NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN NIEUWERKERK, ouderkerk, óudewater, reeuwijk, schoonhoven’, stolwijk waddinxveen, zevenhuizen, Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen 1 Het Duitsche financieele plan treedt 1 Mei in werking. Europa aan den rand van den afgrond. r in alle zaken. :trische »s nu ver af f. 6,15 net draai- wringer »r maand. t én wringt. 78e Jaargang BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, De vlootschouw te Rotterdam. No. 20021 Maandag 1 Mei 1939 i Europa heeft thans Abaddon, de En- te reran, de grote. 'b.g! r e ALPINISTEN VERONGELUKT OP DE FATALE ROTS TE MARCHE LBS DAMES. Op dezelfde plaaté, waar in 1934 konin? Albert den dood heeft gevonden is Zater dag een groep alpinisten door een ongeluk getroffen, dat aan een van hen, een jong meisje het leven heeft gekost. Een aantal jongelieden beklommen de fatale rots te Marche-les-Dames, toen bo ven hen een steen losraakte en een van hen aan het hoofd trof. De getroffene, een neef van graaf Xavier de Grunne stortte omlaag en sleepte in zijn val zyn zuster en twee anderen mede. Hij zelf werd zwaar gewond; liet meisje gedood. De twee anderen bleven in een gevaarlijke positie hangen aan het touw. Zij werden later verlost dooi de Naamsche brandweer. Men zal zich herinneren, dat het graaf De Grunne was die het lijk van koning. Albert vond aan den voet van de rots. liOllkSUlE IIILRAM. IS^rrnarrrmv - - -- ---frrsxrrrKrTTTTTryi^KT^ enz> gel des Afgronds tot zijn Koning ge kozen. De put des afgronds is geopend, waarin Europa thans zijn beste krach ten werpt. Wat zal het dan overhouden wanneer binnen kort de Oude Wereld een Armageddon wordt? En waartoe? Niets beteekent de faam van macht, als deze niet steunt op innerlijke kracht; wan-’ neer die innerlijke kracht steeds meer ver zwakt, wat moet dan het einde zijn Een tweede wereldoorlog zal het Oude Europe, niet meer te boven komen. In ee^ kort ge leden in Duitschland verschenen boek ..Kriegsfinanzen1” erkent prof. Jecht, dal reparatie-betalingen als middel om de kos ten van een gewonnen oorlog op den tegen stander af te wentelen uiterst dubieus zijn. De practijk van de financieele paragra- phen van het Verdrag van Versailles heeft de juistheid daarvan wel geleerd. ledei weet, dat een nieuwe wereldoorlog ■econo misch ondergang voor alle deelnemers be teekent, waartoe dan deze bewapeningspo litiek Op ons, nuchtere Hollanders, d e, te midden van dat waanzinnig streven, waarvan ook wij den druk ondervinden! dit met ontzetting aan zien, maakt het den indruk van moedwillig werken aan den economischen ondergang van Europa. Hitler en Mussolini verklaren in strijd, dat zij vrede verkiezen boven oorlog. Men kan hen op dit punt ongetwijfeld gel qo ven. Cham berlain verklaart de bewapening op te voe ren .,ter consolidatie van den wereldvrede’’. Ongetwijfeld is hij te goeder trouw. Maar intusschen verlamt de agressie eenerzyds alle economische initiatief en eischt de be wapening anderzijds steeds meer van de productieve krachten van alle landen. Wanneer men nu ziet, dat de voorberei dingen voor een modernen oorlog reeds zoo’n inspanning eischen, dat de middelen niet meer te vinden zijn uit normale belas tingheffing en de grens van het physieke productievermogen der volken al wordt be reikt, moet men zich afvragen of een mo derne oorlog wel lang zou kunnen duren? Toen in Augustus 1914 de oorlog uit brak, waren vele economisten van oordeel, dat deze binnen enkele maanden moest ein digen, omdat dan de middelen zouden ko men te ontbreken. Maar