Kinderen de baas in raadzaal Op de koffie bij de ouderenadviseur Val op: fiets verlicht! Toerit Gouda dicht Brandweercorps Zuidpias in het zonnetje gezet Eerste Wereldlichtjesdag voor Zuidpias Open fractievergadering D66 HART VAN HOLLAND ZUIDPLAS 30 NOVEMBER 2011 11 Zuidpias - De nieuwe kindergemeenteraad vergaderde woensdag 23 novem ber voor het eerst in de raadzaal van het gemeentehuis. Onder leiding van kinderburgemeester Charlotte Knop, die werd bijgestaan door burgemeester Gert-Jan Kats, werd de officiële kinderagenda afgewerkt. Betrokken jeugdige inwoners hebben zitting in de kindergemeenteraad. Zij nemen hun taak heel serieus. Zuid plas - Ouderenadviseur Tessa Roos nodigt senioren van Zuid plas uit voor een koffie-uurtje in de dorpen Moordrecht, Zevenhuizen en Moerkapelle. Tij dens dit koffieuurtje kunnen senioren elkaar voor de gezelligheid ontmoe ten, maar ook vragen stellen aan de Ouderenadviseur. Door Erwin van 't Hof Onderwerpen die worden behandeld zijn onder andere een tekenwed strijd, het plannen van een excur sie naar de Tweede Kamer en de rol van de jonge gemeenteraad tijdens de dodenherdenking. "We kunnen kaarsjes neerzetten," zegt Charlot te Knop. "Of we kunnen samen met de burgemeester een krans leggen bij de herdenking." Alle raadsleden nemen hun taak serieus en vroegen kritisch verheldering bij onduide lijkheden. "Tijdens de dodenher denking ben ik op vakantie, mag dat dan wel?" zegt één van hen in de microfoon die voor haar staat. Geen dierentuin Door middel van de kindergemeen teraad hoopt de gemeente basis scholen meer te betrekken bij de gemeentepolitiek. De kinderen heb ben in ieder geval volop ideeën. "Er moet in de gemeente meer gedaan worden aan sport, ook zou het leuk zijn als er wat meer buitenschoolse activiteiten zouden plaatsvinden," zegt één van de raadsleden. An dere ideeën hadden nog wat meer uitwerking nodig. "We hebben een ideeënbus op school gehangen," vertelt Charlotte. "Daar vonden we snoeppapiertjes in en ideeën die Sven Boode, Jan Everaat, Iris La- eber, Martijn Oosterwijk en Pieter Wiesenekken ontvingen een diplo- ma; Marco Swart en Leon van der Zwaluw ontvingen een brandweer onderscheiding voor twaalfenhalf jaar trouwe dienst en een vrijwil- onmogelijk zijn, zoals het bouwen van een dierentuin in de gemeente." Dat de kinderen nu al erg betrokken zijn met de maatschappij blijkt uit een vraag aan de burgemeester over de recente bekladding in Nieuwer- kerk met hakenkruizen en andere symbolen. "Het is de verantwoor delijkheid van jullie ouders dat jullie geen rare dingen doen," zegt Kats tegen de raadsleden. "Ik hoop dat jullie snappen dat het niet normaal is om op jullie leeftijd 's avonds buiten met spuitbussen rond te lo pen." Hoewel de agenda al na een half uur is afgewerkt, blijft iedereen nog lang zitten om vragen te stel len aan de burgemeester. "Als één van jullie éen wethouder wil spre ken voor een spreekbeurt op school, dan kan ik dat ook wel voor jullie re gelen hoor," zegt Kats enthousiast. De raad was voor veel van de kers verse leden niet helemaal wat zij er van hadden verwacht. "Ik vind het echt heel leuk. Het gaat allemaal heel officieel," zegt raaslid Britney Carnier. "Daar moest ik wel even aan wennen, je kan niet zomaar door el kaar heen praten." De burgemeester was trots op de jonge politici. "Jullie hebben het heel goed gedaan en ik kijk nu al uit naar de volgende ver gadering." ligersmedaille werd opgespeld bij Margaretha Blijleven, Karin Boode, Jeroen Harmsen, Roland Seip, Truus van Soest, Istvan