eker, i-fi 1906 N°. 2684. Zaterdag 20 Jasiuari. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. d. 3 Q 8SS 9 BINNfiNLAND. Sü ITBULASD. O ver al «ht. 3. &W. N. TAN NOOTEN ra Sohoonhov» Uitgeven. d, oud n j. M iven r he j- i op ’ring ’P luitenland- in den anti re vol. ons der hui heeft ver- itelen van ran^W^H. Stok M. Kok. 21 j. ea de en De :ing mee itstek SCHOOWHOVEKSCHE COURANT. ler eu Gré> namen i tusschentgds aangeno men con- 1906. ragustua, toen mej. Steen- i de Hoogstraat te Gouda ram, waar zjj iets gekocht imng gei teel van Burj dankbeti een ra en de jfl uitgediei en Féiix n afloo| Cam f te *s Gra- lag j.l. behandeld de oud 70 j., echt- Heuvel, eerder P. A. de Korte, S. v. Leeuwen. i 5 Dec.—5 Jan. S. Uttel en K. ui G. Beens en r Henri, a. van Jannigje, d. van BS. - Cornelia, den Besten^ ven en ar, oud fiTAJTD. g. 3. Dec. >nius, x van W. J. öl, x van A. de er. Hendrik, Vermeulen. C. Verbree en a Hendrik, zoona arak. Willem, Kool. Teunis en M. de Jong. v. Breukelen en d. van J. Baars Antoniua, x van ■beek. lis, oud 16 j. en 1 S. Kersbergen, rad 18 i. oud 58 j., echt- Joh. van den loot van A. de j., weduwe van hoef, oud 2 d. “1 Bond van Land- en Tuin- «.^svereenigiogen in Zuid Holland, stelt zich tejj doel de belangen en tuinbonwvereenigingen in id te bevorderen en tracht dit der, oud 65 j., men. 1 Jan. i W. Gelderblom Jacoba, d. van lendrica, d. van at. Huibort, Zessen. burg, oud raoemd werdei jk armbestuur en M. C. A. Thiei .gndraaiersbeurs de 1 regeB. 1-81 Dec. i B. de Groot en d. van W. v. d. igje Maria, d. van oomen. loos aangegeven «lacht van J. v. ra gevangenissi Dknecht te Niei jas, tot 2 maa v. K26 jaar, h L. H., 36 ja egens desei zisstraf. werd o. a. behandeld de volgende r, oud 75 j. i levenloos aan- iweiyk geslacht Dec. i. van A. Verhoef adrika Johanna, er. Jan, z. van n. Arie, x van it. Catharina, Bstetin en M. na Wilhelmina, :er. id 31 j. en N. mede op im verwoed weg, zoodat id twist, dit omstreeks 2 uur boorde loten en zag men den out "■naken tusscben de lem met champagi sloeg. Een eind s dood op den groi inef, bad Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven. Prge*. voor Schoonhoven per driemaanden ƒ0,75. Franco per post door het geheele r$k f 0,90. Men kan zich abon neer en bjj alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. 13 Jan. Job. Nomen en d. van L. van wer. Marinas, Verschoor. I meester en G. van A. Versluis nipje, d. van J. ia, d. van N. Joh. ikker. IJgje, Egaas. m E. van Tilborg. loos aangegeven r. Middelkoop. I Dec. an P. Hoogeveen PrSs der Advertentièn: Van 1 tot 5 regels f 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco uiterljjk tot Dinsdags- en tot Vrijdags-namiddags 4 urer. Alle binnenlandsche Advertentièn, voor 3-maalplaatsing opgegeven, worden slechts B-maal in rekening gebracht. rak, oud 83 j., okbloed. - H. te van P. Boon. -31 Dec. van L. Verwet t, z. van J. den irnelis Hendrik, Wijngaarden. burg en L. B. D D. de Knecht gje Pieternella, P. Po uwer. ra A. Monster.— ra N. Guis. k en C. Kras. d M. v. Dalen. J. v. d. Berg. N. Verschoor. Graaf en J. J. Bezemer en E. van Valen en grietha Sophia n H. de Jong. m E. v. Aalst. en W. van Dyk. Heuvel en T. n P. de Heer. urtog, oud 50 j^ rsje, oud 88 j. - P. Verdoom, an Dalen. J. van A. Boer. ran T. de Lange. •vond werd in de x.ed. Herv. Kerk t houden ten behoe”“ Zendingsbond, dit Krimpen Groot, scheel leden jaai een bootji hielden, u de Presidentskeui officiëele candidate President Loubet had van te voren nog heel wat last van degenen die hem gaarne opnieuw candidaat hadden gesteld. Maar hy weigerde beslist met bet afdoende woord: .neen neen, en nogmaals neen! Dan