s eucenopeiufiu Rotterdam r it Kit ii|ii( m I October 1928 Laatste Berichten. Betus van Amsterdam. frMm Volmaakte sorteermg Ongeëvenaarde prijsuMardigfiei'd hoeveelheden steen en en rotsblokben door twee bergbeken in het Rihónedal meevoert. Gisteren heeft de bergbeek Saint Bartbe- lémy, die geweldige steenblokken mee sleepte, de spoorlijn tuaschen Saint-Maurice en Evionaa vernield en een spoorbrug als mede een gedeelte van het viaduct wegge rukt, zoodat de van Milaan komende trei nen niet verder konden rüden en het spoor wegverkeer geheel is onderbroken. Ook de telefoon- en telegraafleidirtgen, alsmede de signaalinriohtingen zyn vernield. De ge weldige steenmassa's zijn in de Rhone neergeploft, zoodat deze buiten haar oevers is getreden. De Kantonbrug wordt door ge weldige rotsblokken bedreigd, die haar 'angzaam naderen. Indifen ook deze brug verwoest wordt, is Saint-Maurice van het overige gedeelte van het kanton geïsoleerd. De badplaats Lavey wordt ernstig bedreigd. De warme bronnen zijn verstopt, het ma chinehuis is ingestort en de wandelwegen zijn door de Rhone overstroomd. BINNENLAND. Een Kunstschenking van Dr. Hofstede de Groot. Dr. C. Hofstede de Groot te Den Haag hoeft aan don Staat onder voor behoud van vruchtgebruik ten geschen ke aangeboden zijn verzamelingen kunsthistorisch-, studie- em documenta tiemateriaal, bestaande uit Afbeeldingen van schilderijen en gra fische werken van meesters van ver schillende tijden en scholen (voorna melijk van Hollanders voor 1700 gebo ren), aanteeikeningen over hoofdzake lijk oud-Hollandsche kunstwerken, ca talogi van openbare en particuliere verzamelingen, benevens van veilin gen ©en register van allo hem beken de catalogi van kunstveilingen, met aianteekening van do plaats, waar zich zich een exemplaar van den catalogus bevindt en®. De bedoeling van den schenker is, naar in do ,,N\ R. Ct." wordt mede gedeeld, dat hij vooralsnog alles bij zich zal behouden en voor de voort zetting en do verdere uitwerking van een en ander zal zorgen gelijk tot dus ver geschiedt. Eerst na zijn overlijden zal de schenking in Staatsbeheer over gaan. De regeering heeft zich verplicht voor behoorlijke voortzetting van den arbeid door een specialist op het ge bied der owd-vaderlandsche schilder kunst in geest van dT. De Groot zorg te dragen. Bij de schenking heeft /ir. Hofstede de Groot uitdrukkelijk erop gewezen, dat zooals trouwens reeds tot dus ver s eeds het geval was geweest r- di! geheele studiempparaat te allen lij- de voor ieder wetenschappelijk geïnte resseerd persoon kosteloos toeganke lijk zal zijn en te zijnen huize kan worden geraadpleegd. Wij ontleenen verder aan genoemd bladi nog het volgende iReedb in 1906 heeft dr. De Groot naar aanleiding van het Rembrandtju- bilewn 65 teekeningen van Rembrandt aan den Staat geschonken en in 1914 heeft hij eeh gedeelte) WjneT overige pehitterende collectie van teekeningen van oud-Hollandsche meesters alsmede ©ene kleine collectie van oude schilde rijen (waaronder een Herculer Seghers en twee werken van Carel Fabritius) aan zijn vaderstad Groningen gesohon- keh, naar aanleiding van het 300-jarig bestaan der Academie aldaar. Het is dus de tweede groote schen king van dtr. De Groot die thans aan den Staat der Nederlanden is te beurt gevallen. Nieuwe adjudant van Minister Lambooy. De kapitein G. J. M. v. Weel van het Be reg. inf. werkzaam' onder de bevelen van den chef van den Gene- ralen Staf is met 1 November benoemd tot adjudant van den Minister van Oor log ter vervanging van don kaïpitein van den Generalen Staf N, Th. Car- stens. i Kapitein van Weel zal 15 October wordien werkzaam gesteld bij het De partement. Dt schorsing van het besluit van den Raad van Bergen op Zoom verlengd. Gisteren is verschenen Staatsblad no. 338. bevattend© een Kon. besluit van den 24slen September 1926, tot verlen ging van de schorsing van hot besluit van den Raad der gemeente Bergen op Zoom van 25 Februari 1926, strekken de tot lo. intrekking van zijn besluit van 13 Rovember 1925, wto|rbij A. J. de Groot met ingang vam*l Maart 1926 werd ontslagen als directeur en 1 eer aar aan de gemeente-muziekschool, en 2o. schorsing van A. J. de Groot voornoemd, als directeur en leeraar aan de g em eerU em uzi ek school voor den duur van een maand. Mr. A. R. Zimmerman. Niet ernstig ongesteld. Naar de ,,N. R. Ct.'' verneemt is van mr. A. R. Ziitumersman uit San Fran* cisco bericht ontvangen, dat hij door een keelaandoening genoodzaakt is. zijn lezingen in Amerika tijdelijk te schorsen. Mr. Zimmerman hoopt ze bin nenkort te kunnen hervatten, doch zijn terugkomBt hier te lande zal ten ge volge van zijne ongesteldheid niette min moeten worden vertraagd. De be- richten luiden overigens geenszins ver ontrustend. Mr. Zimmerman was zeei tevreden over de goede medische ver zorging, die hem ten deel valt. Een Nederlandsche opdracht in België. 