I 11 r Blad >9'1» P JL 1 NIEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN No. 16848 67» Jaargang Dinsdag^SI Augustus 1828 kbank Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen Overwinning der Venizeli^ten. bil FEUILLETON. r/>i, Marie Antoinette. chines maf f80- SB.-. 53, Gouda I BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Kelloggs anti-oorlogsverdrsg. 4OORWEG. zake de instelling nmogen. h (Wordt vervolgd) leelijke lts voor ngeving. llige at- n arbeid Ma het ten - en irdwijnt. Koningin en martelares. )0.- 40 een desbetreffende verklaring door bemid deling van een der regieringen, die in offi- cieele betrekking tot Moskou staan, moeten geschieden', want de Vereenigde Staten wenschten een eventueele instemming in geen geval als een voorwendsel te beschou wen om op welke wyze dan ook de sovjet- regeening te erkennen. Servisch verdrag van vriendschap zijn gel digheid zou hebben verloren. Het geduld van Italië is uitgeput en daarbij komt, dat thans Frankrijk en Engeland samen op het politiek tooneel verschijnen en door hun stappen te Sofia op indirecte wijze ten gun ste van Belgrado tusschenbeide zijn geko men. Hoezeer men ook een (iergvlyke sym pathiebetuiging van Fransche zyde kon ver wachten, men is onaangenaam verrast door het besluit van Engeland om zich op den Balkan in het openhaar aan de zijde van Frankrijk te scharen. H legervliegtuig verwacht, dat naar Leh zou gaan, om daar waar te nemen, wanneer de gletscher doorbreekt en dan dadelijk alle be trokkenen te waarschuwen. ZWITSERLAND. De Eiger beklommen. In gezelschap van twee Zwitsersche gid sen is het den Engel schman Gordon Lloyd Zondag gelukt den Eiger, langs den moei lijken weg van Grindeliwald uit in één dag te beklimmen en weer af te dalen. Dit is de eerste maal dat dit feit eenig bergbe klimmer is gelukt. NOORWEGEN. Amundsen en Guilbaud. Het zoeken wordt voortgezet. Blijkens een bericht uit Parijs zullen de nog in het Noorden vertoevende hulp-expe- dities rtiet het zoeken naar Amundsen, ka pitein Guilbaud en hun metgezellen blyven voortgaan tot het begin van September. De „Heinilaixi”, de „Veslekar” en de „Hobby” zullen zich thans nog bezig houden met een verkenning van zee en ijs tusschen de Zuid- kaap van Spitsbergen en Franz Jozeflamd. De „Michael Sara” en de „Strassbouhg”, die twee zee-vliegtuigen meevoeren, verken nen zoover mogelijk de zee ten Oosten van de Zuidkaap. De „Pourquoi Pas”, die het pakija by Groenland afzocht, moest een ha ven binnenloopen voor noodige herstellin gen. Het Deensche schip „Gustav Helm" zal nu de kust van Groenland langs varen. FRANKRIJK. Ongeluk in de bergen In da bergen van het Month lanc-gebied heeft zich het volgende drama afgespeeld. Van twee Franschen, die Dinsdag de Aiguille du petit Dru beklommen, bezeerde de eene zich zoo leelyk by een val, dat hy I niet meer kon loepen en op hulp moest wachten. Zyn vriend bleef by hem. Terwijl zy wachtten, is er een hevige sneeuwval ge komen, die het verblijf van de twee alpinis ten op den smallen rotswand op 3700 meter hachelijk maakte. Een hulp-karavaan gid sen uit Chamonix kon de beide mannen door de versche sneeuw niet bereiken; wel slaag den drie alpinisten uit Genève daar in. Zij brachten den Franschen voedsel en warme kleeren. Op den terugweg zyn deze redders echter door een woedenden sneeuwstorm overvallen. Een van hen verloor het leven; de beide anderen wisten een hut te bereiken maar van den eenen man zyn de beenen be vroren. zake