6 mnd. aan NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT berkenwuüde, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle. nieuwerkerk, OUDERKERK OUDKvVATER, rèeuwijk, schoonhoven, stolwijk waddinxveen, ZEVENHUIZEN, enz. Engeland en Frankrijk verklaren den oorlog Duitschland. kunsten No. 20110 I Dit blad Verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen in alle zaken. éfrwringt X De doop van Prinses j Irene uitgesteld. t trische s nu ver- if f. 6,15 letjdraabj vringer r maand l n IsSU1 Koning George sprak tot zün volk. Onze neutraliteit geproclameerd. Vreemde vliegtuigen bovetk ons land. Koning Leopold heeft hét’ opperbevel van het Belgische leger overgenomen. De „Athenia” getorpedeerd. Frankrijk. i Daladier over de taak van Maandag 4 September 1939 77e Jaargang Chamberlain spreekt tot het Britsche volk. Alleen geweld kan Hitller stuiten. t boi wij besloten .hebben, hel I 5 H Onze biedt I land Ltoe- jgskabinet. als eerste Lord van de I I niet bc] zijn- vastl J-l de verzekeringen van steun, die wü j X Men meldt van officieele zijde aan het A.N.P. dat de doop van Prinses Irene, welke was be- paald op 14 September in de t X Nieuwe Kerk te Amsterdam, X J voorloopig is^uitgesteld. eedeahoid ld?en' die m- 1^ me- sagiers m leerlingen’"(lie sou- 1K st Koning George heeft gisteravond in een radioredevoering tot alle deelen van het Britsche rijk o.m. verklaard, dat in dit ernstige, noodlottige uur van de En- gelsche geschiedenis, hij tot ieder gezin van al zijn volken, zoowel in het moeder land als overzee een boodschap wenscht te zenden met dezelfde innigheid van !CVle!e?s ,jeg(;ns ecn leder- alsof hij den over zijn onderdanen zelf top te MET 1400 PASSAGIERS IN DEN ATLANTI9CHEN OCEAAN* Het Britsche ministerie van voorWW ting deelt mede, dat het s.s. „Athmflfr, van de Donaldson Line uit Gl^g( tepde ruim 13.000 ton, met 1430 p^ aan boord, fn den AtlaritischénZ Oceaan twee honderd mijl tep. Westen dér Hebri- den-eilanden garf de Schotschd kust, is getorpedeerd. Het schip vervoerde geen munitie. De passagiers waren bijna allen Amerika nen. Het schip had een 1000 ton idding toen het van Liverpool vertrok. In Liver pool waren 200 passagiers aan boord ge komen, in Belfast ndgTaonderdgn Ameri kanen en Canadezen. De „Athenia" was op weg naar Montreal. Volgens een later bericht is het schip spoe’dlg gezonken/-'--' Vqlgens een hedenmiddag uit Stock holm ontvangen bericht zijn door het Zweedsche jacht „Zuiderkruis” ’dat de Gistermiddag is de buitengewone Ne- derlafidsche Staatscourant no. 171 d. uit gekomen, die een neutraliteitsproclama- tie bevat, waarin de ministers van alge- meene zaken, a.ivan buitenlandsche zaken, van Justitie, van defensie en van koloniën, daartoe door Hare Majesteit de Koningin gemachtigd, ter kennis brengen van een ieder, dien zulks aan gaat, dat de Nederlandsche regeering ter zake van den oorlogstoestand, die is ont - staan tusschen eenige vreemde mogend heden, volstrekte onzijdigheid zal in acht nemen. Art. 1 van de bepalingen dezer proclamatie luidt: <TIn het rechtsgebied van het Konink rijk der Nederlanden, omvattende het grondgebied en watergebied van Neder land, Nederlandsch-Indlë, Suriname en Curasao, de territoriale ^ee en de boven dit grondgebied, dit watergebied en deze z territoriale zee zich bevindende lucht ruimte, worden geenerlei vijandelijk heden toegelaten. Dit gebied mag door geen der oorlogvoerenden als basis voor operation tegen den vijand* worden ge bruikt. DÏsregeeringspersdienst meldt: Hedennacht zijn vreemde vliegtuigen i ons land gesignaleerd. De natio- iit dier vliegtuigen kon niet worden -’vastgestcld. Aangezien meestentijds bo ven de wolken werd gevlqgen, was het