132 cokesovena voor mijn „Emma". I e Brusselsche tinwa L.vauce Loppee to (Cokes Ovembouw) ontving, vol gens de Maasb., van de tNejenanusci.o Staatsmijnen te Heerlen een opdracnt voor don bouw van 132 cokesovens ovens zijn voor de* nviju ,,Emma bestemd. Gelijktijdig ontving bovenge noemde firma de optie voor levering van nog 132 ovens. Met deze opdracht is een bedrag van circa frs. 120 rniil. gemoeid. Voor deze opdracht hadden ook Duiitsche, Fransche en Ainerikaan- sche nuaotpchappijen ingeschreven. Het laat zich aanzien dlat Nederlaud wat de cokesproduclie in West-Europa betreft spoedig de eerste plaats zal in nemen üp het oogenblik zijn in Lim- burg 120 cokesovens. Systeem Hinsel- inan en 126 systeemCtto in bedrijf. Er zijn 63 ovens systeem1 Coppee in aanbouw en zullen weldra in bedrijf gesteld wordien. Verder zijn de boven genoemde 132 ovens in aanbouw die aan de firma Coppee gegund zijn. Bo vendien zullen eveneens de bovenge noemde 132 ovens waarvoor Coppee optie verkreeg gebouwd worden, in totaal zullen zoodoende weldra 570 ookesoveais in bedrijf zijn. De ontwapeningsbetooging. Storing van godsdienstoefeningen. Cp schriftelijke vragen van het lid tan den Haogsohen gemeenteraad L ioiijh. betreffende hinder, door ker.» gangers ondervonden gediireaide de be tooging Ojj 19 September voor ontwa pening en medezeggenschap, heeft do burgemeester geantwoerd, dat inder daad vele kerkgangersu in hun kerk gang belemmerd zijn te» gevolge van de betooging van de S.D.A.P. en het N.V.V. Berekend "was, dat oip liet uur, waar op de godsdienstoefening in de West- duinkerk aanving, de gehfele optocht reeds zou zijn ontbonden geweest. De ze berekening is onjuist Jebleken, om dat hot aantal deelnemers in plaats van de geschatte 30 000, ongev. 80.0J0 bedroeg. Dientengevolge is de optocht verscheidene uren later voorbijgetrok ken en is ook de godsdienstoefening in de Westduinkerk, hoewel niet op zedelijk! door het rumoer dor voorb':- trekkenden gestoord. Dit is vooral het geval geweest, nadat de agent, die vol gens de voorschriften voor het kerkge bouw moest staan en daar'ook gedu rende een deel der godsdienstoefening heeft gestaan, was vertrokken en, om een nog niet opgehelderde reden, niet door een ander was vervangen. Ten gevolge van de in rekking van a'le verloven, bedroeg het aantal poli- i'©dienaars, aanwezig om de orde bij de betooging te bewaren 1 eommis saris, 5 hoofdinspecteurs, 18 inspeo teurs. 202 brigadiers en agenten, 27 bereden agenten, 86 rechercheurs. bo vendien traren, buiten het gewone per soneel, in reserve 3 inspecteurs en 80 agenten. Het gebeurde wordt door mij en door de politie in hooge mate betreurd Feiten als bij de betooging van Zon dag 19 September zijn voorgevallen, moeten in de toekomst zeker worden voorkomen. De verzekering, dat in het vervolg geen vergunningen meer ver leend zullen worden voor betoogingen op Zondag, zou ik echter niet willen geven. De Zondagswet verbiedt dit nief en voor velen is de Zondag de eenige dag, waarop het hun mogelijk is. daaraan deel te nemen. Wel heb ik met den hoofdcommissaris de maa're gelen besproken, waardoor storing van godsdienst oefeningen en hinder als Zondag 19 September ondervonden, voortaan zijn buitengesloten. Vereeniging van Archivarissen in Nederland. In de te Amsterdam gehouden ver gadering van de Ver. van Arclhivatié- sen in Nederland is tot redacteur van net Archievenblad herkozen dr. Lazon- der. Als plaats waar de volgende ver gadering zal worden gehouden, werd elft aangewezen. De vergadering benoemde tot loden der commissie voor het nazien de>r re kening van 1926'27 de heeren W. Bourioius en dr. Vermaas, tot plaats vervangend lid den heer Sigal. 1> leden werden, nadat de heer Perdu een korte inleiding had gehou den, in de gelegenheid gesteld de be waarplaats der archieven van de Ned. Herv. Gemeente, welke zich onder de N. Z Kapel bevindt, te bezichtigen. In de afdeeling Rijksarchiefambtena ren werden de aftredende bestuursle den, dr. Builsmai, voorzitter, mej. Dros- saers en de heer J. Geesink allen her kozen. ,j Tot voorzatter word met algejneene stemmen herkozen de heer Dresch, ar chivaris van Alkmaar. Nationaal Verbond van Gemeente ambtenaren. Het Nationaal Verbond van Gemeen te-Ambtenaren in Nederland: heeft Vrij; dag en Zaterdag te Rotterdam, onder leiding van den Bondsvoorzitter, den heer A. van Geelen te Utrecht, zijn algemeen© vergadering gehouden. In zijn openingsrede herinnerde de voorzitter aan den vooruitgang deT in ternationale gedochte en stond een oogenblik stil bij het werk van den Volkenbond en het Internationaal Ar beidsbureau. Spr. herinnerde aan de bekende c'r- cu.uure vain nuniater Kan, onlangs tot Gedeputeerde Stkttn gericfti, waai n u© munster veraihnienae maatregelen bespreekt in velband met den nood toestand in vele gemeenien. c>pc. tri- iifceerüe de houding van mr. De Mon- .ny, burgemeester van Arnhptn, die in Ec. Sofistisch© Berichten naar aaniei ding van deze circulaire een beschou wing hoeft geplaatst, hierop neerko mende, dat de bevoorrechte positie van net overheidspersoneel behoort te wor den herzien, omdat het geen waarlijk sociale politiek is om één categorie vaai werknemers in een bevoorrechte positie te plaatsen eui daardoor niet alleen de actie dor gemeenten op al lerlei gebied te verlamren, maar le vens zware lasten te leggen op alle «ndetre werknemers. De voorzitter bestreed deze zienswij ze breedvoerig en legde daarbij in het bijzonder