14046 14207 14928 14181 14880 14470 14493 14629 14546 14667 14678 14684 14694 1,602 14618 14686 14682 14627 14691 14777 14786 14801 14962 14964 16066 16071 15126 16163 15168 15216 16621 16366 15394 16409 15445 15461 15478 16609 16613 16624 16682 15644 16671 16675 16678 16614 16646 15762 16776 16815 15945 15966 15981 16022 16071 1010, 16192 16221 16242 16253 16264 16264 10373 16382 6894 16436 16486 16689 16609 15610 16626 16729 16740 16766 16784 16794 15809 16842 16848 17068 17091 17102 17108 17109 17440 17152 17158 17216 11249 17281 17329 17382 17847 17360 17377 17446 17493 11648 17692 11660 17705 17806 17817 17829 17860 17906 17922 18037 18061 18202 48278 18337 18342 18378 18430 18438 18497 18516 18630 18699 186*1 18660 186611 18699 18753 18831 18886 18889 19002 19018 19047 19066 19067 19116 19146 19160 192*9 119263 19300 19361 19*68 19643 19592 19714 197*0 197*2 19190 19914 19942 19962 20016 20043 20060 29074 20096 201*3 26196 20203 20214 20266 S74 20364 20409 20416 20443 20479 20,81 20609 20610 20662 20568 20615 20686 20767 20880 20918 20934 20966 20976 20996 GEMENGDE BERICHTEN. Een brug ingezakt. Kan wagen met acht mieren te water. óifticiuiurgctt \v>is d© lie«r 1'. tl. Bion» uit Hem© op weg vaa Lemeler- veld Tiaar Tciige neet een wagen, be spannen mét twee paarden, waarin athj stieren waren gelade». Als pas sagier tittia.aê een jong,© van negen jaap de reis roede. Bij de brug over het Overijseisch kanaal in Lindtrte liet de heer Blom hel knaapje ©ersl alleen er over loopen, daar de brug niet betrouwbaar was. Toen de wagen, op de brug was gekomen, zakte deze scheef, waardoor de geheel© vracht le walfcr geraakte. Blom wist zieh te redden en had de tegenwoordigheid van geeet, om do v paaiden los te snijden en op het dro ge te bren^ön. Daarna wist hij nog zes van de stieren te redden. De twee aiidbre, die a«n ringen waren gebon den» ond>©r in den wagen, verdronken. De brug werd voor een groot deel veruteW on ook de wagen. Men hoop te reeds gistermiddag een hulpbrug .over het kanaal Ie hebben geligd. J. H. Specnhoff. Wij hebben reed* geroeid, dat Speen hof f naar het tooneei is teruggekeerd. Hii zelf schrijft thans aan het Hbld- Waarlijk heb ik getracht gedurende een half jaar mij weer in te werken in de zaken van mijnen vader. Ik heb echter gemerkt, dat ik daarvoor de zoo noodzakelijk© eigenschappen en practi- Bche kennis niet meer bezit. Dm trok mij het schrijven van ge dichtjes en het medewerken aan dag- weekbladen.... en het tooneei zoo ®*n. dat ik besloten heb mijne zaken anderen over te doem en weer te te koeren tot dl© omgeving, waar in ik zoovele lange en gelukkige jaren To mocht vertoeven. Met de mijnen treed ik dus weer als voorheen op. Op 1 October a.s. OM mijn geïllus treerd Dagboek wekelijks verschijnen. W*er mond- en kfatfwaeer te Rotterdam. Gisteren werden op de veemarkt te Rotterdam drie koeien en veertien kal veren in beslag genomen, verdacht be smet te zijn roet fnond1- en klauwzeer. D© dieren zijn naar het abattoir over gebracht, waar zeven ziektegevallen rijn geconstateerd. RECHTZAKEN. RywieldtefstaL Hot 0. M. vaai cte Kotterd. Kechl- baioc lieten geuisout tegen den Belg H. an, 2d juur, kemiiarftlziger, zomoet vaste woonplaats, gedetineerd, wegens uierotal van eeu t.em te üouoa op 4 Aug. ten nadoelen van W. Hoonhoui, maanden gevanginisotrtf. ue veroejiger, mr. F. ii. Holleman, voerde eenige gronden voor clementie aan. Een eigenaardige methode. B. d. G oen J2-jarige landbouwer uit Bergaroteui.it