nog liever dood!” Het Fransche blad „(’Illustration” gaf nevens de portretten der candidaten Doumer en Fatlières, ook die hunner vrouwen, terecht begrijpende dat het publiek er belang in stelt wie in de eerstvolgende zeven jaar de honneurs op het E'ysée zal waarnemen. Nu het kan wel voor zeker aangenomen worden, dat de heer Fallières President der Republiek wordt. Hg verwierf by de can- didaat stelling op j.l. Dinsdag 417 stemmen tegen slechts 191 op Doumer. Er blijft altjjd nog kans op een nieuwen .derden*' man. een on verwachten, maar groot is die kans iet. Armand Fallières, de toekomstige Presi dent, werd geboren in 1841 en is een land bouwerszoon uit Gascogne. H(j studeerde in de rechten en werd al spoedig na zjjn pro motie Kamerlid. Daarna achtereenvolgens Secretaris van Binnenlaudsche Zaken, Minis ter en Kabinetschef. Vervolgens lid van den Senaat en sinds zeven jaren is hjj van dat lichaam Voorrittet De DslUche - - - drachten tot herv- (zeven nieuwe U. commissie van commissie scl te zuil langde Rjjksdag heeft de voor- ervorming der rijks financiën belastingen) in handen eeuer 28 leden gesteld. Deze jbijnt zich voor alles tot taak illen stellen, uit te maken of de ver- gelden niet vooreerst zonder de tabaks- en bierbelasting zouden te krijgen zfjn. Deze beide belastingen bleken zeer impopulair te zjjn. Die op de automobielen viel algemeen in den smaak. Eu de sociaal democraten hadden nog het meest vrede met de successierecht-verhooging. Te Görlitz heeft de politie 15.000 vliegende blaadjes der socialistische party in beslag genomen, waarin op wijziging der kieswet werd aangedrongen. Te Elberfeld nam men er 130.000 in beslag. Men beschouwt dit als vóór-oefeningen der politie voor 11 Januari, den dag van den grooten socialistischen optocht. Von Richthoven, Minister van Buitenland- sche Zaken, in Duitschland, wiens ongesteld heid wjj reeds vermeldden, is Woensdag j.L overleden. Als bl|jk van waardeering voor de ge nomen maatregelen, tot demping van den opstand in Moskou (Rusland), is de waar nemende Minister Durnovo vast tot Minister van Binnenlandsche Zaken benoemd. Minister Witte ontvangt uit alle oorden des lands telegrammen om toch zoo spoedig mogelnk de Duma te doen bijeenkomen. Te St.-Petersburg deden zich reeds 30.000 kiezers voor de Duma inschrijven. De Hoogenscholen in Rusland zullen ook het volgend semester nog gesloten blijven, tenz|j de leiders dier scholen de regeering van de wenschel|kheid der weder opening weten te overtuigen. Uit St.-Petersburg wordt gemeld, dat de raad van arbeidersgedelegeerden, uit 21 personen bestaande, gevangen is genomen, in don nacht van 17 Januari. *t Waren geen arbeiders, maar rovolutionnairen en terroris- io St. Peters! straffdloos eu Omstreeks Marukki geopend, gevolm&chtq Spaansche Zaken, de Hertog van zitter gekozen, jaard en een werden benoemd. In zjjn openingsrede zeide Almodovar dat het de Mogendheden te doen was om den vrede en den voorspoed voor Marokko, dat men de soevereiniteit van den Sultan wilde handhaven en zjjn rjjk niet schenden, maar dat er hervormingen moesten komen eu op handelsgebied een .open deur" zjjn. Men begon hierop direct aan de besprekingen. Van deze eerste zitting wordt getuigd, dat zjj een uitnemenden indruk maakte. De beraadslagingen zullen wel 2 maanden duren. Nederland wordt door den heer Testa ver tegenwoordigd. De AuaerlkMnaolie bladen brengen in lange artikelen hulde aan Franklin's na gedachtenis ter gelegenheid van den 200sten gedenkdag zguer geboorte, welke den 17den Januari gevierd werd. Hjj wordt de .meest belangwekkende Amerikaan" genoemd, sym pathieker dan Washington, meer ervaren