De Internationale Toestand ’i 4 A ktfijk! ’W *- NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN rFRGAMEACHT, berkenwoüde, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, NIEUWERKERK, OUDERKERK, 0UDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. 78e Jaargang. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- eh Feestdagen Het nieuws in verkort» I al A I» OP l .IES ■OTIE é-1 Zullen de vredespogingen h, nog kunnen voorkoken OH jjo. 20101 Vrjjdag 25 Augustus 1939 Uit Chamberlain’s rede in het Lagerhuis. Samengaan van Duitschland en Rusland door Prof. Grondijs in Mei reeds voorspeld. vorm. Wapengeweld a r ideni'ireqe, namens de Poolschen President. I O 1 ANG 14 JAAR. le ■- i Frankrijk vast te houden. I De Engelsche minister Wnlifnv hooft IMUNT SNEEK 750 22 10 OLITAN CHOOSE PRACHT HUMQR (de wereld ie McCarthj” Iijj het irende bed< 1 KARENINA” I erwerk met tal I VEN 14 JAAI’. I eciaal verzorgd I OLFSHOND WMr de QOUDA »f Vrijdag 25 l.m. 1 Aug. Let weh O'nadagi) I'ITOF, (dolik hsftf tgevondep, niet steeds IRENE BELLAMY in elds Waaihtid van de lach!! [ifilin der Marine .ES BICKFORD, ►oven 14 jaar. maf 25 cent, "'ietsenstalling. laire Voorstelling tr 25, 40 en 60 cent, 2ND 10.30 uur lollandsche filmster IEYERS in: niet geweldig? fderen leeftijd. 30 en 40 cent, UUR MATINEE ijd met als hoofdfilm der Marine Poolsche ambassadeurs en'J 1 K^ardihaal-staai qck heatt, behalvy ijjÈrigel [nd/en FraiW art de pvjet-Unje.ÜSl idrfyen psscheir PoïSa titóVddiel boven Poffl l)è' P< olsche ambalt 1 ‘ii o 28 AugustuL nader order, wnsoffi CÖMT U—Zen omstreken (behoorende tot den bezorgicringj 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—6 regels 1.55. elke regel1 meéj f 0.80 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 Ueïdadighei’dè-advertentiën de helft; van den Drils. INGEZONDEN MEDEDEELIN^EN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50, Op A' 50 hooger, i kunnen worden ingezonden door tuaschenkomst van «oliede Boek handelaren, Advertentiebureaus en onze agenten en moeten daags vóór de plaats4 aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingex by contract tot zeer gereduceer EMschen president [(B- te voorkomen: „Stalin en Hitler zullen samengaan" zg'.- luidde de voorspellende beschouwing, welke thans is bewaarheid, door prof. Grondijs in Mei van dit jaar gedaan in een rede over „den achtergrond van internationale span ningen en conflicten". Het is merkwaardig deze rede, gehouden voor het Departement Breda van de Ned. Mij. voor Nijverheid en Handel, zooals die afgedrukt is geweest in de „Bredasche Courant", in deze dagen van spanning te herlezen en hier moge iets ge citeerd warden van hetgeen prof. Grondijs toen zeide: „Men spreekt er over, dat Hitler en i Stalin elkaar haten, doch dit is een mythe. 1 Het is ook hoogstonwaarschynlyk. Hebben I de Duitschers de Bolsjewiki niet geholpen 1 om aan de macht te komen. Ludendorff er kent het zelf. Na den oorlog) gaven de Duit schers onderzeeërs aan Rusland, verschaf ten het chemische fabrieken en lieten hun specialisten opleiden op Russische scholen. „Die vorm van samenwerking heeft ge duurd van 1922 tot 1935, dus nog twee jaa: nadat Hitler aan het bewind was gekomen. Zelfs tijdens zijn bewind liet Hitler dus nog Duitsche specialisten op Russische scholen opleiden. „Duitschland en Rusland hebben veel ge meenschappelijke belangen. De coalitie Ja pan, DuifSchland, Italië is niet tegen de Komintern gericht, dat is slechts een vlag, maar wel is deze coalitie gericht tegen En geland, Frankrijk en Amerika. Er Is geen sprake van, dat Rusland ooit deel zal uit maken van een blok