teel Kreta in Duitsche handen r SBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN HITLER EN MUSSOLINI P OP DEN BRENNER Ni Volgetis Engelsche verklaringen zijn 1500Q man naar Egypte overgebracht toniejta de lucht belangrijker dan dié' ter zee, aldus de Times Conferentie van meer dan 5 uur Ook generaal-veldmaarschalk Keitel en generaal Caballero aanwezig zIgh Crt titaan 3 Juni 1941 chen geven verlies van Kreta toe. Al het Britsche materieel achtergebleven. WAPENSTILSTAND ENGELAND-IRAK. Capitulatie van Bagdad. De strategische beteekenis van het eiland Kreta, Hel extra-ei. De nationale noodtoe stand in Amerika. -w ij o'"'"1 6 Amerika en Ierland. Een nieuwe Egyptische verdedigingszone. [ptltfC, No .20644 i Bureau: MARKT 31, TEL. 2745 Postrekening 48100 Hoofdredacteur: P. TIETER, Gouda. jftferberel van de Duitsche weermacht maakt dd. 3 Juni bekend: kiMP om Kreta is geëindigd. Het geheele eiland is van den vijand bevrijd. itroepen hebben gisteren het laatste steunpunt van de verslagen Brit- [pkaven van Sfakia bezet. Bergtroepen hebben in het bergland ten Noor (HS Sfakia het laatste Britiche verzet neergeslagen en daarbij weer 3000 gemaakt. fDoitsebe luehtwapen heeft deze laatste zuiveringsactie doeltreffend In bet zeegebied tusschen Kreta en Alexandrië hebben Duitsche vliegtuigen met drie voltreffers een Britschen torpedojager, welke deel en vlootformatle, vernietigd. Koord-Afrika activiteit van ari.il - 0i verkenners voor Tobroek. tie en Italiaansche gevechtsvlieg- j brachten in de haven van To- vijf vrij kleine transportschepen fikken en beschadigden met goede king vijandelijke luchtdoelbat- I. Vrij sterke formaties gevechts- leen bestookten in den afgeloo- „Jt de Britsche ravitailieerings- b Manchester met talrijke bnsant- fbrtndbommen Hevige ontploffin- l pi uitgebreide branden veroor- ilni nieuwe groote verwoestingen Ibduftriebedrijven en opsiagplaat- tAndere luchtaanvallen waren ge it op havens aan de Zuidwest- en "uit van Engeland. Ten Zuid- van Aberdeen en ten Noorden I Schotland vernietigde het lucht- l twee vijandelijke koopvaardy- i met tezamen 6000 brt en be- een ander groot koopvaardjj- f öp ernstige wijze. Noch overdag, i des nachts hebben gevechtshan- |en van den vijand boven het I van het Duitsche rijk plaats ge fit «invulling op het weermachtsbe- t-meldt het D.N.B. o.a. nog het ode: 24 uur na de aankondiging *ket opperbevel van de weermacht, Ids zuiveringsacties op Kfeta aan ■|ang waren, was de zuivering van L"rgejaagde v landelijke strijd- reeds voltooid. De strijd in (Ifebied van Sfakia vlamde nog een top, doch na een snelle actie bra- i Duitsche bergjagers hier den utsnd van een vrij sterke Britsche htsgroep en .namen zij na zware ten van dsn vijand drieduizend herPgévangen. De verrassend zuivering van het bergeiland, pbllooze schuilhoeken biedt, ken- 1 de tactisohe beteekenis van de vzn het luehtwapen bij de achter. |s- en zuiveringsacties in dezen Evenals in Griekenland, waar, is verklaringen van gevangen men Britsche officieren de Duit- l vliegers de vluchtende Britsche t in al hun schuilplaatsen ont- bleef ook op Kreta geen s spelonk, geen boseh of een an il schuilplaats voor het scherpe oog i het Duitsche luehtwapen verbor- 4 dat de achtservolgingstroepen van JJeger onschatbare diensten heeft en medegeholpen heeft' de ingsaetie* in. den kortst mogelij - 1 lijd te voltooien. Terwijil in de "n van Kreta nog de echo van de t schoten weerklonk, had het ®e luehtwapen reeds sterke litem op het eiland