N*. 660. Zondag 5 ebruari. 1882. AP: vanging Militie: ivenhage. jeiden. IIHES 'K, 1 847, st IncaMeeren L^andverhiiizinq. Weekblad voor Zuid-Holland en Utrecht - I 261. inden, mat. 'ge, •■rd ijk, Ine winst kan franco en geeft rant ie. BUITENLAND. Overzicht. --- -- -== BINNENLAND. >nte van 8 pCt. i conditie der of bij gedeel- f ei- dito f 1,40 1 op levering dlo. Kipeieren Schoonhoven. - 1 - S. W. N. VAN NOOTEN^tk Schoonhoven, Uitgeven. If koeien f225 !O, dito vaarzen 70 k 85, enkele angev. 11 paar- en graskalve- 97 schapen of 49 biggen en st., 2de qual. Lal veren: late 1,95; Schapen per kilo. de qual. f75, Van den Berj benoemd: de ericht van de art. Gondache tijen. Prijzen d. f 26 i 28,50. 81No. 25. erd. a Bosch. y timmer ver streken, bjj t No. 240. c, ign te ver- mi er redenen zyn die t een aanvoer was de handel de koeien zeer landverhuizing zoowel hier ab elders wordt ondernomen en ten uitvoel* gebrachtmoet wel tot teleurstelling leiden. In een volgend artikel wenschen wy di^nader te ontwik- SCHOOIfHOVENSCHE IJJMAÏÏT. 4TEN. bter: le qual. lalf kilo; kaas 28 ct., overloo- 30, lammeren a 25 ets. per k 8 per stpk; >0, Zeeuwsche i f2,80, Roode ctoiiter. tt. ►0. Gelling, heele nepzaad f8,90. langevoerd 21 js f26 a 31,50 per half kilo. 23 ct. per half 1,00 per week, uchtere kalve- Zeeuwsche en re f6,50 A8,20. Fl. en Ovenn. rodere f 5,25 A 5,60, mindere e, Zeeuwsche, 2,75, dito beste f 7,75 A 9,75, 0 dito f 10,25 AAX^’Notari». Hage. LOOS. o dikke f3,00 ,50. ,80, mindere Dese Courant wordt geregeld iederen Zaterdag-middag verzonden. Drys: voor Schoonhoven per drie maanden 0,70. Franco per post door het geheele rijk f 0,80. Men kan zich abonneeren by alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. In de vergrooting van het ryksgohiod vond de Koning van tirlekentand een tear gepast onderwerp voor de troonrede, waar mede hij de Kamer van afgevaardigden ttn#1 vSTrfTSr. relaas over do geldmiddelen. Het Engelarhe parlement zal vermoede- lijk zyne zittingen beginnen met de her nieuwde behandeling der Bradlaugh (oeds-) quaestie. De leider der conservatieven heeft daarom zyne volgelingen tot eene trouwe opkomst aangespoord. Nu Parnell o. s. niet aan de zitting van het Huis zuilen kunnen deelnemen, denken zij er over hun ontslag te nomen, ten einde althans voor anderen plaats te maken. Prys der AdvertentiUnVan 1 tot 5 regels 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending francoen uiterljjk tot Zaterdaga-voormiddags te 10 uren. Alle binnenlandache Advertentiënwaarvan do plaatsing 3 maal wordt opgegevenworden slechts 2 maal in rekening gebracht Het „groote Ministerie" in Frankrijk is gevallen; Gambetta is van premier weder tot gewoon afgevaardigde afgedaald. Nog eenmaal trachtte hij door groote woorden de Kamer te hetoovoren en, te oordeelen naar de uitwerking die zijne laatste woorden, als premier gesproken, hadden, was er wer kelijk nog een oogenblik reden om te ge- looven, dat hij zijn pleit nog Sou winnen. Hij bloef dictator tot het laatste oogenblik toe; de man die eenmaal de woorden sprak „geen duim van onzen grond, geen steen van onze vestingen”, bleef nu zijn eiseh onveranderd volhouden, al moest hij ook ter verdediging zijner houding door dik en dun gaan en zijn gansche verleden verloo chenen. De Kamer juichte over die wel sprekendheid, doch weigerde de conclusie aan te nemen. Met eene meerderheid ran 171 stemmen (262 tegen 91) nam zij het voorstel tot onbeperkte herziening der grond wet, zooals door de Commissie was voor gesteld, aan, nadat zij