tegen Duitschland en Italië. Al een jaar lang heeft de Gepeoe contact met Hitler. Stalin heeft de Russi sche diplomaten in West-Europa daarvan niet op de hoogte gebracht. Stalin liet hen hun gang gaan in West-Europa, maar wan neer er een beslissende stap tegen Duitsch- land moest worden genomen, dan werd de diplomatieke actie plotseling stopgezet. „Opmerkelijk is, dat de vaderlandsliefde i in Rusland weer opgeld doet, in tegenstel- ling met enkele jaren geleden. Peter d<> J Groote wordt geschilderd als een der groot- ste Tsaren en Catharina II is niet langer werelds grootste prostituee, maar de grootste keizerin. Een merkwaardig artikel heeft op 6 No vember j.l. in alle Russische kranten ge staan. Het betrof een artikel van Stalin persoonlijk, dat... 20 jaar oud was! In 1918 had het in de „Iswestje” gestaan. Toenter tijd voerde Duitschland afzonderlijke vre desonderhandelingen met het zelfstandige Oekraine met als prijs petroleum, graan en kolen. Stalin schreef daarop genoemd' arti kel in de „Iswestja” en vroeg aan de Duit schers, waarom zij een afzonderlijken vrede met Oekraine wilden sluiten. „Sluit vrede met ons”, zoo schreef hy, „en wy zijn be reid alle redelijke oeconomische voordeelen- te geven”. Onderhandelingen werden toen geopend. „Nu na 20 jaar herhaalt zich dezelfde geschiedenis ten aanzien van de Oekraine. Stalin publiceerde slechts 6 November j.l. nogmaals het bewuste artikel en hierop zijn onderhandelingen aangevangen. „Een bondgenootschap tusschen Rusland en Duitschland achtte spr. ónmogelijk, maar wel willen deze mogendheden samenwer ken. Hitler en Stalin dragen elkaar weder zyds achting toe. Bedreigingen worden slechts geuit om bii eventueele onderhandelingen meer over wicht te hebben.” Aldus prof. Grondijs in Mei van dit jaar de feiten stellen hem in het gelijk. BELGIë. Wolkbreuk veroorzaakt overstroomingen. Tengevolge van een hevig en langdurig onweer, dat gepaard ging met slagregens hebben zich gisternacht en in den morgen overstrooipingen voorgedaan te Haeren (ten Noorden van Brussel). Het water over stroomde den spoorweg, zoodat tusschen zeven en tien uur gisteravond het verkeer met stoomtreinen op de lynen Brussel- Leuven en BrusselMechelen was gestaakt. Thans rijden de treinen weer. De sporen van het geëlectrificeerde baanvak Brussel Antwerpen staan evenwel nog onder watr-r. Het verkeer op die lijn is nog niet hersteld. Te Brussel zyn tal van kelders onderge- loopen. Tot nu toe wordt nog geen melding gemaakt van ernstige schade, terwijl per- soonlijke ongelukken evenmin voorkwamen. décretaris/ 1L; hir een keer ri}|< had, ;eei JEr wordt eiu tiuit^chli zemdén gevlogen, zijn satieur lewei|«n heeft opdrajj Mat Meaewnd betijeft, isf bepaalde! inlijving van diens! uitgestelÜ. 1 Uitgegeven zijn KonihkijjJ voorpiobilisatie; machtiging i baarmaking van spoorwegenMn verband niét het belaiig val dediging. ‘Verwacht, wordt, dat --r*"- J”4 stand dr. Uolyn|zal worden uïtgenoodigd iiji de regeering zitting !,j 1 halten B^ck h< j*r| vanjlflngel >asöadeür vaa Polen was en is bereid tot vredp- lieyend overleg, In zijn|| rede ih het ,En|jelsche Lagerhuis heeftJ Chdimberlain nog gezegd, dat de Poolschijd lijders .altyd bereid geweest zjjn ’en nogtbereid .zijri hbn geschillen met ’de; Duitsch& regeering te bespreken, als 4y er van oVejfituigd kunnen' zijn, dat deze bespre kingen gevoerd zullen worden zonder he dreiging jmet mpcht öf geweld eh met icker ver^rblawen, dat bjj Het bereiken van een overeenkomst de tèrmën ^aarvan later, zoo wel naar de ïe^erals naar tién geest zou den worden jjdferbiepigfy - Hitler’s Standpunt f «I (De vrije bjaiid in