D DE POLITIEKE PARTIJEN OVER SOCIALE ONDERWERPEN EZ E WEEK SGP PvdA VVD CDA GEMEENTEBELANGEN CHRISTENUNIE pagina 8 Hart van Y Holland 13 februari 2002 ZEVENHUIZEN MOERKAPELLeI CU Door Karin Heeren i In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen leest u elke week hoe de politieke partijen denken over de verschillenae belanarijke onderwerpen voor de inwoners van de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle. Deze week het derde deel waarin de verschillende politieke partijen hun visie geven op het sociaal beleid en de manier waarop zij denken over onderwerpen als 1L-i-.M"-mg. De hier gebruikte tekst is m voorstaat. Wilt u meer infor de politieke partij van uw keuze! jongeren- en ouderenbeleid en woninatoewijzi uiteraard maar een deel van wat elke partij 1 matie: neem dan contact op met de politieke j Gemeentebelangen is van mening dat een goede basis in het onderwijs voor onze kin deren een recht is en dat het gemeentebestuur als plaatselijk bestuur, een taak voor alle basisscholen in de gemeente heeft. Gemeentebelangen is goed doordrongen van de taken die het gemeentebestuur als bevoegd gezag heeft, mei betrekking tot de zorg voor handhaving of verbetering van het basisonderwijs. Gemeentebelangen wensl mee Ie werken aan ae bevordering van de huisvesting van de basisscholen, zodat de huis vesting op een aanvaardbaar niveau blijft. Ook als dit nieuwbouw van een of meerde re scholen betekent. Gemeentebelangen vindt dat het basisonderwijs een veilige en leer zame plek moet zijn waar kinderen met plezier naar toe gaan. Gemeentebelangen vindt dat er zoveel als mogelijk ondersteuning geboden moet blij ven worden aan die inwoners van onze gemeenschap die hel niet geheel zelfstandig meer kunnen redden. Te denken valt hierbij onder andere aan verstrekkingen in het kader van de bijzondere bijstand. Maar ook, en niet in de laatste plaats, aan sociale aan dacht voor die mensen die in een isolement dreigen te raken. Vereenzaming mag niet onderschat worden. Gemeentebelangen staat een voorwaardenscheppend beleia voor waarbij er oplossingen 'op maat' geboden zullen moeten worden aan alle inwoners. Of het nu gaat om de jongste kinderen, de schooljeugd, senioren of de aller oudsten in de samenleving: iedere doelgroep verdient die specifieke aandacht die nodig is om een sociaal en maatschappelijk aanvaardbare samenleving te bevorderen. De ingestelde Jeugdklankbordgroep maa als voorbeeld worden gezien van het feit hoe essentieel Gemeentebelangen het vindt dat de jongeren zelf (mede) verantwoordelijk en actief blijven bij het verder opstellen en uitvoeren van het jeugdbeleid. Speciale aandacht heeft Gemeentebelangen in haar programma voor de senioren en ouderen. Gemeentebelangen heeft vastgesteld dal bet aantal senioren ook in onze gemeenschap groeit en dat de waarde van de gemeentelijke maatschappij mede wordt bepaald door deze groep van de bevolking. Gemeentebelangen meent dat er nier alleen dient te worden voorzien in het gewenste woningtype voor deze doelgroep maar voor al ook dat de randvoorwaarden worden gecreëerd zodat met de ervaring die deze men sen in hun carrière hebben opgebouwa waar mogelijk een zinvolle bijdrage aan het eigen, het verenigings- en het maatschappelijke leven kunnen geven. Zoals bijvoorbeeld de jeugd recht heeft op de juiste voorzieningen heeft ook deze doelgroep recht op voor zieningen die voor hen van belang zijn. Het recht op veilige en begaanbare wandel- en fietsroutes is daarvan slechts een voorbeeld. Zevenster (zodat er méér tweepersoonskamers beschikbaar komen) heeft onze volledi ge steun. De WD is voorstander van het zolang mogelijk scheiden van wonen en zorg. In de woningbouwplannen voor de komende decennia dient hiermee rekening te wor den gehouden. De SGP vindt hel jammer, hoewel de kwaliteit van de