en ontwikkeld dan Liucoln. Volgens Oericten uit Washington, door .Daily Telegraph" medegedeeld, dreigt een tarieven-oorlog tusscheu de Vereenigde Staten en Duitschland uit te breken, waardoor de handel, naar men vreest, groote schade zal ijjden. Telegram: Partis, 17 Jan. Gekozen tot President der Fraaawke Republiek: de heer Clément Armand Faliiures. De nieuwgekozen President is het achtste hoofd vau de derde Fransche Republiek. Zjjn voorgangers waren: Toiers, Mac Mahon, Giévy, Carnot, Casimir Péner, Fénx Faure en de tuans aftredende Emile Loubet. Be halve Jules Grévy (b|j zjjn eersten termjjn van ambtsvervulling) ie de heer Loubet de eenige, die de volle zeven jaren van het Presidentschap heeft uit<ediend. Sadi Carnot werd vermoord en Féiix Faure overleed plotseling vöór den afloop van zjjn tjjd. Toiers, Mac Mahon, Casimir Péner eu Grévy (by zgn tweede septennaat) namen allen om verschillende redenen tusschentgds hun ontslag. Bjj het Departement van Koloniën is Woensdag j.l. ontvangen het volgende telegram van den Gou verneur-Generaal van Nederl. Indië: .De Soeledatoe van Soppeng heeft met zoon, schoon- en kleinzoon zich aangemeld. De Vorst van Goa geseind als te zgn in Atjataparang wordt opgespoord. In midden Celebes Zuid-Lindoemeer en Boegoenbajan en in Loewoe is nog verzet." Bjj het Departement van Kolo niën is ontvangen het volgende van Donder dag j.l. gedagteekende telegram van den Gouverneur-Generaal van Ned.-Indië: Aroe Laboeadja, stiefzoon van wjjlen den poenggawa van Boni, onderwierp zich. Bjj Koninkijjk besluit is, met ingang van 16 Febr. 1906, benoemd tot school opziener in net arrondissement Utrecht I, W. C.Seyl te Oud-Beierland, met geljjktgdige toekenning van eervol ontslag uit zfjne be trekking van schoolopziener in het arron dissement Oud-Beierland. Met No. 14 van de Staatscourant zjjn o. a. verzonden afdrukken der statuten van de vereeniging voor Schoolonderwijs op Gereformeerden grondslag te Hendrik- Ido-Ambacht. .Het Vaderland" meldt: Dr. Kuyper vertrekt nog deze week van Cairo naar Karthoum en zal tegen 5 Februari te Athene zjjn, en ook hier eenigen tjjd vertoeven. Wjj lezen echter .Graafscbapper" enx Naar men ons mededeelt, moet Dr. A. Kuyper zich thans op zjjn terugreis naar Nederland bevinden, al zal het nog wel enkele weken duren, eer wjj hem weer in midden hebben. Gedurende het Kerstfeest vertoefde hjj in Bethlehem, in het historische stedeke, waar de Zaligmaker der wereld is geboren. Thans moet bjj zich in Egypte bevinden. Van Egypte gaat het langs de noordkust van Afrika naar Spanje. En van Spanje door Italië en Zwitserland naar Holland terug. De gezondheidstoestand van den oud- Minister moet niet veel te wenschen overlaten. In eene Dinsdag jl. in het Poolsch Koftiehuia te Rotterdam gehouden vergadering van 19 land- en tuinbouwver- eenigingen op coOperatieven grondslag is De Regeeringsparl jjen in EagelaBd heb ben in den huldigen verkiezingstijd een groot succèx Dageljjks komen er nieuwe over winningen. In 't geheel wonnen zU reeds 65 zetels, ongerekend nog de 11 zetels door de arbeiderspartij gewonnen, die naar alle waarschijnlijkheid ook de Regeering zal steunen. Tut nu toe zjjn als leden voor bet nieuwe Lagerhuis gekozen 164 liberalen, 24 arbeiders candidaten en 31 Unionisten. Het schjjnt dat de liberalen bun ideaal zullen bereiken, n.l. een meerderheid te vormen, onafhankelijk van de stemmen der Ieren, zoodat de Regeering hun steun niet zal be hoeven te zoeken. Dd Unionistische partjj erkent reeds nu geslagen te zjjn. Een der felste nederlagen is nog die van Manchester, waar, zooals wjj reeds meldden, Balfour met kolossale meerderheid