nghuis id N! >N! ET SbS. GOUDA MEN „OMSTREKEN No. 20152 rtenssingel 133. ER GOUDA ichting. HET WESTELIK FRONT. Dinsdag 24 October 1939 78e Jaargang enz. De „Thetis” gelicht. Trein ontspoord in Mexico. Britsche vliegtuigen melden geslaagden aanval op twee Duitsche duikbooten. „Geringe wijzigingen van geen strategisch belang”. Nieuw offensief te wachten Hitler nog steeds te Berlijn- VERHOOGDE hooger och gebeurt) tig verhoogd: te voorzien. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal besorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. waar de tlschen. Oceaan patrouilleerde en dat op door een vliegtuig dat boven den Atlan- dan VEEL GELD Oosten hiervan bezet. Ten Zuiden van I van de Moezel af. loopig niets komen, zoo hoort men ge- men kroote beteekenis toe aan de igewoon aot geen van 'n ;eslagen. andel en xie vooi it maakt TOON, 7OON! rland heeft i ons allen achten, het echter óók 'woner" te ■ide kalmte land heeft Markt 31. U). eld het leid, doch door onze tillen niet i merken, geregeld, and heeft wat er gewoon Heffing Joodsche vermogens verhoogd. Van 20 tot 25 percent. De Duitsche minister van financiën von Schwerin Krosigk heeft, volgens United I ress, •bepaald, dat de heffing van Jood- sehe vermogens van 20 tot 25% wordt ver hoogd om de boeten van 1 milliard mark bijeen te brengen, welke in Nobember van verleden jaar was opgelegd. De 5% extra moet automatisch op 15 November worder betaald. Aangenomen wordt dat deze verhooging te vtfteu is aan het feit, dat de tot dusver geïnde bedragen aanzienlijk lager waren dan de Duitsche autoriteiten hadden hoopt. DUITSOH-ITALIAANSCHE OVEREENKOMST. inzake verhuizing van „Volks duitschers” in Alto Adige naar Duitschland. De Italiaansche minister van buitenland- sche zaken Ciano heeft Zaterdag te Rome met den Duitsohen ambassadeur Von Mac- kencen een overeenkomst onderteekend in zake het overbrengen van Duitsche burgers uil Alto Adige naar Duitschland. Alle moeilijkheden van practischen en technischen aard, welke voortvloeien uit deze volksverhuizing, werden in een vriend- s-'happelyken geest opgelost. Bij de overeenkomst wordt, aldus het D N B., bepaald, dab de verhuizing van de in Al:o Adige wonende Duitsche staatsbur gers verplicht is en binnen drie maanden na de publicatie der overeengekomen bepa lingen moet worden voltrokken, terwijl do emigratie van „Volksduitschers” vrijwillig is. Voorts wordt bepaald, dat alle in Altu Adige wonende of uit Alto Adige stam mende „Volksduitschers” voor 31 December 192j nadrukkelyk moeten verklaren of zij, met behoud van de Italiaansche nationali teit voornemens zijn in Italië te blijven, of dat zij de Duitsche nationaliteit willen aan nemen met het doel naar Duitschland te 60DDM COUlAYf. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnumme- 20 bijslag on den prijs. Liefdadigheids-ad/ertentiën de helft van den nrffs. INGEZONDEN M EDE DEEL INGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaschenkomst van soliede Boek handelaren. Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone adverteritiën en ingezonden mededeelingea bij contract tot zeer gereduceerden prfjs Groote letten en randen worden berekend naar plaatsruimte. Sven Hedin antwoordde: „Duitschland hoeft Tsjecho-Slowakije bezet omdat het een voorpost van het bolsjewisme was, dat Duitschlands leven bedreigde.” Hitler is volgens Sven Hedin zeker van de economische hulp van Rusland. „Ik ben op de hoogte van de bijzonderheden,” voeg de Sven Hedin daaraan toe, „maar ik kan ze niet bekend maken. Ik vind het vooruit- zicht vreeselijk dat Engeland vernietigd He^ bericht als zouden graaf Von der 1 Schuleburg of Von Mackensen, de Duitsohe ambassadeurs te Moskou en te Rome naar de Duitsche hoofdstad zijn geroeipen om bij l de opstelling van een dergelijke verklaring van advies te dienen, is dan ook onjuist. Van een soort „krijgsraad”, die volgens buitenlandsche berichten te Berlyn zou zijn gehouden, weet men hier niets, zooals ook het bericht omtrent een conferentie van hooge partydignatarissen wordt ontkend. Weliswaar hebben