ep d 5 'en en blaas NIEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERKBNWOUl»:. BODEGRAVEN, BOSKOOl'. GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, i klagen slechte spjjsverte- lenza, lusteloosheid snt door 't gebruik go. 16760 Dinsdag 8 Mei 1888 67** Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen imachines nine Tabletten EEUHXETON. KAHAUESETBI «weg 53, Gouda HET GEHEIME SPEELHOL cki nuf f II- ranaf f SS.-. bergambacht, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWUK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. De eerste sitting van het Economisch Comité. 4 uur genezen. 781H stoom- 40 leid. L te bestaat en die zeer torenen. Jarenlang, jke Duitsche regee- tarorpen, dat zjj de en zoodoende een d goedkeuren, was in de stout- (Nadruk verbod ischeri sn, VELO een. neming steunt, had gaarne gezien, dat de vlieger Bader, die te Rudolstadt woont, als tweede piloot zou worden medegenomen. Mevrouw Dillenz acht het echter weinig waarschynlyk, dat een tweede vlieger de reis zal kunnen meemaken. Kistisz zou veeleer van plan zijn een radio-telegrafiat mede te nemen. De porceleinfabriek Schnabel en Zoon af gebrand. Het grootste deel der porceleinfabriek Schnabel en Zoon te Dessendorf in het Isar- gebied is met de voorraden een prooi der vlammen geworden. De schade wordt op meer dan een millioen kronen geschat. Tweehonderd arbeiders zijn broodeloog ge worden. De staking bjj de Rijnvaart. De staking in de Rynscheepvaart blijft zich, volgens de oorr. van het Hbld., thans ook uitbreklen over de havens van de in- dustrieele ondernemingen. In de haven Walrum van de Gute Hoff- nungshuütte zijn reeds moeilijkheden ont staan, omdat de havenarbeiders gewegerd hebben, Duitsche schepen te laden en te los sen. In de haven Orsay van de myn Friedrich Heinrich hebben de havenarbeiders het werk neergelegd. Hen uitbreiding van de scheepvaart- staking ook over deze havens zou de groote industrieën in groote ongelegenheid bren gen, daar dan de voorziening der fabrieken van kolen, ertsen en andere grondstoffen, langs den waterweg onmogelijk zou worden: ENGELAND. Ex-kroonprins Carol in actie. Een verhinderde vliegtuigen-expeditie. De Londensche Sunday Express” publi ceert een interview met ex-kroonprm» Carol. achtte de. Duitsche ml sche zaken het nood! arbeid niet verslapt, o gen fataa) kunnen zijl menschheid zou er vj worden achtonirtfflwdl., iuste elementen zouden in actie komen è~8 uur DIERGAARDE. Het Economisch Comité zal Maandag a.s. onder voorzitterschap van den Belgischen oud-minister Theunis te Genève in eerste zitting bijeenkomen. Onder de drie vice-voorzittera van het comité bevindt zich ook de heer H. Cöljjn, oud-minister-president van Nederland en voorzitter van de Volkenbondsconferentie voor de afschaffing van in- en uitvoerver boden. De .beide andere vice-voorzitters zijn de Franschman Loucheur en sir Athul Chaterjee, hooge commissaris van Britwch- Indië te Londen, lid van den raad van be heer van het internationaal arbeidsbureau. Van de overige 59 deelnemers noemen wij: de heeren Oudegeest, Serrarens, mej. mr. ‘E.’C. van Dorp; de heer E. Heldring, een der drie vertegenwoordigers van de In ternationale Kamer van Koophandel te Parijs; voorts Jouchaux, prof. Hodac uit Praag, dr. Cl. Lammers, lid van het Reichs- veitoand der Deutschen Industrie, W. T. layton, hoofd-redacteur van de Engelsche .Economist”, Arthur Bugh, vice-voorzitter van den algemeenen raad van het Engel sche Vakverbond, Rossoni, voorzitter van de fas cistische vakvereenigingen, Vainó Tannes, oud-premier van Finland, prof. Allan Young (Ver. Staten). Van de door de economische volkenbondsconferentie aangewezen leden noemen wij Serruys en den vice-voorzittèr dr. Ernst Trendelenburg, Sir Sydney Chap man, dr. Richard Schuller (Oostenrijk). Namens het financieel Volkenbondscomité zal dr. Le,op. Dubois aan de besprekingen deelnemen, terwijl het internationale land- bouw-instituut te Rome Vertegenwoordigd zal zijn door de Michelis. Boerenpartij te AJba Julia. De Engelsche bladen brengen uitvoerige berichten omtrent de aan ex-kroonprins Ca rol toegeschreven plannen, om den Roe- meenschen troon te bestijgen. De Engelsche politie was te weten geko men dat er in een Engelsche drukkerij 20.000 oproepen op last van den gewezen kroonprins waren gedrukt, die onder de be volking van Roemenië zouden worden ver spreid. Deze oproepen, die het portret van den gewezen kroonprins bevatten en het op schrift droegen: „Vergeet den zoon van uw overleden konang niet”, zouden gisteren door Engelsche vliegtuigen boven de voor naamst® steden van Roemenië worden uit geworpen. De Engelsche regeering heeft echter, na dat zij van het plan kennis had gekregen, het vertrek der vliegtuigen verboden. Van het resultaat van dit congres hangt het af aldus de efx-kroonprins of ik weer den politieleen ring zal betreden, om de regeering-Bratianoe den knockout toe te dienen. In den oproep noodigt de gewezen kroon- iwna eigen omgeving, Dr. Stresemann heeft op een vergadering van de Duitsche Volkspartij te Mainz giste ren een geestdriftig toegejuichte rede ge houden, waarin hij de ontwikkeling in het Roergebied besprak. Het Dawesplan, zoo zei hjj, beteekent een verbetering tegenover de vroegere toestanden, en hij wees er op, hoe door de transferclausule. het Duitsche betaal middel beschermd is. Als Duitschland geen kapitaal van buiten krijgt, kan het niet be staan. In verband met het verdrag van Locarno zei Stresemann: Wie steeds maar van de ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (beboerende tot den beaorgkrinfi 1—5 regels L30, elke regel meer 0J5. Van buiten Gouda en den bexorgkring: 1—5 regels f 1.55, elke regel meer 0J0. Advwrtentiën in het Zaterdagnummer 2Q 8 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer MO. Op de voorpagina 50 booger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeeiingen bij contract tot zeer gereduceerde^ prijs. Groote letten en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertèntiën kunnen worden ingezonden door tusachenkomst van «oliede Boekhande laren, Advertentiebureaus en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn iqgekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. esmiddelen uit planten- r organen gij lijdt, man- niet om een uitvoerige rvan, op te zenden aar. tor in de medicijnen, bjj TERDAM, die U alle an behandeling, met de uitaten. 12.000 brieven ontvaafw iare verbruiker». ■ndsche Hind*" Atd. „YÏA4T-WW 140, Haa» ze, hij. ,,üa gij vast vooruit, Ellla, om plaatsen te nemen ik zal bier even airekenen en vohg oniniddlellijk.” De bediende deed wat hem gelast werd en de Kellner Thomas was zeer ^eutwondetd, dat Mr. Devereux oogen- biikkelijk zijn nota begeerde, die Lo inaiide en binnen twintig minuten het hotel verliet. Menigeen bereikt niets groots, omdat hij niets dan groots tracht te bereiken. Dr. Stresemann aan het woord. De bezetting van den Rjjn en de politiek van Locarno. uitwerking en de terugwerking van het ver drag van Locarno spreekt, vergeet de eigen lijke bedoeling van het verdrag. Het ver drag van Locamo, is niets anders dan dé stabiliseert ng van den vrede aan' den Rijn onder garantie van Engeland. In