de instelling van een Senaat, eni dat spoedig daarna de bejde wetgevende licha men kunnen bijeenkomen om den nieuwen president der republiek te kiezen. Hij ge- looftle, dat thans ook de royalistische lei-* ders zich niet meer aan de erkenning der republiek kunnen onttrekken. BUITENLANDSCH NIEUWS. ENGELAND. Zware regenval te Manchester. iln Noord-Weetelijk Engeland is het weer gisteren plotseling omgeslagen en te Man chester werd de hevigste regénval in een etmaal vastgesteld, sinds 30 jaar. Het heeft er 12 Uur onafgebroken-geregend, waardoor een hoeveelheid) van 2% miljoen tyn water op de stad is neergekomen. Er is echter geen schade van eenig belang aangericht. Geen verlof om zijn stervende moeder te bezoeken. De moeder van den oud-officier Wilfred McCartney, die in het voorjaar wegens spionnage tot 10 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld, ia stervende. De doctoren ver klaren, dat mogelyk de aanwezigheid van haar zoon, om wieni zy aanhoudend roept, haar beterschap kan brengen. Om die reden heeft de arbeidersafgevaardigde George Lan-sburry een brief aan den minister van binnenlandsche zaken gezonden om hem te verzoeken McCartney toe te staan onder escorte zyn moeder te bezoeken. Het mi nisterie heeft echter by afwezigheid van den minister gisteravond verklaard, dat de wet zulk een tydelyke vrijlating voor dat doel niet toelaat. Men kan hem daarom geen verlof geven zyn moedor te bezoeken. De dreigende overst'rooming’en in het Indus-dal. De deskundigen van het bestuur van Pun jab verwachten, dat de gletscher in de Shyok, waarover, zooals bekend, een onwaar gebleken gerucht de ronde gedaan heeft, en die een zeer belangrijk gebied, het Indus- dal» niet overstroomingen en daaraan ver bonden noodlottige omstandigheden bedreigt op 21 Augustus den tegenstand zal opgeven en de geweldige watermassa, die zich ach ter heem heeft opgehoopt, in de rivieren zal uitstorten. Het merkwaardige is, dat volgens inlich tingen van den meteorologischen dienst, de onjuist gemelde door braak op een betrekke lijk gunstig tydstip zou zyn gekomen. Alles hangt er immers van af, of de rivieren de buitensporige hoeveelheid water zullen kun nen verwerken en de kans daarvoor was begin Augustus grooter dan op het oogen- blik, want de voorspellingen luiden, dat er dezer dagen regen zal vallen en elke centi meter brengt gevaar mee voor de dorpen. Uit Basra werd intusschen een Engelsch ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda ra omstreken (beboerende tot dra beaorgfcring) 1—5 regels LBO, elke regel meer D.25. Van buiten Gouda en dra bezorgkring: 15 regela 1.65, elke regel meer 0.84). Advartentiün in het Zaterdagnummer 2fl Ni hysiag op den prjjs. Liefdadigheide-advertratibn de helft van dra prtja, INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1-4 regela 2M, elke regel meer MR Op de voorpagina 53 tfc booger. Gewone advertentiMn en ingezonden mededeeiingra htf contract tot seer gereduceerden prijs. Groote letten en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tUMchrakomst van «oliede Boekhande laren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daaga vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. GOUWE COURANT. Ie, die haar vergqzeldei en luaar boe zemvriendin geworden was, poogde luire ijskoude handon te verwarmen en was ontsteld ever de uitdrukking, welke die donkere oogon dlroegen „O, mevrouw”, syieekt zij weenend, nadat de 'koningin haar sprakeloos het papier had