I I I I KEN )ON. >i NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN No. 18868 Donderdag 18 Januari 1928 6 6«7 Jaargang abletten feuilleton. iLLES ETEFi r igen anten I i i I I genezen. ■cn schadelijke 'ere medicinale e ingrediënten, ooraanstaande 9 <e werking van !t de gastrische n opgewekt cn af len neem een of J irisch enop- Q BERGAMBACHT, BERKENW0UDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, G0UDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, M0ERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagli e k men lijdt. BINNENLAND. die 3 tot lOminntcn. tot 15 minuten. tot 15 minuten I» ‘illen - ge binnen naar eens. f. Overal eneesmidde- vragen aan i de Medici,i- >te Markt 7, e i. spüsverte- iteloosheid ’t gebruik re gevallen, ZONNEWEELDE. Roman van OLGA WOHLBRÜCK. Met autorisatie vertaald door Mevr. I. P. WESSEL INK—Van Roesum (Nadruk verboden) in 5 minuten. 8 in 24 uren. <1 ïschnjvingovcï itoringen, huid- koude, slapc- zwakking. dat, terwijl in Havana 22 naties, waaronder de machtigste der wereld, d'e toekomstige Pan-Amerikaansche federatie voorbereiden, men aan de zijde van den Oceaan eerst in het betgin-stadium verkeert van pogingen om tot unificatie van het continent te-ko men. Europa, zoo zegt hij, bedreigen groote gevaren als een sociale revolutie, een nieu we oorlog. Alleen de samenwerking tus- schen alle. Europeesche naties kan deze ge varen voorkomen. Dit moge véél grond van waarheid heb ben, opmerkelijk is het toch dat mep niet overal op onzen aardbol genjeigd is fle woorden van Coolidge te aanvaarden als een eerlijke getuigenis en met name gispt men het in Amerika, dat dit land, ofschoon op een vorige conferentie is overeengeko men, dat buitenlandsch-politieke geschillen niet door middel van oorlog zouden wor den beslecht en het beginsel van non-inter- ventie met betrekking tot elkanders binnen- landsche aangelegenheden hoog zou worden gehouden, niettemin in Nicaragua, waar twee presidenten elkaar de macht bewisten, op militaire wijze tussdheribeide is geko men. In verband met deze feiten wordt er de nadruk op gelegd, dat er een' opmerke lijke tegenstelling bestaat tusschen Coolid ge’s woorden, die door een nobele bedoeling schjjnen te zijn ingegeven en Amerika’s da den. ■De meest felle critici zijn dan ook begrij pelijkerwijs geneigd de Ver. Staten van hypocrisie te beschuldigen en zeggen rond uit, dat Amerika, hetwelk by monde van Coolidge zich een air van zachtzinnigheid en onschuld geeft, heimelijk grove impe rialistische doeleinden nastreeft en het erop aansfaiurt alom in de Amerikaansche Staten zich de hegemonie te verzekeren. Een Argentynsch blad heeft dan ook reeds de opmerking gemaakt, dat Amerika’s in terventie in Nicaragua de vrees wettigt, dat de Vereenigde Staten ook te eeniger tijd, wanneer dit hun wensschelijk voorkomt, tegen andere staten zullen optreden, zoo- als dit thans ten aanzien van Nicaragua ge schiedt. Merkwaardig is ondertusschen, dat de Ni- caraguaansche kwestie tot dusver op de pan-Amerikaansche conferentie niet is aan geroerd. 