1906. N°. 2721 Woensdag 30 Mei. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. BÜITKBLAND. BIN N BNL AND. Uitgave van S. Sc W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. De installatie op 8 Aug. a. sbesta verschillende tenten a. s. Daamen te Tilburg werd als m datgene te doen ten >gen die de door het voor- t reeds begin Harder Hedel I z ij n ionale r j-1- te Doi ver-* iten, ngevoerd 6 f 15 E door E. Erkel te SCHOONHOVENSGHÏ COURANT. geeft door Amsterdam; poffertjeskraam Rotterdamt en een tent Wilnis. 'Auiinerutol, 28 Mei. hut gen riana, den lil elke kaart ,i of5cent; van een goedgekeurd, en uitgegeve; slot van f 7P. De begrootiog voor 1906 en uitgaaf vastgesteld op de omslag wordt bepaald c Nadat nog f werden 1 gedaan en m f 1416,76 zoo een batig rangeeren het bö’el „Schó van de wagens wagen waren vjjl zeten, --*• zich bi no. 392, donkerbruine 8. no. 10691, vos-hit, 5387, roodschimmel Bg den heer I. eene ver- auJen van den eenige volgende was beraadslaging bg de verdaagd. igang van 1 Juni a. s. ikantoor te Kraliogsche Veer aan het Duitsche en Belgische Wat Duitschland aangaat be- aansluiting dezelfde plaatsen als in den telefoongids »en a/d Lek zgn vermeld (f 0,60, i per gesprek van 3 minuten). strekt ze Monnikendam 1.45 uur één van igswege verklaarde de Minister ich, als lid van den Ministerraad, ,a omtrent ontbinding der Duma, 28 Mei. Door Burg. Weth. is aan den heer J. P(jl D.Pz. ier, bg onderhandsche aanbesteding op gedragen de begraafplaats en daarmede m verband staandyrerken op te hoogen voor e<^°Daor heijptaur van bet fanfarekorps op: 1. no. 3564, scnimmelmerne, i. »»ao, een paard3. no. 8709, rrie, 2jaar; 4. no. 7802, bruine 5. no. 6919, donkerbruine 6. no. 7529, bruine merrie, 5 jaar; ruin hit; ^.jiog te i het hoofd loor dokter voor Vermole J. V1S5 °foed werk) u.-hoort L Nu was steld, dit .De werkgever is in hc plicht al datgene te doen wat naar den aard der arbeii door de billijkheid, K'-‘ 1 wordt aaugeduid.” door twee leden der Commissie van Ra] teurs aanbevolen en door een dier led. den Mini 31 tegen 28 stemmen verworpen. Alsnu volgde de aanneming van bet regee- rings-artikel met 47 trgen 12 stemmen. Nadat ten slotte eenamendement—Tak op artikel 1638 ia (getuigschrift van den werkman) verworpen was en dit artikel met goedgekeurd, werd de 5e afdeeling tot nader op Adri slag op c Beklaagde Het O. Il 5 dagen hechti Het k 'veroordeelde water, bekl. behoorlgk plaatsbewijs in een trein bevinden, tot f 5 boete, subs. 3 dagen hechtenis. Aan de universiteit te Utrecht is bevorderd tot doctor in de rechtswoten- schap, op stellingen, de heer E. F. R. A. Nierstrasz, geboren te Gorinchem. Den len Juni a. s. zal het 25 jaren geleden zjjo, dat de Rgksnormaalschool te Gorinchem werd opgencbt. terwgl den len Juli d. a. v. de heer J. M. Elshout te Gorinchem z(jn 25 jarig jubileum als direc teur dier school hoopt te gedenken. Te Bolnes is op Hemelvaartsdag in het binnenbosch van het landgoed Ten Donck een kampdag gehouden van het Leger des Heils, onder leiding van den commardant Th. Estill. Het bezoek was vrij talrijk en zou waarschgnlgk grooter geweest zijn, als het in den namiddag niet zoo gestortregend had vl zou worden Dictator zou optreden. zweerde Eogelscb-Russische >eft de liritsctae Minister in het Lagerhuis ten stelligste t deze niet bestaat. Al is de ide lalden in den lend, dat geschillen len, toch inkomst. _iiis, heeft gerbuis een