moest zich voor de Kot (©rooms el ie Rechtbank' verani- w oorden teraak© dat hij op 15 Juli do gebroeders Korevaar heeft gedwongen goed t© vinden, dat hij een schouw, dis .zij. in gebruik hadden, in bezit naa*. Bovendien zou hij d© beide broers roei een boothaak bedreigd heb ben. L© verdacht© verontschuldigde zich, door te zeggen, dat hij in opdracht van zijn vader handelde. Zij hadden voor nooivervoer een schouw noodig. Die weik© hun was toegezegd scheen in gebruik te zijn, naar zij meenden bij *de gebr. JL DaW zij d© schuit zeer noodig hadden, waren de verdachte niet zijn vader en een knecht op op uil getrokken en hatddieu eemvouflig de ichuit bij gebr. K. in beslag genomen. je bedreiging met dón vaarboom ont- -ent verdachte echter tenstetligste. De K.'s hebben zich niet verzet, en dus was bedreiging overbodig. Het kost den president heel wat moeite den verdachte aan het verstand brengen, dat het zeer verkeerd was wat hij deed, ook al gebeurde het op bevel van zijn vader. D© beid© Korevaars, ais getuige ge hoord, verklaren, dat de schouw in 't geheel niet voor de G. bestemd was en dat zij zich wel degelijk tegen de inbezitneming verzet hebben. Toen de G. echter een dreigenden houding aan nam hebbeh zij hem verder zijn gang aten gaan, Als geluige ii dléoharge, weed ge boord die faditigjarigè vader van ver dachte, die verklaarde dat hij werke lijk dó boot noodig had en dat z jn zoon niet gedreigd heeft. De K.'s heb ben zich niet verzet. Hef 0. M. neemt hel gunstig verle den van verdachte in aanmerking en vraagt zijn veroordeling tot f 40 of 20 dagen hechténis. MARKTBERICHTEN. Kaasmarkt Woerden. 8 Sept. Aanvoer 3S0 partijen. Prijzen le Kw f 4043, 2e kw. f 3539, met r.ro f 4119, f 37.—12. zwaardere f 50 Hroidel matig. WISBELKOBHSBN. 7 Sept. 8 Sept Officieel. Londen 12.11V» 12.10% Beriyn 59.37 59.39% Parys 7.37 7^6 Brussel 6.90% 6K9tf Zwitserland 48.21 48.22% Weenen 35.22% 35.25 Kopenhagen 66.27 66J27|% Stockholm 66.76 66.70 Oslo 54.67% 54.70 New-Yoric 2.49% 2.49% Niet officieel. Praag 7.39 7.39% Madrid 37.90 37.90 MilMÉi 9.25 9.05 Prolongatie 2% 3 N. W. S. 76%. Baaraeverflfafat. De beuA v el liedien niet roede. He* toetreden van Duitschland' totdenVol- ^turbood! sorteerde geen enkel elfect. Ofschoon de suikerprijzen te New-York flink hooger kwamen waren d© betrok ken aandeel en hier aangebeden. Aandeel en H.V.A. iets boven gfat«- ren geopend, liepen voortdurend1 terug, be overige suikuraamdleelen en Ind. Banken lager. Tjftbafcken goed prijihoudend, met kairnen haindel. In d© oliehoek waren Koninklijke iets beter, doch ook daar was d© af faire gering. Rubberaahdeelen iet* hooger. Onder de Industrieel en waren Kunstzijde-aian- dóelen lots beter gedisponeerd. Scheepvaarten verlaten met geringe aandeeleh in» Java-Chioa-Jalpanlijn. Van dé Amerikanen waren Wabash- waarden vast. MtftilUiJQHAFMC^—WT HoogZte stand 771.2 te Rennes en Rochefort Laagste stand 741.3 te Haparanda. Verachting Matige, wellicht later krachtig© of stormachtige, westelijke tot zuidelijke wind'. Zwaar bewolkt of betrokken. Waarschijnlijk later regen- buien. Weinig verandering in tempera tuur. D©; faoerslag bedroeg van gistermor genw w. tot hed«nm©rg«n 9 u. 15a».M. 8TAH6NIBVWS. GOUDA, 8 September 1926. HMenret, Burgemeester en Wethouders brengen ter «Igeaneene kennis /fat op de Secretarie ter vhrie is gelegd een verzoek met by lagen van de Coöperatieve Groothandofayereeui- ging h Dn Handebiuuner" om vengunning tot het m werking brengen van drie