den nadruk op de onvastheid welke de ©verheidsbetrekking heeft gekregen. Spr. behandelde daarna den alge meen economisch en toestand van Ne derland en gaf een overzicht van den toestand vani het Algemeen Neder- landsCh Vakverbond, de neutrale vak centrale, waarbij het Nat. Verbond is aangesloten. Bij de bestuursverkiezing werd de bondsvoorzitter met algemeen© stem men herkozen, benevens de heeren F. Lekkerkerk te Rotterdam) en J. de Vries to ,G romingen, terwijl de heer Van Netten te Rotterdam in het hoofd bestuur zitting heeft gekregen als ver tegenwoordiger van de vakgroep ver- pl egend personeel Een voorstel om de bestaande on- derslearnings- en samatariumfondsen van het Vert ~d los te maken, werd met groote meerderheid1 van stemmen ver worpen. Bepaald werd dat de volgendèbonds vergadering te Groningen zal plaats hebben. Nadat de begrooting 1926-27 was goedgekeurd, sloot de voorzitter met een woord van dank de vergadering. Julia Frank, t Po romanschrijfster mevrouw Julia Frank, echtgenoot© van den heer J Versteeg, die onder pseudoniem' J. Eil- kerna de Roo schrijft, is to 's-Ora- venhage Zaterdag op den nog jeugdi gen leeftijd van 31 jaren gestorven. De begrafenis zal plaats hebben he den 2 uur op Oud Eik en Duinen. Van haar hand zijn o.a. versohenen bij A. W. Sijth^ïf'p Uitg. Mij te Lelden: Het onvolmaakte, de Cirkel, de Sterke en de Onschuldige. aMBWM BEBICBTBM. De hefbrug over de Koningshaven. Zondagmiddag-^ -avond em -nacht hoeft mem aam d© Rovterdamsohe ha vens hard gewerkt aam hot monteer en van de beid© bogen voor het middel ste gedeelte der Komingjmnebrug. De beid© bogen zijn ongeveer 52 Meter lang, 10 Meter hoog en wegen circa 150 ton. Reeds de vorige week zijn ze uit Walsum nabij Oberhausen per schip te Rotterdam aangekomen en gistermiddag is men begonnen met de enorme gevaarten naar de plaats van bestemming te vervoeren. Met 1 bokken is men begonnen de westelijke boog eerst langzaam omhoog te heffen en daarna in vertical en stand te brengen. Binnen een uur was dit werk vol bracht. Des avonds te 10 uur hebben vier slecpbooten omzichtig de bokken met do hangende boog naar de Koningin- nebrug getransporteerd' en «adat om half twaalf d© laatste trein over de brug was gegaan, is d© draaibrug ge opend en voorzichtig de boog over het geopende brugdeel heengeschovem, ter wijl de bokken door d© brugopenin- gen voeren. JEemmaal aan den westelijken kant van de brug gekomen, werd de boog op de consoles d«r brugfcorene geplaatst waar de boog voorloopig is bevestigd De tyyhiu in Breda. De bron van d© uitbreiding der ty- pnusgevallen te Breda moet zoo goed als zeiver in het besmette water der rivier d© Mark liggen. Hot bed van een der eerst© patiencen is in de Mark geworpen, waardoor hot water zou be smet zijn. Aan de mogelijkheid ©ener eventu eel© ontsmetting van het water zijn zeer groote moeilijkheden, groote kos ten em alhaast onoverkomelijk© bezwa ren verbonden. Gaat men bijvoorbeeld de rivier ontsmetten met petroleum, dan zal het veé in de weide versto ken zijn van drinkwater. Het water te ontsmetten met een kleurstof zou voorts tot groote kosten leiden. Men tracht door allerlei voorzorgsmaatregelen de ziekte zooveel mogelijk te stuiten. De laatste berichten va^i heden lui den iets gunstiger. De secretaris der gezondheidecommis sie deelde ons mede. dat de typhus zich nog slechts met enkele gevallen uitbreidt, zSj is echter ]pog niet ge stuit. Tot nu toe zijn er ongeveer 70 gevalle^ Tyhus. Ook te Arnhem deen' zich enkele ge val jem van typhus voor. Dm genees kundige dienst heeft maatregelen ge nomen om uitbreiding van de besmet- Hng te' voorkomen. In dit sdiippersge- zin zijn vroeger ook tvphusg©vallen Vfo^esiete, bij de„inoeier, een zusier en een broer van den pament, toen het schip te Kottoruam lemiudeu van ancere schepen hee.t ge. eg en. In de barakken te Arnhem bevinden zicil drie patiënten. De aanrijding van militairen door een auto. Van ae elf militairen van het lie regiment infanterie te Nijmegen, die op de Mooksohe Baan Donderoagavondi door een auto werden aangereden, verblijven nog drie in het hospitaal. Zij zullen dat evenwel ook spoedig kunnen verlaten. Onder een auto geraakt en gedood. Zondagmiddag beeft op do Spoorsin- gel in Rotterdam d© kleermaker A. v. D. met zijn auto den 48-jarigen P. H. Z., wonend© in do v'ooge Boezem al- d«ar, overreden. In deernis wekk ondom toestand werd de aangereden© per auto van den Ge neeskundigen Dienst naar het zieken huis Bergweg vervoerd. Bij aankomst was hij reeds overleden. De auto'•werd in beslag genomen. Gebleken is, dat de remdnriohting niet in orde was. RADIO-NIEUWS. Programma van heden. 6.05 Frankfort. Lezingien. 6.20 Londen. Dansmuziek. 7.15 Berlijn. Voordrachten. 7.20 Münohem 487.5 M. Opera ,,Der Postillon van Lougjumeau". 8.20 Londen. Opera Young Eng land". Oslo 382 M. Concert. Bournemouth 386 M. Liclfte muziek en voordrachten. Kopenhagen. Piano concert. Zürich. Russisch trio-con- oert. 8.25 Weemen. Weensohe avond. 850 Parijs 1750 M. Concert. Or kestmuziek. Frankfort. Concert. Hamburg. Svem SWioilander. Liederen bij d© luit. 9.20 Breslau 418 M. Cabaret. 9.50 Bazel 1000 M. Liszt-concert. Bern 435 M. Concert. 