igen in uit bet volgend Sturkenboom te Jutfaas. D. vaarspinken, kalverenboek van de landsch Rundveestamboek”; aan; stuks. Uitgeloofd 2 prijzen van f prijzen werd behaald Polsbroek. Zaterdi ts van de door goed werkgever in geljjke omstandigheden behoort te doen en na te laten. is door den beer Lohman voorge- artikel aldus te lezen: »-•**•***•*•- in het algemeen i 2__j en na te lal J idsovereenkomst, het gebruik of de wet igeduid.” Dit amendement werd leden der Commissie van Rappor- tanbevolen en door een dier leden en lister bestreden en ten slotte met &EMEI6D MIEU WK. Mejuffrouw Ma. Timmermans te Druten beeft 24 Mei j.l,, nog volmaakt gezond, haar 103den verjaardag gevierd. Blijkens de opgave van het Centraalbureau voor de statistiek, opgeuomen in de „St.Ct.” no. 177, bedroeg op 1 Januari j.l. de bevolking der provincie Gelderland in bet geheel 309 629 m. en 392.849 vr., te zamen 612.478 zielen, waarvan te Aalten 8270, Ammtrzoden 2343; Aogerlo 2186; Apeldoorn 31.786; Appel tere 3970; Arnhem 61.515; Balgoy 491; Barneveld 8756; Biteuburg 575; Beesd 2411; Hummel 5726; Bergh 4944; Bergharen 1529, Beuoingen 2484; Beusicnem 1674; Borculo 4317; Brukel 1588, Brummen 7382; Buren 1981; Buurmalsen 1857; Culemborg 8527; - Dol 2323, - Didam 4499; - Dinxperlo 2888; Dode waard 2014; Doesourg 4391Doetichem Ambt-) 5303; Doetichem (Stad-) 4175; Doornspijk 3551 Doorwerlb 481, Dreumel 2253; Dnel 3435; Druten 4792; Duiven 3185; Eenteld 2594; Ede 17.466; Eioergen 5373; Elourg 2721; Eist 6824; Epe 8765; Ermeloo 8431Est en Opjjnen 1103; Ewgk 2302; - Gameren 2033; - Geldermalaen 3427; Gendnngea 7380; Gent 2870; Gorsael 5284; Groenloo 2837Groeabsek 6396Haafte 2473 ag j.l. had de trekking plaats van de 19de groote verloting, gehou den door de afdeeling „Gouda” van „de Holl. Maatschappij van Landbouw”. Verkocht waren 11332 loten. De hoofdprijzen vielen Utrechtsch wagentje en 7 jaar; 2. no. 4956, een dinkerbr. merrie, 2 jaar. merrie, 2 jaai merrie, 2 ji 2 jaar; 7. 4jarig hit; 9. no. f” 10. no. 2122, bruine merrie, 1 jaar. In de op Vrijdag j.l. gehouden zitting der arr. rechtbank te Dordrecht zgn o. a. veroordeeld W. R. te Bergambacht, onbruikbaar making anders goed, f8 of een week tuchtschool. J. v. H. te Meerkerk, diefstal, f25 of 12 dagen. W. S. V. te Gorinchem, idem, 14 dagen. Voorts werden o. a. behandeld de vol gende zaken: De 40 jarige Johanna de P., huisvrouw van J. R., wonende te Alblasserdam, had op 19 April jl. aldaar gebedeld. Eisch 2 dagen hechtenis. Over het al of niet gebruik maken van een erf der wed. H. v. d. Graaf te Papen- drecht, in den vroegen morgen van 18 April jl., ontstond eene woordenwisseling tusschen die weduwe en Gerrit V., veehouder aldaar, bg welke gelegenheid V. haar met een knuppel een slag op den rechterarm had toegebracht en hare, op hut geroep te hulp snellende dochter Adriana, met denzelfden knuppel een slag op den linkerarm gaf. ontkende een en ander. M. requireerde f 5,— boete, subs, tenis. antongerecht te Utrecht J. B.' de K., wonende te Oude- ter zake van het zich zonder den heer J. C. Geada, 28 Mei. Woensdagavond had een vergadering plaats ter constitueering van de niéuwe vereeniging, opgericht door 1 heeren doctoren, naar aanleiding van het bekende conflict tusschen de Goudsche coöperatieve vereeniging voor genees-, heel- en verloskundige hulp en de aan dit fonds verbonden doctoren. De vergadering, die goed was bezocht, werd gepresideerd