verband hiermede protesteerde Stresemann er tegen, dat men het Duitsche volk als het volk der revanche wil aanddiden. Ook het onder scheid tusschen het oude eri het nieuwe Duitschland wees hy af. Frankrijk zal nooit bang hoeven te zijn voor een inval van Duitschland. De politiek van verstandhouding is geen politiek van af stand, doch van welbegrepen nationaal be lang. Bij het toetreden van Duitschland tje den Volkenbond is verzekerd, dat wy nooit de moreele schuld, zooals dit in 't verdrag van Versailles is vastgelegd, kunnen erken nen. De sterke roemt zich zelf alleen nis hij geen andere helpers kan vinden. De machte- looze, die zich zelf isoleert is een dwaas. In verband met de oeconomische politiek waarschuwde de minister tegen bevoorrech ting van industrie of landbouw. Spr. wees op dé oeconomische samenboorigheid van Eudopa en drong aan op rationaliseering van den handel door de opheffing van on- noodige tolgrenzen. Politiek is niet slechts vertrouwen, maar het is ook niet slechts wantrouwen. Het ver trouwen, dat het Duitsche volk tot Uitdruk king bracht, eischt ook vertrouwen van den anderen kant. Men kan niet van de verhe ven ideeën van den Volkenbond spreken en tegelijk troepen op het gebied van een ande ren Volkenbondsstaat houden. Als Frank rijk zegti^+naar ‘denkt afth de bestaande ver dragen, dan antwoord ik: Denk ook aan de nieuwe verdragen, die fntusschen zijn ge sloten. Als in Locamo de vrede gebaand is, dan moet deze vrede opgebouwd zijn, niet op bajonetten, maar op vertrouwen en weder- zijdsche verstandhouding. Ten slotte waarschuwde Stresemann voor het politiek worden van den ambtenaren stand. In verband met een eventueeie latere c «a- liitae merkte spr. op, dat zjjn party zich met aan één of andere party zou binden. Hy maande aan tot eenheid in den dienst van het vaderland. In een Zaterdag door hem gehouden rede, ter gelegenheid van zyn eerepromotie te Heidelberg had Dr. Stresemann reeds ge wezen op Duitschland’s deelneming aan den arbeid, welken de Volkenbond verricht, en maakte toen de opmerkng, dat, al kan de gelijkgerechtigdheid niet terstond' verwezen lijkt worden, de wereld nochtans zal moeten inzien, dat de mogendheden op den duur alleen kunnen samenwerken, wanneer zij volkomen gelijke rechten kunpen laten gel- >oer’a Pillen ela, zjjt ge binnen «er ze maar eene, twerking. Oven! IiOUMIIE COURANT ,als lij maar Hij voltö Op verzoek van heb Belgisch ltd der com missie G. L. Gerard zijn door den voorzitter de volgende punten op de agenda der eerste zitting geplaatst: 1. de tegenwoordige toe stand van de suiker-industrie, waarbij de bedoeling van het voorstel is, de wensche- lijkheid van een nieuwe siiikerconventie naar het model van die van 1922 onder oogen te zien, en 2. de huidige toestand van de steen- kolen-industrie, welk jiunt eveneens wordt voorgesteld in verband met de moeilijkhe den, waarin deze industrie momenteel ver keert. den. Wederzydsche tegemoetkomendheid is bovendien voorwaardo yoor het bevredigeud oplossen van geschillen. Stresemann was van oordeel, dat het eea degradatie van den Volkenbond tot een tecgnisch-administratieï apparaat zou zijn, wanneer men het een te gedoogen toestand bleef achten, wanneer een der Volkenbondsleden op het terrein van een ander Volkenb<£idsliu troepen op de been houdt. Ook wees Stresemanf erop, dat de Vol kenbond vooral door dejwerekl naai- waarde zal worden geschat, waèneer men belangrij ke uitkomsten bereikt op ’t gebied der ontwa pening en de ongelijkheid in bewapening, uie op ’t oogenblik nog.J sprekend is, doet very zoo zei hy, is de keizer® ring