SCHOONHOVEN» CODHANT. WEESBLAD N0.132. ZONDA& 7 JANUAKL 1872. VOOR DE KRIMPENER-, ALRLASSER- EN LOP1KERWAARD. Bij den aanvang van 1872. BUlTliN^AND. PRIJS DE1ER COURANT: Voor Schoonhoven per drie maanden 0,60. Franco per poet 0,70. S. W. N. van NOOTEN te Schoonhovin, Ulifitom - PRIJS DER ADYERTENTIÈ* Van ltot 5 regel» J QfiÜ. Iedere regel meer 0,10. Groote letter» naar plaatsruimte. Insending franco. wezen eveneens. Het^eefTde verdedigbaarheid des lands geen enkele? schrede vooruitgestuurd. Het heelt zelfs eenen te zwakken Minister van Oorlog den pohtiekëu dood dóen sterven, zon der een krachtig opvolger in zijne plaats te stellen. Het heeft door eene verkeerd begrepen stemming over een gflkantschapspost de gods dienstige partijschap zifli ontbranden. Het heeft het groote vraagstuk betreffende den toestand der arbeidende klassen zien toenemen in omvang, in invloed, in gevaarlijkheid en het heeft dat vraagstuk niet veel nader zien komen aan zijne oplossing. Het heeft eindelijk in zijn laatste dagen in de Tweede Kamer onzer Statcn-Géhe- raai een tööneel bijgewoond, over welks beteekenis nog menigeen de schouders ophaalt, menigeen die niet kan begrypen boe een wetsvoorstel van den Minister van financiën, om bij eene aan zienlijke ruimte aan kasgeld 10 millioen tot be sparing van rente te araortiseeren* hoe zulk een voorstel van de zijdevtan een déél der liberale kamerleden eene oorj^verklaring tegen den minister kon opwekken. Ja, 1*71 is voor iiet staatkundig en maat schappelijk levenniet het minst in Nederland een wonderlijk jaar geweest. Veel treurigheid in den aanvang, veel illusie spoedig daarop veel teleurstelling aan het einde. Wat zal dit jaar wezen? Geheimzinnig hij uitstek laat het ons veel ver- lapgen, doch weinig verwachten. Wij zijn zoo gewend aan teleurstellingen en durven bijna niét meer hopen. Europa kan, wat de ongeluksprofeten daar ook van zeggendit jaar nog wel op vrede re kenen. De oorlog, dien men eenmaal schijnt te moeten verwachten en waarbij Frankrijk, Rusland, Oostenrijk, Italië en Duitschland de groote rollen zullen vervullen, kan nog niet zoo aanstaande zijn. Bij de onzekerheid echter der buitenlaudscbe politiek, is het de plicht van alle kleinere staten, ook van den onze, voor zijue weerbaar heid te zorgen. De daartoe betrekkelijke wetten moeten in dit jaar tot stand komen. Geschiedt dit niet, ja dan mag men gerust zeggen dat het Nederland -met zijn verdedigbaarheid geen ernst is. Ons belastingstelsel moet herzien worden. Dit geroep gaat reeds sinds jaren, 'foch vree zen wij datnu de Minister van Financiën terecht of ten onrechte, zijn gezag bij een deel der liberale partij verloren heeft, dat nu ook zijn ontwerp tot iuvoeriug eener algemeene in komstenbelasting onmogelijk is geworden, en dat het jaren zal duren alvorens de belastingher vorming door een bekwame niet alleen, maar ook een vertrouwde hand zal worden aangevat. Voor ons rechtswezen, tot hervorming waar van de Minister van Justitie den grondslag heeft gelegd door de indiening eener wet op de rech terlijke organisatie, hebben wij betere hoop. Het zoude inderdaad niet strekken tot aanbeveling onzer parlementaire staatsinstellingen, wanneer die instellingen op nieuw bleken onmachtig te zijn om de jaar op jaar noodzakelijk verklaarde hervorming van ons rechtswezen eindelijk eens aan te vangen. Het groote bezwaar ligt hierin, dat zoovele kamerleden over juridische zaken Vindt ge er iets vervelends in, om zoo tel kens bij den aauvang van een nieuw jaar terug te zién op het onde, uit te zien naar het ko- mende Er zijn tnenschen, die u gaarne voorrekehen, dat het toch eigenlijk hetzelfde is of gij dek ok baar twaalf slagen hoort geven in (Jen nacht van 80 bp hl December of in di n van 81 December op 1 Januari, dat het in den grond beschouwd eene dwaasheid is in dien nacht zooveel heil- weuschen te uiten, waar men anders niet om denkt. Wij willen die menschen volkomen gelijk ge- ton, wanneer zij daarop gesteld zijn, maar wij willen toch blijven voortaan den len Januari •teeds te beschouwen a s de inwijding van een nieuwen tijdkring in het leven vab alle men schen. Wanneer iemand op den weg loopt, is iedere stap gety* aan alle stappen die voorafgin gen, aan alle stappen die volgen. En toch, van tijd tot tijd *taat de wandelaar stil en ziet hij om op den weg, dien hij reeds aflegde; daarna begint hij op nieuw zijn eeutonigen gang en ia het hem alsof hij eeu g -deelte van den voor geschreven weg achter den rug heeft, alsof hij nu aan een nieuw gedeelte is begonnen. Niets dan idéé, zegt men. Goed, maar