r I J I I N°. 703. Zondag 3 December. 1882. i Chocolaad, lenders. IANTANT. LAGEN, f a i Weekblad voor Zuid-Holland en Utrecht. f y iGENTEN r VRRLRGH, VEN. ifPHUIZEN, lier., GOUDA. ND IJK JTEIT Coupons, 146, D A. irlandsche laatschappij LEVEN, en ongelukken, d te nhage. BUITENLAND. BINNENLAND. rerkoudheid, logen enz. f =SE lijn hoi aanvangendo in de N. VAN NOOTEN, S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgeven. Vijanden van uw geest, uw lichaam en uw beurs. tender 50 Cents. calender 75 Cents ider f 1,25. nder 30 Cents, broeden Koster, met A H 1 U r II s benoemd tot accynsen te er. ïr. nder. SMOfflüfflfflE COURANT. ion. Zich te adres- len Hoofd-Agent. TEN, Schoonhoven. ip met de geesten we- We behoeven niet te insche revolutie en de m Omstreken: CE. IR kOFFIE. jrten. CCO of BLOEM- let pakje, om voor toe te gebruiken, erkrijgbaar. spoken fluitend zoowel DANS, op i November a.a., den Kastelein IKERK. Aanvang 7) uur. F 0,50 tweede rang. nder 90 Cents. g -8 - ■kalender 90 Cents, mder f 1,50. dender 75 Cents, ider 75 Cents, sheurkalender door uitgave De Hoogh) aat f 1,15. nder door Couvee 4*/. j—«, U- ijdo, mits oen halve iwende. 1000 en daarboven fondsen verstrekt. alenders 4Ö, 75 en Prps der Advertentiën: Van 1 tot 5 regels 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzendingfranco, en uiterlijk tot Zaterdags-voormiddags te 10 uren. Alle binnenlandsche Advertentiën, waarvan de plaatsing 3 maal wordt opgegevenworden slechts 2 maal in rekening gebracht. lelijke KAPITAAL- WEDUWEN- en N, dadelijk Ingaan- IFRENTEN, verae- iKKEN OP REIS en ijf voortspruitepde. vorkrygeni bij den IPRUIJT ta Ouder- 7. N. va« NOOTEN olgende BCHEUR- 18: or f 1,—. r 95 Cents. Ier 75 Cents, alender 60 Cents, ender f 2,25. cheurkalender 75 Ct. r 75 Cents. er 90 Cents. 1,10. leurkalender f 1, ider van N. Beets i echt verkrijgbaar in van 2 Gulden, 1 sn 65 Cent, voorzien venstaand fabriek* Wed. Wolff 4 Zn.; olff; Gorinchem bij recht bjj J. D. den P. Vlasveld; Lek- Starre; Oudewater Stolwijk bjj 0. G. Overzicht Uitgenomen het verschil tusschen de begroo- tings-commissie en de Regeering in Frank rijk over het cyfer te besteden aan open bare werken een verschildat hoofdza- keljjk met het te-kort in betrekking staat gaat het tot nog toezoowel in den boezem dier commissie als in de Kamervoorbeel dig kalin toe. Bjj de behandeling der be groetingen voor oorlog en marine, gaf de regeering zeer bevredigende verklaringen over den toestand van legeren vloot, welke laatstezoo verzekerde de Minister van Marine niet bij die van ingeland of Italië bohoëfdo achter te staan! Eene poging om het kostbare Hotel des Intahdes op te rui men mislukte. Een soort van moordaanslag, naar ’t schijnten een ongelnk hadden in de joi week bijna twee invaliden gemaakt, minister Cochery werd, opweg van »igd dooi STATËN-GENERAAL. In vier gewone en één. avoudzitting (die van Dinsdag II.) heeft de Tweede Kamer een korte, maar zeer belangrijke wetsvoor- dracht behandeld: belangrijk niet alleen omdat zij een uitgaaf van minstens 13 J niillioen zal vorderen, maar ook wegens haar strekking om een eind te maken aan den onhoudbaren toestand van de Maas, waardoor een groot deel van Noord-Brabant jaarlijks gevaar loopt overstroomd te worden. Wel zijn er onderscheiden bezwaren tegen menschheid een toekomst heeft? Ervaringen van vroeger hebben geleerd, dat in zulke tydperken van overgang, die de brug vormen tusschen de oude en de nieuwe denkbeeldende zonderlingste af wijkingen van den menschelyken geest tot de waarschijnlijkste dingen behooren. Want het gemoed, losgemaakt van zijn verlaten idealen, zoekt terstond een nieuw steun punt, en hecht zich daarom niet zel den aan onhoudbare voorstellingen. En wie van