s ns [doorn» RADIO van NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Maandag 29 October 1928 87* Jaargang IARKT 30. ce )UDA. PLISSEEREN vervaardigen van VOOPEN Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, W ADDIN XVEEN, ZEVENHUIZEN, enx. Langs verborgen wegen. ORTLAND FEUILLETON? No. 16907 1 43, Ik 2129 AU n. 6. „nij is toe, .,zie io.; en irredeerd en met het oog jnsche hoofd- mischen raad in den wind heeft geslagen en de zomermaanden voorbij heeft laten gaan, zonder voldoende voorraden aan te leggen. Nu de spoorwegen al hun materieel noodig hebben voor den aanvoer van levensmidde len, aldus het blad, wordt het verkeer ge blokkeerd, doordat men vóór alles opgingen in het werk stelt, om Moskou van brandstof te voorzien. 12 ct. p. ons 12 ct. p. ons JLAAS 16 ct. p. ons JTERSPECULAAS per ons. «n las Hy nam het Jute, reed er 1de het uit en jacht over de IHOUWERIJ 3DBOL - ZANDSTEEN ENMANTELS ERKEN. JERK - GOUDA. ZWITSERLAND. Groote overstroomingen in Tessino. De St. Gotthard-spoorweg over 150 Meter onder water. De hevige regenval, waardoor het Zuide lijk deel van Zwitserland sedert j.l. Vrydag Gaper TELER 762. 7 DE KONING Goods. trd bekroond*. cb 1924, R’dam 1924. Utrecht 1927. 2.60 I IBS o. Alle of gedeeltelijke 15 erfst Jr. loogaenlt, TELEF. 777. NGEN BOLDING assingel 154. GEHEEL COM- TST 125.—. aaat 69, GOUDA. stkantoor lij en er gieed weer i over zijn bleet gc- Ik dadit aan de avond de daken de groote stad gaan... als ik alleen over mijn, boeken gebogen. MHBSU1E COURANT. de zoldering van de khmer op mij r.rervallen. I> laatste woorden pt.tienfc, klonken mij sidderend, Avonturen van den beroemden Engelschen detective HERBERT PORTER. Vrij naar het Engelsch door J. van dier Sluys. i eerste kwaliteit rleesch traat 58. i ons. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den Mzorgkring): 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: l—o regels 1.55, elke regöl meer 0.30. Advertentie®! in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prV». INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhande laren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. ABONNEMIENTSPRIJ1S: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagblad per kwartaal 2.00, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux Zyn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. RUSLAND. Honger ‘en koude op komst. Sombere vooruitzichten in Sovjet-Rusland. De Sovjet-regeering heeft Zaterdag alle arbeidersorganisaties in de industrieele dis tricten gewaarschuwd, dat zij zich zullen moeten voorbereiden op een harden winter, daar het noodig is de rantsoenen brood en andere levensmiddielen nog meer te vermin deren. De regeering spoort den arbeiders verder aan den aankoop van fabrieksgoederen zoo veel mogelyk te beperken, ten einde daar door de regeering in staat te stellen, groo- tere hoeveelheden van die goederen aan de boeren af te leveren, hetgeen de beste me thode is om van hen graan te verkrijgen. De „Ekonomitsjeskaja Zjizn” schrijft de schaarschte aan brandstof geheel toe aan de Levensernst schiet het diepst wortel in ^00r smart ‘s voorbereid. Wanneer de persoonlijkheid van een can* didaat in Amerika van evenveel belang was als in Europa gewoonlyk het geval is, zou het zeer waarschijnlijk zijn, dat Smith de meeste kansen maakte om in het Witte Huis zijn intrede te doen. Aldus constateert Le Temps in een hoofdartikel, gewijd aan de verkiezingen in de Vereenigde Staten. iedereen weet echter, dat men in Amerika niet zoozeer op de candidaten dan Vel op