ar, nieuws- en adverte bergambacht, berkenwoüde, bodeg; nieuwerkerk, ouderkerk, oudewati Tl Af ftlook .Eenv*“^: peeren, dfttj 't war^ wéi plaatst 4|a« 't idi todijh jonigeren, jg wonend imL, mooi plekjrbj natuur levert, en als 't ware 1 I ima i - *e I LORIA 1 J lan, in iOO V-1 NIKEIU" I 19.75 pIh Ho. 18258 Zaterdag 18 SB* Jaargang itember 1926 k izijn Tel. 3314 living bne DOOR GOUD VERBLIND. en Fe^lldagen 1 J-_r Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- er 1 >rd as EERST FEUILLETON^ -'—i-H J 10UDA, 82; leu. >li< iet] it je ïjj» gebleven. Nu verïk HAGENAAR. MEDISCHE BRIEVEN. 4 .»di 68 93 Bittere groet. (Wordt vervolgd). Lady Perriam was drie maanden ge- «HEM ?sblad ihiedtf Een veel bewogen levtn. Roman uil het Engelsch va,ii Mias E. BR ADDON. kis terufc- malr k van 4r t4‘- 1 Beest ei 'i |Dat 0 dan wat nieuws gevonden -Daarom is het al van maar vacantie ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 1regels 1.80, elke regel meer 0-35. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in-het Zaterdagnummer 20 rk bijslag op den prjjs, Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prjjs. INGEZONDEN MEDEDEELINGENl-r*4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mectedeelingen bü contract tot zeer gereduc0t den prijs. Groote letters en randen wordet berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhan delaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau z(jn jigekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. ag, was zy voor ve ten wilden of naar tation een bizonder g. Maar ze kreeg i in de electrische lak geweest dat de eigenares van deze loor electrische had het geval geweest M Wnfeorend zaak- diep ze en het einde was spoedig in het zient. Verleden jaar nam de gemeente de gansche zaak over en besloot tot electrificatie over te gaan. He laas geschiedt die overgang met de beken de bureaucratische traagheid. De dienqt werd dood-bedaard stopgezet, het eerste half jaar keek men naar de tram niet om nu eindelijk is men bezig aan het opbreken van de baan. Alles op zijn dooie gemakje en zijn de berichten juist dan duurt het beslist nog wel een half jaar eer de nieuwe lijn gereed is. Er is er maar één die stiekum in zijn vuisje lacht n.l, de Haagsche traan, die nu de klanten van de stoomtram heeft gekregen, een concurrent verloor en zeker weet dat ook in de toekomst van deze lijn geen concurrentie valt te vreezen nu de ge meente ze op nam in het electrische net. De eenige die het betreurt is Jan Publiek, maar men laat dien rustig zitten treuren om zijn goeie trammetje. Eén van de vele troeven, die het gemeenebestuur in zijn hand had van de trammaatschappij bij de herziening der concessie was tot de erken ning te brengen dat haar dienst onvoldoen de was, ook ditmaal niet uitgespeeld. Van het aanvankelijke plan om deze elec trische tram een eindweegs over de Boule vard te laten rijden wat heel wel moge- loet bif- tan om- kr ijjben li)n on» ip if andere Nd yoot j en, ge- th" geeft, pns niet alleen lichameltó kAnen, maar ons als *t ware of keeren ïtot nieuwe mensohen. H andere Bijdrukken, andere emotfl ttidljiuig anderen en bewedï irsoortige omgevipg, Ij Digitalis. I. Ongetwijfeld is velen uwer bovenstaande stof, welke zoo vaak gebezigd wordt door de medici, teneenenmale onbekend en daar om wil ik gaarne aan het verzoek van mjjn belangstellenden lezer voldoen om dit maal eens het één en ander te vertellen over dit buitengemeen belangrijke medica ment. Alvorens wij verder gaan, dienen