tl Annie van Oostrom gestopt als assistente dokter Onderwater Voorbereidingen Sint Nicolaasfeest in volle gang Aanvangstijd begrotings behandeling gewijzigd SKR klaar voor vertrek Lustrumconcert Sursum Corda CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. Gemeente jtevenhuizen-MoerkapeHe Vijf titels Rolling '90 op NK Zie pagina 21 Zie pagina 8 Zie pagina 15 Sint komt 23 november naar Zevenhuizen en Moerkapelle 25e jaargang^ nummer 998 6 november 2002 D E Z E W EEK Gemeentehuis half december gereed N HET HART VAN H JNieuw meubilair voor Zeven Dwergen Bel voor een gratis informatie pakket! KERSTKAARTEN VOOR UW BEDRIJF? BEL: 01 80-632289 O V. STUDIO Moerkapelle - Net als vorig jaar staan 15 vrachtwagens vol hulp goederen klaar voor het jaarlijkse hulptransport. 13 Wagens zijn geladen met circa 2Ö0 ton hulp goederen met onder andere 36 ton aardappelen, 17 ton jam, 65 ton groentenconserven, vele duizen den dozen met kleding, bedden goed slaapmeubilair, borden, pan nen, bestek enzovoort. De kerstpakkettenactie is een groot succes geworden. Maar liefst 637 dozen staan klaar. Elke familie krijgt dit jaar een doos. Voor de schoolkinderen zijn 675 schoölpakketjes gemaakt met daarin voldoende schrijf- en tekengerei voor een heel jaar. Bovendien gaan er ruim 25.000 schoolschriften mee waar de kin deren 2 jaar mee vooruit kunnen. Donderdag 7 november hoopt de SKR om 16.00 uur te vertrekken vanaf het parkeerterrein van Transportbedrijf J.Zijderhand (Bredeweg 24) in Moerkapelle. Het konvooi bestaat uit 42 deelne- mers: 30 chauffeurs voor de I vrachtwagens, 3 dames voor de catering en verder de konvooilei- ding en medewerkers in algemene dienst. Uitzwaaiers zijn welkom! Moerkapelle - De Christelijke Gemengde Zangvereniging Sur sum Corda bestaat dit jaat 70 jaar. Het koor werd op 29 januari 1932 opgericht. Ondanks de moeilijke beginjaren bereikt het koor nu deze mijlpaal. Dit heugelijke feit wordt gevierd met een concert op zaterdag 30 november in de Nederlands Her vormde Kerk. Op het programma staan onder meer een bewerking van Psalm 117 van Telemann en het Hör mein Bitten van F. Men- delssohn-Bartholdy. Aan het con cert werken mee de mezzosop raan Laura Tammeling en het orkest Colla Voce uit Amstelveen. Het kistorgel zal bespeeld worden door organist Peter Verweij. De algehele muzikale leiding is in han den van Erik van Balen. Het con cert begint om 20.00 uur. De kerk 's open om 19.00 uur. De toegang is vrij. De begrotingsbehandeling in de aad van dinsdag 12 november '"staande za' 'n tegenstelling °t eerdere berichtgeving niet uur beginnen maar om 1.30 uur in Dorpshuis Swanla, mgemeester Klinkhamerweg te Zevenhuizen. U bent hierbij harte uitgenodigd. Zevenhuizen-Moerkapelle - De voorbereidingen voor het grote Sinterklaasfeest zijn in volle gang. Zaterdag 23 november om onge veer 10.30 uur zal Sint Nicolaas, begeleid door zowel de Kleine Trompetter als door de artiesten van Circus Parazani, via de Dorps straat arriveren op het Raadhuis plein in Moerkapelle. De circuspie ten zullen trouwens al eerder optreden. Sinterklaas wordt ontvangen door burgemeester Westendorp en de ceremoniemeester van de Winkeliersvereniging. De bedoeling is om na het toespraakje van de bur gemeester met z'n allen wat gezelli ge liedjes te zingen, want daar kijkt Sint Nicolaas altijd erg naar uit. De Sint heeft Harry de Jong, die dat al jaren zo goed doet voor Sint Nico laas, gevraagd een toneelstukje te maken. Dat toneelstukje, genaamd "Het paard van dikke Don", wordt in dorpshuis Op Moer opgevoerd. Na afloop krijgen de kinderen een ver snapering van de Winkeliersvereni ging Moerkapelle. Ook zal Sint Nico laas de prijsjes uitreiken voor de mooiste kleurplaten die hij heeft gezien met het juiste aantal winter penen dat jullie hebben kunnen tel len in de winkels in Moerkapelle. Na het bezoek in Moerkapelle en een paar uurtjes rust, brengt Sint een bezoek aan de kinderen in Zevenhui zen. Om ongeveer 13.30 uur komt de boot aan bij de Catgesbrug. De artiesten van Circus Parazani zullen ook hier niet te houden zijn en zul len de gekste acrobatentoeren uit voeren voordat Sint aan komt. De ceremoniemeester van de Midden stand Vereniging Zevenhuizen bege leidt de Sint via de ringvaart naar het redactiekantoor van Hart van Holland, waar hij tegen 13.45 uur hoopt aan te komen. Hier vandaan zal de Kleine Trompetter