Antliraciet i 4 t NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD^ VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 0UDE> B0DEGRAVEN BOSKOOP,JGOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, JK, OÜDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enx. Wtf, T63OO OÜDEWATER, REEUWDE, SC] EERSTE BLAD. :'T 2 s losl livil 24, MH E K DING genet» II aclet BERGAMBACHT, BERK! MEUWERKERK, OUDEB Dit blad verschijnt dagelijksbehirive op Zon- en Feestdagen FEUILLETON. DOOK (,OUD VERBLIND. liet geval Stenhuis •4 Dit nummer bestaat uit twee bladen. 17.50 29.75 19.75 11.50 ji 7.25 nog 8.50 2798 U8 I I 9600 10 het AARLEM maar Edimind was (Wordt Torrottd). toekwflb. niet mM» niet di» ik»n ratis ontvangen? 2823-50 premielast je. BRIEVEN UIT DCCG Wij moeten toch met een enkel wo< de grootsdhe huldig; week onze tooneeis Bouwmeester is te wordt op het toont schen- lar zou rcnuuM .cidtchegracht104 ol rijden, en weldra w bekend in Hedinghamk ha bleek, dat men I druk laat komen Wdige huldigings- Ij een dergeiij m als hierbij he htare Hollandsche jn slof zoo zeflls 1 aictie kwam. Hét fc bar dat iemand leze actrice pas op ABONNEMENTSPRIJSper kwarto por kwartaal 2.90, per week 22 cent, Franco per post per kwartaal 8.15, 1 Abonnementen worden dagelijks aaa« haar i leeftijd ervaart dat iete voelt van de H voor het volk heeft Op| den laatste» hét jaarlijks leeuwe beduidendheden wie i voor e datum leveren wi U5, per week J,7 cent, mer Zondagsblad V.’TT” - m*! <aar bewrging per looper geschiedt, rartaal 8.15, ntet Zu^agablad 3.8Ü. --- d—l"ka aangenomen «an ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bii onze agenten en loopers, den boekhstodel M de postkantoren. Onze bureaux xjjn dagelijks geopend Van K-6 uur. Administratie Trirf. latere. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. vooral op tegen de plotselinge uitbarstin gen van den leider, tegen zijne redevoerin gen, waërin hjj zonder ruggespraak ver schillende problemen opwietp, die de vak beweging dan maar moest oplossen. Spre ker Iron in hetgeen in het afgeloopen tijd vak is voorgevallen geen aanleiding vin-, den, mee te werken tot de handhaving van Stenhuis. Intusschen was het eind van de geschie denis, dat Stenhuis toch gehandhaafd bleef. Hij beloofde beterschap en men scheidde voor het uiterljjk althans in vrede. Mot dit al a>jn de«e besprekingen uiterst merkwaardig. Er bljjfct toch wel zonneklaar Uit, dat het denkbeeld eener gewelddadige revolutie in de kringen der aociaal-demo- cratische vakbeweging gaandeweg terrein verliest. Men spiegelt zich blijkbaar aan de. weinig aanmoedigende resultatr- ’•ii ’u -. tenlandsche voorbeelden. En ook zal men, wel hebben leeren ihzien, dat in een demo cratisch geregeerd land als het onze, eene revolutie al héél weinig zin heeft. Wie» met den gang van zaken geen vrede heeft, vindt den weg, dien hjj heeft te volgen, om’ zjjne grieven te zien weggenomen, duide lijk aangewezen. Hjj make voor zijne denk-, beelden zoo lang propaganda tot hjj de meerderheid van zijne landgenooten er voor heeft gewonnen en dan volgt met het stem biljet in de hand de rest van zelf. Alleen hjj, die het ondemocratische standpunt huldigt, dat de minderheid aan <- de meerderheid de wet moet voorschrijven, mag op revolutie aansturen. dier ntf* IhWSjJftlffih fcW-ieer de vraag, of men' fee! wel verstandig