Óqst-Europa. Inzake i de boödsohdp van de Britsche re- g|ering, a»n fli tl er,ïf verklaarde Chamber- 1 f 1;i HieU antwoord vap dén kanselier behelsde watjiflëerkomt op een iijeuwe verklaring van qejpuitsche stelling]/jjvo|gens welke Oost- Euifcpa een sfeer vdnht, waarin Duitsch- land de vrye hand behoort té hebben en dat wanrieer wij of eenig ander larid, dat min- dmïAréchtstreeksch bélang daar heeft, modi- tenlwillen ifttervenieerenj de schuld voor eenjdaaröp volgend conflict bij ons zou lig gen. Nationale belangen kunnen niet door bloedvergieten worden be veiligd. Deze stelling, aldus Chamberlain, vormt een volkomen misvatting ten opzichte van de Britsche positie. Wij eischen geen spe ciale positie op in Oost-Europa, noch vra gen wy, dat Duitschland een nationaal be lang zal opofferen, maar wy kunnen het er niet mee eens zyn, :dat nationale belangen alleen beveiligd kurinen worden door het vergieten van bloqd of het vernielen van andere staten. 1 Gouwleider Forster Staatshoofd van Danzig. Gouwleider Forster is benoemd tot staats hoofd van Danzig. Deze benoeming betee- kent, dat hij in het vervolg kan onderhan delen met andere staatshoofden en niet langer alleen een partijleider is. Hy zou thans bijvoorbeeld Hitler kunnen vragen. Danzig onder zijn bescherming te nemen. In buitenlandsche kringen té‘ Londen i’ men van oordeel, dat deze nieuwe toestand een ontwikkeling mogelijk maakt, volgens welke Danzig langs grondwettelijke lynen tot Duitschland zal kunnen keeren. Roosevelt doet een beroep op den Italiaanschen koning. President Roosevelt heeft den Konirg van Italië een telegram gezonden, waarin hy vraagt: „Voorstellen te formuleeren tot een vreedzame oplossing van de huidige crisis”. De Amerikaansche ambassadeur heeft gistermiddag het verzoek van Rooseveit overhandigd. Dringend beroep van den Paus. Gisteravond heeft de Paus uit zijn werk kamer te Castel Gandolfo voor de radio een. beroep op de wereld gedaan tot behoud van een vrede. Met een krachtige stem zei do I'aus in de Italiaansche taal, dat hij zich op dit hoogst ernstige uur tot de wereld richt te met zijn geestelijk gezag, van God af geleid, om de- geesten terug te voeren tot de stem van recht en vrede. Door zijn mond, zoo zei hij, hoorde de wereld de stem van ('en Christus, in wien allen vertrouwen stel len. Op het oogejiblik nu, ondanks de herhaal de vertoogen, de vrees voor een internatio naal conflict dringender wordt, doet de Taus met vaderlijke bezorgdheid opnieuw een warm beroep op de regeeringshoofdet. en de volken. Het is met de kracht der rede en niet met de kracht van het geweld, dat het recht zijn weg zoekt. Het gevaar Is zeer ernstig, maar er is nog tijd om het te voor komen. Niets is verloren met den vrede, alles kan verloren zijn met den oorlog. Dat de lieden, die de macht daartoe bezitten zulks mogen inzien en terugkeeren tot on derhandelingen. Halifax: Samenwerking geen overheersching door geweld. r van Buitenland sche Zaken, Halifax, heeft gisteravond voor I mtschea SRagerak.j'l 1 BritsphejJ (keek 17 cent, overal vataal |8.1^, IdU^k hwfVgevonaep, n^et fgehjeele wereld, zy fyet ddn, ptscfy-Ppolgeh conflict be- l trekkenen, 13 mans gevuigu een ,jwcwmuv ucuJvkn 2i. 1(1. den Pauskeu een I klemmend beroep van Presddent|Roosevelt ofl deA Koning van Italië, op den Führej’ van het Duitsche Ryk en op den Resident der Poolscha i-epu- bliek om ket mogelijke te doen d^n stryd mët, de Wai^emen te voorkomen j en de gesphillen te beslechten^^itor ,een vredelievend overleg, dan wel op i andere mogelyke wyze zonderMÉa 'Ijloed worde vei‘goten. Daarnaast is Uit de woorden door den Mini^riÈhanibejiain