SS .SS5.A .ESÏÏH! Nieuwe Vista en Matzijde in de modernste dessins van Gebr. SPAAS Deze Courant komt in vele duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 8500 VACANTIE! ex HET STOFFENHUIS 0.26 tot 1.10 Verlaagde Prijzen nt Brieven uit de Hofstad. EERSTE BLAD. I k Bo/i/monn Nieuwe vinding in toepassing van de Goudsche Melkinrichting. ’s Zomers naaf buiten. 78e Jaargang OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, en£ Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen HET is weer zomer. We hebben al vele mooie dagen giehad. En of er veel zullen zijn of weinig, of dit jaar zal lijken op zyn voorganger en zyn vele voorgangers, wan neer zoo zelden de zon door de wolken breekt, zomer’is het. Scholen en bureaux zullen spoedig sluiten, en al wie er maar kans op heeft, neemt zyn vrije dagen. Het teekent op eigenaardige wijze den korten duur van onzen zomertijd, dat we hem met den vacantietijd als ’t ware vereenzelvigen. Twee maanden maar en als het goed gaat nog enkele mooie Septemberweken. Het is niet veel voor heel een jaar. Maar juist, om dat het niet veel is, is het noodig, dat we hem volop en vry'uit genieten. We hebben den zomer noodig met zijn zonneschijn on warme kleuren, noodig voor ons physiek-, maar meer misschien nog voor ons psy chisch leven. En we voelen dat misschien nooit duidelijker dan wanneer hij ons lang onthouden wordt en we humeurig en lastig worden en ons neergedrukt voelen als onder een onzichtbaren last. Het is niet allereerst dc warmte of den zonneschijn, die we mis sen, maar de kleur en de levensvreugde, de vrijheid ook en de ruimte, die hij ons brengt. ’1 Is of wy met het zonnige zomerweer, vrijer geworden van de beschuttende gren zen van ons huis en onze warme kamers ons ook, waar de wereld met zijn eindelooze verschieten als noodend voor ons open ligt, losser voelen worden van den band onzer dagelyksche zorgep, van zooveel onnoodigen rompslomp in ons leven, losser van de enge bekrompenheid van ons dagelijksch tred- molenleven en of met dit gevoel van groo- ter vrijheid van zooveel wat ons leven be lemmert binnen te enge grenzen en wat ons denken vasthecht aan altijd weer dezelfde noodelooze zorgelijkheid en beslommeringen .en zorg ook voor allerlei, in ons weer de oude natuurinstincten doet ontwaken, die ook een leven van eeuwenlange plichtma tigheid en ordelijkheid en netjes in het gareel loopen niet in ons geslacht konden dooden. En als een morgen de zon lacht en de Verten verleidelijk blauwen en een zoele wind ons de sproken in het oor fluistert r?.n een andere en schoone wereld, *'an gooien we overmoedig den knapzak over den rdg en trekken er op uit de wijde we reld in. No. 20066 Zaterdag 24 Juni 1939 Prachtvolle keuze: JAPONNEN en COMPLETS ZEER LAGE PRIJZEN! ONTVANGEN it een botsing ontstond gevolgen met zich mee uto liep een ingedeukt jl van de auto van den slechts wat verf werd lijke Stand. ianus, z. v. D. van Nee- elderblom. Marinus, man en E. J. van Dam. i. de Bruljn 32 jaar te os 30 jaar. in den loop der laatste o 'j daar bij die der particuliere maatschappijen in gekleed en sportief. Dit nummer bestaat uit twee bladen. beeld en attractie voor den vreemden be zoeker. Maar voor een hoofdbureau van politie geldt dit natuurlijk niet in die mate... HAGENAAR. UTRECHT. leschernüng. bestuur der afdëelipg ie Nederlandsche Ver- htbeschermlng is thans de heeren ds. J. F. W. er, F. J. Hakkenberg, onsen, penningmeester erg, algemeen adjunct. 