toegestoken, „geef er geen acht op. Er zijn dingen, zoo laag dat zij ons niet kunnen, niet mogen kwet sen. Vergun mij dit vuile voorwerp aan duizend stukken te scheuren en te verstrooien in den wind. Slijk moet tot slijk wjederkeeren.” Miar.e* Antoinette kniktqf (nesletoiianend en mevrouw de Lamballe haastte zich het briefje te vernietigen. „Een doode slang”, zeidie zij, en haar even mooi als zaohit gelaat werd door een wolk van 'minachting ver duisterd. „Wie zou zich daarom nog beköniimetren „Thiérèlse”, antwoordde de jonge vorstin mét sidderende stem, „ik aag Artois onlangs een slang in het boselï van Fontainebleau doorhakken met zijn dtegen. De zon beetraaldie dé stuk ken van d'at door gehouwen lichaam en het ondier scheen dood maar die strikken kropten tot elkaar en ’s avonds wals die slang verdwenen, zonder dat iemand' inteer op die plefc was geweest Men liadl lied beest niet vernietigd, de kop was gespaard gebleven, dat was genoeg. Zoo gaat hét met dien laster, laat men €jr tegen doen wat men wil, die kop wondt niet vermorzeld en die Italië heeft het hier en daar te kwaad met onderdanen, die zich .geen Italianen voelen. Volgens berichten uit Brixon werd aldaar in den nacht van 16 op 17 Augustus een groote vlag in de in Zuid-Tirol verboden kleuren rood-wit geneschen tusschen de beide torens van den dom. ’s Ochtends werd ue vlag onmiddellyk door militairen naar beneden gehaald. De bewaker van den dom werd aan een scherp verhoor onderwérpen en gearres teerd. Ook de plaatsvervangende geeste lijke werd gearresteerd. Verder werden de kapelmeester van,; den» dam en de huishoud ster van gpn afwezigen freestelyke gehoord. Tenslotte namen de autoriteiten den sleutel van don dom in beslag. Nu het ingrypen der geestelyikheid werd de aiiutei teruggegeven, doch de gearresteerden derden niet vrijge laten. iDeze gebeurtenis heeft te Brixon groote opschudding veroorzaakt* Naar de ,,TiroIer Anzeiger" meldt, is men ilgemeen te Brixon van meening, dat de fascisten dit vlaginci- dent zelf geënsceneerd hebben. Ook in de nabuurstaten komen soms on aangename incidenten voor. Over de nieuwe moeilijkheden tusschen Italië en Servië schryft de correspondent van het Berl. Tagcbl. te pome beschouwin gen aan zijn blad, waaraan het volgende 18 ontleend: „Het is wel is waar niet de eerste maal, dat ruiten in een Italiaansch consulaat zyn ingeworpen en daarna de gewone-officieele diplomatieke stappen door den Itallaan- schen gezant te (Belgrado zyn ondernomen, maar ditmaal neemt de crisis een vorm aan, diie tot pessimisme aanleiding geeft. Zooals vroeger wordt ook thans van Italiaansche zyde beweerd, dat die Italianen voortdurend door Kroatisch gespuis wordt geprovoceerd. De aanleiding voor dezen toestand is van geheel anderen aard en men kan zonder te kiezen tusschen beide partyen beweren, dat de groote fout van Italië bestaat in het verkeen! beoordeelen van <le mentaliteit van de tegenparty en ook door het eischen van rechten, die door de ontwikkeling der gebeurtenissen waardeloos zyn geworden. Men spreekt in Italië van loyaliteit tegen over de Servische crisis, maar men heeft zoolang aangedrongen, tot op het ongun stigste oogenblik het onvolledige parlement te Belgrado het verdrag van Nettuno heeft aanvaard, hetgeen nieuwe tegenstand voor de coalitie der Kroeten beteekent. Tenslotte blytft nog het dreigen met het afbreken der betrekkingen over en dit zou volgens de I<aivoro d’Italia nog voor het einde van het jaar mogelijk