Sm* mnê M, r StriiM PassagB. j Q£ ECHTE ABDIJSIROOP Een naflij Oida Pm. Dïséï praii £1 ScliMiin) Do mMooIm ra bod Mid. kost bij A. N. van ZESSEN, «ro8ut,jïï£r Boerendienstbode, Smidsleerling. Dienstbode, Dienstbode, Dat zal je weten I Handnaaimachine, Schilderszaak, Boerenknecht, Boerenarbeider, Boerendienstbode, De ABDIJSIROOP CtrtialWóUÏ mi Oproeping. boerendienstbode, Twee Timmerlieden Timmerlieden Een Boerenknecht, Boerenarbeider, Giessen-Nieuwkerk nit het klooster SANCTA PAÜLO te C&rthagena, met handteekening van L. I. AKKER te Rotterdam, GEEN GOLDEN, doch slechts 90 CODten. HERHALINGS- Voortgezet Lager Onderwijs Ouderkerk a/d. IJsel. Een Boerenarbeider TE KOOP: S. VAN DEN OEVER Pl, METSELAARS zware Wilgeboomen, Tweede Broodbakkersknecht, Een Bakkersleerling HOOI. OPENBARE VERKOOPING JAARSVELD, Advertentiën. H. H. Slagers.' Vleeschhouwers- en Spekslagersknecht. 2?"/j1 BtaMtml rerkrjjgtnsr bHlMJj raad was en vertrok toen langs denzelfden weg ala hy gekomen was. Het onderzoek ia nog in vollen gang. De officier van justitie uit Rotterdam was Zaterdagmiddag reeds te Gouda om een onderzoek in loco in te stellen. De toestand van de oude vrouw is van dien aard, dat ze ook het signalement van den dader heeft kunnen opgeven. Het was een baardeloos persoon van middelmatige lengte, hg droeg een blauwe trui en had een pet op. Alhoe wel de gegevens wel eenigszins vaag zijn, hoopt de politie den dader spoedig op het spoor te zQn. Het verlies van het geld is voor de we duwe een zware slag. Nog onlangs verloor ze een veel grooter bedrag bg een der fiaan- ciëele catastrophes in deze stad. Nader verneemt men: De toestand van de weduwe Orergauw, die by na als een slachtoffer van den moordaanslag was gevallen, is nog steeds vooruitgaande, hoewel ze nog niet in staat is het gebeurde in dien vreeseiyken nacht juist te kunnen vertellen. De politie doet uitgebreide onderzoekingen, zoowel te Gouda als elders; tot dusver valt er evenwel nog niets naders van te vertellen. Door den commissaris van politie, den heer W. N. van Garderen, is aan ruim 390 gemeenten ia den lande de volgende bekend making gezonden In den nacht van 1 op 3 Maart j.l., tus- schen 3—5 uur is te Gouda inbraak, dief stal en geweld gepleegd met verwonding by en op een 63 jarige weduwe aldaar. Ontvreemd zgn: 1 flacon met gouden dop, dito plaat ja en voetstuk, 3 gouden ringen (oud model), 1 gouden halsketting van 5 snoeren met gouden slot, 1 gouden broche van cantille goud, 1 paar ouderwet- sche lange gouden oorbellen, 1 bankbiljet van f 100, 2 idem van f 40, 3 idem van f25, 1 gouden tienguldenstuk, 50 gulden aan zilvergeld in een linnen builtje van onge bleekt katoen en ongeveer 10 gulden aan klein wisselgeld. Hiervan wordt verdacht een jonge man van middelmatige lengte, bol bleek gezicht, zonder baard of knevel, gekleed met blauwe trui en pet. Het is zeer goed mogeiyk, dat eropzyne kleederen bloedsporen zyn. Maandag-middag ongeveer kwart voor vier kwam het gepavoiseerde stoom jacht .Jan Smit V", met gasten van het Koninklgk bezoek aan den Kinderdyk, te Dordrecht nog eens een kykje op de rivier nemen. Het plan was om te draaien voor de spoorbrug om een voor anker liggend schip heen. De draai werd echter niet goed genomen, zoodat de boot op den berm van den derden pyier aan de oostzijde van de spoorwegbrug over de Maas liep. Ze kreeg daardoor een groot lek aan stuurboordzyde aan de kiel en begon spoedig te zinken. Op het noodfluiten van den kapitein L. Eerland kwamen er verscheidene roeibooten op zetten, die bemanning, kapitein en machinist en de passagiers, de beer J. Smit en twee dames, opnamen en aan de Handelskade aan wal brachten. OndertusBchen was er reeds iemand van de bemanning langs een touw op de brug geklommen, zoodat de overigeu dien weg in uitersten nood hadden kunnen volgen. Terwyi de boot steeds dieper zonk, trachtte men te bergen wat te bergen viel. Ze ligt nu geheeKop zgde op den berm, zoo stgf, dat twee schroef booten haar er niet af konden trekken. Nader verneemt men dat de bok .Hercules" getracht heeft het vaartuig te lichten. Daar echter de duisternis inviel, zal men heden ochtend by laag water de pogingen hervatten. Op den Westersingel te Rotter dam is het zoontje van den fotograaf M., uit Gouda, die colporteerde met foto's, door een opgeschoten jongen van een portemon- naie met f 4,60 beroofd. De dader nam de vlucht in de richting van den Binnenweg en ontkwam. In den Zondag j.l. te Breda ge houden voetbalwedstrgd tusschen ,'t Zesde" en .Antoni" fchynt het woest te zyn toe gegaan. Volgens het .Dgbl. v. Nbr." kreeg de onderofficier v. d. B. zoo'n geweldige trap tegen de beenen, dat by neerviel en door Dr. Deknatel werd geconstateerd, dat beide beenen waren gebroken, v. d. B. werd per brancard naar het militair hospitaal gebracht. Een andere speler, een lid van .Antoni", kreeg volgens het bericht van bet .Dgbl. v. Nbr." een trap tegen het oog, met het gevolg, dat hy voorgoed het gezichtsvermogen van dat oog zal moeten missen. Twee visschers hebben uit de Maas te Wandre (Luik) een pak opgehaald, waarin het ïyk eener vrouw geborgen was, waaraan de beenen ontbraken. B(j onderzoek bleek bet te zgn zekere A. Janssens, oud 43 jaar, afkomstig uit Deurne, sedert 1 Fe bruari in betrekking bg een industriëel te Ougrée. Terstond vermoedde men, dat hier een misdaad in het spel was. Na een nauw keurig onderzoek werd gearresteerd Maria de D., wonende Quai d'Orban, te Luik. Zy heeft bekend, dat Anna Janssens onder bare behandeling (abortus) is gestorven, en dat zg, om de ontdekking te verhinderen, het ïyk ia de Ourtho had geworpen. De last was haar evenwel te zwaar geworden, zoo dat zy na de beenen afgehakt te hebben, eerst de romp in het water wierp en daarna de afgesneden ledematen. Te Nussbach in de Palts viert een man die algemeen bekend is onder den naam van den ouden Wenz, vandaag zga 103den verjaardag. De man is naar lichaam eu geest buitengewoon kras. Verleden jaar is hy door een zwaren wagen overreden, maar dat ongeluk heeft niet de minste afbreuk aan zyn gezondheid gedaan. Op Oudejaarsavond verwekte een zonderling toegetakeld man in de Frie- drichstrasse te Berlijn groot opzien. Hy droeg een kuitentikker van een sterk ver ouderd snit en een reasachtigen luiwagen over zyn schouder en werd al spoedig ge volgd door een joelende menigte. De politie bracht hem op en verbaliseerde hem. Toen men hem op de wacht vroeg, met wie hy gehuwd was, antwoordde hy: .Met een vrouw." Natuuriyk, voegde de inspecteur hem barsch toe. Maar de man antwoordde weer dat dit zoo natuurlgk niet was; hy had b.v. een zuster die met een man ge trouwd was. Hjj kreeg eerst drie dagen hechtenis, maar in booger beroep veranderde het hof die straf in een geldboete, omdat hy zoo'n grappige kerel was. —De weelderigst ingerichte automobiel van de heele wereld moet de New-Yorksche millionair Mr. George Perkens, de compagnon van Pierpont Morgans, bezit ten. Er zyn zeven heel gemakkeiyke zit plaatsen in en daartusschen staat een tafel, groot genoeg om in de tuf-tuf te kunnen eten of kaartspelen. Verder is er aan de voorzyde een rustbed, en aan den achter kant bevindt zich een provisiekamertje met een yskaat enz. Alles is gemaakt van het kostbaarste materiaal. Door een spreekbuis kan de eigenaar, gezeten op een der ge makkeiyke zitplaatsen, zyn orders geven .aan den chauffeur. 