3ft bereids een tweetal ien belegd, en wel a.s. i het raadhuis te Vlist, nd d.a.v. in café „De adaal. MARKT 16 - GOUUA COJC.X e inschrijver. )elft hebben aanbesteed vee winkelhuizen aan de te inscrtfver was de heer lerkerk a. d. IJssel voor epetities O.K.K. rer „Oefening Kweekt d voortaan bij genoeg- elke Dinsdagavond 7.30 in van den heer Ant. de Molenplaats athle- n. de beoefening van de eresse heeft kan zich bestuur opgeven. looibouw- )uw hebben de meeste begin gemaakt. Hoewel le wel van nadeeligen op het te vroeg rijpen j de stand van het ge- leel genomen nog niet Voltana-melk een natuurlijk product, een kostelijk voedsel van hooge waarde. stelling veranderde, dat men niet meer van een natuurlijk product kon spreken. Men is gekomen tot de z.g.n. vlies pasteurisatie, een pasteurisatie- methode, waarbij de melk tusschen pla ten of buizen geleid wordt in een laag van 1 m.M. dikte, welke laag dan aan belde zijden vprhit wordt door heet wa ter. Dit is bereikt met de Voltana-pas- teur, zooals er thans een in het bedrijf van de Goudsche Melkinrichting staat. De melklaag heeft bij de „Voltana”- pasteur een breedte van 170 m.M., zoodat men terecht van een vlies melk kan spreken. In dit apparaat is ten opzichte van de vroegere wijze van verhitten de tijd practisch weggenomen. De melk is slechts gedurende 2 seconden op de tem peratuur van 707570° C. De tempera tuur van 70° C. blijkt n.m.1. voor de melk een critische temperatuur te zijn daar dan de stolling van de elwitdeelen wordt irigeleid. De temperatuur waarop verhit wordt is pl.m. 75° C. Waterverhitting van pl.m. 78° C. wordt toegepast om te voorkomen, dat de melk- deelen een hoogere temperatuur zouden uit te drukken, bevinden zich in de melk. Is het dan te sterk uitgedrukt, om te zeggen, dat melk door de massa nog ontdekt moet worden? Welke stoffen bevinden zivm alzoo in dit wonderproduct? Om enkele te noemen, die bekend zijn: vet, eiwitten, kalken, suiker, zout, ver- schillende vitaminen en hoevele zijneer misschien nog meer in, maar thans nog niet bekend. Waht het is e^i product, waarvan alle geheimen nog niet opgelost zijn. Al de hiervoor genoemde stoffen zijn voor den opbouw, groei on instandhou ding van het lichaam van den mensch noodzakelijk. Vooral de onderzoekingen op het ge bied der vitaminen, levensstoffen zou men die kunnqn noemen, hebben de laatste jaren veel aan het licht gebracht en het is gebleken dat deze voor mensch en dier onontbeerlijk zijn. Melk is de bron van leven, groei en gezondheid, maar dan moet melk», en hierom gaat het, ook melk zijn. Het zoeken is geweest, naar melk in flesschen immers de meest hygiëni sche die alle goede eigenschappen van het natuurlijk product bezit. Men kwam tat de stelling: Melk ge durende den kortst mogelijken tijd en op de laagst mogelijke temperatuur, practisch steriel te maken, waarbij de melk dan melk bleef. Is men daarin geslaagd? Zeer zeker. Men heeft gebroken met het systeem van verhitten, waarbij de melk zelf als warmtegeleider werd ge bruikt, en waardoor het euvel ontstond, dat daardoór de melk te lang en te hoog verhit moest worden om tot een vol doend bacteriologisch effect te komen en Uni en gebloemde zijde, georgette, linnen, enz. gezond te bly'ven. Het is de ware en de eenige ontspanning, waarvan we zoo vaak den inond vol hebben. En we hoeven haat niet aan de Rivièra of in de Zwitsersche bergen of Noorsche dalen te zoeken. Ze is overal te vinden buiten ons huis én onze aagelijksche omgeving, waar we leven als vrye vogels onder God’s ruimen hemel, met geen andere gedachte dan dat het leven grenzenloos en heerlijk is en wij, menschjes, goed doen het niet met onze gewichtigdoe nerij te willen bedisselen en bepeuteren. Daarom is het misschien juist niet aan de Rivièra in de weelderige vormelijkheid der luxe-hotels en langs de stoffige promena des, maar onder het linnen dak van den zwerverstent of in het boerenhuisje aan den rand van de hei of den plas. De tijden zijn veranderd. We behoeven niet meer naar de aangewezen hotels. Onze jeugd, vrijer dan wij waren, kampeert on der den vrijen hemel of zwerft met de tent op den rug ons mooie land door. En Zelfs als volwassenen kunnen we onze vacant.es in het vrye veld doorbrengen met een sim pele matras als eenige slaapgelegenheid, zonder dat we ons zelven in opspraak bren gen of als ordentelijke menschen blameeren. De waarde van het buiten zyn, het in volle vrijheid buiten zijn, is erkend. En daarmee hebben we ons natuurrecht her kregen. Zoodra maar met de ons gewoonlijk zoo krap toegemeten zomerdagen de vacan- ties in het land komen, mogen we naar bui ten om in de vrye natuur onze