ws T nieuws- en advertentieblal NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA I N OMSTREKEN JRDRECHT, MOERCAPELLE, KVEEN, ZEVENHUIZEN, énz. PK jk-hts i50.00 I ®i i 77e Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen 'I, ZONEN at 22-24, Tel 3353 L. GOUDERAK, HAASTRECHT, MG lgel it Paus 'zijn yer- ■reduceerden OPSTAND BIJ DE LINKSCHE j SPAANSCHE VLOOT? 1 Verwarde en geheimzinnige berichten uit Cartagena. i, Telefoon 2235. Beduchtheid in Duitschland. No. 19975 Maandag 6 Maart 1939 BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, ISCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDI^C Negrin gisteren afgetreden. I; van nkrs/l fW M de St., P&ter, <^>c llvan de zegeningen.; Iff koning’ vi IK Sing Pietei $ia xtyi de ENGELS- WEMPB. Joubertstrast I» STOFZUIGER?] ién van onderstaand» 1 wjj hierin, o.a. vanaf 33^ Duitsch vliegtuig verongelukt. Wrak gevonden. i BINNKNL. I1LJE dat I J zijn onder gaan. Voorwilln» l*1 rede legde de Minister volgens het D.N B. 1U schen toestand, waarmede Duitschland kunnen voordoen. f L J. United Press meldt ,uti Londen: Volgens hofkringen is het bezoek Voor zolderopruimintn, teeds aan huis te ontbiedea v. Beuzekom, Keizentr, e Goudsche Kunstslopfi Jssellaan 84, stopt alle rt ren, mot- en brandfitn Te koop antiek Huispijpw h 150 j. oud noten kast 121 Br. no. 1995 bur. v. d. II Huls te huur, Nobelst» illijke prijs. Te bevr. Hoogstraat 22. In- en verkoop 2e hu4 goederen, v. Beuzekom, Keizergtr. ’robeer eens pr. «w. Ldk Sajet 3, 4, 5 dr. 25 et. WOLBAAL, Hoofitrul (EZELFDE WEG voor WERK Nog een groote partij wik loonenstokken, alle e bollen en dahlia’s vwrii en. De Goudsche Zud.ii« lleekerssingel 82, Telef. Jl loellijk in de Jgen te ig^van de rfabdedee- ïrJva.. DR. SCHACHT KEERT TERUG. Persoonlijk adviseur van Hitler. Dr. Schacht zal binnenkort de leiding op zich nemen van een nieuwe intensieve Duitsche handelspolitiek teneinde te pogen, de huidige kritieke achteruitgang van den export van het rük te stuiten. met T kanten1. Betrj tneeniig makenj en ve$ del e’ deiw adenu i zooi Ikerk van den hertog van Windsor aan Engeland, dat einde Maart zou plaats vinden, voor onbe- 1.1— x£J J -Ix~- 4— 1 .1 .1 Een Jongen gevraagd, k lullaart, Rijwielen es XtM eugestr. 70—72, Gouda. HET BEZOEK VAN DEN HERTOG VAN WINDSOR VOOR ONBEPAALDEN TIJD UITGESTELD. in de jlog- ►rjonnén zyn van we taak hem zr! niykeji adviseur T V mede.j dal B er. jn zijn - staatssecretaris heeft gewerkt; TAIi», wanW zio Pa 11 Spl 11 If P f zij (roept je tor- *1-’ kmml zal K€£$|l leningtlK Invoor iW Jvqlgel ■ir’ 004 «heil |tjfiit doel do|j||Br^l leden aan Zwitserland, waar hy particu liere besprekingen voerde met bevoegde in stanties. Schacht heeft de laatste paar dagen zijn buitenlandsche reizen voorbereid door het voeren van besprekingen te Berlyn met Duitsche industrieelen en exporteurs en 3iADEN bf^EZOND □adhuis uipbaden y proeibaden U( addoek en zeep j insdagsavonds van 5-1 Woensdags van 2—6 w Sproei baden a 10 CENT. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 171 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal /»8.15. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MAI^KT 31, GOUDA. I bü onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef Interc 2745. Postrekening 48400. Duitschland heeft reeds een begin ge maakt met zijn verzet daartegen: Helmuth Wohlhat bevindt zich namelijk op het oogenblik in Roemenië om daar onderhan- delingen te voeren over de uitbreiding van den Roemeenschen petroleumuitvoer naar Duitschland. Volgens industrieele kringen in Duitsch land zy’n Schachts besprekingen over de schulden- en credietenregelingen eveneens reeds begonnen tijdens zijn bezoek kort ge- paalden tijd uitgesteld. Men zegt dat het bezoek zoo goed als geheel afgezegd was sinds het ging om den titel van Right Ho nourable voor de hertogin, op welk punt zoowel de hertog als de koninklijke familie even onwrikbaar waren. Het definitieve bericht, dat het bezoek niet zou plaats vinden is bekend geworden D E zender In Cartagena, tot dusverre in republlkelnsche handen, heeft Zon dagmorgen plotseling bekend gemaakt, aldus meldt het Duitsche Nieuwsbureau, dat een groot deel der eenheden van de republlkelnsche vlqot In opstand was gekomen tegen het republlkelnsche ge- wlnd, om zich aan te sluiten bij gene aal Franco. Dc spreker riep de bevolking van Cartagena op, zich aan te sluiten bij den cpstand en zich terstond aan tc melden bij de marinekazernes De uit zending besloot met het lied van dc falanx en de leus: Arriba espana. Even over tien uur deelde dc zender mede, dat de kustartülerie zich had aan gesloten bij den opstand cn een ultima tum had gericht tot alle nog niet aan den opstand deelnemende schepen om de witte vlag te hijschen anders houden de batterijen vuren. Korten tijd later deelde de zender mee, dat dc in garni zoen liggende marlnestrijdkrachtcn cn eenlge eenheden met de bevolking der stad tegen het republlkelnsche bewind in opstand waren gekomen. Met de kust- artlllerle zouden ook de beide kust forten Galeras Moros on San Julian zich bij de opstandige beweging hebben aangeslo ten. Om half twaalf deelde de zender van Cartagena mede, dat de zender weer tn het bezit van de republlkelnsche over heid was. Republlkelnsche strijdkrachten hadden de stad weer bezet en reeds zui veringsacties ondernomen Uit Barcelona meldt het Duitsche Nieuwsbureau Op de berichten, dat in Cartagena een deel der republlkelnsche vloot en de bevolking In opstand waren gekomen tegen de republlkeinsche aver- held, zijn eenheden der rechtsche oor logsvloot uit Cadiz uitgeloopen In dc richting van Cartagena Naar In Barce lona wordt vernomen, zou het vanmor gen op het voornaamste plein in Carta gena tot geestdriftige betoogingen ge komen zijn voor het rechtsche Spanje. Het DN.B. voegt hieraan too Carta gena is, zooals men weet, de eerste oor- logshaven van ’t republlkelnsche Spanje, waar de geheel republlkelnsche vloot bij een ligt. Verscheidene republlkelnsche kruisers zouden getracht hebben dc haven te verlaten. Volgens berichten uit Cartagena'duren de gevechten nog steeds voort, gelijk ook Gevraagd net Dapieiijt, ieftyd ongeveer 18 jaar, Daems, Zeugestraat 64. iel op 3728. Auto’»»* ’hauffeur. Prima larage H. Weurman. Bof®- Te koop een mooie Ceeshond. Te bevragen: Bogen 30a, Gouda, Tel. Jf Complete Meubil®^ >p gemakkelyk»- betalt Srasmusstr. 1- - - ad zal foede- jerkfl' 1Ir Itoegö- narkle liooft. ,.3U 38^ ,.IU| »3S.W 5850 andere merken 30.