gist^rep in? het Lagerhuis gesproken en door de radio-fede, van Minister Halifax ov^uidelyk geble ken dat Engeland niet andprs Wenscht dan dat he|t gesfflii), waarbij de Engelsche regeeiing zich met de F'ransche garant heeftj verklaard om steun te geven aan Polen, wannéér de onafhankélyjfheid v.wn dien staat 1 woi-dt aangetast, op vredelievende wijze wordt opgelost, iltenvijl ook is komen vast te staan dat Polhn «teecjs bereid is geWeest en’4iog is om door overleg tot eën oplossing te kerakeni, die bejde partyen kift' bevredigen. En niettegenstaande al deze vredespogingen en verklaringen, wordt het van uur tot uur moeilyker te gelooven dat het gewapend Conflict zal kun nen worden! voorkomen, nu IHitler op de boodschap van Chamberlain te kennen heeft gegeven dat de| verplichtingeii door Epgelapd op zich geno men geen wijziging brengen in de opvattingen van den Führer ten aan zien van wat hij noemt de vitale nationale belangeil van hejt Duitsche, Rijk. Toch, nog is de strijd niet ontbrand, al stiuin de partijen tot de tanden gewapend reeds tegenover elkaar en al wórdt het steedfe moeilyker nog een uitweg te vinden, die de partijen zou kunnen vergoenen., Zoolang er geen botte afwijzing is op Roosevelt’s pogen, zoolang niet d° eerste werkelijke aanvalsdaad is geschied, houden wij vast aan he^ spiwikje hoop, dat het menschelijk gevoel en het verstand de overhand móge krijgen over den drang naar het brute geweld, dat de gansche wereld in de diepste ellende storten zal. van gisteravond 7 uur tot middernacht met zyn belang- jCI^ers. geconfereerd. In Berlyn overheerscht de meening, dat cnland de beslissing inzake Polen reeds genomen heeft. sie^^/U^08^011 W01'dt gemeld, dat dè Engelsche en Fransche militaire mis- rorlLu ?!JiZOU<!en terugkeeren, haar besluit hebben gewijzigd en althans itelyk gebleven zijn, De reden is niet bekend. Sinds gisterenavond is een stroom van berichten Jannengekotnen, waar van wij in het kort den inhoud hier weergeven: Volgens den Times-correspondent te Berlijn zouden Duitschland en Rusland tot overeenstemming zijn gekomen inzake een verdeeling van Polen. Volgens het Duitsch-Russische plan zou Rusland het Poolsche gebied hemen tot aan de Wilsonljjn in Oost-Polen, terwijl Duitschland zich te vreden zal stellen met Danzig, den Poolschen corridor en Poolsch West- Silezië. Wat dan van Polen overblijft zou als „onafhankelijke” staat blijven voortbestaan, die geen diplomatieke vertegenwoordiging in het buitenland zal mogen hebben. Polen ontkent een insluiting door troepen van Danzig. President Roosevelt heeft den Koning van Italië verzocht voorstellen voor een vreedzame oplossing te formuleeren. Voorts heeft Roosevelt aan Hitler en den Poolschen president drie voor stellen gedaan om oorlog te voorkomen. Roosevelt is voornemens het Congres in buitengewone zitting bijeen te roepen. De Paus heeft een krachtig beroep op de staatshoofden gedaan. Chamberlain zeide in het Lagerhuis nog, dat de Poolsche leiders altyd bereid geweest zijn en nog steeds zyn hun geschillen met Duitschland te bespreken, echter zonder bedreiging met macht of geweld. Hitler heeft staan^e ^an<^ ^ost'-^uroI>a gevraagd, maar dit kan Engeland niet toe- Halifax zeide in een radiorede, dat Engeland altijd bereid is met Duitsch land samen te werken, maar er moet eenige zekerheid bestaan omtrent de toekomst van Europa. Het Lagerhuis en het Hoogerhuis hebben de volmachtenwet aangenomen. ki-egen1^ aan^re^en van den dag was de Koninklyke goedkeuring ver in semi-oficieele kringen te Berlyn wordt verklaard, dat de rede- voeungen van Chamberlain en Halifax in politieke kringen