Gambetta'» lievelings denkbeeld tot invoering van lijststemming met eene meerderheid van 188 stemmen (305 tegen 117) verworpen had. Vooral de laatste slag was op den man af. On middellijk na de sluiting der zitting, waarin dit alles voorviel, besloot de Ministerraad dan ook tot het indienen van ontslag en de President aarzelde evenmin om dit aan te nemen. Freycinett, de voorganger van Gambetta, wiens aftreding toen door velen betreurd werd, al scheen de toestand van bet oogenblik dat ook noodzakelyk te maken, was zeer spoedig met een nieuw Kabinet gereeddat, samengesteld uit mannen wier namen gunstig bekend staan, zich voorstolt sukcu ta doen. Ah Kabinet van zaken heeft net dan ook besloten de herziening der grondwet tot. gelegener tijd uit te stellen en eerst af te doen, „wat in de eerste plaats afdoening eischt. Ook heeft het de conversie en spoorwegplannen van het groote Kabinet laten varen. Misschien mag het als een gunstig teeken beschouwd worden dat dit maal de Senaat juichte eu de Kamer kalm bleef, toen het Ministerie van zaken zich aan de vertegenwoordiging voorstelde. De gryze Say, die, evemï| Ferry, lid is van het nieuw Kabinet, en <pet den premier aan het Kabinet vooral kle&r geeft, zal als Voorzitter van den Senaat vermoedelijk door Le Royer worden opgevalgd. Do DuitMéhc Rijksdag heeft, alvorens uiteeu te gaan, nog een brutaal besluit genomen. Op voorstel van Richter werd namelijk besloten het batig slot van den laat- sten dienst voor een deel te doen strekken tot vermindering der bijdragen, die de afzon derlijke staten voor de Rijkshuishouding moeten offeren. De Bondsraad, die zich donr de aanneming van dit voorstel op nieuw evenals door de aanneming van Windhor&t’s voorstol tot afschaffing eener kerkelijke wet in zijne rechten gekrenkt zag, heeft zich echter onder protest bij het besluit nedergelegd en zoo komt het, dat do Pruisische regeering bij de eerste lezing der begrooting in den Landdag, de verblijdende mededeeling kon doen, dat de aangekon- digde leening van 5 millioen nu kon wor den ingetrokken. Falk, de gewezen Pruische Minister, zal do eervolle begrafenis zijner Meiwetten niet behoeven bij te wonen. Hij is be noemd tot eene rechterlijke betrekking, die hem het mandaat van afgevaardigde voor den Ryks- en Landsdag doet verliezen. De nieuwe Pruisische gezant bij de H. S. vertrekt dezer dagen over München naar zijnen post, in de hoop dat de Landdag zijn honorarium als zoodanig zal toestaan. - Nu van dien kant do storm wat begint te bedaren, steekt de wind van eene andere zijde op. Op eene uitnoodiging van uit Rome aan de Spaansche Bisschoppen ge richt, tot aanmoediging der bedevaarten naar de heilige stad, die wol wat Carlis- tisch getint was, antwoordt de Spaansche regeering met eene verklaring, dat bede vaartgangers, die zich aan Óarlistische woelingen mochten schuldig makenop geene bescherming van de zijde van den Spaanschen Consul te Rome zullen kunnen rekenen. De Oostenrljkseho regeering heeft alweer nieuwe versterking moeten zenden naar het tooneel van den opstand in Dalmatië en de Herzegovina, die zich nog steeds uit beeldt. Het crediot van 7 millioen is reeds tot 15 aangegroeid. Verschillende gevech ten hebben reeds plaats gehad, waarby de op standelingen volgens de officiêelo berichten, altijd het onderspit dolven. Do regeering verklaarde in de deligaties, dat zij er van verzekerd was, dat do opstand van buiten af niet werd in de hand gewerkt, althans niet van de zijde dor verschillende rogoo- ringen. Ook in Bulgarije moet