■Apotheker, en Gaöistillaard, IHOVEN. H AN III” 1906. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. iCHE BANK N°. 2683. r l - <u fc? Ksthma! ng en Lijfrente IROOP c en: nadestr. II, Rotterdam. - HEM leposito 54, Rotterdam, Adminintratiekaataar). r **§i ;1S J 10 1 37 „9 I 2G a.. ingewisseld. BIHHSHLAHD. Gemeenteraad van Schoonhoven. i herleest I BUITHBLAND. Overaiebt. >ad*rdon. ciaal tarief voor bet land bon wbedrjjf. Dan ia dat m 5<1 den ildig CD .ana- D Die jé lager Stelt de Raad een zekere dr gei Jai Dinsdag: S.SOenS.SO. flier icon bet Cts. 45 50 55 60 65 70 classis ontving de en wat het te ko elheden ÏT OP AANVRAGE. Uitgave van S. 6c W. N, VAN NOOTEN te Schoonhoven. en rw. A H n van ijr» ;en, zoodat 1 gesneden het hoofd aan ingenaai luvrd. dat m, ‘ef. Door een zou ik willen iderzocht heeft de firma Van 43 a O aanzienlij I liep het in de mjju e' irand ontstond, d roorzaakte. Ook '1, want het sluiten, om I als De Dan Dan noodig ten u- •g._ irziei Overige dagen beh. Zendag: 7.—enlB.30*. Overige dagen beh.Zendag: 9.45 en 5.80. DE DIRECTIE. in de vorige Ier Jan v.H.genoem- op het hoofd m terechtstond, bespreken, is, ichtea van een we verder zien, voorzitter van geheel aan bjj jide. Niet dat ver- lissie d andhouwers. Kooplieden en anderen. »or hypotheek op Landerijen en Gewone de ontvangsten op f 60711,26 de uitgaven 63933,315 A A A sfesss S 8GÏÏ00H0VEN8GHE COURANT mgarjje b.v. she bergen, geweest. lesten de lucht are Majesteit de Koningin- heeft, met ingang van 1 Januari 1.1., tot secretaris voor de zaken o_3id van H M. de Koning-Moedi "ens. majoor der artillerie R. A. J de op Woens- ;adering, werden Boere als leden land en Wil- bjj gelegenheid mg van het Vi 4.e ’sGravenhag ten van het doen Badelljk linage Jaarlljkiiche UJfreate f 100 goatort kftplti »oor mannen. .nor vroMweai C I 87 6 I 09 98 6 I M 12j 40 11 I n Valk: Ik houd mjj ook jer Niekerk. Toen ik in bezocht, ben ik tot in, dat de onderwjjzei; heeft aan het hoofd kwam, zeer got o pre uit flink alpen om de rust te bewaren, idee! dier troepen,” «eide hjj, en betrouwbaar.” is een moordaanslag renden Kore- B I* STATEN «GENEB AAL. EERSTE KAMER. Donderdag 11 Januari kwam bet V estings- verdrag met Duitschland in ons Hoogerhms in behandeling. De voor- en nadoelen hiervan werden door den heer Kist opgesomd, ter wjj 1 de heer Van Lamsweerde een financieel bezwaar te berde bracht in verband met de internee- ring van vreemdelingen, die geen Duitschers en geen Nederlanders zjjn. Aan den anderen kant achtte debeerRahusenbeteengroote verdienste van bet tractaat, wjjl nu in recht verkregen was, wat men vroeger steeds als gunst aanvaarden mocht De Minister beantwoordde de sprekers en na re- en lupliek werd bet ontwerp z. h. s. goed [ekeurd en ging de Kamer tot Maandag 29 inuari uiteen. WIJK te OUDEWATEM; FOLFF 4 Co. te Gouda; JOOL te Sliedrecht, Boveneinde; AN STEENIS te NoordEloos; VAN DAM te Goüdkrak; LUI VER te Ottoland; WALSUM Pz., Ouderkerk a/dU.; KER, Krimpen a/d Lek; lN GENNEP te Moordrecht; te Nieuw-Lkuxjuand; ttTEWEG te Alblasserdam; NG te Alblasserdam; EMAN te Streefkerk T te Nwuwpoort; TS te Stolwuk; te Zevenhuizen; JRIAAN te Capelle a/d IJsel; NAAR. Drogist te Sliedrecht; AN DAM, Haastrecht. zal worden gemaakt aan de verlichting der gemeente en het particulier gebruik, waar voor die inrichting, naar men weet, vol doende capaciteit buit. Naar men verneemt, zal er ter gelegenheid van de herdenking van het ster ven, 100 jaar geleden, van den stichter der Maatschappij „tot Nut van 't Algemeen”, een gedenkboek verschijnen van de hand van Prof. Kernkamp. Tot onderwijzeres aan de met 1 Meia. s. te openeu Christelijke school te Moerkapelle is benoemd Mej. J. Goldschmidt te Ouddorp. De Quaestor der classis Rotter dam der Ned. Herv. Kerk heeft over 1905 ontvangen de quota