7Zl urant reek! :ld 1NDEL ÏLMES IOS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, berkenwüude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle. nieuwerkerk, ouderkerk, oudewater, reeuwijk, schoonhoven, stolwuk waddinxveen, zevenhuizen, FEGE B.O. 2 enz. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen JAPANSCH GOUD NAAR DE VER. STATEN. 1 t ELFSUW PREKEN R STEEN ESTRAAT 20 I Spoorweg-service ook in de restauraties. Roosevelt en Huil verschaften zich politieke pasmunt voor eventueele besprekingen met Japan. No- 2W82 Donderdag 3 Augustus 193978e Jaargang. Vrachtauto op autobus ingereden. )d IEOPEHO volg van. dezen regel brengen de Spoor- in heeft gekregen opnieuw krachtig Noord-China. I B |l EN DEPÓTS 1 - Koning Victor-Emmanuel bii de manoeuvres. Mussolini arriveert per vliegtuig. inz medegedeeld, dat de Britsche kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de Franco per post per kwataal 3.15. duidelijk, dat ook bij de Nederlandsche Spoorwegen de klant, in casu de reiziger, koning is, en dat de eerlang honderd jarige alles in het werk stelt om het den reiziger zoo aangenaam mogelijk te ma ken. J in beschaafde IN. R. KERSSINGEL 1. EEN BRITSCH MARINE- GEHEIM. In het Engelsche Hoogerhuis is een mot’e ingediend, waarin aangedrongen werd op afschaffing van dnikbooten door alle naties. Be minister van marine, lord Stanhope, bestreed de motie en wees er op, dat sedert den wereldoorlog de bestrijdingsmiddelen van de dnikbooten aanzienlijk verbeterd zijn. Wij kunnen thans, aldus zeide lord Stan hope, duikbooten opsporen en onschadelijk maken, omdat wij over een geheim appa raat beschikken, dat ons in staat stelt, de aanwezigheid van een duikboot vast te stel len. Lord Stanhope gelooft niet, dat andere landen in het bezit van dit apparaat zijn. De Engelsche regeering heeft by vroegere 'gelegenheden alles in het werk gesteld om de duikbooten af te schaffen, maar zij is hierin niet geslaagd en met het oog daarop verzette de minister zich tegen -de motie, die hierop werd ingetrokken. nde Jaske). Standaard-artikelen met vaste prijzen. Tal van stations-restauraties zullen worden gemoderniseerd en verbouwd. Naar wij vernemen is men bij de Ne- derlandsche Spoorwegen op het oogen- blik druk doende met een reorganisatie van het restauratiebedrijf, welke veran dering ten doel heeft ook dit en dik wijls zeer belangrijke onderdeel van ’t Spoorwegbedrijf zich te doen aanpas sen aan den modernen tijd. De Spoor wegdirectie toch stelt zich op het vol komen juiste standpunt, dat de reiziger, als klant van het bedrijf, recht heeft op Hedenavond zullen de vijandelijkheden be ginnen. De „Giornale d’Italia” wijst er nogmaals op dat de manoeuvres ten onrechte in het buitenland worden beschouwd als een mani festatie tegien de „omsingel ingspolitiek”. Zy zyn een manifestatie van de kracht der Italiaansche weermacht. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef latere 2745. Postrekening 48400. Abonnementsprijs: Per bezorging per looper geschiedt. Mussolini heeft zich aan boord van een door hem zelf bestuurd driemotorig vlieg tuig gistermiddag uit Rimini in gezelschap yan generaal Pariani en generaal Valle naar het terrein der manoeuvres begeven. Op* het vliegveld Novara, waar de Duce landde, kwam kort daarop ook de ^oning aan, met wien Musdblini een onderhoud van byna een uur had. Daarna bezichtigde de Koning verder het terrein der manoeu vres, terwijl Mussolini weer opsteeg en bo ven het terrein rondvloog, waana hij naar Rimini terugkeerde. Het Ag. Stefani meldt dat divisies van het Po-leger, de „blauwe” party, in den loop yan den dag van Woensdag haar snellen op- marsch van de vlakte van Lombardijs naar het gebied tusschen Asttt en Casal Monfer- rato in Piemont hebben voortgQzet teneinde het hoofd te bieden aan het onverwachte offensief der „roode” partij. Ongeveer 12.000 vrachtauto’s zyn in beweging. In den loop van één nacht heeft de genie over twee rivieren pontonbruggen geslagen ter vervanging van de