ingericht en JJJtnd nieuwe slagen toegebracht, "butsche luehtwapen stelt tegen- J* ,ve'e woorden, die thans in het j*'tike kamp over de strategische verspild worden, de feiten en jJ-Hijksche bomaanvallen op Brit- rlootformaties in het zeegebied i al ^reta cn Egypte vormen w eerste teeibenen voor het noodweer, dal met het vpr- iL^Areta voor het Britsche eska- [•^Uexandrië, yoor Egypte en het oial aan deri horizont opdoemt. in een speciaal bericht officieel medegedeeld, dat EJ"Wzchen zich uit Kreta terug- Vijftienduizend man, aldus ^dikileUng, zijn' naar Egypte Mbiaeht li|ij?®'fc<:ieele communiqué van _bgt ministerie van Oorlog Ijt Reuter meldt, gezegd: strijd van twaalf dagen, die ra de meest verbitterde wor- uia n6"1 00r'°8 was, heeft men u Je Britsche troepen van Kreta n ^n Ongeveer 15.000 man naar Egypte gebracht worden, i moet échter worden, dat -roeten zwaar waren." arische berichtendienst heeft, "U.B. verklaard, dat de H, de dapperheid en de r oer Duitsche valscherm- Areta bewonderenswaardig !°l*™udeIijke Duitsche bom- "wbben tot de successen bij- het begin van den -■wt Duitachland gebruik van den factor der verrassingen. Kreta is een „ernstig, doch geen onherstelbaar verlies". Voor den omroep te Londen heeft Edward Ward mededeeling gedaan van de verklaringen van een Engeisch of ficier, die van Kreta te Cairo is aan gekomen en die vertelde, dat de tref zekerheid der stuka's verbazingwek kend is. Zij deden bijvoorbeeld, aldus deze officier, een aanval op een weg met zooveel nauwkeurigheid, dat men op een afstand van 20 meter volkomen veilig was. Londen kenschetst de gebeurtenis sen rondom Kreta, zoo meldt A f t o n- b 1 a d e t uit Londen, met de volgende woorden: De Duitschers hebben hun eerste „zoutwater - overwinning" behaald. Kreta is een eiland en dat voorbeeld werkt deprimeerend; evacuatie en terugtocht, steeds weer hetzelfde, zoo zegt „the man in the streef' te Londen. T Onder het opschrift „Kreta is erger dan Duinkerken", publiceert N y a Dagligt Allehanda een bericht Van United Press uit Londen, waarin het volgende gezegd wordt: Het Britsche communiqué over de evacuatie van 15000 man Britsche empiretroepen is een zware slag voor het Engelsche volk. dat geloofde aan de woorden van Churchill, volgens welke Kreta .tot het uiterste" ver dedigd zou worden. In dit communiqué wordt verder gezegd, dat de Britsche verliezen in den strijd om Kreta waar schijnlijke nog hooger zijn dan bij Duinkerken. Door het verlies van Kreta is de strategische positie" van Engeland in het Oostelijk deel van de Middellandsche Zee absoluut slechter geworden. De Time's constateert, dat de-hege monie in de lucht van grooter waarde blijkt dan de hegemonie ter. zee. Bij Kreta." aldus het blad. is voor het eerst proef genomen, in hoeverre de lucht macht tegen vlootstrijdkrachten in het vuur kan worden gebracht. De slag om dit eiland heeft der superioriteit van de luchtmacht nog duidelijker be wezen dan de gevechten te Duinker ken. Met het oog op de Duitsche strate gische techniek komt het blad tot de conclusie, dat men voortaan bij de opleiding van de troep het zwaarte punt eerder moet leggen op de oplei ding van den soldaat als afzonder lijken strijder dan op die van grootere afdee linger). De Duitsche troepen hebben na de bezetting van Kandia kunnen consta- teeren, dat de Britten bij hun vlucht al hun oorlogsmateriaal op Kreta hgbbén achtergelaten, aldushet D.Nrö. De verlaten stellingen gaven een beeld van de haast, waarihede de Engelschen waren