zyn, daar dan het Italiaansch- park va» Versailles te laten bouwen? Lodewijk XVI koek haar een wei nig bedrukt aan. „Dat zal weer veel geld kosten, Toinon' aeidie hij aarzellond'. „Ik had vrij wat liever gezien, dat gij bezuini gingen hadt gemaakt. Wat zegt 6ij er van, Thérèse?” pij wendde zich met die vraag tot de aanwezige prinsen dé Lambai’e, alb altijd in inloedlijke «ogenblikken steun zoekende bij anderen. Maria Theresia van Savoije—Carig nan was in 1748 uit vorstelijken hui ze geboren en bleef op haar negen tiende jw acliter ais weduwe van I ode^vyjk van BourbonPetnthièvre, prins van Lamballe. Om hare vele deugden kéote Marie Antoinette haar bij hare troonsbestijging tot grootmees teres en sedert was er een hechte band gevlochten tusschen die beide harten maar ofschoon zeven jaar oudér W|an de koningin, bleef deze Lalmibhilla’s meerdere, niet door haar kroon, doch door haar karakter. De printoes was even verstandig als be minnelijk, maar haar hart bezat de overhand over haar. Zij verstond al wet er in het binnenste der vorsün leéd en haar medelijken was oneindig „Als gij mij raadpleegt, Sire”, ant woordde ij met een zacht en glimlach, „dan durf ik wei de meening uitdruk ken, dat Hare Majesteit eenige aflei ding blehöeft.” „Maar tiet geld, Lamballe, ’t geld”, De dader gevonden? In het voorjaar werd in dé badplaats le Touquet een Engelschq, mrs. Wilson ver moord gevonden. De dader was niet te vin den. Nu is in Douai een daglocner van derlig jaar gearresteerd, onder verdenking den moord gepleegd te hébben. Rémy onschuldig veroordeeld. De minister van jtistitie heeft revisie be volen van het vonnis, op 36 Nov. 1927 tegen Rémy uitgesproken, waarby deze tot twin tig jaar awangaifoeid en tien jaar verban- 50 Haar waditto beproevjing opbóproe ving. De kleine Dauphijn, haar eerst- géborepie, aan wién zij zidh. halrtetoch- teliijk gehecht had, werd door eene langdkurige ziekte aangetast, kwijnde weg zooals een lamp waaraan de olie ontbreekt, en harè droefheid! was on- nietelijk. Zij gaf zich daaraan over met heel die warihoop Genet Rachel maar zelfs het recht te treuren ont zegde mien haar. Eetti miaandi na des prinsen overlijden wierp men een ano- nietiu schrijven in het rijtuig, waarin zij zich naar het graf va(n haar lieve hng begaf. Hél betvattd slechts de) wtoordén „Staak uw gehuidiel'. Het volk weet dat uwe tranen cotnediieispiel zijn. Gij hebt dien Dauphijn vermoord.” Als versteend' keerde! rij van haar tocht terug. Ditmaal nad men niet hare ijdlelheid', haiar trots, maar haar hart getroffen. De prinses de Lambad- ABONNEMENTSPRIJSi per kwartaal 2.26, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2J0, per week 22 cent, overal waar de besorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 3.16, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Inters. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. ffep de kouiing, op en »eer waggelen de door 'het vertrek. Zijn overmatige eetlust had dén jongen vorst nog dik ker gemaakt dan voorheen. „Men zoit de uitgaven goed' ..nnen maken, doo«r z dh iets anders te ent zeggen, Sire.” „Marie Antoinette vindt altijd een bondgenoote in u", hernam Lode wijk knorrig. „Als het nog een ver standige wensch was, zou ik niets zeggen. Men is geen koningin om al- tijd op geld te moeten z en maar een boerderij, een molen. Wat ter wereld moet men dahtanede beginnen „Vergeten dat men koningin is”, sprak rijne gemalin langzaam. „Vergeten herhaalde de koning