elec- trorootoren reapoctievelyk vftn 4, 1% en 1 P.K*, besteand als beweegkracht voor een kaaawasch- en kaasolieonachine in het per ceel gelegen aan de Nieuwe Haven no. 211 kadsetraal bekend Sectie B No. 2129. (Dat op Dinsdag den 21 September 1926 de© namiddagB ton 2 ure op hot Raadhuis gelegenheid fa om beswaren tegen de ge vraagde vergunning! in te btengen en dat gednrene drie dagen vóór «Ben dag op de Secretarie der Geófaénte van «fa ter sake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen. r De aandacht wordt er op .gevestigd, dat velgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zyn «y, die' niet overeen komstig artikel 7 der Hinderwet voor het Gemeentebestuur of een of hieer «yner le- .rien pyn verschenen ten einde hunne be- %Nfraqerti'bió,hilieling toe te lichten. Grondverkoop aan GOUda. Ingediend is een wefaoatwerp tot goed keuring van den veikpOp van eenige per- ceelen grond t« Gouda aan de gemeente Gouda. i rJAf' Blykens d© memorie van. toelichting fan den minister van financiën heeft de ge meente Gouda, ter tegemoetkoming aan de ■behoefte tot uitbreiding wan haar markt terrein het verzoek gedaan om d* beschik king te mogen verkrijgen eenige per- ceelen aldaar, in gebruik bij het departe ment van Öorlog. Aangezien bedoelde grondén niet meer voor militaire doeleinden benóodigd waren bestond bij 's ministers ambtgenoot van oorlog geen .bezwaar tegen afstand aan de gemeente en werden de perceelen by pro cesverbaal van 17 Maart 1926 aan 's mi nisters departement in behear overgegeven. Tegen vérkoop bestonden ook overigens geen bedenkingen en de pèrceelen werden by akte d*d. 26 April jJ. onder voorbehoud van wettelyke goedkeuring, aah de gemeen te Gouda verkocht tegen eèh koopsom van 5562.50. ^5 Winkelweek Lange Tiendéweg. Da winkelweek-commissie van de Lange Tiendeweg bestaande uit de heeren: H. M. G. de Moree,'G. J. Fickweiler en L. J. N. Ho- gendoom, is met haai! moeiélyke taak, om den uitslag van den etalage-wedstrijd te bepalen, na heel wat purines té,hebben op geofferd, klaar gekomen. Er waren niet minder da* él7 oplossin gen ingekomen, waarvan or sfaeW» 28 juist waren. 'f Na loting werden de navolgènidé personen de gélukkige winnaars: 1 late prys 26.—, C. Zuidarrt] Corn. Ke telstraat 11; 2do ptijs 15.—, p. Wassen- beng, Fiuweelensingel no. 29; 3de Prijs, 10.—, W. C. A. van Oyen, Groenendaal 7, 4de prys 6.—, M. Roos, Lange Tiende weg 32. De artikelen, welke in de étalages van de deelnemende winkeliers niet (huisbehoor- den, waren de volgende: t Belt, schaaltje suikerklontjes;, Smits, doos sahrónameer; Fa. Steenland, atuk zeep; Lugtbart 'kistje chocolade sigaartjes; Blonk, zoutstrooier; Muller, dompelaar; de Moree, chocolade sigaretten; Soos, schoen veters; Kroeders, zebra kacbeVglane; Pon- sioen, pakje naalden; Houdyk, busje wryf- was; fa. Bik, dames jarretelles; Wtontjee, Flobert patronen (kogeltjes); Korevaar, palmolive zeep; Huisman, pruhnedant; de Ruwe, stearlnekaars; Wed. van Vliet, Mos je wit garen; Rietveld, busje zalm; Meyer, appel; van Esdi, plankje; Essenbaggers, ranjarietjes; Goedewaagen, doosj© sigaret ten; Mej. de Moor, fleschje fladiderak; Boo- gaand, fototoestel; Fickweiler, busje riopo- linverf; Teekens, Zwitsersdh kaasje; Smit, dasspeld; Velo Waachmachine My., pot lood; fa. Lourene, fleschje oxo bouillon; de Gruil, tube tandpasta; Scholtey, schaal zeegras; Heerkens, rolletje vruchten pastil les; Soharleman, annanas van kaas. Zooals wy reeds eerder schreven fa de winkelweek