van alle Gemeenton a f 1110; voor het Fonds voor noodlijdende kerken en personen van: Zevenhuizen (1904) f4.55, Hillegersberg f 15 69V1, Kralingen f 45.37, Capelle a/d IJsel f 9,70, Zevenhuizen f 8 57, Moercapelle f 5,33 IJselmonde f 10; voor het Fonds tot verbetering der schraal ste pred. tractementen van: Kralingen f 5; Capelle a/d IJsel f 5; voor de Generale Kas van: Hillegersberg f 8,771/1, IJselmonde f39,10, Capelle a/d IJsel f 31,80, Kralingen f 233,30 voor bet Hulppensioen voor em. predikan ten van: Rotterdam f 160, Kralingen f 20, Capele a/d lisel f 10. Vergadering op Donderdag 9 Jan. 1906, nam. 2 uur. Tegenwoordig de leden P. Greup, P. van Sonsbeek, J. G. Doesburg, A. van Lomwe), A. Kuilenburg, J. W. Valk, A. A. Graves Kooiman, H. M. den Ujjl, G. J. Niekerk en C. L. van Willenswaard. Afwezig het lid H. A. Schreuder. Voorzitter de heer P. K. P. J. van Sloten, burgemeester; Secretarie de heer A. R. Veenstra. Na opening der vergadering door den voor zitter, worden door den secretaris de notulen voorgelezen van de twee vorige vergaderingen. Deze worden aangenomen. De voorzitter: Ingekomen is een adres van de firma J. W. Valk en Zn., inzake de telefoon. Komt aanstonds aan de orde. Ingekomen is een adres van mejuffrouw E. Stalenburg, verzoekende te worden be noemd als helpster in de bewaarschool. Ingekomen is een brief van regenten van het Geref. Weeshuis, houdende bericht dat de 6 kinderen van wjjlen L. Lafeber zjju toegelaten en dat er voorshands geen be zwaar van flnanciëelen aard bestaat om hen op te nemen. Ingekomen is een brief van den herbe noemden regent van het Geref. Weeshuis P. Versloot, houdende mededeeling, dat hjj de benoeming aanneemt. Gedeputeerde Staten hebben de rekening 1904 vastgeeteld zal worden ingetrokken, of dat het Ministerie zal worden gewijzigd. In verschillende steden van Oostenrijk zjjn schokken van aardbevingen gevoeld. Er werd geen groote schade aangericht. De menschen werden uit hun slaap opgeschrikt, vele klokken bleven stilstaan. In Zuideljjker streken, in Hoi en in districten der Carpalhiscl zjjn de schokken veel heviger g- Daar stortten vele huizen in en moes, menschen den nacht in de open doorbrengen. Uit den krater vloeien thans 1.1- van den berg waar de jjzertouw-i is, welke reeds beschadigd werd. Ook de Etna dreigt in uitbarsting men. De krater werpt groote hoeveel asch De doen zijn van voortdurende kwellingen, ingen uw werk missen, wanneer gjj bet lang gesukkeld hebt, te genezen? leed Ik a»a *a4kmw,” H. DE BRUUN, Dorsi kade, Jelftaan onzen verslaggever, veronaangenaamden mjjn leven. anauird. dat mqne vrouw dacht bleef. Door een gelukkig toéval :iog der ABDIJSIROOP kloost gemaakt. Ik kocht een flac wander” te Delft en tie, na L__ flaconnetje bespeurde ik reeds ie bjj mg als een muur vast zat, i. Het bjjgen en piepen, wat ik Ie veel. Ik heb in het geheel bruikt en ben nu totaal genezen. „Heinje bent weer jong opnieuw mgn eetlust is uitstekend en amheden weer met pleizier en er gezond en krachtig. In het gjj van deze verklaring gebruik schenk ik U ter staving van de ik moogt in de Courant plaatsen.” eest bronchitis, verouderde en itsteking, pleuris, keelziekten, edspuwingen, influenza en alle van den Vesuvius (Italië) drie lava-stroomen aan de zfjde waar de (jzertouw-spoorweg beschadigd werd. dreigt in uitbarstii De krater werpt groote boei. uit. Spaaneobe Regeering heeft officiéél bekend maken, dat gedurende de Marokkaaneehe Conferentie te Algeciras de dagbladpers op de hoogte zal worden gehouden van den stand der beraadslagingen. Amerika. Uit Calumet, Michigan, wordt bericht, dat de Tamarack-kopermjjn de diepste ter wereld in brand staat. De werklieden, 700 in getal, konden allen op drie na veilig er uit komen. De stoffelijke schade is zeer aanzienlijk. Minder goed liep het af met