te Ber- iyn een volkomen negatieven indruk hebben gewekt. Men zegt, dat de Brit- e staatslieden niet het minste begrip toonen voor de Duitsche rechten. van torster tot staatshoofd van Danzig, beteekent, man- 1’ om bescherming van Danzig kan vragen, dat op zoo’u keeren angS £rondwettelyke lijnen tot Duitschland zal kunnen terug- Hedenavond zal Daladier voor de radio spreken. p^e|A™er*l^nsche wnbassades hebben allen Amerikaansche burgers in keereii GU Frailkryk aangeraden naar de Vereenigde Staten terug te wo^’ dat Turky'e vastbesloten is aan zijn verplichtingen jegens Engeland en Frankrijk vast te houden. stopgezeT^ ^oen u^v°er van anthraciet v$n Wales naar Duitschland Hitler heeft vaü rtJkste medewerkers Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan onsÏBureau: MARKT 31. GOUDA b|j onw agenten en loopers, den boekhandel en de postWntooren. Onxe bureaux zün dagelijks geopend van 9—6 uur; Alministraljie en Redactie Telef (jjterc 3745. Postrekening 48400. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per bewrging per looper geschiedt. Francp per post per M ejano heeft niet den Italiaanschen foiling langdurig geconfereerd, be treffende Het tëjgevèn anjtwoórd op de boodschap, van Roosevelt. |BiJtscheg óorlógdbodenfe njianoeüvreeren in de Noordzee en ,jü het 'z 1 HI I il 1 1 Brifsphegtn Apei|ikaaiifcl|e toeristen hebbep van huïi consulaat te Mos kou den raad gAregen hei l#id onmiddeilyk te verlaten eh «a S^ndinavië te rejzen,.®du^Düitschlanmen Polen mijdend.u De laatsre B?Jtscl|e jou|n|li'steA zijn gisteravond uit Berlijn vertrokken, ji’e Vatifiaïistad Hebbel Fransche en Poolsche ambassadeurs en'}de Britsche ^jkgelastigde bezoek gebrachtpan 4én jpe Poo^cl^ ipinfetéy vftiyBuit^nlandsche Zl gjlnig éontaci ipet dq! ambassade^ fes^rék $ehad ihel pen ar ÈJr wordt iljelding gemaaktvran tal Van ’gi’ejsincide. tiuitsahlawi. pyit^che boihbardementsviiegtuigen,|tidi dén h|bbtj gevlogen, zyn^ot dlling gedwongen’ i)é t gekregen |e prOtestee^pji. vooijmobilisatie gelas&é* o 28 ichti^en bij de zeemacnjijls wt na besluiten betreffendeoproeuiyg personeel dering spoorwegen èn‘ betrelilpnde onbruik^- vnvlianrl Lat- Kalortrn" Vaft ’S lailÜS Vei'“‘ deldiging. ‘Verwacht, wordt, dafc bij verergering van den internationalen toe- - 1 stand dr. Colyri|zal worden uïtgenoodigd iiji de regeering zitting te nemen. iJ 1 w Roosevelt’s voorstellen aan Hitle^n den Rooseveit heeft in zijn oproep aan Hitler en don 1 Moscicki de volgende drie voorstellen gedaan om oorh 1. directe onderhandelingen, 2. onderwerping van het geschil aan onpartijdige arbitrage, 3. tot overeenstemming te komen door een procedure van verzoening aan te nemen. De particulier secretaris van president Rooseveit deelt mede, dat de pre sident noch een ander lid van de regeering der Vereenigde Staten zich zal aanbieden als bemiddelaar. De voorstellen van Rooseveit beteekenen niet dat hy een nieuw „München” op het oog heeft. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda 1—5 regels 1.80, élke regel/ meei 1 1.55. elke regel raem bijslag op den prijs. lAefdsdïgheidp- INGEZONDE de voorpagina I Advertentiën •en, Advertentiebureau* en onze - Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname prüs Groote letters èn randen woéden berekqnd naar plaatsruimte. Ma Koning Leopold's dringende opi’oep vi staatshool'den der Oslo-g;-oep ge Aan, dié we< alleen oü de bevolking dier stateB, doch dn d, met uitzondering nog van de dirpet, l»ü het trekkenen, is thans gevolgd een klemmend beroep van 1\ - Tet mogelyke te doen d^n stryd móf de Sva^emen te vooAomen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1