knorrig. „Men moet dat juist altijU Onthouden.” ,,En wat doet gijl andeirs. als gij met uwe uurwerken en sloten bezig zijt?” klonk het niet zonder bitterheid. X e” beeKft gij u daarmede naa'm ot geld te maken, eenig nut te stichten? Neen, het is zelfs geen tijdverdrijf, want gij laat er dringende bezigheden voor rusten. Het is enkel en alleen omdat gij u gedurende enkele uren voor wilt stellen een eenvoudig burger le zijn, die ten minste het recht heeft geluk kig te wezen.” Lodewijk was voor haar blijven sti,- ^staan en aag haar peinraond aan. Volgens een bericht van de „Chicago Tri bune" ontvangen van de Isle de France, waarop Kellogg de reis naar Frank rijk maakt, heeft hy gisteren mededeelingen gedaan over de <Mid«rteekenüiig van het Amti-Oorlogspact. Hy déeldeMan den Fran schen Ambassadeur te Washington mede, dat hy accoord gaat met de door F’rankryk voorgestelde volgorde van onrierteekening krachtens welke Duitschland het eerst aan de beurt komt. Zondag ontving Kellogg een telegram van Chamberlain, die hem met zyn reis gelukwenschte. Dé „Isle de France” wordt Vrydag te Le Havre verwacht, vanwaar Kellogg onver wijld naar Parys zal doorreizen. Naar het blad verneemt tal de onderteekeiubgsplech- tigheid op Maandag 27 Aug. te vier uur 's middags aanvangen. Soldaten van de Gard^ Républicaine zullen buiten de poort den diplomaten militaire eer bewyzen. De Minister van Buitenlandsche Zaken, Briand, en de andere officieele vertegenwoordigers van de Fransche regeering zullen de afge vaardigden begroeten. Het Verdrag «al in de Fransche en de Engelsche taal worden voorgelezen. Dr. Stresemann, die alleen naar Parijs reist, zal reeds op 28 Augustus 's avonds de Fransche hoofdstad weer verlaten. Hij gaat direct door naar Genève, waar op 29 dezer de zitting van den Volkenbondsraad begint. Voor het Britsche ryk zullen 'de volgende vertegenwoordigers a.s. Woensdag te Parys het anitiroorlogsverdrag teekenen: Voor Engeland, Noord Ierland, Indië en die deelen des ry’fcs welke geen vertegen woordiger bij den Volkenbond hebben: lord Cushendun, de vertegenwoordiger van Chamberlain; voor Australië: senator Mc Lean; voor Canada: Mackenzie King; voor Z. Afrika: mr. Smit, hooge commissaris te Londen; voor Nieuw Zeeland: sir James Parr hooge commissaris te Londen; voor den lerschen Vrijstaat: mr. Mc Gillagan. Voor Italië zal Manzoni, de Italiaansche anibassadeur te Parys het veitirag teeke nen. Cassell, de waarnemende staatssecretaris gedurende Kellogg’s afwezigheid, heeft gisteren te Washington meegedeeld, dat staten als Rusland en Spanje, die niet uit- genoodigd waren tot onderteekening van het anti-oorlogsverdrag, toch hun instem- Verkiaziagan in firinkanland. Hoewel het ons- in normalen tijd waar- sehynlyk jjdtoud zou latent interesseert men zich thans, wegens gebrek aan beter nieuws, voor den afloop der Grieksche ver kiezingen die, wij hebben dat gisteren ver meld, door de Grieksche regeering met Ve- nizelos aan het hoofd op merkwaardige wyze zijn ingeleid. Intusschen, de Kretenzer staatsman wiens naam altijd verkeerd uitgesproken wordt n.l. Venizélos, terwyl het Venfzelos moet zyn heeft succes. Want ofschoon nog niet alle resultaten dér wehkiezingen bekend zyn staat 'het vast dat Venizelos van de 250 zetels er zeker 200 heeft behaald. Zoo bedroeg de meerderheid der Venize- listen te Athene 65 procent, ?n' den Pirraeus zelfs 75 procent boven de stemmen hunner tegenstanders. Alle ministers zyai herko zen, terwijl