1 •ven ontvangen a uikers. Handel- en EAST-ViTE” I «9- i B® komen in aaq- 64 16 Pfalzburg 5365 Wanneer de vriend n krenkt, vergeef hem, en beraad. Hij heeft hetzelf niet goel of hij deel u geen kwaad. eekzucht Maag of zwaarten in tslag, roode enz. op elke Rhe.umatiek, ?r, leverstee- ziekten van Toen Gerhard Oberwall dien nacht wakker werd), zag hüj éen vroiïw net donkotre oogen, die onbeweeglijk aan zijn bied' zat.Jlij wiet dadelijk, dat dit zijn moeder was. Hudiging van den vliegtuigbouwer Fokker. Vanwege de vereeniging Oost en West. Gisteren heeft de voorzitter van de ver- eemging Oost en West, de heer R. Zuyder- hoff, in restaurant Royal in Den Haag aan den heer A. H. G. Fokker de gouden ©ere penning dezer vereeniging uitgereikt, in tegenwoordigheid van een aantal genoodig- den, o.w. generaal C. J. Snyders, voorzitter van het comité Vliegtocht Nederland— Indië; ir. J. F. de Vogel, voorzitter van de Koninklijke Vereeniging voor Luchtvaart; Ir. B. Stephan, onder-directcur van de N.V. 'Vliegtuigenfabriek Fokker, en H. Martin, waarnemend directeur van de K. L. M. De heer Zuyderhoff voerde hierbij hel woord. De heer Fokker aanvaardde de penning en beantwoordde de toespraak van den heer 'Zuyderhoff. Het was hem een buitengewone eer en voldoening om van de vereeniging, zoo actief is in het versterken van de banden tusschen Neuerland en de overzee- sche gewesten, deze hulde te mogen ont vangen. Het l«dt z. i. geen twyfel, dat een geregelde verbinding met Indië in korte ren tyd <lan wjj vroeger gedacht hebben tot stand zal komen, hetgeen een der grootste factoren zal worden ter bereiking van hot doel der vereeniging. De «erepenning draagt aan den eenen kant ter weerszijden van een opgaande zon de woorden Oost en West en in den rand ■het opschrift „ter verterking van den band tusschen Oost en West.” Aan de keerzijde is de volgende inscriptie gegraveerd: „Aan Anthony Heiman Gerard Fokker, den grooten vliegtuigbouwer, door wiens arbeid de eerste passagiersvlucht en de eer ste postvlucht naar Ned.-lndië mogelyk ge maakt zyn. Januari 1928.” Na de uitreiking van de eerepenning ver eenigde men zich aan het gemeenschappe lijk noenmaal. Verschenen is een Engel ach memorandum over de quaestie der arbitrage en veilig- heidsverdragen. In dit memorandum wordt uiteengezet dat die Britsche regeering van oordeel is dat het verdrag van Locarno het ideale type vormt voor een veiligheódsovereenkomst. Het memorandum geeft een uiteenzet ting van voorwaarden, welke het wellicht -mogelyk maken, dat algemeen de onbeperk te verplichting tot het onderwerpen aan arbitrage van berechtbare geschillen zal worden aanvaard. Voorts wordt uiteengezet, dat aan elk arbitragevenlrag beperkingen ten aanzien van de werkingsfeer moeten worden ver bonden, b.v. ten aanzien van kwesties, wel ke voor een det betrokken partijen een aan gelegenheid van binnenlanxtechen aard be- teekenen. De vrees wordt geuit, dat een algemeen atbitrageverdrag kans zal loopen, te geringe soepelheid te bezitten. Het me morandum uit ook de meening, dat bilate- lale verdragen meer zullen kunnen berei ken dian algemeene verdragen. iMtet betrekking tot veil'igheidsverdragen wordt er aan herinnerd], dat het verdrag van Locamo ontworpen is als maatregel togen een bepaald gevaar in een bepaald gebied, terwy’l het aan alle partyen in ge lijke mate de verplichting oplegt, de beslui ten van den Volkenbondsraad uit te voeren. Dit is eeh veel practischer methode dan het meer algemeen systeem, dat verplichtingen zou opleggen aan een veel grooter aantal staten, waarbij er natuurlijk zyn, welke hun individueele verplichtingen in zekeren zin als beperkt beschouwen. Als de staten, die op grond van eeniger- iej twyfel of achterdocht aarzelen, onder- handelingen met elkaar te openen, zouden besluiten, die besprekingen te houden