door Dr. P. J. A. Levedag. Alvorens werd overgegaan tot het be handelen van het concept-reglement, werd uit de 200 leden, die het nieuwe ziekenfonds thans telt, oen bestuur gekozen, ’t welk bestaat uit 4 leden, 2 doktoren en 2 apothekers. Uit de leden werden gekozen de heeren: D. Hordgk, E. J. Nflkamp, E. J. Vonk en A. IJaselstJjn; uit de doctoren de heeren: Dr. J. H. Bakker Niemeger en Dr. B. G. J. Evers en uit de apothekers de heeren J. C. Hartman en A. H. Teepe. Dit bestuur moet nog worden aangevuld met een onpartijdig voorzitter, die moet worden benoemd door de vier uit de leden gekozen bestuursleden, welke voorzitter bg staking der stemmen de beslissende stem heeft. Bg de behandeling irwjjk 7316; Hattem 8471; 1804; -- Beerde 6202; Heerewaarden 976; Hemmen 186; Hengeloo 3740; Herwen en Aerdt 4636; Herwgaen 1829; Beteren 3302; Heumen 1608; Hoeve laken 1056; Horssen 811; Huissen 1 4770; Hummeloo 3034; Hurwenen 618; IJzendoorn 572; Kerkwgk 1043; Kesteren 3393; Laren 3978; Lichten voorde 4642; Lienden 4379; Lochem 4404; - Maurik 4067; MiUingen 3173; Nederhemert 978; Neede 3823; Ngkerk 8370; - Nijmegen 50.684; - Oldebroek 6164; Ophemert 1258; O verasselt!881; Pannerden 1161; PoedeEogen 1056; Putten 6025; Renkem 8985; Rheden 17 544; Rossmn 1356; Rozendaal 449; Ruurloo 2845; Scherpenzeel 1395; Steenderen 3292; Tiel 11 153; Ubbergen 4211; - Valburg 5785; Varik 1190; Voorst 10 481; Vorden 3180; Vuren 1540; Waarden burar 1360; Wadenojjen 1668; Wageningen 9573; Wamel 5247 Warnsveld 3102; Wehl 2433; Wester- voort 1744; Wijcben 4257; Winterswijk 12.505; - Wisch 7969; Zalt-Bommel 4241; Zelbem 44)24; Zevenaar4631 Zoelen 2293; Zuilichem 971; Zulphen 18 608. Blijkens de opgïven van het Centraal Bureau voor de Statistiek, opge nomen in de „St-Ct.”, no. 119, bedroeg op 1 Januari j.l. de bevolking der provincie Overjjsel in het geheel 185.551 m. en 179.156 vr., te zamen 364.707 .zielen, waar van te Almeloo (Ambt 9326; Almeloo (Stad-) 10 264; Avereest 7286; Bath men 1514; Blankenham 593; - Blokzijl 1464;- Borne 5634; - Dalfsen 5430; - Delden (Ambt 29.6; Delden (Stad) 2096;— Denekamp 4058; Deventer 27.617; Diepenheim 1545; Diepenveen 4479; Enschedé 30 588; Genemuiden 3002; Giethoorn 2144; Goor 3082; Grafhorst 641; Gramsbergen 3534; Haaksbergen 5279; Ham (den) 4617Hardenberg (Ambt 9061; - Hardenberg(Stad 1770; - Hasselt 1394; - Heino 2148; Hellendoorn 8119; Hengeloo 18 165; Holten 2913; IJselmuiden 2499; Kampen 20.017; Kamperveen 623; Kuinre 787; Lonneker 15 475; Losser 8820; Markeloo 4166; —yNieuw- leuseu 2818; Oldenmarkt 1659; Olden- zaal 6358; - Olst 4753; Ommen (Ambt-) 4230; Ommen (Stad-) 1751; Ootmarsum 1318; - Raalte 6137; Rassen 5911; Staphorst 5739; Steenwjjk 5945; - Steen- wgkerwold 6085; Tubbergen 6428; Vollenhove (Ambt-) 2359; Volienhove (S'ad-) 1652; Vriezenveen 48Ï0; Wanne* perveen 1414; Weersloo 4498; Wierden 6998; - Wflhe 4156; - Wilsum 658; - Zalk-en-Veecaten 976; Zwartsluis 3617 Zwolle 31817; Zwollerkerspel 6400. Het meisje uit de Kogelvanger* straat te Rotterdam, dat leed aan pokken en verpleegd werd in de barakken op Hoogenoord, is hersteld ontslagen. Ook in de woning van den sleepbootkapitein in de Eendrachtstraat aldaar, is deze ziekte ge weken. De pokkenlqderes te Giekerk is door den haar behandelenden arts, den heer L. W. Kglstra te Osnkerk, verklaard volkomen te zgn genezen. De beide andere huisgenooten z(ju niet door der ziekte aange tast