'Verdiend. Een plattelands- burgemeester list een particulieren bode ontbieden, en vroeg hem of hy Dinsdag naar Rotterdam ging. Ja burgemeester, eiken Dinsdag. Dan wil je zeker wel eene boodschap voor my doen. Zeker burgemeester! Doe dan het compliment voor my aan Erasmus. Ofschoon boos, laat de bode dat niet biyken en gaat heen. Donderdag-nacht te 2 uur wordt er bg den burgemeester gescheld. Op het aan houdend bellen maakt de meid open. De man die schelde, stelt zich aan of er een groot ongeluk is gebeurd. Hy moet onmid- deliyk den burgemeester spreken, 't Kon onmogeiyk uitstel lyden. Als de burgemeester eindeiyk beneden komt om te vernemen wat er dan toch wel gebeurd is, staat daar de bode, en by moet hooren: .Burgemeester je hebt com pliment terug van Erasmus". Met de Koningin en den Prins nanr eenlge scheepvaart- etablissementen ln en om Botterdam. Rotterdam, 5 Maart. Koningin Wilhelmina heeft altgd veel gehouden van riviergezichten en haven- panorama's. Watertochtjes waren voor Haar steeds het grootste genot van haar reizen. Daarom dan ook, dat zy zich telkens weer opnieuw aangetrokken gevoelde door de bekoring die uitgaat van den majestueuzen Maasstroom voor Rotterdam, die levensbron voor de groote koopstad met zgn grootsche omgeving van internationaal scheepvaart verkeer, en met zyn schilderachtigen aanblik. Nauwelgks een jaar geleden bracht H. M. vergezeld van den Prins haar laatste bezoek aan de tweede stad van het land en ander maal is zy heden naar Rotterdam getogen om, voor de sympathieke burgemeester '8 Jacob zyn ambt zal neerleggen, haar Koninkiyke toezegging gestand te doen, dat zg nog eens terug zou komen om weer andere takken vau het groote haven- en scheep- vaartbedrgf nader te leeren kennen. Ea van deze gelegenheid wenschte de Koningin nu tevens gebruik te maken om een bezoek te brengen aan de merkwaardige werven en constructiewerkplaatsen te Kinderdyk. H. M. de Koningin en Z. K. H. de Prins zgn heden-ochtend met den trein van 8.44 per Hollandsche Spoor naar hier vertrokken. Het Kou. echtpaar nam in een aalonwagen plaats die voorreed vóór het Kon. wachtsalon en daarna in den trein werd ingehaakt. Met het gevolg van H. M. en Z. K. H. maakte de Commissaris der Koningin in deze provincie, Mr. Patgn, de reis mede. Te 9.27 stadstgd kwamen de hooge bo- zoekers aan het station Delftsche Poort aan en werden ontvangen door den burgemeester F. B. 's Jacob. Op het perron had 'n korte begroeting plaats en daarna begaf 't Kon. Echtpaar zich terstond langs een met tapgten bedekten weg, aan beide zgden versierd met planten, naar het k la daumont bespannen Hofrgtuig, dat met de overige rgtuigen voor het gevolg buiten het station gereed stond. Een groote meuigte juichte het vorstelgk paar toe, en uit alle huizen wapperde vroolgk de driekleur. Voorafgegaan en gevolgd door een brigade van de bereden politie, maakte de Koniuklgke stoet nu een rgtoer door de stad en wel langs den Stationsweg, Coolsingel, Boymansstraat, Leuvehaven, Boompjes, Reederystraat, Gedempte Glashaven, Regentessebrug, Poslhoornsteeg, Noordblaak, Beursplein, Gelderscbe kade, Koniogsbrug naar de Oosterkade bg het Maasstation. Langs den geheelen weg waren duizenden bewoners die het vorstelgk paar hartelgk toejuichten. Aan de ponton voor het Maasstation lag de .Columbus", de directieboot van de Hol land Amenka-lgn, gereed om H. M. de Ko ningin en Z. K. H. den Prins naar Kinderdyk te brengen. De .Columbus" was vorstelgk ingericht. Op het dek was een salon van glas, waar het Koninkiyk paar zich tegen ongunstig weer kon beveiligen. De burgemeester nam op den met vlaggen versierden steiger tyde- Ïyk afscheid, omdat de verdere tocht buiten 't gebied der gemeente viel. De Commis saris der Koningin vergezelde het Kon. paar en de riviertocht werd geleid door den heer Van Helden, inspecteur van het stoomwezen by de Holland Araerika-lgn. Zoodra het Kon. paar aan boord was, werd de Kon. standaard gehescheu en ging de .Columbus" onder stoom, begeleid door een viertal stoombootjes van de havenpolitie, die met de handhaving der orde op de drukke rivier belast waren, en de talrgke bootjes die de Kon. boot volgden op een eerbiedigen afstand moesten houden. Het weer was zoo verrukkeiyk mogelgk, de hemel strak blauw en de zon goot een zee van licht over de beweeglgke watervlakte, waar aan de boeien en de kaden de groote zeestoomers, de lange Rgaschepon, de fraaie raderbooten van den rivierdienst en de tjalken, zwaar beladen, liggen gemeerd. Alles was gepavoiseerd of voerde de driekleur in top. Een frisscbe bries bolde de zeilen der voorbgvarende schepen en stuwde de golven hoog op, die uiteenspatten voor de boeien en de zgden streelden. De Koningin en de Prins zagen er by dit alles zeer opgewekt uit. H. M. was gekleed in een eenvoudig lichtbruin toilet en droeg een grooten boed met gekleurde veeren. De tocht over de rivier was indrukwek kend mooi, honderden booten en schepen waren met vlaggen getooid en aan beide oevers waren duizenden geschaard om Koningin te zien voorbg varen. Spoedig was de Kon. boot aan het ge zicht onttrokken, daar de rivier by de Oude Plantage een sterke bocht maakt. De .Columbus" voer langs Kralings Veer en IJseelmonde, Bolnes én Slikker veer en overal Btonden de dorpelingen, om de boot met bet vorsteiyk paar te zien, in dichte rgen langs de dgken. Toen Kinderdgk in het gezicht kwam, minderde de .Columbus" de vaart, en na eenige minuten legde zy door de surveillee- rende politiebooten, wier getal hier nog met drie vermeerderd was, omringd, aan den versierden steiger aan bet zg. Uokkeu- hoofd aan. Een 60-tal Ryksveldwachters zorgden voor de orde en veiligheid aan den wal. Het Kon. paar zette nu den voet aan wal op het terrein van de oudste werf van Nederland, tevens de bakermat van vele werven van beteekenis in ons land, die van de FIRMA L. SMIT Se ZOON. Zy werd in de 18a eeuw gesticht door een der voorvaderen van den tegenwoor- digen eigenaar, den scheepmaker Fop Smit, die in 1777 geboren werd en in 1866 over leed. Gedurende den langen tyd van haar bestaan mocht de werf zich in een byzonder gunstigen reputatie, in de laatste halve eeuw ook in het buitenland, verheugen en stond zy, welke veranderingen ia de wyze van scheepsbouw door de ontwikkeling der techniek ook werden gebracht, in dit be- drgf steeds vooraan. Met de geschiedenis van het scheeps- bouwbedryf in ons land is die van het energieke geslacht-Smit, dat een uitbrei ding heeft gekregen als byna geen enkel geslacht in Nederland, dan ook geheel samengeweven. In de laatste tyden heeft de flcma vooral zich bekend gemaakt door den bouw der prachtige salonreederybooten, die deu Rga tot Mannheim opvaren, en door de vervaardiging van groote hopperzand zuigers. Met mannen, die een eereplaats innemen onder de Nederlandsche industrieelen, maakte het Kon. echtpaar dus hier kennis. Op den steiger, bg een fraaie eerepoort, werden zy begroet door den heer L. J. Smit en den ingenieur der werf, den heer W. de Gelder, en door den burgemeester van Nieuw Lekkerland, den heer L. F. J. van Vliet, wiens dochtertje aan H. M. een bouquet aanbood. Over een met rivierzand bestrooid voet pad, versierd met groen, wandelde men naar het aan den dyk gelegen kantoorge bouw; H. M. werd begeleid door den heer L. J. Smit en Z. K. H. door den heer De Gelder. In het artiatiek-modern gemeubileerde ontvangsalon werden aan het vorateiyk echtpaar voorgesteld mevrouw L. J. Smit en de gryze heer Jan Smit V. Terwgl eenige ververschingen werden aangeboden, vertoefde men hier eenige oogenblikken; daarna begaf de stoet zich weer naar buiton; voor de deur van het kantoor strooiden in het wit gekleede meisjes bloemen voor