GK00TE SEIZOEN OPRUIMING S PAAS ABDIJSIROOP De^e Courant komt in vele duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 8500 Domaniale ANTRACIET AÏÏTOON DESSIN G v.h. JOH. DESSING Co., Kantoor: OOSTHAVEN 24. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Zaterdag 7 Januari 1939 No. 19926 ex Uitsluitend ons bekend beter genre. 4 Brieven uit de Hofstad. 77e Jaargang ———ga cTfzouae Series Spotfioopjea IN ALLE AFDEELINGEN. Verlangt U een BETERE kwaliteit Anthraciet 7 10 Korting COUPONS Eerbewijzen aan de nieuwe Raadsleden van Gouda. Het Stoffenhuis wmi omiinG Bah/mann n e .prijzen! Verwachtingen. Mantelstoffen 69 cant Rayé Perlé DÏtbladverschüntdagelijks,behalveZon- en Feestdagen [VERBRANDING (teven» voor echtten- n: Crematie, dragen' voor niet-leden int het verzekering«f«<4 afdeelinga-secreum* 140 c.m. breed vanaf RDAM Goudaschs Courant 24 HAGENAAR. as zaken: bronchitis, asthma Abdijsiroop la thans bovendien nog vtrstsrkt o.a. door het toevoegen van „codeïne”, do sterkste hoestbe- dwingonds stef. Gebruikt daarom IOOS1 goe- leeren P. D. MUYLWIJK. Municipaliteitsnotulen 17 DAMES, wacht niet tot het te laat is, doet Uw voordeel. Bestelt dan: Op alle niet geëtaleerde artikelen 1) 2) 3) 4) Maart 1795. 5) 7) 8) Maart 1797. Dit nummer bestaat uit twee bladen. EERSTE BLAD. voor halve prijzen KWALITEIT UITMUNTEND. MARKT 16 GOUDA GOUDA Een koude wind giert nog om de hui zen. De velden liggen leeg en verlaten in den schemerlgen avond. En de dorre tak ken zwiepen nog als levenlooze dingen in den storm Het is nog volop winter en kouder zelfs dan in het hartje van den wintertijd. Maar de dagen worden al reeds iets langer en wanneer de late zon door de grauwe wolken breekt en alles rondom zet in den wonderen toovergloed van het brekende licht, dan is het of ondanks wind en koude al een adem van. de komende lente ons aanwaalt. En in ons hart worden verlangens wakker, die slechts op de eerste warme dagen schij nen te wachten om als bloeiende ver wachtingen uit te loopen. Dat is de lente, die zich in ons aankondigt nog lang voor ze In de natuur ontwaakt is. Het beginnende, het nieuwe leven, dat een nieuwe heerlijkheid belooft, is altijd de tijd der verwachtingen. Dat maakt de jeugd zoo mooi, wanneer ons leven zijn bloeitijd heeft en overal de knoppen bot ten, waaruit straks de bloesems zullen spruiten, die van het leven een toover- tuln van kleur en geur maken en een maal de vruchten, die de vrucht van ons ieven zijn. We leven nog alleen in ver wachtingen. We kennen het leven nog Biet, maar zien het wonderlijk gekleurd door den bril dezer verwachtingen. Het zal alles anders worden. Het leven is geen toovertuin van geur en kleur, maar veelal een schrille werkelijkheid van zorgen en leed en eindelooze inspanning. Maar wat doet dat ertoe, zoolang we gelooven in de werkelijkheid onzer verwachtingen. De mensch leeft niet in de wereld, waarin hij geboren wordt, maar in de wereld, die geboren wordt in hem. Dat geldt ook hier. De verwachtingen, die zich in ons vermenigvuldigen, geven het leven en de werkelijkheid een kleur, die wij immers voor de werkelijke kleur aanzien en die dat leven, veelal tot eep wonder van heerlijkheid maken. Dat wonder hebben we noodig. Het geeft ons de kracht om te streven en te werken. En het is daar om ook, dat de Jeugd zoo energiek is, omdat ze zoo rijk is aan verwachtingen en zoo vast aan de vervulling dier ver wachtingen ,en zoo vast aan de vervul ling dier verwachtingen gelooft. Maar ook de latere leeftijd kent nog die ver wachtingen, zij het niet zoo bloeiend en veelbelovend en zij het zonder die onver- wlnlijke zekerheid van de vervulling. Is het niet tot onzen dood toe, dat de ver wachtingen om ons bloeien? Het is de -wedstrijd na loting: pr. C. v. d. Kley, 3e pr.W p pr. F. N. Kolster, 5e pr.F n, 6e pr. M. Schrijver, 7eF na, 8e pr. Dan. v. Wijkt leef, 10e pr. D. Lankhuin I. Loo, 12e pr. C. Metsel^ Ruyter, 14e pr. T. Radd Zeen, 16e pr. J. C. Bulk, n, 18e pr. A. Sytzema. jrd van dank sloot de to W. de Ruyter de matei jcretarls, de heer Sytzei ;elijk maakte bij het ultd ele aardige prijzen. ACONIWM