a HET PALEIS VAN JUSTITIE. POPULAIR WEEKBLAD id daö den dan ten bij C. d O»ge; w staats-loterij. Jtecak BERIGT. IMS DIT M IESS «L Cl.® wsagsi-te w. EENE BOIWMANSWONING onlangs nieuw gebouwd, met HOOIBERG en 4 B., 25 R., 87 E. j^ERFIUIS. PREMIELKNIMG^fS.OOO^O. Verdeeld in 6,000 Serien, uit te geven in Aandeelen van JÉaÊTV G-TTIjDHIV, GOUD- EN ZILVERSMEDEN alhier, van heden, worden Heeren Fabriekanten en Kooplieden in Goud en Zilver uitgenoodigd, tot het houden eener algemeeue bijeen komst, op BINGSDAG 19 MAART a.s., des avonds ten 7 urein het Heefen-Logement, bij A. den BESTENten einde met onderling over leg middelen te beramen, ter bevrediging van regtmatige en billijke wenschen. i a #fe; 1 wS „BOU ft: Koeyenej ineerigt v BERGE? grooten boomen i wi raaien fc aan bow I I beotellitu Mh If 'W B. C. VERWEIJ, KUNSTBESCHOUWING. LITI EEN HUIS, A. Loef& Zoon, Boomkweekers te Boskoop. WEI- EN HOOILAND, gelegen te Willige-Langerak, in den polder Noord-Zevendernabij Schoonhoven, strekkende van de Lopiksche Vaart, noord op, tot de Kerk vliet, belend ten oosten en westen de eigendom men van C. van Vliet, C. Straver en anderen. en De prijzen be WOONHUIZEN, en Euf. H.I voor onder toezigt 5 5 10 ft W J w Q K ■s HONGAARSCHE 1870. PALEIS van VOLKSVLIJT. WERKBAARHEIDS. WOERDENSCHE. AMSTERDAMSCHE. TLRKSCHE. Verkrijgbaar bij w 2 3 4 5 6 7 8 9 Moordrecht, hebben opgebragt Perceel I 36000, 4600,—. r 4200, h 5500,—. 3800,—. 3600,—. 4500,—. 4000,—. 3950,—. Te zamen 70150, Moordreck Rotterdam ïtei elf nte, »W4 roi Eene vooi Centiarer gemeente Spkielann bon IfM fnopw Te mi ningen sin V» in all •nfl i; i.i nwrw I "MM OKI voorn van t •w teorte. Het gfnolen, vonrtdur iiovod Dp door de Notarissen KLUIT en NIEHSTRA8Z Op 9 Maart 1.1. geveilde BOUWMANSWONING en LANDE RIJEN f groot ruim 52 Hectaren, onder (SOSO) g —Nieuw-Lekker land. 'g Ammerstol. L. WESTBROEK Berkenwoude. Ie Trekking Maandag 18 M<twt. Briefjes te bekomen bij H. ,M. VAN BEEN en ELIAB SCHEUK.(»M7) ROTTER DAMSCHE 3-»/,. MILAANSCHE. OOSTENRIJKSCHE 1854 en 1858. -g I s 25Pr.è/5,000,— 100 -2,000,— 200 -1,000,— 1,10 HH. Makelt SiMaSSaüi'in'ltata «'LX' handelaren verkrijgbaar, terwijl de Voorwaarden in deze Premieleeniug a 5 Cents in de meeste Boekwin kels verkrijgbaar1 «ijn. Alle aanvragen, de administratie betreffende, kunnen voorloopig franco geschieden aan het adres van den Heer JOH. V188EH, Boekdrukker, Kloveniersburgwal bij de Hoogstraat, K, 102, te Amsterdam, terwijl de gelden aan de Credietvereeniging te Amsterdam of b|j hare Agenten moeten worden afgedragen. (2605) Bovenstaande LOTEN, benevens Voor waarden, verkrijgbaar bij den Heer Havent A^262 ,^?^SohoonlJwèn Mr. KLEERMAKER, berigt aan zijne geëerde begunstigers, dat hij is verhuisd naar de Haven, ANo. 286. (2623) De Commissie voor de Feestviering op 1 April a. s. maakt met bijzondere ingenomenheid be kend, dat op Zaterdag, den 23sten Maart e. k., ’s morgens van 10 tot 4 uren en ’s avonds van 6 tot 10 uren op Zondag, den 24sten Maart, 's morgens van 12 tot 4 uren en ’s avonds van 7 tot 10 uren, in eene der Zalen van den Heer van ZESSEN alhier eene KUNSTBESCHOUWING zal plaats hebben van eene fraaie verzameling van ruim 300 oude Gravures, Etsen en Teeke- ningen, mecrendeels van bekende Schilders. Entrée 25 Cents de persoon. Be geheele opbrengst zal strekken ten VOOr- deele van de Armen dezer gemeente. Met dat doel is deze Kunstverzameling wel willend aan de Feestcommissie afgestaan door den (Heer W. KOOIMAN Jz., Lid der Commissie. Do Feeatoonunissie. SCHOONHOVEN, 16 Maart 1872. (2622) Bij de Boekhandelaren M. SCHOONEVELD ZOONte Amsterdam, wórdt uitgegeven; BINNEN- en BUITENLANDSCHE REGTSPLEGING, van TMEr. jE. 