het weer spoken. Wageningcn en Bennekom waren Dhisdag in feestdos. De tramweg van Wapeningen over Bennekom naar het Station Ede word feesteljjk geopend on dientengevolge Wapeningen uit syu isole ment verlost. Wellicht is er in om land geen tweede plaats aan te wjjzen, waar meer moeite is gedaan ter verkrjjging van verbinding aan het spoorwegnet, of waar de gemeente zich zulke opofferingen heeft getroost, door voor eigen rekening een tram weg to leggen, die haar circa f 140.000 kost, Met het oog op de ongelukken, die van tyd tot tijd op de tramweglynen voorvallen is een veihgheidstoestel uitge vonden waarmede do heer Guichard, direc teur der Rotterdamsche tramwegmaatschap- pijdezer dagen een proef heeft genomen. Dit toestel, dat onder den tramwagen be vestigd wordtbestaat uit een aaneenscha keling van stalen banden waardoor allo voorwerpen welke zich op de rails bevin den worden verwijderd en hot bjjna on mogelijk is tusschen of onder de raderen beklemd to worden. De proef is uitmuntend geslaagd en bewees do noodzakelijkheid eener spoedige, algemoene invoering van dit veiligheidstoeatel. Het is vervaardigd in de fabriek van den heer H. Hotzte ’s Gra- venbage. De loting der in het vorige jaar voor de nationale militie ingeschreve nen zal in het kanton Gorinchem plaats hebben op Woensdag 15 Februari a. s. Te Alblasserdam hebben zich 53 personen voor de militie aangegeven, waaronder niet minder dan 30 met opgaaf van redenen tot vrijstelling! In de op 25 Januari gehouden vergadering der afdeeling „Vianen on om streken” van do Holl. Maatschappij van Landbouw werd door den voorzitter mede gedeeld dat het weldra 25 jaar geleden zal zyn, dat die afdeeling werd opgericht, en dat m.en wenschte dit feit door oeno feestviering te Vianen te herdenken. Door het bestuur werd de heer J. H. J. Alers benoemd ala eere-veorziUer -en baalotan, dat eene commissie uit verschillende gemeenten dezer afdeeling worde aangewezen, om met het bestuur een programma voor dit feest op te maken. Bij de benoeming van drie leden van het bestuur werd in plaats van wijlen den heer W. Rooseboom, benoemd de heer Mr. P. R. rg en werden als zoodanig her- heeren J. Sterk van Nieuwland on J. Romein van Meerkerk. De volgende vergadering zal te Meerkerk gehouden worden. De heer T. P. Viruly te Leiden schrijft in het „Nieuws van den Dag” het volgende, omtrent een ook door ons opge nomen bericht „In uw geacht Dagblad kwam eenigen tijd I geleden een bericht voor, dat ik aan mijn pachters in den Alexander-Polder eene re missie van huur zou geschonken hebben, en werd daaraan een schyn gegeven dat ik dat deed uit philanthropic. Voor een deel is het medegedeelde waar; ik gaf remissie, doch geenszins uit mensch- lievondheid. De huurders hadden vrjjwillig het land te duur gepacht, mur konden hij geene mogelijkheid de huur betalen. In die zekerheid kwam ik heu voor en ver minderde de pacht. Een der laatste dagen komt een tweede bericht voor, nam. dat ik f 100 por hectare aan mijne huurders zou geschonken hebl>en tot aankoop van mest. Wederom gedeel telijk waar. Ik heb of zal aan mijne pach ters mest bezorgen, doch onder voorwaarde dat zij mij voor het daaraan bestede kapi taal 4 pCt. rente zullen uitkeeren. Ik doe dat omdat de huurders onvermogend zijn om aankoop van mest zelven te betalen en dat, zonder die, mijn land in kapitaalswaarde sterk zou teruggaan, en mijn belang mede brengt om dit te voorkomen. Weder dus niet uit philanthropie. Daar ik nu niet gaarne pronk, en na tuurlijk veel minder met ve leren die