de partijen stemt. Trouwens de Evenredige Vertegenwoordiging heeft ook in verschil lende Europeesche landen een tendenz in. aie richting gebracht. De persoonlijkheid min der, de party meer. Smith bezit poiiüeken durf, welsprekend heid en persoonlyk élan. Hy heeft een ma nier van vechten, die tegelijk energiek en hoffelijk is, wat op de menigte inwerkt, ter wijl Hoover, type van den integralen Ame rikaan, tegelijk idealist en realist, weirig heeft dat de publieke gunst direct voor zich inneemt. Maar men stemt in Amerika op de partij, die bepaalde belangen dient of zekere her vormingen in haar vaandel heeft geschre ven. Wie het boek van Huizinga „Mensch en menigte in Amerika” kent, weet dat het in de Amerikaansche partijen niet in de eer ste plaats om politieke of religieuse begin selen gaat, hoogstens om economische op vattingen. En ook hier kan men tusschea de Repu blikeinen en de Democraten nauwelijks meer een essentieel verschil onderscheiden. Na tuurlijk hebben beioe partijen door haar historischen groei een verschillende cachet, maar in den loop der jaren is het principieele onderscheid hoe langer hoe geringer gewor den. Vandaar dat zich zulke plotselinge be- keeringen kunnen voordoen, zooals ook in de laatste verkiezingsdagen is gebleken; be kende republikeinen prodameeren eensklaps, dat zy de democratische candidntuur st ju- nen. Ten onzent zyn dergelyke bekeeringen vrijwel ondenkbaar. Men moet daarom niet denken, dat de verkiezingsstrijd minder hef tig is dan by ons. Trouwens de mededee- lingen van de laatste maanden hebben wel het tegendeel aangetoond. Het is zaak, dat beide partijen een of an dere pakkende actui ele leuze vinden. Op die leuze gaat dan de electorale strijd in, en wie de beste campagne opzet, het meeste geld durft uit te geven, op de beste organisatie bogen kan, wint den strijd met het ge volg dat de aanhangers allerle voordeelen plukken als staatsbaantjes etc. Het is opmerkelijk dat de wijze waarop Smith en Hoover beide Thin candidatuur verdedigen, 'zoozeer uiteenloopt. Terwijl de Democraat lange reizen maakt, en in enio- tioneele meetings spreekt, stelt Hoover zich er mee tevreden in een of twee groote cen tra te verschynen, waar hy op de voordee len wy'st, die het land genoten heeft van het republikeinsche bestuur. Hy doet alsof zyn I zicht. „Du politie was vanochtend vroeg hier, om oen soort inventaris op te manen. Er ontbreekt niets, niets, behalve....’ k...behalve....?” vroegen wij beiden leger lijk, in de uiterste spanning. „Belmlve een negatief dut 'ik in mijn zak had. Becker wendde zijn gezicht naar mij toe. Ik vbolde dat er ecu jijskoutle rilling over mijn rug liep. Het suisde in mijn ooren .mi ik voelde een verlammende druk op mijn hoald „Een neguüef?” nteoh, „een negatief hy zeide dat hy het kind nooit zou erkennen, dat hy het later als het groot zou zyn, zelts niet eens als huisknecht zou willen nemen. De moeder smeekte hem voor hun gemeen schappelijk kind ergens een behoorlijk onder dak te vinden. „Goed”, zei <k jonge man, „geef het my maar mee, ik het wel in een weeshuis onder brengen.” slapende jongetje mee in zijn echter mee naar de rivier, klee wierp het in den duisteren A brug in het water. De kleertjes verborg hy onder een van de pylers der brug. De misdaad werd spoedig ontdekt, en de moordenaar, die in.usschen by zyn jonge, wettige vrouiw al weer een zoontje heeft, moest zich thans verantwoorden. Hy werd veroordeeld tot 10 jaar dwang arbeid. herhaalde ik inecha- eft een afdruk? Stond tlan daar zoo iets gewichtigs op, dat