heeft gedaah met 'Stenhuis te handhaven.'Aft Is ongetwijfeld in menig opzicht gesneden- uit het hout, waAï^it men leiders' Van reVoluttöhnaiFe bewegingen ofi dictators snjjdt. Maar ten zeerste moet worden betwijfeld, of hij de wijsheid en het' economische inzicht bezit, om de arbeiders te leiden op den weg, dien de socialistische vakbeweging, ook blijkens het op de ge-' houden Algemeene Vergadering gesproke ne, meer en meer op wil. Voorts moet niet .worden vergeten, dat de leider van eene zoo belangrijke organisa tie als het Nederlandsche Verbond van Vakverenigingen is, het niet kan etellen zonder prestige, zoowel jn eigen kring als in zfjn aanraking met tegenstanders. En aart dit prestige is, naar het ons toeschijnt, door hetgeen is voorgevallen, een gevoe lige slag toegdbracht, die ook aan het pres tige van het vedbond geen goed zal doen, zoolang althans de heer Stenhuis aan het' hoofd van dijt verbond staat. Vertraag rtóott! laat bij weifelingen Uw geest niét dalen tol 't laagste punt. Tracht telkens maar wéér op te stijgen/ Geef zoo 't bpwijs, dat gij dit kunt. uIUaavii geoiOiUH. Zaj pidmue uuuze.- vv in uat mj naar uu vuw gevuei van mescaneia omweéK j ze wua nog pus zog aan weuuwe naar ivxoegeie unn- uuar auriae naar mei naderen. zUsnij aen arempei van rernam jyate aver- scnreeu, zou hij uuueuue kwuauapre- i.cnue tongen in beweging breiden. Maar inj naa loUi ten DUW een paar woorden van deelneming kimmic. schrijven, waarin de ouue, onvergan aeiijKe heide dóórschemerde wat zou zuIk eeti briei bylvia i’emaui s een zaamheid nebben opgevrooiijkt, baar wener van hoop en toekomstig ge»u.. hebben doen aroomen. Maar er kwam geen brief, en een gevoel, hall van wrevel, half van wanhoop, ontkiemde m dat hartstochteHjke gemoed. Zij deed tiaar best den man te haten, wiens koedheid haar zoo pijnigde, zij wilde t'A» trachten, te vergeten, maar mocht niet baten. Haar liefde was in, eenzaamheid aangekweekt, zij had nooit ernstig moeite gedaan ze uit haar hart te rukken. Terwijl zij zelfs haar best deed' om haar plichten als huisvrouw fe betrachten, had zij altijd denzelfden drorom gevoed*, een droom, van den dag waarop Sir Aubrey’s dood haar weder haar vrijheid zou terug ken. en Edmund Standen tot hai wederkeeren. Nu was zij vrij, niet teruggekeerd. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (beboerende tot den bezorgkrtag) 1—5 regel* 180, elke regel meer f 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regehi 1.55, elke regel moer 0.30. AdverteatiRn i»-het Zaterdagnummei 20 45 bjjelag op (den prjjs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den pr|j>. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN1-4 ragela f 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hoogor. Gewone advertentiën en ingezonden mededelingen bjj contract tot zeer gereduceer- den prijs. Groote letten en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiin kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhan delaren, Advertentiebureau* en ouzo agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd to ztfa. H«C jaariijasche klachienboek is ver- scheuen, d. w. z. het raadsversiag op ac gitetoeeuitebegrooiiiig. üe rauasiedeu nebben hun notitieboekjes met aamee Kemngeu over alles en nog wat weer in net verslag uitgeston. lot in de Kleinste details diaien die opmeraingenj ai