de gouwleiders van het Duitsche Rijk dezer dagen een vergadering gehouden, maar dat is tot nu toe elk jaar gebeurd en er bestaat geen enkele reden daaraan in de bestaande omstandigheden bijzondere waarde te hechten. In de omgeving vani de Wilhelmstrasse kent rede, welke von Ribbentrop hedenavond 19.85 (Ned. tyd) te Danzig zal houden en die door alle Duitsche zenders wordt uit gezonden. Niettemin ontveinst men zich nietK dat deze rede vermoedelijk meer voor binnen- landsch gebruik bestemd zal zyn, daar Hitler, zoo er werkelijk iets heel bijzonders was te zeggen, ongetwijfeld zelf het woord zou voeren. Men verwacht dat von Ribben - tiop na te hebben geconstateerd dat Duitschland een defensieven oorlog voert,i die de geallieerden en met name Engeland het hebben opgedwongen, het zijne zal bij dragen tot de campagne, waarmede men het Duitsche volk er toe tracht te brengén zijn hoop op een spoedigen vrede te laten varen en moedig den toestand onder de oogen te zien, zooals deze werkelijk la. endienst voor VEB- a te LEIDEN. Voor leen van hen, die in arm resultaten heb- t GEGEVENS inge- waar de onverschrokken cow-boys edel van inborst of wel uiterst gemeen rijden op half wilde paarden. Zij zwaaien hun las so en hun schot faalt nimmer. De jongens hebben zijn boeken verslonden. In 1938 wa rm van Grey’s boeken er ongeveer 13 mi'- lioen verkocht. „Von Richthofen” weer aan Westelijk front. Volgens United Press hebben Fransche vliegers meegedeeld, dat het bekende Duit sche von Richthofen-escadrille zich weer aan het westelijk front bevindt. Er wordt verteld, dat, toen onlangs twee Duitsche gevechtsvliegtuigen werden neergeschoten raby de Maginot-linie, men ontdekte, dat deze, naast het gewone Duitsche onderschei- dingsteeken, het rood-wit geruite keniteéken droegen dat bon Richthofen in den wereld oorlog zoo beroemd maakte. I het Inmiddels ondergedoken vaartuig 1 vele zware bommen liet vallen. De eerste bom was reeds, naar men gelooft, een voltreffer. Na den aanval werden donkere voorwerpen in het water gezien, terwijl luchtbellen naar de op pervlakte stegen. Hoewel het vliegtuig nqg eenigen tijd bleef rondcirkelen, werd van de duikboot niets meer gezien. Volgens een bericht uit Moermansk, is daar in den avond van 25 October een vrachtschip onder Duitsche vlag zonder Russischen loods binnengeloopen. Een onderzoek bracht aan het licht, dat het hier ging om het Amerikaansche stoomschip City of Flint, metende 5000 ton, dat van New-York was uitgevaren naar Manchester en dat was aangehou den door een Duitschen kruiser, waarvan 18 man het schip naar de Kolabaai op brachten. De Duitsche bemanning be schouwde de lading als contrabande; deze lading bestaat uit tractoren, graan, vruchten, leer, was, etc., in totaal 3700 ton. De havenautoriteiten van Moermansk hebben voor het oogenblik het schip aangehouden en de Duitsche beman ning geïnterneerd. Duitsche tegenspraak. Het Duitsche nieuwsbureau meldt: Het T.ondensche blad de „News Chronicle” geeft een lezing van het particuliere onderhoud onlangs tusschen den Führer en Sven T.'edin, die, naar van welingelichte Duitsche zijde wordt meegedeeld, van begin tot eind verzonnen is. „Het doel van deze vervalsching is p-e- viakkelyk te bevroeden. Men wil opnieuw met alle middelen trachten zoo mogelijk wantrouwen te zaaien tusschen Duitschlan i en Rusland.” Nog 34 dooden aan boord. Havas meldt uit Londen dat de duikboot „Thetis” aan de oppervlakte is gebracht. Zy ligt thans ongeveer een mijl uit dei wal en zal naar een. kleine baai aan de kust van Anglesey worden gebracht. In het in wendige van het vaartuig bevinden zich nog steeds 34 lijken. Reeds eerder waren de lijken van 64 slachtoffers geborgen. Nadat de „Thetis” was gelicht, zijn eeni- ge vertegenwoordigers van de Britsche Ad miraliteit aan boord gegaan, ten einde een voorloopig onderzoek in te stellen. De bergingswerkzaamheden varl de „The tis”, die op 1 Juni van dit jaar tijdens een proeftocht, met ongeveer honderd man aan boord, zonk, zijn met groote moeilijkheden gepaaid gegaan. Gedurende twintig