bruggen, die veronder steld worden door de vliegtuigen te zyn vex’- bnield. Amerikaansche belangen in China tégenover den Japanschen expansie-drang te bescher men Reeds eerder hebben wij te dezer plaatse uiteengezet, hoe Washington dezen tegen Japan gerichten maatregel onver wachts heeft genomen op grond van bui- nenlandsch-politieke overwegingen. Het de mocratische bewind wilde aan den republi- keinschen senator Vandenberg, een mogf- lyke candidaat by de presidentsverkiezingen in 1940, de eer niet gunrten van een-maat regel, welke als tegen Japan gericht in de Vereenigde Staten algemeene instemming zou vinden. Immers, even sterk als de pu blieke opinie in de Ver. Staten gekant is tegen „foreign entanglements” en actieve buitenlandsche politiek voor zoover het Europa betreft, juicht zij tegen Japan ge- richte maatregelen toe. Ofschoon Vanden berg en zijn republikeinsche medestanders isolationisten van het zuiverste water zyn, bleken zy er niet afkeering van uit de ver ontrusting en verontwaardiging der publie ke opinie over de Japansche activiteit po litieke (en verkiezings-)munt te slaan. Roosevelt en Huil zyn hen daarbij echter vóór geweest. Zonder twy'fel zou de president niet tot deze stap hebben besloten, wanneer de op zegging van het Japansch-Amerikaansche handelsverdrag niet uitstekend zou hebber gepast in het kader van zijn buitenlandsche politiek, en op een uitgezocht oogenblik (de Britsch-Japansche besprekingen te Tokio) een bres had kunnen slaan in het isolatio nisme, op een door de isolationistische re publikeinen zelf aangegeven zwakke plek in hun verdediging. Roosevelt en Huil hebben daarmede de instemming der publieke opinie r an een besluit van henzelf weten te verbin den,de Amerikaansche positie in China ver sterkt en eenige politieke pasmunt gereed gelegd voor eventueele besprekingen met Japan over de toekomstige politieke er. economische ordening in het Verre Oosten. Britsch koninklijk bezoek aan België. Eind October. Officieel wordt medegedeeld, dat het En gelsche vorstenpaar by hun bezoek aan Bel gië zich op 24 October a.s. te Ostende zal ontschepen. Een bijzondere trein zal de hooge gasten vervolgers naar Brussel brengen, waar zy zullen worden opgewacht door den koning, de ministers en andere autoriteiten. Den volgenden dag zullen de vorsten op het stad huis worden ontvangen en ’s avonds zal te Brussel een banket worden aangeboden. Donderdag 26 October zullen de vorsten zich naar Antwerpen en Brugge begeven. Kingsford Smith is nog niet vergeten. Nieuwe nasporingen beraamd. Kingsford Smith is nog niet vergeten. Opnieuw zullen pogingen in het werk wor den gesteld de plaats op te sporen, waar de beroemdste vlieger van Australië in 1935, ergens aan de kust van Burma, het onder- spit heeft moeten delven. De Australische minister voor de civiele luchtvaart. Fairbairn, heeft in een inter view medegedee|d, dat hy zich in verbin ding heeft gepteld met den minister van Defensie, Street, met het voorstel een der nieuwe „vliegende forten” van de Royal Australian Air Force, welke binnenkort zullen worden afgeleverd, met het opspo ringswerk te belasten. Minister Fairbairn zeide, dat het feit, dat men in Juni 1937-een wiel van Smith’s ma chine aan de Zuidwestkust van Burma heeft gevonden, het bewys levert, dat zyn vlieg tuig ergens in de buurt moet zyn neerge stort. By nasporingen, welke hier in Februari van het vorige jaar zijn gedaan, heeft men op enkele boomen, welke vlak bij een steile rots stonden, spoien van een voorbij scherend ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den beznrgkring: l5 regels 1.55. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bjjslag op den prjjs. Liefdadigheids-ad verten tien de helft van den prils. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50, Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingex by contract tot zeer gereduceerden prfls Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. NIEUW KRACHTIG PROTEST TEGEN ANTI-BRITSCHE AGITATIE. Verklaring van Chamberlain Lagerhuis. Minister-president Chamberlain heeft het Lagerhuis r..:2.n_ï ambassadeur te Tokio, Crkigle, opdrëdit heeft gekregen opnieuw krachtig te pro- testeeren tegen de anti-Britsche agitatie in elk chocolade^ 60CD8CHE ÜHllAVL I door een warmen dronk, of de warmte door een welkome verfrlssching. Verschillende restaurateurs op de groo te stations, en vooral op de knooppunt- stations, hadden deze perron-bedlemng reeds lang ingevoerd, doch anderen, op stations die er toch heusch wel voor In aanmerking kwamen, deden daar niets aan. Men kan er nu op rekenen, dat men op vrijwel alle belangrijke stations per- ronbedlening heeft. Een ten slotte heeft de Spoorwegdirec tie zich eveneens bezig gehouden met het uiterlijk van de stationsrestauraties, waarbij zij moest ervaren, dat die lang niet allemaal aan redelijk te stellen een zoo groot mogelijke service. Als ge- volg van dezen regel brengen de Spoor- wegen hun klanten zoo snel, zoo veilig on zoo goedkoop mogelijk naar hun j plaats van bestemming, doch zij hebben er thans ook voor gezorgd, dat de spoor- reizlger, als hij onderweg Iets wil eten ‘of drinken, dat kan doen tegen prijzen i en. kwaliteiten, die overal in den lande op alle restauraties dezelfde zijn. Goedkoop en goed. Het is namelijk zoo dat de Spoorweg directie de stastlonsrestaurateurs heeft verplicht, en zij kan dat door middel v^n de pachtcolntracten welke zij met de restaurateurs heeft gesloten, standaard artikelen verkrijgbaar to stellen, en wel tegen standaardprijzen. Tot nog toe was het zoo, dat in de eene restauratie voor treffelijke spijzen en dranken werden verkocht aan het reizend publiek tegen vrij goedkoope prijzen, terwijl het elders slecht of middelmatig was, tegen veel hoogeren prijs. Aan dezen toestand is nu een einde gekomen. De restauraties op de stations leveren nu den reizigers een serie standaardarti- kelcn, zooals koffie, thee, melk, broodjes in diverse sorteerlng, tegen prijzen, die door de spoorwegdirectie zijn vastgesteld, en dus overal in den lande, wstar men ook komt, dezelfde zijn, terwijl de arti kelen ook overal van dezelfde kwaliteit zijn. In het algemeen is de richtlijn ten deze geweest: wat men aan de stations restauraties koopt, moet goed en goed koop zijn. En dat hierin nu eenheid is gekomen, zal zeker door het reizend pu bliek gewaardeerd worden In de tweede plaats is voor verschil lende stations, die daarvoor in aanmer king komen, aan de betrokken restau rateurs voorgeschreven, dat zij perron- bedienlng moesten invoeren, dus perso neel met eet- en drinkwaren langs de stilstaande treinen moesten laten loo- pen, opdat de doorgaande reiziger zich, terwijl hij in den trein blijft zitten, zich het noodlge kan aanschaffen om de eventueel kriebelende maag tot zwijgen te brengen, hetzij de koude te verdrijven vliegtuig gevonden. De groote actie-radius van het „vliegende fort”, aldus minister Fairbairn, maakt het mogelyk, dat enkele dagien aan een grondig onderzoek worden besteed. „Ik weet, dat de kans gering is, dat men liets van sir Charles of zyn machine zal vinden, doch de gelegenheid, welke zich hier biedt, is m.i. te gunstig.” Naar uit Londen wordt vernomen, is nog geen datum voor aflevering der nieuwe ma. chines vastgesteld. (Reuter). Drie meisjes gedood. Twee levensgevaarlijk gewond. Door oververmoeidheid van een vracht- autobestuurder, die 36 uur zonder slaap is geweest, waarvan hy er ruim 24 achter het stuur heeft gezeten, is vanmorgen op den rijksweg Prinoenhage—Etten by Breda een ongeluk gebeurd, waarby drie meisjes op slag zyn gedood en twee zeer zwaar wer den gewond. Een autobus met vijftien meisjes uit het westen van Brabant, die naar de Hero-fa- briek te Breda werdén vervoerd, is by een aanryding door een vrachtauto aan de lin kerzijde geheel opengescheurd. Een autobus van de B.B.A. vervoerde vyftien meisjes uit Hoeven, Oudenbosch en Oiudgastel naar de Hero-fabriek te Breda, waar zy tijdens de seizoendrukte werkten. Tusschen Etten en