Lange Tiendeweg uitstekend geslaagd. De belangstelling voo* dé etala ges was de geheél e week teer groot, waarin het 'bestuur van de buurtvereeniging mogelyk aanleiding vindt om fn' de toe komst iets dergeiyks te organis'eeren. De temperatuur van het water. De temperatuur van het water in de Ste- delyke Zweminrichting was hedenmiddag 2 uur 67, de lucht was 63. j 9b Thalia-Theater. i- Hét iprdgfaaama in het Thai ia-Theater (tot en met Donderdagavond) opent met een mooie, maar eenigazins langdradige, opnaone van land en volk van Polen, ge volgd door de tradiationeele .jdolle klucht in 2 acten", ditmaal getiteld „Hotelratten", waarin de noodige film-nonsens tot een heel genietbaar geheel is verwerkt. In een extra-nummer van denzelfden aard: „Het gezellige sanatorium" kan men bovendien nog van het aardige spel van *en dreumes met een zuigflesch genieten. Het hoofdnummer is een echt sensatie- draima fftiteld ,,Een minuut te laat". De hoofdronèn er ln worden vervuld door Ri chard Dix en Betty Compson. De inhoud fa in 't kort als volgt. Keith Darrant, een be roemd Londensch advocaat komt in aan merking voor een zetel in het nieuwe mi nisterie. OngelukkigerwyB ontvangt hy ln dien tyd een bezoek van ï'n broer Larry, een echte mislukkeling maar die Heb kart op de goede plaats draagt; dea© vraagt hem om steun. Keith probeert heen zoo spoedig mogelyk uit Londen te laten ver dwijnen, want een deigelUke familielid zou hem te voel compromitteeren en ia zijn eerziubtige plannen hinderen. Door een tragische «mwtandigheid loopt dit echter mfa. Larry doodt by ongeluk een verloopen aujet, die *yn meisje, Pfggy probeerde aan te randen. Kaith tot wien hy om raad komt zegt hem zoo spoedig mogelyk het tand te verlaten en dit zal hy ook doen. Maar op 't punt aan boord te gaan leest hy, dat een ander, die van de moord verdacht werd ter dood fa veroordeeld. Hy had ge hoopt dat men deze persoon ,een oude man, die toevallig van de moondgetuige wus, maar uit liefde voor Peggy daarover niets uitliet, zou vrijlaten, wegens gebrek aan Ibawys. Nu acht hy 't echter zyn plicht te- ïug te gaan om een onschuldige van de galg te redden. Zyn broer Keith, die hem, vreetzende z'n mooie carrière mis te loopen, steeds van dit plan had teruggehouden, wordt ook overtuigd dat Larry niet anders mag handelen. Juist op 't moment, dat de veroordeelde gehangen zal worden komen ze aan de gevangenis. Nog vroeg genoeg, maar toch te laat, want de ongelukkige sterft op dat oogenblik aan een hartver lamming. A\ Da. Borger weer hersteld. Naafawy vernemen zal Da. J. Borger die uth gezondheidsredenen eenigen tyd in het buitenland heeft ivertoefd, a.s. Zondag om 10 uur in de Kleine Kerk weer in den dienst vooigaan en vanaf dien datum zyn verde re ambtsbezigheden weer geregeld waarne men. Openbare aanbesteding. Door de Nod. Spoorwegen is heden open baar aanbesteed het maken van grond- en spoorwerken, schoeiingen, loopbruggen, een duiker verlenging, verhardingen, afsluitin gen, en bijkomende werken, ten behoeve van het verlengen vaa de spoorweghaven te Rodeitrys in 2 perceelen. A. met gebruikmaking van de beide hulp bruggen welke van de My. worden gehuurd ingevolge paragr. 