dat zulk oen misdrijf verklaarbaar maakt? Ik trommelde zeivuwaqhtig met mijn vinders tegen d* spijlen van het bad, terwijl h‘m angstig aanstaarde. Becker logde zijn arm op de mijne keek mij in de oogen. „Blijï kalmj’ ik in zijn erastigen blik. De zieke draaide zieh onrustig om plotseling kwam er kleur op zijn wangen. „Niete bijzonders”, zei hij met een stem die opvallend veel zwakker was geworden. „Niets bijzonders. Integendeel. Dat is juist het gekke van do heHc gesdnejente. Niets dan fweo appeleaiventenS, die elkaar afran- sHen en 'een derde die tusschenbeide komt. Ik had op dit oogenblik het gevoel of j zou den een overeenkomsten te Koblenz opgezegd. Zij treft toebereidselen voor de verhuizing naar Wiesbaden. Er zyn ook reeds aanwijzingen omtrent de wijze va nontruiming der tweede zone. Een overbrenging de rtroepen va nde twee de naar de derde zone schynt nog niet in het voornemen te liggen. Men voorziet een militaire Ontruiming by etappen. De nieuwe orders aan de officieren betreffen uejudienst in het vaderland of in de koloniën. In welingelichte geallieerde kringen spreekt men er over, dat de tweede zone op 10 Januari 1929, dat zou dus zyn een jaar vóór het verstryken van den termijn van vijf jaar, ontruimd zou afin. Een sensationeele aanhouding. Een der daders van den Briisselschen juweeiendiefstal van 1925 gearresteerd. De Berlynsche crimineele politie heeft volgens de „Voss. Ztg.” een opzienbarende arrestatie verricht, die in verband staat met een ernstige inbraak met juweeiendiefstal te Brussel, drie jaar geleden gepleegd, waarby de daders voor drie millioen frs. aan edels-teenen buit maakten. Uit een diepgaand en langdurig onder zoek der Keulsche en Parysche^oiitie, dle% ^jeh ten slotte ook met het Berlynsche hoofdbureau in verbinding stelden, is ge bleken, dat de Russische emigrant prof. Dzoenkowski, die in Augustus van dit jaar door het demonstreeren zyner uitvinding der „ethergolvenmuziek” van zich heeft doen spreken, in nauwe Relatie stond met een Brusselsche inbrekersbexide. Te Beriyn bewoonde hy een aantal kamers in het Edenhotel. Hij werd daar geai bevindt zich op het oogenbÜk. r op zyn uitlevering, in het-Beiiyr bureau van politie. TSJECHO-SLOWAKIJE. Twee vliegtuigen verongelukt. Van een eskader van vyi vliegtui gen is er maar één aangekomen Uit Karlsbad wordt gemeld, dat van een van het militair vliegveld te Eger Vrijdag vertrokken uit vyf vliegtuigen bestaand es cadrille, die naar Praag wilden vliegen om deel te nemen aan ae hichtmanoeuvres ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de republiek, slechtg. één het doei bereikte. By Tasswitz stortte een der vliegtuigen neer en werd vernield. De bestuurder bleef nagenoeg ongedeerd. Een tweede vliegtuig viel bij Buchau naar beneden en verbrand de. De piloot kreeg ernstige brandwonden en werd in het ziekenhuis te Karlsbad op ge nomen. Twee andere vliegtuigen hebben waar- schynlyk een noodlanding moeten maken, want zy zyn niet te Praag aangekomen. Ge ruchten, dat zy zyn verongelukt, zijn niet bevestigd. dwong u»ij door deu druk van ziju hand, die Iwl mij liiaufsi dood uitschreeuwen, om ,e blijven zitten. De zteie mompelde iets, dal ik niet v«t- sitond. Daiarop wendde hij zich met vea lustoioozu beweging naar du muur en floot do oog en. „Koorte”, huteterde Becker. „Kom, wo zullen hum gaan.’’ Een fijd lang liepen we zwijgpnl naast eUkjar1! ieder met zijn, eigen ^edacbtcu be- z g Duizend mog<j|iijkheden ll.teten door mljtfi brein; oven snel verwierp ik deze, ploeti, Ük! zag geen uitweg uit dit laby rinUi, geen verklaring voor al dit raiidBelachli" Wat op hut eerste gpzioht eeu krankzinni ge mop van een oiwchadelijkèn dwaas lqe«c, groeide hier voor mijn geest uit tot een genattineerd plan, tot eun misdadig systeem Er waa methode in «Hezen waanzin. En wat mij, eerlijk gezegd, op dat oogenblik hel steikat voor den go st stond; ik zelf wa* in gevaar. Ikzelf Want ik had immers ook zao’n opname gemaaktja, Ik Iwd het nogjiTlief nog bij mij. Ik keek in ver’’”ir- ring achter mij. Kwam missctdifi hét on heil ai achter me? Beloerde h»< nrij? Wm ik misHcl*'en rwds onherroepelijk gevon nist? Zou ik mijzelf met open oogen en '■^■kruiste armen aan dit noodlot uitleveren? Ik dacht aan mijn kleine woning in de ïamtenallee; die afgelegen, stilte woning Op d» bovenste verdieping. En pk>t**elin«? huiverde ik ervoor. F- als <le‘ zware schaduwen over van «at Ik kan niet’ zei ik plotseling. ik kan nhi naar mijn woning teruggaan. Om negen uur komt hij. Tot dan ben ik al leen.” Booker was zwijgend met mij meegdoo- pen, zonder met een enkel woord mijn in- wteidigcn strijd te onderbreken. 1‘lolseling zei bij, terwijl hij blrof sWami „Herliert Porter is hier. Ik zog Iwt gis teren in de courant.” De detective, die met langzame passen, liet vertrek op en neer gvloopen lied, ble -f ’stann on wendde ztoh naar Iwt venster. Het lieht van de roheidende winterm» viel scJuiirt in Üe iwd» schemerige kamer en speckle om de fijne trekken van het jonge m visje, dat met ani^ttfge spanning naar •den Engriselunan opzeg. ,,Een buitengewoon geval”, zei hij. „Mis schien een van de Imitongriivoons'e, die bij mij ooit zijn voorg«komen. Voorzoover het in mijn vermogen is, wil ilV natuurlijk graag probemni om u te helpen. Het .jonge nwieje stond op. keeic den En- •gelwclwnan in de oogen en stak h«n d«* ■hand toe. Tk dank u, Mr. Porter U neemt me een pak van het hart, dat kunt u ge rust tHpovt'in.'’ Du*» om negen uur te de tewbAler van plan te komen on» de foto af te halen? Natuuriiijk zal ik u niet alleen laten. Wat Ik IntusBdien noo<Hg heb, zijn «ie adressen van uw ooltega’s, di** vóór u van dezen eigenaardfcgien klant de eer hebben gehad .(Wordt vervolgd) onafgebraken wordt geteisterd, heeft in het kanton Tessino groote overstroomingen ver oorzaakt. De Tessino en haar zy rivier, de Moësa, evenals talryke bergbeken, zyn bui ten de oevers getreden. Dientengevolge werd de St. Gotthardlyn gisterochtend in de vroegte naby Castiglioni op 10 K.M. ten Noorden van Bellinzona over een lengte van 150 M. overstroomd, juist toen de nacht- sneltrein Milaan-Bazeli de brug over de Moësa was gepasseerd. Het verkeer op de St. Gotthard-lyn is tusschen Castiglioni en Bellinzona voor den duur van eenige dagen gestremd; de reizigers worden per auto tus schen de beide plaatsen vervoerd. Ook staan verscheidene dorpen onder water. FRANKRIJK. Twee geruchtmakende processen. Twee sensationeele rechtzaken, de eene met een humoristisch tintje, de andere sterk dramatisch, houden cp het oogenblik de Fransche rechtbanken bezig. De vyf en veertigjarige Mme. Germaine de Rouen, die egenlyik Mme. Bóguin, geb. Cahérin heet, staat voor de correctioneele rechtbank te Nancy terecht, beschuldigd van het onwettig uitoefenen der geneeskun de. Mme. de Rouen, de „wonderuokteres” genoemd, was achtereenvolgens te Nancy Lyon en Vichy werkzaam en mocht zicji in een groote praktyk verheugen. In drie séances behandelde zy voor een honorarium van 500 francs allerlei ziekten, welke zy beweerde te genezen met „stralen” of „stroo- mingen” uit haar lichaam. Haar