9.55 Ropenhagen. Populair concert. 10.05 Londen. Pianomuziek. 10.50 Londien. Dansmuziek. Dat entry 5XX 1600 M. 10.35 Programmal van Londen. Hilversum' H.D.O. 1050 M. 5.07 H.D.O.-concert. 7 u. Politiebe richt. 7.05 Eng. taalles door Fred. Fry 8.10 Berichten. 8.20 Kath. Radio Om roep. Muziek-soli. Voordracht ir. Th. J. Weyers ,,ïets over -de geschiedenis der radio". MARKTBERICHTEN. RotterdamsclM veemarkt. 28 Sept. Aanivoer: 465 paarden, 52 veu lens, 1581 magere runderen, 8ö5 vette run deren, 717 vette kalveren, 187 nuchtere kalveren, 691 schapen of lammeren, 461 ■biggen, 26 bokken en geiten, 5 eeels, 1150 graskalveren, 37 overloopers. Prijzen: Vette koeien, le kw. 47%60, 2e kw. ƒ42—44, 3e kw. 30—312%; Ossen le lew. 47, 2e lew. 43, 3e kw. 35; Stie ren le kw. 40, 2e kw. 87, 3e kw. 32; Kalveren le kw. 95, 2e kw. 75, 3e kw. 55—57%. Melkkoeien 280-300; Kalfkoeien 290 440; Stieren 120500; Pinken 86 130; Graskalveren 50-30; Vaarzen 160 —226; Werkpaarden 200-350; Slacht- pearden 100—200; Hitten 116225; nuchtere Fokkalveren 20—30; Biggen 1020; Overloopers 2436; Veulens 4090; Biggen p .week 2.50. Handel in 'koeien en ossen tamelijk, prij zen onveranderd. Stieren minder vlugge handel, prijzen stationair. Vette kalveren tamelijk vlugge handel, beste soorten hoo- ger. Melk- en kalfkoeien flauwe handel, prijzen onveranderd. Graskalveren matige handel. Nuchtere kalveren vrij vlugge han del en tamelijk hoog» pryzen. Paarden han del matig, prjjizen stationair. Gemeentelijke Vischmarkt Gouda. 28 Sept. Openbare visehafslag op Dins dag te 10 uur v.m. Aangevoerd 1 mand versehe schol en 2 manden versche sehèl- viach. Verdeeld in 27 partijtjes van 10—15 stuks schol en in 52 partijtjes van 810 stuks schelvisch. De prezen varieerden van 0.500.60 voor schol en van 0.400.66 voor schelvisch. Kaasmarkt Bodegraven. 28 Sept. Aangevoerd 451 partijen, waar van 427 met Rijksmerk, 18980 stuks, 151840 KXJ. Prijs Goudsche kaas met Rijksmerk le soort 4853, 2e soort 4046. Zon der Rijksmerk 4046. Zware 56%. Handel vlug. Coöperatieve Tuiniersvereeniglng „Gouda en Omstreken". Veiling van 27 Sept. 1926. Tomaten A 6.10—9.20, id. B 5.9A- 8.60, id. C 3.70—5.40, id. CC 0j9O— 2.00 per 100 pond. Snijboonen 2.0037.00; Stokboonen 12.00—37.00; Stamboonen 5.00—17.00; Spekboonen 3.608.00; Pronkboonen 1.00—5.60; Uieri 3.0A—4.10; Kroten 3.604.00; Spinazie 9.0012.40; Poste lein 8.20—13.10 per 100 KjG. Peen 1.50-6.20; Kroten 0.80—330; Selderie 0.701.40 per 100 bos. Bloemkool 1.0017.00; Groene Kom kommers 0.606.30, Gele id. 0.90 9.10; Andijvie 0.50—1.50; Kropsla 1.70 2.90 per 100 stuks. Eieren 8.509.10 per 100 stuks. Marktbericht der Coöperatieve Vereeniging „De Bos koop ache Veiling" te Boskoon^ Rozen, le kwaliteit: Ophelia 8894; Gol den Ophelia 75—89; Marcel Rouyer 70 80; Hadley 156162; Claudius Pernet 92 '^mmm^mmmmmÊmmSSSSÊBSBSÊSÊSSBSf 107; Columbia &6—90; Butterfly 76~«4- Mac Keiler 42; Wilh. Kordes 60—70; Mme Jules Bouché 40; Rosalindia 5065; Po- lyanthrozen 2137; Buitenrozen 16—18; Diversen: Dahlia's, grootbloemig 812; id, kleinbloemig 57; Chrysanthemum, groot bloemig 16—20; Asparagus ,80—40 Prin- cesseboonen 17, Handperen 10 p. K.G. 442 STAATSLOTERIJ. 5e klasse. Trekking van Dinsdag 28 Sept. Hoofdprijzen 50.000.—: 17968. 10.000-—: 20971. 4 1000.6538 16869 18299. 400.—: 6599 19161 20389. 200.—: 2856 6753 14147 17895. 100.—: 1864 2806 6019 0467 9555 9941 11204 15333. Prijzen van ƒ70.— 21 25 63 73 119 169 177 226 301 492 534 567 646 664 737 936 964 1052 1061 1269 1301 1443 1468 1621 1649 1626 1924 1902 2060 2101 2172 2211 2242 2266 2312 2402 2511 2549.2630 &9?7 3029 3201 3208 383 3419*3538 3672'3609 3651 3766 3915 3929 3939 4062 4074 4.160 4247 4270 4363 4492 4606 4618 4670 4727 4975 5010 5053 5087 5176 5472 5624 5529 5601 5668 5726 5992 6234 6271 6413 6447 6578 6629 6650 6061 6066 6667 6674 7062 7152 7197 7201 7304 7811 7382 7416 7421 75» 7601 7641 7713 7793 8039 8115 8184 8212 8357 8387 8422 8453 8485 8548 8611 8778 8906 8910 8996 9156 9199 9842 9637 9729 9749 9754 9779 9912 10053 10059 10062 10226 10265 10367 10476 10560 10566 10587 10733 10819 10890 10891 11009 11081 11122 11458 11566 11606 11668 11694 11762 11847 11885 11902 11921 11960 11965 11987 12344 12660 12856 12923 12940 13146 13207 13>»&1 13283 13356 13370 13444 13649 13807 13811 14117 14223 14268 14871 14457 14495 14589 14707 14719 14905 15118 15189 15388 15476 15530 15569 15767 15766 15818 15821 15872 16014 16089 16134 16193 16292 16316 16371 16386 16459 16536 16600 16661 16686 16695 16788 16803 16897 16915 16917 17034 17046 17061 17188 17222 17260 17801 17366 17720 17750 17779 18132 1825® 18297 18618 18740 18769 18779 18835 18933 19050 19190 19194 19321 19400 19448 19561 19653 19601 19618 196Ö5 19682 19686 19687 19725 Z0070 20198 20210 20256 20270 20394 20405 20430 20482 20629 20676 20763 20874 Nieten: 21 25 63 73 143 152 171 201 281 298 311 321 378 438 447 485 498 508 537 553 583 629 626 629 638 671 670 732 745 777 1003 1031 1068 1073 1087 1124 1166 1156 1161 1167 1206 1232 1249 1292 1329 1400 1401 1426 1480 1500 1571 1586 1610 1664 1733 1785 1791 1823 1825 1882 1883 1886 1909 2067 2074 2085 2103 2155 2181 2192 2199 2212 2291 