tydelyke verlossing te vieren van het zware juk on zer maatschappelijke dienstbaarheid en niets anders te zyn dan vrije schepselen op de vrye aarde. Laten we dan van het recht gebruik maken en den korten zomer, dien we te genieten krijgen, zooveel mogelijk buiten doorbrengen. Het kan den zomer werkelijk zomer voor ons maken. En ons leven en ons levensgeluk zullen er meer by winnen dan we gewoonlyk nog vermoeden. (iOHIISCHE COURANT. De N.V. Goudsche Melkinrichting, de bijna veertig-jarige onderneming, die in onze stad onder den naam van „kope ren kannen” algemeene bekendheid en populariteit geniet, heeft een reorgani satie in het bedrijf gebracht, die ook naar buiten van beteekenls is, want door toepassing van een nieuwe vinding Is de groote waarde van de melk voor den ge bruiker verhoogd. De voortschrijdende techniek ook op dit terrein, heeft een aanwinst opge leverd op het gebied van de pasteuri satie, een mooie vinding en ook een be langrijke, omdat de melk, behandeld met de Voltana-pasteur, zooals het ver nuftig apparaat heet, practisch het meest aan rauwe melk beantwoordt, doch, en dit is het voorname, uitsluitend de goede eigenschappen van melk bezit. De directrice van de N.V. De Goud sche Melkinrichting, mevr. D. Valcke- nier de GreeveRozeboom^heeft, zoodra de beteekenis van de nieuwe pasteur was vastgesteld, het bedrijf met de Voltana verrijkt. Daarmede worden de hygiëne en de volksgezondheid gediend, de nieu we vinding verhoogt de waarde van het belangrijke volfcsvoedsel, dat melk is. Melk, wat valt er veel over te zeggen en toch, hoe weinig is er in wezen van dit, voor de voeding van het menschje (het kind) en van den volwassene zoo bij uitstek geschikt product, bij de massa bekend. Melk in wezen meer waard dan goud, melk onontbeerlijk voor den groei van het kind, lang niet voldoende beseft door de(n) volwassene, dat het ook voor hem of haar een zoo bij uitstek geschikt voed sel is. De natuur in alles zop feilloos, heeft ook in de melk een product naar voren gebracht, dat feitelijk tot een der bij- waardoor de melk dusdanig in. samen- zondere gerekend moet worden Het levend wezen, mensch zoowel als dier, is een buitengewoon goed ingerich te chemische fabriek, waarin gemon teerd ^zijn fijn besnaarde werktuigen, dip ieder voor zich een bepaalde functie hebben en bepaalde producten noodig hebben om daar langs chemischen weg producten te fabrlceeren noodig voor den groei en opbouw van het lichaam van mensch zoowel als dier. En al deze stoffen worden in die che mische fabriek aangevoerd in één grond stof „de melk”. Heeft men er wel eens over nagedacht, wat alzoo regelmatig in ons lichaam en aan ons lichaam voor groei en fabricage plaats vindt? Om enkele stoffen te noemen: bloed, één der hoofdbestanddeelen, gal, zout- j zuur (de eenige vindplaats van zoutzuur op aarde is in de maag van den mensch) Verder de stoffen noodig voor den groei van beenderen, hoofdhaar, nagéls, tan den en kiezen etc. En al deze stoffen, noodig voor dien groei of fabricage, om het zoo maar eens rifeerd, zoodat dit de algemeene koopkracht van de burgerij -aanmerkelijk verhoogt. Voor onze stad is dit van groot gewicht, omdat natuurlijke bronnen van welvaart, scheep vaart of industrie, landbouw of grondschat- ten hier geheel en al ontbreken. Door de vestiging van de regeeringsactie en van tal rijke centrale bureauxx wier werkingssfeer zich over het geheele land soms zelfs over de geheele wereld uitstrekt, worden hier duizenden en duizenden personen te werk gesteld die hun inkomen uitsluitend in onze stad besteden en daarvoor dus één der groo te bronnen van inkomsten beteekenen. Na tuurlijk zyn er enkele bizondere bronnen, eenige industrieën en fabrieken, maar zij zullen nimmer de beteekenis hebben die b.v. de scheepvaart voor Amsterdam en Rotter dam heeft en die daar een enorme bron van arbeid en dus van inkomsten beteekent. Hier in den Haag moeten de inkomsten langs andere wegen komen en één daarvan vormen de vele bestuursinstellingen, die hier haar zetel hebben. Vandaar dat aan de