Zevenhuizen - Airtumblingbaan voor TARZAN/JAZZTAR r 2003: jaar van herstel r» Effecten Begeleiding geldwinkel Moerkapelle op vrijdag Herbestrating voorkant bank Dependance Woonpartners verhuisd Actie ToekomstPlanner inzicht in uw pensioen Rabobank le bank waar je lid van wordt Weeknieuws Hart van Holland 7 januari 2004 6e jaargang nummer 246 Winnaar kerstpuzzel Rabobank Afgelopen zaterdag heeft Jaap Breugem, directeur van onze bank, het officiële startsein gegeven voor de 'Spring-lnn' die werd georgani seerd in het kader van de feeste lijke ingebruikname van de Air tumblingbaan. Deze opblaasbare baan (inclusief een blower met regelbare frequentie) is een geweldig alternatief voor de tra ditionele 'lange mat'. Dit omdat de hardheid van de baan kan worden aangepast aan de oefeningen en het gewicht van de leden die er op dat moment op werken. Het maakt het springen nog leuker, opent ongeken de mogelijkheden en daagt sporters uit hun grenzen te verleggen. Op de ledenvergadering van de bank, in juni 2003, hebben de leden de gym nastiekvereniging de derde prijs in het kader van het 'lokaal initiatief' toege kend. Deze 2.500,- vormde het start kapitaal voor een verdere geldwerving die eind 2003 resulteerde in de moge lijkheid de tumblingbaan aan te schaf fen. De Rabobank wenst de ruim 280 leden van Tarzan/Jazztar veel (spring-) plezier toe op de nieuwe baan. Rob Beentjes,Jan Hordijk en Erwin Boorsma - Beleggingsadviseurs Voor aandelenbeleggers was 2003 een goed jaar, al leek het in eerste instantie toch weer de verkeerde kant op te gaan. In de eerste weken van het jaar overheerste de onze kerheid over de oorlog in Irak, waardoor de wereldwijde aande- lenbeurzen in rap tempo verder daalden. Het begin van de oorlog halverwege maart zorgde echter voor een keerpunt op de beurs- vloeren. De MSCI Wereld-index behaalde over het hele jaar bezien uiteindelijk een koersstijging van zo'n 30%, het beste resultaat in 17 jaar tijd. Ook de Nederlandse beurs sloot het jaar met een positief resultaat af, al viel de koerswinst van de AEX-index (ruim 4%) in het niet bij andere beur zen. De dollargevoelige Nederlandse beurs had duidelijk last van de daling van de Amerikaanse munt ten opzich te van de euro. Daarnaast zorgden boekhoudperikelen bij Ahold voor extra koersdruk. De supermarktketen leverde in 2003 meer dan 40% aan beurswaarde in. Daarmee was het fonds overigens niet de grootste ver liezer. Handelshuis Hagemeyer en effec tenhandelaar Van der Moolen beland den nog dieper in de rode cijfers. Van der Moolen had last van onderzoeken naar dubieuze handelspraktijken door de Amerikaanse beursautoritei- ten. Hagemeyer raakte in grote finan ciële problemen en hoopt nu een oplossing te hebben gevonden door een uitgifte van aandelen en schuld sanering. Elders in de wereld werden veel grotere koersuitslagen behaald. Zo steeg de Amerikaanse S&P500-index met 25% (in dollars gemeten) en wón de Duitse DAX-index 35%. Opkomende markten presteerden echter het best. Vooral China viel op: de Chinese economie deed het opnieuw beter dan andere landen in de regio. De SARS-epidemie had per saldo weinig invloed op de groeicijfers. Daarnaast viel Brazilië in positieve zin op. Het land profiteerde van de plannen van de nieuwe presi dent Lula om de belasting- en pensi oenstelsels te hervormen. Ook een serie renteverlagingen kwam de beursstemming ten goede. In oktober hebben wij ons oude kantoor in Moerkapelle verruild voor de nieuwe geldwinkel, een verandering waarvan wij vooraf konden voorzien dat die niet zon der slag of stoot voor u zou ver lopen. Om al onze klanten aan de nieuwe situatie te laten wennen hebben we tijdelijk gastvrouwen aangesteld die de werking van alle nieuwe appara ten konden uitleggen. Omdat we al snel te horen kregen dat bijna ieder een zelfstandig overweg kon, heb ben we besloten dat er in januari alleen op vrijdag een gastvrouw op het kantoor aanwezig zal zijn. Er is een intercom in het gebouw, Door de interne verhuizing van de kasbox is het noodzakelijk om aan de voorkant een verzwaarde oprit te maken voor de geldauto van Brinks. De herbestrating zal over de gehele breedte van het bankgebouw Op maandag 5 januari opende Woonpartners haar deuren van de nieuw betrokken ruimte in het pand van de