weken heeft men moeten strijden1 tegen het getij en de ongunstige weersomstandigheden, terwijl ook het groote gewicht van de on derzeeboot en hét binnengestroomde water het werk ten zeerste bemoeilijkten. Veertig dooden. Nabij Tulosa in Mexico is volgens Reu ter Zaterdag een trein, welke van Vera Cruz naar de kust van der Stillen Oceaan ging, ontspoord. Twee petroleum-tankwagens vlagen in brand. Veertig personen zyn omgekomen. De meeste slachtoffers zijn verbrand. Nieuwe betrekking voor Bruno Mussolini. Directeur eener Italiaansche lucht- vaart-maatschappij. Het D.N.B, meldt uit Rome dat de O.’oaanvllegers Biseo en Bruno Mussolini, de laatste een zoon van den Duce, zyn bo noemd tot directeuren-generaal van de nieu we ’taliaansche Trarsoceanische Lucht vaartmaatschappij, die nog deze maand een begin zal maken met een geregelde» lucht dienst op Zvid-Amerika. Zane Grey, f Vruchtbaar schrijver. Reuter seint uit Pasadena dat aldaar op 61-jarigen leeftijd is overleden de schrijver Zone Grey. Hy was geboren 31 Jan. 1875 te Zanesville en bezocht de Universiteit van. Pennsylvania. Hy koos echter in 1904 de literaire loopbaan. Zyn boeken om pre- 'ies te zyn negen en vijftig in getal spelen hoofdzakelyk in het Wilde Westen, emigreeren. Nadat men dieptebommen had laten vallen, werden olievlekken op het water gezien Amerkaansch schip aangehouden door Duitschen kruiser. Het Engelsche mlnisterls van Lucht vaart deelt volgens Reuter mede, dat vliegtuigen twee aanvallen op Duitsche duikbooten hebben gedaan, die, naar men gelooft, succes hebben gehad en wel een op de Noordzee en de ander op den Atlantischen Oceaan. De duikboot in de Noordzee werd waargenomen door een verkennings vliegtuig, dat voor de periscoop een lading dieptebommen liet vallen. De duikboot zonk daarop steil naar bene den. De mitrailleurschutter in het vlieg tuig verklaarde met stelligheid, na de ontploffing van de bommen nog een tweede ontploffing onder water te heb ben gehoord. Het vligtuig liet, na terug gekeerd te zijn, nog een tweede lading bommen vallen. Na het eerste salvo wer den olievlekken waargenomen en na het tweede salco nog meer. Van de duikboot werd niets meer gezien. De tweede duikboot werd aangevallen I J->nr pnn vlipcrtnior riot, hnvnn rlon At1on_ 1 hun r*“; brengen. Van een gemeenschappelijke Duitsch- Russisch-Italiaansche verklaring nopens de verdragen, die Turkije Vrijdag met Enge land en Frankrijk heeft gesloten kan voor- Saarbrücken is geen wijziging ingetre- I den, de Franschcn houden hier de hoog ten van Forbach bezet. Ten Oosten van de Baar schijnt de nieuwe gevechtslijn gevormd te worden door de Blies, verder blijven Zweibrücken en Pirmasens onder I bedreiging liggen. In de kleine Vogezen en de Elzas, bij Wissemburg en langs de Lauter blijven de stellingen ongewijzigd. Verder is deze week gekenmerkt door het feit, dat de Britsche troepen hun stellingen hebben bezet. Het moeilijke werk van het verschepen en concentree- ren van de troepen is geëindigd. Het weer is over het algemeen ongun stig geweest, zoodat de luchtmacht bijna niet in werking is getreden. De over vloedige regenval heeft Moezel en Baar doen wassen, waardoor de Duitsche ver sterkingen worden bedreigd met over- strooming. Indien de was aanhoudt kun nen hierdoor ernstige moeilijkheden voor de militaire operaties ontstaan. Nader meldt het Fransche persbureau Havas nog: De kaimte, die sinds Don derdag aan het front is ingetreden, blijft heerschen. Opgemerkt moet echter wor den, dat de artillerie, die sedert twee dagen bijna gezwegen had, eenigszins actiever is geworden. Op verschillende punten zijn de tegenstanders weer be gonnen bedrijvigheid te toonen in het Niemandsland, waarbij elk patrouilles uitstuurt en hinderlagen legt tegen soort gelijke ondernemingen van den tegen stander. Na het stadium van het zich installee- ren in de nieuwe stellingen zou het er naar uitzien, alsof de Duitschers weer zouden beginnen met het zoeken van meer juiste ligging en de kracht van de Fran sche linies, waarvan zij tot dusverre nog slechts vluchtig de omtrekken hadden verkend. Hedenmorgen melden de Franschen weer activiteit ten westen van de Baar. Zooals steeds het geval is, was de mili taire bedrijvigheid het meest Intensief i Naar indien de West-Europeescne mo- in den uiterst westelijken sector tus- gendheden Duitschland zouden garandeerer schen de Baar en de Moezel. Het gebied, I tegen agressie door Tsjecho-Slowakye, wat dat door het communiqué wordt aange- J dan? duid als „ten westen van de Baar” is de ri- «-j.