—. r In. jaar Uw eigendom. t-ETALAGE. i stofzuigers. Sir Neville Henderson spreekt te Keulen. In een Zaterdag te Keulen gehouden toespraak heeft sir Neville Henderson, de Brltsche ambassadeur te Berlijn, een antwoord gegeven op de tegenover hem te Berlijn uitgesproken beduchtheid over de vraag, welke waarborg er bestaat dat de bewapening niet zal worden gebruikt voor een weloverwogen aanval op Duitschland. Henderson herinnerde aan een van de verklaringen van Chamberlain in het Lagerhuis, waarin deze zeide, dat Indien het waar is dat „anderen niet meer dan wij de bedoeling hebben aan te vallen, wij tot de slotsom moeten komen, dat wy allen deze ruïneuze bewapening ver- grooten uit misverstand on verkeerd be- Srip”. Henderson zeide, dat hierin het wanbegrip het gevaar is gelegen. In dian slechts het verkeerde wederzljdsche hogrlp zou kunnen weggenomen worden, hoeveel beter zou het dan niet voor bei den en voor iedereen om ons heen zijn, aldus Henderson. Na de Jongste verklaring van Halifax n het Hoogerhuls te hebben aangehaald, oat er in Engeland gein partij en geen staatsman Is, die voor het oogenblik een aanvalsoorlog zou overwegen, merkte Henderson op, dat niemand ooit van het wiwche volk steun voor een dergelijke ontlek zou kunnen krijgen. ZU, die het tegenovergestelde gelooven, moeten wol jeneei onkundig zijn van het karakter H öe mentaliteit van het Britsche volk. Mftï?er80n voegde hieraan toe deze ver- S8en van Chamberlain cn Halifax willen aanhalen, omdat hij gevoelt dat vLï? deze langrijke punten eenlg mis verstand in Duitschland bestaat. Hoe udat zal z^n weggenomen, hoe wr het pad zal zijn geëffend voor de >mentrd graan- ulverd per pond 8 t >d. 48 et LeflrmwJ8^!] 0 pd. 50 ct. Wrf. mm. u’s V1U U goedkoop» B”®"1 m Teen dan naar Vaste Waichtateh. M* leysera. Jan Spee norl** er. Waleatra.t voor bui- i denüexport v'iiy moeten bestip het telt, ^at toeleven, j na het particuliere onderhoud, dat majoor Ulick Alexander, de bewaarder van het persoonlyke vermogen van den koning, die verantwoordelijk is voor het inkomen van den hertog van Windsor, hem uitgekeerd door de koninklyke familie, de vorige week met de Windsors in Parys heeft gehad. Naar men verneemt heeft Alexander den hertog van Windsor medegedeeld, dat de koning nog steeds niet bereid is aan de her togin den titel van Right Hon, toe te ken nen, waarop de hertog voor den laatsten keer zeide, dat hy dan niet zöu komen. Toen de hertog van Windsor voor de eer ste maal plannen maakte het vorige jaar voor een bezoek aan Engeland verklaarde hy dat de mogelijkheid bestond dat zijn vrouw de titel zou worden gegeven, niet alleen omdat zy denzelfden rang moest heb ben als haar echtgenoot, maar ook omdat er anders onvermijdelijk verwarring zou ont staan tydens het bezoek. Ondanks de herhaalde verzoeken van den hertog werd hem telkens medegedeeld, dat de koning niet bereid was den titel te verleenen naar men verneemt is de ko ninklijke familie het er over eens, dat, hertogin niet denzelfden rang kan hebben als de schoonzusters van den koning. Np het bezoek van den hertog van Glou cester echter geloofde de hertog teekenen te bespeuren van een matiging in de hou ding van den koning, zoodat hij plannen maakte voor zyn reis in het eind van