een groote mijnbrand in Japan. Daar hadden de werklieden in de mjjn een vuur aangelegd, waardoor brand ontstond, die een geweldige paniek veroorzaakte. Ook het mgubestuur verloor bet hoofd, want het gaf bevel alle uitgangen te sluiten, om het vuur te dooven. De arme arbeiders en zelfs een deel der reddingsbrigade konden nu den terugweg niet ▼inden, zoodat meer dan 100 menschen om kwamen. De Scriba-Quaestor der Dordrecht der Ned. Herv. Kerk in 1905: voor de Alg. Weduwen- en Weezen-beurs: naar art. 7a. f 250, naar art. 5a. f 160, naar art. 6 f 10, en aan 10 pCt. vacatuur- gelden, Ring Sliedrecht f 880, f 20,36'/», f 20,36'/», f 20,361/», Ring Gorinchem f20,79, f 22,79, f 18,79, f 21,79, van Nieuw-Lekker- land f 3, van drie personen utt Sliedrecht f 5,3»; voor het Hulppensioenfonds: van 10 gemeenten f 110. ■- voor het Fonds tot verb, der schraalste predikantstraktementenvan Sliedrecht f 5; voor bet Fonds voor noodl. kerken en personen: nagek om en over 1904; van Papen- drecht f 5, van Streefkerk f 8,53; over 1905: van H. I. Ambacht niets, Rfisoord f 1,85, Ridderkerk f 5,03, Sliedrecht f 25,82, Papendrecht f 5, Wijngaarden ff,10, Oud-Alblas f 18,17, Alblasserdam f 55,60, Nieuw-Lekkerland f 20,82, Streefkerk f 10,4«i/i, Brandwijk f 4,77i/s, Bleskensgraaf f 3,83, Molenaarsgraaf f 3, Ottoland niets, Goudriaan niets, Gorinchem f 22, Arkel f 1,40, Hoog Blokland f 4, Hoornaar f 3.71, Schelluinen f 3,77 U», Hardingsveld f 9.63, Giesendam f 9,31, Giesen-Ouderkerk f 6,92, Giesen-Nieuwkerk f 150. gifc uit Sliedrecht f 10; voor de Generale Kas: van Ridderkerk over 1904 f4,15, over 1905 f 1,711/», Sliedrecht f 208, Nieuw-Lekkerland f 41,70, Brandwijk f 13,55, Ottoland f 9,30, Goudriaan f 20, Giesendam f 41,50, Streefkerk f 4,50. Op 1 dezer was het aantal vacaturen in de Ned. Nerv. Kerk als volgt: Gelderland 13, Zuid-Holland 18, Noord- Holland 20, Zeeland 11, Utrecht 1, Friesland 17, O vergeel 8, Groningen 11, Noord Brabant 9, Limburg 2, Drente 3. Totaal 144 tegen 141 op 1 Juli j.l. Vrede-tentwwBatelliiag. Naar ons wordt medegedeeld zal op 5 Februari a. s. in het gebouw van Kunsten en Wetenschappen te Utrecht eene vergade ring worden gehouden, waarin de ontwerp statuten zullen worden behandeld voor de te stichten Internationale Vereeniging „Vrede- tentoonstelling”. Het doel dier Vereeniging is: de inwijding van het Vredespaleis te Den Haag (Carnegiesticbting) tot een gebeurtenis te maken, waarop gedurende langen tgd de aandacht van de geheele wereld gevestigd zal zgn en daardoor te bevorderen dat een internationale rechtstoestand ontstaat die den bloedigen strgd kan vervangen. De middelen om hiertoe te geraken zgn in de ontwerp statuten als volgt genoemd. a. het tot etan# brengen en houden eener Wereld-vredetentoonstelling in Neder land, bjj gelegenheid van de voltooiing en inwjjding van het Vredespaleis (Carnegie- stichting) te 's Gravenhage. b. het inrichten van internationale con gressen en het doen houden van voor drachten. c. het ZQeken van samenwerking met ver- eenigingen, die een gelijksoortig doel beoogen. d. het uitgeven van geschriften. Men verzocht ons mede te doelen, dat de uitnoodigingen tot het bjj wonen der ver gadering, met afdruk der ontwerp statuten, binnen enkele dagen worden verzonden aan hen, die zich reeds als stichter opgaven. De Ijjat van stichters, die wy het laatst zagen, bevat ruim 400 namen, waaronder vele van eerste personen hier te lande. *Zevenhaixen14 Jan. De brandwaar- borgmaatschappjj „Holland” heeft f25 premie geschonken aan de brandweermannen, die bg den jongsten brand in de gemeente twee hooibergen en een Fchuur behouden hebben. De Rotterdamsche Maatschappij schonk aan dezelfde f 30 premie. Donderdag II Januari had in de Kolf baan van den heer J. A. Vos alhier een nutsavond plaats van het leesgezelschap „Nut en Genoegen.” Als spreker trad op de heer D. G. van der Pjji te Moerkapelle met het onderwerp: „Htt Bijgeloof”. In eene boeiende rede behandelde spreker het bggeloof in de oudheid, de middeleeuwen en den tegenwoordigen tfjd. Spreker mocht den dank der vergadering voor zijne aan gename verhandeling inoogsten. Daarna werden door verschillende personen bijdragen geleverd. Ook dezen oogsten den bjj val der bezoekers in. geen advies gegevi Da heer J. W. in werking toen de firma’s Van Waarom hebt king niet ge™ De voorzitl niet te makt weten. Wanneer Minister noodig is sen die wel moet», geen bemerking natuurljjk: ik was Verlangt nog iemai het toegestaan? De heer P. Greup: Alieep z vragen, of de commissie ondt hoe Ijoog die draad van 4, Nooten is. De he»r G. J. Niekerk: 1 dan deze. De voorzitter: recognitie vast? De heer P. Greup: Ik stel voor dezelfde de vorige. i voorzitter: Wordt dat goedgevonden? is dat aangenomen. n stellen Burg, en Weth. voor, zoo ig een oproeping te doen voor een vas- onderwjjzer aan de school 3a soort. Burg, eu Weth. zullen trachten er in te voorzien) daarom stellen we voor, onder voorbehoud die machtiging te vragen. De heer J> Niekerk) Daar kan ik mjj niet mede vereenigeu. Waar wegenesiekte Buitengew. f 8833,836 -D_ - - ,,9141,- Nadeelig saldo f 31H.Ü56 f 4ü7,t<0 Aan de orde is het suppletoir kohier hoof- deljjken omslag dienst 1995. Wenscht de delen of in Dan zullen gadering <T Aan de J. W. Valk telefoonverbii schen tw< Daar het vol „De-- handen bjj missive van Burgemeester en Wethouders dd. 3 Januari 1906. no. 3. ter fine van advies is gesteld een adres van J. W. Valk Zonen, sigarenfabrikanten alhier, vergunning verzoekende om een telefonische verbinding te mogen doen aan leggen lusschen hare sigarenfabriek gelegen in de Weistraat, get. A 186, naar haar kantoor in het perceel gelegen aan de Nieuwe Haven, get. A 304, voor eigen ge bruik, heeft de eer te adviseeren: 1. aan adressante tot wederopzegging vergunning te geven tot het daarsteilen van een telefonische verbinding vanaf het pand in de Lange Weistraat, get. A 186, tot aan het pand op de Haven, get A 304; dat echter in geen geval de vergunning zal worden toegestaan, zoodra een communaal telefoonkantoor in dei bruik gesteld wordt; 2. dat voor bedoelde geleiding jaarljjks aan de gemeente moet worden betaald het bedrag door den Raad te bepalen; 3. dat de hoogte van den telefoondraad op minstens 8 meter boven de straat moet worden daargesteld en aan de goedkeuring van Burg, en Weth. moet worden onder worpen en op die wjjze onderhouden.” Burg, en Weth. kunnen zich met dat advies wel vereenigen, behoudens de toevoeging „voor zooveel noodig de machtiging van den Minister.” Art. 3 is misschien daarop van toepassing, want het is niet voor openbaar, maar voor particulier gebruik. De Raad zal ook de recognitie hebben vast te stellen; daarover hebben Burg, en Weth. advies gegeven. heer J. W. Valk: Was die wet ook al irking toen de telefoon gemaakt is voor an Nooten en Van Zessen? u daarbjj toen ook die bemer- gemaakt? utter: Die bemerking behoef ik :en; dat moet ieder voor zich r de machtiging van den is, zal ook de heer Van Zes den vragen. Eu dat ik toen gemaakt heb, is nog al toen met verlof. ind het woord Wordt Hare 1 Moeder heeft, benoemd ti weldadighei den gepens. i Von Spengler. In de op Vrjjdag j.l. gehouden zitting der arr. rechtbank te Dordrecht zjjn o. a. veroordeeld J. de W. te Woerden, verduistering, 6 weken. A. M. J. D. te Gorinchem, eenvoud, beleedi- ging, 1 maand. D. S. en F. B. te Bleskensgraaf, huisvrede breuk, ieder 6 d. 1. D. K., 2. D. den B. eu 3. A. H. te Alblaa- ssrdam, huisvredebreuk, mishand, ambtenaar en vernieling anders goed, nos. 1 en 2 ieder 2 m., no. 3, 1 maand. L. V. te Ridderkerk, mishand., f 3 of 3 d. H. d. T. te