werd overwonnen. Toen Balfour's nederlaag in Londen bekend werd, verhief zich in .Fleetstreet”, de couran- tenbuurt, een oorverdoovend gejuich en wer den de hoeden in de lucht geworpen. Spottend klonk bet daarop: «Arme Fanny!" Balfour’s bjjnaam onder de volksklasse. Hg zelf zeide, toen de uitslag van Manchester bekend werd, slechts deze woorden: .Maar voor hoelang?" Sir Henry Campbell Bannerman, Balfour's opvolger als Premier, werd te Sliding, in Schotland, zonder tegen-candidaat gekozen verklaard. Chamberlain.de candidaat van Birmingham, ui daar ongetwijfeld wel herkozen worden. De slimme .Joe” verklaarde in een rede voering te Wolverhsmgen, hoe ook de uit slag der verkiezingen in het algemeen moge wezen, hg dien niet als beslissend voor de quaeatie van vrjjhandel of bescherming zal beschouwen. Nu, zoo kan men er altgd uit! De Unionistische bladen erkennen dat de dag van Zaterdag reeds een ramp voor de partjj hoeft gebracht. .Daily Graphic" zegt ervan: .De groote verkiezingsdag is beslist haast vóórdat hg begonnen was, en de sleutel der stelling is verloren. Het veldwinnen der werklieden trekt nog het meest de aandacht van de geheele ver kiezing. Het is, dus constateeren de bladen, als eene vreedzame omwenteling, die hier geschiedt, en de betrekkelgk langzame en bedaarde Britsche werkman toont zich nu op eens in zjjn volle kracht, geljjk dat soms by den stier het geval is en dat heeft voor velen iets vreesaanjagends. In FraakrUk heerscht niet minder spanning dan in Engeland, met het oog op t»_._«j—*-u-nte Dinsdag werden de -aten gesteld. ra bet had van last van degenen die indidaat hadden gest bet afd< In de i zitting der an o. a. veroordei F. K. K., 35 jaar, sjouwer te Gouda, wegens vernieling, tot 7 dagen gevangenisstraf; P. J. W. v. L., 12 jaar, bediende te Gouda, wegens diefstal van eene hoeveelheid touw, tot 4 maanden gevangenisstraf; E. v. L, 19 jaar, boerenknecht te Nieuwveen, wegens diefstal van een jas, lot 2 maanden gevan genisstraf; P. v. K, 26 jaar, los werkman te Leerdam en L. H., 36 jaar, los werkman, alhier, allen wegens desertie, ieder tot 14 dagen gevangenis»;. Voorts werd c. zaak: Op den 29sten Ai land—De Groot op uit een winkel kwa_, D had, had zjj aanvankelgk het voornemen over te steken naar de andere zgde der straat om zich te begeven naar een daar aanwezigen winkel. Zjj was echter dadelgk van plan veranderd, daar zg een persoon op een motor rijwiel zag aankomen, die in slingerende vaart reed, waarom zg aan den- zelfden kant van eerstbedoelden winkel baar weg had vervolgd. Een eindje verder, waar het voetpad zeer smal is, een hal ven meter, en de rails van de tram ook aanwezig zjjn, zou genoemde juffrouw van achteren zgn aangereden door den bergder van de machine, den 20-jarigen L. G. C. W. Bkoopman te Gouda, tengevolge waarvan zg eenigszins werd opgenomen en tegen den grond gesla gen. Zy had dientengevolge hevige pgn in hoofd, armen en lendenen gekregen, was aan het hoofd bloedend verwond en gedu rende 14 dagen onder geneeskundige behan deling geweest. Gedurende dien tgd was de juffrouw, win kelierster, verhinderd geweest in de uitoefe ning van haar beroepsbezigheden. Zoowel voor genees- en heelkundige behandeling als in haar beroep geleden verliezen en nood- zakeljjke uitgaven werd door de verwonde een eisch tot schadevergoeding ingesteld tot een bedrag van f 150. Beklaagde beweerde niet in te snelle vaart te hebben gereden en niet in slingerende ▼aart. Hy reed tusscheu de daar aanwezige gevestigd, bekl. zou pl. len van beroep. Den 13. Jan. werd in Rusland Oudejaars avond gevierd, o. a. door eenige dames en heereu in het groote Zedoed-restaurant te St.