mij niet tookomen, verzoek ik u beleefdelijk dit schrijven in uw Dagblad te willen op nemen. Ik zeg u, bij voorbaat, dank voor de toogestane ruimte. Ik hoop dat de Dagbladen, die de ge noemde berichten hebben opgenomon, ook deze rectificatie wel zullen willen plaatsen." Aardappel- en hooihandel beginnen in do omstreken van Gorinchem te herleven. Do beste soorten aardappelen, die onlangs met moeite'f 2,25 opbraohten, gaan thans gretig voor f 2,90 A f 3 per ILL. van de hand. Ook het hooi wordt al duurder; vóór eenige weken gold hot f 22 A f 23 por 1000 halve kilo’s, terwjjl nu de aflevering van eene zelfde hoeveel heid reeds plaats heeft ad f 25, - Werd er eenigen tyd geleden melding gemaakt van een verschil, gerezen tusschen do Deventer stoombootmaatschappij eu de Ned. st. maatschappij te Feyenoord, by do leverantie van eene door eerstge noemde inaatschappy bestelde, maar wegens ondoelmatigheid geweigerde schrojfboot thans vernemen wy, dat deze boot door do Nod. maatsoh. te Fejjenoord zal worden teruggenomen. zy onder sommige omstandigheden SKn^ewensclite verbetering heeft gebracht in den maatschappelyken toestand, kan niet worden ontkend. Zoolang de mensch- heid een geschiedenis heeft, grepen er nu en dan van die min of meer belangrijke wisselingen plaats; het getal oorden der wereld, die nog heden bezet zyn door de nakomelingen uer oorspronkelijke bewoners, zal wel bjjzonder klein zijn. Bovendien is het een feit, dat alle beschaafde volken ontstaan zyn uit mengsel van volksstammen, door den loop der gebeurtenissen bijeen gebracht in onderscheiden betrekkingen, als gastheer en gast, of als veroveraar en overwonnene, soms ook als meester en slaaf, maar die geëindigd zyn met zoo innig samen te smelten, dat de oorspron kelijke kenmerken die het vreemde ius aan duidden, zyn verloren geraakt. Alzoowanneer we van landverhuizing in het algemeen spraken als van een on rustbarend en zorgwekkend vei schijnsel dan zouden we eenvoudig de wereldgeschie denis geweld moeten aandoen. Die enkele natiën of stammenwien het tot voor kor ten tyd is gelukt, de uitzending van eigen rasgenooten naar den vreemde en de op name van buitenlandsche elementen tegen te houden, ondervonden ook de gevolgen van dat afsluitingq-stelselzij kwamen tot een zekeren trap van ontwikkeling, maar bleven daarop stilstaan konden die grens met geen mogelykheiu overschrijden. De traditiën van de meeste volken van Europa w'yzen op het bit, dal de v-^ruitgang in kennis en beschaving, in zeden n in gods dienstige begrippen, door vreemdelingen werd aangebracht. Mocht iemand de opmerking makendat op die wyze wel betoogd kan worden dat de verbmzingen voordeelt# waren voor hen die de vreemdelingen ontvingenmaar dat jMHjiiel u bewewu du duauieu iwg hel best.;, «elven er zooveel beter door werdenLaat ons ziei dan zouden wjj beginnen met de groote waarschijnlijkheid er tegenover te stellen dat dit wel het geval zal geweest zyn. Ge- woonlyk stonden de landverhuizers ver standelijk hooger dan het volk in welks midden zy zich begaven, en begonnen da dalijk meer dan tot dusver geschied was, partij te trekken vaii de bestaande htilp- oronnen, in welk opzicht zij de leer meesters van hun gastheeren werden. Is het dan gewaagd te onderstellen, dat zij hun voordeel niet uit het oog verlorenen van de goede kansen maakten wat er van te maken viel? Men ziet het voor het overige aan de Engelsche kolonisten in Australiëevengoed als hun voorgangers die twee eeuwen vroegerNoord-Amenka hielpen bevolken en van gedaante deden