het maatschappelijk leven éen meer dan oppervlakkige kennis wenscht te ver krijgen, moet we) een opmerkzamen blik slaan op dergelijke afwijkingenten einde ze in het verband van de heerschende of de elkander bestrijdende begrippen te be schouwen. Als een vrucht van het nieuwere pessi misme wyzen we voornamelijk een plaats aan het hedendaagse!) bijgeloof, dat in ver schillende standen onderscheiden vormen aanneemt, en dat met de wetenschappelijke waarheid, gegrond op nauwkeurig waarge nomen feiten den spot drijft. Immers, van zijn veelsoortige openbaringen zyn wy als het ware dagelyks getuigenwe zier, het met toenemende driestheid het hoofd opsteken, en meningen, die we sinds lang waanden dat uitsluitend in de mid- deleeuwen thuis behoorden, worden thans op nieuw aan den man gebracht. We zullen met enkele voorbeelden aantoonen, dat we hier volstrekt met overdrijven, en zoo mogelyk onderzoeken, door welke middelen we het kwaad eenigermate kun nen trachten te bedwingen. rgeteekende, 4 jaar nik van eénige flea- HEN DRUIVEN- men hersteld van taandoening. W. Mungert. Toen we kinderen waren, hebben onze ouders hun best gedaan om ons vry te maken van spokenvrees, en dat is hun zoo goed gelukt, dat we het later, toen we zelf kroost om ons héén zagen, het niet meer noodig achtten het geloof aan spoken van uen wagon waarin nij gezeten was werd verbrjjzeld, en Gambetta wondde zich de banddoor een pistool dat onverwachts afging. Ofschoon de ex*dictalor al meer malen ondervonden heeftdat het spelen met vuur gevaarlijk iskan hij die ge woonte maar niet afleggen. Nu is hij weer druk bezig omals de opvolger van Grevy, die trouwens nog aan geen aftreden denkt, een zijner Creaturen geniaal Campenon óp te vijzelen niettegenstaande Brisson de ire mooning aangewezen man eventueel op te Deze Courant wordt geregeld iederen Zaterdag-middag verzonden. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden j 0,70. Franco per post door het geheele rjjk f 0,80. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. niet in. Welnu, is het niet verrassend, dat een voor hedendaagsch Engelsch geleerde durft schrij- l ven dat hy, die niet aan spok> n gelooft, niet slechts blyk geeft van verregaande dom heid, maar, erger, van opzettelijke ver krachting der waarheid, van willekeurige onwetendheid? Op welke gronden de geleerde man zijn théorie handhaaft, is ons, helaas! onbekend misschien doet hy hel wel door van zijn bestryders het wiskunstig beyvys te vor deren dat zij er niet zyn, even alsof het niet beslaan van wat ook, ooit bewezen kan worden. By ons te lande is het geloot aan i nog tamelyk wel verbreiddoch uitsl bij de min ontwikkelde volksklasse, i in de steden als op het platteland. Niet lang geleden zyn wij er peraoonlyk getuigen van gewqestdat eenige avonden achtereen voor een publiek gebouw, dat ’s nachts niet bewoond was, ophoopingen van lieden plaats hadden d'ie styt en sterk beweerden er een spook te hebben zien zweven zoo zelfs, dat de politie er by te pas kwam. Later bleek, dat de verdachte beweging ontslaan was door het op waaien van een goidyn, tengevolge van het breken van een glasruit op' een plaats die niet direct in ’t lyke hersenen te bestrijdendan het me nigmaal met goed gevolg tangewende recept: Bontinaskering”. Alvoreni over te gaan tot het tweede deel onzer Bfcspreking, de vijanden -van onze gezondlieid en onze beurs willen we een gemeenschappelijke!! zucht doen hooren over de voortreffelijkheid van Ja negentiende eeuwdW’niot bij machte schynt te zyn, haar laatje levensjaren vry te houden van dezen onzin. laats ten geloofd. In Aberdeenshire is een spoorwegbrug ingestort, op het oogenblik dat een personen trein er over reed. Een aantal menachen- levens zijn