geworden en daar zich ook geene andere gevallen hebben voorgedaan, kan men, althans wat onze omgeving betreft, de ziekte voor geweken beschouwen. Zeer waarschijnlijk zullen uit Groningen deskundigen overkomen, die de noodige maatregelen denken te treffen, waardoor volkomen ontsmetting wordt gewaarborgd. In de vorige week geraakte bij het rangeeren der Oosterstoomtram voor :hoonoord” te Oosterbeek een aan het rollen. Ia dezen jf dames en een heer ge- terwijl ook de conducteur De Graaf linnen bevond. In steeds sneller vaart ging de wagen de hoogte af in de richting van Arnhem. Voorbij de Weverstraat sprong een der dames en de heer uit den wagen. Zjj liepen daarbij eenige verwondingen op, die in hotel „Schoonoord” verbonden werden. Inmiddels deed de conducteur herhaalde pogingen om de rem in werking te stellen, doch de beide remmen op het voor- en achterbalcon weigerden haar dienst. De overige dames liepen gillend van angst heen en weer. Zoo ging de wagen in steeds sneller vaart de groote hoogte bij den Schelmschen weg af. Wat te voorzien was, gebeurde. Bg den overgang van den weg geraakte de wagen uit het spoor en kwam met groote vaart tegen eenige hoornen aan, waardoor het voorste gedeelte, de eérste klasse coupé, totaal vernield werd. Ook de boomen werden zwaar beschadigd. De wagen slingerde daarop weer naar den anderen kant der rails. Welk een vaart de wagen had kan hieruit blijken, dat hg nog 100 meter door het mulle zand voortschoot. Vlak voor Mariöndal stond de wagen pas stil. Tijdens de botsing bg den boom be kwam de conducteur, nog altijd doende om de rem in werking te stellen, zeer ernstige wonden aan het hoofd en de rechterhand. Hjj werd door dokter Busch Adriani te Oosterbeek verbonden. De dames, die in de tweede klasse coupé waren, kwamen er be- trekkelgk goed af. Slechts een der dames bekwam een lichte hoofdwonde. De ver nielde wagen versperde den weg, zoodat de reizigers moesten overstappen. Het is gebleken dat de ketting der rem van den wagen was verdwenen. Daarnaar wordt gezocht. „De Vic”, het bekende Amster* damsche café chantant in de Nes, waar de zangers Solser, Chrétienni. Ter Hall, e. a. naam hebben gemaakt en Solser met Abra ham De Winter de vermaarde revue gespeeld heeft, zal, naar „De Tel.” meldt, met Novem ber aanstaande voorgoed tot de geschiedenis behooren. Paerei, de tegenwoordige eigenaar, heeft „De Vic” verkocht aan den heer Wes sels, die het gebouw en de nevengebouwen met den grond gelijk laat maken, om er een groot gebouw te doen optrekken bestemd voor tabakshandel, tabakskantoren en de ■igarenfabricage. Zoo wordt de Nea meer en meer de Tabaksatrut. Bg de behandeling van het reglement werd bepaald, dat de helft van het bestuur om de twee jaar aftreedt, terwijl de af tredenden niet terstond herkiesbaar zijn. De apothekers worden per recept door de vereeniging betaald, terwijl bg geboorten aan de leden f 3 wordt uitgekeerd. Het reglement werd ten slotte in zyn geheel aangenomen en is het nieuwe zieken fonds hiermede definitief opgericht. Op Hemelvaartsdag werd alhier ge houden de algemeene vergadering van den Zuid-Hollandsctien kolf bond. De vergadering droeg een huishoudelijk karakter. De heer M. J. Vincent uit Schiedam presideerde. Dd rekening des pehningmeesters wees een tekort aan van f 1,16. Te Goes, welks kolf- vereeniging ook bg den Zuid Hollandschen bond is aangesloten, zal de volgende ver gadering en wedstrgd plaats