stichting dier groo te gebouwen nog veel meer belang voor onze stad gebonden is dan alleen dit van aesthetiek en -verfraaiing van het stads- ADVERTENTIEPRUS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 16 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 ft bijslag op den prijs. Ldefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels ƒ2.25, elke regel meer /0<5fl. Op de voorpagina 58 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnn worden ingezonden door tusschenkomat van «oliede Boek handelaren, Adverbentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Het kan zijn, dat die wijde wereld niet zoo heel wijd blijkt en dat we niet veel ver der komen dan het eerste bosch of de eerste hei. Dat doet er by slot van rekening ook niet zoo heel veel toe. Voor ons gevoel zijn we niet meer meneer zus, die daar in die straat een winkel houdt en raadslid is mis schien of lid der schoolcommissie of meneer zoo, die eiken dag achter een deftig bureau pleegt te zitten om de belangen der mensen- heid te overwegen en die een steunpilaar heet van de maatschappelijke orde, maar zijn we niet anders dan een mensch zonder naam en gewichtigheid als een vqgel onder God’s vrijen hemel, die nergens thuis hooit ’kn op de wereld en voor wien daarom die heele wereld open staat, maar voor witn °°k die heele wereld tot haar eenvoudigsten aatuurlyksten staat is teruggekeerd. En Söarop, o? dat gevoel komt Let alleen aan. We hebben het noodig, qjndat we eens een tWhm®, al is het nog kort, moeten uit- 8®Bpannen wezen uit het gareel niet (tueen Vatl on» dagelyksch werk, maar van onze ^aatpchappelijke positie en gewichtigheid, Van onze wereldsche wijsheid en correctheid, heel de" vormelijke gewichtigdoenerij, waartoe het leven ons allen in meerdere luidere mate verplicht. Die vrijheid, dat uitgespannen zyn werkt op ons als een ver- rissc!liend bad, dat we noodig hebben om llchamelijk, maar vooral ook om geestelijk iteraad Vlist. jdagmorgen gehouden van Vlist waren alle ,g. Na mededeeling van ien stukken werd vast- aengrondslag van den en Burgerlijken Stand, et de huwelijksvoltrek- ordt ten behoeve van een tweetal kinderen, »1 te Haastrecht bezoe- «n bij te dragen. Tot amissie tot wering van rden herkozen de hee- a. Uijttewaal, en tot gerlijk Armbestuur de rekening over 1938 van mbestuur werd in ont- iven op 1340,60 goedge- ve van de Eerste Pols- us-ondernemlng werd bsidie toegestaan van He begrootingswijzlgin- gesteld. Na eén korte ,e verbetering van den I de vergadering ge- keerden kraan is licht gedaan. Wy kunnen nu dus volkomen gerust zyn, dat wy alty'd prima waar ontvangen. Voor het geestelyk heil wordt natuurlijk ook goed gezorgd. Voor&l het muzikale heil gaat onze „gemeentelijke overheid zeer ter harte. Voor de instandhouding van een re- sidentie-orkest geeft de gemeentekas jaar lijks al een bedrag van honderd en tien dui zend gulden uit en nog is dit orkest nood lijdend. De melk is voedsel voor elk, maar de muziek slechts voor een klein publiek! Dit maakt wel eenig verschil. Het zou wol eens interessant zyn te weten hoeveel men schen nu eigenlijk van die muziek profitee- ren. Als wij dat getal dan eens op het be drag deelden, wisten wij het subsidie per hoofd. We zouden ook wél eens willen weten hoeveel vermakelijkheidsbelasting de ge meentekas uit dit orkest trekt. We konden dan eens de rekening goéd opmaken. Er zijn nog veel andere vormen van kunst, die even belangrijk zyn, maar zij deelen niet in die overheidsgunst. Dat is niet billijk, maar het schijnt niet anders te kunnen: juist datgene wat in drie- dubbelen overvloed aan den man wordt ge bracht, wordt nog stevig geholpen, wat nog niet de liefde van het publiek heeft, wordt stiefmoederlijk bedeeld. Daar plukt men al leen nog maar belasting van zonder te vra gen zelfs of er wel sprake is van eenige winst. Het is bekend dat er uitvoeringen zijn gegeven, waarop de optredende aardig wat geld moest toeleggen, maar waar de fiscus nog met een paar tientjes naar huis ging. En dat was even goed kunst! Dié stiefmoederlijke