daarbjj te betreuren. Westelijk Duitschland wordt door over- strooming geteisterd. In den dierentuin te Keulen verdronken enkele kostbare dieren; te Deutz loopt de gasfabriek gevaar, waar door de bewoners met voISTageu duisternis bedreigd worden. Menschen zyn tot nog toe bijna niet omgekomen, ofschoon de nood en het gebrek hier en daar groot zijn. Do regeering beraamt maatregelen tot voor ziening in den nood. Heden komt do Rijksdag bijeen; niet tegenstaande de groote meerderheid het voorstel tot vaststelling der twée-jaarlijksche begrootingen verwierp, heeft de regeering er zulk eene toch maar in gereedheid ge bracht. De volksstemming over het bondsbesluit tot regeling van het staatstoezicht over het lager onderwys in Zwitserland heeft tot uitslag gehad dat de regeling met 301.312 tegen 167 221 stemmen is verworpen. Eene poging om by eene nieuwe volksstemming eene meerderheid te verkrijgen voor de af schaffing van de doodstraf schijnt mede weinig kans van slagen te hebben. de commissie is algemeen de overtuiging, dat er te ongeveer 9 uren iets aan boord van de monitor moet zijn gebeurddat haar on bekend is gebleven, omdat er wel getuigen zijndie den ondergang hebben waargeno men m«or goon hunner de reden daarvan heeft verklaard. Er is door het Handolsblad eergisteren een particulier telegram uit Penang ontvangen, meldende dat m Atjeh in drie dagen 23 gewonden en dooden aan Nederlandsche zijde zijn gevallen en dat o. a. een kapitein is gesneuveld, wiens naam niet is overgeseind, evenmin als de dagtee- kening der gevechten. De heer Mr. C. J. Sickesz, voorzitter van het Uitvoerend Comité voor de internationale landbouw-tentoonstelling in 1884 te Amsterdam, schreef het volgende „Nederlanders! Ook de eer van ons volk is bij het houden dier tentoonstelling be trokken. Ik vraag het u, zou het geen schande wezen als het landbouwende Nts* derland niet zooveel geld kon bijeenbrengen dat althans eindelijk ook eens in ons eigen land gebeure, wat wij telken jare by onze naburen op zoo uitnemende wijze zien tot stand komen? Zou het Nederlandsche volk aan het Comité zijn bijdragen onthouden Het maandblad van de Holl. Maatschappij van Landbouw voegt hier aan toe: „Dat groote belangstelling in het tot stand komen der internationale tentoonstel ling in ons vaderland bestaatblijkt het Uitvoerend Comité, dat veler medewerking ontving; waardoor reeds een aanmerkelijk kapitaal is bijeengebracht. Doch zal de tentoonstelling doorgaan zal de verwachting van den heer Sickesz niet beschaamd wordendan moeten nog velo bijdragen inkomen, dan moeten zij, die tot heden achterbleven, ook hunne bijdragen offeren. Het is toch bekend dat met Januari 1883 het besluit moet wordon genomen of de tentoonstelling zal doorgaan. Herhaaldelijk is er reeds op gewezen, dat niet alleen groote bijdragen worden ge vraagd. Het Comité vraagt aller mede werking en zoo de deelname algemeen is, behoeven de giften waarlijk niet groot te zijn. Al zyn de tijden voor den landbou wer niet zoo gunstigtoch zal wel geen enkele beweren, dat hij voor eeno onder neming, waarop, zoo zij werkelijk tot stand komt, zooals men zich voorstek, Nederland trotsch zal mogen zijn, geen f 2,50 of f 1 kan missen! Dat een ieder, wien het waar belang van den Nederlandschen landbouwer on vee houder ter harte gaat, dat vooral hij die bij den bloei van landbouw en veeteelt be lang heeft, zich niet langer terughoude, maar zijne bijdrage aan de bestaande sub commissie in de gemeente zijner woning ter hand stelle of wel die bijdrage per postwissel aan den secretaris van het uit voerend comité, den heer P. F. L. Waldeck te Loosduinen bij ’s Gravonhage, overmake. Met aandrang wijzen wij er op, dat het zoo prijzenswaardig voornemen alleen