2240 2246 2271 2274 2304 2339 2341 2428 2481 2613 2586 2623 2631 2633 2685 2874 2886 2900 2915 2919 2974 2973 3065 3068 3081 8119 3123 3132 3182 3185 3229 3247 3280 3282 3316 3341 3373 3415 3418 3446 3461 8500 3509 3664 3592 3606 3634 3659 3683 3719 8762 3766 3793 3801 3911 3924 3969 3972 4000 4001 4031 4076 4084 4106 4142 4148 4149 4197 4215 4231 4330 4337 4471 4482 4497 4499 4606 4509 4651 4590 4605 4611 4613 4667 4620 4697 4698 4780 4821 4841 4868 4871 4906 4950 4976 4985 4990 5059 5073 5100 5148 8184 5214 5219 5260 5290 5294 5300 5364 5386 5415 5427 5438 5441 5461 5477 5615 5535 6665 5602 5641 5644 5648 5688 5737 5764 5777 5845 5856 5877 5892 5955 5968 5960 5965 5971 6103 6158 6178 6198 (£29 6260 6288 6308 6321 6332 6330 6398 6444 6494 6503 6612 6513 6529 6537 6647 6567 6604 6619 6646 6663 6893 6909 6915 6942 7007 7049 7081 7209 7236 7264 7271 7320 7361 7402 7408 7411 7618 7625 7545 7690 7639 7671 7709 7722 7752 7776 7778 7819 7845 7856 7863 7900 7903 7933 7947 7964 7982 8000 8062 8111 8173 8179 8283 8315 8362 8377 8389 8396 8406 8507 8591 8595 8602 8655 8666 8702 '8707 8714 8724 8725 8754 8773 8801 8825 8857 8861 8894 8907 8911 8913 8924 8947 8971 8986 9069 9086 9088 9143 9165 9186 9231 9249 9271 9330 9343 9878 9525 9527 9571 9689 9690 9751 9766 9788 978® 9803 9852 9891 9899 9915 10038 10058 10158 10230 10236 10248 10263 10284 10285 10346 10350 10406 10412 10446 10477 1Ö482 10514 10562 10605 10625 10663 10680 10728 10760 10763.10842 10877 10894 10922 11000 11017 11025 11064 11109 11184 11194 11256 11353 11369 11384 11400 11420 11496 11499 11567 11519 11640 11662 11667 11707 11770 11790 11840 18888 11930 12000 12030 12110 12116 12131 12140 12190 12221 12229 12232 12245 12263 12284 12299 12307 12313 12342 12362 12396 12398 12446 12448 12466 12487 12497 12624 12569 12591 12634 12639 12646 12723 12726 12731 12758 12818 12841 12842 12877 12904 12968 12975 13036 13044 13068 13046 13070 13186 13189 13261 13275 13316 13349 13362 13389 13390 13408 18455 13523 13546 13687 13629 18676 13727 13892 13909 13946 13951 14021 14046 14076 14099 14128 14165 14224 14271 14283 14391 14392 14398 14440 1444& 14471 14478 14517 14524 14636 14595 14608 14643 14662 14661 14686 14602 14795 14819 14862 14912 14924 14929 15011 15017 15064 16092 15132 15138 16157 15206 15232 15240 15246 16278 15285 15334 15356 15398 15469 16463 15465 15481 15490 15619 15562 16604> 15630 15652 15655 15677 15742 15747 15763 15764 15767 15798 16797 15017 15830 15847 15858 15843 15862 15883 15889 15905 16034 16117 16119 16123 16199 16245 16322 16359 16397 16430 16445 16478 16487 16492 16546 16640 16806 16806 16819 16849 16870 16924 16947 16981 16984 17026 170&1 15793 17105 17153 171« 17187 17229 17267 17387 17514 17526 17581 17630 17647 17686 17707 17715 17759 17874 17912 17921 17W» 18065 18109 18156 18163 18164 18173 18215 18290 18317 18382 18380 18385 18419 18428 18449 18473 18478 18540 18633 18688 1872" 18733 18851 18956 18983 19001 19026 1908j 19114 19170 19171 19188 19301 19307 19381 19407 19628 19527 19672 19567 19576 19697 19616 19700 19717 19760 19780 19785 19615 19829 19839 19890 19893 19912 19966 19971 19976 19984 20012 20040 20065 20068 20170 20044 20280 20810 20321 20331 20336 20661 20362 20436 20480 20499 20564 20665 20635 20637 20698 20679 2Ó708 20722 20739 20764 'Wm 20828 20863 20906 20946 20947 20963 Vorige lijst stond: 2996 met 70 ra. t, 5995 met 70. t biglnt Int nituwa kwartaal. 1» die zich met ingang van dien datum dé GOUDSCHE COURANT abonneeren. ïtvangen de rana" heden tot dien datum .erschijnende nummers gratis. Vioiiwe abonnementen worden aange ven aan het Bureau: MARKT 81, flOUDA, door onze loopers en bij onze agenten in de verschillende gemeenten buiten Gouda. bu" DE DIRECTIE. STADSNIEUWS. GOUIDiA, 28 September. Het uitvoerverbod van kaas. Een Goudsche kaashande laar vrijgesproken. In trekking dezer crisis-wet noodzakelijk. De Arnhemsche Rechtbank heef t heden vrijgesproken den kaashandelaar W. v. d. S. alhier, die terecht had geiden a|s ver dacht van overtreding van het utófperfcèr- bod van kaas. De eisch was ZÓ boete subs. 1 maand hechtenis. De heer v. d. S. had eenigen tijd geleden een partij kaas van 389 stuks verzonden naar Duitschland. Onder die 389 kazen wa ren er 23, die, naar het oordeel van den betrokken rijkszuivelvisifeur, den heer v. G. ongestempeld waren en waarvoor dus het i uitvoerverbod gold. Die 23 kazen werden in beslag genomen, de rest werd naar Gouda teruggestuurd. Daze zuivelvisiteur verklaarde voor de Amhemsche rechtbank het uitgesloten te achten dat bij het afschrappen van de kaas het merk totaal verloren zou zijn gegaan, terwijl de heer v. d. S. uitdrukkelijk ver klaarde dat hij al deze kazen als „gestem pelde" kaas had gekocht en ervan overtuigd was dat het kaasmerk door het afschrap pen 'bij de visitatie verdwenen was. Deze meening werd voor de Reohtbank gedeeld door den getutge-deskundige, den heer A. J. Schilt, die verklaarde dat het RijkSmerk in verschillende gevallen niet 'houdbaar is op de kaas, en het zelfs mogelijk is, dat het merk geheel verdwijnt, ja zelfs ook de spo ren ervan verdwijnen. Dat dit inderdaad too is werd met verschillende kazen gede monstreerd. Op dit euvel is door den heer Schilt reeds meerdere malen de aandacht van de betrokken autoriteiten «revestigd. De heer Schilt en ook de verdediger, Mr. M. de Mol wezen er op dat de wet, waarop de heer v. d. S. werd vervolgd, nog een c r i- sis-w e t is waarvan de intrekking van ver schillende zijden reeds lang is bepleit. Het OM. nam in zijn requisitoir aan de mogelijkheid dat inderdaad het bestaande rijksmerk op kaas niet houdbaar is en eischte daarom een lichte boete. De Rechtbank, thans uitspraak doende sprak den heer v. d. S. vrij. Deze vrijspraak is voor den geheelen kaashandel, die bij den uitvoer van kaas telkenmale moeilijkheden heeft ondervon den, van bijzondere beteekenis. Goudsche H.B.S.