17 van het ibestek; B. met gebruikmaking van eigen onder- vangingsmateriaal. Het hoogste was ingeschreven door de firma W. van Spluntjer te Ridderkerk a. d. Lfesel voor 379.900; B. 380.200. Langste was de firma H. A. Jaartsveld te Apeldoorn voor 287.900; B. 289.900. Ingeschreven was door den heer W. A. Verbruggen alhier voor A. 366900. B. 366.000 en door de N.V. Aannemers My. voorheen Zanen en Verstoep voor A. 864.300, B. 357900. Voorts wend aanbesteed het maken vanl I. a. grond- eu spoorwerken; b. omleggen van de veelading; c. verbroeden van «ie brug by K.M. 2020; d. maken van een fa- dingmee8tersvert>ly<f; e. bijkomende wer ken. -t,- II. a. het maken van grindr en spoorwer ken; b. bijkomende werken alle te Zwolle. Hoogste was hoer H. van Baaten eu W. L. Eerkes te Amsterdam, I 72100; 11 43300. De Aann. My. voorheen Zanen en Ver stoep schreef in voor I 65.900, II 46.000 in massa f 110.000. Laagste was de heer G. v. d. Byi te Ha- reu voor I 51.941, II 40*265, in massa 92.196. Bestek no. 1488 S.S.), het vervangen van de bestaande draaibruggen voor gewoon verkeer over de Dokhaven t© Dordrecht door een hefbrug met bykoanende werken was hiwgste «le Bouw- en Beton--Maatschap pij vh. P .van Driel te Dordrecht 147000, laagste was Vries te Heemstede met 109.684; de My. tot aanneming van wer ken vooriieen H. J. Nederhorst schreef ln voor 184948. Diploma Zwemmen. Hedenmiddag had in de Sted. Zwem inrichting het examen plaats voor geoefend zwemmen. Het diploma werd toegekend aan: De heeren: L. Veldt, W. v. Straaten, J. de Hoog, H. N. ,M©uiman, C. J. Tybout, W. Kreeuwen, J. Louwerenfourg, B. Rietveld, C. J. Boer, J. Kaars, W. Kulik, J. <v. d. Sprong, C. J. de Gruil, P. Radder, B. Be- logne, A. Lexmond, A. Ruygrok, W. Els- hout, R. H. Staal, G. J. Baerents, P. Bok hoven, J. Wannet, J. Kretas, B. D. v. Schaik, C. den Hoed, J. Treels, en de 8-jarige P. Gravesteyn. Da dames: H. de Wilde, J. v. d. Hoek, R. Weuroian, J. Veriiart, N. de Weger, Niea Dencksen, S. Mcgendorff, C. Tybout, N. Tybout, Ina Lilpponann, N. Bik, M. v. d. Linden, M. Kamphuizen. UIT DEN OMTREK. Een kranige onderwijzeres. Zaterdagmddiclag geraakte aan den Laagri 0oekoonRah©w©g een jongen a> fietsend© ia d© wetering. De jongen <üe naar het midden van de wetering gedreven was, zou jueker verdTonkon zijn, als niet mej. P. Bak- huijzen, onderwijzeres, die vanuit naar woning het Ongeluk geasien had, zien gekleed te water had begeven om den jongen behouden op het droge te bren gen. GOUDMAK. De afdeeling Gouderak van Volksonder- wij-8 kwam gisterenavond in vergadering byeen. De voorzitter «le heer J. de .Bruyn open de de byeenkomgt en sprak een woord van welkom tot «le aanwezigen, waarna de no tulen werden gelezen en goedgekeurd. Medegedeeld werd «lat het ledental sinds Maart weer biet 20 fa vermeerderd. Hierna werd de boechryivingsbrief voor de Al©. Verg. afgehandeld en werden de heeren P. M. Beyen en L. Vleiggeert als afgevaardigden naar die vergadering aan gewezen. Het bestuursvoorstel tot het houden van een vervolgcursus werd aangenomen. Even- eras werd besloten dezen winter weer melk te vérstrekken aan schoolgaande kinderen. Een propaganda-avond zal in den ko menden winter worden georganiseerd. Ook werd besloten tot het houden van een kin derfeest op Woensdagmiddag 15 Septesn- 1LU-. her am. DRAADLOOZE DIENST. Duitschland lid van den Volkenbond. UKNèVli, 8 Sept. De Secretaris-Ue- Jioraal van den Volkenbond beeft he denmiddag het volgend telegram ge zonden aan het Dep. van Buiteniand- sch© Zaken t© Berlijn. in opdracht vah den President van d© Volkenbondsbijeetikomst deel ik a med© dat opgeifltteti a-lg lid, ©n d© reéoiutie van den Voi- kenbohd van 7 September waarbij aan Duitschland ©en permanenten! zetel wordt toegestaan is bevestigd. Do algemeen secretaris van