uit gebrek aan geldelijke medewerking nog kan schipbreuk lijden Het niet tot stand komen der eerste in ternationale landbouwtentoonstelling in Ne derland, deze reeds zoo lang gewenschte zaak, zoude een schande zijn voor ons Va derland in het algemeen, doch in het bij zonder voor hen die hunno bijdragen terug hielden. Pen slotte wordt herinnerd dat de com missie van vertegenwoordiging der maat schappijen hot besluit heeft genomen, dat wie minstens f 25 geeft, donateur wordt en daardoor het recht van toegang erlangt voor den geheelen duur der tentoonstelling, als mede voor de plechtige opening, en dat na 1 Januari 1883 geen gelegenheid meer zal bestaan om als donateur toe te treden. Omtrent het geschil tusschen den commissaris des konings en de Gede puteerde Staten en den griffier van Zuid- Holland, wordt door den Haagschen corr. der Nieuwe Groninger Courant gezegd, dat het’ conflict hoofdzakelijk schijnt te zijn ontstaan tengevolge van eene weigering der gemeente Woerden om het onderhoud van een jaagpad, tusschen deze stad en Leiden loopende, voor gezamenlijke rekening te blyven voortzetten. Ofschoon die overeenkomst reeds meer dan 200 jaar bestond, schijnt het gemeonte-be- stuur van Woerden goedgevonden te hebben, haar op te zeggen. Voor alle aanmaningen bleef die weerspannige veste doof. Toen besloten gedeputeerde staten haar te dwin gen met middelendie hun ten dienste stonden, en gebruik makende van het recht, hun door de provinciale wet geschonken, lieten zij het jaagpad voor rekening der onwillige stad in goeden staat brengen. Eene poos daarna werd het mandaat, door gedeputeerde staten op de stad Woerden afgegeven, den gemeento-ontvangor aldaar ter betaling aangeboden. Deze ambtenaar verklaarde zich ten volle bereid het te vol doen indien de totaal ledige kas hem dit niet belette! Men had zich namelijk ginds geheel en al voorbereid op deze gebeurtenis en zyne maatregelen zóó goed genomen, dat er inderdaad geen cent in kas was. Point d’argent, point de SuissesDaar stonden de gedeputeerde stateu met hun op ie vyzeieu door de openbare meening zou zyn om den President volgen. Tusschen Frankrijk en Engeland schijnen de zaken niet zoo heel effen te zijn. Althans sommige mededeelingen en berichten zouden dit doen vermoeden. Zoo verklaarde do En- gelsche regeering er niets van te wetendat de Khedivi de Tajoerabaai aan Frankrijk zou hebben afgestaan terwijl zij elke in terpellatie over de Egyptische zaken zeer stellig tot nader te bepalen tijd blijft af wijzen op grond van landsbelang. Op merkelijk is hot ookdat het gezant schap van Madagascardat bij de Fran- sche regeering zijn doel miste, te Londen met open armen ontvangen werd, terwijl de Minister van Buitenlandsche Zaken aan een deputatie te kennen gaf, dat hem geen tractaat bekend waswaarbij aan Frankrijk het beschermheerschap over dat eiland was «'igedragen of afgestaan. In de hoofdstad van Ierland en in de onmiddellijke omgeving is het weer zoo dat do onderkoning dóór de dwang- wot voor een gedeelte op nieuw van kracht Verschillende i* ge- Tot van de moordenaars van dezen is een som van 5000 p. St. uit- het voorstel ingebracht; natuurlijk, anders behoefde er niet zoo lang over beraadslaagd te worden. Hier keurde men het plan af, omdat het geen geheel vormt, en slechts een fragment ia v«n lutare plannen, waar omtrent men ten eenenmale in het onzekere blyft; daar wil inen het beginsel, dat elke rivier haar eigen uitwatering moet hebben, consequent zion doorgevoerd en alzoo ook een beslissing zien genomen aangaande de Heerewaardensche overlatenginds werd weder betoogd dat de dichting dier over laten het waterbezwaar op de Waal zou vermeerderen, zoodat verzwaring en ver- hooging der Waaldijken op