samenleving hoog in het vaandel geschreven staat, dat deze kwaliteit wordt vereenzelvigd met welvaart. Veelal wordt gedacht dat met geld veel, zo niet alles, is op te lossen. Maar bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving houdt meer in dan het beschikbaar stellen van financiën aan onder wijs, sport en/of kinderopvang om maar iets te realiseren. Kwaliteit is meer voor de SGP. Kwaliteit behelst ook immateriële waarden en het geestelijk welzijn. De SGP staat een ruimhartig sociaal beleid voor met als kernpunten: Het vrijmaken van voldoende budget voor bijzondere bijstand: gemeentelijke toeslagen voor schoolgaande kinderen omhoog (bijvoorbeeld 136,- bij voortgezet onderwijs en 68,- bij basisonderwijs); een computerregeling van 1000,- per gezin, eens in de vijf jaar; het verhogen van sociaal culturele fondsbijdragen; binnen de wettelijke mogelijkheden de eindejaarsuitkering bezien; handhaven van 100% kwijtscheldingsbeleid gemeente lijke belastingen- goede schuldhulpverlening; handhaving en eventuele uitbreiding van categoriale regelingen; inspraak van en communicatie met bijstandsgerechtigden ver beteren; een goede controle op rechtmatigheid verstrekte uitkeringen en financiële steun voor opvang bij gastouders of deelname peuterspeelzaal aan huishoudens met een minimum inkomen. De PvdA geeft hoge prioriteit aan de verbetering van het onderwijs, zowel inhoudelijk als in de kwaliteit van gebouwen en inventaris. De PvdA heeft hel laatste jaar veel gesprekken gevoerd met aanbieders en financiers van zorg voor senioren en gehandicapten zoals Humanitas, de Zevenster, Zorgkantoor Midden-Holland, de Vierstroom en Woonpartners. De Zevenster wil al jaren uitbreiden; functie en kamers aanpassen. De PvdA vraagt al jaren om een klein woonzorgcomplex in de kern Moerkapelle bestemd voor de mensen die niet naar Beth San willen, en één in de kern Oud Verlaat. Uitgangspunten voor de PvdA op het gebied van onderwijs zijn: nieuwe scholen centraal in ae kern Zevenhuizen; de gemeente brengt haar rol als bestuurder van het openbaar onderwijs onder in een aparte, publiekrechtelijke, rechtspersoon; naast kennis over dracht hoort er ruimte te ziin voor muziek, godsdienst, kunstzinnige vorming en licha melijke opvoeding; liefst door vakleerkrachten. Scholen moeten schoon zijn, goed onderhouden en voorzien van voldoende leermiddelen en geschikte inventaris; de uit gaven en de inkomsten met betrekking tot onderwijs worden nader onderzocht en ver beterd. In samenwerking met de scholen, die hierin een signalerende functie hebben, zorgt de gemeente dat alle kinderen die de basisschool verlaten kunnen zwemmen. Zevenhuizen-Moerkapelle kent maar weinig inwoners die afhankelijk zijn van een uil kering. Er zijn wel 900 huishoudens die rona moeten komen van een laag inkomen. Het zou dus veel meer in het belang van de gemeente liggen om bijvoorbeeld een uitkering uit het sociaal fonds met 25.- per kind te verhogen dan om miljoenen te verspillen aan de slecht doordachte verbouwing van het gemeentehuis. Volgens de PvdA een verkeerd afgewogen keuze. De SGP wil 'werken aan werk' en sociale activering vanuit de visie dat het een bijbelse opdracht is dat de gemeente burgers ondersteunt aie in een maatschappelijk isolement verkeren of dreigen te raken. De SGP staat voor dat er maatwerk wordt geleverd bij de Uitgangspunten voor het sociaal beleid voor de PvdA zijn: snelle en adequate sociale hulp aan deze mensen. Maatwerk dat zowel uit hulp en zorg als uit reïntegratie en acti- hulpverlening; geld dat de gemeente voor bepaalde zaken krijgt uitgekeerd dient ook vering bestaat. Bijzondere aandacht verdient daarbij de zogenaamde 'fase-4 groep', volledig aan deze zaken, zoals bijv. in het geval van de WVG aan gehandicapte mwo- mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt voor wie het krijgen van werk een 1 bijna onhaalbare zaak is. Met betrekking tol het gehandicaptenbeleid zijn de hoofdpunten voor de SGP: bijzon dere aandacht voor belangen van gehandicapten bij zowel woningbouw als inrichting van de lokale ruimten; de termijnen uitvoering aanvragen WVG bekorten; het ontwik kelen van collectief vraagafhankelijk vervoer en inspraak door middel van lokaal plat form gehandicapten. VUIIGUIlj UUII UCZ.C X.UIWII, twuu Ul|vui yvvu. ium ww ners, te worden uitgegeven; norm inkomen voor kwijtschelding gemeentelijke belastin gen verhogen met 10%; voor 65+ met 20%; norm inkomen voor minimabeleid voor 65+ verhogen met 10%; het primaat -verplicht tenzij-, dit is mogelijke verplichte ver huizing na net krijgen van een handicap, en Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CW) Op het gebied van onderwijs wil de SGP investeren omdat investeren in het onderwijs betekent ook investeren in ae samenleving. Vooral de onderwijshuisvesting en het leer lingenvervoer vragen hierbij de aandacht. De SGP wil dat het gemeentebestuur reke ning houdt met de identiteit van de school, indien het gebruik maakt van zijn vorde ringsrecht ten behoeve van verhuur voor ander educatief en sociaal-cultureel gebruik van leegstaande (delen van) schoolgebouwen. schrappen uit het WVG beleid; bij aansluiting CW moet voor een ieder die een vergoe ding ontvangt via de WVG een vrij besteedbaar bedrag beschikbaar blijven, dat naai eigen goeddunken aan vervoer naar eigen keuze besteed kan worden; actieve voor lichting om niet-gebruik van sociale voorzieningen te voorkomen. Het is een recht! Gemeentebelangen vindt dat de voorzieningen voor sport en recreatie moeten blijven voldoen aan de gestelde normen en dat de aanwezige mogelijkheden minstens gehand haafd moeien blijven. Met de vernieuwde dorpshuizen verwacht Gemeentebelangen dat dit een positieve stimulans levert aan sport- en andere verenigingen. Gemeentebelan gen wil zich inzetten om er voor te zorgen dat er mede door goede recreatieve voor zieningen een blijvend aantrekkelijk en leefbaar gebied ontstaat, waarvan iedereen doordrongen is van de waarde daarvan. Ten aanzien van sport en cultuur vindt de WD dat participatie aan het culturele leven en de sport worden bevorderd door het bieden van goed geoutilleerde accommodaties en voorzieningen: "De WD heeft zich in onze gemeente altijd ingezet voor goede faci liteiten voor en ondersteuning van het verenigingsleven op deze gebieden. Gezien het belang dat beoefening van sport en culturele activiteiten heeft voor de sociale structuur van onze gemeenschap kunt u voor de komende periode op onze steun blijven reke nen." De WD beschouwt de openbare bibliotheek als een basisvoorziening voor de gemeen schap. Wij zijn van mening dat de gemeente met zorg dient om te gaan met de cultuurschat ten uit het verleden. Dit gelat zowel voor monumenten als voor waardevolle dorpsge zichten. Naast vele andere is een goede en veilige huisvesting een voorwaarde voor goed (basis)onderwijs. De huidige huisvesting van de basisscholen in de kern Zevenhuizen voldoet niet (meer) aan deze uitgangspunten. Om hieraan tegemoet te komen dienen in de komende tijd ingrijpende maatregelen te worden genomen. Mede gelet op de leeftijd van de huidige gebouwen is de WD voorstander van (gemeenschappelijke) nieuwbouw ter vervanging van de huidige gebouwen. Het besturen van het openbaar onderwijs dient naar de mening van de WD meer op afstand te geschieden bijvoorbeeld in de vorm van bestuurlijke samenwerking met een openbare stichting. Met verreweg de meeste jongeren in onze gemeente gaat bet goed! Voor sommigen is echter extra aandacht en begeleiding noodzakelijk of gewenst. Deze aandacht dient gericht te zijn op gezondheid, scholing, veiligheid, sport, cultuur en vrije tijd. Doel