van Herk en Ard van Wijk. Deze avond werd afscheid genomen van Govert van der We- ijde. In Zevenhuizen wordt het koffie uurtje gehouden in dorpshuis Swanla aan de Burgemeester Klinkhamerweg op donderdag 1 december van 13.30 tot 14.30 uur. In Moordrecht op dinsdag 6 de cember van 13.30 tot 14.30 uur in De Zespunt aan de Molenlaan en in Moerkapelle op dinsdag 13 december van 10.00 tot 11.00 uur in dorpshuis Op Moer aan de Raad huisstraat. Zuidpias - De lokale afdeling van Veilig Verkeer Nederland (WN) gaat de komende periode samen met pojitie Hollands-Midden controles houden op juiste fietsverlichting en reflectie. Fietsers met ontbrekende of niet werkende fietsverlichting of reflectie zal worden uitgelegd waarom juist in deze donkere da gen goede zichtbaarheid belangrijk is. Gedurende de eerste dagen van deze campagne wordt voornamelijk gewaarschuwd, na die eerste peri ode worden boetes gegeven bij het ontbreken van licht of reflectie. De boete voor het niet hebben van de juiste verlichting bedraagt 40,- euro en voor het ontbreken van reflectie is dat 20,- euro. Istvan van Herk, vijftien jaar vrijwilliger, kreeg onder toeziend oog van brandweercommandant Ed Molenaar de vrijwilligersmedaille opgespeld door burgemeester Kats. Zevenhuizen - In partycentrum La Baroque werden zaterdag 26 november, tijdens de jaarlijkse feestavond van de brandweer, diverse leden van het brandweercorps Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhulzen en Moerkapelle in het zonnetje gezet. Zevenhuizen/Zuidpias - Het is Wereldlichtjesdag op zondag 11 december. Op die dag steken overal ter wereld mensen om 19.00 uur kaarsjes aan om overleden kinderen te herinneren. Ook in Zuidpias wordt - dit jaar voor het eerst- Wereldlichtjesdag georganiseerd en wel door Petra Verschoor van Se reen Uitvaartverzorging. De bijeenkomst vindt plaats in de Ontmoetingskerk in Zevenhuizen, van 18.45 tot 19.30. ledereen is welkom, de bijeenkomst is vrij toegankelijk en de kerk is open vanaf 18.30 uur. gestaan bij alle kinderen, die op welke leeftijd ook, zijn overleden, onder meer door het aansteken van kaarsjes, muziek, een gedicht en een verhaal. ledereen die zich betrokken voelt bij het verlies van een kind is van harte. Aanmelden is gewenst: pe- tra@sereenuitvaartverzorging.nl of 06-10366295. Hier kan men ook terecht voor vragen, ideeën of sug gesties om deze avond tot een bij zonder moment te maken. Lint van licht Wereldlichtjesdag is in 1997 in Amerika ontstaan als Worldwide Candle Lighting. Inmiddels worden over de hele wereld op de tweede zondag van december om 19.00 uur lokale tijd kaarsen gebrand. Door het aansteken van kaarsen in de verschillende tijdzones ontstaat een symbolisch lint van licht. Zo wordt de wereld letterlijk even wat lichter voor mensen die een kind verloren hebben. Tijdens de bijeenkomst wordt stil- Moerkapelle - D66 Zuidpias houdt donderdag 1 de cember een openbare fractievergadering in dorps huis Op Moer. Aanvang 20.00 uur. Ter sprake komen onder andere het beleidsplan Werk en Inkomen, dossier Hoofdweg, bestem mingsplan Zuidelijke Dwarslaan en de belastingverordeningen. De toerit Gouda (11) van de Al2 is afgesloten voor alle verkeer van vrijdag 9 december 21.00 uur tot zaterdag 10 december 7.30 uur en van zaterdag 10 december 24.00 uur tot zondag 11 decem ber 7.30 uur. Het verkeer wordt omgeleid via de A20 af- en toerit Moordrecht. Lelieveld 66 Nieuwerkerk aan den IJssel 2914 CD Mobiel: 06-34206047

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2011 | | pagina 11