succes was geweldig totdat het parket het noodig oor deelde haar te vervolgen, gehoor gevend aan een klacht van den Geneeskundigen Kring in het dep. Meurthe-en-iMoezel. Voor hét Assisenhof te Toulodse ver-^ drong zich dagelyks een menigte nieuws gierigen om getuige te zyn van hel geding Pierre de CrouzetRayssac, den 34 jaar ouden zoon eener zeer achtenswaardige fa milie, die een schrikkelijke misdaad op zyn geweten heeft. Het gebeurde klinkt eenigszins als een verliaal uit de oude doos, doch het is er niet minder waar om. In 1924 kwam bij de fa milie CrouzetRayssac, die een prachtig buften in AvignonetLauragais bewoont, de 22-jarige Josephine Machiot als dienstmsis- betrekking. Spoedig ontstond er een onge- oorloofde verhouding tusschen het meisje en den zoon des huizes; toen het meisje eenige maanden later moeit erkennen dat zij een kind verwachtte, werd zy uit den dienst ont- 1 slagen met een kleine geldelyke toe'age. Zy bracht in een hospitaal een jongen ter wereld die ergens werd onder gebracht; zij zelf ging 1 in een anderen dienst. Geregeld betaalde de familie Grouzet«Ra ssac de toelage; de zoon Pierre was intusschen met een gefor tuneerd jong meisje uit de buurt gehuwd. r In Januari van dit jaar, toen het knaapje zestien maanden oud toas, schreef de mosder c aan haar vroegeren minnaar dat zij er van 2 het geld niet kon komen. Pierre begaf zich naar Donneville, de plaats waar Josephine diende, had een onderhoud met haar, waarin l zei Ik heel zacht. sloeg venachrikt de oogen op mi zag van als echo vortiemvoiulig»! hoonend en dreunend In de ooren. Ik wilde opspringen, Becker ons verwaai aan 'Poen kwam er een uil drukking van herkenning O|p zijn guzichl; er was iris als een, zachte gilimladi oyi izijn mond an met zwnkko stem fluisterde hij Dwt ia goed, dat u gekomen bent. De huisjuffrouw maakt» de deur open en bracht ons twee stoeten. Zij wierp een blik op de zieke, wiens oogen verlangend jiaar h4 kleine tafeltje keken; zij knikte begrijpend en schonk een glas sherry in, dat ze hem toereikte. Hij dronk het in drie teugen uit en er kwam heel gauw wat meer kleur in zijn gezicht. Zijn stem was veel vaster, toen hij weer begon te spreken. ,,W«t zegt u me van dio historie Een 'aanval op ron armen fotograaf Als zoo iets nog een rijk nw óverkomt., tel •tenminste te begrijpen, maar h arm man...'’ Broker greip Weingarten's hand en druk te die stevig, ,.We hebben er allemaal veel verdriet van, waarde collega zei hij har- lelijk. Iemand ate u, die geen vlieg kwaad doet. Van een wraakneming kan geen sprake zijn, nietwaar, want wie zou op u boos ^ijn? Mien kan bijna aanneman, dal het de daad van een waanzinnige is. Wamt er is inwnAre ook niete grotolen De zieke schudde van nwo. ,,N«?en, ik ben njiets kwijtgeraakt. Tenmiinste niets dit ewiiee waarde had.” „Dus toch?” ^^g ik met een mgatig voorgevoel. breekt et duff toch wel ...Ta”, antwoord^Wii iets als een glimlMB ENGELAND. Nieuwe vorstelijke gift. Een neuwo \orwtelijke gjft voor lift’d»- «Ügo doelclndou wordt hellen meegedevld. Een anoniem filantliroop hroft n.l. bepaald d-it na zijn dood eea gift van ongeveer 150. (XX) pond zal warden gesohotueu am do British Humane Association. Dezelfde weldoener hee.t 5000 pond bij gedragen aan lhet „communal service fund” van de „Free men oi the City ol Londou” op voorwaar de dat dit trilde een gelijke soiu zal bij dragen aan de British Humane Association .en aldus tot de stiobtons zal bdiooren. Een rtangtolijke regeling is getroffen' met de „Order of St. John of Jerusellem”. De be