na enkele maan den begon de oorlogvoering pas goed; zij duurde 4 jaren, totdat de volken en hun economische hulpbronnen totaal waren uit geput; alle landen zuchten thans nog onder de gevolgen van dien oorlog! Wij begrij pen thans niet, wat een „totale” oorlog nog méér aan inspanning van de volken khn eischen; misschien is inderdaad de maxi- mum-inspanning thans reeds bereikt, maar dan kan men nog het verbruik verder be perken om alsdan de vrijkomende produc tieve krachten voor munitie-, vliegtuig- tn kanonnenfabricage te gebruiken, totdat ook diè productieve krachten zich begeven door ondervoeding en uitputting. Volgens het Alg. Handelsblad waaraan wij deze interessante beschouwing ontleenen is dit het economische aspect van de huidige bewapeningspolitiek, van de „consolidatie van den wereldvrede” en het moderne staatsbolsjewisme Tenzij men nog bijtijds in ziet, dat deze politiek zelfs a! brengt zy niet het aller ergste op den duur toch hetzelfde eco nomische resultaat als een oorlog móét hebben. dan twee kinderen zou hebben, zou hy 15 pct. van 1800 mark of 270 mark moeten betalen. Wy spraken hierboven van verschillend* faciliteiten, welke nog in de uitvoerend" bepalingen van de wet zjjn vervat. Een voorbeeld: Een bediende, een winkelier of iemand met een vry beroep heeft gedurende meer dere jaren weinig of niets verdiend tn wel licht zelfs schulden gemaakt. In 1938 heeft hy echter weer een vry goed inkomen ge had. Hij heeft schulden betaald, wat klee- ren gekocht, een en ander in zyn woning of in zijn bedrijf hernieuwd. In een derge lijk geval zal een nader te bepalen gedeel te van het meerdere inkomen belastingvrij zijn. In bepaalde grensstreken van het rijk heeft de verbetering van de conjunctuur zich eerst later merkbaar gemaakt dan in de rest van Duitschland. Het kan daarom soms onbillijk zijn het meerdere inkomen van een in het grensgebied gelegen onder neming geheel te belasten. In Oostenrijk en in het Sudetenland wordt deze belasting overigens alsnog in het geheel niet ge heven. In het algemeen kan voor deze belasting uitstel van betaling worden verleend, in- d’en de bevoegde autoriteiten er zich van hebben overtuigd, dat de belastingbetaler de verschuldigde bedragen inderdaad niet op de voorgeschreven termijnen kan sto-- ten. Voor 1939 moet de belasting in dr’e gelijke termijnen worden betaald op 10 September, 10 December 1929 en 10 Maart 1940. Van 1940 af geschiedt de betaling in vier gelijke termijnen. f jBOUNBMENTSPBUS: per kwartaal f 2.25, per week 17 cent, overal wwr de beiorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA bj onze agenten en loopers, den boekhandel eA de postkantooren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef latere 2745. Postrekening 48400. Aparte swaggw- coat met ravers, ook geschikt voor zwaardere figuren Leuke mouw- en zakgarnering. rutm vallende awlngrug met diep mlfggende plooi, geheel op crê pe de chine gevoerd In alle «nodetmtan, ook in grijs bedrag vr« ’A worden afgetrokken. De man moet dus de belasting op het meerdere inkomen betalen voor een bedrag van 1100 mart. Een ander voorbeeld: Een man heeft in 1937 9000, in 1938 echter 12.000 mark var- dier.d. Het meerdere inkomen bedraagt dus 3000 mark. 1200 mark zijn vry en daar de man vier kinderen en dus nog eens 1800 (2 x 900) mark vrij van belasting heeft, moet hij deze belasting in het geheel niet betalen. Indien de man echter niet meer Jeugdig-kledende mantel van prinv bouclé-mohair, ge biesd en gegarneerd met rebef-motieven, met bijpassende mouwgarnering