niet mogelijk de vliegtifegen. onder vuur te’w.emen De Nederlandsche regeering zal heden ejk van beide partijen, onder verwijz^ig naar öemernst van deze schending onzer door bei$p beloften uitdrukkelijk erken de onzijdigheid, uitnoodigen onverwijld een onderzoek in te sollen naar de vraag of hare strijdkrachten deze inbreuk heb- ^ben veroorzaakt en bij bevestigende be antwoording, alle maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen. In een dagorder welke heden tot "het legt r is gericht, heeft, Koning Leopold het opflter- Ecvel van het leger overgeno^en. drempel der kamers had kunnen schrijden om i” spreken. De moesten den keer in hun loven in oorlog, steeds en steeds opnieuw nebben wij geprobeerd een xjeedzamen weg te vinden uit de ge schillen tusschen ons en degenen, die Tthans onze vijanden zijn. Het is evénwel vergeefsch geweest. Wij worden tot ben conflict gedwongen. Er wordt op ons en vragen de vijandelijkheden te,staken dn i- vreedzame onderhandelirtgen te openen. .Duitschland heeft geweigerd. Het had reeds geweigerd een antwoord te doen geworden aan alle menschen, die „Strijd tegen de vreeselijkste aDer tyrannieën”. Daladler heeft Zondagavond een radio rede gehouden voor het Fransche volk, waarin' hij nogmaals uiteenzette, dat Frankrijk en Engeland alles in het werk hebben gesteld om den vrede te redden en waarin hij, nu dit onmogelijk is ge bleken, een beroep deed op de natie, haar plicht te vervullen. „Fransche mannen en vrouwen”, zoo begon de premier, „sedert 1 September bij het aanbreken van den dag, is Polen het slachtoffer van den meest brutalen en cynischen aanval. Zijn grenzen zijn geschonden, zijn steden worden gebom bardeerd, zijn leger biedt den invaller heldhaftigen tegenstand. De verantwoor delijkheid voqr het vergoten bloed rust geheel op de Dultsche regeering. Het lot van den vrede was in de hOTden van onzer^ijn voor den twee- Hitler: Hij heeft den oorlog gewild. un leven in nnrino I Frankrijk en Engfeland hebben him pogingen om den vrede te redden, ver dubbeld. Nog hedenochtend hebben zij een dringenden stap te Berlijn verricht om bij de Duitsche regeering een laatste* beroep op de vrede te doen en haar te JA vreedzame onderhandelirtgen te openen. vrijheid tusschen de naties zouden ein digen. Dit is het laafste waar tegenover wij ons geplaatst zouden zien. Daarom mpeteij. wij deze uitdaging aannemen. Onze taak zal zwaar zijn en de strijd zal niet bemerkt worden tot slagvelden. Wij 'astbbraden om onze verplichtingen na te komen, en hebben het, vertrouwen d^t God met ons zal zijn. £roote zelfbeheersching, die (Polen getoond heeft gedurende de afgeloopen weken. Na Polen -nogmaalfe gehuldigd te hebben reide .Greenwood, dat de Polen alleen had den gestaan aan de portalen der betftawing, tor verdediging van „ons en alle vnje na ties en wan alles, waaraan wü hechten en wat ons dierbaar was.” „Wü begroeten Polen als ee« kaïperaald, dien wy niet in den steek zullenSaJen. Tot Polejn zeggen wij: Ónze harten zijn met u fen met onze hartert en geheel onze macht» tot den terugkeer van den vrede. Het nationaal- soci^nsme moet definitief omvergeworpen wopden.” Sinclair sloot zich op,wanne wijze 'aan by'de hulde, die Greenwood aan het Pool- sche volk ♦‘i het Poolsch^leger gebracht heeft. Tevens bracht Sintfair warme hulde aan het-* Fransche volk, waafaan hy toe voegde: „Wy Rebben zdo langen tijd zno gpootc voorbereidingen getroffen voor de 'worsteling, waarvoor wü thans geplaatst zijn, dat wjy (hans feegn^ twyfel *ipoger| koesteren- aan’ de ^vastberadenheid, waar-, Het gehate woord „oorlog” is door' En; land i l belofté de vryï hebben tiOlDSCHE BIIIUYI. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkringj 15 regels 1-30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: l5 regels 1.55. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnumme- 20 bijslag op den prjjs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den Drifs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN14 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van snliede Boek handelaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewona adVertefitiën en ingezonden mededeelingeK by contract tot zeer gereduceerden prös Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. •nsteine’’ b&oekt, ijde laatste jaren jjat zü een prae- aat^ormen, moet en bezoeken. Hier dselachtigen „bor gen raadselachtig, ooit etui vorst ge in eiken omzoomen )g, die liniaalrech^ iolz, .een machtig Aan het eind van m boerenhofstede, >uden, zeshoekigen rdt. Rond' 1800 ja- rekening zou deze lomische inzichten bracht hebben. En gewelven wil men t hier reeds 4000 Nieimtinnige eere- In het grauw ve^0j Azen Weg de Ger- teï crematie "naar- gfbracht. rbnd den Oester- 1 jen heiligdom’was odih Ostara. Heide drie grafheqvefs,/ tchenweg naaó^oe n door, $an>fetuit jenzaaipheid op de f n langwerpig sta-- de Germanen hun lebben. prinsessegrachi 4 30—<50 gld.s 35 gld. 30—50 gld 30—50 gld. 30—50 gld. 40—50 gld 20—25 gld. 60 glu gen aanschouwen Vernietigd ïs. Onzekerheid voorbij.” De L^hour-feider; Greenwood, wees op de gewy’zigde atmosfeer ifTTiet Lagerhuis. De onduldbare beklemming der onzeker- hei<| ig voorbij Wij weten thans het ergVe. -,/„.ljg” is door'EnA- uitgesproken ter nakoming van zijn 4 m «yh^onwrikbare voornemens, ‘oiir jheqgip^an Europa te'verdedigen. i mëér geoord dan het uitgesprokei? Woord „oojlog”. Wy hebben den oorlóg hooren beginnen buiten de omheining van dit huis. Wy mogen hulde brengen aan de funens’ de i. Wijdt' t volgens <mede het Fransche volk dezen strijd op neeiftt. Laat my er hier sléfchts aan toevoegen, dat dfe wereld moet weten, dat het Britsche volk onverbiddelyk 'vastbesloten isjjeen ein de te maken aan, de nationaal-socialistilche overheersching en een orde op te bouwen, gevestigd op reöMvaardigheid en vryheid.’1 Een oor] •Met Churchill admiraliteit. De Engelsche regeering Js gerecon-.. "irtrueerd, ,met een^odrlogskabinet, bestaan^ ae uit; Chamberlain, <Ainister«president, Sinion, kanselier van de Schatkist, Halifax, buitenlandsche zaken, Chatfield, ^ordinhtie van de defensie, Winston Cli^ryill, Eersfe Lord van de admiraliteit, Lor£ Sankey, minister zonder poittfediile, Hore ‘Belisha, oorlog, .Kingsley Wood, luchtmacht, 'Samuel Hoare, Lord-zegelbewaarder. Apthony Eden is benoemd tot' minister ^voor de dominions, Lord Stanhppe tot Lord president van den raad, Tnskip tat'lord- kahselier, Andhrson tot minister van bin- nenlindsche zaken en binnenlfindsche veie ligheid. Deze ministers maken -geen deel uit van het oorlogskabinet. Om een zoo tgoed mogelyk óontact tus schen den fninister voor de tiomiyons en het oo/logskabinpt te handhaven,’zal Eden specialen toegang tot het kabinet hebben. Minister Anderson blijft belaet met de voorzorgsmaatregelen tegen (uchtaanvallen. Verdere benoemingen werden gisteravond "niet verwacht. reddingsboot opmerkte, 200 sohlpbreu- kelngen gered. Een Noorscfil scïiip zou t 800 schipbreukelingen aan boord-hebben. Een aantal passagiers werden door den toroedo getroffen en gedood. In de Ver. Staten is men over het tor- pedeeren van het gassagiersschip zeer ontzet, en de verontwaardiging is even groot als Kij dè ramp van de Lusitania jjuden wereldoorlog. Er was hier geen ’sarake van munitidvervoer of^antier oor logsmateriaal. Aan boord bevonden zich uitsluitend Amerikpnen en Canadeezen die naa» hun land terugkeerden. Volgens