-Vereeniging. De Goudsche H.B.S.-Vereeniging houdt a s. Zaterdag 2 October haar jaarlyksche Algemeene Vergadering in Café-Restau rant „Het Schaakbord" aan den Kleiweg, des n.m. 2% uur. De agenda vermeldt o.a. jaarverslag van den secretaris, rekening en verantwoording van de penningmeeste- resse en bestuursverkiezing. Ben bezoek aan een Steenbakkerij. iDe beide hoogste klassen van school C, hoofd Mejuffrouw N. Snoep brachten gis teren een bezoek aan de Steenfabriek van den heer M. van Vliet te Gouderak, waar het bedrijf in oogensohouw werd genomen, en een en ander aan de jeugd werd ver klaard. 'De kinderen die met hun geleiders de tocht heen en terug te voet deden, waren verrukt over deze prettige wandeling en over alles wat zij op deze steenfabriek had den kunnen zien en leeren. Nederlandsche Reisivereeniging, De afdeel ing Gouda van de Nederland- sohe Reisvereeniging organiseert op Vrij dag 15 October a.s., des n.m. 8% uur, in de zaal „Central" aan de Zeugstraat, een bijeenkomst, waarin als spreker optreedt de heer S. de Leve, lid van het hoofdbe stuur der N.R.V. De heer de Leve heeft als onderwerp gekozen „Nomiandië, fire- tagne in woord en beeld en wat ik verder ®P eenige andere reizen zag." De voor dracht zal met lichtbeelden worden toege licht. Drie openbare lezingen. In het gdbouw „Het Blauwe Kruis" aan de Westhaven zal op de Woensdagen 29 Sept., 6 en 13 October a.s., des avonds 8 yur de heer A. Ringelberg prp^ilfant te s-Gravenhage, een drietal oppnbtrr&f lezin gen houden. De onderweYpen> Welke op de bijeenkomsten behandeld zullen worden «Ün achtereenvolgens: Zal de toetreding van Duitschland tot den Volkenboad den werèldvrede verzeke- i«n? (Wat Bybelsche profetiën daar omtrent zeggen.) De strijd «m de wereldmacht. Wie de overwinningf (Een schrikwekkende droom in de wereldgeschiedenis. e rampen van 1926! (Zyn ze toeval of voorboden van het einde der wereld?) Deze lezingen zyn vrij toegankelijk. bijdrage van oogarts Dr. R. A. Reddingius. Bebekende oogarts Dr, R. A. Reddingius, lt Den Haag, die eenige dagen per week m onze gemeente zitting houdt, schreef in ®t .rZeitsdhrift für Parapsychologie", het *^™»alige „Psychische Studiën", van Sep- •*®er 1926 een zeer interessant artikel K^iteld „Eine Betrachtung über Todes- Prophezeiungen". 't Is weer zoo! De Nieuwe Zuid-Hollander trekt weer van leer! 't Is weer zoo! De Nieuwe Zuid-Hollander is gisteren weer eens van leer getrokken tegen de Goudsche Courant! Dat is in lang niet gebeurd! 't Werd dus weer ty'd! En zooals dat te doen gebruikelijk is, heeft de aanval weer het sinistere përsoon lijke karakter, dat reeds by verschillende vorige gelegenheden is gedemonstreerd. Och, och, hoe pietluttig toch! 't Is weer het oude liedje: aan de Goud sche Courant wordt verweten dat berichten haar verstrekt met het verzoek deze aan de andere Goudsche bladen door te geven, zyn opgehouden tot het oogenblik waarop de Nieuwe Zuid-Hollander en het Goudsch Volksblad deze niet meer daozelfden dag konden publiceeren! Natuurlijk om dat roomsche en dat roode dagblad vóór te zijn. Van het „Dagblad van Gouda", dat dank zy de bemiddeling der Goudsche Courant de bedoelde berichten gelijktijdig met de Goud sche Courant kon publiceeren, wordt natuur lijk niet gewaagd. Waaruit moet worden geconcludeerd dat het de uitdrukkelijke be doeling moet zijn van de Goudsche Courant ©m alleen de Nieuwe Zuid-Hollander en het Goudsch Volksblad te dupeeren. Waarom dat zóó moet zyn, zal wel niemand buiten de N. Z.-H. dan begrijpen; wy begrijpen het ook niet en zullen ons dan ook over derge lijke aantijging maar niet druk maken. Wy zouden dan ook over de „fijne manieren", die de N. Z.-H. ons verwijt niets zeggen, ware het niet dat de N. Z.-H. er geheel naast is. De berichten waarom het hier gaat betreffen den uitslag van den Handelscur sus en de vacature van den Directeur van de Ambachtsschool, welke wy van Dr. S. S. H'oogstra ontvingen op Donderdag 23 Sept. des avonds 7 uur (niet te half vyf, zooals de N. Z.