de voeten van de Koningin. De heer L. J. Smit begeleidde weer de Koningin en de heer Jan Smit V den Prins by de rondwandeling over de werf. In de eerste plaats werden gepasseerd een groote ilatenwals, een pneumatische klinkinrich- ing, een reuzenschaar om stalen platen te knippen, drie op stapel staande baggervaar- tuigen en voor den wal in afcimmermg een groote Eogelsche baggermolen. Daarna werden andere zware werktuigen om yzer en staal te bewerken bezichtigd. Door op een electrisch koopje te drukken liet U. M. een zelf leegzuigenden hopper zandzuiger, .Seahound" genaamd, en in aanbouw voor de firma H. L. Kalis Wz. en Co., te Sliedrecht, van de helling loopen. By het verder wandelen passeerde men de in aftimmering zynde salon Ryoboot .Schiller", de ketelmakery, het ss. .Gouwzee", van den sleepdienst L. Smit en Co., te dwarahelling, waar de van de Ned. Stoomboot- Rotterdam, en raderboot .Emo reederg te Rotterdam, vtrleDgd wordt In de in volle werking zyude machine fabriek werden de hoogst moderne, meest Amerikaarscbe werktuigen en een drietal ter plaatsing gereed staande stoommachines door het vorstelgk paar met de grootste belangstelling bezichtigd. Zoo kwam men aan de grens van deze etablissementen en bg de MACHINEFABRIEK .KINDERDIJK", (voorheen Diepeveen, Leis en Smit). Het vorstelgk echtpaar werd hier onder een fraaie eerepoort ontvangen door de heeren F. H. Leis en Murk Leis Jr.; de jongejuffrouw Johanna Smit, van Alblasser- dam, bood H. M. een bouquet aan. Deze groote fabriek maakt uitsluitend scheepsmachines en in dtf vorige maand vierde zy haar gouden feest. De heer Jan Smit Jzn., die thans 82 jaar is, is de eenige van de oprichters, die nog in leven is. Deze fabriek levert aan alle landen; in de voornaamste buitenlandsche havens vindt en haar baggermachines. Het vorsteiyk paar bezocht eerst de draaiery en werd toen Uilgenoodigd in de yzergietery plaats te nemen op een tribune, waar hun verrassing wachtte; in vurige lgnen werd in vormzand een Nederlandsch wapen, ter grootte van 3.5 by 2 M. gegoten. Daarna werden in de smedery de reus achtige stoomhamer en in de ketelma- kerg de hydraulische klinkmachine bezichtigd. Ten aanschouwen van de vorstelgke be zoekers werden in een ketel van 22 ton, bestemd voor de sleepboot .Zwarte Zee", van L. Smit en Co's. sleepdienst, door de hydraulische klinkmachine de koppen op de gloeiende nagels gedrukt, met een kracht van honderdduizend kilo. Nadat de vorsteiyke bezoekers nog het een en ander bezichtigd hadden, waaronder een 15-tons electrische loopkraanwerd deze inrichting weder verlaten en keerde men weer door een doorgang van sparre- groen aan boord van de .Columbus" terug, die daarna vertrok naar de WERF VAN J. EN K. SMIT. Doordat de boot aan het gewone hoofd van de provinciale booten aanlegde, moest het koninklgk echtpaar een eind over den dgk wandelen, tot groot genoegen van het publiek, dat nu, daar de helft van den weg was vrggelaten, goede gelegenheid bad de Koningin te zien en toe te juichen. De hooge gasten werden door den burge meester naar den ingang van de werf ge leid, waar een sieriyke eerepoort was op gesteld. Het vorsteiyk paar werd daar ont vangen door de beide oude firmanten, de heeren J. Smit Jzn. en C. Smit Jzn., en de beide jongere, de heeren Hendrik en Frits Smit. Aan deze werf gold het bezoek voorna- meiyk de bezichtiging van de op stapel staande, byna gereed zynde grootste zee sleepboot van Nederland, genaamd .Zwarte Zee". Er was een looppad rondom de helling gemaakt, zoodat het geheele schip omgewandeld kon worden; aan den rech terkant gaf een hooge statietrap gelegenheid om aan boord te komen. Het koninkiyk echtpaar bezichtigde de heele boot op het dek en inwendig. Langs denzelfden weg begaf men zich weer aan boord van de „CoJnmbua", en werd de tocht voortgezet naar Alblasserdan een bezoek te brengen aalt F. KLOOS EN ZONEN's WERK PLAATSEN. Hier werden de vorsteiyke bezoekers aan den steiger ontvangen door den burgemeester, Jhr. V. H. De Vüleneuve, wiens dochtertje de Koningin een bouquet aanbood, door de heeren F. Kloos en J. N. Prins Visser Pzn., comissarissen der vennootschap, en den directeur, den heer B. Visser. Dezen geleidden het koninkiyk paar naar hun terrein en gebouwen, waar in hoofd zaak yzerconstructiön, bruggen, dokken, viaducten, sluizen, enz. gemaakt worden. De vorsteiyke gasten kregen op het groote terrein al dadeiyk iets zeer bijzonders te zien, nl. een stapel van 2 millioen kilo ge reed yzerwerk in brugvorm, voor de weste- lyke viaduct in Amsterdam. Vervolgens werd in de montageioods de grootste draai bank van Nederland bezichtigd, die in de werkplaatsen zelf gemaakt is en een middel- lyn van 7.5 M. heeft. De rollen van de quadranten voor de rolbasculebrug over aen Schiemond by Delftshaven heeft deze afgeleverd. Hydraulische klinkmacbines werden ook hier bezichtigd en ook electrische boormachines, die veel werkkrachten uit sparen, zoodat de fabriek met 140 werk lieden een enorme productie heeft. Ver volgens zag het koninklgk paar in bet macbinegebouw nog een der grootste yzer- schaaf banken van Europa, een boormachine, die 26 gaten tegeiyk boort, een automatische ponsmachine en een z.g. kmkmachine, die Elaten in een scherpen hoek ombuigt, 'aarna bereikte men langs een allee vin groen weder de aanlegplaats, Daar de omgeving van deze fabriek met de steile oevers veel gevaar voor de nieuws- [ierigen opleverde, waren byzondere veilig- leidsmaatregelen genomen. Door het Groene Kruis waren drie red dingbrigades in dienst gesteld, twee op den wal en een te water, waarby 5 doctoren en een pleegzuster waren. Gelukkig behoefden deze geen dienst te doen en liep alles zonder ongelukken eu in de beste orde af. De Koningin en de Prins namen nu af scheid en keerden terug naar Rotterdam, toegejuicht door de geheele bevolking van Kindeidyk. Een luide jubel plantte zich voort van werf tot werf, van steiger tot steiger, toen de .Columbus" wegvoer en toen ging men feestvieren om dezen dag tot een vreugde dag van heel de bevolking te maken. Ojk de werklieden, die zoo dapper geha merd en gesmeed hadden, toen het koninkiyk echtpaar rondwandelde, kregen nu vryaf. De Koningin schonk aan al de zieken fondsen der arheiders, van wie veel reeds in den dienst huuner patroons vergrysd zyn, giften van f 100 tot f 260. Tegen één uur stoomde de .Columbus" de Btad weer binnen door de Koningshaven en kort daarop wees de standaardvlag op de .Nieuw Amsterdam" aan, dat H. M.dien bodem betreden had. (Wordt vervolgd.) BTADIflllOWB. Schoenhoven, 6 Maart. f Door Burg. en Weth. is met ingang van 1 Maart j.l. de vergunning tot verkoop van sterken drank voor gebruik ter plaatse in het Veerhuis, bewooud door deu heer R. Vegter, ingetrokken. t Bg de Zaterdag 3 dezer te Gouda plaats gehad hebbende indeeling van mili ciens der lichting 1906, zyn ingedeeld als volgt: A. van Baaren en H. Brehm, regiment Grenadiers en Jagers te 's-GravenhageA. van Solinge en D. Herkhof le regiment Vesting-Artillerie te Utrecht; A. Bouter 4a regiment Vesting-Artillerie te Helder; G. C. F. Stigter, B. J. Verdoom, G. A. Viveen, A. Stekelenburg en J. Sprong allen by het 49 regiment Infanterie te Gouda. tVoor het .Natuurkundig Genoot schap" alhier trad Vrydag 2 Maart j.l. de heer Wouter Cool, ingenieur der gemeente werken te Rotterdam, op met een lezing getiteld: Tentoonstelling te Luik in 1905. Hoewel de spreker over hot algemeen geen hoogen indruk bad gekregen van deze expositie in haar geheel, wist Z.E1. toch op zeer onderhoudende