wij al lereerst mede te deelen, onder welke rubriek wij de Digitalis hebben te rangschikken. Het zal U n.l. niet onbekend zjjn, dat wü de diverse geneesmiddelen, welke jaren lang proefondervindelijk getoetst zijn, in bepaal de groepen indeelen. Hier hebben we b.v. degroep van de laxeermiddelen, daar die der stopmiddelen, ginds de rubriek der zweet middelen enz. enz. De vraag is nu, waar onder wij de bovengenoemde stof hebben te plaatsen, dus m.a.w. wat is de digitalis voor een middel, welke invloed oefent het uit op het menschelijk organisme. Welnu, (.0II1SLH E COURANT 4T1EBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN iVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, 1, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. -ii wee rij uitstc< fit stof ichgraat sngeant een efen ai itlfeer, die tot een vorfrisschei ij lichaam worden. (L.h Mdt niet alleen voor ^$udéi "Ml iT" -v’— wil «-J lijk was is al weer afgezien. Men volgt weer het oude systeem, n.l. het eindpunt niet dóór te leggen waar het publiek er het rijeest gemak van heeft, maar wel een stukje terug, zoodat het den exploitant telkens dat stukje rjjden scheelt. Als iedere tram dit stukje, al is het maar 200 Meter, minder heeft te rijden, vertegfenwoordigt dat in één jaar tjjds een aardig aantaljxilometers, die wel de moeite van uitsparen "iyaard z(jn. Men laat Jan publiek dat eindje lastig wandelen eiyop die manier komt 't zaakje ook voor <pl- kaar, en met minder kostdn. Maak het fe- kensonynetje zelf n)»ar even. Er rijden 10 'trams in één uur. jledere tram moet heen en weer 200 Meter meer iftjden, dus in to taal wordt er. per uur 4 i Kilometer meer gereden. De trim rijdt ongeveer 16 uur per daag, dus 64 Kliometer. Dit itiaal 365 plagen, dat wordt ruim 23.000 kilometer in één jaaA tüdslj een bedrag dat niet te versmaden is! Eénig ander spoor van Verbetering van ons tramnet is helaas nog niet te bespeu ren, al is dan het fraaie plan voor de nieuwe condBBdie al lang geleden goedgekeurd. W(j vreezen dat het nog eenige jaren zal duren eer wij daarvan iets bespeuren. Het zaakje is M(»or elkaar; het gemeentebestuur en de tram-maatschappij hebben beide hun zin en Jan Publiek kan wachten op het hen voor gespiegelde resultaat I ’t Gaat alles in dien bureaucratischen winkel zoo uiterst langzaam. Men ziet nu ook weer hoe de vereeniging van Rijswijk en Voorburg, waarvan ieder kind de nood zakelijkheid kan inzien, aan alle kanten wordt tegengewerkt. Kunstmatig worden comité’s in elkaar gezet en alle pogingen worden jn het werk gesteld om het publiek in die dorpen warm te maken voor verzet tegen de annexatie. Waarom men dit eigen lijk zoo verschrikkeljjk vindt om bij den Haag gevoegd te worden is ons niet duide lijk. Het karakter van Rijswijk bijvoorbeeld Is al geheel en al dat van den Haag en de honderden die daar wonen omdat zij het hier een aardige buitenwijk van den Haag vinden, hebben waarschijnlijk tegen an nexatie allerminst bezwaar, want de foren senbelasting verdwjjnt daardoor voor hen. Trouwens van hun gaat de actie niet uit. Het zou wel eens interessant zjjn te w«- tn bij hoevelen voor hun vestiging het mo tief heeft gegolden dat deze plaatsen zoo dicht bjj den Haag lagen. Als men dat eens precies wist, zou er misschien van al die zwaarwichtige argumenten tot behoud een»r zelfstandigheid niet veel overblljven. Zij zijn al lang filialen van de residentie, het geen ook duidelijk blijkt uit het drukke on derlinge verkeer. Het zal geen vreeselyk