Maart, maar nogmaals werd hem duidelyk gemaakt dat hy welkom was, maar dat zyn vrouw niet den titel kon krygen en dat het „aan te raden” was haar niet mede te brengen. Dit, zoo verneemt men, moest Alexander den hertog vertellen, die toen zijn plannen liet varen. In hofkringen is men van meening, dat de kansen op een bezoek van de Windsors aan Engeland kleiner zjjn dan ooit. Men voorspelt dat Edward zijn vaderland niet zal terugzien, voordat een lid van de ko ninklijke familie, b.v. koningin Mary, komt te sterven. haKefani ms n)el Mi doch in dat^ de ae géhe(le'®jj Deze maÓO Sint Pifeter gia juist v|ol bouwd. i Voorts deelui'payas nog Pius XII nog geregeld trekken van hy zal eerst Dinsdag naaï de Pauselijke vprtrekjcen op t|e tweede étage gaan. Hij heeft vanochtend een aantal kardinalen ontvangen, en vandaag zal hy nog een aan tal prelaten en paters Salesianen ontvan gen in zy’n particuliere vertrekken. Dinsdag zullqn de audiënties, die de Paus regelmatig aan de leiders van departementen vterleent, beginnen. Zaterdag is de Paus, op weg naar de Sixtynsche kapel, waar hij1 de hulde der kardinalen in ontvangst heeft genomen, op de trappen uitgegleden. Hy heeft daarbij zyn rechter elleboog bezeerd. Na de plechtigheid heeft dr. Galeazzi den Paus onderzocht. Hij heeft medegedeeld, dat Je elleboog licht gekneusd was. 1—5 regels U0, elke regel m 1—5 regels 1.55. elke regel taf' bijslag op den prjjs. IdefdadigW INGEZONDEN MEDEDEeMi de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen wordëdjw handelaren, Advertentiebureau»^ aan het Bureau zijn ingekomerian Gewone advertentiën en' pnge|® prijs Groote' letters en randen, M?t onverbiddelijke vastbeslotep hqt ons c renuitvoei feprek^J Gpebber wBsfilevbr) sdjnrevcn te ft ÜOIimiE M ADVERTENTIEPRIJS: Uit wwuda en omstreken (feehoorende tot den bezorgkring) ’“'eer 0.25. Van buitein Gouda en den bezorgkring: |r f 0.30 Advertentiën'in het Zaterdagnummer 20 - X X1M «Kwlfnj 1 meer 0.60. Op T-„ Dr. Schacht heeft van Hitler persoonlijk I sneeuw. De motor was losgeslagen en lag vyftig meter verder. I Men veronderstelt, dat het ongeluk in I dichten mist is geschied. De vertegenwoordiger van de Lufthansa treffen in de kwestie der „bevroren” schul- te Marseille heeft zich naar Beuilvalberg den en credieten. De actie van Schacht zal binnen enkele weken beginnen met een aantal bezoeken aan het bijzonder Roemenië, waar de jongste Engelsche en Fransche handelsactiviteit in een gebied dat door Berlyn beschouwd sfeer den nationaal-socialistischen lei- hartclijke Engelsch—Duitsche overeen komst, waaraan hij, Henderson, zijn krachten wijdt Thans een nationale verdedigingSraad. Union Radio heeft uit Madrid het vol gende bericht omgeroepen: Zoojuist Is een nationale verdedigings- raad gevormd Deze raad is in de plaats getreden van de regeerlng onder voor zitterschap van Negrin. Hij bestaat uit generaal Seglsmundo Casado als ver tegenwoordiger van het volksleger, Ju lian Bestelro, Carillo, Miguel Hernandez, Eduardo Bala en Gonsalez Martin. Ca sado heeft voor dc microfoon een korte toespraak gehouden, waarin hij o.m zei de: Wij zullen verzet blijven bieden zoo lang wij geen eervolle^1 vrede kunnen sluiten Het Spaansche volk strijdt voor zijn onafhankelijkheid