-- --u_. streek, die onmiddellijk volgt op het ge bied, dat gedekt wordt door het thans zeer bekende ravijn van Apach, over een lengte van zes kilometer van den loop van de Moezel af. loopig niets komen, zoo hoort men hier 1 verder, aangezien er dienaangaande geer plannen bestaan of hebben bestaan. geregeld bezoeker van de rijks kas de laatste dagen Von Papen ettelyke langdurige conferenties met r hid. Omtrent den aard van het ge sprokene ontbreekt het natuurlijk niet aar. gissingen, maar meer dan combinaties zijn dit dan ook niet. In officieele kringen be paalt men zich er toe te verklaren, dat Voti Papen werkelijk naar Berlyn is gekomen „om rapport uit te brengen”, en dat hij zoo spoedig mogelyk weder naar Ankara zal vertrekken. Zoodra namelijk bekend was geworden, dat de Duitsche gezant in Tur kije naar Berlyn was gekomen, begonnen geruchten te circuleeren, dat hij voorloopig wp! niet naar zijn post zou terugkeeren, evenals zooveel andere gezanten, die bij regeering rapport moesten komén uit- SVEN HEDIN OVER ZIJN ONDERHOUD MET HITLER. Duitschland zou tot machtig West-Europeesch blok willen toetreden. In een exclusief interview met den cor respondent van de „News Chronicle” in Stockholm heeft dr. Sven Hedin, volgens het Hbld., gezegd dat Hitler, toen hy dezen velleden Maandag sprak, rustig en kalm was. „Ik heb Hitler zes jareu gekend”, al dus ging dr. Hedin voort, „en gewooniyk gesticuleert hy heftig tijdens een gesprek. Thans was hy kalm en vol vertrouwen. Hij verafschuwt den oorlog, hij haat Engeland niet en wenscht vurig den vrede.” Dr. Sven Hedin zeide geen bij zonde rhe- dfn te kunnen geven over hetgeen gespro ken was, maar hy was van meening, dat indien de oorlog voortgezet werd het einde verschrikkelijk zou zjjn. Het zou de zeg*1 van het bolsjewisme zyn en het einde van dc West-Europeesche beschaving. .Slechts één ding kan ons redden,” aldus Sven Hedin verder, „en dat is een Duitsch- Engelsche samenwerking, Hitlers droom Volgens myn meening zou zulk een sa menwerking den opmarsch van het bolsje wisme in westelijke richting stuiten en een geweldige macht hebben, welke de wereld den vrede zou kunnen opleggen op haar eigen voorwaarden.” De correspondent vroeg of Hitler tot een machtig West-Europeesch blok zou willen toetreden, krachtig genoeg om den vrede tc handhaven en de wereld te reorganiseeren. Sven Hedin antwoordde: „Duitschland 2 cu dat zonder twijfel willen doen.” Behoudt Duitschland zyn ambities in het Oosten?” was de volgende vraag. „Die ambities zyn thans zoo groot niét meer”, was het antwoord. „De grens met Duitschland is thans definitief.” Sven Hedin verklaarde dat hy deze zak*n gedetailleerde inlichtingen over de Hitler had besproken. Op de vraag: „Wil Hitler zich terugtrek- ken uit Polen en Tsjecho-Slowakije” was het antwood: „Er zal een semi-onafhanke- I lijke Poolsche staat komen onder de be- scherming van Duitschland, maar Duitscn- i nald zal Tsjecho-Slowakye niet opgeven.” Maar indien de West-Europeesche mo- Ambassadeurs te Moskou en Rome niet ontboden. Von Ribbentrop spreekt te Danzig. Volgens den corr. van het Hbld. wappert boven de Rijkskanselarii in Berlyn nog steeds de standaard van den Führer, ten tecken, dat Hitler in de Duitsche hoofdstad vertoeft, ofschoon er nu al tien dagen zljr verloopen sinds den datum, waarop hy of ficieel naar het westfront moest vertrek ken. Sinds ^jn terugkeer uit Warschau heeft Fitler Berlijn niet meer verlaten, en het s ongetwijfeld reeds geruimen tijd geleden, dat hy zyn geliefd Berghof te Berchtesga den verliet. Een zeer j kanselarij was die Hitler