en op sommige plaatsen laat net versiag meer de notulen van devoti- iCKrans van het oude-damee-hoije dan een compendium van bestuurswijsheid oer vroede vaderen. Groove vraagstuk Ken worden met behandeld. Over de ontzaglijke kosten van het onderwijs, o\ er den angstwekkenden. omvang van, ae werkloosheid, er wordt over heen gedanst. En die twee onderwerpen zijn voor alles van belang omdat zij de oorzaak Zijn van den geweldigen be lascingdlruk. Gelukkig ia er eindelijk eens een tekort in de gemeentekas en is er eindelijk eena een rem voor de gel(l-8mijterij die al jaren en jaren i* voortgegaan. Natuurlijk zijn er nog meer leden die om allerlei nieuwighe den vragen maar zij zullen nu einde» lijk wel eens van een koude kermis thuis komen. Zelfs over een nieuw stadhuis en een nieuw museum, wordt gesproaen, maar net zou toen ai ie sras zijn als men daar nog aan durl de denken. Wij hebben het herhaaide- njK voorspeld dat het in de reaideui-e d os moest loopen met de financiën; ai jaren geiedeai nebben wij er op gewe zen en M w nu gebieaen tot we»k een resultaten net aoe-maar-raak-sys- ieem heeft geleid. Het vraagstuk van. de annexatie van die gemeenten Rijswijk en Voorburg lijdelijk in een toestand' van rust ge komen. Wij zijn benieuwd wat de Ke- geernng thans zal doen. Het is hier een moeilijk geval want de meerder heid die er is voor samensmelting wordt UHSluitend- uit den Haag gevormd. Het iaat zich dus aanzien dat een eventu eels behandeling in de Tweede Kamer aherminst op instemming voor annexa tie zal uitioopen. De prindpieele te genstanders van vrij wél iedere an nexatie krijg,en steun van hen die- m da: bepaalde geval daartegen zijn en het is niet onmogelijk dat daardoor een meerderliend wordt verkregen. Na tuurlijk zou verwerping thans slechts uus»ei beteekenen, want een kina kau Zien dat op den duur de tegenwoordi ge toestand onhoudbaar is. Het kan natuurlijk nog best een jaar of wat op den tegenwoordige»; voet doorgaan maar op den duur zal samenvoeging met kunnen uitblijven. Misschien zal de Kegeering onpartij dig den toestand bezien en zal zij zien met laten- afleiden door argumenten die niet ontleend zijn aan het atge- engageeru zijt geweeui. ik herinner mij nog de -preiuge wandelingen die we samen maakten u en ik en Ali ce ook, en hoe we dia» meestal mijn heer btanden onuuoeueu, en noe nij aitijd Alice en mij scheen weg ie wil len nebben. Ais ik er nog aan demi nat ik uw trouwjapon maakte en me al dien tijd verbeeldde dat 't voor mijnheer Standen was, terwijl u met Sir Aubrey ging trouwen en een adel lijke dame werd. Wat hebt u toon een wonderlijken levensloop gehad, Sylvia r— o, ik vraag excuus, Myiady wilde ik zeggen.” ,,Een wonderlijke levensloop, her haalde Sylvia met een zucht, „ja tis een wonderlijk, leven. Ik ben benieuwd be wat het einde daarvan nog eens z«jn zal.” „En een gelukkig leven ook,” her nam Mary. „In dit mooie huis, met die prettige kamers, geheel naar uw eigen smaak ingericht. Bij de®e woorden sloeg Mary een blik vol bewondering in 't rond van ’t schitterend gemeu belde boudoir, dat Lady Perriam zelve zoo had laten in rich ten. „En dan dat lieve jongske. in dat prachtige wiegje, met wit kanten gor dijnen over roe» zijde. Juffrouw Tring- fold was zoo vriéndelijk met het en- gelachtige jongentje te laten kijken, toen ik de kinderkamer voorbijkwam En zoo