-Petersburg. Met klokslag van twaalven werd het .God bescherme den Czaar” ge speeld en alle aanwezigen rezen hierby van hunne zitplaatsen op. Een student echter weigerde mede op te staan en een heer trok hem verwoed zjjn stoel onder het lichaam weg, zoodat bjj op den grond viel. Er ontstond twist, die geruimen tgd aanhield en omstreeks 2 uur boorde men .2 revolver schoten en zag men den ouderen heer zich wegmaken tusschen de verwoede menigte, die hem met champagneflesschen op het hoofd sloeg. Een eind verder lag de jonge student dood op den grond. De gevluchte, een zekere Okonnef, bad hem 3 kogels door het iyf geschoten en ook nog een dame getoond. Algemeen maakte de dood van den student, Davydof geheeten, een diepen indruk o. n jourg. De dader gelooft zich i loopt vrg rond. 4 uur Woensdag-middag is de laansclae Conferentie te Algesiras Op voorstel van den Duitschen .tigde, graaf Radowitz, werd de i Minister van Buitenlandsche ran Almodover, tot voor- waarna nog een ander Span- Franscbman tot secretarissen rails, die hun weg nemende naar de Markt, een bocht maken en daardoor over het voet pad, de kleine steentjes, gaan, welk voetpad daardoor een'halveu meter breed wordt. Voor een daar loopend jongetje uitwy- kende, zag hy bewuste juffrouw, die volgt ns hem stond been en weer te draaien. Hg had toen, van de daar aanwezige brug komende, onmiddellgk geremd, wat echter een aanrgding niet beeft kunnen voorkomen. Over bet te snel en in slingerende vaart rijden, liepen de verklaringen der getuigen uiteen; ééne getuige verklaarde, dat de juf frouw halverwege is overgestoken, en de aan rijding tusschen de rails heeft plaats gehad. Na het zeer langdurig getuigenverhoor verklaarde het O. M. zich niet te kunnen vereenigen met de opgaven en de verdedi- ding van den beklaagde. De verklaring van laatstbedoelde getuige werd geacht, te goe der trouw, als onwaar te zgn afgelegd, als geheel in sirgd met de verkiariugen der overige getuigen. Beklaagde's schuld aan het hem ten laste gelegde aannemeude, vroeg het O. M. veroordeeling tot drie weken hechtenis. Uitspraak over 8 dagen. Gouda, 18 Jan. De zangvereenigiog .Ar nold Spoel", directeur de heer J. H. B. Spaan derman, heeft vier goedgeslaagde uitvoerin gen gegeven van .De Mascotta of Gelukaan- brengster”, opera comique van Duru en Chi- vot, muziek van Edmond Andrao. De Neder- landsche vertaling was van den heer H. E. van der Boer. De heer J. C. van Vliet heeft aan het personeel der Stearine Kaarsenfabriek, dat bjj den brand zich zoo verdienstelgk beeft gemaakt, een flinke beloomng geschonken. Ook ontving dat personeel van Burg, en Weth. dazer gemeente een dankbetuiging en een gift in geld. Jacobus Schep, de oudste inwoner dezer gemeente, is heden overleden. Hg was den 21sten Februari 1804 te Kuilenburg geboren en zou dus in de volgende maand 101 jaar zgu geworden. Sedert 1888 was hg opgenomen in de werkinrichting. In 1830 trok hjj mede ten strijde en kreeg daarvoor het metalen kruis. Alblasierdam, 18 Jan. Alhier beeft men voor den a. s. zomer grootsche plannen op muzikaal gebied. Niet minder dan een groot nationaal concours voor harmonie- en fanfarekorpsen is uitgeschreven tegen Woens dag den elfden Juli a. s. en bjj ruime deel neming ook den volgenden dag. Het fanfarekorps .Excelsior”, waarvan de beer L. Dresselaars directeur is, herdenkt door het geven van dat concours zyu 10-jarig bestaan. Het concours zal verdeeld worden in 3 afdeelingen en een eere afdeeling, ter- wgl alles op flinke wgze wordt ingeriebt. Zoo bestaat ook het plan een 10-tal jury- leden uit te noodigen, xoowel uit het binnen- als buitenland. Dank zy den steun van