ding zjjn als ten gevolge van de actie de annexatie misschien nog eenigen tijd wordt uitgesteld. Spoedig geenoeg zal blijken dat zij onvermijdelijk is, omdat de beide dorpen reeds lang aan han den en voeten gebonden zjjn aan den Haag, dat hun gas, water, electriciteit en telefoon levert en hen op die wijze het aanzien van een stad geeft. Samenvoeging zal moeten geschieden, omdat ze er praktisch reeds lang is en de bestuurqleiding nu eigenlijk nog kunstmatig is. Er Is nu eenmaal een soort menschen die iets wat verouderd is met alle geweld nog kunstmatig in stand wjllpn houden. Wti spraken in den aalnvang van het vieze trammetje naar Scheveningen. De WesM landsche tram is nog het waardig pendanff, daarvan. Alleen ruikt die veel frisscher. maar 't is toch een verouderd vehikel. Deze maatschappij is met zichzelf gaan con- curreeren door groote autobussen te laten ijjdpn, die veel vlugger gaan, een beteren en korteren weg nemen en dus in alles te verkiezen zijn- Het Westland is juist een hoek waarvoor bussen de meest aangewe zen vervoermiddelen zjjn, omdat er veel ver keer tusschen ue dorpen onderling is en deze ajle weer verbinding met den Haag en Delft en Rotterdam hebben. De stoomtram moge indertijd een uitkomst zijn geweest en deze zoo belangrijken hoek uit zjjn isolement hebben gehaald, thans is deze verbinding niet voldoende meer. Trouwen» de auto en de motorfiets zijn in zoo grooten getale in het Wetsland aanwezig, dat ook daardoor de tram moet achteruitgegaan zijn. Of op den duur de electriciteit ook hier de stoom- tractie zal vervangen, betwijfelen wjj. De elëbtriciteit zal hier wel worden overgesla gen en het zal wel van stoom naar benzine gaan. Rotterdam aan Zee en den Haag moesten hier maar eens samendoen en het verkeer in het Westland afdoende regelen. Ze zouden er beide voordeel van kunnen hebben. An nexatie-zucht zal geen van beide voorshands köesteren, ‘maar Vergemakkelijking van het contact kon geen kwaad. ue jonge vrouw van bir Auürey rer- nanr. Hoe aangenaam t ook was van haudienarbeid bevrijd te zijn, toch, kwanten do dageai baar lang en ver velend voor xondor die alledaagsere beslommeringen. Sylvja maakte gr ooi o plannen voor de voltooiing barer op voeding. Zij wilde, mei behulp van spraakkunst en woordenboekde La- njnsdie dichters le-zen zij wilde haar 1 uitsoh verbeteren. Ongelukkig lijden zulke plannen voor hei meerendeel schipbreuk, wanneer er niemand is onn het toezicht te houden over de stu- dian, of de opvatting van den leerling e wijtfgen Sylvia had zich geduren de hare korte verloving met Edmund S anden met kracht op het Duitsnli negdiegd. opdat zij de boeken zou urmen lezen die hij bewonderde, en ten weinig met hem te kunnen praten in die taal, dia ©ene kracht en rijkdom bezit, welke men zelden in meer welluidende talen aantreft Ed mund had haar soms op hunne wan- «Mfagen langp de beek of op de wei de de balladen van Schiller voorgele zen. en om hem door haar vorderin gen genoegen te doen, had zij z^ch •iverjg toegeJegd. en was het werk baar licht gevallen. Nu geeuwde zij b'j den krachtigen wijn van dat vers, alsof ’t flauw wat^r en melk ware ge weest. BRIIJVEN UIT DE HÖFSTAD. DCOCXXX1V. Iedereen die in d^t Haag is Ihet ahtMke stoomtn gang van het H ipladit te wachten j Soheven|ng'en op te| mdiliyk ohooglijk ins leeltók, maap ondank nairtë kwaliteiterl el Voermidael. foorspri met een^roite bod het ^as eenrkorte n Schaveningertf e4 hM by dp oude acbev^ burgfeixl en qroeg i van het ddö^p^r^ voo»leei,'fl®< Hei langrtikjhèid publiek bestondd uit nen en Vrouwen^ visch maar ook zo een benauwde visch schappen van de til stipt op tjjd rijdt en dat mededeeli ngen irdet berekend naar plaat w__. len door tussehenkomst Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags Bureau xjjn Lngekomen, teneinde ran opname verzekerd te IM itkriit w ÓDe vacanties zön vvteer tot zjjn dageiu këerd. Ander» dan h$ die prliet? <liit is de bedoeling. Üfe vacahtie is n| kal het middel tot volleg uitrusten e suil van lichamelijke li/dchteh, maar »t het wfanen van Iets meuW» tevens, vanft.,4 nieuwen móed, een nieuwen lust, een inzicht, een nieuw voornemen. Nietl i^der zal dat hieowe van buitertgewon^1 bd- tfeekenis kunnen zijn, jnaar dat behoeft look niet. Er is niejt zoo hèseï veel nieuws weileld. We jgieten veelal het oude,j ne* reeds lang gebruikte in nieuwe vormei) en meénen, dat We dan - - of geschapen Hebben. veel betekenis, wanneer we maar 4een sprankeltje nieuws uit] de vacantie mee naar huis kunnen dragen. En daarop ibieert ongetwijfeld de tegenwoordige manier van zijn vacantie te gebruiken veel meer kans dan die Van een 40, 50 jaar geleden. .Het reizen naar het buitenland was vroe ger veel meer uitzondering dan nu, Zelfs wie er het geld voor kon uitjegigen, dacht er vroeger vaak niet aan, naar Zwitserland of zelfs maar langs dén Rjjn of naar Bel gië te gaan. Tegenwoordig sparen de meij- schen van hun vaak kleine Inkomens hét geld voor een buitenlandsch reisje. En de reisvereenigingen komen hun daarbjj te hulp. Wie niet buitenlands kan gaan, zoekt het nu dichterbij- En overal in de badplaat sen en in de bosschige en heuvelachtige deelen van one land zijn de hotels en pen sions de zomermaanden propvol. Vroeger behoorde ook dat uitgaan in eigen land tot de uitzonderingen. Men maakte eens een reisje van enkele dagen, een paar weken hoogstens en bracht verder zjjn vacantie logeerend bjj familie of ken nissen door, wat de minder lange duur der vacanties gemakkeljjk maakte. Dat had ook zjjn eigenaardige genoegen en voordeelef. Maar men bereikte er niet mee, wat tegen woordig de vacanties ons geven kunnen: het uitgespannen raken uit het gareel van onzen dageltjkschen arbeid en de zongen en beslommeringen van ons dagelijkach le ven en het ademen in een andere, een nieu we, een ongekende atmosfeer, het zich vrij voelen van alles wat vermoeide en als over geplaatst in een ander leven. En het is hier om, dat de manier, waarop we thans onae vacanties, zoo we dat kunnen, dooiforengen, ons meer rust, ontspanning, en als nieuw bloed ,een nieuw leven, nieuwe gedachten tiouwu. iwe© uaurv>n had' zij doorge- brachl op Perriam Place, ern het kwanp voor dat haar leve» als de vrouw van Sir Aubrey reeds vam ouden datum was. „Lady Perriam, Sylvia, Lady Per- riam’ herhaald© zij dikwijls met be vreemding bij zich zelve. Er was zoo weinig verschil tusschen Lady Perriam en Sylvia1 Carew. Dezeilde ontevreden heid, dezelfd© onvoldane begeerten knaagden aan Sylvia s hart, te mi-JJeji, van de weelde op Perriam Place even als in de dorpsschool. Haar eerzucht was boven haar stoutst© verwachting voldaan maar die voldoening had haar zoo weinig bevredigd. Een korte poos, juist zoolang als t nieuwe van haar positie duurde, had zij gemeend' dat t voldoend© was voor haar tevredenheid, neen voor haar ge luk, om meesteres van Perriam Place te wezen mijn huis, mijn kamer, mijnj boudoir, mijn tuin, mijne bedienden te kunnen zeggen met eerbied en ont zag door de on 