van nel gemeentelijk jeugdbeleid is om daarvoor in aanmerking komende jongeren te hel pen zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke en verdraagzame mensen met een begrip van algemeen aanvaarde normen en waarden. Hierbij kan geen sprake zijn van vrij blijvendheid. Maar ook jongeren met wie het goed gaat krijgen onze aandacht. Zij vormen een belangrijke groep die middels voorwaardenscheppend beleid gestimuleerd zullen wor den in bun verdere ontwikkeling en ontplooiing. De WD steil de verantwoordelijkheid van ouderen voor zichzelf voorop. Het beleid dient gebaseerd te zijn op keuzevrijheid, zelfstandigheid, zelfredzaamheid, medezeggenschap en deelname aan het maatschappelijk leven. De toegang tot zorg is een laak van de gemeente, de zorgverlening een taak van de instellingen. Blij vende afstemming en coördinatie tussen gemeente en uitvoerende instellingen is daarom noodzake lijk. Het zorgloket is in onze ogen een goed begin. De voorgenomen uitbreiding en aanpassing van de Onze gemeente kent een zeer actief verenigingsleven in alle kernen van het dorp. Hon derden vrijwilligers staan jaarlijks garant voor dit rijke en gevarieerde aanbod. Zonder dit aanbod zou net voor de gemeente zeer moeilijk zo niet onmogelijk, zijn om de pre ventieve taken binnen het lokale gezondheidsbeleid en het jeugd- /jongerenbeleid vorm te geven. De PvdA vindt dit een van de grootste kwaliteiten van de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle en PvdA zal dit blijven steunen. In de visie van het CDA schept de gemeente voorwaarden voor de burgers om hun eigen j j - j- j verantwoordelijkheid te kunnen aragen. De gemeente heeft hierin een bemiddelende Met betrekking tot het onderwijs vindt de Christenunie dat de gemeente coördinerend iliikheid te kunnen dragen. De gemeente taak. De betrokkenheid van de burger bij de eigen woon- en leefomgeving in materië le en immateriële zin moet worden vergroot. Het CDA staat daarbij voor: net bevorde ren van doorstroming binnen de bestaande woningvoorraad, zodat jongeren als starter in de gemeente kunnen blijven wonen; jongeren betrekken bij het beleid en ze waar mogelijk laten meebeslissen in die zaken die voor hen van belang zijn; probleemjonge ren via een duidelijk en gericht lik-op-stuk beleid aanpakken, maar daarnaast ook hel pen door hen een nieuw perspectief ie bieden; ouderen in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen door ondersteunende zorg vanuit zorgtehuizen te blijven aanbieden; naast deze ondersteunende zorg moeten ook de woningen zelf geschikt zijn voor het zo lang mogelijk zelfstandig wonen van ouderen; zorgtehuizen aanpassen aan hun veranderende taak: van bejaardentehuis naar verzorgingstehuis stelt heel andere eisen aan beheer en inrichting en zorg geleverd vanuit één centrum die binnen vijftien minuten op de benodigde plaats moet kunnen zijn. Hel CDA stelt zich verder op het standpunt dat ouders primair verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kinderen. Ook de school neemt hier een belangrijke plaats in. Onderwijs vanuit de christelijke normen en waarden vindt het CDA van groot belang. Een duidelijke verandering is dat ouders in toenemende mate beiden deelnemen aan het arbeidsproces. Dat heeft ook zijn invloed op de taak van de school, die daardoor een stuk breder wordt dan alleen het aanbieden van onderwijs. Het CDA vindt dat: de scholen door de verschillende onderwijsmethodieken een aange paste ruimtebehoefte hebben; hel openbaar onderwijs verzelfstandigd moet worden, zodat dit onderwijs ten opzichte van de gemeente een gelijke positie krijgt als het bij zonder onderwijs; de scholen in staat gesteld moeten worden de ontwikkelingen op het gebied van de moderne informatietechnologie goed te kunnen blijven volgen en waar mogelijk toe te passen: klassenverkleining