Rijks kosten dan noodig zou zijn; elders werd gewezen op onzen flnanciëelen toestand, die zulke hooge uitgaven stellig verbiedt. Maar het ontbrak ook niet aan warme on meer ge reserveerde voorstanders van het ontwerp, dat, nadat de Minister van Waterstaat het over het algemeen op degelijke gronden had verdedigd, eenigszins gewijzigd werd aangenomen met 53 tegen 28 stemmen. Oorspronkelijk luidde het éénig artikel dezer wet aldus: „De uitmonding van de rivier de Maas zal worden verlegd naar den Amer. „Daarvoor zullen de volgende werken worden gemaakt: a. een riviervakaanvangende in de Maas aan het Heleinde, benoorden Hedik- huizen, ten Noorden langs Heusden, door het onbedijkte gebied van het Oude Maasje, langs Keizersveer, tot de vereeniging met de Donge; het normaliseeren van den Amor; b. het afsluiten yan hot gedeelte van de rivier de Maas beneden Heusden c. de kanalen en andere uitwaterings- werken, noodig voor de afwatering van de landen, gelegen langs de nieuwe rivier en in het inundatie-gebied van den Dommel en de Aa nabij ’s Hertogenbosch d. de werken tot irrigatie, tot behoud ▼an de gemeenschap met en het herstel van de gemeenschap over de nieuwe rivier.” Van de menigte voorgestelde amende menten zijn slechts drie, die vooraf door den Minister waren aanvaard maar niet over genomen, door de Kamer goedgekeurdtwee van den heer Heijdenrijck, waardoor in de wet is bepaald dat ook de werken die in het Noordwesten van Noord-Brabant ge wenscht zijn, uitgevoerd zullen worden, en een van de hoeren Roël! en Kool: „Tot eene geleidelijke beteugeling der Heere waardensche overlaten zal worden overge gaan met dien verstande, dat de volledige afsluiting niet zal plaats hebben dan ge lijktijdig met de opening van het riviervak, sub a in dit artikel bedoeld. Donderdag werden aangenomende sub sidie voor de Amsterdamsche internationale tentoonstelling (48 tegen 11 at.), onteige ningswet voor een stoomtrainverbinding der Hollandsche spoorweg-maatschappij van Den Haag naar Scheveningen (43 tegen 9 st.), en het voorstelRombach tot vervanging van den verplichten gasmeterijk door een facultatieven (34 tegen 20 st.) Z. M. heeft A. L. Thierens, ontvanger te Workum c. a., benoemd tot ontvanger der dir. bel. en Bodegraven o. a. Ton behoeve der buitengewone riviercorrespondentie zijn te Vreeswijk en te Asperen tijdelijk Rijkstelegraafkantoren geopend. Het gewone tarief voor het bin- nenlandsoh verkeer is op de telegrafische, correspondentie met deze kantoren van toepassing. Aan het Departement van Waterstaat, werd Woensdag aanbesteed: lo. Het maken van twee dwarskribben onder de gemeenten Houten en Schalk wijk, prov. Utrecht, aan den rechteroever der rivier de Lek, tusschen de kilometer- raaien 70 en 71. Minste inschryver A. G. Huyskes, te Hedcl, voor f 10.730; 2o. het maken van de aardebaan, de kunstwerken, den bovenbouw, de overgangs- on eenige verdere werken voor het gedeelte Dordrecht—Merwede van den spoorweg van Dordrecht naar Eist. (Raming f 1,234,000). Minste inschrijvers A. Vol ker Lzn. te Sliedrecht en P. A. Bos te Ginnekeu voor f 1,200,000. Door den gemeenteraad van Rotterdam is met 1 December tot directeur der handelsinrichtingen op Feyenoord be noemd de heer L. J. Hudig. Het verslag aan den Koning door de commissie van onderzoek naar de vermoedelyko oorzakenwaaraan de zeeramp van de rammonitor „Adder” moet worden toegeschreven ziet het licht. Het bevat vier deelen1°. de beschrijving van de rammo nitor „Adder”; 2°. het verhaal van de laatste reis van dat vaartuig, voor zooverre de commissie door getuigenissen van oogge tuigen daartoe in staat gesteld word 3°. de vermoedelijke oorzaken van do ramp en 4°. de leemten, welke het ingesteldo onderzoek hooft doen