hebben. De uitslag is als volgt De korpsprgs werd behaald door de kolf- club Schiedam met 262 punten. Personeels wedstrgd1ste prgs H. J. Molhoek, te Goes, 114 p.2de prgs J. Schin kel, te Gouda, 113 p.31e prijs A de Raadt, te Gouda, lil P-; 4de prijs B. Beszelzen, te Gouda, 109 p.51e prgs P. de Boer, te Gouda, 105 p. T waal venprijs: F. O. C. den Hollander, te Goes. Prgs voor het hoogste aantal punten in de 1 eerste twee genes Job. Molhoek, te Rotterdam, met 81 punten. •AiblBMerdana en 1 albif Overwicht. De Rwsslaclie Regeering laat nog steeds op antwoord wachten. Wel is het adres van antwoord thans door den voorzitter der Duma aan den Hof-Minister overhandigd, die het den Czaar moet ter hand stellen, maar de Regeering ucch de Czaar hebben zich uitgelaten over den inhoud van bet adres Toch geeft een mededeeiing van het officieuse Petersburgscbe Telegraaf Agent- •chap al eenigszins de inzichten der Regeering te kennen. Daarin wordt gewezen op bet feit dat lang niet het geheele Russische 1 volk de volledige politieke amnestie wenscht, omdat de politieke moorden voortduren. Voor en na meldt „de Telegraaf” uit de provincie berichten van moorden of moord aanslagen tegen ambtenaren. „De Regeering,” zoo wordt verdrt■^fzegd, „kan niet afzien van het gerechtelgk ver volgen van de bommenwerpers en evenmin menschen, die misdaden begaan hebben en nog begaan, vrqstellen van straf.” Deze verklaring, waar feitel^k niet veel tegen in te brengen is, stemt vrjjwel overeen met wat Graaf Witte in den Rgksraad gezegd heefi. Intusscben heeft deze mededeeiing bg de meerderheid der Duma en b(j een groot deel der bevolking groot misnoegen en felle verbittering gewekt. Maar de Duma zal, ondanks alles, zich wel houden aan haar tot hiertoe gevolgde taktiek en de verklaring der reguering ijskoud opnemen en het niet tot een conflict met haar laten komen. Van regeerin) Schwanebac de praatjes voor grooten onzin. Thans loopen er weer geruchten over af treden van Ministers. Mot name/wordt ge noemd Minister Goremykin, de „Premier”, die opgevolgd zou worden door Trepoif, die dan ais Dictator Omtrent de be< overeenkomst bei Edward Grey ii verzekerd, dat verhouding tusschen beide laatüten tgd zoo uitnemend, dat ges steeds in der minne beslecht wordet bestaat er volstrekt geenerlei overeen Evenals onlangs in het Lagerhui*1 de regeering nu ook in het Hoogf vermindering van krggstoerustiufc. zicht gesteld, waarmede reeds in h< jaar een begin wordt gemaakt. Chamberlain beeft ter eere van zyn „miskenden” vriend Lord Milner een groot feestmaal gegeven te Londen. „Hut doel van dit feest is,” zoo zeide bg, „om te protesteeren tegen de verkeerde voorstelling van een tjjdelgke meerderheid, die een groot dienaar des Rgks onrecht aandeed.” Na de DHitache burgemeesters zgn nu een aantal Duitsche hoofdredacteurs van de groote Duitsche bladen tot een bezoek aan Engeland uitgenoodigd, hetwelk 9 dagen zal duren. In den Duitschen Rgksdag sprak de Staatssecretaris Von Tschirsky, die tot Minister van Buitenlandsche Zaken is be noemd, over de verbeterde verhouding tusschen Engeland en Duitschland. Onder luide toejuichingen deelde hg mede dat het misverstand, hetwelk tusschen beide landen bestond, uit den weg geruimd was. De bevalling der Duitsche Kroonprinses wordt in ’t begin van Juni verwacht. De Duitsche Rgkskanselier Vorst von Bülow is gisteren met zgn echtgenoot op het eiland Norderney aangekomen, waar hjj