Sliedrecht, idem. 8 dagen. Nog werd o.a. het volgende behandeld: In den avond van 20 November j.l., ter gelegenheid der Gorinchemscoe kermis bevon den zich als gewoonljjk onder de kermis bezoekers jongelui van de naburige gemeen ten Schellmnen, Giesen-Nieuwkerk en de Haar. Nu bestaat er tusschen die Nieuwkerkers en Haarsche en Scheliuinsche jongelui altjjd een veete, die bjj een of andere feestelijke gelegenheid wanneer de drank is in den man weer boven komt; zoo ook op genoemden avond; een bende hossende jongens en meisjes, Scheliuinsche en Haarhbhe, ontmoet ten op de Kalkhaven te Gorinchem een paar Nieuwkerkers, die zjj omsingelden en met messen in de hand te Ijjf ginge zekere Arie Aantj es in de pois werd en Hendrik Kloek een snede overi ontving, waavoor de Scheliuinsche spoorweg arbeider Amel V. terechtstond. Bekl. ontkende een mes te hebben gehad en wist van een vechtpartij niets af. Het O. M. rtquireerde tegen dezen voor snijder 8 maanden gevangenisstraf. Mr. F. Fernhout, advocaat te Gorinchem, droeg bekl.’s verdediging voor. Ter zelfder gelegenheid als zaak had ook de arbeider Ja den Arie Aautjes een slag toegebracht, waarvoor hjj hedei doch alle schuld ontkende. Het O. M. requireerde tegen dezen 6 weken gevangenisstraf. Cornelia de G. te Gorinchem bevond zich destjjds ook bjj dien aanval en had Hendrik Kloek met een mes in de hand gesneden, waarvoor hjj eveneens beden terecht stond. Hjj ontkende ook de schuldige te zjjn. De eiseti van het O. M. luidde 8 maanden gevangenisstraf. Drie getuigen ii décharge werden gehoord. Mr. F. Fernhout voornoemd, trad ook voor dezen bekl. als verdediger op. Door de arr. rechtbank te Tiel zjja Donderdag j.L veroordeeld: i H. A. S. te Leerdam, wegens overtreding der verordening op de hondenbelasting te Leerdam, veroordeeld bjj verstek tot f 5 boete of 1 dag hechtenis; J. V. wed., G. d. S., te Leerdam, wegens alsvoren, veroordeeld bjj verstek alsvoren. Evenals Bokstel zal ook Schjjn- j del (N.-Br.), waarschjjnljjk binnen niet te langen tjjd, zjjue electrische ver- i lichting hebben. Door eenige notabelen aldaar worden ernstige pogingen aangewend om middelen te beramen, dat de electrische Lariobting aan de steenfabriek .De Molentrei van de firma Van der Eist aldaar, dienstbaar Vrjjdag j.l. was de eerste dag der ver kiezingen in EugelaudL De uitslag van dien eersten dag was al dadeljjk gunstig voor de nieuwe Regeering. Tot dusver zjjn gekozen 31 liberalen en 11 ministers. Bjj de verkiezing te Manchester verkreeg Hor- ridge, liberaal, 6403 stemmen en Balfour ♦418. Geheel wonnen de liberalen 10 zetels. „Daily News” is van gevoelen, dat op den uitslag der tegenwoordige verkiezingen van veel invloed zullen zjjn de tbans open baar gemaakte cjjfers om den ia- ea uitroer over 1905, die zoo volkomen logenstraffen wat Chamberlain altjjd beweerd beeft over Engelands achteruitgang op handelsgebied. De oud-Mtnister Chamberlain heeft het in deze rumoerige zittingsdagen hard te ver antwoorden. Zjjne tegenstanders maken druk gebruik van zjjne vroegere redevoeringen toen hjj nog een voorstander van den vrijhandel was. Deze uitingen van „dear old Joe”, die in Birmingham wel weer zal gekozen worden, doen dienst op allerlei wjjzen om propaganda te maken voor bet nieuwe Ministerie. „Daily News” heeft een gedeelte van zulk een redevoering met vette letters en omrand afgedrukt. Veel succes heeft ook een spotprent op Chamberlain, waarop deze wordt afgebeeld, bezig met het blazen van zeepbellen, die achtereenvolgens uit- eenspetlen Dat er geducht „gewerkt” wordt, bljjkt genoegzaam uit het feit, dat b.v. de Premier Campbell Bannerman op één dag een viertal redevoeringen hield, in eene waarvan hjj o. a. verklaarde een voorstander van vrouwenkiesrecht te zjjn. De Premier ver- klaarde dit te Liverpool en in alle kalmte, nadat