de Olympische spelen vraagt ontheffing van zyn functie. AMSTERDAM, 8 Sept. Naar wij ver nemen heeft ritmeester W. A. M. Wen- terouwen van Meeteren ontheffing ver zocht uit zijn fpnctie van algemeen secretaris bij d© Olympische Spelen te Amsterdam. De Synode te Assen. Le Syiniu© ie ivbsen uesiotx roet al gemeen© s.enuueti het veraoeu van Da. W E. van Duin oro ui vorens in zijn z»aiK een befeitosuig w»rvA genomen nog u<an- ue oynou© geqooiü ie wor oen, in te willigen, en oesioot ila. v. i>uin uit te nooaigen morgen naar As sen te willen komen. Ds. v. d. Veen uit Goes rapporteer de namens d© uogmutisohe coromiiftno over het bezwaar van Ds. S. P. Ver meer, pred. te Oudeninirdium>. Het ran- pórt met de oonclusie# werd' me^'^lg.' st. goedgekeurd'. De ooncJusies streii- kón tot afwijzing van het beswaar- schrift van Ds. Vermeer. Bezoek van de Koninkiyke Familfa san het in aanbouw zyude Disconesranhuis to Utrecht. Hare Majesteit pla*tnt een gedenksteen. naui aw „iiiviuuiiig vun .fiucoues&eit ni Aoueriaiia is ueuen ae noogó oei leoeurt gevui»en «te nomroviijKe tmui ne in diaar 111 aanoouwa zijnd gebouw i© mogen ontvangen. lifauenmorgen iiebben de wórkiiocle*! op liet bouwwerk vootf korten tijd hun arbeid «mui er brok on. ivr moest uJ. in hei in aanbouw zijnde Diaooneseenhuiu eêti gedenk steen worde-n atung©b»<ó[<aht0bp üe plaat» waar de hal aal kohiéh. D© plaatsing van dezen steen droeg een buitengewoon plechtig ka- ra-*ter doordat H. M. d© Koningin du lianüóling daarvan verridiitte. De be- teekeiiis van deaa plechtigheid1, werd nog verhoogd door d© ptroweatigheid van H. M. d© Koniii^in-M«töierZ. K, H den Prins der Nederlatiden en H. K. H. Prinsep Jiali^ta.' Omstreeks kwqrt voor elf hedenmor gen, toen all© genoodigdOn zich op een voor lien gereserveerd© ruimte hadden opgesteld, arriveerde de Koningin-Moei ner roet gevolg pee auto's van het Paleis Soestdijk, en een vijftal minu ten laten werd de komst van de Ko ningin, den Prins en d© Prinses mei gevolg aangekondigd. Har© Majesteit was met Haar Gemaal en Dochter en werden ontvangen door den voorzitter van d© Inrichting van Diaconessen, ds. H. H. Burger, die zijne medebestuursleden en den Di recteur, dr. C. D. Cramer, alsmede Besourende Zusteir, mej. C. M. Haspels aan de Koninklijke gasten voorstelde. .Daarop betrad de voorzitter van het Diaoonessenhiiis, ds. H. H. Barger, hei spreekgestoelte tot het houden van een red© waarin hij sprak over d« Protes- tahtsoh Christelijk© ziekenverpleging en d© Diaconessen arbeid. Koningin Wilhelmina bega! zich daar na naar d© plaats, waar de gedenk steen aan kettingen was opgehangen. Hare Majesteit nam de blikken bus met d© oorkonde uit d© handen van Db. Barger om deze in te nmaelen. Toen na de plechtigheid d© Konin gin weer op Haar zetel had' plaatsge nomen zongen de zusters Hare Majes teit de zegenbede toe „De Heter ze gene U en behoede U". Daarop verliet de Koninklijke fami lie, uitgeleid© gedaan door den voor zitter Ds. Barger, den secretaris, den heer A. A. J. van Egmondi, den direc teur Dr. C. D. Cramer en de bestu rend© Zuster mej. C. M. Haspels het in aanbouw, zijnd© Diaconessenhuis, om z'eh w|e>er naar het station te begeven. ADVERTENTIEN. Heden ontsliep te Boékoop in haar Heer en Heiland na een kort stondig en smartelijk lijden, tot onze diepe droefheid, onze geliefde Dochter en Zuster MARIA BLANKER Echtgenoote van A. A. NLIVELDT, in den ouderdom van rumi AO jaar. sar so

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 2