geheel op ertpe de chine gevoerd. In manne, reebruin framboise, grijs eierschaal Geslaagde demonstraties. Groote belangstelling. Zaterdagmiddag is een menigte van vele duizenden in Rotterdam getuige geweest van het eerste gedeelte van de vlootschouw, die voor de Willemskade werd gehouden door tien schepen van de Kon. Nederland- sche Marine en tien vliegtuigen. Jammer genoeg was het weer de eenige factor, die dit by uitstek geslaagde marinefeest tegen werkte. Er was alom groote w&ardeering voor de prestaties van de marine. Een aardig nummer, niet in het minst voor de Jantjes zelf, was het wedstrydroeien tusschen opvarenden van den flottieljelelder „Tromp" en den kruiser „Sumatra” en de mariniers. Op beide schepen gaven vlag gen de start en de eindstreep aan. Twee se ries werden geroeid; al dadelyk bewees de bemanning van den kruiser superieur te zijn. Zoowel de eerste als de tweede serie werd door leden van de bemanning van de „Su matra” gewonnen en de later gehouden eind strijd werd door de „Sumatra II” gewonnen. De sloepen, die een eere-vaart langs de kade maakten, werden hartelijk toegejuicht. Een nummer, dat niet zoozeer als kijk spel, dan wel als hoorspel „indrukwekkend” was, werd gevormd doof het afgeven van eenige volle saldo's door de beide groote oorlogsbodems, die tezamen 17 kanonnen tellen. Vyf minuten langs werd om beurten en om de halve .minuut een vol-salvo afge geven, dat ongetwijfeld tot ver in den om trek te hooren was. Daarop gaf de onderzeeboot O 12 een duikdemonstratie. Een zeer gewaardeerd onderdeel van het programma werd gevormd door de volgen de nummers, in bonte afwisseling uitge- De economische aspecten der bewapeningspolitiek. In de Britsche begrooting wordt een be ding van 630 millioen uitgetrokken \r or bewapening de uitgaven voor de civiele diensten bedragen 427.7 millioen. In F.ankryk heeft de minister van financiën de vorige week fr. 15 milliard voor nieuwe bewapeningsuitgaven nang?kondigJ, waar bij op andere uitgaven moet worden bezui nigd. Hoe groot de bewafoningsuitgaven in Duitschland zyn is niet b'kend; evenmin de ItUiaanschedit land koidigt slechts zoo nc en dan eens een kapitaaisheffing of een gedwongen leening aan! Van de anti- K .mintem-landen gee^t Japan nog het n.eeste cijfermateriaal, maar dit is dan ook meer dan „stupendous”, om bij de termi nologie van Sir John Simon te blijven: uit het Aprilnummer van de „Oriënt. Econ.” putten wij de volgende gegevens het tota le nationale inkomen van Japan w’ordt over 1938 berekend op 25 milliard Yen. De be lastingen eischen hiervan 2.4 milliard Yen, de Schatkist moest hiernaast voor de ge wone en bijzondere uitgaven dit jaar nog 5.6 milliard Yen aan leerlingen opnemen; om het productie-apparaat verder in tc richten naar dfe oorlogsbehoeften en tevens in de schatkistbehoeften te voorzien, moe ten de besparingen van het Japansche volk volgens de officieele doelstelling van de spaar-campagne 10 milliard Yen bedragen. Zoodoende zal het Japansche volk de helft van zijn nationale inkomen (afgescheiden nog van den persoonlijken dienstplicht van zes millioen man!) moeten inzetten ter be reiking van de politieke doeleinden der regeering! De „Oriënt. Econ." acht het ge vaar voor een hongersnood in de letterlijke beteekenis niet dreigend... Tn 1913, toen Churchill als minister van marine de Britsche vloot versterkte en de militaire uitgaven opvoerde tot 77 mi’- lioen was de totale Britsche begrooting 196.6 millioen; Engelands buitenlandsche beleggingen bedroegen in genoemd Jaar 3.7 milliard, die