behandeling gaat maar rustig voort en het goedige publiek slikt nu eenmaal alles gewillig, omdat het als regel onverschillig is. Slechts een klein aantal personen maakt zich voor iets warm en de rest gelooft het wel. Zóe gaat het toch ook bij alle verkiezingen en stemmin gen. Het percentage der kiezers dat lid is van een partij is ook zeer klein, het percen tage) dat actief deelneemt aan de partij- actie nog veel kleiner. Vandaar dat men haast niets bespeurt van eenige actie terwyl wy dit schrijven, den dag vóór dat in den Haag de raadsverkiezingen worden gehou den. Alleen liggen er wat strooibiljetten in de brievenbus, waardoor de prullemand nog voller wordt dan anders het geval is. Ondanks de slechte tijdsomstandigheden blijven grootsche plannen niet uit. Thans is besloten tot den bouw van een nieuw hoofd commissariaat van politie. Dat zal dan ko men midden in de oude stad, aan het his torische Spui, waar eertijds al ruim baan is gemaakt voor den bouw van een stadhuis, die echter niet is doorgegaan. Kapitalen zyn daar indertijd aan besteed, maar nu zal er dian iets anders komen. Erkend dient, dat de huisvesting van de politie-centrale op dit oogenblik alles te wenschen overlaat. In 'allerlei particuliere woningen is ze onder gebracht en aan uitbreiding valt alleen te denken door aankoop van nieu^Mjjftjzen, wat gewoonlyk verre van goedkoop is. Wei zou het bureau daar ter plaatse heel dicht bij het nieuwe stadhuis staan, maar wij wejen niet in hoeverre er een nauw con tact pleegt te bestaan tusschen politie en gemeentebestuur. De telefoon heeft echter vele afstanden weggevaagd en ook hier zal dit middel vele moeilijkheden wegnemen. De kosten van een nieuw bureau van po- litié zullen wel niet voor de poes zyn. He1 moet natuurlijk hypermodern worden met al de nieuwste snufjes die er te bedenken zyn op dit' gebied. Doch dat alles kost veei geld. Wel wordt dit in allerlei posten opge- bargen leeningsposten zoodat men na een jaar erJiiets meer van ziet, doch de algemeene uigaven stijgen er w*er aardig door en het nageslacht zal het nog lang gevoelen. I Met eenigen schrik bedenken wij nu al weer den architectonischen wedstrijd die zal ontstaan over den bouw. Na het Museum het Stadhuis en nu dit gebouw! Wat zal i het nageslacht van onzen tijd zeggen? Ge- zorg ucx lukkig dat wy het niet weten. dit noodig Onlangs hebben wy eens opgesomd welke wturv ei x.x vu«w «v— groote gebouwen er in den leep I leiding tot wantrouwen in dit nobele vocht. I kwarteeuw zyn gesticht. Voegen wy aii„ »i(n aonffAwPuH nm Bpt. te bh di<* der DarticulieTe maatschappij Abonnementen werden dagelijks aangenomen aan ons Bureaui MARKT 31, GOUDA btf onze agenten en loopen, den boekhandel en de postkantoren. 01^e da«elük8 geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef. Interc. 2745 Postrekening 48400. MGDLXXXIV. De zorg der overheid. De vaderlijke, in dit geval moederlijke zorg van de overheid voor het heil der bur gers en burgeressen, gaat steeds verder. Tegen alle pogingen om ons bij den neus te nemen wordt gewaakt. Krachtig word ge streden tegen hen die waren vervalschen of ondeugdelyke waar leveren. Eén der ar tikelen was altyd de melk. Dezèxis altyd een voorwerp van aanhoudende zorg der overheid geweest. Inderdaad was want er was in oude tijden wel eens aan- o--- - leiding tot wantrouwen in dit nobele vocht. I kwarteeuw zyn gesticht. Voegen wy daar- Alle middelen zijn aangewend om het te by die der particuliere maatschappijen eu j beschermen tegen de vervatechers. instellingen, dan is onze stad in dat opzicht t Het laatste middel nu is dezer dagen door wel zeer vooruitgegaan. Het is met aHeen onze vroedschap uitgedacht: volle melk mag uit architectonisch oogpunt dat wy dit be- niet tegelijkertijd met afgeroomde melk I zien; aan ieder van deze gebouwen is er vervoerd worden. Och, een vergissing is im-ï' I een aantal personeel verbonden en m en mers menschelyk en een greep naar een vef- regel een gedeelte daarvan goed gesala-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1