de ingezetenen van Alblas=erdam is er een garantiefonds gesticht, terwjjl tot leden der fees1 commissie zich hebben geconstitueerd de heeren Jhr. V. H. de Villeneuve, burgemeester, Jobs. Jonker Sr., wethouder, Piet Leis en H. van Walbeek, gemeenteraadsleden, P. L. Broek- smit, rgksontvanger, C. von Lindsrn, indus trieel, F. H. van der Lee, machiuefabrikant en C. Rykee, particulier. Vorscmlien'de toezeggingen van medailles en bgdragen werden reeds gegeven. *Albla«serwaard en Vyfheeren- landen, 19 Jan. De handel in kaas is evenals de prjjs fliuwer, boter daarentegen duurder. Men besteedt thans in deze stre ken voor kaas f 23,50 A f 28,50 per 50 kilo, naar wicht en kwaliteit; goeboter f 0,75, weiboter f 0,65 per 1/j kilo. *lloluea, 14 Jan. Tot voorzitter van de commissie tot wering van school verzuim is benoemd de heer C. de Borst en tot secretaris de beer W. A. Kalkman, *Ho»g-Blokland, 18 Jan. Zondag avond werd in de godsdienstoefening dur Ned. Herv. Kerk alhier eene collecte ge le ve van den Gereformeerden lie f 7,34 opbracht. a/d Lett, 18 Jan. Willem de ipmakersleering alhier, ir tengevolge van het kanl tje, dat twee andere werklieden vast- den onderrand daarvan op de knie gekregen. Hjj bad eerst daarvan volstrekt geen hinder oader vonden, doch acht weken later moest hjj den arbeid staken tengevolge van water in de knie, dat telkens terugkeert. De vraag was nu, of deze ontsteking als een gevolg van een ongeval is te beschouwen. De Rgks-verzekeringbank beantwoordde deze vraag ontkennend en weigerde schadeloos stelling. De geneeskundigen waren het over de kwestie volstrekt oneens. In aanmerking genomen, dat de controlee- rendegeneeskundige van deRyks-verzekering- bank het wel is waar onwaarscbgnlgk achtte, dat het letsel het gevolg van een ongeval zou zgn, doch daarvan de mogelgkheid niet bepaald ontkende, terwgl dit letsel zelden ontstaat zonder treumatische oorzaak. In deze omstandigheden achtte de Raad van Beroep te Dordrecht termen aanwezig om te beslissen ten voordeele van den ge troffene en kende de gevraagde schadeloos stelling toe. «*JLekkerkerk, 17 Jan. Bg het te Gouda gehouden examen ter verkrgging van het getuigschrift voor lichamelgke geoefend heid en militaire bekwaamheid slaagde de loleling B. Verwaal en by hetzelfde examen te Amsterdam de loieling P. Neven, beiden van de lichting 1906 voor deze gemeente. Twee werden afgewezen. Voor het doen der noodige opnemin gen tot vaststelling der huurwaarde van perceelen voor de personeele belasting, dienst 1906, dezer gemeente, zgn door den directeur der directe bel. en acc. aangewezen opgericht een bouw ver bruiks De Bond sl der land- Zuid-Hollanc doel te bereiken door: a. samenwerking op vrywilligen grondslag en wederkeerige voorlichting in alle zaken, die den bloei der aangesloten vereenigingen kunnen bevorderen b. het opsporen en bestrijden van knoeie rijen bjj de bereiding van en den handel in land- en tuinbouwbenoodigdheden; c. het aandringen bjj daarvoor aangewezen lichamen op het nemen van m-atregelen, die in het belang zfla van den landbouwer- veehouder; en voorts jjoor het verspreiden van vak kennis, het uilgeven van een orgaan op bet gebied van land- en tuinbouw en coöperatie, en door alle andere ten dienste staande wettige middelen. De Bond bestaat uit coöperatieve en andere land- en tuin bouw vereenigingen en kent geen andere leden. Een zoodanige vereeniging kan lid worden door inzending van een verzoekschrift aan het bestuur (secretaris de heer C. W. Dogterom te Krimpen a/d Lek) en dan na gehouden ballotage in eene alge meens vergadering. Iedere aangesloten vereeniging betaalt een jaarlgksche contributie