en zal tegenstand bieden zoolang het geen vrede wordt aangeboden. Hij eindigde met de woorden: Of vrede voor de Spanjaarden, of strijd tot den dood. Spanjaarden, leve de republiek, leve Spanje. GANDHI’S VASTEN VERWEKT ONRUST. In de hoofdstad van het Indische staatje Rajkot is Gandhi zijn vasten begonnen zyn vierde groote vasten „voor onbepaal- den tyd” sedert hy de geestelijke leiding op zich nam van de Indische onafhankelijk heidsbeweging. Medegedeeld wordt, dat de bloeddruk van Gandhi van 168 gestegen is tot 180. Zyn gewicht is met twee pond afgenomen. Hij heeft een rustelooze nacht gehad. De vrouw van Gandhi, die sinds 3 Janua ri in een kamp in de buurt werd vastge houden, is per auto overgebracht naar de plaats-waar Gandhi zich bevindt. Mevrouw Gandhi bevindt zich aan zyn bed. Het is niet bekend of zy in vrijheid is gesteld. De Maharatma heeft haar opgedragen vanavond naar het kamp terug te keeren. Dr. Gilder, van den gezondheidsdienst van het congres en andere medici, die Gandhi hebben onderzocht, verklaren dat zyn toestand goed is. (Het verluidt, dat het ministerie van het presidentschap Bombay besloten heeft af te treden, indien de vasten van Gandhi niet vandaag of morgen zal zyn afgeloopen. De katoenbeurs en de effectenbeurs van Bombay zyn vandaag gesloten gebleven, teneinde de actie van Gandhi kracht by te zetten. Bij ongeregeldheden in Benares zijn tien personen gedood en zestig gewond. Brit- sche militairen patrouilleeren. De onder-koning heeft besloten zijn reis door Rajputana te onderbreken. Hy zal zijn nihd: Prftis. |UitflpTek< wijl§ jgei'i haarüjradï h£t is „dknÈÏJe Nataiurlijk ttx het ^Btee^eiW, haar fthoog ,Mei Gok de tójfei ,,0mar zlj'ftreMs doet het!jiug' statfnelSndi J er van begrijpt faij [JAok ,In .alle- gevalt dftWkleï praten en kap. ook ean pi .r— Van tien een naaiFidenwiider v zich wankelend bdrefenl maarTls’ dan toch blij, als zij vemg aangeland'As.De eerste schreden van de Prinses a>jft‘ er dus. ‘4 Het Prinsesje ziet er goed uit. Iedereen Is trotsch op haar. Voor haar leeftijd is zij sterk en goed ontwikkelt Zij begint haar omgeving ook il te „tyrannlseeren”, een hebbelijkheid van alle kleine kinde ren. Zaterdagmiddag mocht zij aan de tafel van de Koningin In Hondrich zitten en haar kraaiende stem klonk boven die van alle anderen uit. Prinses Juliana heeft n.l. een bezoek aan Hondrich gebracht, waar de Konin gin nog steeds vertoeft. De eigenaar van de dorpsherberg, waar H. M. logeert, de heer Reber, is minder zenuwachtig dan de vorige week. Hij vindt het nu zoo langzamerhand gewoon, dat een Vorstin bij hem woont en hij vertelt ook, dat H. M. zeer tevreden is. Zij heeft dat wel niet gezegd, maar de Koningin had het diner, zoo vertelde de heer Reber vol trots, van gisteren van daag nog eens willen hebben en dat was toch een teeken van groote tevredenheid. Prinses Juliana kwam des morgens om. elf uur in Hondrich aan. Jkvr. Felth, in verpleegsterscostuum, droeg de kleine Beatrix, die een blauw manteltje aan had, op haar arm. De Prinses mocht aan de groote tafel zitten. Ook maakte zij kennis met het dochtertje van de familie Reber, dat 15 Maart twee jaar wordt. De Koningin heeft zich geruimen tijd pel zijn den Duitsche» ,op te vopren. Al •k,Bflrac over >de jaarbeur^t els pp, dat deze jaarbcurdfT iVbr'Jdfet hetiDuitschlantf* proven naar zuiMcrejJl iiii het rijk der fhbelen tliulf» heeft zich autarkBcl] >ver het daartpe gpwH noodzaak. op ïfel; «windei); boi Eerste „Dank jej” roept d< DjWhpe<§iiale corr. sesf B<Litri| J .