BEWONERSAVOND OVER HET STRAND IN NESSELANDE BINGO Bij kg kaas Bvee»n,mmelmrdu buurtfeest naturistisch :v,-- BINNENSTE B'UITEN OUD VERLAAT ZWERMEN 0PU0 CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. 28e jaargan nummer 1141 24 augustus 2005 DEZE WEEK I Nt i N HOLLAND: Natuur rond Nesselande Verffabriek mogelijk bouwlocatie Zie pagina 14 Zwemvierdaagse Waddinxveen Zie pagina 18 ernst... ke bouwlocatie? Beheerplan - - - - ^EINDHOVEN AUTOBEDRIJF Elke vrijdagmiddag markt Zevenhuizen 500 gram De Kaasgigant HOLLAND WEKELIJKS IN 29.000 BRIEVENBUSSEN Dorpsstraat 200 2760 AA Zevenhuizen Zie pagina 9 .veerjjnanadviseurs.nl Nesselande - In en rond het Cultu reel Centrum Orion vindt van vrij dagavond 23 september tot en met zondag 2 oktober het Binnenste B'uiten" festival plaats. Het is een festival voor en door buurtbewoners; een podium voor iedereen om zijn of haar werk te laten zien. De organisatie is op zoek naar beeldend kunstenaars die willen exposeren, theatermakers die een stuk willen opvoeren en muziek groepen/bands die willen optre den. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden tot 5 september door een korte cv, beschrijving van het werk, contactgegevens en eventueel één of twee foto's te mailen naar info@ccorion.nl of op te sturen naar: Cultureel Centrum Orion, t.a.v. "Binnenste B'uiten" Festival, postbus 85086, 3009 MB Rotterdam. Oud Verlaat - Rond de Vierkap vindt zaterdag 27 augustus het jaarlijkse Buurtfeest van Oud Ver- iaat plaats. Om 13.00 uur wordt er gestart met een rommelmarkt en om 14.00 uur beginnen de spellet jes. Daarnaast zijn er gedurende de dag diverse optredens, is er een kinderdisco en een rad van avontuur, ledereen is welkom. Zevenhuizen - Het nieuwe zwem- |eizoen begint zaterdag 3 septem- Vanaf die dag wordt er weer zaterdag van 16.30 tot 18.00 "ur natu<ïstisch gezwommen in wembad De Koornmolen. ooi meer jnformatje: www n<n.nl/npn. WleUa&cui j I Hi V Door Geertrude Verweij Nesselande - De schoolvakan ties waren nog maar net om, toen de eerste bewonersavond in Nesselande gehouden werd. De opkomst was matig. Het onderwerp paste bij het mooie weer: het strand(leven) in Nesselande. Al voor de avond officieel geopend was, werd gesproken over een belangrijk aspect daarvan: het surfen. Een aantal surfers was speciaal naar de avond geko men om hun mening over een aantal zaken te geven. Erik Pot, beleidsmedewerker van de Deelgemeente Prins Alexander, was graag bereid hiernaar te luisteren. Voor de surfers zijn de boeien, die aangebracht zijn om het ondiepe gedeelte af te scher men, lastig. Het valt niet mee het materiaal tussen de paaltjes en de boeien door en over de touwen te manoeuvreren en er is hier en daar al een zeil gesneuveld. Voorstel van de surfers is de boeien te verplaat sen en zo het zwemmen en surfen te scheiden. Daarnaast spraken de aanwezige heren zich namens alle surfers die gebruik maken van de Zevenhuizerplas, uit tegen de aan leg van de waterskibaan. Die ligt namelijk vanwege de windrichting op de plas, precies verkeerd. Door dat de plas door de afscheiding van de baan een stuk smaller wordt, is de aantrekkelijkheid van het surfen op deze locatie een stuk minder. Bovendien zou het planten van hoge bomen op de noordoever de wind tegenhouden. De heer Pot beloofde in overleg te gaan met de surfers en te kijken of het, hoewel de plannen al grotendeels vast lig gen, mogelijk is tot een oplossing te komen. "Maar er zullen compro missen gesloten moeten worden. Er zijn ook andere gebruikers van de plas." Aldus Pot. Bewoners spraken hun bezorgd heid uit over de rommel op het strand. Ook is er overlast van men sen die met auto's rijden op het strand en van honden die ondanks de borden op het strand losgelaten worden. Verder was men niet erg te spreken over de structuur van het zand. Erik Pot: "Dat wordt nog bekeken. Het zand is nu nogal kleiig. Het kan aantrekkelijk zijn om zand met een grovere korrel aan te brengen. Ik heb begrepen