gevlucht, Griékache gevangen, die werden aangetroffen in .over hun gezicht. Integendeel, hun ge- een toestand van onbeschrijfelijke uit- zichten stonden bitter. De Duitschers onbeschrijfelijke putting, vertelden van de nachtelijke^hadden alle havens bezet, zoodat' de vlucht der Engelschen, die zich in roei- en visschersbooten naar de voor anker liggende schepen begaven. In de laatste uren voor de inneming van Candia ontstond onder de Engelschen een paniek. Tengevolge van de voort durende luchtaanvallen hadden vele Engelschen de schepen niet bereikt en waren met hun booten ondergegaan. De rijksmaarschalk van het Groot Duitsche rijk en opperbevelhebber der luchtmacht, Göring, heeft een dag order uitgevaardigd, waarin hij om. zegt: „Een groote en roemrijke daad in de geschiedenis van ons jonge wapen is volbracht. Op Kreta waaien onze overwinningsvlaggen. Gij. mijn Val schermjagers en luchtlandingstroepen, gij, mijn vliegers, hebt in samenwer king met uw kameraden van het leger onder-uw beproefde aanvoerders van alle rangen voorbeeldélooze daden vol- bra< ht> Met ongekende trots en diep (Aduk- kig meld ik den Führer de tenpiMer legging van zijn bevel. Voor d<r*ge- heele wereld hebt sii het woord van den Führer bewezen: „Er zijn geen on neembare eilanden". Te Algeciras is een nieuw transport met gewonden uit Kreta aangekomen. Een der gewonden heeft het optreden van de Duitsche valschermjagers ge schilderd, dat, naar hij zeide. iedere voorstelling te boven gaat. Zelfs gene raal Freyberg was ontsteld geweest en had in Cania tegen journalisten ge zegd: „Dat is ontzettend. Daartegen valt niet te vechten." De ooggetuige Schilderde voorts de vlucht van de Engelschen, die naar hij zeide, geen tijd gehad hebben om van, hun verras sing te bekomen. „Mijn leven lang zal ik den indruk van het Duitsche op treden niet vergeten." zoo eindigde de ooggetuige zijn relaas. De Duitsche troepen hebben na de bezetting van Kandia geconstateerd, dat bij de bombardementen op de, haven van Kandia verscheidene Brit sche schepen vernietigd zijn. Duitsche valschermjagers, Jüie tweemaal de stad zijn binnengedrongen cn tegen ir.sur- gente Kretenzers hadden op te treden, hebben hier op heldhaftige wijze ge streden. Tegenover de kleine Duitsche afdeeltng stonden ongeveer 25Ü0 Engel schen en 7000 Grieken, doch de Duit schers konden met steun van de lucht macht den vijand verpletterend ver-, slaar. Volgens het D.N.B. hebben in eer. laagte bij het vliegveld Maieme Duit sche soldaten de lijken van Duitsche valschermjagers gevonden. De lijken waren naakt en vertoonder de sporen van de ergste verminkingen en marte lingen. Op de met bioed bedekte licha men zag men ernstige, door zweep slagen .veroorzaakte, wonden. Hals en hoofd waren bedekt met schotwonden. Klaarblijkelijk hebben de moordenaars hun weerlooze slachtoffers ra onmen- scheiijke martelingen door talrijke schoten gedood. Deze afschuwelijke vondst bewijst, dat de bevolking van Kreta alie-bepaliftgen van het volken recht genegeerd heeft. Bij de inneming van Herakieion zijn tien vrouwen gevangen genomen, die met sadistische wreedheid Duitsche valschermjagers hebben vermoord Deze vrouwelijke bandieten hebben de uniformen van gesneuvelde solda ten aangetrokken en vervolgens Duit sche soldaten, die zij tot dichtbij lieten naderen, met pistoolschoten vermoord De Giorn.ale d' 11 a 1 i a schrijft o.a. naar aanleiding van het bericht omtrent de redding van 15.000 man Engelsche troepen vati Kreta: Indien het door