‘ken Het is p ehSorta heefi ader,.ae hel „dknltye”J 4 jcgril rai langstelling gewekt. Men gelooft, dat zich de Cartagecnsche zender vanmiddag toegeett. De zender richt .oproepep tot dc republlkelnsche marine pm trouw te blijven dan de republlkelnsche zaak. Naar verder wordt vernomen, zou het den republikeinen tot dusverre' niét ge lukt zijn den opstand tc onderdrukken. Ook in. dc omgeving van Cartagena zou den felle gevechten geleverd worden. Havas meldt uit Burgos dat radio Na- clonal heeft medegedeeld, dat het gar» nlzoen te Cartagena in opstand is ge-' komen en dat in deze haven liggende republlkelnsche vloot met onbekende hq- stemming gevlucht 1 1 In ae officiöele mededeellng oiptrent den opstand to Cartagena woi*dt*nog ge zegd, dat de muiters onmiddellijk terecht zullen staan 1 Havas meldt nog, dat do telefonische verbindingen tusschcn Madrid «n Car tagena hedenavond nog zeer waren en dat het mogelijk wa$ hoofdstad nauwkeurige inllchtfl verkrijgen omtrent den omvang' muiterij Volgens de offlcieele 1^- ling schijnt de beweging echter]van op zichzelf staande elementen te zijn uit gegaan. h-advertentiën de helft van den prtfsj IGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel igezonden door tëuaachenkomJt van soliede Boek onze ageiiten en moeten daags vóór de plaatsing ineinde van opname verzekerd te ztfn. ïen modedeëlingen bij contract tot xetr gei rden berekend nay plaatsruimte. Betere Heerenmollie» 2.95-3.50'S.M kris. Kalmejjer, SU»»* B^ren MoMèr» ,uJl Jok op Spaarbonnen. Uw adn» ten- en eikenhout, Jan Postmus, R»B Uw costuum ontvl«1*w nodelpersen voor f.* Q. Roelofs, WalMtf^. duits. DE LEIPZIGER MESSE. verschillende Europeesche landen, in Openingsrede van Minister Goebbels. I Minister Goebbels heeft gisteren de morgen in New Delhi aankomen. Dit be- voorjaarbeurs te Leipzig geopend In zijn I sluit heeft in politieke kringen groote be- wrv.. -- - -Jn beschouwd rede legde de Minister volgens het D.N B. langstelling gewekt. Men gelooft, dat zich wordt als zyn eigen economische invloeds- den nadruk op den moeilijken economi- morgen belangrijke ontwikkelingen zullen sfeer der. nat!enaft!-soe!a!ist-l«chAn ut- schen toestand, waarmede Duitschland ders belangrijke nadeelen heeft berokkend, te kampen heeft,' omdat het Duitsche volk bij de huidige verdeellng van de rijkdommen en goederen dezer aarde 1 zijn deel niet heeft gekregen. De Duit- sche leiders hebben zich als gevolg daar- van gedwongen gezien een reeks im populaire, doch onvermijdelijke maat regelen te treffen.. Aan de Engelschen gaf Goebbels daarop den wenk liever geen gemakkelijke crltiek op deze maat- 1 regelen uit te oefenen, doch liever het Duitsche volk te helpen. Ons economisch prognunma is het programma van het gezonde mensche- lljke verstand, betoogde de minister elders In geen geval mogen wij meer invoeren dan wij kunnen Invoeren. Dultsctiland kan slechts zooveel In het buitenland koopen als aan Duitsche pro ducten In het buitenland gekocht wordt. verschillend* buitenljandsche fabrt- •éuïwbare Duitsche jgttdat Schathts nil Hitler^ persL..