veranderen, gaan zij in welvaart steeds vooruit en zien van alle kanten rjjkdommen toestroom en. Ja, dat ziet men; maar wat men niet ziet, dat zyn de moeielijkheden die zy eerst hebben moeten overwinnen vóór zij aan vreedzame productie konden gaan denken; wat men niet ziet, dat zyn de honderden, die in den stryd tegen die moeielijkheden niet slechts al hun bezit tingen, doch zelfs het leven verloren; wat men niet ziet, dat zyn de slachtoffers die iedere welgeslaagde vestiging in den vreemde heeft aan te wijzen. Deze laatste opsomming heeft echter geenszins ten doel, al dadelijk de schaduw zijde van kolonisatie op den voorgrond te stellen. Wy gelooven «lat de volken, die, onder gunstige staathuishoudkundige om standigheden geplaatst, sterk zjjn aange groeid en daardoor hun uitwendigen toe stand zien verminderen en' slechter wor den, dat die volken, door een gedeelte van hun overvloed aan «werkkrachten" uit te zenden, eenvoudig gehoorzamen aan een natuurwet. Men zegt weleens: landverhui zing hangt in de lucht de beweging is eenmaal gaande, en niemand is bij machte haar tegen te houden. Al bedreigt Von Bismarck ook straffen tegen degenen die door onware voorstellingen de Inidjes tot émigratie trachten uit te lokken, het middel, al wordt het nog zoo dapper toe gepast, zal weinig baten. Al konden we wit op zwart bewyzen, dat de menschen die hun vaderland verlaten, zich aan de grootste ellende blootstellen, en dat het maken van fortuin in den vreemde een even groote kans is als het winnen van een landgoed op een boekhandelaars-bon, men zou ons bewijs misschien lezen, doch het effect zou zyn gelyk nul. Misschien zou het eenigen, die nog weifelen, weer houden de groote hoop zou er zich niet aan storen. Het is ook ons plan niet, een poging te doen om dat bewys te zoeken. Alleen zullen we onze meening uitspreken over de hedendaagsche landveihuizingsbewegmg in Nederlandieder is natuurlijk volkomen vry, er zyn eigen opinie nevens te plaatsen. We gelooven te mogen aannemen, dat er redenen zyn die de menschen nopen elders hun fortuin te beproeven, en daa* onder zeer gegronde redenen. Voor een aantal werklieden is er hier niet zooveel te verdienen dat zy op betamelyke wyze in het onderhoud van hun gezin kunnen voor wan. De landbouw verkeert iu.Mii goeden helen, toestand, maar verschillende omstandigheden - hebben den kooppi ys en daarmede de pach ten der landeryen zoo geweldig opgedreven, dat de winsten van den huurboer gering zynal maakt de landeigenaar ookde tegenwoordige landpryzen in aanmerking genomen, slechts een zeer kleine rente van zyn kapitaal. Voor hen die mei zoogenaarn- den «verstandelyken" arbeid in hun onder houd moeten voorzienstaat het er ook al niet zoo bijster gunstig voorals er een hoogst bescheiden postje openvalt, stormen de sollicitanten in dichte drommen er op af. ’tls wel waar, de algemeene toestand zou beter kunnen zijnwe hebben nog een provincie aan woeste gronden en een andere aan onder water staande grondenen werden de eerste ontgonnen en de laatste drooggemaakt, er zou een nieuw veld voor nieuwe werkzaamheid en nieuwen vooruit gang zyn geopend. Maar voor degenen die zich met reden over >den druk der tyden” beklagen, staan die dingen niet zoo voor 't grypende sleutel om tot dat nieuwe terrein van werkzaamheden toegang te ver- krygenheet kapitaalen het kapitaal ten onzent doet er niet aan. Het werkt liever in de richiing van spoorweg-aandeelen in Noord-Amerikaen dan nog wat mode- ariiken, zooals by vooi beeld stoomtram- ways, panorama’s en wal