kennen. Naar het eenparig gevoelen der deskun digen schijnt de waarschijnlijkheid van lich ting van het schip gering te zijn. Niemand was in staat de oorzaak van de ramp aan te gevenverschillende oorzaken moeten daartoe hebben samengewerkt. Bij oog viel; maar de lui noemden eenvoudig die opheldering >eer. doekje voor ’t bloe den en leefden voort in de stellige over tuiging »dat het daar niet pluis was.” En dat geschiedde in het jaar 1882, niet in een afgelegen gehucht aan den zelfkant des lands, doch in een onzer aanzienlykste ge meenten. J.jk Wie dan ÖOk, afgaande op dë beschaafde denkbeelden die hy in zijn eigen omgeving ziet heerschen, het bestaan van die soort van bijgeloof in twijfel trekt, kent de kaart des lands niet. Voor velen moet het der halve een voldoening zijn te vernemen dat tegenwoordig in de geleerde wereld zich stemmen verheffen om het lang miskende geloot aan bovennatuurlijke machten den troon te doen bestygendien men voor goed omvergeworpen waande. Maar ook in de hoogere standenwaar het niet schynt te ontbieken aan verstan delijke ontwikkeling, ziet men dingen, die tot nadenken aansporen. Een kleine historische herinnering. Onge veer honderd jaremgeleden heerschte er, inzonderheid in Duifscliland en in Frankryk, een soortgelijke verwarring in de gemoede ren als tegenwoordig Er ontstond tegen kerkleer en overgèleverde begrippen aan gaande maatschappelijke verhoudingen, een reactiedie in het blinde rondtasttedie sommigen kloeken mannen het rechte spoor aoh«nl on«8!'llt deed vinden lot het leggen van de grond- w“kt b,J“ ‘WM In™1,,i6n „De alagen voor nienwemaaïchappelijke en slaat- C“che7 T;8 V*° kundige beginselen doch zwakke geesten 8’1"' bedretgd door een schot van de Ze dwaasheid naar de andere .toenworp, waardoor eea der glasrmten voerde. In die dagen vond een Cagliostro i hij geselen was aan het hof van Lodewyk XVI een geopend 1 oor, en vormde zich in Duitschland onder de hooge bescherming van den koning van Pruisen het genootschap der Rozenkruisers, die by hun geheime samenkomsten in recht- streeksche gemeenschap met de geesten we- reld heetten te staan. grove sinnelykheid, van ruw eigenbelang herinneren dat de Frai yerraden, in een,scherper daglicht, en doen daarop gevolgdq politieke gebeurtenissen al twyfel rijzen of het wel waar is, dat de dat mystiek gefemel als door den adefn van menschheid een toekomst heeft? den stormwind hebben weggeblazen. Welnu, een klaar bewijs dat de wereld historie in veelvuldige herhalingen treedt vinden we in het feitdat het spiritisme in onze dagen een gelijke rol speelt. Dat het nu juist door vorstelyke personen zou worden in bescherming genomenwillen we niet beweren, en hier hebben we misschien al een vooi uitgangongaarne ook zouden we de profetie wagendat insgelijks thans een omwenteling noodig zou wezen om de dwaasheden der geestenzieners te verbannen. Maar voor het overige, welk een overeen- stemming! Ook heden een algemeen gevoel van. onvoldaanheidhier zich uitende in kloeken stryd voor verbeteringen op elk ge bied daar in doffe onverschilligheid die slechts verstrooiing verlangt door middel van zingenotsomtyds tot volslagen wan hoop overslaat en in zelfmoord de eenige redding zoekt uit een onhoudbaren toestand en temidden van dat alles de spiritist, die °Pj|' zijn best doet om den menschen het hoofd j onJia(leI geheel in verwarring te brengen. Doch we 1 nemen alweer een onderscheid waar, dat wel- i r u. i.. 11 t u j’ wet voor een geueeite op nieuw van Kn licht een niet bedoelde hulde aan den geest P. m B r destyd.in .ich.luit; het is bel streven om I hoo% 'nooto“ P"**"’?