een nadpr bericht zijn Zweed sche schepen terstond uitgevaren* om dq schipbreukelingen over te nemen. De Duitsche Admiraliteit’zegt dat het niaij waar is, dat jde „Athenia” door een Duitsche torpedo is ^troffen. Vermoede- lijk is hét schip geloopeh op een Engel- *"r sche mijn. De Duitsche strijdkrachten hettoen opdracht geen passagiersschepen te’ treffen. onze bondgenooten het beroep gedaan *dc uitdaging te aanvaarden van een be- ginsel, dïit, indieri het zou overheerschen, I noodlottig zou zijn voor iedere beschaaf- «wi» bwvmxuvü ««x» I de orde op de wereld. Het is dit beginsel, H den laatsten tijd hun stem ten gunste dat een staat vproorldbft door op z&f- J zuchtige wijze geweld nfr te streven, de door hem aangegane verdragen en zijp plechtige beloften te negeeren. Het is dit beginsel, dat het gebruik Van geweld of de bedreiging met geweld jegens de vereiniteit en onafi/ankclijtecid van an’ derc statei^sanctionneert. Een dergelUfc- beginsel van geweld! is" zeer zeker de prinflkjéve leer, dat malht recht is. Inzien ditneginsel over de Sc heele wereld zou worden gevestigd, zou de vrijheid van ons eigen land en van het geheeje Britsche gemeengbest x«th naties in gevaar komen, doch nog veel meer dan dit. De volkan van de wereld I zouden in den ban worden gehouden van vrees en all? verwachtingen op een duur- i zamen vrede en veiligheid, van recht en nun noen oni uen vreue ve-vcsw^vn. ucvmuvu vuO/wu«.. - stand,* waarin man geen vertrouwen ,^ou kunnen stellen in eenig woord, Zoeven door den leidar Van Duitschland, een toestand waarin geen enkèl f volk zich ip veiligheid kan gevoelen. x Ondragelijke toestand. ï)efe toestand was ondraaglijk geworden en nu'wij besloten .hebben, er eenfeinde aan te maken, weet*ik, dat gij< alipn uw rof daarin zult spelet. mat kalmte en dapperheid' Op een oo^enblik als dit vormen uit het Britsche ryk ontvangen hebban, een bron Van diépe aanmoediging' voor ons. Wanneer ik mtfn toespraak zal hebben geëindigd, zullen legeering .zekere gedetailleerde .aankondigingen worden geda daaraan uw volle aandacht. ®e jegeering heeft plannen gemai w wplke het mogelijk zal zijn, de werkzaamheden der nati^ voort te zetten te. de dagen van druk en spanping, welke voor ons kunnen liggen.^ Deze plannen echter hebben uw hulp noodig. Gij kunt uw deel op u nemen bijl de strijdende 'diensten of als vrij williger bij een van de takken der civiele defendie. Wanneer date het geval’is, zult gjj u aanmelden voor dienstverrichting in overeenstemming met* de instructies, die gij ont^angtf Wjj zuilên $trüdén tegen het bi-uïè geweld, tegen kwade trouw, tegen onrechtvaardigheid en tegen yervolging. Ik ben er zekpr van, dat het goede recht in den strijd tegen deze dingap de overhand vzal behouden.. God zegene ons’ allen.”- U In zyn LagerhuisreA die Chamberlain daarop hield, wees de Minister er op, (iat alles waarvóór hy gewerkt en gehoopt heeft tfedur^nde’ zyn openbare leven in puin la r gestort. Het e'enige, dat vbor gebleven, is, '(zoo besloot hy, f ^velk vermogen ikr bezit ning van onze gaak. •^welke rol ik wellicht EEN OORLOGSKABINET GEVORMD. ZONDAGMORGEN klokslag 11.15 (Britschen zomertijd) richtte de Britsche eerste minister,'Chamberlain, zich tot de Engelsche natie over alle Engelsche zenders, voor het uitspreken van de volgende toe spraak Ik spreek in het kabinetsvertrek in Downing Street 10. Hedenmorgen beeft de Britsche ambassadeur in Berlijn de Duitsche regeering een laatste nota overhandigd, verklarende dat, tenzij wij van haar vóór elf uur ver namen, dat zij bereid is haar troepen uit Polen terug te rtkken, de staat van oorlog tusschen ons zal bestaan. Ik moet u thans mededeelen, dat geen belofte van dien aard is