had. 1.50 I ouderwetoch gelooid 1JSS I kuipleder 1.40 prima 1.20 Vachi leder orgaat, zullen boven* worden. E LIJKS op, zoodat SR WORDEN, hter onze bekende ven. Front loopt thans vrijwel geheel langs de grens. fj ET Fransche persbureau Havas geeft 11 het volgende overzicht van de mi litaire situatie aan het Westelijk front; De zesde week van den oorlog is veel kal mer geëindigd, dan begonnen. Behalve artillerievuur is geen actie, zelfs van het minste gewicht, te bekennen. In den al- gemeenen toestand Is geen wijziging ge komen. Niettegenstaande de Duitschers met veel manschappen en materieel, vooral artillerie, hebben aangevallen, blijven de belde tegenstanders tegenover elkaar staan tusschen de linies van de permanente versterkingen. Het front zelf ondergaat slechts geringe wijzigingen zonder strategische bcteekenls. Van tactisch standpunt bezien zijn de Franschen teruggetrokken op nauwkeu rig bestudeerde en gereed gemaakte stellingen, terwijl de Duitschers zich hebben verwijderd van de bescherming, welke hen de onmiddellijke nabijheid van de betonnen verdedigingswerken gaf. Zij zijn opgerukt tot een nieuwe lijn, waar zij hun veldversterklngen moeten opwerpen onder onmiddellijke bedreiging van de Fransche verdedigingswerken. Sedert de vorige week Zondag had men den indruk, dat een Duitschen aan val zou komen en in den nacht van 15 op 16 October werd dit zekerheid door de beweging, welke bij het vallen van den nacht In de Duitsche linies werd op gemerkt. Het Fransche opperbevel nam onmlddellljk maatregelen en gaf de voorhoede, welke was achtergelaten om het contact te bewaren, opdracht In ge val van een aanval onmlddellljk terug te trekken De Duitsche opmarsch, welk^ door de Fransche staf werd geduld, heeft slfechts geleld tot het hernemen van het bezette Duitsche terrein, dat’ geen be lang meer had, nu het Poolscho leger definitief bulten gevecht Is gesteld en het dus niet langer nut had dc offen sieve houding te bewaren. De nieuwe defensieve lijn van het Fransche leger volgt ongeveer den loop van de Moezel, het ravijn van Apaclf en doorkruist het gebied van Ritzlng en Waldwisse, buigt naar het Zuld-We§ten j af tot het gebied van de Nled. In het bosch van Warndt schijnen de Fran- I schen zich Iets teruggetrokken te heb- I ben, doch zij houden dc hoogten ton I zuu worden in een oorlog, welke tienmaal meer dooden en gewonden zou kosten dan de \orige en die veel korter zou duren. Hel zou dwaas zijn voor Tsjecho-Slowakije te vochten. Tsjecho-'Slowakije is geen schot waard.” Dr. Sven Hedin verklaarde ook dat Duitschland geen ultimatum zou stellen om zijn koloniën terug te krijgen. „Het zou ech ter een royaal gebaar van Engeland zyn, indien het de Duitsche koloniën terug gaf, daar de tegenwoordige verdeeling van het koloniale gebied onrechtvaardig is. „Hitler heeft een geweldig offer ge bracht”, aldus Sven Hedin verder. „Hij heeft geworsteld voor den vrede en zal er voor bleven worstelen. Vrijwel geen Duitscher wil den oorlog, maar zij zijn allen paraat om hun land te verdedigen indien dat noo- dig mocht zyn. Duitsch-Engelsche samen werking zou een wereldvrede beteekenen. en lagere belastingen in alle landen.” I De laatste vraag was: „Hebt gii met Hit- Ier gesproken over een eventueele vrede”- i missie van U naar Engeland eni Frank rijk?” i Dr. Sven Hedin antwoordde: „Ik heb dat met Göring besproken, die zeide: Alles wat voor den vrede gedaan kan worden, is wel kom. Ik was het echter zelf, die het onder werp ter sprake bracht. Hitler heeft ook nog gezegd: Ik koesetr evenmin haat tegen Frankrijk.' Geen Duitscher haat Frankrijk. Deze oorlog is onnoodig en een ongeluk voor Duitschland, Engeland en Frankryk. Indien wU oorlog Voeren brengen wy de overheersching van het blanke ras in go- vaarI 1 Onze bureaux zijn dagelflka geopend van 9—5 uur. Administratie en Redactie Telef A (nterc 3745. Postrekening 48400. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 3L GOUDA bj) onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. en

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1