dueling is dat do Association voor eeuwig zal worden beheereicht door «te klealea van „rotary”, waarvan de sohMor lid is. Het vooruaamsto werk diT Association te tegenwoordig het exploitceron van een Lon De verkiezing veer het Presidentschap van de Ver. Staten. tegenstander niet bestaat, en hy alleen op het troneel is. Voor de eerste maal wellicht leggen bij deze verkiezingen ook godsdienstige tegen stellingen gewicht ni de schaal, evenals de vraag van de afstamming. Smith wordt ver weten, dat hy Roomsch-Katholiek en ’Het van volbloed Amerikaansche afkomst is. Het gevolg van deze verwyten is, dat iedereen, die zich in Amerika niet voor „vol” voelt versleten, sympathie heeft voor den demo cratischer! candidaat. Zooals gezegd: het is moeilijk in de pro gramma’s van beide partyen sterk divagee- rende beginselen te onderkennen. Hoover beroept zich op zjjn liberaliteit, Smith niet minder. De leuze van Hoover is, dat het repuhli- keinsche regime aan het land een welvaart zonder weerga heeft bezorgd, en -iat men dus goed zal doen met hetzelfde regime voort te gaan. De stelling van Smith evenwel is dat deze welvaart meer schijnbaar is dan reëel. Hij wyst er op, dat ondanks die hooggeroemde welvaart de pachters een angstige crisis doormaken, terwyl n’eri déplaise de énorme ontwikkeling van de industrie honderddui zenden arbeiders tot werkloosheid gedoemd zyn. Over de drooglegging is geenszins de felle stryd ontbrand, dien velen hebben ver wacht. Hoover is voorstander van de droog te, naar men weet, en in den aanvang leek het dat Smith een flesch in zijn vaandel voeren ging. Maar zyn stellingneming is tenslotte niet zoo positief geworden. Hy propageert alleen een amendeering var de wet, die niet gebracht heeft wat men ver onderstelde. Wat het meest verbaast is dat de groote internationale vraagstukken de Amerikaan- sche menigte vrijwel koud laten. De Repu blikeinen stoffen op hetgeen zy in het be lang van de vredesgedachte hebben verricht, maar het gebied van de schadevergoedingen gaan beide candidaten vrywel accoord met he| ^telsel-Coo'lidge, daar geen enkele can- did&it voor het presidentschap het z .u dur ven wagen te zinspelen op toekomstige be- laiftingverhooging. Men behoeft in de buitenlandsche politiek van Amerika niet veel verandering te ver wachten, hetzij den 6den November Hoover Witte Huis verovert, dan wel Al Smith. Alleen de nood der omstandigheden zal wij ziging kunnen brengen in de houding van Amerika t. o. v. de schuldenregeling of de bewppeningskwestie. ~BUlfENLANDSCH NIEUWS." DUITSCHLAND. De Rijnlandcomintesic naar Wiesbaden. Bizonderheden omtrent de ontrui ming der tweede zone. De Rynlandcommissie heeft, naar de So's. Pressedienst meldt, haar huurcontracten e.a. 11 - Zijn huisjuffrouw ontving ons met een bezorgd gwrioht en voorde on» behoedzaam op de teonen loopend, naar de zioxankam-r „Hij is bij bewustzijn”, fhiiftterde zij. „Maar wjndt u liem in godsnaam niet op: de dokter heaft /le uiterste voorzichtigheul bevolen.v Met deze woorden opende zij de deur en liet ons beiden, Becker en mij, binneiigaan. De zieke Lag met gesloten oogen in de kussens. Om zijn hrofd was een breed wit verband waantoor de bleekheid van zijn gezicht rbpop sterker uitkwam. Een poosje stonden wij Rijgend bij zijn en keken hom aan. „Hij is wakker’ fluisterde Becker mij toe, .,zie maar de pupSUcn onder de oogleden) heen Weer bewegen.” Ik fegde vooraiohtig mijn hand op de ®,ni> van den patiënt. „Mijnheer Weingar ten” •«- 1a ffii 20

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1