de Sint verder begeleiden naar het Dorps plein waar om 14.15 uur Sint ook hier ontvangen wordt door burge meester Westendorp. Sinterklaas is benieuwd of de kinderen in Zeven huizen net zo mooi liedjes kunnen zingen als in Moerkapelle. Daarna vertrekt de Sint naar het Dorpshuis Swanla om nogmaals te genieten van de voorstelling "Het paard van dikke Don", opgevoerd door zijn knechten en de lieve mensen van toneelgroep V.O.O.; de zaal is geopend vanaf 14.45 uur. Na de voorstelling zal Sint ook hier de kinderen met de mooiste kleurplaten belonen met een prijsje. Bij het vertrek uit de zaal krijgen alle kinderen een verrassing van de Middenstandsvereniging Zevenhui zen. De kleurplaten zijn vanaf dit week end verkrijgbaar bij alle winkeliers in Zevenhuizen en Moerkapelle. Als je hem mooi gekleurd of geverfd hebt moet je alleen nog alle winter penen tellen die in de etalages van de winkeliers liggen. Schrijf dit aan tal ook op de tekening en je maakt ■"Editie zevenhuizen- MOERKAPELLENESSELANDEJ Door Frits Bromberg Zevenhuizen - De leukste werk dag van Annie van Oostrom was mogelijk tevens haar laatste. Vorige week woensdagmiddag verliet zij als doktersassistente de praktijk van de huisarts C. W. Onderwater aan de Dorpsstraat voorgoed, maar met een giganti sche bos bloemen, een fotoalbum en een hoge witte lamp met wen sen en handtekeningen van tal van patiënten. "Die zullen niet gauw verbleken lichtte Onder water toe. "Ze zijn er met een speciale zwarte inkt op gezet. Enigszins overrompeld nam Annie een en ander in ont vangst. Maar verbaasd? Niet echt. Hoewel Annie van Oostrom zichzelf nooit in het zonnetje zal laten zetten, zal ze ook niet ontken nen dat de inwoners van Zevenhui zen haar wel een goed hart zullen toedragen. En niet alleen als zingend viswijf, want dat is ze ook, maar meer nog als de geduldig luisteren de assistente van dokter Onderwa ter. Annie was twintig jaar de assistente van dokter Ensing in Zevenhuizen. Na diens overlijden tien jaar gele den, nam Onderwater zijn praktijk over, met inbegrip van Annie, die haar studie doktersassistente met succes had voltooid en later prak tijkervaring opdeed bij een Goudse apotheker. Annie: "Ik ben geen apo thekersassistente, maar kan wel medicijnen maken, met dokter Onderwater natuurlijk als eindver antwoordelijke. Maar fouten, nee, die heb ik nooit gemaakt. Kom zeg! Eén fout, en je naam gaat onmiddel lijk heel Zevenhuizen door." De gemoedelijkheid van dertig jaar geleden heeft voor een deel plaats moeten maken voor haast. "Mensen van nu hebben meer haast, ze willen meteen worden geholpen, de werk gever wacht. Aan de andere kant zijn Annie van Oostrom met dokter Onderwater, een lamp met talloze namen en dankbetuigingen en een gigantische bos bloemen. de gesprekjes met patiënten altijd wel zo gebleven. Ook wel logisch, want een kwaaltje, een ziekte is altijd een dankbaar gespreksonder werp. Maar niet elke kwaal, niet elke ziekte. En dan is er een dokteras sistente die alles toch al weet, ook wat een patiënt voor zichzelf wil houden. Tja, en dan praat het natuurlijk wat gemakkelijker." Behalve haar kundigheid heeft Annie van Oostrom nog een andere eigenschap die in haar vak mogelijk even belangrijk is: niet alleen ver staat zij de kunst van het geduldig luisteren, ze weet ook van tactvol afbreken. "Je kunt niet oeverloos doorbabbelen, als er nog zo veel andere patiënten wachten. Nog los van het gewone werk dat gedaan moet worden. En dan rijst soms nog de vraag, wat ik aan de dokter moet doorgeven en wat ik zelf kan afhan delen. Neusdruppeltjes, een hoest- drankje, dat kan ik wel af. Maar een hoestdrankje kan ook betrekking hebben op een bronchitis en dan zeg ik er ook altijd bij: als het over drie dagen niet over is, maak dan een afspraak. Ik ga niet op de stoel van de arts zitten." Op haar 58e is Annie van Oostrom ermee gestopt, als doktersassisten te en met het aanmaken van medi cijnen. "Ik wil nu tijd hebben voor mijn kinderen en kleinkinderen." Maar om niet helemaal werkloos in het grote niets te springen, weet Annie nog wel wat anders. "Ik ben immers ook pedicure. En dat kan gewoon doorgaan, natuurlijk." uTBO-63g3R5~ kans op mooie prijzen. Als je trouwens je tekening inlevert dan krijg je een gratis winterpeen, voor in je schoen als Sint in het dorp is gesig naleerd!

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 1