'V_A.1V LIER, Advocaat te Amsterdam. (Met medewerking van een aantal Begtsgeleerdon.) De prijs is per 3 maanden 1franco per post f 1,15. Agenten te Schoonhoven: de Boekhandelaren S. W. N. VAN NOOTEN. (2603) WHILE ,/ir tJitweg. «ifBde residerende te Lekkerkerk, zal op Maart 1872, ’s morgens ten elf ure Regthuis aldaar, in het openbaar v verkoopen ingerigt tot twee WONINGEN, met ERF en TUIN, op het boveneinde van Lekkerkerk, alsrtiede eene partij BOUWLAND in Schuagt aldaar; en voorts eenige perceelen BOUW- en HOUTLANDcn DIJKGROND, gelegen te Bergambachtop de Nes. (2606) Breeder bij biljetten omschreven en inlichtingen te bekomen ten kantore^vah genoemden Notaris. Niettegenstaande zoo vel^ Rozen dood zijnzijn bij ons nog te bekomen Goede levende STAMROZEN en zeer fraaije soorten van MAANDROZEN, alsmede alle soorten van AARDBEZIËN-PLANTEN dit jnar nog vruchtdragend, zijnde zware planten. (2612) A. LOEF A Zoon. (2611) De afslag heeft plaats 16 Maart e. k. De Notaris l. MEIJBOOM, Vrijdag 22 re, in het veilen en De Notaris i A. MEIJBOOM te Lekkerkerk, zal met Regterlijk verlof, op Woensdag 20 Maart 1872, 's morgens ten elf nre. in het Logement van den Heer van ZESSEN te Schoonhoven, in het openbaar veilen en verkoopen De Woning met 1 Mei 1872, de Lande rijen dadelijk te aanvaarden. Informatiën te bekomen ten kantore van ge noemden Notaris. (2604) H Opeubarp Verknoping, op Woensdag den 17en April i ^1872, des voormiddags ten 9 uur, aan de Hofstede, geteekend nr. 321, in Zuid- broek, onder de gemeente Bergambacht, van 18 Kalfkoeijen, 4 Pinken, een ÉAAÏlt), een ZOG, een TENTWAGEN, een SPEELWAGEN, een BOERENWAGEN, eene hoeveélMd H0OI, KARN en toebehoo- ren, on verdere LÓIJWERU-GEREEDSCHAP- PEN, alsmede eene partij MEUBELEN EN HUISRAAD. Inlichtingen geeft de Notaris (2618) MAHIiSTEDE të Ber^amiacht. De NoUri. DB KLEIJM te Molmaan voornemen,, otn Doxdbrdag 21 Maart 1872, *s morgens 10 ure, op de Hofstede, be woond door PIETER BOER, te Langenk, tegen dadelijke ketaUngin liet openbsar, te verknopen 7 KOEIJEN, 1 PINK, 1 KAR, 1 SCHOUW, BOUW- en MELKGE- REEDSCHAPPEN, HORDEN, BOOMEN, MEUBELEN, enz.(281g TOT AANKOOP VAN UHONULN EN HEN WW VAN DUIZEND BERGERWOOMN TE AMSTERDAM. Geoorloofd ingevolge Ministerieels Resolutie, dd. 13 Oct. 1871, No. 64. Inhoudende: Een Duizend Drie Honderd en Vijftig Hooge Prijzen. Al de overige met een hooger bedrag dan den inleg UITIX)TENDE; en dus Zonder Nieten. De prijzen bestasn in DOIZBND BURQBB- WOOKHtnZBNelk ter waarde van VIJF DUI ZEND GULDEN, met inbegrip van Grond op Maandag den 25en Maart 1872, des voor middags ten 10 ure, ten huize van den Heer C. F. van dïn BERGH, aan Stolwijkersluis, bij Goudavan 1°. Een HUIS met SCHUUR, ingerigt to uitoefening eéner sedert vele jaren daarin gedréven TIMMERMANS-AFFAIRE, benevens Tuintje en Erf, staande en gelegen te Gouderak, in het dorp. 2°. Het Huis »STAATS”, ook wel genoemd »het ROOSJE”, thans gedeeltelijk ingerigt tot Bm^OFFIK, met grooten TUIN en BOOMGAARD, waarin ruim 80 Vruchtboomen van zeldzaam fijne soor ten zeer gunstig staande en gelegen in de ge meente Haastrecht, niet ver van Stolwijker- sluis, op ongeveer een half uur afstands van Gouda. Alles bij biljetten breeder omschreven, en te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen, op den 1. Mei 1872. Nadere informatiën zijn te bekomen ten kan tore van den Notaris g. i. artmrt te Ouderkerk ajd IJuel. (!W) Ingevolge het eenparig genomen 1^^ besluit der NIJVERHEIDS-VER- EENlGING voor Be Vereeniging voomoemd. SCHOONHOVEN, 14 Maart 1872. (2619) 9^*». De TIMMERLIEDEN, METSE- LAARS, VERWERS en RIET- DEKKERS van Oud-Alblas, Bleskensgraaf, Molenaarsgraaf, Brandwijk, Ottoland en Goudriaan hebben besloten, om het dagloon met 20 Cents te verhoogen. (2615) Alsmede in 5 Prijzen it ƒ80,000,- 9 ».40,000,- 1 »-20,000,- 1 »-10,000,-4,098,650 »- De Aandeelen (Loten) rijn door Commissionairs ii nn. mi handelai El. BOECK. HAVEN KHOOHHOVB1I. ÉH A. db HAAN O P. BLANKEN J D. v. LËËDÈN Ber/amhaakt. L. BLANKEN Haastrecht,

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1872 | | pagina 3