gemiddeld 5% rente cf dividend opbrachten, de staatsschuld be droeg nauwelijks één tiende van die van het oogenblik, de Income Tax was 9 d. in het kortom Engeland verkeerde bij het uitbreken van den wereldoorlog in een pe riode van voorspoed, waarin het Ryk over groote reserves, zoowel in eigen land als in de Dominions, de Koloniën en daarbuiten, beschikken kon. Hoe anders is de situatie thans; een be groeting van 1.3 milliard, een staats- voerd door een groep -watervliegtuigen. Klokslag op tijd, half vijf, verscheen een eskader van 4 watervliegtuigen, 2 torpedo- en 2 nevelvliegtuigen, onder commando van den officier-vlieger 2e klasse C. van der Graaf, die een aantal keurige staaltjes van vliegkunst vertoonden. Tot afscheid wierpen de twee torpedo- vliegtuigen, vlak over het watervlak sche rend, oef en torpedo’s uit, hetgeen een fan- tatsischen aanblik opleverde. De vlieger P. Vroon maakte hierna een vlucht met het bijzonder fi'aai gevormde lichte bombardementsvliegtuig Fokker T 8-w, dat nog niet bewapend is. Knap trok de vlieger zyn zilveren toestel in snelle, lage vlucht rakelings voor den wal en tot slot van zyn demonstratie maakte hij een zeer geslaagde „landing” op de Maas. Luid ge juich en applaus vertolkte de geestdrift van het publiek. Ten besluite van de demonstratie ver richtte een eskader, gevormd door den zwa- ren Fokker bommenwerper T 4, uitgerust met drie motoen en twee C .11-w’s, eenige vluchten in verschillende formaties. Op de „Sumatra” en de „Tromp" oefen den tydens dit gedeelte van de demonstra ties de bemanningen met het luchtdoelge schut. De commandant van het smaldeel, schout- by-nacht H. Jolles, die de oefeningen bij woonde, bracht na afloop van de demon stratie een bezoek aan het Maritiem Mu seum aan de Willemskadea Het programma van den avond. Was des middags de belangstelling langs den kant al groot geweest, des avonds over trof de toeloop alle verwachtingen. Reeds lang voor het uur van aanvang bewoog zich een dichte stroom publiek over de wegen, die naar den Maaskant voeren en langs de rivier was het tegen negen uur dan ook stampvol. Van de „Sumatra” en de „Tromp” trok ken de helle fundels der zoeklichten glan zende banen door de donkere avondlucht, banen van louter licht, vegend door de wol kenmassa’s, borend door de rookkolommen, die uit de schoorsteenen opstegen en, dich terbij, streelend langs de wapperende vlag gen aan de masten. Dan, plotseling schoot van de „Tromp" een lichtkogel omhoog, als een groote, groe ne smaragd, daalde gloeiend en glinsterend de kogel neer tot op het water, op hetzelfde oogenblik doofden de zoeklichten. Ook de mijnenvegers, verder op de rivier, doofden de helle lichtbundels, die in wijde cirkels hadden’ rondgezwaaid hoog over de oude binnenstad. Van de „Tromp” schoot een vuurpijl sis send omhoog, ombuigend in een fontein van flonkerende sterren en terstond schoten de zoeklichten weer aan. De manoeuvres met ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 1—5 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—6 regels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer f 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingex bij contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. De betaling met belastingbons. De financieele correspondent van de N. 