wyze zgne hoorders rond te leiden door de hoofdgebouwen en hun te schilderen de hoofdgroepen uit de best vertegenwoordigde vakken. In 't byzonder was spreker uiterst voldaan over het gebouw, waarin vooral door de medewerking van Adel en Geesteiykbeid een keur van antieke kunstproducten was ondergebracht. Interessant was ook de verhandeling over mgnbouw en petroleumaanwinning. De waarde van de geestige voordracht werd aanmerkeiyk verhoogd door de uitgezochte collectie lichtbeelden, die de rede verduide- lykte. Jammer, dat niet meerderen van de uitnoodiging van het bestuur gebruik hadden gemaakt; het getal kinderen bad dan wat kleiner kunnen zyn. t In de op Maandag 5 dezer ge houden vergadering van bet departement .Schoonhoven" der „Maatschappm tot Nut van 't Algemeen" werd door hit bestuur ter tafel gebracht de ontworpen teekening van het in de Koestraat alhier te stichten Nutsgebouw ofiewel Spaarbankgebouw. Min was algemeen ingenomen met de voorge stelde inrichting, die door een der bestuurs leden uitvoerig werd toegelicht. ludeeling in practischen zin gepaard aan schoone regelmaat der verhoudingen doen dan ook de verwachting uitspreken, dat onze ge meente in deu loop van 1906 met een Bchoone instelling zal worden verrykt. Een der aanwezige leden sprak zyne ge lukwenschen voor de commissie van voor bereiding uit met haar uauvankeigk slagen, wat door den voorzitter met een woord van dank werd beantwoord. t Tot onderwgzer aan de school voor Christeiyk Volksonderwgs (hoofd de heer J. Emous) alhier ia benoemd de heer J. C. de Bie te Ameide. f By dep olitie is aangifte gedaan door de heeren Gebr. Schenk alhier, dat te hunnen nadeele zyn ontvreemd eenige bunzinghuiden. De politie doet onderzoek. t Door de gemeente politie werd Zaterdag-avond alhier aangehouden F. P. V., reizende met een poppenkast, die door den commissaris van politie te Delft was gesig naleerd in het Algemeen Politieblad als verdacht van verduistering van een hand wagen, toebehoorende aan een wagenver huurder aldaar. Uithoofde geen verduiste ring bleek en de buur van den wagen door hem werd voldaan, is hy op last van den burgemeester op vrye voeten gesteld, ter- wyi de wagen ter beschikking is gesteld van den commissaris van politie voornoemd. f Naar we uit goede bron ver nemen heeft de Gymnastiek- en Scherm- vereeniging „Adolpb Spiesz" in bare jongste vergadering besloten in den loop van den aanstaanden Zomer eene uitvoering in de open lucht te geven. t Maandag-avond werd alhier aan- getroffau de echtgenoote van W. de R. van L'jkkerkerk, die vermoedeiyk haar woning aldaar was ontloopen, daar zy niet wel by het hoofd is. Door de politie is zg Dinsdag morgen naar Lekkerkerk teruggebracht. 1563 in 't Nederlandsch werd vertaald en het derde, de Leerregelen van Dordt, tegel yk met de beide andere formulieren op de al- gemeene nationale vergadering van 1618 en 619 werd vastgesteld als het onveranderlijk ;eesteiyk fundament onzer kerk. Predi- tanten, die ook nog in onze dagen, na alles wat daarover reeds in de 18de en 19de eeuw is voorgevallenvan deze beiydenisschriften der zestiende eeuw geen tittel noch jota meenen te mogen veranderen of wyzigen; die het leerstuk van de praedestinatie, van do verkiezing en de verwerping (beide ad majorem Dei gloriam) in al hare verscbrik- keiyke consequenties meenen te moeton handhaven; en die .tur guten Letzt" onze schoone Evangelische gezangen als doem waardige ketteryen weeren uit de kerk van Christus; alsof men in den Psalmbundel ook maar ééne syllabe kon vinden, ik zeg niet: uit de profetie, maar: uit het evan gelie van Christus, geboren eeuwen nadat deze liederen-bundel der Joden werd byéén gebracht;—zulke predikanten stichten naar 't oordeel van onzen kerkeraad, en ik ben het in dezen ten volle met hem eens, in onze gemeente meer kwaad dan goed. Onze gemeente heeft het noodig door de predi- ciug vaq hot evangelie te worden byéén- gebracht, maar niet door eene onzalige leer- dry verg te worden verstrooid I Met beleefden dank voor de plaatsing dezer regelen. Uw dw. lezer, A. C. LEENDERTZ. Stolwyk, 3 Maart 1906. IN ULZOkUElti. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. Mynheer de Redacteur I Vergun my, geachte Redacteur, eene kleine aanvulling van het bericht uit onze ge meente, .dat onze kerkeraad afwyzend heeft beschikt op bet verzoek van de Vereeniging tot Evangelisatie alhier, om in ons kerk gebouw van af 1 April e. k. den Doop te mogen laten toedienen" (voorkomende in het nummer van Zaterdag 3 Maart). Dit bericht op zich zelf is volkomen juist. Het eenige, wat ik er in zou willen corrigee- ren, is, dat de predikanten, die men by die gelegenheid hier wenschte te laten op treden, eenvoudig .rechtzinnig" worden ge noemd, zonder verdere qualificatie. Daar zgn toch naar ik weet vele gematigd rechtzinnige predikanten en kerkeraden, die over een verzoek, als tot ons werd gericht, in gelgken geest zouden hebben geoordeeld als wy. De predikanten n.l. die de .Gereformeerde" Vereeniging tot Evangelisatie op het oo| heelt (men gelieve toch wel te letten op dat .Gereformeerd", dat in bedoeld bericht ont breekt I) moeten van beslist Gereformeerde d. i. van streng Calvinistische beginselen zyn; het moeten zyn predikanten onze kerkeraad heeft zich dienaangaande nauw keurig op de hoogte laten brengen I die zich schnfteiyk verbonden hebben, geene gezangen (1?) te laten zingen en tevenB te erkennen ais eenigen grondslag des geloofd de bekende drie formulieren van eenigheid; waarvan het eerste, de Heidel- bergsche Catechismus, volgena algemeene bekendheid werd opgesteld omstreeks 1561; het tweede, de concessie vsn Ds Brsay in VERVOLG OER NIEUWSTIJDINGEN- iBternstlensle Vereeniging V rede-Tent* «natel llng. Donderdag j.l. waren een 25-tal personen in het bétel de .Twee Steden" te 'B-Gravenhage bgeengekomen, om een afdeeling .Den Haag" der vereeniging op te richten. De directie van het hótel had de beleefdheid gehad een salon ten behoeve Jer vergadering ter be schikking te stellen.1 De heer Mr. J. H. Bergsma, oud-Minister van Kolofciéo, leidde de byeenkomst. De secretaris Generaal der vereeniging, de heer A. ten Bosch NJzn., zette bet doel der ver eeniging uiteen. Hy memoreerds by de bespreking der middelen, waarop getracht tal worden het doel te bereiken, dat uit de grondregelen biy kt, dat de vereeniging geen tegenstandster ïb van een gewapende ver dediging van het Vaderland. Hy betoogde, dat zoolang de gewenschte rechtstoestand tusschen de volkeren nog niet is vorkregen, ook voor ons geldt het woord van Cromwell en den Duitscben Keizer: .houd uw kruit droog en uw zwaard scherp." Hy wees er echter op welk een schoone gelegenheid aan Nederland is geschonken, om een krachtigen stoot te geven aan de ontwikkeling van het denkbeeld, dat er een internationals rechtstoestand moet komen, evenals tegenwoordig de inwoners van de beschaafde landen aan een nationaal recht zyn onderworpen. Over den juisten aard, omvang en plaats van de te houden tentoonstelling kou spreker geen inlichtingen verschaffen, daar hy het in hooge mate ongepast zou vinden vooruit te loopen op de beslissingen van het algemeen bestuur. Nadat nog verschillende mededeelingen over de wyze van propageeren en de in richting der plaatselijke afdeelingen waren verstrekt en enkele vragen waren beant woord, werd den heer Mr. H. J. Bergsma verzocht het voorzitterschap der afdeeling 's-Gravenhage te aanvaarden, terwyi de heer W. baron Snouckart van Scbauburg tot secretaris der afdeeling werd benoemd. Beide