Benige der 20 kruiden AKKER 'S v^stMcte gesteld is. De instellingen daarvoor zijn er zwak aan toe en vooral de kunst maakt een moeilijken tjjd door, omdat daarvoor nu eenmaal pas in de laatste plaats geld be schikbaar wordt gesteld. Het is ons altijd nog een raadsel hoe die tweehonderd schil ders die er in den Haag zijn, aan de kost komen. Zy blyven alle bestaan, al is het er dikwyls naar. Hier blijft de Staat in ge breke met alle hulpverleening; hun adres is alleen bij den fiscus nauwkeurig bekend. Dat er te veel kunstenaars zijn, is gemak kelijk te beweren, maar van welk beroep zijn er nu niet te veel? Het instandhouden van wat er eenmaal is kost overal de grootste moeite; van stich ting van iets nieuws kan heelemaal geen sprake zijn. Het is nog niet zooveel jaren geleden dat ernstige plannen bestonden tot •stichting van een hoogeschool in de resi dentie. Deze zou allerlei nieuwe vakken omvatten, praktijk en theorie-studie op al lerlei cultureel en sociaal gebied. Van al deze plannen is niets terecht gekomen, het geen zeer te betreuren is, want het is todh altijd mal dat alle wetenstappelyke studie buiten den Haag gezocht moet worden. Er wonen in onze stad meer studenten dan in Leiden en Delft, want uit beide plaatsen is een groot deel gevestigd in den Haag om dat dit centrum heel wat aangenamer wo nen is en van den Haag uit zijn die beide academie-steden nu eenmaal zoo gemakke lijk te bereiken, dat de afstand niet het minste bezwaar oplevert. Te eeniger tyd zal een hoogeschool voor den Haag een be langrijke levenskwestie worden en zal het niet anders dan dringend noodzakelijk zijn tot stichting daarvan over te gaan. Voor de studie der vakken, die geen laboratoria, geen ziekenhuizen enz. eischt, is de instel ling niet zoo kostbaar1. Slechts behoorlijke lokaliteit en een aantal leeraren zijn noo dig. Aan beide bestaat geen gebrek in deze stad en men zou er geen moeite mee heb ben om beide te vinden. Een hoogeschool en een goed congresge bouw zyn de twee eerste desiderata voor onze gemeente. Zij zouden beiden den Haag nog meer tot een nationaal en internatio naal centrum maken en vooral den toevoer van belangrijke figuren bevorderen. In geen stad van onze grootte in het buiten land mist men deze twee instellingen. Het wordt tijd dat den Haag die leemte aanvult. Maar in 1939 is niet veel te verwachten! Tijdens het oude bewind, van vóór 1795, hadden de Patriotten zich zeer geërgerd aan de trots der Regenten, maar de zelf verheffing der nieuw door hen zelf geko zen regeerders, ging veel verder. Vóór 1795 werden nieuw gekozen Vroed schapsleden door twee toortsdragende stadsboden aan hunne woningen afgehaald en naar het stadhuis geleid; dus tamelijk eenvoudig. Nè 1795 ging die eërste tocht naar het stadhuis met heel wat grooter plechtigheid gepaard en werden de nieuw gekozenen bijna vorstelijk ingehaald. Den dag na de verkiezing werden zy ge ïnstalleerd. Die plechtigheid werd dan reeds om 9 uur in den morg-en door 24 salvo’s uit kanonnen aangekondigd, de vlag wapperde van het stadhuis en de klokken van de St. Jan beierden. Om 11 uur werden de nieuw gekozen raadsleden door corpsen grenadiers en mu zikanten met groote statie aan de Doelen afgéhaald en naar het stadhuis geleid, voorafgegaan door het stembureau en de stadbodeji. Intusschen vaart door de Gouwe. Dec. 1938 zijn 2738 schej jver de Gouwe gepasset I rtulgen moest de brug l terwijl tulks voor 853 sc dig bleek. In totaal werd I laai omhoog gebracht, is van 20 tot en met 29 D /eest. In 1937 zijn 55900 ad I gepasseerd, in 1938 bedrt 1779. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal ƒ3.15 Abonnementen werden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bti onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zü*n dagelijks geopend van 96 uur. Administratie en Redactie Telef. tatert. 2745. Portrelrenta» 48400. Kleurecht en ijzersterk QQ Japonstof 130 c.m. breed bu o«nt een zuiver wollen, l*erQQ solide Japonstof 180 c.m. breed M"* ereeniging opgericht, pelzaal van „Flora” w md de buurtvereen „Zij vergadering stond po len heer L.’ Slinger. Een oners gaven zich als lid 1, bij de openstelling van st te vieren. De op 24 Januari 1795 verkozen Munici- paliteit was slechts een voorloopige stads- regeering, twee maanden later werd een definitief bestuur verkozen. De verkiezing daarvan had niet plaats volgens de methode: „Wie zwygt stemt toe”, zooals de eerste maal het geval was, maar met briefjes. Een in het midden der St. Jan geplaatste kist deed als stembus dienst. Van een werkelijk „algemeen stem- rech” al noemde men het zoo was echter ook toen geen sprake; alleen zij die de „Ware gronden van Vrijheid en Gelijk heid" waren toegedaan, mochten stem men.1 De stemming was ook niet geheim, daar de Municipaliteit vooraf uitdrukkelijk be paald had, dat de stembriefjes duidelijk onderteekend moesten zijn. leus „ge- phrase MODLX. Het afscheid van 1938. Met een zucht van verlichting hebben on getwijfeld zeer velen van het jaar 1938 af scheid genomen. Dat zit er weer op, zoo is de traditioneele uitdrukking van verzuch ting als een netelig karwei is afgeloopen. De lust om zich daarbij te verdiepen in veel retrospectieve beschouwingen zal wel nie mand hebben. En met veel animo in de toe komst kyken is ook niet bepaald animee- rend. Lest heugt best en de herinnering aan de félle koude waarmede wij omstreeks de Kerstdagen zyn geteisterd, zal vooral op den oudejaarsavond wel even zyn aange haald. Hét is in een stad altijd een misère, die sneeuw en die koude. Merkwaardig is dat onze steden alle op mooi weer zijn gebouwd en dat op booze ty’den van regen, wind, sneeuw en koude niet of zeer weinig is ge rekend. In andere landen, waar men wel iswaar nog veel meer met de kuren van den winter heeft te tobben, is veel meer rekening gehouden met dezen boozen de mon. De gevolgen in ons land zyn dan ook weinig aangenaam, hetgeen thans weer duizenden hebben ondervonden. Bij den bouw der woningen ’heeft men een groot aantal eischen te vervullen die de wet stelt maar met den winter houdt men geen re kening. Hoeveel waterleidingen zijn bevro ren en gesprongen? Voor het grootste ge deelte is dit een gevolg van de weinig ver- GO IDSCHE COURANT. stuwkracht van ons leven. Immers zoo- dra we geen verwachtingen meer heb ben, niet gelooven en vertrouwen iets te bereiken dat ons begeerlijk blijkt, heeft het leven geen doel meer voor ons en is - het licht ultgebluscht, waarnaar als naar een vuurtoren we ons streven richten.- Het is ten slotte ook de Inhoud van ons leven. Niet wat we hebben, maar wat we verlangen geeft aan dat leven zijn kleur en bepaalt onze levenswerkzaamheid. Daarom is het goed de verwachtingen te kweeken. Ze zullen anders zijn, wanneer we het leven hebben leeren kennen en onze eigen zwakheid niet meer zoo weel derig, zoo buitensporig, niet meer zoo bulten alle verband met de werkelijkheid als In de jaren, wanneer de eerste bloe sems aan onzen levensboom ontbloeien. Maar ze zullen toch altijd nog moeten uitreiken boven de alledaagsehe werke lijkheid, willen ze onze Inspanning krachtig, ons geloof zuiver, onze stem ming Ideëel houden. Alleen wie uit kan zien over de werkelijkheid heen naar nieuwe mogelijkheden eri verwachtingen kan bouwen, die naar een hooger levens plan heenreiken, zal In zich de kracht hebben voor een arbeid, die zijn leven ook werkelijk op een hooger levensplan heft, zal van zijn leven Iets beters, Iets hoogers kunnen maken. Alleen wie Ide alen kan koesteren, kan zijn levenswerk zaamheid stellen in dienst der mensch- heid en door die werkzaamheid niet al leen het eigen leven ruimer van hori zont, beter en gelukkiger maken, maar ook aan het leven der menschheld wer kelijke waarde kunnen toevoegen. En wat zijn idealen anders dan hoog ge stemde verwachtingen, die het geloof In de waarde van het leven uitspreken en dat geloof ook in het leven willen ver werkelijken? Straks wanneer de lente bloeit, zullen we, of we oud zijn of Jong, zoolang maar de levensenergle niet in ons uitgedoofd is, ook in ons nieuwe verwachtingen zien opbloelen. De huivering dier verwach tingen trilt al om ons en In ons, nu we straks komende de lente voorvoelen. La- ten we ons gereed