zjjn zomerverlof gaat doorbrengen. De groote Meorsciie dichter Henrik Ibsen, die, geijjk reeds in het vorig No. werd meegedeeld, te Christianizes overleden, zal den 31sten Mei op staatskosten worden be graven. De Regeering van Noorwegen zond een telegram van deelneming aan de weduwe, met de verzekering, dat heel het land treurt om het verlies van zgn grooten dichter. Ia Npauje zgn de huwelijksfeesten begon nen. Prinses Ena is met hare moeder in Spanje aangekomen en werd aan de grens te Irum door haren bruidegom verwelkomd. Koning Edward van Engeland had de aan staande Koningin uitgeleide gedaan aan het Victoria-station te Londen. Jammer voor het jonge paar, dat terstond na de huwelijksfeesten een ministriöele crisis in Spanje staat uit te breken. Gebeurt dit □iet, dan verwacht men een Kamerontbinding. De Itallaannche bladen verzekeren, dat het hoofd der oppositie, de oud-Mimster Giolitti, de opdracht tot het vormen van een nieuw Kabinet heeft ontvangen. Het wereld postcongres te Rome heeft hare zittingen beëindigd. Het voornaamste resultaat der beraad slagingen voor het groote publiek is de verhooging van de gewichtseenheid van een gewonen brief in het wereld-postverkeer. Een gewone brief, welke voor cent wordt verzonden, zal 20 in plaats van 15 gram mogen wegen, en voorts zal voor elke 10 gram meer niet c., maar slechts 71/s c. worden betaald. „TATKJi-UKNKBAAL. TWEEDE KAMER. Den volgenden dag werd de beraadslaging over artikel 1638u hervat. Dat artikel heeft betrekking op de zorg voor goede inrichting der lokalen en voor het onderhoud der ge reedschappen. Hierop was een a m e n d e- ment Aalberse, later gewjjzigd en ge splitst ingediend om de nagelaten betrekkingen van den arbeider rechtsvordering of schade vergoeding te geven. Daar de heer Lohman den vorigen dag dit artikel onnoodig genoemd had, werd het thans door den heer Drucker en den Minister verdedigd. Nadat ten slotte het amendementAalberse was aangenomen, werd bet ngeeringsartikel z. h. s. goedgekeurd. Orer het volgend artikel (1638?) ontstond weder strjjd. Dit artikel bepaalt, dat de werkgever in het algemeen verplicht is al datgene te doen en na te laten, wat een Bekroond werden de runderen van A. vau I „Excelsior” alhier, zgn b(j hoogste inschrg- Jaarsveld te Benschop, T. de Pater te Pols- ving de plaatsen gegund, op het feestterrein broek, Job. Lekkerkerker te Polsbroek, T. voor II Juli a. s., voor een draaimolen J. Lekkerkerker G.Czn. te Benschop en G. Vermelen, van Amsterdampoffertjeskraam C. J. Visser, van Rotterdambuffit M. Buink, ingeschreven in het tan Abbenbroek, en een tent voor bal gooien vereeniging .Het Neder- j 3. Zuidam, van ik”: «ano-evoerd 6 *AinmerMtol, B -ide Van het terrein voor het te houden concours _1 Q A..» - a__ wordt in ontvang f 1029,71, terwijl op f 2 per H.A. n«uai uu^ enkele zaken van minder be- I lang werden besproken en vastgesteld, werd de vergadering gesloten. Nieuwerkerk H/d Usel, 28 Mei. Op Vrgdag 18 M *i 1906 is vanwege de Nederl. Heide-Maatscb., boofdafd. „Zoetwatervis- scherg”, in het café „Stationskolii ihuis” van den heer Elberveld alhier, eene lezing ge houden over het onderwerp: „Wat kan I gedaan worden ter bevordering van de Zoetwatervisscherg J. A. Levedag. j De bijeenkomst had plaats onder leiding 3gaan tot het be- van den heer Brouwer, ambtenaar vau boven- pt-reglement, werd genoemde inaatsch., en had tengevolge dat -r -.