'f Rott. Courant te Berly’n vestigt er de aan dacht op dat het nieuwe financieele plan officieel heden in werking treedt. De uitvoerende bepalingien zijn verscho nen en door staatssecretaris Reinhardt toe gelicht In het algemeen komen deze bepa Imgen hier op neer: Het ryk, de landen, de gemeenten, di* groepen van gemeenten, de ryksspoorwe gen, de ryksposteryen, de ryksautoweger en andere door den ryksminister van fina.i dén aan te wyzen personen of organisatie- jjjn verplicht alle leveringen en ver der* prestaties voor 40 pct. met belasting bons te betalen en wel 20 pet met belösti ig- bons I en 20 pct met belastingbons II; Par ticuliere personen en ondernemingen hei- ben het recht leveringen voor 40 pet. te betalen met bons. Tegenover het recht van den debiteur, te betalen in belastingbons. staat de verplichting van den crediteur deze bons In ontvangst te nemen. De eerste belastingbons worden op 2 Mei 1989 uitgegeven. De betaling er mede ge schiedt ook voor alle rekeningen, welke op 30 April nog niet zyn vereffend, De bons moeten binnen de rijksgrenzen blijven. Zij zijn binnenlandsche betaalmiddelen. Producten uit het buitenland, welke noch worden verwerkt noch bewerkt in Duitsch land, kunnen niet met belastingbons wor den betaald. Naar men weet, kunnen'20 pet. van de waarde der belastingbons I, welke zich ge durende een bepaalden tijd in het bezit van een belastingbetaler bevinden, ■worden ge bruikt voor het maken van buitenge wone afschrijvingen. De desbetreffende bedragen kunnen worden afgeschreven op elk oeconomisch bezit, hetwelk aan slijtage onderhevig is. Voor een boekjaar, eindigend in den loop van 1939, moeten de belasting bons I zich ten minste gedurende de laat ste zes maanden van het boekjaar, in het bezit van de betrokken onderneming bevin den. Voor de verdere boekjaren gelden de laatste tien maanden. Daar de belastinr- bons van 2 Mei af worden uitgegeven geldt het recht op de buitengewone afschrijvin gen dus voor de boekjaren, welke na 1 No vember 1939 eindigen. Bij de meeste ven nootschappen beantwoordt het boekjaar echter aan het kalenderjaar. In dit geval moeten de belastingbons I dus uiterlijk of 30 Juni 1939 zyn verworven en tot 31 De cember 1939 in het bezit der zelfde ven nootschappen zyn gebleven. Voor elke ver dere twaalf maanden stijgt het genoemde percentage van 20 pet. daarna met 5 pet tot ten hoogste 35 pct. Men zal natuurlijk moeten kunnen bewijzen, dat de desbetref fende bons inderdaad gedurende den gan schen tijd in het bezit van de vennootschap pen zyn geweest. Teneinde hier een con trole mogelijk te maken zal bij de boekhou ding een bijzondere rekening belastingbons I moeten worden Ingevoerd. Het nieuwe plan omvat voorts een bij zondere tegemoetkoming voor de uitvoer- industrie en den buitenlandschen handel. Deze kunnen het bedrag van hun buitenge wone afschrijvingen, overeenkomstig hun bezit aan belastingbons I verhoogen met 10 pet- dus resp. tot 30 45 pet. Dit geldt echter in principe slechts voor deze onder- nemingen, welker uitvoeromzet in het des betreffende kalenderjaar ten minste 25 pet Van den totalen omzet heeft bedragen. Nu zullen natuurlijk vele ondernemingen dit percentage niet bereiken. Maar ook zij zul len worden geholpen, mits hun uitvoer, ver bleken met dien van het vorige jaar geste bn is. In dit geval zullen zij voor elke pet. dezer stijging hun percentage voor e buitengewone afschrijvingen mogen vc'- oogen met 1 zulks echter tot ten hoogste 0 pet. van hun bezit aan belastingbons. Bepalingen voor belastingbetalers. Voor de belastingbetalers bevatten de Uitvoerende bepalingen eenige aangename ’’ewassingen. Hiertoe behoort zeker in de eerste plaats de mededeeling, dat de belas- ‘mg op het zoogenaamde meerdere inkomen '(geheven op het bedrag, waarmede het in komen