dies meer zy. Aan al die feiten kunnen we nu eenmaal niets veranderen; wij kunnen hel kapitaal niet dry ven in de gewenschte richting, niet de énergie des volks opwekken voor grootsche ondernemingenniet den onge lukkige, die te vergeefs uitziet naar werk, een spade in de hand geven en naar den akker sturen. Dat hy er uit trekt, en op die manier voor de terugblijvenden de me dedinging wat lichter maakt, is misschien rr— Z. M. heeft benoemd tot broe der der orde van den Ned. Leeuw G. Keyzer, laatst, bootsman op het verongelukte atoom- sohip „Koning der Nederlanden. De uitslag van de Dinsdagge- houden verkiezing voor twee leden van de Provinciale Hiaten van Zuid-Holland in bet district Vlaardingen is geweest als volgt: uitgebracht 1008 stemmen, van onwaarde 7, volstrekte meerderheid 501, waarvan op zioh vereenigden de hoeren C. P. Hoek 389, Mr. A. M. Maas Geesteranus 330, Mr. J. D. 0. O. W. baron De Constant Rebecque 260, J. 1. Duijnstee 244, G. N. Do Voogt 241, G. Dirkzwager Mz. 192, G. Van Luik 137 en P. F. L. Waldeck 85 stemmen, zoo dat er eene herstemming moet plaats hebben tusschen de vier eerstge- noemden. De reis van H. H. M. M den Ko ning en de Koningin naar Engeland schijnt nu weer onzeker to zynmen deelt zelfs mededat zij niet zal plaats hebben. De komst van het Engelsche jacht „Victoria and Albert", dat op 1 Februari te Vliwingen zou zyn gekomen cm Prinses Helena van Waldeck-Pyrmont af*»te halenis onbepaald uitgesteld. Met ingang van 1 Februari wordt do ingenieur van den Waterstaat A. E. Kempees overgeplaatst naar Utrecht en toogevoegd aan den hoofdingénieur Wellan, om werkzaam te zyn by den aanleg van de Keulsohe vaart. boorden Minister van Water staat is eene wyziging gebracht in do sta- tionslijst van vordeelii g der ambtenaren van don waterstaattot het bezetten der stations voor de riviercorrespondentie bij ijsgang en hoog opperwater voor den winter 1881/82 en weldat voor de bezetting van het sta tion Krimpen in plaats van den opzichter A. C. Haartzen wordt aangewezen de bui tengewone opzichter B. J. Boom en voorde i bezetting van het station Grave in plaats 1 van den buitengewonen opzichter F, H. P. Bchutzde opzichter A. C. Haartzen. In de Rijks-post-spaarbank is gedurende de maand December jl. in gébracht f132.505,551, en terughotaald f57.488,39; alzoo over de maand December f75.O17,2O; en sedert de invoering op 1 April 1881 f850.617,99. Maandag is oen telegraaf draad gelegd ter verbinding van het paleis van Z. M. den Koning te 's Hage met den hoofd-telegraaf kabelwaardoor de konink- lyke telegrammen dadelijk van het paleis naar hunne bestemming kunnen worden overgescind. Te dien einde wordt in het paleis in het Noordeinde een bureau geves tigd onder beheer van een telegrafist en dat tegelykertyd tot postkantoor zal worden ingerichtonder leiding van een ambtenaar der posteryen. De heer J. A. baron Van Har denbroek, te Utrecht, is door de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen be noemd tot haren algemeenen agent voor veevervoer. De vertraging, die op sommige lijnen in de uitvoering der aanbestede spoor- wegwerken wordt ondervonden, is voor het meorendeel daarin gelogendat de aanne mers niet tijdig kunnen beschikken over de ter onteigening aangewezen perceolenen dikwijls kan het gemis van een enkel ge- rochtelyk te onteigenen percoo’, gelegen te midden van anderewaarvan de aankoop bij overeenkomst is verkregenstremming in den aan voer van grond en audero mate rialen veroorzaken. De Minister van waterstaat heeft gemeend hierop de