geheel uw eigen heer en mees ter.” i uveea oeiang. net is echter ook moge- hjk dat zij een verwerping vreezend, veorioopig net piaui opoctge om er ov er yAer jaar mee terug te komen. Het iahi ons ten slotte vrij koud wat ot er ge beuren zal omdait den Haag er zonder deze annexatie ook wel zal komen maar objectiet lijkt het ons meer uan tijd dat annexatie plaats heeft omdat de beldle kleine gemeenten niet anders) dan verkapte buitenwijken van deq Haag mjn, gegroepeerd in oen oude kern van een eigen gemeente. Het is toch eigenlijk wel de moeite waard om de vraag eens te stellen of een der gelijke zaak nu wel den langen weg van een wet moet gaan. Ia dit niet een zuiver administratieve aiangeiegen- heid die door de Regoering zelfstandig afgedaan kan worden De politiek heeft zich al ddk-op gemengd in deze zaak, waarin zij itóteraard heeiemaal niet te pas kwam. De eindstemming was vrijwel geheel door politiek be ïnvloed en daarmede is de zaak gelijk ie begrijpen valt, zeer vertroebeld. Voor het oogenbuh is het woord aan ae Kegeering uie zal moeien weien of zij de kans kan wagen. Verwerping nunOier gewenfeoht uitstel zonoer dat is te varkiezen inaaen de kans op Aan neming niet voldoende bestaat. De kranten hebben gemeld dat groo te plannen in de lucht hangen voor Let sdchten van tuinsteden langs den weg den HaagRotterdam die eerlang tot stand zal komen. Die plannen waren ie wachten en het zal gaan gelijk wij vroeger reeds veronderstelden dat n.1. langs de nieuwe verkeersweg spoedig rijen huizen zullen verrijzen. Aclier Delft en Overschie nu zullen den Haag di Rotterdam elkaar eenmaal ontmoe ten zooals zij het mettertijd ook lau'^s de zee zullen doen Tusschen tJjflde steden liggen langs de zee alh Monster en s-Gravenzanae. De {nella wijze waarop den Haag heel het ge bied van het voormalig, Loosdu non n beslag beeft genomen, wettigt het ver moeden dlat op den ingeslagen weg zal vOrtlen voorigRgaan eu het is dim geen fantasie wanneer wij in, de toe-* komst beide groote steden elkaar zien raken, in het oosten en in hetx efel,en. De ongelooflijk en angstwekkende be volkingsaanwas heeft nu eenmaal den trek naar de sbeden als afvoerkanaal en het zal voorloopig wel zoo blijven indien die aanwas in| het algemeen niet vermindert. De aanwas zit op het platteland maar de> steden breiden zich uit. Waar is de grens Niemand weet het en wij staan dus voor onbegrens de mogelijkheden, die in Rijswijk en Voorburg nog niet worden erkend. HAGENAAR. U5 - Gedurende die zomeravonden gingen zij dikwijls met elkander uit wandelen was ’t algemeen 3, dat mijnheer 'drtmdén werkelijk 'tnet Miss Rochdale geëngageerd was. -Mevrouw Standen heeft *t mij wt J vertelde Mvlndk»" 7«i Mflrv Peter „uiiiai, geueei mijn eigen neer ei^ meester neruaniue bjpvia. „ja, me- maim was ooit vrijer aan ik. zaj zond Mary r eror weg, en stapte uaarna mét gejaagoen ireu op en neer uoor ae kamer, naar uonkere oog en sumiieruen onneuspenena, en de klei ne write tanuen draaien nauenaena op ue voile onaerlip. Dat was dus t einde van alles. Dat was dus ’t gevolg van haar vrijheide Langer dan vijf maanaen was zij reeds weauwe, en in ai dien tijd haa eu- mund Standen taal nocli leek en van Zich gegeven. Zij had met kloppen hert gewacht op eenig blijk dat de oude liefde niet geheel was uitgedoofd dat hij van haar vrijheid gebruik zou maken om