hypotheekshop. Hiermee is de verhuizing van de dependance "Rabobank" naar de nieuwe dependance "Hypotheek shop" afgerond. Woonpartners heeft gedurende een periode van 5 jaar (januari 1998 tot en met december 2003) kantoor gehouden in de Rabobank. In de loop van de jaren hebben vele huur ders hun weg naar dit kantoor weten te vinden en vele huurcon tracten zijn hier bekrachtigd. De Rabobank wil langs deze weg Woonpartners bedanken voor de plezierige samenwerking en veel succes toewensen met de voortzet ting van haar activiteiten aan het nieuwe adres Dorpsstraat 202 A. Heeft u interessen in (extra) aftrek posten? En wilt u weten hoe uw pensioen er voor staat in deze onzekere tijden? Vraag dan een gesprek aan voor de Toekomst- Planner. Met de ToekomstPlanner krijgt u inzicht in uw pensioensituatie. In 30 minuten wordt uw financiële situatie geïnventariseerd en wordt deze op een overzichtelijke wijze in kaart gebracht. Bovendien kunt u dan jaarlijks een update van dit overzicht ontvangen, zodat u bij wijzigingen in bestedings doelen ook zelf het initiatief kunt nemen om de analyse aan te passen met de meest recente gegevens. Kwartaalaanbieding In het eerste kwartaal van 2004 kunt u nu voordelig via de ToekomstPlan ner extra pensioen opbouwen. U krijgt namelijk de eerste maandpremie met een maximum van 250,- cadeau! U betaalt zelf de eerste premie en Inter polis voegt vervolgens datzelfde bedrag toe aan het beleggingstegoed. Wilt u een afspraak maken? Neem dan contact met ons op via telefoon nummer (0180) 63 73 83. waarmee u tijdens kantooruren con tact kunt leggen met het kantoor in Zevenhuizen. Voor begeleiding op andere werkdagen kunt u terecht bij onze geldwinkel in Zevenhuizen. Onze klanten in Moerkapelle heb ben we met een uitgebreide nieuws brief al eerder over deze wijziging en andere zaken op de hoogte gebracht. Na uitgebreide evaluatie is gebleken dat een aantal klanten niet in staat is om zelfstandig gebruik te maken van de apparatuur. Deze klanten zul len wij in de toekomst een alterna tieve service aanbieden. plaatsvinden. Dit betekent dat u bij het betreden van de bank tot waar schijnlijk halverwege volgende week enig ongemak kan ervaren. Alvast onze excuses hiervoor. In de vorige krant was een kerst puzzel opgenomen. De uitkomst van de slagzin is: "kerst bij de rabo- bank'!Uit alle inzendingen is de vol gende winnaar getrokken: Esmee van Dijk (6 jaar) uit-Zevenhuizen. Esmee zal haar prijs binnenkort in ontvangst komen nemen. Namens de redactie van de Rabobank, van harte gefeliciteerd! Zibb.nl scoort goed Het weekblad Adformatie publi ceert jaarlijks de resultaten van onderzoek naar de bekendheid van verschillende advertentiemedia. Bij de internetsites is zibb.nl - de web site voor ondernemers van Rabo bank en Reed Elsevier - met stip binnengekomen in verschillende ranglijsten. Zo eindigt zibb.nl op de gedeelde derde plaats van de meest bekende Nederlandse web site-exploitanten, vlak achter giganten als De Telegraaf, MSN en Ilse. Bijna 38% van de responden ten noemde spontaan de naam van zibb.nl. Bij de 'meest gewaardeerde websites' staat zibb.nl op de vierde plaats, net achter Het Financieele Dagblad. Onder adverteerders is zibb.nl zelfs met afstand de best gewaardeerde internetsite. Huizenkopers voorzichtig Kopers worden voorzichtiger bij de aankoop van een huis. Dat conclu deert de Vereniging Eigen Huis uit onderzoek naar recente aankoop keuringen. De vereniging deed het afgelopen halfjaar 28% meer aan koopkeuringen dan in dezelfde periode een jaar eerder. De voor zichtigheid van huizenkopers blijkt ook uit de langere rentevaste perio den die wordt gekozen voor de hypotheek. Volgens de Nederland- sche Bank is het aandeel van lenin gen met meer rentezekerheid de afgelopen tijd spectaculair toege nomen van 20 naar 50%. (Bron: Metro) Bezoekadressen: Openinastiiden: aeldwinkel Zevenhuizen Rabofoon: Helodesklnternetbankieren/Telebankieren: Openingstijden: aeldwinkel Moerkapelle Rabo orderliin: Helpdesk Telebankieren Extra: Ooeninastiiden: kantoor Zevenhuizen Telefoonnummer Alaemeen: Verzekerinaen: E-mail-adres: Telefoonnummer Beleaainasadvies: Rabobank website: Raboliin: Blokkeren oassen/cards:

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2004 | | pagina 2