Princenhage, ter hoogte van de steenfabriek De Bremberg, naderde een vrachtauto, bestuurd door den expedi teur H. van E. uit Bosschehoofd. De auto bus reed langzaam, daar de meisjes eerst om zes uur op de fabriek moesten zyn en het nog pas ruim halfzes was. Tot gfooten schrik van den chauffeur, den dertigjarigen J. A. van Hooff uit Roo sendaal, zwaaide de vrachtauto plotseling naar links. Een aanrijding was onvermijde lijk, daar de vrachtauto een betrekkelijk groote snelheid had. De laadbak drong aan de linkerzijde in de autobus, die aan dien kant van voor tot achter werd openge scheurd. Hoewel de glasscherven den autobus chauffeur om het hoofd vlogen en hy ver wondingen aan het gelaat opliep, wist hy den wagen in bedwang te houden en het portier te openen. Luid- gillend zochten de meisjes een goed heenkomen. Drie dooden jen twee gewonden. Toen de eerste opwinding wat bedaard was, traden de ontzettende gevolgen van de botsing aan het licht. Het bleek, dat drie meisjes op slag waren gedood en dat twee meisjes zware verwondingen hadden opge- loopen. Op den vloer van de autobus lagen de lijken van de 21-jarige Johanna van Vught uit Hoeven en van de 17-jarige Cornelia van Toorn uit Oudenbosch. Op den weg lag het lijk van de 17-jarige Johanna van Ry's- wyk uit Oudgastel, die door haar zuster by de overhaaste vlucht uit de autobus was gesleurd. Het overlevende meisje kreeg een zenuwtoeval, toen zy zag dat haar zuster dood was. De 19-jarige Cornelia Timmermans en de 20-jarige Johanna de Rooy hadden zware verwondingen en beenbreuken opgeloopen. Zy zyn in het St. Ignatiusziekenhuis te Breda opgenomen. Kort na het ongeluk waren de dokters Mol en Hoek uit Etten aanwezig. De ma rechaussee en de gemeentepolitie stelden een onderzoek in en namen den expediteur een verhoor af. Ook de burgemeester van Etten, de heer H. A. Hamilton, en de of ficier van Justitie te Breda, r/r. F. A. J. Deelen, bevonden zich weldra ter plaatse. Oververmoeidheid de oorzaak. De man gaf toe, dat oververmoeidheid de oorzaak van het ongeluk was. Aanvankelijk kon hy zich niets herinneren, maar na eenigen tyd vertelde hy, dat hy Dinsdag avond uit zijn woonplaats Oudenbosch met een lading boonen naar een fabriek te Die penveen in Overysel was gereden. Nadat hy de boonen had afgeleverd, was hy naar Oudenbosch teruggekeerd. Daar had hij een paar uur gerust, zonder evenwel te slaperi. Vervolgens was hy weer op pad gegaan, nogmaals met een lading boonen naar Die penveen. Zyn echtgenoote vergezelde hem •op dien tocht. Weer werd onmiddellyk na dat de bqonen gelost waren, de terugreik aanvaard. De expediteur en, zyn echtge noote zyn ongedeerd gebleven. Hoe hevig de botsing is geweest, blijkt wel uit het feit, dat een ijzeren strip van den laadbak in de zoldering van de autobus is gedrongen. De autobus is volkomen ver- gEDEIRT Roosevelt en Huil aan het be wind zyn, dus sedert 1933, voeren de Vereenigde Staten een handelspolitiek, wel ke volgens hen ten doel heeft de wereld te bevrijden van belemmeringen op den weg naar vrijhandel en welvaart. Op hare wijze heeft de Amerikaansche regeering getracht het economische en handels-systeem, waar in zij gelooft, te verdedigen tegenover het Britsche Empire-protectionisme evenzeer als tegenover de economische en handels- gystemen der totalitaire mogendheden. Washington heeft daarmede wel belangrij ke resultaten, maar geen algeheel succes kunnen boeken, en het heeft zelfs in Zuid- Amerika, dus aan de grenzen van het eigen gebied, de grootste moeite om zijn handels belangen te verdedigen. Het Engelsc’i- Amerikaansche handelsverdrag, vorig jaar •tot stand gekomen, was echter een belang rijk succes voor Huil, omdat daarmede een zekere mate van harmonie werd bereikt tusschen de Amerikaansche en de Britsche economische en handels-politiek. Duitschland staat reeds sinds lang op de „zwarte lyst” van Washington, en de extra rechten op den Duitschen export naar de Vereesigde Staten zyn na de inlijving van Boheinen en Moravië als strafmaatregel nog verzwaard. Ook tegen Italië keert zich het staatsdepartement te Washington: on langs werd de invoer van zyde-producten uit Italië met overeenkomstige extra-rech- ten belast als reeds op alle Duitsche pre-’ ducten rustten. Overigens is er een nuance?