heeren namen de benoeming aan. Hun werd verzocht de samenstelling van een volledig bestuur der afdeeling voor te bereiden, het welk dan in een spoedig te houden ver gadering der leden zal worden geïnstalleerd. De dames P. H. Woerlée en C. C. C. Polderman, beiden te Gouda, zyn te 's-Gravenbage geslaagd voor het examen nuttige handwerken. Alblawaerdam5 Maart. De heer P. M. S. van Leeuwen, geboren alhier, is door de geneeskundige Staatscommissie te Amster dam bevorderd tot arts. De heer L. Zevenbergen, hoofd van school I alhier, is aangezocht tot organist in de Ned. Herv. Kerk en directeur der Chris- teiyke Zangvereeniging .De Lofstem". *Amel«le, 5 Maart. Het klinkt vreemd in dezen zoo by uitstek waterryken winter en toch gingen hier de vorige week klach ten op over den lagen, zegge den lagen waterstand in onzen polder. Toevallig zyn sedert, in afwyking van hetgeen we de laatste maanden gewoon waren, eenige droge dagen en nachten aangebroken, maar by gebreke van hemelwater, zorgt de rivier thans voor het noodige kwelwater, zoodat onze polderslooten wéér spoedig genoeg tot zomerpeil zullen gestegen zyn; inderdaad was het daar de vorige week eenige centi meters onder gemalen door het nieuwe ge maal, dat, zooals dezer dagen een boer ingeland uitdrukte, .als het goed aan den gang is geen water verzet, maar water verslindt". Tmmental, 5 Maart Da heer S. van der Weyde, hoofd der school alhier, is weder om benoemd tot examinator in Paedagogiek in de commissie, die dit jaar zitting zal hou den te Rotterdam tot het afnemen der examens voor onderwycer(es). Bergambacht, 5 Maart. Het ge meentebestuur is voornemens op den Lekdif k ter hoogte van den heer G. Boer een brand spuit te doen plaatsen. 'Bergambacht, 6 Maart, Delotelingen der lichting 1906, die den 8. Maart onder de wapenen moesten komen, zyn ingedeeld als volgt: F. de Bruyo, Johs. Mak, C. van Wgngaarden en P. E. Dubbeldam allen 4e regiment Infanterie te Gouda; T. Kok, P. Bode en P. Slingerland allen tde regiment Veld-Artillerie te 's Gravenhage; J. van Buren le regiment Vesting-Artillerie te Utrecht en A. Graafland le regiment Hu zaren te Amersfoort. Ganderak, 5 Maart. De heer W. C. Haverkamp, geboren alhier, is door de ge- neeskuadige Staatscommissie te Amsterdam bevorderd tot arts. Tot onderwyzeree alhier is benoemd mej. H. J. Swanenburg te Zwyndrecht, tydeiyk onderwyzeres te Geldermaisen. 'Hoornaar, 5 Maart. Zaterdagavond werd in 't café van den heer D. Baron albier vanwege de afdeeling .Gorinchem" van het .Algemeen Nederlandsch Werk liedenverbond" een openbare vergadering gehouden, met het doel een afdeeling te dezer flaatse van genoemden bond op te richten 9 personen hebben zich als lid der nieuwe afdeeling opgegeven. Het doel is in hoofd zaak om met elkander door een vast te stellen contributie een ziekenfonds te vormen, zoodat by ziekte van een lid een wekeiyk- sche uit keering kan plaats hebben. •JLckkerkerk, 5 Maart. U. Donder dag gaf de rederykerskamer .Jan Nieuwen- huyzen" voor een goed gevulde zaal haar tweede uitvoering in dit seizoen. Opgevoerd werd «Groote Stadslucht", biy- spel in A bédryven, naar het Duitsch van Oskar Blumenthal en Guatav Kadelberg. De rederykers hebben velen een hoogs* enoegiyken avond bezorgd. De rollen waren roed bezet en de actie was uitstekend. Er at gang in, en menig gulle lach en daverend pplaus na elk bedryf waren voor de mede werkenden een welverdiende belooning. De oede naam, dien de kamer bezat, heeft ze ge- andhaafd. Een gezellig bal sloot den avond. "Lekkerkerk, 4 Maart. Op den 2den faart zyn te Gouda in hun respectieve ;arnizoensplaatsen ingedeeld de navolgende niliciens: by de zeemilitie: Arie Slingerland m Jilis Boon (vermoedeiyk); by de veld- irtillerieGeer Verkaik; vesting-artillerie: Hendrikus de Jager; pontonniers: Cornelia le Boom, en verder Jan de Vries, Arie van der Weiden, Teunis van Wynen, Paulus Slingerland, Cornelis van der Graaf m Pieter de Waard, allen 4de regiment nfanterie, Gouda. Vergadering van den gemeenteraaad I Maart J.L Afwezig alleen de heer L. Jreedveld met kennisgeving. Notulen der rorige vergadering worden gelezen en goed gekeurd. Ter tafel komen o. a.: Een missive van Ged. Staten, waarin goedkeuring der (em.-rekening over 1904 en tevens het verzoek den ontvanger te dechargeeren van hetzelfde college de mededeeling, dat van de som der ryksbijdrage ingevolge de wet van 24 Mei '97 voor deze gemeente tal worden afgetrokken f 5560. Van idem namens den Minister van B. Z. een ontwerp tot wyziging van de plannen tot schoolbouw. Hieromtrent wordt besloten aan Burg. en Weth. op te dragen te doen onderzoeken in hoeverre de kosten van tweeërlei uit te voeren bouwplannen zouden verschillen om dan in een volgende byeenkomst daaro verbot een definitief besluit te komen. Van idem terug de instructie van den gem.-ontvanger met verzoek de hunnerzyds voorgestelde wyzi- gingen daarin aan te brengen; wordt dienovereenkomstig besloten. Van de Ge zondheidscommissie te Schoonhoven eer ■chryven, waarin wordt verzocht te be sluiten tot onbewoonbaarverklaring van de zoogenaamde .brakken", zynde een blok van vgf woningen. Na discussie wordt be sloten aan gemeld college een weigerend antwoord te geven, op grond van lo. dat het voor de bewoners zeer moeieiyk, zoo niet voorloopig oomogeiyk zou zyn andere woningen te vinden en 2o. dat, ofschoon genoemde woningen (behoudens slechts één perceel) wel niet geheel aan de verordening voldoen, zy toch volgens hun oordeel in verband met veel slechte woningen in groote steden nog niet geheel onbewoon baar worden bevonden, zoodat afkeuring als noodzakeiyk gevolg noodig geacht zou moeten worden. Vervolgens was bericht ingekomen dat Dr. D. N. van Gelderen zyn benoeming tot gemeente geneesheer aanneemt en van mej. M. Man in 't Veld hetzelfde als onder wyzeres. Van mej. de wed. Zwaagstra was ingekomen een adres, waarin zy verzoekt haar de genoten toelage ad f 150, welke sedert den dood van haren echtgenoot haar was toegekend, te laten behouden. Io een vorige vergadering was dit bedrag tot f 100 teruggebracht, doch met algemeene stemmen wordt thans het verzoek toegestaan. Aan de orde is het benoemen van een ambte naar van den Burgerl. Stand, wegens bet bedanken van den heer Van der Graaf. Uit de aangeboden voordracht van Burg. en Weth. wordt no. 1, zynde Jhr. de Geer van Jntphaas, gekozen. Verder een verzoek van den heer K. Sanders, hoofd der school voor M. U. L. O., om wegens vertrek naar Noordwyk met 1 April te worden ontslagen. Wordt besloten dit ontslag eervol te ver leunen, doch met 1 Mei a. s. Dan nog dat aan den onderwyzer K. Lodder zal worden bestendigd de toelage ad f60 wegens ver goeding voor huishuur, op grond zyner biyvende positie ala hoofd van een gezin, hetwelk hy anders in verband met de be palingen der verordening zoude moeten missen. De voorzitter deelt mede dat by gemeend heeft den heer Van der Vos, gemeente-veldwachter, aan den te Rotterdam gehouden cursus voor ontsmettingen te laten deelnemen, stelt voorts voor eenige af- en o versehry vingen te doen uit den post voor onvoorziene uitgaven, biedt namens Burg. en Weth. den raad aan den boofde- ïyken omslag en sluit de vergadering. 