houden ze met vreug- do te ontvangen als de nieuwe hoop, die rekening gehouden. Met het grootste gemak gen, dat het met wetenschap en kunst goed legt men die tegen buitenmuren, door on- - verwarmde gangen enz., terwy’l ’t niet meer moeite zou kosten om het anders te doen. Op veel wordt toezicht gehouden, maar of de kwaliteit van dezen aanleg wel wordt gekeurd, valt te betwijfelen. De sneeuw is in de stad een gruwelijke plaag en al wordt er krachtig tegen opge treden, het is onmogelijk ons van de mi sère te bevrijden. Weliswaar is een legertje hulpkrachten in de weer geweest, maar veel verder dan de hoofdwegen en dan nog al leen de rijwegen komt men niet. De voet paden zyn aan de welwillendheid der be woners overgeleverd en veel hebben zij daarvan niet te wachten. Slechts een klein deel der bevolking slooft zich uit, maar de rest gelooft het wel en hoopt op spoedigen dooi. Van overheidswege heeft men aan den voetganger min of meer maling. Want ook die voetpaden en trottoirs, die niet aan hui zen gelegen zijn .bijvoorbeeld die om plant soenen, bly ven altijd pnaangeroerd en over geleverd aan de kuren van het weer. We zyn heelemaal van ons uitgangspunt afgedwaald, n.l. een eventueele terugblik op bet afgeloopen jaar. De kranten hebben zich beijverd om heel veel te „blikken” en om nog eens in versneld tempo de gebeur tenissen voor oogen te laten voorbijtrek ken. Het valt daarby op hoe weinig er is dat nu waarlijk eens een stijgende ly’n toont behalve dan de werkloosheid, die ondanks allerlei cyferingen maar alty’d op dezelfde hoogte bly ft of toeneemt. Op het gebied dat men gewoonlyk de cultuur pleegt te noemen, is het nog allesbehalve rooskleurig gesteld. Dit is het Eigenaardige van al die publieke terugblikken, dat zy zich alleen bepalen tot hetgeen onmiddellyk verband houdt met de openbare zaak. Van tal van belangrijke feiten op het cultuurgebied wordt geen of weinig acht geslagen. Hoe was het, om eens een voorbeeld te noemen, gesteld met diverse cultureele vereenigin- gen en stichtingen? Welk beeld gaf hun arbeid in het afgeloopen jaar te zien? Dat is toch alty’d nog iets belangryker dan de vraag of het aantal geslachte varkens in het abattoir toenam. Wat wy uit eigen ervaring van dit ver- eenigingsleven weten, is allesbehalve op wekkend. Er is gemis aan belangstelling en dientengevolge gemis aan financieelen steun. Vele vereenigingen blijven nog maar precies in Heven, maar van eenige krachtige werking kan geen sprake zijn. De Staat kan gemakkelijk belangsteling forceeren door de gelden af te dwingen, maar particulieren missen dat middel en ondervinden zelfs in niet geringe mate den invloed van de han delwijze van den Staat. Alleen de-filan- thropische instellingen krygen nog wel steun, omdat zy hartverscheurende klaag liederen aanheffen en daardoor telkens de gemoederen verteederen. Zy drijven nu meest op een straatcollecte en tegen dit systeem wordt het verzet hoe langer hoe sterker, met als gevolg een daling van de opbrengst. Het zal er dus voor deze instel lingen ook steeds slechter gaan uitzien. Op het gebied van wetenschap en kunst worden de invloeden van den ongunstigen tijd maar al te zeer gevoeld. Wel moge me nigeen zyn opgeschrikt door de statistiek dat in Nederland per dag drie romans ver schijnen en dat de boekenproductie in het was de geheele Nationale Garde bij' het stadhuis opgesteld om de nieuwe heeren te verwelkomen. De installatie zelve had plaats in het stadhuis, waarna andermaal 24 kanonscho ten over de stad klonken. Ziende zulke eerbewijzen, bevreemdt het niet, dat de zoo hoog geloofde lykheid” in de praktijk slechts een bleek te zijn. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 1.30, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prtjs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels ƒ2.25, elke regel meer ƒ0.50. Op de. voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zee? gereducesrden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnn worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. oaosetA

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1