-H. vermeldt). Op dat uur is ons bureau gesloten. De brief is eerst later ge opend en den volgenden morgen is direct aan het verzoek van Dr. Hoogstra om door zending aan de andere bladen, voldaan. Dat de doorzending aan het Goudsch Volksblad met opzet een paar uur later zou zyn ge schied, is uitgesloten. Ware de brief ter stond geopend, dan had de doorzending toch ook niet vroeger plaats gehad, aangezien wy niet zijn commis voyageur van andere bladen en het doorgeven van berichten slechts beschouwen als een vriendelijkheid onzerzijds, die wy gaarne bewijzen. Zóó zyn onze manieren! Wat zyn nu de manieren van de Nieuwe Zuid-Hollander Van enkele zyden kregen wy dezer dagen de vraag wat het beteekende dat de Nieuwe Zuid-Hollander 'n schrijven had toegezonden aan vereenigingen, officieele en semi-offi- cieele en wellicht ook heelemaal niet offi- cieele personèn, waarin verzocht wordt alle berichten te willen toezenden aan de pers- afdeeling let wel lezer(es) de pers- afdeeling van de Nieuwe Zuid-Hollander, welk wonder bureau is dat dat zich dan verder belast met de doorzending daarvan aan andere bladen. Wij hebben die vragers toen duidelijk gemaakt dat een werkelijk persbureau in Gouda niet bestaat en de z,g. persafdeeling van de Nieuwe Zuid-Hollan der alleen dient om de publicaties der be richten in de Goudsche Courant en het Dag blad van Gtrada te vertfageh, teneinde te voorkomen dat de opname daarvan in die bladen eerder zou geschieden dan in de Nieuwe Zuid-Hollander. In hoeverre daar mede het belang eener snelle publicatii wordt gediend zullen we nu maar buit beschouwing laten. Er4s ook nog een andere zyde aai zaak. Er bereikten ons deii laalsten t/d wel eens berichten, via de Nieuwe Zuidwioilan der, waarvan de berichtgevers onj/niet be kend waren en waaromtrent onp inlichtin gen zyn gevraagd die wy niet konden geven. Ook bleek ons dat een ons op deze wijze toe gekomen bericht volgens mededeeling van de daarby "betrokkenen onjuist was. Dit heeft ons doen besluiten om zekerheidshal ve voortaan geen berichten op te nemen, die ons via de z.g. persafdeeling van de Nieuwe Zuid-Hollander worden verstrekt. (Blijkbaar heeft de redactie van bet Dag blad van Gouda ook dergelijke ervaringen opgedaan, althans het publiceerde gisteren de mededeeling dat berichten van „die pers afdeeling" niet meer zullen worden opgeno- 'wn. Het neemt dus geheel hetzelfde stand punt in. Vereenigingen, officieele of niet-officieele personen, die publicatie van berichten in ons blad wenschën, wonden verzocht deze in 't algemeen rechtstreeks aan ons in te zenden. Stedelijke Zweminrichting op medisch advies gesloten. In verband imet een ziektegeval met doo- delyken afloop dezer dagen In het Van Iter- son-Ziekenhuis, waarvan de oorzaak aan be smetting wordt geweten, welke kan zijn ont staan door infectie met stoffen van. zieke ratten, mogelijk ook het binnenkrijgen van door zieke ratten besmet water, heeft de Commissie van Toezicht.op de Stedelijke Zweminrichting het ia. overleg met den Di recteur van het Van ItersonnZiekenhuis raadzaam "geoordeeld uit voorzorg de Ste delijke Zweminrichting te sluiten, zoodat niemand daar thans in het water wordt toe gelaten. Het water in d» inrichting wordt onderzocht. De sluiting zou andere Zater dag a.s. hebben plaats gehad. Een arrestatie met een politiehond. Vannacht omstreeks half een zyn door een agent van politie, die met zyn politiehond surveilleerde op den Bleekerssingel nabij Je brug naar den Kattensingel twee mannen aangehouden, die blijkbaar niet veel goeds in den zin hadden. Toen de agent Webster een der mannen aangreep, qjoeg de ander op de vlucht, maar werd achtervolgd door den. hond Helmo, die dezer dagen zyn certificaat als politiehond behaalde. Het/dier hield den vluchteling in bedwang totdat de agent Webster met zyn arrestant was genaderd, waarop het beest steeds maar rondom het drietal mannen draaide. Door een voorbijganger werd meer dere politiehulp ingeroepen, die weldra ver scheen, waarna de beide arrestanten naar het politiebureau werden overgebracht. Welke de reden was vaa deze aanhouding kon ons heden nog niet worden medege deeld. Goed afgeloopen. Zondagavond zyn een drietal boerenjon gens die in beschonken toestand verkeerden, waarvan een hier ter stede woonachtig en de anderen wonende te Waddinxveen, met een hen niet toebehoorende vrachtauto gaan ryden in de richting Bodegraven. De vracht auto was door den eigenaar geplaatst op het terrein by het café van Dijk aan de Rklder van Catsweg, en den caféhouder was verzocht toezicht op de auto te houden. Het drietal dat zich in het bezit had ge steld van een autosleutel, zy hadden deze gekocht by den autohandelaar H. aan de Tiendeweg, kon natuurlyk de auto niet be hoorlijk rijden in den toestand waarin zy verkeerden en al ras kwam het gevaarte op den berm van den weg en werd ernstig be schadigd aan den vooras. Twee van de drie, zekere W. v. B., werkzaam alhier en J. H., boerenkecht te Waddinxveen, gingen zichzelf by de politie aanmelden, de derde D. K., eveneens te Waddinxveen, durfde dit zeker niet aan, althans hij girtg huistoe. Tegen het drietal is door de politie pro cesverbaal opgemaakt, tegen een van. hen die de auto trachtte te ryden, bovendien een extra proces-verbaal wegens het ryden met een auto op zoodanige wijze, dat daardoor de veiligheid in gevaar wordt gebracht. Burgerlijke Stand. GEBOREN: 24 Sept.: KareJ Cornel is, z. v, H. Everling en W. Agten, Rozendaal 15. Johanna Maria, d. v. H. Daaanen en S. C. Boymans, Lethmaetstr. 12. 