* ring te bespeuren in de houding van Was hington jegens de as-mogendheden; tegen over Italië treedt het staatsdepartement coulanter en zachtmoediger op dan tegen over het Derde Rijk. Tenslotte heeft Was hington zyn handels-politiek (waarbij de nadruk valt op politiek) nog verder ge activeerd door op 24 Juli het handelsver drag van 1911 met Japan op te zeggen, waarmede het een druk op Japan hoopt te kunnen uitoefenen, voldoende sterk om de eischen voldoen, iemand, die op een sta tion zijn twaalfuurtje gebruikt of een kopje koffie of thee drinkt, zal het toch wel op prijs stellen als hij dat kan doen in een plezierig en gezellig aandoende omgeving, aan een gedekt tafeltje met j een aardig lampje erop, en zal er minder toe komen als hij moet zitten in een holle en leege ruimte zonder meer, zooals er helaas nog zooveel restauraties zijn te vinden. Vandaar, dat het besluit 4s genomen om alle stationsrestauraties, die daar voor in aanmerking komen, in een gelei delijk temno on te knappen en een mejr modern en gezelliger aanzien te geven. Op kleinere stations zal die modernisee- ring natuurlijk een eenvoudiger karak ter dragen, dan op de grootere, doch zij krijgen successievelijk allemaal een beurt in den loop van de komende jaren. Zij zullen, als dat noodig is, worden verbouwd, van een prettiger aankleeding worden voorzien, een vloerbedekking krijgen, moderne verlichting, kortom alles, wat een eetgelegenheid meer in overèenstemming kan brengen met de eischen, welke de reiziger van heden stelt aan de lokaliteit waarin hij eenigen tijd moet verblijven om iets te gebruiken. Het spreekt vanzelf, dat deze serie ver bouwingen niet in, eens tot stand kan worden gebracht, doch dat daarmee eenigen tijd gemoeid Is. De Spoorwegen hebben op dit punt echter een program ma opgesteld, dat successievelijk wordt afgewerkt, zoodat binnen enkele jaren alle stationsrestauraties ook wat uiter lijk betreft, een aanmerkelijke verbete ring zullen hebben ondergaan. Ook uit deze maatregelen blijkt alweer nield; de vrachtauto is slechts licht bescha digd. j De voertuigen en de lyken der meisjes I zijn in beslag genomen. De lijken zijn naar het St. Elisabethsziekenhuis te Etten over gebracht, waar sectie zal worden verricht. Groote consternatie. Het ongeluk wekte in de Hero-fabriek groote consternatie. Onmiddellyk begaf de directeur zich naar de plaats des onheils. Het Britsche Parlement tot 3 October op reces. De oppositie heeft een amendement op de regeeringsmotie ingediend, dat beoogt o-n het parlement, dat volgens bet besluit van de regeering van 4 Aug. tot 3 October op reces zou gaan, reeds op 21 Augustus weer bijeen te doen roepen. Dit amendement Is met 250 tegen 132 stemmen verworpen. Chamberlain heeft bij de indienin|t d„ rcgeerlngsmotie verklaard, dat het Hui. er ten stelligste verzekerd van kan zjjn, dal het land thans gereed is voor iederen nood- ge'’“' van n°°d echter vóór den vastgestelden datum bij eengeroepen kunnen worden. Bovendien her haalde Chamberlain de onlangs door hem gegeven verzekering, dat indien de regee ring een belangrijke afwijking zou overwe ren van haar erkende politiek, het parle ment in de gelegenheid gesteld zou worden zich daarover uit te spreken zonder op het e:m.a van het reces te moeten wachten. ™or Labour en Sinclair voor voorstel 'einde i Greenwood de liberalen bestreden beide het regeering op grond van de gevaren van den internationalen toestand. In rün antwoord verklaarde Chamberlain, 1 ahGen a^nnemen van het amendement van wn„4Ur ”et aannernen van een motie van "’trouwen in pen anderen vorm zou bete.-- «en, reden waarom hy het Huis vroeg amendement te verwerpen. Hetgeen ge- pcniedde. OOI

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1