onder de auspiciën van den Volkenbondsraad, dan, aldus het memorandum, zou het sluiten van nieuwe verdragen volgens dé aangegeven richtlijnen toegejuicht ddenen te worden. In de Matin bespreekt Sauerwein het Pan- Amerikaansche congres. Hij constateert, zooais hij heit liaid lief gehad, vele jairen lang, iotdJait de veUvreeaudiing w^s gekomen, totdat de tijd bad uiige-, wisctit, wat met innifg verlangen .11/ hem naar haar nep. En hij meende den geur waar te nemen die, lan ger nog dan die trekken van haar ge- ilaat, die herinnering aan de dagen van zijn kindsheid bewaakd had. Een geur van gedroogde rozenbladeren en hooi, die een wmerstemiuMi^ gaf m den somberen winter. Heel onbewust kwam hei woord „Méinère* van zijn lippen. Eerst nog aarzelend, als schaamde hij zich. Maar de moeder lachte heel zaeht en gélukkig, druïde belde handen van haar zoon hartstochtelijk tegen haar borst en fluistonie „Wij beidgp. mijn fiével.ing niet waalr, wij ‘Jmooren bij elkaar Maar dadelijk dearop liet zij JFestspielhaus”. iet ondersteuning jeen „Festspiel- van Duitsche en jcne werken en .^T)è'*planiieri zyn BUITENLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. Het Nationale monument te Tannenberg. Gedurende het laatste kwartaal van 1927 hebben ongeveer 125.000 personen een be zoek gebracht aan het Nationale Monument te Tannenberg, dat in September van ver leden jaar plechtig werd onthuld. Het Mo nument is gemakkelyk te bereiken van Osterode of Allenstein uit. Maiar hij bewoog zich niét. Alleen zijn voorhoofd ponste hij smarieHjk. ,,Mon petit enfant, fluisterde buzan- iw übjerwaïll en naar wai^nle, zacb.e lippen werden op zijn hand gedrukt. Zij lerhaalde- in het D'uitsoh „Mijn lieve, kleine jongen.' En haar zachte, blanke handen i©- de zij vast en leader tegen Gerhards wang. Er was iets in haar stem, dat hem deed trillen, als liep een wanne stroom Over zijn huid. Hij sloot zijn oogen weer, drukte zijn wang vaster tegen dei blanke, teedlere hand. Zijn vingers tastten in het halfdonker naiar haar schouder, gleden langs hk.hr arm en vielen krachteloos neer op het dek Wacht, mijn lieveling, wacht. Zij boog zich dieip over hem neer, -legde zijn hoofd tegen haar bors» Claimargu», waar de kudden weiden. f streelde zijn fijn, 'blond! haar en drukte n+ ii Tm Cniminir£rn« 1«pjvp, mfllmfl1 een kUg Op voorhoofd. Wacht. mHjn lieveling, wacht.” Voorzichtig legde zij zijn hoofd te rug op zijn kussen. ,,Ik fieb wat voor je mee gebrach Raad eens.” Een ladije gleed' o^er zijn lippen. Wat sprak dié vrouw grappig t. et hem als met een heel kleinen jon gen. Het vmielikaldhtige lielht van die kleine nachtlamp viel nu juist op baar gezicht. En hij herkende het gezicht zijner moeder zooeils hij het vaak hls kind over zich gebogen gezien had RUSLAND. Trotsky’s vertrek uit Moskou. Een menschenmassa bracht hem een ovatie. Volgens het „Berl. ïageblatt” heeft Trotz- ky Maandagavond toen hy met den Tasjken- trein Moskou heeft verlaten om naar zyn verbanningsoord Wjerny,|op de grens tus schen Russisch Toerkestan en China te rei zen, (een ovatie in ontvangst moeten nemen. Trotzky verscheen kort vóór het vertrek van den trein onder politiegeleide op het perron. Voor het stationsgebouw bracht een menigte van ongeveer 1500 mensehen hem een spontane ovatie. Men zong de Interna tionale en juichte Trotzky toe. Toen de trein zich in beweging zette, riep men: „Leve de vereenigde communistische party! Leve de vereenigde