«M«v(.. Muwde in zaken w n export eh hant «1 evenals1) Von ReUMt|fl tenlanflsche zaken; 4 j De Iritieke toestand vil het rik’ die Schacht zJ den, ^<»rdt onthuld doorliet f^eit, <^at natioiMKal-socialisteii' zelpl toegeven, <|Lt Duitsimland in 1939 ^jjfL 1 buitenlandscLl^ verkokert mo«jt bpvoere^tföt minstens jroceqt meer dan .in het vorig jaar, Mil non een ernstige böpferking van deij impöjt ermijden. Dit m(oet de' Mrking' van Go<j| ihg vierjarenplan noodzj^elijft belemriifg. De (tyke voornaamste export-industrieëïAj’ Whenüsch'e artikelen, steenkool en textiel* jjgoed^reA h^btyen' [Het vorig jaar een ernsti- Agen achteruitgang opdervonden, vergeleken 1937. De uitvier van chemische produc-, ten daalden met 13 percent, die van steen kool met ongeveer 12 percent en die vin textielgoederen met ongeyee,: W percent. De toestand is naar* DuitSchlands meening nog verergerd door wat men noemt „de on- redelyke houding van Engeland en Frank rijk, idie het derde ryk geen volledig han- delsmoyopolie hebban gegeven in midden- en zuidoost-Europa.* Het belang, dat Ritler jnoet hechten aan een nieuwe benoeming van Schacht kan men afleiden uit zya eigen woorden, die hy op 23 Januari in zjjn ryksdagrede sprak: Duitschland moet exporteeren of ten onder eraan. VISCHWATER a de Reeuwyksche PI** Jieuwenbroek en Kalw^n oor 1939 te verpachte* Te bevragen by J. H’^al Cleiweg 20, Gouda. Waarschijnlijk het Duitsche vlieg tuig dat eenige dagen geleden ver- m ist werd. Het wrak van het Duitsche vliegtuig, waarvan eenige dagen geleden werd ge meld, dat het vermist werd, is gevonden op anderhalf uur loopen van de wintersport plaats Beuilvalberg, ten zuidoosten van Huberture, dat slechts drie of vier berg hutten telt en in den winter weinig wordt bezocht. Hierdoor komt het, dat het wrak eerst een week na het ongeluk werd gevon den. Men kan echter eerst met volledige ze kerheid zeggen, dat het gevonden wrak is van het toestel, dat verleden week is ver ongelukt, wanneer men de registratielet- ters weet. In October van het vorige jaar is n.l. een vliegtuig van de route Frankfurt am MainMilaan verongelukt, aan boord waarvan zich ook tien personen bevonden. Dit toestel is nooit teruggevonden. Het wrak is gevonden door een patrouille Alpenjagers op ski's. Uit het toestel werd het geheel verkoolde stoffelijk overschot van negen personen geborgen. Op twintig meter afstand van het toestel werden de lyken van twee anderen gevonden onder de KONINKLIJKE F^MILJE IN ZWITSERLAND. .schreden Prinses Beatrix. Koninklijke baby al. L de Crt,. meldt aan n haa^qprste woorti a w‘qbrd, dat zij dlk- ran fyaar moederen ’aak Roeten'zeggen, niet, iat t heómet jijjtelkeaWüit. (’{/'„Pappië" en (hen, maar 1 Zij Fde beteekeptig fgimlet geheel, b [Prinses klftn ir passem'dóen „-.der zij -‘-aar H# opdracht gekregen, ir de eerste plaats i nieuwe afzetgebieden in het buitenland te zoeken om uitbreiding te geven aan den Duitschen handel met het buitenland, het geen van vitaal belang is. In de tweede plaats moet hy trachten een regeling te begeven om een onderzoek in te stellen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1