'Ondcwater, 5 Maart. Aan 't post- en telegraafkantoor alhier en zyne ressortee- rende hulpkantoren is in de maand^Febr. j 1. J. DVL....I.....k.nb innaloffll f ftiOé 83 renoe nuipaauiureu .a m in de Rykspostspaarbank ingelegd f9494.33, terugbetaald f 10258,20. Het laatst uitge- geven boekje draagt het nummer 4224. De door Burg. en Weth. alhier op j.l. Donderdag gehouden verkooping van straat- vuilnis heeft opgebracht de som van f 122. Door Burg. en Weth. is aan de nacht wakera G. Boere, C. Breunesse, B. Burger en P. van Zeist eervol ontslag verleend tegen 1 Juli aA WaMdlngaveen, 5 Maart. Na in de voormiddag gehouden godsdienstoefening be vestigd te zyn door den consulent Ds. J. G. Deur uit Gouda, die daartoe de tekstwoor den had gekozen Rom. 10 vers 15 tweede gedeelte, waar we lezen: .Hoe hefeiyk zyn de voeten dergene die vrede verkondigen, diegene, die het goede verkondigen' hield gisteren avond in de Ned. Herv. kerk Ds. 1). E. J. Hupkes van Genemuiden zyn intree rede zulks naar aanleiding van de woor- det. pgeteekend in Joh. 1 vers 29, alleen de w orden: .Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt". Was reeds des morgens een groote schare in het kerkgebouw aanwezig, des avonds was de toeloop van belangstellenden nog wel grooterook een paar predikanten uit naburige gemeenten woonden de plechtig heid by. Na de gebruikeiyke toespraken eindigde ZynEerwaarde met het uitspreken van aen zegen, waarop de gemeente nog haar nieuwen leeraar het 1ste vers van Ps. 118 toezong, waarmede de plechtigheid was af- Ati—p van Publieke Verk**plogen vau Oaraereade Gaederea. Vrydag j.l. werd door notaris G. A. de Gelder te Montfoort in De Zwaan aldaar in veiling gebracht: de boerenwoning te Willeskop met achterhuis, waarin veestal ling wyk A, no. 87. met houten schuur op steenen voet, hooiberg, erf, grond en dyk, groot 11 aren 40 centiaren, eigendom van wyien J. van Vulpen. Het perceel werd op f 1*35 ingezet door den heer Hendrik van Kooten, alhier, dwr- boven niet afgeraynd, en alzoo aan den inzetter verbleven, door hem gekocht voor zich en voor den heer G. C. Wiegend Bruss te Montfoort. Het woon-winkelhuis, waarin bakkery, staande aan het Dorpsplein te Meer kerk, en ingezet voor f 3700, is j.l. Vrydag tan overstaan van notaris P. Sichterman aldaar verkocht voor f 3800, en de winkel- opstand voor f 500, te zamen f 4300. Eige naar werd de heer M C. van Rees te Sliedrecht. Huygens voor 7000 mark verkocht; op een te Londen gehouden veiling bracht een haarlok van Lord Nelson f 72, een van Napoleon f 21,60 op; een paar oude kousen van Koningin Victoria werd met f60 betaald.— In Utah is Marriner Merrit, een van de „apostelen" van de kerk der Mormonen, overleden. Hy laat zeven treurende weduwen, 49 kinderen en 140 kleinkinderen na. Te Drachtster Compagnie wierp een vrouw, die een beetje uit haar humeur was, haar man den zwaren Staten-bybel naar 't hoofd, 't Beste boek raakte de venster ruiten, die rinkelend in scherven vlogen. Een knaap te Nymegen, bestemd voor een der tuchtscholen, had verleden week een drukken dag. Hy plukhaarde z'n moeder, gaf zyn vader een pak ransel, klom in de dakgoot, bombardeerde de hem belagende politie en verschafte groot vermaak aan tallooze nieuwsgierigen. Een 16ja"g meisje te Winschoten verscheen ala beklaagde voor de rechtbank te Winschoten. Krachtens de Kinderwetten werd haar zaak met ge sloten deuren behandeld, 's Anderen d®»g8 stapte hetzelfde meisje aan de groene zgde van haar .jongen" naar 't stadhuis, waar ze in ondertrouw werd opgenomen. Te Londen zyn getrouwd de beer Montour, het opperhoofd der Indianen, die ook door ons land een kunstreis maakten, en mevrouw de wed. Van Dommelen, een dame uit Holland. De j inggetrouwden zgn op reis naar Canada, waar Montour een hoeve heeft. Eogelsche bladen pryken met de portretten van 't paar. Te Berlgn zendt een stal houder aau pas verloofden een aanbeveling met de zeer voordeelige voorwaarde: .Wie bü mii de bruidskoets bestelt, lever ik bmoen een j«ar tijd» het doopsrjjtuig voor niemendal." - Een Amnterd.mmer g.f gr.tn geneeskundige hulp 1>Ü een f.miUe te Zeist, waar een dochtertje ziek* te bed lag. Hjj bromde^at abracadabra, schreef een onschul dig pn&ertje voor en verdween met.... een horloge. Te Utrecht werd by achter de tralies gestopt. Een handelsreiziger te Maastricht kwam om geld by een zyner klanten. De winkelier niet thuis, maar de meid bereid om vast wat op afbetaling te geven. Ze sloeg den reiziger met een ge- wicht, dat hy moord en brand schreeuwde. Da winkelier, thuis komende, ranselde zyn crediteur nog verder af en smeet hem ten slotte de deur uit. Eindeiyk de politie, die van deze eigenaardige vereffening eener rekening aanteekeniDg maakte in een proces verbaal. - Iemand te Surbuisterveen werd een zak aardappelen ontstolen. Twee kerels staken er mee de hei over, doch op t gezicht van een derde, die hen achtervolgde, smeten ze den zak neer en gingen aan den haal. Deze derde nam den zak op den rug, zette hem neer by zgn hut, ging binnen om 't gevondene een goed plaatsje te bereiden envond den zak verdwenen, toen bg hem binnen wilde brengen. In de verte zag hy er twee mannen mee verdwynen, waar schyniyk dezelfde, die hem 't eerst ge kaapt hadden. Voorname stroopers stonden verleden week te Goor terecht: een lid der Prov. Staten van O vessel en een Markeloosch raadslid. Een week te voren haddec, ook al wegens stroopery, een wethouder van Markelo en een fabrikant, lid van den raad van Goor, terecht gestaan. Voor 't gerechtshof te Amsterdam werd dezer dagen de zaak van een recidivist behandeld, die ontoerekenbaar heid pleitte op grond van een zwak geheu gen. .Wilje je soms gek houden?' vroeg de advocaat-generaal. Waarop de beschul digde, in woede ontstoken, de wedervraag stelde: .Maar ben ik dan ooit wys geweest, edelachtbare?" In een der vorige nummers van .De Kampioen" vroeg een bondslid een reismakker voor een fietstocht om de wereld, natuuriyk volgens het gebruikeiyke recept: zonder een cent op zak. Er kwamen zooveel brieven, dat de redactie verklaart, onmo- geiyk aan al de gegadigden afzonderiyk het adres van den aanvrager te kunnen opge ven. —Te Borne is een geheel-onthoudersveree- niging in de maak. De leden moeten zich verbinden, hun kinderen heelemaal drankvry op te voeden. Heelemaal drankvrg is Zuid hof ne niet. De gemeente telt 1096 zielen en 40 herbergen, dat is op 27 inwoners 1. Bier en jenever speelden steeds in Limburg een groote rol by verkiezingen. Er is zoo veel van gezegd, dat men 't nu anders gaat proberen, n.l. met sigaren. By een onlangs gehouden stemming voor den Raad van Venlo werden pakjes sigaren uitgedeeld, alle voorzien van een bandje, waarop stond: kiest(volgde de naam van den can- didaat). Een 70jarige weduwe te Nieuwe- Pekela maakte zich bezorgd over haar te Amsterdam wonende dochter, die pas be zoek van den ooievaar gekregen en baar in geen vier dagen geschreven had. Een telegram had zekerheid kunnen geven, doch oud-moedertje wist er wat anders op en raadpleegde een waarzegster te Winschoten. En gelukkig, deze gaf geruststellende ver zekeringen. Heelemaal opgemonterd aan vaardde nu 't oudje de terugreis per voet; 's morgens was ze zoo van streek, dat ze de tram had moeten nemen. De raad van Valkenburg houdt werkstaking. De .Lim burger Koerier" geeft verslag van een ver gadering, die tegen drie uur uitgeschreven was. Aanwezig op dat uur: één wethouder, twee raadsleden, de secretaris en eemg pu bliek, benevens een verslaggever. Afwezig: de burgemeester, de tweede wethouder en drie raadsleden, mitsgaders veel publiek. Kwart over drieënToestand stationair, behoudens een gepeperde woordenwisseling tusschen een drietal ingezetenen. De rest: belang stellende toehoorders, luisterend naar ex pressies als .vlegel", .str...kar" en meer parlementaria. Half vier aanwezig: nog één wethouder, de secretaris en den ver slaggever, plus twee man publiek. Summa summarum, dat er vergadering gehouden werd. Te Hoogeveen worden de geloovigen door tamboer en trommel ter kerke ge roepen. 