Komitern! Leve de communisti sche fereratieve Unie!” Trotzky was zeer bleek, maar hield zich goed. r I :lpen U bi] het 9 bewaard, fijn gemaakt en in eten tuav- jr gedaan, Zi« ecus, mijn lievoling. ■‘noe diik het zakje nu is. Zooveel ja Ten hebben wij je gemist bij 't Kerst- teest. En toen je zoo ziek werd, heelt Kasper mij het zakje meegegeven om l et in je bed) op te hangen'. Nu wordt je ook gauw gezond, mijn lieve, beste jongen. Binnen enkele dagen zal je veer gezond zijn. Niet waar, mijn lie veling, dat beloof je je wordt ge zond Hij glimlachte verlegen, en toch als bedwangen door de vurige hartstochte lijkheid! harer woorden. ,,IIet leven is zoo heerlijk in ons geboorteland, mijn lieve jongen. Z&é, je heibt onzen blauwen hemel toch met heel en al vergeten? En onze zon? In gouden schooven straalt zij van den hemel. 1 >aar zul je in t gras liggen midden in de bloemen en onder zil- verglanzende olijfboomen. De stam men Zien er uit als groote slangen, heb je eens gezegd, toen je nog een kleine jongen was. En toen was je ook bang voor werkelijke slangen. Er zijn er ook, die niet giftig zijn en Kasper weet ze af te richten, zoodat ze tam worden als kleine honden Nu is b«t al roo wanr’ bij ons als hier midden in den zpmer en den volgenden Zon dag wordt d'e. Farandole gedanst in onze arena en Kasper's achterkle n- zoon zal In La Camargue* voor t eer?t den kap van de horens van den s’ier n.kken. Kun je je Ia Camargue nog Maar dadelijk dearop liet zij zvn handen los en bond een klem, grijs linnen zakje aan den koperen stang van zijn bed', juist boven zijn kussen. ,Let nu eens op. mijn lieveling, hoe: gauw je nu weer gezond wordt. lu dit zakje heb ik tot podder gewreven klooi voor je meegebracht van het blok bout, dat wij met Kerstnadd hebben verbrand. Weet je nog wel, hoe jiA zelf ails jongste met Kerstavond het vuur in den haard1 moest aann aken Weet je el nog Nadat je weg was. mijn jongen, heeft Kasper als de oud ste hét blok in brand gestoken. En elk jaar heeft hij een stukje verkoold hout GOIJDSCIIE COURANT» Het anti«oorlogsverdrag> Een memorandum van Groot-Brittannië. De Pan-Amerikaansche con ferentie liet Fransche antwoord op de jongste notia van den Amerikaanschen minister van buitenlandsche zaken, Kellogg, inzake het anti-oorlogspact is naar Washington gete legrafeerd. Naar verluidt, zou <laarin de beperking van het onwettig verklaren van den oorlog tot „aanvalsoorlogen” ayn opgeheven. In plaaits daarvan zou door de Fransche regee ring worden voorgesteld, dat die oorlogen, die voortapruiten uit de verplichtingen van het Volkenbondsstatuuit of de verdragen van Locamo alsmede de onder de auspiciën van den Volkenbond gesloten regionale vei- ligheid'sverdragen van de overeenkomst uit gesloten blyvep. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent,' overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelfiks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. herimieren, miijn lievejling Weet je iiiog, hoe wij er ook eens met den grooten wagen heen zijn gereden en ojat alle buren daar ook waren en buu wagens en karren in een kring hadden) gezet, zoodat het er als een circus uit zag? En hoe Kasper toen onzen mooien) algerichton stier met wapperende 1 n- ieji den kring binneaileidde, en hoe de, jonge|!ieden 'neproefden hem linten en (cocardien te ontrukken De zon straal- c<- zoo heerlijk en je schreeuwde en wilde er ook heen, en toen wierp eet jonge