van f 2,50. Op de algemeene vergadering der Nationaal Historische Party, 12 Jan. 1.1, te Utrecht gehouden, is, na korte discussie, met algemeene stemmen de navolgende, door het hoofdbestuur ter tafel gebrachte, motie aangenomen: wOe party vergadering der Nationaal-His torische party, gehouden te Utrecht, den 12en Januari 1906; betreurt het, dat de houding, door de kiesvereeniging „Vaderland en Koningin” te 's-Gravenhage aangenomen, den indruk heeft gegeven, dat de party iostemde met het algemeen beleid, door het afgetreden Kabinet sedert 1904 gevoerd, dewjj 1 die hou ding slechts ten doel had medewerking te verleenen in den strijd tegen de „liberale concentratie”; besluit zich te biyven verzetten tegen de uitvoering van het program dier concentratie, tegen een groodwetsherzi tning. die ten doel heeft een wgziging van art. 80 Gw., strek kende om de invoering van algemeen kies recht mogeiyk te maken; en verwerpt op staatkundig gebied, als anti-nationaal, de antithese, geljjk die door de politieke partyeo, welke zich op confes- sioneelen grondslag plaatsen, is vooropge steld.” Door het Gerechtshof venhage werd Donderdag j.l. bel volgende zaak: Tegen H J. J. van Arkei, 40 jaar, koopman in pluimgedierte en konyoen te Schoonhoven, door de Rotterdamsche rechtbank veroor deeld ,tot 6 maanden gevangenisstraf wegens heling van 3 gestolen konjjnen bekl. erkende, de kouynen te hebben gekocht, doch zeide niet geweten te hebben dat ze gestolen waren werd bevestiging ge- rtquireerd. De verdediger, Jhr. Mr. Backer, advocaat te 's-Gravenhage, refereerde zich wat het overtuigend bewijs betreft, aan het oordeel van het Hof. Pl. wees er op, dat de kantonrechter te Schoonhoven, met be- klaagde’s lot begaan, voor bekl. een ver dediger heeft gezocht. Op verschillende punten werd door pl. de aandacht waaruit de geloofwaardigheid van kunnen blijken. Subsidiair vroeg lichter straf. Uitspraak in deze zaak over 8 dagen. op Dinsdag j.l. gehouden rr. rechtbank te Rotterdam zgn raid: B. Formjjne, inspecteur eu S. Braams, kom mies, beiden te Guuda. 'Meerkerk, 17 Jan. De zangvereenigiog-. „Crescendo" gaf heden avond eene uitvoe ring in de flink bezette zaal van den heer Van der Ham. De zangnummers, gedeeltelijk door piano begeleid, voldeden weer ten volle als we verder melden, dat de heeren Winter Sr. en Olman hunne medewerkii verleenden, dan is het haast onnoodig te deelen, dat bet publiek weer een by uil genotvollen avond heeft doorgebracht. 'Nlenw-Lekkerland, 17 Jan. Als tweede „Nutsavond" in dit seizoen is den leden van ons Nutsdepartement Zaterdag 13 Januari j.l. een concert aangeboden, ge geven door het Dordrechtsch strijkkwartet, bestaande uit de heeren S. Boers, 1ste viool, I. van Zanten, 2de viool, G. M. Droogte ever, alt eu M. C. van Zanten, violoncel; met welwillende medewerking van de dames Dina Boers, klavier en Antoinette Claessen, zang (sopraan). Tegen acht uur was de groote zaal in het sociëteitsgebouw te Kinderdyk geheel gevuld en werd het concert geopend met het quintet C mol, opus 70 van Jadassohn. De ver schillende deelen van dit quintet a Allegro energico, b. Adagio sostenuto en c. Allegro agitato werden keurig, zuiver en ieder flink in zgn eigen karakter weergegeven. Er zat gang in de voordracht en de vjjf uitvoeren den toonden veel met elkander gestudeerd te hebbenze vormden in alle opzichten één geheel. Een afzonderlgk woord van lof aan de pianiste mej. Dina Boers, voor de wgze waarop ze zich van haar moeiiyke en niet altyd dankbare taak kweet. De geheele uitvoering van het instrumentale gedeelte was van dien aard, dat we ieder, die in de gelegenheid is kennis te maken met dit