voor de voeten gV ontwapening saboteerde! oorlog uitlokte. Maar hët Duitsche volk ziet zich nu voor een ander feit geplaatst: de keizerlyke regeering bestaat niet mee- en eveneens is er aan Duitschlands militaire macht een einde gekomèn. Kan, zoo betoog- ae Stresemann ongeveer, het Duitsche volk thans stilzwijgend en |ankmoedig toezien, nu andere staten voor zich zelf een over wicht op bewapeningflfcelried waarvoor zelfs geen plaats wa ste droomen van het keizerlijke Duitsch land? De dralende holding van verschei dene regeeringen op het gebied der ontwa pening weet Stresemann niet aan het tekort aan belangstelling harer volkeren, die wel naar den vrede hunkeren, maar nochtans “Ter van Ibuitenland- dat deze vredes- It ander» de gevól- e ontwikkeling der neidene jaren door Imhi oorlogfg.^ he- WVW.V. n.Ar*>ïn.«l en de wereld' zou zich voorbeen nieuwe ramp zien geplaatst. Stresemann liet ten slotte nog uitkomen, dat Duitschland recht op het vertrouwen der andere landen heef\ wanneer het streeft naar internationale verzoening en vreedza- men wederopbouw; hy verklaarde, dat het Duitsche volk èen ziwaren innerlijken strijd moest voeren, om zich tot een waardige en bezonnen houding op te werken. In verband hiermee stak Stresemann het Duitsche volk de volgende pluim op den hoed: „Nog nooit in de geschiedenis heeft men kunnen waarnemen, dat een volk met een dergelyk door oorlogslauweren overdekt verleden en in alle takken van wetenschap, kunst en techniek zoo hoog geacht, nadat het door een wereldeoalitie overweldigd' was en in land' en volk, goed en naam zoo zwaar getroffen was, van vergelding met een oor log afeiet en met geen andere middelen dan die van vreedzame verstandhouding, naar het goed maken van onzalige fouten en mis grepen streeft.” Te Liverpool begon Ellis 7ap on- dtrzoekingstocht en gaf ziob nu eens uit voor een angstig era bearoeld lan i- lielldi der vermiste dame, dan weder voor een rechercheur dier Loudet-cbet geheime politie In de beide eerste agenturen der stooinvaarlmaatschappijen, diie hij be- zodit, kon men hem geen inJtd tUwen geven ..Dan in 's hemels naani mijn geluk gaan beproeven bij no. drie”, sprak Ellis «^zichzelf, en spoedde zidi naar het st<MMi'30Ot-agenftlschap in de Water- slreet. .,Een slanke dame, met donker haar zeer schoon, met iets dat de vreemde linge kenmerkt herhaalde dte bu rea.dist op de vraag van Ellis of zoo iemand jok op een der booten had plaöte genomen. ,.Neen hier is die dame niet geweest, toch ben ik zeker dat ik dezelfde persoon heb gezien, aie gij bedoelt, want zij was zoo ge- htjel anders dan andere dames, dat er hier van geen vergiasing sprake kan ajn.’ 1 vertrokken is. awn*heTstation gezien.’ „Heeft dat dienstmeisje de dame zien wegrijden ‘J „Neen. Zij was op het bureau, den elijk wet om dadelijk plaats te ne men naar Amerika ..Denkeli.k wel herhaalde Deve reux, en brak hiermede, onder een vriéndelijk knikje, het gesprek met dien keiiindr af. Kort daarop begaf hij z:cti naar de rdstawatiezaal van het hotel, waar hij Etlis vond. „Eliis zei hij, en all zijn zelf be- heersching belette niet, dat zijn stem merkbaar beefde, Ellis, als er va nacht rfog een trein naar Liverp ol afreist, moeten wij mee. Ik heb zoo even iets gehoord, wat mij overtuigt, dat mip Carolain in dit 'hotel is g°- weiest, om kort daarop naar Liverpool te vertrekken Hemel’ riep Killis, „als zij met is atgereisd naarHjj de den zin niet, die trouwens ai dui delijk genoeg was. ..Dat is niet mogelijk”, sprak De vereux, alls om zichzelf van die onmo- gelijkheid te doordringen. „Ze kap nog niet verder zijn. Ze moet, d 