jongen je een rood lint toe m den wagen, en die vrouwen ao meis jes stonden allen rechtop in den wa- f en en wierpen mef bloemen en' zwaai den met doeken.1 Weet je het nog, toen ben je mij om- dén hals gevallen en je riep ,,lk za5 later ook de co- carden van den stier aftrekkenik ook.” En den heelen daarop volgen den nacht heb je nvet den stier ge uorsteld en je hebt al je dekens en kussens uit bed geworpen en de ijze ren stangen heb je verbogen zoo sterk was je al. En eindelijk moest ik Grootje roepen herinner je je Groo tie nog Grootje?” ..Grootje Gerhard Oberwall richtte zich op Zi;n oogen staarden wijd open, recht •vooruit. Het was, alsof hun blik door de dikke imircii van de kamer drong, de lange reeks koudte, eentonige jaren. (Wordt vervolgd1^ ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke rogel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 byelag op den prjjs. Liefdadigheids-advertenti’én de helft van den prys. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeetingen by contract tot leer gereduceerden pry's. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van sollede Boekhande laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekojnen, teneinde van opname verzekerd te zyn. 60 - De weeke volle stem van haar schoondoiditer maakte haar slaperig als muziek. Suzanne gWadhite. ,;Een slot kan men ons huis niet noemen. Het is een echte groote Pro- vencaialsche meierij, een haflf uur van La C-_o- Kent u La Capuurgue, Keve mama De oude graivin lag achterover m 'den leunstoel en glimlaidhtei met geslo-, ten oogen. Dat was een grappige vraag Zij schudde bet hoofd. „Neen, lielve Zuidlelijker dato Pa rijs ben ik nooit geweest. Daarna sliep zij in. Drie dagen te Berlijn voor vyftig Mark. Het officieele Duitsche „Mitteleuropai- sche Reisebüro (Mer) hpeft het plan opge vat, zoowel in het binnen- als in het buiten land een levendage propaganda te ontwik kelen ten gunste van het bezoeken van Ber lijn Het reisbureau biedt voor den prijs van 50 Mark gedurende drie willekeurige dagen venblyf in goede hotels en verpleging in goede restaurants aan. In den pay's van 50 Mark zyn voorts inbegrepen een autotocht dooi’ Berlyn, een thee in.een bekend hotel, het bezoek der musea. Verschillende groote schouwburgen verleenen £an alle personen, die een dergelyk driedaagsch bezoek aan de hoofdstad van Duitschland brengen tot 50 reductie. De Luft-Hansa verleent 20 reductie voor luchtniitstapjes boven Berljjn en omstreken en de „Stemdainpfer” verleent een reductie van 30 voor het maken van tochtjes per boot. Tentoonstelling „Kunst en Wijn” te Trier. Ter gelegwheid van het in September a.s. te Trier plaatsvindende „Duitsch con gres voor den wijnbouw”'zal in deze stad een tentoonstelling „Kunst en Wjjn” wor den ■gehouden. Op deze tentoonstelling zal een overzicht worden gegeven van dé rol, die wijn en wijnbouw in <fe Duitsche kunst spelen. Men zal er o.a. schilderijen uit de meest bekende wijnstreken^ fraai gesneden tonnen, glazen, kruiken, artistieke uithang- bordën, affiches enz. kunnen bewonderen. Baden-Baden krjjgt een Te Baden-Baden zal, m< va» het Gemeentebestuur, haus” voor de uitvoering buitenlandsche symphonisC koren - worden öpgériCTrt;* ontworpen door Prof. Haiger uit München. Hoezeer de belangstelling’ voor deze we reldvermaarde badplaats toeneemt, bljjkt wel hieruit, dat in 1927 in het geheel 90.231 Kurgasten er hebben vertoefd, tegenover 76.173 in het vorige