een zevental vrouwen, die schreeuwend hem op dit punt interpelleerden, uit de zaal verwjjderd waren. De oud-Premier, de heer Balfour, kreeg op een bijeenkomst een schram aan zjjn gezicht, tengevolge van een worp met een bokking, 't Gaat er fraai toel De Frannche Ministerraad heeft nu bepaald dat de verkiezing voor een Presi dent der Republiek, ter vervanging van den beer Loubet, zal plaats hebben op 17 Januari. Heden is het dus de groote dag, dat in vereenigde zitting der beide Kamers de keuze gedaan wordt. Men berekent, dat de heer Failiiéres 430 en de andere candi- daat de heer Doumer 400 stemmen zal halen. De derde candidaat, die genoemd werd, de beer Routier, thans Minister-President, heeft verklaard niet in aanmerking te willen komen. De socialisten hebben besloten ook aan de verkiezing deel te nemen, hoewel ze tegen het Presidentschap zjjn. Dit zal nog wel eenige verandering brengen in de bovengenoemde cjjfers. Men schfjnt ook po gingen te hebben aangewend, den heer Loubet te bewegen zich weer herkiesbaar te stellen. De heer Failiiéres aanvaardde zjjn ambt als voorzitter van den Sanaa!, doch heeft zich in 't geheel niet over de presidents-keuze - uitgelaten. De eveneens herkozen Fransche Kamer voorzitter Doumer aanvaardde ook zjjn ambt, waarna de Kamer zich tot né de presidents- keuze verdaagde, dus tot 18 dezer. DHitscJhIand. Keizer Wilhelm zal in Maart voor zgne gezondheid een reis van verscheidene weken op de Middellandsche Zee ondernemen. Men spreekt er van, dat op die reis een samenkomst zal hebben met zjjn oom, Koning Edward van Engeland, die ook omstreeks dien tjjd een Middellandsche- zeereis zal doen. Te Berijjn willen de sociaal democraten op 11 dezer een grooten optocht houden, eindigend met een demonstratie voor het paleis. De politie neemt omvangrijke voorzorgsmaatregelen De Basaioche Regeering heeft een manifest uitgevaardigd, waarin wordt beloofd dat harerzjjds alles zal gedaan worden om het bijeenkomen der Duma te bespoedigen. Doch de voorbereidende werkzaamheden vorderen veel tjjd en minstens 50 dagen zullen daar nog mede gemoeid zjjn. „Het zal dus,” zoo eindigt de Regeerings- mededeeling, „wel half April worden, eer de vertegenwoordigers te SL-Petersburg bijeenkomen, tenzjj nieuwe werkstakingen of wanordelijkheden opnieuw vertraging mochten teweegbrengen. Nu te Moskou en te SL-Petersburg gevaarljjkste oproermakers achter slot grendel zitten, geeft de Regeering weer meer vrjjheid. Tegen 28 Januari is houden van verkiezings bijeenkomsten weer toegestaan. De Gouverneur van Ljjfland beeft reeds bekend gemaakt, dat reeds nu alle soort van bijeenkomsten mogen gehouden worden. Wel een bewjjs dus, dat de rust in de Ooetzee-provinciën nu inderdaad is terug gekeerd. Handel en nijverheid beginnen er te herleven. Graaf Witte moet bjj de ontvangst eener deputatie hebben gezegd, dat niet hjj, maar Durnowo, de man van de onderdrukking met geweld, was geweest. Maar sedert was hjj, Witte, tot dat stelsel bekeerd door den drang der feiten. Hjj streefde nu niet langer naar het vertrouwen van het volk, omdat hjj zulks doelloos acht. Graaf Witte verwacht, dat de Mantschourjje terugkeerende troepen zullen meehelpen om de rust te bew „Het meerendeei dier troepen,” „is goed onder tucht en betrouwbi Te St.