'ergescihikten te worden bejegend een rijtuig ter harer be schikking te hebben en Mylady ge noemd te worden, 't Was ook heel pleizierig geen kamers te moeten schoonmaken, geen,eten te koken, geen kopjes en schoteltjes en borden te wasschen. in één woord, geen dage lijkschen sleur van huiselijke bezighe den. Dit alles was aan de credit zijde van haar grootboek maar aan den anderen kant vermeerderde ieder en „Li© aio© niet, moeder. Zij moge tdt een goede, hraclilige plant, opgroeien, maar voor de tweede mam’ brengl zij leen bloemen, voort.” „Wie kan voor liet hart instaan God en de Tijd alleen.” antwoordde moeder op plechtig en toon. Dit gesprek had eene vertroostende uitwerking op Edknund'. Den volgenden dag begaf hij zich naar de Bank te Mon'diampton, en dlaar t hem voorna ntelijk om bezigheid te d^en was, en dé bezoldiging een bijzaak voor hem was. werd hij met open armen door den directeur ontvangen, die er zich oen genoegen uit maakte, den verte genwoordiger. vari de stichters der “juk van dienst te kunnen zijn. Hij ,xx>» IJdmund onmiddellijk een plaat- ®,ng aan en honderd vijtdg pond per om^mee te beginnen, ,,'t is eigen 'UK kindorachtig met u over de bezof- onJlvjhfn H Jiooj foidl uigmg ie prawn zei ue uireueuf schertsend, „maar voor honderd vijtüg pond kunt ge u in den loop van net jaar een extra jachtiond aanschatien, of er uw handscnoeiEn mee betalen.' „Gij zijt wel vrien*elijk antwoord de Edmund, „maar ik\heb geen jacht honden of handschoenen noodig. ik verlang niets anders' dan bezigheid en onafhankelijkheid ..Een wonderlijke bezigheid' dacht de directeur, toen luiimund was ver trokken. ..Ik denk dat hij weer on- eenigheid heeft gehad met zijn oude vrouw. Men zegt dat moeder en zoon twist hebben gehad over die mooie rochter van den onderwijzer, die Sir Aubrey Perriam gek genoeg was tot vrouw te nemen, maar ik ben heel be nieuwd te weten wat er nu weer aan de hand mag zijn. De directeur was zeer verbaasd toen mevrouw ^tanden haar zoon den eer sten dag van de Bank kwam halen, maar nog meer verwonderde hem de blik vol liefde waarmee zij Edmund begroette toen deze hij haar kwam. „Ze komt haar kleinen jongen van school halen,” zeide hij bij zich zel- ven, „dus is er volstrekt geen on- eenigheid en de jon?e man zoekt al leen bezigheid.” ieer misschien vo< |ben nóg allerlei n k uitvieren Uk een enkelA m^al cud Ipp^ssen, majar die tz><! r/de iortgere^ gebruik* iïeest^gQbruiite is Well «en mensah ivóor een'^K in 'jtlen ^ktAiuisfa^*1 hen ^ampfiien ook tóbttól ie voor ko)i|er ojtJliO pi tent, hO of $^*1'1$ jpgesiagen, Jecr iMiidW in en als 't ware afstand doeji van alle comfort, waaraan het beschavings leven ons gewend heeft, om in Het primi tieve leven van nomaden nieuwe frischheid van lichaam en geest terug te vinden- Groote kampen wonden soms betrokken en allerlei richtingen en bewegingen gebrui ken het kampeeren voor haar propaganda Maar de echte zweivers worden tot dit kampeeren gewoonlljk niet aangetrokken, maar tiekken met een kleine tent er op ujt vanlaats tot plaats, eigen potje kokend, eigen bed spreidend, eigên huis bouwend. Dat leert handigheid en vastberadenheid en een zich redden in het leven, dat overal te pas moet koiuen. Em het komt ongeüwd- feld niet enkel de frischheid van lichaam en geest, maar ook het karakter ten goede. Bovendien herstelt dat voortdurend trekken de wandelejport weer in eere. Die sport be gint trouwens merkbaar aan sympathie te winnen .nadat hjj een tjjdlang geheel in oneer was