jaar. Het aantal bui tenlandsche bezoekers bedroeg 17.782 tegen over 11.656 in 1926 en is dus met niet min der dan 545 gestegen. Weer een koude golf verwacht.. Mag men het meteorologisch instituut ge- looven, dan is er weer een nieuwe koudegolf in aantocht. In het Noorden van Zweden is de tempe ratuur weer sterk gedaald. In Stensele vroor het vanmorgen 34 graden en in Sërna 35 graden. In Zweden verwacht men dat de koude nog zal toenemen. De koudegolf beweegt zich langzaam naar Duitschland. In de Oostzeeprovincies was het vanmorgen vrij koud. Te Koningsbergen vroor het 5 graden, te Memel 4 graden. Te Berlijn staat de temperatuur ongeveer op het nulpunt. BELGIë. Zedenschandaal. De revue in den Hippodrom-Schouw- burg te Antwerpen. Naar uit Antwerpen aan de N. R. Crt. wordt gemeld, heeft de inval der justitie in den Hippodrom-Schouwburg, alwaar een revue werd vertoond met eenige aanstoot gevende tooneelen, een zoodanig gevolg gekregen, dat van een zedenschandaal wordt gesproken. De schryver van die revue, Fèrnand Sèr- vais, journalist en aan een Antwerpsch Fransch dagblad verbonden, is gearresteerd. Hij wordt véndacht van zich schuldig ge maakt te hebben ban onnoembare hande lingen jegens minderjarige meisjes. •^Verder is een vervolging irigesteld tegen den directeur van den voornoemden schouw burg, den langdurig in Nederland opgetre den zanger L. M. Mede zijn in staat van be schuldiging gesteld eenige der in de revue opgetreden vrouwelyke koristen, die de aan stootgevende tooneelen hebben vertoond. Geheimzinnige ontploffing. Geruchten over een aanslag ten paleize van kroonprins Leopold. Naar verluidt heeft in het Bellevue-paleis, waar Kroonprins Leopold woont, een ge heimzinnige ontploffing heeft plaats gehad. Aanvankelijk heeft men het gebeurde ge heim willen houden. Toen echter ten paleize vernomen werd, dat het gerucht over de ontploffing verspreid werd, werd een tegen spraak aan de pers gezonden, waarop later een lezing van het gebeurde volgde, die de zaak als zonder eenige beteékenis voor stelde. De perstelegrammen over het incident werden van hoogerhand tegengehouden. Officieel wordt het geval als volgt meege deeld: Toen de prins zich Maandag in zyn werkkamer bevond, deed zich by de kachel een ontploffing voor aan een der voetstuk- - ken. Een koperen bekken, een deur en een spiegel sloegen stuk. De prins werd' niet ge troffen. Een veroordeelde Vlaming teruggekeerd. Prof. Bracke, die kort na den wapenstil stand wegens activisme tot 12 jaar gevan genisstraf werd veroordeeld en naar Neder land de wyk had genomen, is enkele dagen geleden uit heimwee naar Brussel terugge keerd met zyn gezin. Hy meldde zich by de politie aan en werd daarop in de gevan genis te Sint Gillis opgesloten. Daar de feiten, waarvoor hy zich te ver antwoorden heeft, niet zoo heel ernstig zijn, wordt verwacht dat prof. Bracke over enkele dagen weer op vrye voeten zal worden ge steld in afwachting dat hy weer voor den rechter verschijnt. Het eerste vonnis Wérd by zyn afwezigheid gewezen. ENGELAND. De Spion.nage voor Rusland. De beide beklaagden tot tien jaar dwangarbeid veroordeeld. De beide beklaagden van spionnage voor Rusland Mc Cartney en Hansen zijn door de jury op alle punten schuldig bevonden/ nadat deze daarover slechts veertig minuten had beraadslaagd. Zij werden door den Lord Chief Justice elk tot tien jaar dwangarbeid veroordeeld.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1