bijdraagt tot beter onderwijs en dat het meer voudig gebruik van ae scholen moet worden bevorderd, bijvoorbeeld door voor- en naschoolse opvang. Voor al deze taken moet volgens het CDA voldoende financiële middelen worden vrijge maakt. Waar hel rijk tekort schiet, moet de gemeente bijdragen. Zij moet dan wel goed inzicht houden in de geldstromen. Het beoefenen van een hobby als muziek maken, historisch onderzoek of een sport beoefenen stelt de mens in staat zichzelf te ontplooien. Voor de gemeenschap als zoda nig beidt dit een groot aantal voordelen, het draagt bij tot een levendige gemeenschap Het CDA vindt dat sport en cultuur een belangrijk geneven zijn voor de leefbaarheid van de gemeenschap en het is daarom nodig dat de plaatselijke verenigingen voldoende financieel gesteund worden om dit te kunnen blijven doen. Met betrekking tot het onderwqs vinat ae uirisrenunie aar ae gemeenie cooramerenu en stimulerend moet optreden om haar burgers te ondersteunen in hun verantwoorde lijkheid voor de vorming, onderwijs en opvoeding van hun kinderen. Bijzondere en openbare scholen moeten financieel gelijkgesteld worden en de gemeen te moet zorgen voor goede huisvesting van scholen. De actie punten voor de Christen- Unie op dit punt zijn: De gemeente zet het openbaar onderwijs 'op afstand' (ver zelfstandiging) voor werkelijke gelijkberechtiging van openbaar en bijzonder onderwijs. De ondersteuning door gemeenteambtenaren van de openbare scholen voor onder andere de salarisadministratie wordt bijvoorbeeld afgeschaft (bijzondere scholen moe ten daar een bureau voor inhuren). De gemeente geeft subsidie voor schoolzwemmen om te zorgen dat alle kinderen al op jonge leeftijd minimaal het basiszwemdiploma hebben. Ten aanzien van welzijn, cultuur, sport en recreatie zijn de actiepunten van de Christen- Unie: De ChristenUnie verwacht een actieve opstelling gemeente richting het recreatieschap Rotlemeren waarbij duidelijk eigen prioriteiten aangeven worden; de gemeente stimu leert de sportverenigingen en ziet er op toe dat de lasten voor deze verenigingen (sport velden en accommodaties) niet buitensporig hoog worden. Amateur- en recreatieve sport verdienen meer aandacht en subsidies en de gemeente stimuleert zelfbeheer van sportverenigingen. De ChristenUnie wil zich dan ook juist inzetten voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben. De roeping van de overheid om een 'schild voor de zwakken' te ziin, spitst zich met name toe op een viertal kwetsbare groepen in onze samenleving: oude ren, gehandicapten, minima en minderheden. Toegankelijkheid van alle voorzieningen voor alle in de samenleving aanwezige groe pen moet grote aandacht krijgen. Het uitgangspunt bij ouderenbeleid moet zijn: het bieden van een volwaardige, zoveel mogelijk zelfstandige, en geïntegreerde plaats in de samenleving. De gemeente moei zich tot het uiterste inspannen om gehandicapten, ook daar waar het werk betreft, mogelijkheden aan te bieden en zij hoort ook zelf als gemeentelijk instan tie het goede voorbeeld te geven. Het zorgen en opkomen voor de zwakkeren behoort tot een kerntaak van de overheid. Daar waar de rijksoverheid onvoldoende maatregelen neemt zal de gemeente aanvul lend moeten optreden. Ook de integratie van minderheden in de Nederlandse samenleving is een kerntaak van de overheid! Racisme en discriminatie moeten worden tegengegaan Actiepunten hierbij zijn: Zorgloket ouderen in Moerkapelle en Zevenhuizen; seniorenraad, speciaal op ouderen gerichte voorzieningen; de gebouwen van de gemeenten zijn voorbeelden van goede toegankelijkheid voor gehandicapten; minima zijn voldoende vrijgesteld van gemeente lijke heffingen en in samenwerking met organisa ties (ook kerken) wordt 'stille armoede' getra ceerd.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 8