'Kt n*e. geaarzeld hebben ze moet voor zichzelf tijd tot beraad hebben geno men. Doch' wij hebben geen tijd te verliepen. Hij nann de op tafel’ liggende reis gids ter hand en had spoedig gevon den hetgeen hij zocht. „Binnen een uur gaat de trein weg, toch een gezien. Ik kon mijn oogen haast niet van haar aibo en t Was naar wel aan te zien, dat zij niet lot qie soort dames behoorde, welke ge woonlijk alleen op reis gaan, én bo vendien kwam zij met een nachttrein hier aan. Zij had slechts een hand- taschje bij zich en ging 's morgens n-i haar rekening betaald te hebben, vroeg weder heen. Curieus niet waar Sir „Ja, nagenoeg. Waarvoor hebt ge haar aangezien?’ „Nergens voor, Sir. Ik kon mij geen begrip vormen wie of wat zij eigen lijk was. Zij zag er veel te jong «ut voor eetn getrouwde vrouw en zaj droeg ook geen trouwring, hoewel ze di° wel kon hebben aigelegd. Zij liet zich mademoiselle noemen. Haar kleeding, zij was. geheel in ’t zwart, was van <ie fijnste stof ,,Arm kind) sprak Devereux. Mis schien beeft zij een sterfgeval in haar naaste omgeving gehad en kwam zij tier naar andere bloedverwanten „Dat geloof in met,. Sir. Zij zeide. dat zij te Manchester slechte dóórtrek kend was. en ik vermoed, dat zij naar Liverpool is gereisd „Naar Liverpool.” Devereux voelde zijn hart stilstaan, maar bracht niettemin zoo bedaard, mogelijk uit „Hoe komt ge op die gedachte ..Een onzer dienstmeisjes heeft haar dcnzelfden morgen waarop zij van hKr 30 - „Ja, met een portret is de gelijk nis goed waar te nemen, doch met signalementen, zooals men die nog \wijls zendt”, zeide Devereux, „is Pet bijna ónmogelijk om den juisten persoon te vinden, ten. minste wan neer hij niet een wierlijk kenteeken heelt, dat hem van anderen on^er- kcheudt. Ook een' vrouw, die opvallend schoon is, kan moteiliyk onopgemerKt vüortnjgaan. is t niet Ge zult mij, als man van ondervinding, denkelijk "dl dadelijk gewonnen geven, dat men tegenwoordig al bijzonder weinito sthoone vrouwen te zaen krijgt.” .,Dat is volkomen waar, Sir’ a t- woordde Thomas, niet weinig gestreeld met t feit, dait hij als autoriteit m t kermen der vrouwelijke schoonheid geraadpleegd!. „En toch”, her nam hij regelrecht m de uitgezette val loopend, „toch heb ik onto gs wik1 een opvaillende schoonheid ge- Bïeo- ’t Was em jonge, seboone dame. Beer schoon, zoo schoon, dat het niet om fe zeggen is. Ik dacht, dat -er zul- J schoonheden alleen in romans voor kwamen, Sir, doch nu heb ik er dan BUITENLANDSCH NIEUWS. FRANKRIJK. Dr. Cabanès overleden. Medkfcii-historicus. Dr. Cabanès, die door zyn geschriften, over bekende figuren uit de wereldgeschie denis een groote vermaardheid genoot, wel- ke zich ver over de grenzen van Frankrijk uitstrekte, Is zestig jaar oud te Parys overleden. Cabanès was doctor in de medicynen en doceerde als zoodanig geruimen tyd aan het Institut des Hautes Etudes te Brussel. La ter wijdde hy zich geheel aan de „medische kroniek" der historie en gaf een „corresjfon.- dance medico-littéraire” uit, .welke in zeer bevatteljjken vorm was geschreven en een buitengewoon aantrekkelijke lectuur vorm den. Hij behandelde daarin tal van histori sche figuren, wier handelingen hy als medi cus verklaarde of toelichtte. Sedert 1890 verschenen er wel twee, soms drie boeken van zijn hand per jaar. Tot de bekendste behooren ,JLe Cabinet secret de l’Histoire”, „Les Morts mysterieu ses de l’Histoire”, „Marat inconnu", „Bal zac jgnoré”. Prins Kropotkin te Nice vermoord. De Russische prins Kropotkin, is te Nice .döod op een trottoir aangetroffen; hy was in hét gezicht gewond. Uit het onderzoek is gebleken, dat Kropotkin'door drie personen was aangevallen. DUITSCHLAND. Een nieuwe Oceaanviucht. Mevrouw Lilly Dillenz en de vlieger van Ristick hebben het voornemen een Oceaan viucht te ondernemen en zijn volgens een verklaring van het Acht Uhr Abendblatt voor de. nieuw.