dat van het vorige jaar overschrijdt) voor 1939 en 1940 slechts zal worden ge neven voor inkomens van meer dan 6000 mark, terwyl hiervoor oorspronkelijk 2409 schuld van meer dan £3 milliardIcome-Tax 5 sh. 6 d. per Engeland teert op zyn bui tenlandsche beleggingen in plaats van als vóór den oorlog middelen beschik baar te hebben voor belegging elders. Cijfers zeggen overigens weinig, vooral zulke astronomische getallen, waar men thans mee werkt en welke te eenen male buiten ons begrip vallen. Geldbedragen hebben wij herinneren het ons uit den wereldoorlog eveneens zeer relatieve be teekenis. Wy meten thans de oorlogs- voorbereidingen aan het physieke vermogen van mensch en productiegoede- ren om vernielingswerktuigen voort te brengen! Wy rekenen in „mankrachten” en de capaciteit van het productie-apparaat Reeds thans, nog in vollen vredestijd, zal ook Engeland voor het huidige bewape- ningsprogram tot aan het maximum van zyn industrieele capaciteit moeten werken. Met Duitschland is dit reeds een jaar het geval; dit land verkeert al enkele jaren in de periode van „Kanonen statt Butter” en nog steeds moet het volk in zijn verterin gen worden beperkt om door dit gedwon gen sparen de middelen te verschaffen, aan de overheid voor haar onrendabel be drijf. Volgens de Duitsche arbeidsleide: s zelf is er thans reeds een tekort van 1 mil lioen arbeidskrachten om het peil der in dustrieele productie te handhaven; men re gistreert de vrouwelyke arbeidskrachten om eventueel de mannelijke te kunnen ver vangen; de beschikbare krachten zijn nu al niet voldoende om straks den oogst binnen te halén! Nog is het vrede, maar Keynes acht het reeds noodzakelyk voor Engeland om 'over te gaan tot een stelsel van „totali taire” economie, omdat bij handha ving van de vrije economie en de gewone wijze van belastingheffing het vrye ver bruik toch te groot zal blijven, het kapitaal de wijk zal nemen en het prgductie-appa- raat niet voldoende op oorlogsproductie zni worden ingericht. Uit het feit, dat de Britsche regeering het grootste deel der bewapeningsuitgaven uit leeningsgeld wil vinden en ook nu de belastingen slechts matig verhoogt, valt af te leiden, dat zy voelt met de belasting, schroef aan het maximum te zijn en dat meerdere lasten het volk slechts langs an dere methoden zijn op te leggen. Waarmede Engeland dan economisch nu reeds zou zijn beland op een punt, dat al verder ligrt dan waartoe het ooit in den wereldoorlog is moeten-gaan. In Duitschland is men reeds zoover... markt was bepaald. Bovendien blijft nog 1200 mark (en dus niet 600, zooals eerst was aangekondigd) vry van belasting, zoo- dat men de nieuwe belasting eigenlijk eerst moet betalen, wanneer men meer dan 7200 mark heeft verdiend. Hierby komt nog cen verder belastingvrij bedrag van 900 mark voor het derde en elk verder kind van der belastingbetaler. Dit is echter nog niet alles. De belasting op het meerdere inkomen, welke oorspron kelijk op 30 pct. was bepaald, is verlaagd tot de helft. Er kunnen bovendien in ver schillende gevallen nog faciliteiten worden toegestaan. Een en ander geldt voorloopig voor 1939 en 1940. Wanneer een belastingbetaler in 1937 15.000 mark heeft verdiend, in 1938 echtei 20.000, dan bedraagt het meerdere inkom «n dus 5000 mark. Heeft deze man nu vyf kinderen, dan krijgt hy voor de jongste drie drie maal 900 of 2700 mark vry van belasting. Hierbij komt bovendien nog hel van 1200 mark, hetwelk in elk geva1 vrij, is, zoodat in het geheel 3900 mark

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1