Engeland opgeglven aantal geredden juist zou zijn, zou)het tevens een buitengewoon zware neper- laag toegeven, daar het aantal Jjrftsehe soldaten op Kreta op ten muwrte 60 000 man geschat kon wordetyDriekwart der Britten zou dus gesneuveld of ge vangen genomign zijn. De United Pness-cprrespondent te Cairo schildert dë aankomst van de eerste Britsche tnpepen uit Kreta. De kt i soldaten kwamen aan in lopmen ge huld, bloedend uit smerige verbanden en vaak zonder schoeisel. In tegenstel ling tot Duinkerken kwam er geen lach Britsche torpedojagers de soldaten aan den open zee-oever, onder het machine- geweervuur van de Duitsche vliegtui gen moesten opnemen. De Britsche soldaten waren verbitterd, omdat de Britsche luchtmacht niet aanwezig ge weest was en omdat de vliegvelden van Kreta niet door mijnen voor de Duitschers onbruikbaar gemaakt wa ren. Aan de Duitsche strategie ontbrak niets. Elke stelling met geschut werd verkend en zoo lang gebombardeerd, tot zij tot zwijgen gebracht was. De Völkischer Beobachter vat den toestand na de verovering van Kreta in vijf punten samen: 1. Kreta is een beheerschende posi tie ijl de Middellandsche Zee, welks bezit van beslissende beteekenis is. 2. De Britten zijn verdreven uit een stelling, welke sinds zeven maanden op de beste wijze was opgebouwd en d|e door een sterke strijdkracht verde- djgd werd. Dr afdaar gebruikte Engel sche afdeelingen zijn volkomen ver nietigd. 3?De R A F. werd van den Kreten- siscben® hemei weggevaagd en was ih het geheel niet in staat beslissend ir, te grijpen 4. De Engelsche vloot is door het luehtwapen van de asmogendheden ten zeerste getroffen en uit de wateren van Kreta volkomen verdreven 5. De Duitsche oorlogvoering heeft met de verovering van Kreta een duidelijk merkbaar succes behaald, dat zij niet alleen te danken had aan het verrassende gebruik van nieuwe strijdmiddelen, doch vooral aan het heldhaftige optreden der Duitsche troepen,—die daar eerst tegen een groote overmacht moesten strijden. IRAKSCHE KONING EN PREMIER IN IRAN AANGEKOMEN Naar uit Bagdad wordt gemeld, heeft xieh daar na het vertrek van Rasjid AU el Kailani een veiligheidscommis- sie gevormd, die een wapenstilstand met de Engelschen heeft gesloten. Aan dit telegram waren de volgende berichten voorafgegaan: Uit Vichy d.d 31 Mei: In een bericht van Ofi uit Beiroet wordt gezegd, dat de toestand in Irak zich de laatste 48 uur heeft ontwikkeld in het voordeel .van de Engelsqhen. Gemotoriseerde Britsche afdeelingen zijn bij Ramadi over de Eufraat getrokken en s'taan reeds in de buitenwijken van Bagdad Het was de bedoeling geweest, dat de minister van Economische Zaken, Sjah- •bani, zich met de verdediging van Bag dad zou belasten, doch intusschert is er een commissie gevormd, welke- het stadsbestuur op zich heeft genomen en voorbereidselen voor de overgave treft. Het bericht meldt voorts, dal de pre mier, Kailani, de hoofdstad in Noorde lijke richting heeft verlaten. Het denk beeld van een nieuwe basis ban verzet in het gebied van Mosoel schijnt men te hebben laten varen Het Britsche garnizoen in Habbani- yah zou door groote transporten troe pen en materieel uit TransjordaniA aanzienlijk versterkt zijn Uit Vichy, dd. 1 Juni: Naar uit Bei roet wordt gemeld, is volgens de mee ning vat) bevoegde Iraksche krihgën tot overgave'vati Bagdad besloten, om. dat men gevechten en vernielingen in Van den Brenner wordt d.d. 2 Juni gemeld: De Führer en de Duce zijn vandaag aan den Brenner bij eengekomen en hebben in