's Zondagsmorgens zeven uur slaat op de Zuidersche brug een tamboer, gekleed in een gewoon burgerpakje, de reveille; een uur later gaat hy at trommelende langs de huizen, om by de kerk te eindigen. Tegen woordig is 't een moderne marsch, die op 't groote koperen instrument geslagen wordt vóór korte jaren was't een zeer verouderde De jeugd vertaalde toen de trommelary met de woorden: .Myn vader die moddert de kikkersloot op' 24 i (7 et. per V. kilo, blgeen f 8 a 11 HeUerd.., 5 Maart. Tarwe f tot f_~_Pe7 lOOkilo f 8,- tot f9,-. Rogge f 4,80 tot f 5,60. K.LteritaM 5 Maart. Aangevoerd 192 vette renderen, 0 magere dito, 121 vette en graskalveren, 3 nuchtere kalveren, 121 schapen of lammeren, 841 v.rkene. Runderen 26 a 35 et.; kalveren 40a00et.; varkens 27 a 30 et. en lichte varkens, voor export, 26 a 26 et. per V, kilo. Utrecht, 5 Msart. Op de heden alhier gehouden paardenmarkt waren 1000 paarden en veulens aangevoerd. De pryzen beliepen voor weelde-paarden f 450 a 600, werkpaar den f 250 a 400, oude paarden f 40 a 95, 1-jarige veulens f 90 a 135, 2-jarige dito f 140 a 225. IIIRr.F.MEESTER en WETHOUDERS der a* mm RURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente maken bekend, dat vaar BU- en Voertalgen da passage op dam Kerkweg sal zyn gestremd van af 18 tet 81 Haart 1906. Burgemeester en Wethouders, De Weth., L.-S., De Burgemeester, W. BOER. H. H. D. VAN SL1JPE. BEURSBERICHTEN. Cort. Neder!. Werlt'. Schuld. 2V. Dito dito - 8 Hong. Oblig. zilver 1892/1904 4 Oostenryk, Obl. pap. Mei-Nov. 4 Dito zilver Jan.-Juli. 4 Portugal, Oblig. le Serie8 Rusl. Obl. Binnenland 1894 4 Dito 89/90 le en 2e uitg. 4 Dito .1880 4 Dito Nicolaï Spoorw. 5 Maart. Dito Gr. Russ. Spw.-my.'98 4 Haarl. Hyp.-Bank pandbrieven. 4 Amst. Hyp. Waarb. Maatsch. Obl. 4 Zuid-ItaLSpoorw.-my. Oblig. 3 Loten Amsterdam f 100.3 Loten Rotterdam. Gem. Cred. 3 797/8 933/a 95% 1003/4 1003/4 693/8 807/8 80Vb 85 81V» lOOi/i 991/8 683/8 112 107 Die iets te vorderen hebben van- of ver schuldigd zyn aan de onder het voorrecht van boedelbeschryving aanvaarde nalaten schappen van wyien de Echtelieden PIETER PRASTen MARGARETHA van GELDEREN, beiden overleden te Schmonhoven, worden verzocht daarvan opgave of betaling te doen vóór 15 Maart a. s. ten kantore van den Notaris D. TEIJINCK te 8ch*onhoveu. i'LH TLLEGliAA*. Utrecbtsche politie heden-middag Frans Rosier zoo goed als zeker gearresteerd. VARIA. Een bond van gevangenbewaarders is opge richt. 't Hoofdbestuur zetelt te Leeuwarden. In Victoria is een wetsontwerp ingediend tegen 't rooken door kinderen. Wie aan een kind beneden de 1* jaar tabak, sigaren of ■iiaretten verkoopt, wordt gestraft met een nUboeté T»n ten hoogste f 60. Te Berlijn U een brief Tin Rembrandt tin Conitintyn RECLAME. De brieven velgem elhaader en geHJkern ep elkander: bteeds geneslngen met de Pink Pillen. Wy ontvangen alle dagen een groot aantal brieven van genezene personen. Wy zyn er zeer tevreden over, niet voor ons, voor de personen waarvoor wy geslaagd zyn het Igden te verlichten. Wy publiceeren heden twee dergeiyke brieven, onder dui zenden genomen, maar met opzet gekozen wegens de genezene ziektende bloedarmoede en de zenuwuitputting. Deze ziekten komen zeer vaak voor, voorat in de steden wegens de slechte gezondheidstoestanden, vooral ook wegens het meer bedryvige leveio; zg tasten vooral de vrouwen aan. Proef- nemingen om het te gebruiken geneesmiddel te kiezen, het geneesmiddel te vinden dat genezen kandtt alles veroorlooft de ziekte zich nog meer vast te zetten, en wel zoo zelfs, dat somtyds, de hulp te laat komende, de genezing niet meer mogelgk is. Beproeft dus niet, wendt u terstond tot de Pink Pillen. Zy kannen u genezen en ziet hier het bewys van: De Heer Broekbuizen, lste dwarsstraat IJaseilaanR 6186, wever van beroep, te Gouda, schryft: .Ik ondergeteekende ver- klaar, dat myne vrouw door de Pmk Pillen is genezen geworden. Zg is 38 jaar oud en gedurende langen tijd beeft zy aan bloed- uuiocde geleden. Zg klaagde ateeds over piiuen in den rug, steken in de zgde. zy at byna niet meer, was zeer zwak en kon hare huiselgke bezigheden niet meer waar nemen. Alles wat wy aangewend hadden is vruchteloos gebleven. Het scheen niet mogelgk de ziekte uit te roeien. De ziekte was begonnen tengevolge eener bevalling en het scheen alsof het lichaamsgestel zich niet meer in orde kon stellen. Mgne vrouw wenschte de Puik Pillen te probeeren. Z\ heeft er zich zeer wel by bevonden. Wa de andere geneesmiddelen niet hebben kunnen doenhebben de Pink Pillen gedaan Myne vrouw is thans uiterst welvarend." Mej. Suzanna de Voet, Kortesteeg 12, te Vlaardingen, schrgft: „Sedert langen tyd leed ik aan zenuw, uitputting en ik was zoo zwak geworden, dat ik het bed niet kon verlaten. Het was my onmogeiyk den eenen voet voor den andereu te verzetten. Na gedurende eenige weken de Pink Pillen genomen te hebben heb ik my veel sterker gevoeldmyn eetlust werd beter en ik beb myne werkzaamheden kunnen hervatten. Gedurende eenigen tgd beb ik de behandeling voortgezet en thans ben ik volkomen genezen." De Pink Pillen geven bloed met iedere dosis, zg zuiveren bet bloed, versterken de zenuwen. Zy geven eetlust, bevorderen de spysvertering. Zg genezen bloedarmoede, bleekzucht, neurasthenie, algemeene zwakte, maagziektenrbeumathiek. Prgs f 1,75 de doos, f 9,— per 6 doozen. Verkrijgbaar by Snabiué, Steiger 27, Rot terdam, hoofd-depóthouder voor Nederland eu Apotheken. Franco toezending tegen postwissel. Ook echt verkrijgbaar voor Schoonhoven en omstreken bQ A. N. vam Zessen Drogist. en Voor Kindereu, die de zes klassen der Lagere School geheel doorloopen hebben bestaat gelegenheid voortgezet Onderwys te ontvangen. Behalve de vakken van het Lager Onder wys wordt les gegeven in Wiskunde, Franmcb en Engelsch. Opleiding eerste klasse Gymnasium en Hoogere Burgerschool. Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdagvan 4 tot 6 nar. C. BROUWER. TERSTOND GEVRAAGD: en een P G. en goed kunnende melken. Adres H. DE JONG Lz. te Gonderak. Voor eerstgenoemde een huis en tuin beschikbaar. Tegen 1 Maart a. s. gevraagd eene P. G., goed kunnende melken. Adres G. RIJNEVELD, Zevender. Schoonhoven. Gevraagd, terstond of met half Maart wegens huwelgk der tegenwoordige een goed kunnende melken, by JAC. MOLENAAR, Waar der. GEVRAAGD: TWEE BEKWAME gevraagd by A. WOUDENBERG te Schoonhoven. I I EXTERN Brieven franco, onder No. 28, Bureau I van dit BlaiL In een klein gezin TERSTOND GEVRAAGD: by A. C. VAN DER PERK, Timmerman te Alblaaaerdam. I gevraagd, P. G.. ,»it den liefs» omstreeks 50 jaar, bg J. VAN GEN- DEREN, Nlenw-Lekkerlaud. Jevraagd, voor geruimen tyd werk, by DE HOOG, Mr. Timmerman te Driebrngge. I tegen hoog loonwasch buitenshuis. Zoowel Boeren- als Burgerdienstboden komen in aan- merkingmitB van goede getuigen voorzien. Adres T. A. van der HEE, Bodegravkn. HO GEROOIDE zeer geschikt voor Klompmakershout, gun stig liggende aan groot vaarwater. Te be vragen by D. STOLK, Nieawerkerfc a/d I^mel. RIJ WIED VEILING. Op Woensdag 14 Maart 1906, des morgens te 10 uur, zal door den Deurwaarder SWAM, in de Veilingzaal van het ALGEM. VERKOOPLOKAAL Goudsche Singel No. 83 (voorheen Oostvestplein) te Rotterdam, publiek en eaa centaat geld worden verkocht: circa 185 mtaka Rijwielen, meerendeels le klasse merken, voor Kin deren, Dames en Heeren, o.a. de merken: Mars, Westfalen, Cito, Pallas, Ko-I-Noor, Pfeil, Rival enz., waaronder verschillende met Freewheel en Terugtraprem (Torpedo), geheel vernikkelde en met vernikkelde Velgen, dubbele Frames enz. Voorts een 6-tal SPREEKMACHINES met Plateneen groote party R|Jw!el- •nderdeelen en -Lantaarn», Broek- kappen enz., Rgwielstandaards, Binnen- en Buitenbanden en 6 Kolommetjes (vernikkeld), afkomstig van een Rywiel étalage. Tevens een groot Orchemtrian,Naaimachine», Galvanische en Optimche Instru menten en wat vorder ten verkoop aal worden aangeboden. Kykdag: Dinsdag 13 Maart in bovengen. Zaal. Gevraasd terstond of tegen Mei een SMIDSLEERLING, P. G., een paard kunnende beslaan, bjj T. VAN ROON, Ameide. Tegen 1 April a. s. gevraagd een I P. G., bif G. WALRAVEN, Korenmolenaar, Onder kerk a/d IJaael. Wordt terstond gevraagd een ver gevorderd P. G. Adres P. C. v. d. VLIET, Mr. Brood bakker, Gapelle a/d IJsael, Schinkel, naby Station. 