^^cht. heël gereed. „We’xyn fcanTORWMr licht zal reeds één dezer dagen de tweede Duitsche vlucht over den Oceaan een vol dongen feit zijn”, zoo zei Mevrouw Dillenz en zij vertelde voorts, dat ze als het ware in een toes leeft. „Sinds Lindbergh zyn be roemden tocht heeft volbracht droom ik van niets anders meer, dan zijn voorbeeld te vol gen”. Het tooneel, dat ze eens zoo lief had, heeft zij thans geheel vergeten. Ze hoopt, dat haar droom, als eerste vrouw over den Oceaan te vliegen, reeds binnen weinige da gen zal worden verwezenlijkt. Het hangt eigenlyk alleen nog maar af van het weer, wanneer ze uit Rudolfstadt zullen vertrekken. Ze acht het, zeö. ze, minder moeilijk over den Oceaan te vliegen, dan de duizenden moeilijkheden te oyerwinnen, die met de voorbereidingen van den tocht gepaard gingen. Thans behooren echter alle moeilijk heden van juridischen en financieelen aard tot het verleden. Van Rudolstadt zal, zooals gemeld, eerst naar Baldonnell worden gevlogen, waar reeds de noodige voorbereidingen getroffen worden. De stad. Rudolstadt, die de onder- Bevat geen schadeHjke ld uit zuivere medicinale 'aardevolle ingrediënten, Ie meest vooraanstaande gelijdelljke werkinpan :Tkomt met de gastrische orzaakteen opgewcWcn Bid gevoelen neem een of gevoelt U kiscb .enop- iieUM helpen U b| ket In S minuten. «natotlOminntefl. Ie 10 tot 13 minuten. to 10 tot ISmlnutea 30rtt fn24wea. ingratisbtschrijvingoyer f, tenuwstoringen, huid- d, gevatte koude, supe- jjecla verzwakklog. 3 ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2^90, per week 22 cent, overal waar de 'lewrging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 310. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Hui eau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boeknandel en de post! rad oren. Onze bureaux zjjn dagelykn geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. IOUDA. ip kan ik U melden, dat ien had, m BETREgKE. behandeling ben Js hart el ijk dankzeg voor deling aan mjj betoond r zeer gaarne aanbeveel’ [oogachtend, Moordrecht, Westeinde. „Waar denkt gé haar gezien teneb ben .,Lk denk bet niet, ik weet het ze ker Ik hieb haar hier buiten gezien. Zij stond de berichten der stoomvaart- ii-toatechappij te lezen. Zij heelt den kelijk plan om naar Amerike te gaan Zij zag er juist 'too uit als de dame door Ui beechreveOikrullend kaar op inet voorhoofd, lange, zwarte sluier op den hoed. Ja, zij was het ongetwij feld). Zoekt gij haar Zij behoort toch' niet tot uwe lainilie, wil ik wedden. „Neen, zij is geen bloedverwante va., mij. Zij heeft haar familie in Ita lië verlaten en ik beo uitgezonden om haar spoor machtig te worden en, als net kan, haar tot de haren terug tte brengen. Kunt gij mij verder niets bijzonders mededeelen „Neen, ik heb verder niets meer van haar gehoord of gezien. Zij is ook veel te schoon om alleen langs de straten te loepen dwaïen. ..Wanneer vertrekt er een boot naar New-York „Over vijl dagen. „Ik dank u zeer voor uwe welwil lendheid. Zoo de daime hier mocM ko men, doe mij dan het genoegen en spreek niet over mij.” ,,’t Zal mij niet in de gedachten ko men, Sir”, antwoordde de bureanh die met sneile- bi k ontdekt had, dat zijn besweker op den lessenaar, een sauveren vergat.” (Wordt vervolgd).

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1