een idéé, dat voor den mensch, als een door tijd en ruimte beperkt wezen, zeer aatuurlijk is. Laten wij het natuurlijke met kunstmatig verknoeien. Iö7i begon het leven wel anders dan hare zuster, die tegenwoordig de gevierde dame is. 1871 werd geboren onder een oorverdoovend krijgsgewoel. Gebulder van kanonnen, gekerm van gewonden, gerochel va i stervenden waren hare wiegeliederen Doch toen zij nauwelijks drie maanden oud was, had zij ook het eluk de pal men des vredes te zien ontspruiten en weldra ze te zien opgroeien tot vollen wasdom. Ook in Nederland vond 1871 bij hare ge boorte geene gelukkige omgeving. Een door ge mis aan levenskracht ineengezonken ministerie sleepte zijn laatste dagen voort, een raadselach tige ministerieele crisis wachtte hare oplossing. En toch, nauwelijks washet jaar nog maar eenige dagen oud geworden, of Nederland genas van die verlamming en eene regeering met een sterk gestel trad op aan het hoofd der zaken. Zoo kregen da menschen 1871 al spoedig lief en noemden zij haar het jaar des geiuks. Doch ook daarin was overdrijving gelegen. Het jaar verdiende geen verwenscliingen bij zijne geboortegeen loftuitingen in zijn eerste jeugd. Het heeft aan Europa den vrede hergeven maar niet het vertrouwen op den vrede. Het heejt aan Nederland een ministerie ge geven maijr niet beu ministerie, welks toekomst Boven alle bedenking verzekerd is. Het heeft in de maand Juni de Tweede Kamer met vele frissche krachten verrijkt, maar het heeft er ook elementen van scheuring in gebracht. Hef heeft op het gebied der wetgeving ons 'weinig verder gebracht. Het heeft ons verouderd belastingstelsel gelaten als het was. Ons rechts- niet kunnen oordeelen en dat de juristen in de Staten-Generaal zoo eindeloos van meening ver schillen en zelfs in de kleinste kleinigheden zoo^ vast op liunne ineening blijven staan. Van den invloed van den Minister zal dan ook het suc ces van zijn voorstel bij voorkeur afhangen. Voor ons koloniaal regeringsbeleid.heeft het jaar 1874 een nieaw tijdvak geopend, omdat een nieuw Gonvernenr-Generaal, op wien men ook in Indië groot vertrouwen heeft, de ten gels van het bewind den len Jannari in han den heeft genomen. Moge ook,op den 3len December a. s. de naam van den heer Loudon met evenveel vertrouwen worden genoemd als thans. v Groote verplichtingen rusten op regeering en vertegenwoordiging Algemeens verkiezingen zijn dit jtar niet aan de orde. De stem der inge zetenen zal du» niet worden gevraagd. Wel hun steun. Dien steun verleenen zij door een dracht onder elkaar te bewaren. En die een dracht is in groot gevast. Men weet wat wij bedoelen. Het edelste ter wereldde godsdienst, wordt hier en daar gemaakt tot een broeinest voor de tweedracht. Wee over zulk een bedrijf! Of meent men daarmede iets te zullen winnen Neen, men verderft daarmede èn godsdienst, èn vaderland. En dan is het te laat. Ter gelegenheid van het nienwejaar heeft de Keizer van Duitschland de generaals en Mi nisters eenige hartelijke woorden van dank toe gesproken voor hunne houding tijdens den jong- sten oorlog. Thans echter moet aller oog ge vestigd zijn op het behoud van den vrede, die hij hoopt dat *an langen duur zal wezen en gebezigd moet worden om de grondslagen van liet nieuwe Keizerrijk te bevestigen en werkzaam te zijn aan de verstandelijke ontwikkeling en stoffelijke welvaart des volks. In Noord-Amerika is er sprake van aan de vrouwen het stemrecht te verleenen. In don senaat werd dezer dagen een protest voorgelezen van 10 000 vrouwen uit Connecticut, die be danken voor 't stemrecht; dit recht zou, «ee nen de adressantenhet werk van vrouwen op de fabrieken 'beuadeelenen oueeusgezindheid in de gezinnen stichtenals man en vrouw ver schillende politieke gevoelens waren toegedaan. Dat de vele moeiten en zorgen aan Koning- of Keizerschap verbonden over het et- gemeen ordentelijk betaald worden, blijkt nit het i olgendeHet inkomen van den Czaar van Rusland bedraagt ongeveer ƒ60.000 per dag, de Sultan van Tutkije sleept zijn ellendig b staan voort met een aalmoes van 46.200 per dag; de ex-keizer Napoleon III verloor in het vorig jaar een betrekking, waaraan een salaris van 88.600 per dag verbonden Was. Wat Keizer Wilhelm van Duitschland ontvangt, is nog niet bekend, maar als koning van Pruisen werd hy betaald met 20.000 per dag. Victor Emanuel van Italië heeft een dagelijksch inkomen van ruim 1 19.000 en koningin Yicty»ja van Enge land 18.000 per dag. De priné van Wallis ontvangt van staatawege dagelijks ƒ3600.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1872 | | pagina 1