-Petersburg is een mt gepleegd op den daar vertoevenden Kore- aanschen Minister Yi-Yonk-Ik, die daarbjj niet minder dan elf wonden heeft beloopen. Ia de Belgische Kamer van afgevaar digden is nu de behandeling van het veel besproken ontwerp tot uitbreiding der haven en vestingwerken te Antwerpen zoover ge vorderd, dat men tot stemming over bet eerste artikel is overgegaan. Slechts het eerste gedeelte van dit artikel, over de noodzakelijkheid der nieuwe haven inrichting en van de Schelde-reguleering, ie aangenomen. Het te gedeelte, over de vestingswerken moet als verworpen worden beschouwd, daar de stemmen erover staakten. Naar aanleiding van deze nederlaag voor de regeering, verwacht men een regeering»- verklaring over de vraag of het ontwerp Hei- en Beelcop, 14 Jan. Tot kerk voogd is gekozen de heer A. J. de With. JLepikerkapel, 14 Jan. Ds. F. H. J. L. Rugs, predikant bjj de Ned. Herv. Gem. alhier, heeft een beroep ontvangen te Renen. Moordrecht, 14 Jan. Maandag-avond trad voor de afdeeliog „Moordrecht en O.” van de Ned. Prot. Bond op Da. P. Eldering van Rotterdam. Als onderwerp van bespre king was gekozen: „Het Evangelie”, of zooals spreker zich liever uitdrukte: „Het volle Evangelie en de prediking daarvan.” Met aandacht werd deze gloedvol uitge sproken en leerrjjke rede door de aanwe zigen aangehoord, zoodat het woord van dank van den voorzitter Ds. J. F. v. d. Meer v. Kuffeler, welverdiend was. Willeskop, 14 Jan. In dag 1.1. gehouden raadsvergi de heeren D. van Os en J. 1- van de armbesturen van Blokli leskop herkozen. De verkiezing (candidaatstelling) van een lid van den Raad, ter vervanging van den heer J. van Schajik, die de gemeente heeft verlaten, is door Burgemeester ea Wethouders bepaald op Vr jjdag 26 Jauuari a. s. Mogelfjke stemming zal plaats hebben op Dinsdag 6 Februari; zoo noodig de her stemming op Vrjjdag 16 Februari. een van onze beste onderwijzers nu afwezig is, daar zou ik bet zeer betreuren, ook uit een menschlieYend oogpunt, dat wanneer hjj met 1 Mti a. s. hersteld zal zjjn en weer in functie zal willen treden, die betrekking dan bezet zou zjjn. De voorzitterU hebt Joch opgemerkt, dat ik zeide onder voorbehoud? We zjju aan het onderzoeken in hoeverre er kans is, dat de heer Schram in Mei die betrekking zal hervatten. Mocht dat niet zoo zjjn, aan kunnen we er niet buiten om een vasten onderwijzer op te roepen. De heer J. W. Valk: Ik heb behoefte om te zeggen als wethouder, dat ik er offi ciéél niets van weet en ik geloof wei dat het noodig is dat ik dat weet; er is mjj echter niets van bekend als officieus. De voorzitter: In dien dat zoo is, ill kom ik er op terug dat het een voorstel is namens Burg, en Weth., dan doe ik voorstel zelf. De heer J. W. aan 't idee van oen heei die school dezer Vager, de wetenschap gelogmer, De Groot geschreven heeft ai der school, dat hjj niet meer 1 Ik geloof echter, dat het zeer goed ge vonden kan worden, dat nog geen oproeping noodig is en daarom wenschte ik we), dat de Raad het voorloopig stelde in banden van Burg, en Weth., tot wjj er eens over hebben gediscussieerd. De voorzitter: De Raad doet niets anders wanneer hjj mjjn voorstel aanneémt. Dat voorstel is om Burg, en Weth. cisu quo te machtigen om op te roepen. Wordt dat goedgevonden? aangenomen. Aan de orde zjjn de voorstellen inzake de gasfabriek. De heer G. J. Niekerk: Alvorens over te gaan tot de behandeling, heb ik de eer namens de gascommissie voor te stellen de vergadering te verdagen»tot heden-avond half zeven en wel omdat dan de heer Schreuder, de rapporteur der gascommissie, aanwezig zal kunnen zjjn. De heer P. van Sonsbeek; Het voorste] van den heer Niekerk Jkan ik ten volle steunen. De heer Schrettder heeft zich ter dege ingewerkt in de gaszaak en nu zou ik er dus niet voor te vinden zjjn om dat nu te gaan behandelen. Ik wensch dus het voorstel van den heer Niekerk te steunen. De voorzitter: Ik heb daar dit op te ant woorden: Vandaag komt het dit lid niet gelegen, morgen een ander lid niet, over morgen een derde lid. Moet nu ia al der- geljjke omstandigheden do vergaderiag ver daagd worden, alsof dus de overige 10 leden onmondig zjjn? De beer Schreuder is af wezig; ik heb daarvan geen mededeeling officiéél gekregen, wel officieus. Nu zie ik niet in, waarom de Raad als zoodanig die zaak niet kan bespreken al is hg