aandacht der betrokken overheden to moeten vestigen terwyl toch wanneer al vanwege zijn departement er zooveel mo- gelijk naar gestreefd wordt om de goreoh- tobjko onteigening tijdig aanhangig te ma ken die maatregel alleen doel kan treffen, wanneer daarby van den advocaat, met de behandeling van het geding belastveel toewijding en medewerking wordt onder vonden. Do Goldersohe Stoomtram- maatschappy, lyn Doetinchem-station Dieren, mankt goede zakenwerkende mot een ka pitaal van f 309.000, böhualde zij van 29 Juni—31 December oen zuivere winst van f 12.200,10. zien wie gaan weg Niet de menschen, die weken achtereen gezocht hebben 'naar werk, als het eenig middel om niet van honger te stervenzy blijven achter, want hun ontbreekt het noodige voorden overtocht. Het zyn meest lieden tot de kleine burgerklasse behoo- rende; zij maakten hun have te gelde, en, na de betaling «Ier passage blijft er nog een kleinigheid over om aan de eerste behoeften daarginds het hoofd te bieden en op de, door de agenten van stoomvaartmaatschap pijen bekend gemaakte gunstige voorwaar den land te krygen of een ander middel van beslaan te vinden. En wat nu de uitkomsten betreft, daarover verkeeren wij in volkomen onze kerheid. Wel lezen we aan het eind des jaars een statistiek van zóóveel te New-York aangekomen, waarvan zóóveel Nederlanders, maar slechts van zeer enkele komen de verdere lotgevallen ter onzer kennis. Hun positie in den vreemdewe bedoelen hier meer byzortder de Vereenigde Staten van Noord-Amerikawant dezen blyven nog maar altyd het land van belofte voor de emigranten is ook zoo geheel anders dan die der landverhuizersdie we zoo straks als de wegbereiders der beschaving aannierktenzy komêlr als het ware ach teraan,zij vullen de gaatjes by een volk, dat wezenlyk slim genoeg is om van alle middelen tot winstrnaking te profiteeren. Ware het te krygen land inderdaad zulk een buitenkansjebroeder Jonathan die precies weet dat een dollar honderd cents is, zou het niet zoo licht laten glippen. En toch gaan ker vele honderden van hier in dt> gemoedelyke overtuiging, dat zy daar een prachtig gelegen stuk land'l welk haast te geef woidt afgestaan, dat allergunstigst zich uitstrekt in de nabyheid van een rivier voor af- en aanvber van producten, en dat met weinig kosten tot heerlyk gras- of bouw land is te maken voor zich klaar zullen vinden. Van de honderd die naar Noord-Amerika gaan laten misschien een tiental nog van zich hoorende overigen verliezen zich in den grooten breed en volksslroom. Ik wil daarmee niet zeggendat zij daarin voor goed worden verzwolgen er zyn voorbeel den van eenzame zwervers, die moederziel alleen zich een weg baanden door het traiis- Atlantischë leven, in geen jaren >taal of teeken" gaven, ei^daarna plotseling kwa men opduikelen om hun verre bloedverwan ten ir» het vaderland op het juiste oogen blik onder een stortvloed van rykdominen te begraven. Vooral in sommige vertellingen en novellen vindt men die sterk sprekende voorbeeldenmitsgaders in de couranten als ergebiek aan meer vertiouwbaar nieuws is. We willen echter de mogelijkheiddat' zoo iels weleens zal zyn gebeurd, niet ab soluut ontkennentegenover het bestand der vnabubs” als de beer Mackaydie als een arme Ier is het zoo niet? naar de Nieuwe Wereld ging en thans de rykste monarchen in bezittingen overtiefl, zou dal niet vol le houden zyn. Maar uit zonderingen hebben zoo weinig bewyskrucht. De volmaakt stelsellooze wyze, waarop

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1882 | | pagina 1