daarentegen van de leiders der royalisten buiten Tsaldaris niemand geko zen is. Voorts behoort ook Kafandaris tot de gekozenen, doch zyn fractie is vernie tigd. Noch Metaxas, noch de oud-minister van Buitenlandsche Zaken, Streit, komen in het parlement. Kafandaris en de leiders der royalisten priblaceeren in de pers heftige aanvallen op Venizelos, dien zy van grove ^erkiezings- miiabruiken beschuldigen, wat niet heele- maal onjuist is. De royalistische party ver klaart, dat de uitslag (Ier verkiezingen vol strekt niet als definitief beschouwd kan worden. In elk geval hébben dé veikieztngen wat leven in de brouwerij gebracht; en Pangalos heeft het voor zichzelf en zyn. party aar dig bedorven door op de menigte te schie ten. Ooggetuigen van het gebeurde hebhfiP c.nder eed* verklaard, dót Paygalos zelf knielende zeven schoten op de volksmenigte heeft gelost. Gisternacht was het nog tot botsingen gekomen tusschen gematigde communisten en radicale marxisten. De laatsten trókken naar het partyblad der communisten waar zy de drukkerij binnen drongen en alle typografisch materiaal en machines kort en klein sloegen. Venizejos is in zyn nopjes. Aan den Atheenschen corr. van de Daily Tel., die gisteren een onderhoud met hem had, ver klaarde hij met de resultaten van de alge- meene verkiezingen meer dan tevreden te zyn. Hy koerstert groote verwachtingen voor de toekomst van Griekenland. Het is, 2oo zéi de staatsman, eengeiind en kan by een doelbewust betwind (lees: kan door mij te kiezen) één der welvarendste staten wor den. Hot Grieksche volk heeft, zoo zei hij vender my en het republikeinsche stelsel vertrouwen geschonken. Voorts verklaarde Venizelos te hopen, dat het pailement in December de laatste hand JICI) u,lfvi-Wrivjji,ve«>i»gi, uuvn uun nisvein- zal kunnen leggen aan het wetsvoorstel in- nv'ing met het verdrag loonden betuigen door De meeste menschen doen minder dan ze doen moeten; wie doet, wat hij moet, is een braaf mensch, maar wie meer doet dan van hem gevraagd wordt, behoort tot de besten. dan de abletten risaphen ing en iezen. slang zal voortleiven, omi opniduw haar vergif uit la spuwen. „O, Majesteit, gij, zoo dapper, zult giji waarlijk toelaten,' dat vijanden als dozen u pijn doen?’ riep de prinses smartellijk uit. „Zoo gij moeder waakt, Lamiballo, zandt gij mij dat niet vragen. Mijn zoon was die grootste vreugde mijns levens. Als hij nrij toelachle, kreeg ik Ffranhrijk w«er lief. Voor hem, den toekomstigen koning, zon ik bereid zijn geweest alles te vergeten en te vergeven. Ik had opgehouden Zijne Majesteit aan te sporen tot het nemen van nieuwe maatregelen tot die wel vaart der natie. Zij was al te ondank baar, te wreed malar voor mijn kind wi^de ik den wég banen tot liefde, tot verzoening en de laatste besluiten des koninge zijn allen dtootr mijn invloed genomen, uit nrijn hart voortgevloeid1. Thans twijfelt men er zelfs aan of ik wel moeder kon rijn, slingert men mij de afsohuwelijkste alanklacht naar het hoofd, die eene vrouw kan treffen. 0, de monsters, in wier verdorven brein zulk een mogelijkheid oprees.” Zoolang de hofrouw duurde, bleef Marie Antoinette in dchzeH gekeerd en meestal in hare vertrekken opge sloten. Miaar den dlag zelf, waarop hij vetretreek, zeide rij tot den koning „Ik moet, mijzélve verstrooien, dat gevoel ik, en ik héb ietri bedacht. Wilt gij mij toestaan, Lodewijk, eene klei ne boerderijen een molentje in het

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1