- Ver.eb.lle de zoogenaamde spiritistische verschijnselen e" wetenschappelijk u verklaren, en de poging het ■'"ri'-lld lleU' c I t V Ab ontdekking van de moordenaars van de omhen, die het geloof aan de inamfestauén, looU,0„ «o» Rnnn «k hetzij met het wapen der bespottinghetzy met een woord van kalinen ernst bestr.jden, op zijde te dringen door hun te verwyten, dat zij in hun onwetendheid de klaarblijke- lykste feilen miskennen. En welke zyn dan die feiten Beschrijvingen vun spiritistische samen komsten hebben we in den laatsten tijd in voldoenden getale genoten om zelfs zonder dat we de eer genoten ze by te vvoneher ons een denkbeeld van te maken. Zy gelij ken op elkander als twee druppelen water. De menschen zitten in een zenuwachtige o ospanning, in een mystiek halfduister en tot een punt van aanval te maken; open- onder plechtig zwygen een poos by elkander, slaande deuren trapt men niet in. I en geraken dan, afgescheiden nog van hun k_. --1 ,i„* «eei beschiktheid voor bedriegelijke indruk- i kenin een staat van zinsverbijstering 1 waarin rtieh hun de ónmogelijkste dingen zou kunnen doen zienhooren of voelen. Ten einde het succes nog grooter te maken wendt het medium zekere kunstjes aan waarin hij of zy zich natuurlijk zóó heeft geoefend dat de voorstelling behoorlijk van stapel loopt. Gebeurt het somsdiMK er onder de Bgeloovigen” een paar guiten zyn, die de soirée doen mislukken, door bijvoor beeld den Bgeest’1 die hen aanraakt onver hoeds bij den kraag te pakken, of wel, op een ongelegen oogenblik plotseling licht ontsteken —jadan loopt het in de pa pieren en het medium moet in dei^ regel een ander looneel voor zyn hartverkwik kende werkzaamheden zoeken. Dan ver neemt men ook niet zelden later uit den mond der »ingewijden”, dat de teleurge stelde geestenoproeper een bedrieger is ge weest die de driestheid hadhet goed recht van het spiritisme in een verdacht licht te plaatsendoch dat zulks niets bewyst legen het bestaan der geestenwereldenz. We hebben geen lust ons verder te ver diepen in dezen doolhof van bijgeloof en be drog en weten geen beter middel om de vyanden van de gezondheid der mensche- De menschheid in het algemeen, en elke menschengroep in het byzonder beweegt zich voorwaarts met schomme lingen. Nu eens een paar schredeft^pruit, dan weer onderhal ven stap achterwaarts, zoo komen wy toch het iaeaal, de volmaking, steeds naderbij. Voor hen, die zich een heldere voorstelling maken van hetgeen de mensch worden kan en moet., is het gewis geen bemoedigende gedachte, dat elke over winning weer door een nederlaag wordt gevolgd, doch dit mag zijn geloof aan den vooruitgang niet aan het wankelen brengen, Legt hy de handen in den schoot onthoudt hy zióh van verdere deelneming aan den stryd, dan is hy in de eerste plaats schuldig aan de teleurstellingen die anderen met hem ondervinden, en levert hij het bewijs dat hy plaats nam in de gelederen zonder voorzien te zyn van de alleront- beerlykste wapenrusting, v- het geloof. Er heerscht in onze dagen bij zeerwelen een soort van pessimistische' levensbeschou wing, die allerverderfelykste gevolgen moet hebben voor de zedelyke ontwikkeling van ons geslacht. Men geraakt er, somtijds on bewust, geheel door uit c|en koers. Het is, vertrouwen we, een voorbygaahd 'ver schijnsel, en vindt zyn grond daarin,, dat men na het verlies van zyn vroegere be grippen, volgens welke we Lie- beneden niets anders te doen hebben dan ons ge reed maken voor een lateren bestaanstoe- stand, zich niet thuis gevoelt in die tegen gestelde opvatting, die ook het aardsche 1 binnen den kring der voortgaande ontwik keling trekt en daaraan zorgen wil gewijd zien. Dan treden de feitendie het immer aanwezig zyn van lage hartstochten, van grove zinnelijkheid, van ruw eigenbelang

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1882 | | pagina 1