ontvangen en dat bijgevolg dit land in oorlog is niet Duitschland. Gij kunt u voorstellen, welk een bittere slag het voor mij is, dat heel jriijn lange worsteling om den vrede te rédden gefaalÖ heeft. Toch kan ik riet gelooven, dat er iets meer of iets anders bestaat, wat ik zou hebben kunnen doen en dat meer succes zoujjebbeh gehad. L „Hitler wilde niet.” Tot on^iet allerlaatste oogenblik zou het volstrekt mogelijik geweest .zün een vreedzame regeling met eere tot stand te brengen tusschen Duitschland enraen, maar Hitler wilfe zulks niet. Klaarblijkelijk had hij besloten, Polen aan to vallen, wat er ook gebeurde, en hij zegt thans wel, dat hij redelijke votwstellen naar voren heeft gehecht, welke door de Polen Werden verworpen, maar dat is keen waamchtige verklaring. Ie voorstellen werden «dhit getoond aan de Polehgfcfch aan ons en ofschoon zij in de Duitsche yhdio-uitzending van Donderdagavond .uitgezonden wee 's. den. wacht® Ilitltf'r niet op het vernemen van comrnenfaar op deze voor stellen, doch 'gaf hij zijir troepen bevel, dei| volgenden morgen de Poolsche gljens oveyte trekken. Z(jn ontreden toont overtuigend, dat er geen kans beetaat ojn te ver wachten, raat deze man ooit zijn praktijken zal opgeven om geweld toe te passen, Ifen einde zijn wil door te\zetterf. Hij kan alleen gestuit worden doo£, geweld en wij en Frankrijk gaan vandaag* ter nakoming Van Onze - verplichtingen hulp verleenen aan Polen, date*zoévdapper weerstand bie~ fXï aan dezen gemeenen en niet uitgelokten aanval op zijn volk. Wü hebben een zuiver geweten. ,Wij hebben alles gedaan wat eeX land kon doen om den vrede te-vestigen. Wü bevinden ons. échter in eeiMoe- stand.* waarin men «reen vertrouwen zou kunnen stellen in eenig wooi van den vrede hebben doen hoeren. Het wil dus de vernietiging van Polen om zich daarn^ snel van de hegemonie over Europa te verzekeren en B^nkrijk te knechtai Ons/eerende tegen de verschrikkelijk ste den tyrannieën en ons-gegeven woord nakomende, strijdwi wij voor de verdedi ging vah land en haardsteden en voor onze vrijheden. Ik ben mij er van be wust, zonder ophouden «n tot de laatste Kyfinuut tegen den oorlog te hebben ge- vochten. Ik richt met bewogen- en teed( een groet tot onze jonge soldateii, u thans den heiligen plicht gaan volbrei <<en, dien wij zelf hebben vervuld. Zij kunnen vertrouwen hebben in hun chefs, die degenen, die Frankrijk eens ter overwi^lffig gevoerd hebben, waardig bowi zijn.We zaak van Frankrijk gaat samen met^tegter gerechtigheid. Het is de zaak vawi^^^rcdelievende en vrije volken. Dew^raak zal overwlnne^. kransche mannen en vrouwen, yij gaan in den oorlog, omdat mefï>jons dien oplegrf|Ieder van ons is op zijn post op den Franschen grond, op dezen bodem dor vrijheid, waar de eerbied voor de mcnschelijkc waardigheid een van zijn laatste wijkplaatsen heeft gevonden. Gij zult'al uw kracht in het werk stellen, in het diepe gevoel van eenheid en broeder schap voor het heil van het vaderland. Leve Frankrijk!” Kardinaal Verdler heeft zic> eveneens tot het Fransche volk gewend, met de verklaring, dat allen Frankrijk moeten helpen om^zlch bij zijn vijanden te dotm eerbiedigen en heti vertrouwen in de wl- reld te herstellen, 'pe geallieerden strij den 'voor een goede "zaak en een off®, i dat op christelijke wijzh gebracht worA, bereidjj den weg voor overwinning. Dat God ons bescherme!/ I rnü^is over- gaan, voor de overw’n-j Ik kan niet zeggen, zaL mogen spelen, mhar ik vertrouw, dat ik den dag zgl mo- waarop het. Hitlerdom Abonnementen Worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef Interc 3745. Postrekening 48400. ABONNEMENTSPRIJS: pe- kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1