haar opnieuw zijn liefde aan te bieden. Hij had haar vroeger zoc oprecht bemindwas ’t mógenjk det zulk eene liefde kon sterven m liaar borst leefde eu brandde nog steeds de ondoofbare liefdevlam voort Waarom zou t hem zoo gemafckelijk vollen te vergeteft, terwijl de herinne ring zoo levendig bij haar was? Ziju liefde scheen vroeger nog veel sterker re zijn dan de hare. Hij was bereid geweest ter wille van haar zulke groo te offers te brengen, voor haar wilde hij zelfs armoede lijdt sn en zich afslo ven. De dagen verliepen de vervelende, Irififcè dagen, en het hart van Edmuhd Standen bleef voor 4e vroegere nH ve verteld», Myladly”, zei Mary Peter, toen zij op een smoorheeten morgen, laat in Augustus, het nieuws aan Lady Perriam mededeelde ’t Was» misschien warmte die Sylvia juist op dat oögenblik zoo doodsbleek deed wor- ’ktt dacht miss Peter maar 't was wei nrogelijk dat ze Kever niet teoNle van ‘t voorgenomen, huwelijk van haar vroegere» mtonear. •Maar ze moet toch niet erg verliefd JP geweept zijn”, merkte Mary ™te*r op. anders ze hem niet •’tijd op zoo’n afstand gehouden heb (iOniMHE HUKAM. S HOFSTAD. X de eerste plaats herinneren aan welke verleden eister Theo Mann urt gevallen. Er --- vaak, te vaak zelfs gehuldigd en een vorige maai hebben wij ai eens biting gegeven aau onze klacht dat men. te vér gaat in dit vertoon. Juist daarom is het zoo goed geweest dat bij ditafscheid van de grootste onzer adtritf de beste niet in dei van die al te veelte woede. Slechts zeldWn is ke geestdrift geblefT geval was. Het nd publiek kwam uit i dat de Regeering i is dan wei heel e van de talenten al»rr afscheidsavond. Op 76-jarigen □de Regeering ook Bteekenis dat zij .^ehad. iFAugustus stroomt BB en kruisen. On ar naam nu mis schien voor het eer»t in die krant ge noemd wordt, wordan er mee bedacht maar voor de beate toaneelspeelster moet allee ojmllesAfgezet worden eer ae Regeering het Over haar hart kau krijgen om te toon# dat ze er aan dacht Voor heeft. Minister Waszink ver "]ent de hulde dat iij niet geaarzeld —én openlijk ten' tmeele te verschij nen in letterlijken en figuurlijken zin om iets goed te maken van deze grenzeloos© onbillijkheid. Theo Bouwmeester is ook gehuldigd in den kring van kunstenaren en waar schijnlijk heeft dit haam zeer getroffen. Wij hebben haar komst in dien kring nneegemaakt zij was reeds dood-op van de vermoeienissen die in den loop van den avond haar hadden getroffen maar tot diep in den nacht is ze ge bleven. Het was een treffend oogen blik toen zij, de oude maar tevens jeugdige vrouw aan den arm van A! bert Vogel binnenkwam en een dave rend gezang haar tegemoet klonk. Wie bij een diergelijke gebeurtenis nog als een koude pilaar blijft stalan, "’oei wel onvermurwbaar zijn. Het was een grandioee ontvangst en het heeft be wezen dat het beste toch niet achter aan komt als het op de eer aankomt van gevierd en herdacht te worden. Den Haag heeft zich tegenover Theo Bouwmeester waardig gedragen. Zelfs de Regeering al kwam die een kwart eeuw te laai. voordeel. >er H.L. >er H.L. Een veel bewogen leven. Lom-fu '»n liei L-A^elaU» v<m Miss U. BiADUOfl. In ons hoofdartikel van Zateiklag j.lj maakten wy meldirtg van dê laatstgehouden' Algemeene Veffcadenng van net Nederl. Ver bond van Vakvereenigmgën. Wjj xuden op di« Algemeene Vergadering nog even te rugkomen, om een paar opmerkingen te (ma ken over wat men het geval-Stenhuia sou kunnen «oemen. I De Voondtter van het Verbond, de beer Stenhuis, had in den laatsten tijd -harhaa.