geraakt. En dit herstel komt de beweging in de buitenlucht ten goede o*p een werkeljjk voortreffelijke wtiae. Het is trouwens opvallend, hoe wjj veel meer dan vroeger onze vacanties in de open lucht en buiten op hei of duin, in bosch en aan zee uitvieren dan vroeger- Dat moet ook het doel ten goede komen en het herstel van lichaam en geest brengen, dat wti in onzen jachtigen en drukken tjjd telkens zoo zeer behoeven. In een-andere omgeving dan waaraan we gewoon zjjn ert zooveel mogelijk terugkeerend tot het na tuurleven buiten, waaraan we ontgroeid zyn, kunnen we de meeste zekerheid krij gen, dat we de resultaten bereiken, die we met onze vacanties nastreven. reeet, kent imnetje dat bjj den uit- HMmdsche Spoorstation lm de reizigers voor temen. Het was een ta- piment, beroet, vies en i al dièyminder aange- 1 «eer gënjakkeltik ver- ikel'uk reed deze tram i om den Haag heen, en Irbinding met het dorp strand. Het had jüchJ Igeohd bevolking inge- .dtenth cring den haam 'ndh^aad re$ het d^dpmen. I $et uit door) be- p® massa van/het MniHgsche man- «kl i van rpapden ne omgeVepi door |jt. De be^^ifcen- waten dat qjj altijd r. -Lt te goedkoop wa». Toen den Haag zich snel uitbreidd© ön de tram al lang niet meer tyuiten de stad doch geheel en al in de stad.1"" -M -- ”-*■ len die naar Schevenii het Hollandsche Spooi gemakkeljjke veibindi toen sterke concurrent tram. Het ware toen j Hollandsere Spoor, dil tram, de stoom-tractia vervangen: Ware da| dan zou deze l uag het aaniai liairer grieven, weldra was t nieuwe van l’ernw Place ai de groote ledige kamers begonnen er somber uit te zien ja, somtijds wan neer zij lang alleen had gezeten in de ontvangzaal, kreeg zij t gevoel alsof er een spook in haar nabijheid rond waarde. dat op den achtergrond van die ruime zaal op naar loerde. Zij durfde “bijkans niet achter haar stoel omkijken, uit vrees van iets te zien, dat haar zou doen ontstellen. Somtijds sloeg zij gejaagd den blijk naar een van die zeven hooge vensters, half be vreesd! een vreemd gelaat te zien dut haar aanstaarde het gelaat van geen sterfelijk wezen. Misschien was de na bijheid van die vele doode Perriams op het kleine kerkhof ginder achter den Italiaanschen tuin, wel oorzaak van die verbeelding. Die deftige eenzaamheid' van den buitenkant beschouwd, zou Sylvia (Ja rew vroeger benijdenswaard hebben toegepchenen zulk een leven, zou zij juist hebben gewenscht. wanneer eene goede toovergodin haar had toegestaan te kiezen. Maar hoe menigeen onzer zou eene verkeerde keus doen, wan neer 't ons werd vergund ons eigen lot uit de um van ’t noodlot te trek ken. Hij die de loten in de vaas door een mengt, weet alleen wat goed’voor ons Is. Dat rijke leven, omringd van wereld- scha pracht, was zeer eentonig voor n na oproeping, f - “>“LÜ*A l BESTUUR. Succes is het product vap drie facto ren: talent, arbeid en... Jgpluk. ABONNEMENTSPRIJS: p«r kwartaal f 2.26, per woek 17 cent, met A per kwartaal f 2.B0, per week 22 pent, overal waar de bezorging per loopdM Franco per poet por kwartaal f 3.16, met Zondagsblad f 3.80. Wp Abonnementen worden dagelijks aangenomen unh ons Buivnu: MARKT 3^1 bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren 1 jOnze bureaux rtjn^dsgslul-.s getqmnd^ van 9—6 uur. Administratie Dltnuminei^b«taat^uit tweeHaden. l' EERSWBLAD,/ j mu» vaciRtlss. ^oUbti *en ï«dere«n is bhen arbeid terug^re- yerliet? ,|Van.t aak^va èo nwli^ UI1,- hef- j iel bevolking inge- |h

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1