afwezig. Ik voor mjj heb echter geen bezwaar tegen verdaging. Men moet echter onderscheiden; er wordt gezegd van voorstellen van de gascommissie. Ik weet van geen voorstellen van die com missie, we) van Burg, en Weth. Er valt dus niet te verdagen voorstellen van de gascommissie. Het eerste, wat we moeten of de Raad besluit tot het sti< nieuwe fabriek. Dan kunnen De heer J. W. Valk: Als de gascommissie sluit ik mg hetgeen de heer Niekerk zei__. wjj niet in staat zjjn om die zaak te dedigen, maar het is in de gascommi besloten, dat hjj zou rapportieren en daarom heeft de heer Schreuder er werk van ge maakt. U zult zelden een raadsvergadering kunnen beleggen zoo, dat het alle leden convenieert, maar de vorige week is de heer Schreuder er voor thuis gebleven en waar hjj dus bljjk geeft er zooveel belang in te stellen, daar had ik gewenscht, dat u de vergadering hadt uitgesteld, en nu vind ik het ver doorgedreven om den heer Schreu der nu te beschouwen als een ander raadslid hjj heeft zich er ingewerkt. Wanneer het komt tot daadzaken, zullen alle leden van den l^aad moeten erkennen, dat de heer Schreuder het beste inlichtingen kan geven hoe de toestand is, moet zjjn en moet komen. Het is niet om u te drjjven, maar om de zaak objectief te behandelen. Daarom acht ik het gewenscht, dat de heer Schreuder er bjj is. Hg zal zich bespoedigen, dat hjj nog om 6 uur vanavond thuis is. Daarom sluit ik mjj er bjj aan om de vergadering te verdagen in ’t belang van de zaak. De voorzitter: Ik herhaal dat ik er geen bezwaar tegen hob om een van de beste leden hier tegenwoordig te zien Het spjjt mjj, dat ik niet offic.éel door den heer Schreuder daarvan ben ingelicht, of van gedachten hebben gewisseld; dan had i ook kunnen hooren, dat er nog zoo’ gevaar met de fabriek niet is, dat we hi nog wel een dag kunnen uitstellen. Er is zóó op dat gevaar gewezen, dat ik mjj niet verantwoord achtte de vergadering later te doen plaats Jiebben. Wil de Raad liever vanavond vergaderen? De heer A. van Lomwel: De heer Does burg kan vanavond niet. De voorzitter: Daar heb je 't al. Dat is nog wel een oud-lid van de commissie. De heer J. W. Valk: Ik wist dat het nu vergadering was en ik sprak er daarom met den secretaris over. Eerst is er nog gepoogd, of de heer Schreuder niet thuis kon bljjven, maar dat ging niet. Ik had de vergadering daarom liever Maandag gehad. Wat de gasfabriek betreft, het is u bekend, dat wjj maar half gas leveren. Overigens, het is wel geen typhusljjder, maar zooals de toestand nu is, kan er elk oogenblik wat gebeuren, waardoor men niet in staat is gas te leveren. We kunnen niet in die dingen zien; zoo'n retort kan gemakkeljjk nog een 14 dagen méégaan misschien, maar ik geloof, dat we zonder gas zullen komen. Ik hoop evenwel van neen. Bjjzondere maatregelen worden er nu al genomen: het openhouden van kanalen enz. wordt dage* Ijjks gedaan. De heer G.J. Niekerk: Ik zou willen voor» stellen om de vergadering te verdagen tot vanavond. De heer P. Greup: Ik bqjamoier hef, dat m f 50,— tot f 1000,— tegen den >rievew met aandeel in de winst dan dat dienst ivuo. Raad dat dadeljjk te behan- besloten zitting te bespreken? we dat aan 't eind van de ver doen. 3 orde is het adres van de firma en Zn., houdende verzoek een inding te mogen daarsteilen tus- ree panden in de Weistraat. irop heeft de Commissie van Fabricage olgend rapport uitgebracht: Commissie van Fabricage, in wier missive van Burgen; dd. 3 Januari 1906. Ivies is gesteld een 6c Zonen, sigarenfabn vergunning verzoekende lische verbinding to tusschen hare sq le Weistraat, get. in het perc; iveu, get. t de eer te adviseei adressante *- ~3ven u.«fonische verbinding Lange Weistraat, g< laven, i geval de zoodra een commum .oze gemeente in ge-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1