26 Sept.: Cornelia, z. v. A. Groenewouü en J. Ravestyn, 4e Kade 1Q6. Hillegien Cornelia, d. v. J. W. Geukes en P. D. Smith 3© Kade 78. Adriana Johanna Maria, d. v. G. Th. Frenk en M. A. C. Niohoff ge naamd Werning, Markt 9. Jansje, d. v. A. Slinger en C. J. Luitjes, W. Tomberg straat 47. 27 Sept.: Johanna Cornelia, d. v. J. Boetekees en C. van Dam. Agenda. I Sept., 8 uur. Soc. de Réunfe. Openings avond Volksuniversiteit afd. Gouda. Voor dracht Joh. de Meester Jr. 29 Sept. 's middags 85 uur bovemzaai Réunie. Inschrijving Volksuniversiteit. UIT DEN OMTREK. BEIERSCHE. de verkiezing 22 dezer, werd met groote meerderheid van stemmen tot 'be stuurslid van den polder „JBeiersche" al hier gekozen den heer A. Boer-Ivz. GOUDERAK. Gebaren Teuntje Karuelia, d. v. Jac. v Dam en A. v. d'. Voorden. Arie, z. v. A. Evengroen'en H. Boer. Overleden Adrian us Dekker l'zu IS d. C. G. van Hork, '61 jaar, m. v D. Nobel. HAASTRECHT. Voor de Avond-Ambachts Tee'-en- school alhier hebben zioh aaingemel t 22 leerlingen voor den a.s. wintercur- 8US. Onder dit getal bevinden zich'negen nieuwe leerlingen. Alhier is opgeridit een biljartclub met aanvankelijk 8 led'en. J&ls voyrloo- pig. bestuursleden werden^ gekozen de uoeieu i. opo.», u. o., icu inruim id ler en Jac. bloewbergeo. reap, voorza- .or, secroia;id-pcnuingm©es.ei e>n com missaris. Voor diezo club was veei oe langstelling. STOLWIJK. Door de politie dezer gemeen,e weja Vrijdag te Moordrecht aungehouuen. een zekere A. van dor K., atkonistig uil do gemoeide1 Waddinxvoen, als ver dacht van diefstal van eion tweetal gou den ringen, ten nadoel© van njn vroc- geren patroon R. van don B., wonen- do alhier. setUKB W WJÉStö'AKUUEN. ATULETIEK. De op Zaterdagmiddag j.i. genoud u diplomuidag van den Gouusc/ieu Athte- tiek Kring mag goed gosmagtl heeteu. Van de 37 deelnemers, behaalden er 26 liet vaardigheddsdiploma. Het vorig jaar behaalden er slechts 2 hot diplo ma. Vooruitgang in de beoeieuing van de athletiek valt dus wel te bespeu ren. Jammer was het dat zoo weiuig seniores waren opgekomen, hoewel geen dezer alle gestelde eischen kon volbrengen. Anders wa6 het met de juniores. Hoewel de oisehen iets zwaar der waren gesteld dan vorig jaar, bleek nu, dat de juniores deze volko men bezitten. Hat volgend jaar zuilen do eischen wel hooger gesteld worden. Uok waren thans dames van de partij, die ook hot diploma behaalden. Hieronder volgen de namen der ge slaagden Juniores B. Hogemdijk (D.O.K.), L. Konijn (D.O.K,), A. Hoogeveen (D.U. K H. Verhoef (Gouda), J. de Jong (Goudai), P. Mijderwijk (Gouda|, W. JanmiaÉt (Donk), P. Pauw (Donk), J. de Vos (Donk), B. Kasbergen (Donk), L'. v. Dijk (Exoedsior), D. de Groot (Excelsior), B. Wirts ((Excelsior)W. Mallon (Olympia), J. Sohell (Olympia)H) J. do Bruijn (D.I.O.), T. Tuinman (D. 1.0.)-y J. Gtravenerteijn (D.I.O.), (J. Groen (D.I.O), C. v. Buurt (D.I.O.), J. v. Leeuwen (Padv.), A. Zand ijk (D.f.O.), J. IJsselstijn (D.I.O.) Dames A, Mallon, M. Mallon en J. Mallon (Quick). DRAADLOOZE DIENST. Een vliegtuig neergestort. PAKIJS, 28 Sept. Gedurende nach telijk© oefeningen nabij chartros is eon militair vliegtuig van het 22ste regi ment in brand geraakt en nabij Bon- neval neergestart. Een officier, een ondierofficier en drie manschappen zijn gedood. Vleeschvergiftiging. OUD-KAKSPEL, 28 Sept. Bij hei echtpaar B. alhier doden zirn zooJag, ernstige verschijnselen van vergiftiging voor, vermoedelijk veroorzaakt door het eten van schapenvleosch, gakoent, in een nie^-giftvrije pan. lieiüeo zijn thans nog vrij ernstig ongesteld', doen builen leveivsgevaar. Een hofstede afgebrand. BARNEVELD, 28 Sept. Gistermid- dag is d© bofstecle Klein Westerveld te Kallenbroek afgebrand. Do inboedel was niet verzekerd de gebouwen ech. ter wel. WISSELKOERSEN. 26 Sept. 27 Sept. Officieel. Londen 12.11% 12.11% Uerlyn 59.46% 59.4® Parys 6.96% 7.01 Brussel 6.67 6.71 Zwitserland 48.24 48.26 Weenen 36.25 85.25 Kopenhagen 60.30 - ob.32 Stockholm 60WV 66.76 Oslo 54.77% 54.76 New-York 2.49% 2.49% Niet officieel. Praag 7.39 7.39 Milaan 9.24 9.24 Madrid 38.— 37.90 Beursoverzicht. De beurs had ook vandaag ee>n rus tig voorkomen. Vrij good© belangstel ling openbaard© zich voor rubborwaar- den die vast gestemd, waren. De rub- berprijzen haddon vrijwel geen veran dering ondergaan. Ojik üp de mijnnfdoelfilUMitwikkelde zich eenige affair© in Sing ftp tin, die bo ven 500 kwamen, in verband met de verdere stijging in tinprijzen. Suikerwaardien lagen vest in de markt in overeenstemming met het verder op- loopen van de suikernoteeringen. Oliefondsen weinig veranderd. Tabakken niet veel bijzonders. Op de scheepvaart©Woeling waren enkele specialiteiten eerder iets aan geboden. Ned'. Ind. beperkte markt. Amerikanen verlaten. Prolongatie 8 3 N. W. S. 76%. RADIO-TELEGRAFISCH WEERBERICHT Hoogste standi 773.6 te Haparanda. Laagste stand 748.2 te lsafjord. Verwachting Matige wind uit wes telijke richtingen, half tot zwaar be wolkt, tot betrokken. Nog enkele re genbuien. Weinig verandering in tem peratuur. StornvwaarschuNviiigadienet, geseind van do Bilt te 10.30 aan alle posten Atlentieeein neer. De neerslag bedroeg van gistermor gen 9 u. tot hedenmorgen 9 u. B m.M. 2414-240

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 2