tegen woordigheid van den rijksminister van Boitjfcnlandsche Zaken, Von Ribbentrop, en den Italiaanschen minister van Bttiteniandsche Za ken, graai Ciano, een onderhopd gehad over den politieken toé- stand. Het onderhoud heelt eenige uren geduurd. De besprekingen werden ée- voerdj in den geest van de harte lijkste vriendschap, waarbij de vol ledige overeenstemming van op vattingen van de regeeringsleiders 'r beide verbonden tanden tot uiting kwam. Over het uiterlijke verloop van de bespreking de tiende ontmoeting tusschen de beide regeeringsleiders verneemt het ANP van welingelichte zijde nog de volgende bijzonderheden: 'Aan de besprekingen, dié in totaal meer dan vijf uur hebben geduurd, hebben gedeeltelijk, behalve de beide De Secretaris-generaal van het depar tement van Landbouw en VisscheriJ maakt bekend, dat gedurende het tijd vak van Woehsdag 4 Jurii tot en met Zondag 8 Juni a.s. de met ;,51" ge nummerde bon van de „bonkaart al gemeen recht geeft op het koopen van één ei. de hoofdstad wijde voorkómen. Aan de vijandelijkheden is echter geen einde gekomen. In het Noorden van het land duurt de strijd voort. Voorts wordt uit Beiroet gemeld, dat sedert 20 dagen in Transjordanië hevig wordtgevochten tusschen Iraksche strijdkrachten onder Fauzi Kaukji en- Britsche troepen, die de strijdkrachten! bij Bagdad moeten versterken. Uit Teheran, dd. 31 Mei: Volgens een door de bladen gepubliceerde officieels mededeeling is de Iraksche minister president, Rasjid Ali el Kailani met tepi^en zjjner ministers en verschei dene Iraksche officieren in Iran aan gekomen. Naar/o.F.I. uit Bagdad meldt, wordt bevestigd, - dat de jonge koning Faisal van Irak in gezelschap van den pre mier Kailani en andere personen in Iran is aangekomen. Ook de militaire gouverneur van Bagdad heeft zich der waarts begeven. De Britsche nieuwsdienst meldt, dgt de vroegere regent van Irak, Abdoellah in Bagdad is aangekomen. Berichten uit Beiroet maken onder verwijzing naar de berichten van rei zigers, die uit rirak zijn aangekomen, melding van het feit. dat de gevechten in. het gebied tan Mossoel en in de woestijn tusschen Transjordanïë en Irak worden voortgezet. GRIEKEN BEeïCH SMYRNA LEXANDRE HT tAR RIPOL T OBROEK BENGHASl ALEX MMATROEM* KAIRO Kreta is het grootste eiland van Grieken-volging van de Venetianen Candia van het land, de Grieken noemen het Kritt (Kr Ut-1 By zant ij ruche „Chandax" dat gracht betee- eiland, de Turken Klrid. de Italianen te na-1 kend. Bovenstaand kaartje geeft van Kreta uit eenige vUegafstanden aan in kilometers ^aar strategische punten gelegen in het Oostelijke bekken van de MiddeHandsche zee. ministers van Buiteniandsche Zaken, ook de chef van het opperbevel van de weermacht. generaal-veldmaarschalk Keitel en de chef van der. generaier. staf var. de Itai.aansche weermacht, generaal Caballero deelgenomen. De besprekingen werden tegen deri middag voor een gemeenschappelijke J.unch in mtnemen kring, waaraan slechts de bovengenoemde zes perso nen deelnamen, onderbroken. Generaal-veldrr.aarschalk Keitel en generaal Cabballero hadden van' hun kant geiegenhed voor een onderhoud in den geest «van de hartelijke wapen broederschap over de Duitsch-Italiaan- sche samenwerking op militair gebied Van Duitsche zijde waren voorts aar. den Brenner aanwezig de rijkspers- chef, dr Dietrich, de leider van de partij-kanselarij.' rijksleider Bohrmann. voorts de Duitsche zaakgelastigde te Rome. gezant prins Bismarck en de Duitsche militaire attaché te