1 Door onvoorziene omstandigheden vraagt Mevrouw RAPPARD, Pastorie te »«£- ambacht, zoo spoedig mogelgk eene nette Tan de» U. G.. koken pen vereiichte. J Wasch buitenshuis. GEVRAAGD: of aankénend Bakkersknecht, door L. VAN DER SCHEE te Lange^Ak b/m de Lek. op Vrydag 9 Maart 1906, voorm. IOVi uur, aan de LOS- gfeSï PLAATS te door den Deurwaarder F. H. SWAM, van een greote partij bestaande in: Planken, Htbbtn, geschaafde en geploegde DelenPalenLattenBrug dekken HekkenschrotenDorschvloeren Amerik. Grenen 2-dms. Planken, etc. etc. TE KOOP 28000 halve kilo'» best Koehaei by DIRK VERSLUIS te Ameide; te leveren naar verkiezing der koopers. VISSCHEK1J-BERICHTEN. De uitkomsten der zalm- visscheryen op de Waal en de Merwede waren in de laatste 8 dagen zeer bevredigend. In hél traject van Tiel tot Woudrichem werden 72 zalmen gevangen, by Gorinchem 28 en te Hardingsveld 35. De besomming aan andere rivier- en poldervisch daarentegen was weder zeer slecht loonend. Zalm daalde in prys en deed f 1,25 tot f 1,50 per Vt K.G, MAKKTÜKiilCHTJÜN. Garlnchem, 5 Maart. Aangevoerd 161 runderen, 5 nuchtere kalveren, 44 vette varkens en 257 biggen. Pryzen: zware kalfkoeien f 170 a 260, kalfvaarzen f 140 a 210, melkkoeien f 160 a 200, IVt -jarige ossen f 90 a 120, guiste vaarzen f 100 a 180, pinken f 85 a 60, graskalveren f a nuchtere kalveren r 8 a 16. Vette varkens BURGERLIJKE STAND. Ncliaanheven. Van 2—6 Maart. Geboren: Pieter Johannes, z. van A. Bot en G. de Vries. Geertruida, d. van H. de LuDgen en T. Bruines. Johannes, z. van A. G. van SoliDge en E. Rietveld. Overleden: P. Stigter, oud 63 j., echt genoot van N. Vogelaar. Ondewater. Van 14-28 Febr. Geboren: Maria Clasina Cornelia Antonia, d. van M. J. Qaee en M. Straver. Gerardus, z. van R. van Zandwyk en G. v. Rooyen. Johanna Cornelia, d. van M. A. Konings en J. A. M. van Asten. Anneke Wilhelmina Hendrika, d. van A. v. Eek en C. B.Boüebakker. Getrouwd: C. Boer, oud 22 j. eu Jac. Verkerk, oud 18 j. TERSTOND GEVRAAGD: ;oed kunnende melken en met boerenwerk >ekendby L. SCHRAM, Sliedrecht, Heden behaagde het den Heere door den dood plotseling van onze zgde weg te nemen onzo geliefde Echtgenoote, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder CORNELIA DEN BIJTTEB, geb. Boele, in den ouderdom van 62 jaren en 11 maanden. Uit aller naam, H. DEN BUTTER. Streefkerk, 2 Maart 1906. Eenige en algemeene kennisgeving. Voor de vele bewyzen van belangstelling, ondervonden by hun 26 jarig Hnweiyksfeest, zoowel van binnen als buiten de gemeente, betuigen de Ondergeteekenden hunnen harte- lyken dank. KLAAS GRAVELAND. NEELTJE GRAVELAND- den Uwl, Waddinxveen, Maart 1906. Ondergeteekenden betuigen bunnen harte- lyken dank voor de talryke bewyzen van belangstelling, den 10. Febr. j.l. ondervonden ANDRIES VAN ESSO. A. VAN ESSO Frankfortïr. Méppel, Maart 1906, Terstond gevraagd een Brieven of zich aanmelden by G. K. VAN TILBURG, Waddlngmveen. Zoo spot-goedkoop: voor ƒ20,— een pik- splinter hagelnieuw hoogarm geheel van de nieuwste verbeteringen, schuitje zonder gaatjes, zelfwerkende garenwinder en prachtige luxe-kastalle appa«*en 8 jaar schrifteiyke garantie. OUDE MA- CHINES worden ingeruild. Speclnie Inrichting veer reparatie, by W. VERMEULEN, Hangmtraat 78, li at te raam, Amiterdam, '.•«ravenhatte. Da'*- reebt, Cal.mb.rg «n TE KOOP OF TE HOOR: met HUIS, TUIN eni., op een welvarend dorp in Zuid-Holland, by jUtterdam. Dadeiyk te aanvaarden. Spoed gewenscht. Brieven fr., onder no. 16. aan het Bureau van dit Blad. Een ■inde Jaren bestaande Te bevragen by B. VAN DAM JOHsz, Architect te Capelle a/d IJmeL P. G., terstond gevraagd by L. TIMMER MAN te Waddtngaveen (Kauaalbrug). TERSTOND GEVRAAGD of een BOERENAUUEIDEB, liefst klein gezin, P. G.melken vereischte, by P. KOOLMEES, Nien werkerh a/d IJ eel, 's-Gravenweg. Huis disponibel. Terstond of tegen half Maart gevraagd goed kunnende melken en met bet boeren werk bekend. Huis met tuin disponibel. Adres G. STRENG, Landbouwer, Nienwerkerk aan den IJsel. -#v :.llt.il...,lilral«n Wflinii „HoewBl ik «["f mïr Jji/kSZf. !kd»ng^.dM'do.nh'nïtfbtelf. verdoovende middelen hielp.. 1^0.9 besloot ik de AbdUelro.p Gevraa ffd met half Maart een goed kunnende mtlkeu en bekend met ploegen en zaaien. In persoon aan te melden by de Wed. J. VENTE, Zevenhslzen, op het Dorp. gevraagd, P. G., liefst klein gezin, bjj D. VAN WIJNGAARDEN te Onderkerk a/d IJsel. Door huweiyk der tegenwoordige ge vraagd een goed kunnende melken, en een gehuwd DAGL00NER, huis beschikbaar. Zich te vervoeren btf C, W. VAN ERK te B«rk6«W6W$e. e.p. AS'e.erd=e mïddelèe- hïelpee .Teen ik «auijonouu, »--- -uïlniiflr StDcta Paulo aan te wenden en zie, n besloot ik de AbdU.lro.p Kloo'ter Stoet't rh m(|o 001ge bet gebruik v.n een fle««b wm «o Joan ,,„dMr d.t ik m met gerustheid toigisg dst de ABD'JS>R°°P U1,s'erooie bestelling heb opgege»en, die ik reeds durf auinbevelen en by u een gruu ontvangen heb. ZEILEMAKER, Drogist, Rijswijk by Den Hug. aHsiiiair**» bekomt, die het dochtertje van f UT AM I dat gij dezelfde soort Ab^U"i*6*F a... alleen zeueot LET Ui den Heer ZEILEMAKER 8ebJ"lk, flMC£ waarop de handteekening en is kenbaar aan een re.den band die andere is van den Generaal Agent L. I. AK ELn., namaak en geneest neeltl AA|I klooster Ssncta Pstilo is een per»lt™d middej ™r jj0|J°Ml0°0^Lssrdel|k onschadelijkrij versterkt dheid, ssthms, keelpdn, heescbbeld, don bsrdnekkigsten borst- en longssndoonmgen, kink- en siymhoest, bronchitis, influenza en aim en vel der bij G. vsn der WOUDEN te Uikiriihk: G. S. ROSS /e Oud-Alulas; J. L. VLOT ta Oud-Alblas; W vak REES to BusxlNsoRAAr, J. SCHUTTE U Molihaarsoraaf: G VAN ZESSEN tO VüILlNDAM T. TERLOUW to Gohdriaan: J. VAN DIJL te l Iinssn-Niiuwkmbx j ZONNEVELD—1 't™ le Hoornaar; C. BROUWEH te II 'NNRkkRR G. BOUWMEESTER te Tisnhovsn; P. G. J. dn JONG t s Amijd»; G. COLJE te Lopii; G. v. n. HOK te CAilAtrw Jn. DSN OUDSTEN te Groot-Arunrs T. MOLENAAR te Lixnoin; R, VERMEULEN te Lai ionRai; K, VAN DAM te B.noaM.aCRT; J. VU1JK te Knmfi* a/6 UW, r VAN WIJK te Oudiwatir. Firms WOLFF A Co. te Gouda; H v^i. DOOL te Sundmbbt, Boveneinde W G VAN STEENIS te Noordsloos; FRANS VAN DAM teGomlRAk; j DE KLUIVER te Oitolan»; A.VAN WALSUM Pi-, OuDSRXNRS A/nIJ., w DONEER, Khimfsh a/d Lm; c/cVAN GENNEP te Moord, sent; H poT te Snrv-I■rNSSNl-.ND Mej KORTEWEG te Alrlanomda*; F AMSING te Alrlansmdam; HILGKMAN te Sirmnmm; G SPELT te Nurwfoort; F. J. BATS te Stolwui; Jp' a/d Uw; l ELSKNAAflf Drogid t. SumeKer; OT I VAN DAM, te Haantrkrt; g'dÈN HOED te BkRwnfouok-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 2