strgkkwartet, aanraden die gelegenheid niet te laten voorbjjgaan. Bgzonder noemen we hier nog „Rêverie” van Vieuxtemps, viool- solo, voorgedragen door den heer I. van Zanten en variaties op het Oostenrgksch volkslied, uit het strgkkwartet no. 77 van J. Haydn. Voor het vocale gpdeelte van het programma had het kwartet zich de medewerking ver zekerd van mej. Antoinette Claessen, leer linge aan het Koninklgk Conser’atorium te 's-Gravenhage, die dadelijk bjj tnar optreden (naar ons verzekerd werd haar eerste op treden iu het publiek) de harten van alle aanwezigen veroverde. Haar mooie, volle stem, de omvang daarvan, haar keurige, zuivere wgze van zingen, die getuigde van een uitmuntende school, haar voordracht, geheel haar verschijning, alles werkte mse om haar succes te verzekeren. Haar eerste nummer „Ridonami la calma” (geef mg mgn gemoedsrust weer) werd voorgedragen als een ge bedwaarin de zangeres voorging en dat wg allen met geheel ons hart volgden. Ook in guitige, schalksche liedjes toonde zy een vrgmoedigheid, waardoor het haar ge lukte ook (.'dar de voordracht geheel tot haar recht te doen komen. „Gloeiend ge smeed”, woorden van J. P. Heye, en „Pasto rale” (Herdersliedje), werden geestig voor gedragen. De indruk dien mej. Claessen maakte, uitte zich na haar laatste programma- nummer „Lied" van Helèae Swarth, ia een applaus, waaraan geen einde kwam, voor de zangeres den storm bezwoer door als toegift te geven „Zonnelied”, van Catharina van Rennes. De avond van 13 Januari was er van groot kunstgenot voor de NutsledeL hunne dames en een waar succes voor uitvoerenden. **A'ie uw poort, 18 Jan. Tot het doen van de noodige opnemingen tot vaststelling der huurwaarde van perceelen voor de per soneele belasting zgn voor het belastingjaar 1906 voor deze gemeente aangewezen de heeren A. H. de Jbncheere, inspecteur der directe belastingen te Gorinchem, en A. G. W. van der Hardt Aberson, ontvanger der directe belastiogen te Ameide. Oudewaler, 16 Jan. Ia de op Zater dag j.l. gehouden raadsvergadering was ingekomen een missive van heeren Gedep. Staten, waarbij zjj berichten dat de uitkee- ring aan deze gemeente, ingevolge de wet van 24 Mei 1897, Stbl. 156, voor dit en vol gende jaren is verminderd met f 1020. Eene derzelve. waarbg ze goedgekeurd terug zenden de verordening betreffende het haven-' en kadegeld, en de besluiten tot het doen van af- en overschrg ving ten bedrage van f 40 en f 14. Herbenoemd werden tot leden van het burgerlgk armbestuur de heeren C. G. van der Lee en M. C. A. Thier, en tot directeur der Lgndraaiersbeurs de heer J. van Ameide. Goedgekeurd werden het kohier van het schooldgeld over het vierde kwartaal, ten bedrage van f 245,44 en dat van het her- halingsonderwys over datzelfde tydsverloop Voorts werd zonder stemming a men een door B. en W. aangeboi cept verhooging der begrooting dienst en een als foren dienst 1905. Ten stotte werd aangeboden bet beredeneerd verslag der volkshuisvesting over het afge- loopen jaar, hetgeen voor de leden van den raad ter visie ligt. 'Slikkerveer, 14 Jan. Aan bet bulp- telegraafkantoor alhier werden in 1905, be handeld 2401 telegrammen, n.l. 1123 ver zonden en ontvangen 1278. Er hadden 449 inlagen plaats in de rjjkspQatspaarbank tot een bedrag van f 25167,96. 'Tienhoven, 17 Jan. Tot rijksambte- naren voor bet doen van de noodige opne mingen tot vaststelling der huurwaarde van perceelen voor de personeele belasting dienst 1906 in deze gemeente zfin aangewezen de heeren A. H. de Joncheere, inspecteur te Gorinchem en A. G. W. van der Hardt Aber« son, ryksoDtvanger te Ameide.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1