Rome, luitenant-generaal von Rintelen. Van Italiaansche zijde waren aan*8 wezig: de Italiaansche ambassadeur te Berlijn, Dmo ALfieri. generaal Gandhn van den generalen staf van de Italiaan- sche weermacht, de Italiaansche mili taire attaché te Brelijn, generaal Mer- ras, alsmede de chef van het Italiaan sche protocool, Geisser - Celesia. Het uiterlijk verloop van de ontmoer ting stond in het teeken van de suc cesvolle en met de overwinning be kroonde openaties der spilmogendheden in de Middellandsche Zee en in Noord>- Afrika, waarbij het in het Duitsche en Italiaansche weerr 'bericht ge melde einde van den ".rijd op Kreta het voornaamste onderwerp van be spreking vormde Stefani meldt: "„.Vastgesteld kan worden, dat het officieele communique een nieuwe bevestiging is van de ge lijkheid der opvattingen van beide staatslieden óver de vraagstukken. I waarmedê zij zich hebben bezig ge houden met het oog op de voorberei ding eener nieuwe etappe in den ge- meenschappelijken strijd tegen den gemeenschappelijken vüand, waardoor het mogelijk wordt, dichter bij het einddoel, de organisatie van het nieuwe Europa, te. komen De deelneming van den chef van het opperbevel der weer macht en van denchef van den Italiaanschen ger.eralen staf aan de be sprekingen bevestigt, dat Führer en Duce ook de vraagstukken van den oorlog hebben besproken. Uit het feit. dat het communiqué spreekt van over. eenstemming ten aanzien van de be handelde punten, kan men afleiden, dat de Italiaanmsch-Duitsche samen werking. dit tot 2oo prachtige resulta ten heeft geleid, gehandhaafd blijft en dat, zooals de gewoonte is geworden, ^p de besprekingen daden zullen wol gen." NIEUWE MACHTIGINGEN VOOR ROOSEVELT Het ministerie van Oorlog heèft aan het Huis van afgevaardigden een wet voorgelegd, welke president Roosevelt voor den duur* van den nationalen noodtoestand machtigt, eigendommen, te requireeren ^an eiken aard, welks noodig zijn. voor de naüonaie verdedi ging. Associated Press meldt, dat Roo sevelt. de marine en het'federale pro ductiebureau de voorgestelde wet reeds hebben goedgekeurd. Het Huis van Afgevaardigden heeft zonder debatten het wetsontwerp aan genomen. waardoor Roosevelt gemach tigd wordt een onbebeperkt aantal vice-ddmira'.en te benoemen, die ..bij zondere en ongebruikelijke „vlootop drachten zuilen krijgen. DE IEREN TELEURGESTELD. De Iersche, gezant te Washington heeft, naai Associated Press meldt, ver klaard. dat de Iersche regeenng teleur gesteld is over het besluit van Rooae- velt om aar Ierland geen oorlogsmate- rieei ter beschikking te stelle* Niet mir.der teleurgesteld is men over het afstaan van slechts twee vrachtboo ten. want de Iersche regeering heeft gehoopt door aankoop of charteren tien a twaalf schepen te verkrijgen. TEN WESTEN VAN DEN NIJL. De Egyptische minister van Defen sie heeft, naar Reuter meldt, de in richting van een nieuwe Vverdedigings- zóne bekend gemaakt, welke de ..Wes telijke verdedigingszóne van Cairo" genoemd wordt en die zich 'uitstrekt van den linkeroever van den Nijl naar het Wasten. MEER BESMETTELIJKE ZIEKTEN IN LONDEN. Associated Press meldt uit Londen, dat de besmettelijke ziekten in Enge land in de eerste vijf maanden van dit jaar aanzienlijk zijn toegenomen. Zon op 5.22, onder 21.55. f Maan op 15.16, onder 2.47. Men is verplfcbt te verduis j ter.a van zonsondergang tot f zonsopkomst j| Lantaarns van voertuigen f. moeten uur na zonsonder i <*é»nó pwtt'ftfefn

Kranten Streekarchief Midden-Holland

GC | 1941 | | pagina 1