-, delyk blyk gegeven van inaichten en zich’ laten verleiden tot daden, die niet de goed»' keuring konden wegdragen van vele partij- genooten. Vooral waren het de revolution-* naire bevliegingen, waarvari hjj meer danl eens bljjk gaf, die ontevredenheid verwek-' ten. Met name was di£ het geval met rijn buiten weten van zijne medebestuursleden; de wereld ingezonden voorstel om de inter-j nationale vakbeweging te doen besluiten tot een boycot van de Italiaanache waren, zoo lang het fascisme in Italië hoogtij vierde. Op de Algemeene Vergadering gingen de ontevredenen hun hart eena luchten ©n het is voor buitenstaanders interessant,, te hoo-i ren, ^rat men den leider alzoo voor de voes ten wierp. De een verweet hem, dat hjj in de laatste; jaren voortdurend onrust had verwekt, de, kunst van samenwerken niet bleek ^e ver Sishjj ®uh zin niet'Tori'TtfVgehT rich kleineetend over zfjne medebestuursle den uitliet De ander was van meening, Jat Steil-- huis bljjk gaf van te weinig wetenschappe lijke scholing, ongetwijfeld al een leeljjk gebrek voor iemand, die eene zoo belang rijke plaate inneemt- De heer Lansink van den Schildersgezel- lenbond wees er oip, dat de rervolteerendei bewegingen van den heer Stenhuis ons geen afzetgebied noch eene betere productie sul len bezorgen, doch alleen verlies. Eene zeer verstandige opmerking maak te de heer Hiemstra, de Voorzitter van den Landarbeidersborid. Nadat hjj Stenhuis had venweten, nu eens vóór dan weer tegen re volutie te «jjn, gaf hjj als volgt .zjjne mee-t ning over de waarde van eene gewelddadl- ge revolutie voor de .arbeiders ten beste. Éene devolutie, zei hij, geeft voor de arbei ders verlies, als zjj slaagt en verlies als zjj niet slaagt. In het eerste geval brengt zü ons de dictatuur en in het tweede geval de reactie. De heer van Meurs, de vertegenwoordi ger van het overheidspersoneel, kwam ■■W-F'L.' oen.’’ ,,En waaneer gaan ze trouwen vroeg Sylvia op een toon van onver sduiligneid, waardoor die omjooeeie naaister zich om (ten tuin liet leiden. „Nog niet, maar t is toch alles ai bepaald. Miss Rochdale wil een jaar of nog langer geesjgagjeerd blijven, zegt mevrouw Standen, en dat verwon dert mij niet. De engagementstijd u zoo pleizierig en als de nvensmen eens getrouwd zijn is toch die aardigheid er af aia men een paar ziet dat pas zes maanden is getrouwd, zou men even goed kunnen denken dat 't al tien jaar geleden is, zoo onverschillig gaat ieder zijn weg. Ik zou zeker lang geënga geerd willen blijven als ik een vrijer had. Mevrouw Standen beeft me loofdr dat ik een paar japonnen zou 1-Tijgen te maken, en dus weet ik een heele poos vooruit waaneer 't huwe lijk zal plaats hebben, en kan ik u er alles van vertellen.” „Mij vedetten,” riep Lady Pefriam. „Denk ja dan dat 't mij kan schelen wanneer of mei wie mijnheer Standen gaat trouwen?” „Neen, natuurlijk niet, Myiady,” zei Mary Peter, bevreesd dat zij iets be- j loedigends had gezegd. „Ik hoop dal u t mij niet kwalijk zult nemen dat ik zoo vrij ben geweest daarover te spreken, maar ik dacht dat u mis- schien eenig belang stelde in mijnheer i Stemden, omttai u «etvé 'toM- item ge-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1