dat er inmiddels een proef wordt gedaan met ander zand." Nadat er nog wat andere vragen beantwoord waren, gaf de heer Pot een toelichting op het tot standkomen van het Beheerplan voor Badplaats Nesselande. "Er is een behoorlijke hoeveelheid recre atiemogelijkheden opgenomen in de plannen. De deelgemeenteraad heeft ingestemd met die ontwikke lingen. Maar als je deze ontwikke lingen toelaat, haal je heel wat in huis. Vooral zomers trekken de commerciële voorzieningen veel mensen. Daar moet wel rekening mee gehouden worden en daarom vond de deelgemeenteraad dat er een beheerplan moest komen om goed voorbereid te zijn." Een half jaar geleden is men begonnen te overleggen met een aantal partijen, waaronder de Roteb, de politie, stadstoezicht, de RET en WONIO (wijkorganisatie Nesselande). In het plan wordt een aantal onderdelen besproken. Zo is er op het gebied van het parkeren van uitgegaan dat de commerciële voorzieningen parkeerruimte op eigen terrein hebben, maar moet er toch voorzien worden in een behoorlijke hoeveelheid openbare parkeerplaatsen langs de boule vard. Om te voorkomen dat de ruimte die in de zomer nodig is in de winter tot een kale betonmassa leidt, zal waarschijnlijk gekozen worden voor een weg met een middenberm. Die middenberm zal dan uit grastegels bestaan, zodat daar geparkeerd kan worden als het nodig is, maar het er wel groen uitziet. Wat betreft de verkeersaf wikkeling zijn er afspraken gemaakt om te voorkomen dat er bij grote drukte verkeersopstoppin gen ontstaan. Voor het openbaar vervoer heeft de RET vaste proce dures, die ook bij grote drukte in de binnenstad toegepast worden. ZEVENHUIZEN 0180-638013 Voor toezicht en handhaving zul len de politie en het stadstoezicht verantwoordelijk zijn. Zij zullen hun inzet laten afhangen van de drukte. Er wordt bekeken of er een strandwacht wordt ingesteld. Dit zou in houden dat er iemand in een toren toezicht houdt op het strand en de strandgangers. Dit kan even tueel gecombineerd worden met een EHBO post. Voor hondeneigenaars geldt net als in de rest van Nesselande een opruimplicht en bovendien mogen er geen honden op het strand. Voor paarden wordt het ruiterpad doorgetrokken naar de boulevard. Het is nog niet zeker of de paarden op het strand worden toegelaten. Voor standplaatsen langs de boule vard moet een vergunning worden aangevraagd bij de gemeente. Er moet worden afgewogen of dit ongebreideld wordt toegelaten. Hoewel stands als haringkarren en ijskramen erg leuk en gezellig zijn, wordt daardoor wel de winst voor ondernemers in het winkelcen trum, die zeker de eerste paar jaar hoge investeringen zullen hebben, afgeroomd. De ontwikkeling van het nieuwe winkelcentrum zou hierdoor gefrustreerd kunnen wor den. In het beheerplan wordt er ook rekening mee gehouden dat de commongreen, een stuk gras land dat open zal blijven, geschikt wordt gemaakt voor manifestaties zoals circussen. De bedoeling is dat er nu een glo baal plan gemaakt is, waar nog dingen aan worden toegevoegd. Dit plan zal dan worden voorge legd aan de deelgemeente, die zal het vaststellen en dan zullen er financieën aan gekoppeld worden, door de deelgemeente zelf maar ook door bijvoorbeeld de politie en de RET die hun eigen middelen hiervoor beschikbaar moeten stel len. Daarna zullen alle partijen het plan onderschrijven en als uit gangspunt gebruiken. Het is ook de bedoeling om daar later de recreatie-ondernemers, zoals jacht havenexploitanten en hotelbeheer ders bij te betrekken. Eric Pot: "Het is belangrijk dat we goede afspraken maken, zodat we weten wie waarvoor verantwoor delijk is. Badplaats Nesselande zal voor de hele stad Rotterdam een grote hoeveelheid recreatiemoge lijkheden gaan bieden." Waddinxveen - In buurtcentrum 'De Boog' wordt vrijdag 2 sep tember een bingoavond gehou den. De zaal gaat open om 19.00 uur, de bingo begint om 20.00 uur. ledereen is welkom.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2005 | | pagina 1