- een nieuwe af(i H0nanij8Ctj0 ]j3ei” werd opgericht, waarvan allo 20 aanwezigen als lid toetraden. *Mleuwpoort, 28 Mui. Het bericht, betreffende de nieuwe regeling van den postdienst voor deze gemeente, voorkomende in de Schoonh. Courant van 20 Mei 1.1., vereischt verbetering en aanvulling: ’s Morgens 6 20 arriveert alhier een post bode van Schoonhoven en vertrekt terstond naar Goudriaan, vanwaar bg om 7.30 weder te Nieuwpoort terugkeert en naar Schoonhoven verirekt met de brieven enz. bestemd voor Schoonhoven en verdere plaatsen. De brieven enz. door dezen postbode medegebracht, worden te 7 30 uur te Nieuwpoort en verder te Lingerak besteld. ’s Namiddags 1.45 uur arrivoeren hier twee postboden: één van Goudriaan met de depêches uit Giesen-Ni^uwkerk, Molenaars graaf en Goudriaan voor Schoonhoven en Nieuwpoort en ééi uit Schoonhoven m^t de depêches voor Nieuwpoort en de zooeven genoemde plaatsen. Wat voor Nieuwpoort bestemd is, wordt afgeguven en overigens ruilen de boden hunne depêches. Alsnu heeft de tweede bestelling plaats. Te 5.15 uur des namiddags komt weer een postbode uit Schoonhoven alhier aan, het pakket voor Nieuwpoort af, gaal naar Goudriaan, arriveert vau daar weer om 6 30 uur te Nieuwpoort en neemt van hier de brieven enz. bestemd voor Schoonhoven en verdere plaatsen mede naar Schoonhoven. Na aankomst van den postbode te 5 15 heeft de derde bestelling plaats. Met deze regeling hebben we gewonnen, dat de brieven, die 's avonds vóór half zeven uur alhier ter post bezorgd worden, nog den zelfden avond uit Schoonhoven verzonden worden in de richting Gouda, terwgl bij de oude regeling de brieven, die na 2 uur des na middags alhier op de post gedaan werden, eerst den volgenden morgen van hier en dan te 12 30 uur uit Schoonhoven verzonden werden. Behalve dit is ook de Zondagsdienst voor dit hulpkantoor belangrgk verminderd. Neordeloos28 Mei. De rukeniogen en begrooiiagen van de pollers Botersloot en Noordzij, zoo als die iu de gehouden ver- gaderiugeu van ingelanden z(jn goedgekeurd en vastgesteld zgu als volgt Botersloot: rekening ontvangsten f1241,521/!, uitgavee 708,10, batig slot f583,411/!; omslag per H. A. f2,50; begroo- Bg Kon. besluit is aan D. Robbe- mond, op zgn daartoe gedaan verzoek, met ingang van 1 Juni e.k. eervol ontslag ver leend als notaris te Harmelen. Staatsblad no. 104 bevat het besluit van den 8sten Mei 1906, houdende aanvulling van het Koninkljjk besluit van 14 December 1895, tot uitvoering van onder scheidene bepaiirgen der Wet van 15 April 1891. Er wordt in bepaald, dat in gebruik big- ven of worden gesteld: postzegels van V», 1, 2, Vit, 3, 5, 71/!, 10, 121/!, 15, 171/1, 20, 22>/a, 25 en 50 cent, f 1, f 2,50, f 5 en f 10; postzegelboekjes; postbladen, voorzien van een zegelafdruk van 3, 5 of 121/» cent; briefomslagen met een zegelafdruk van 5 of 121/» een: enkele en dubbele briefkaarten, e voorzien vau een zegelafdruk van 21/» postbew(jsformulieren, voorzien zegelafdruk van 2'/s cent en andere noodige formulieren. H. M. de Koningin-Moeder heeft laten berichten dat ook zg de plechtige onthulling van Rembrandts borstbeeld in den «namiddag van Zaterdag 14 Juli a. s. te Leiden zal bgwonen. Naar men verneemt houdt het bezoek, dat de heer Lohman dezer dagen op het Loo gebracht heeft, verband met het voornemen, in de werkwgte der Tweede Kamer verandering te brengen. Nog verluidt, dat er sprake van zou zgn het Adres van Antwoord op de Troonrede af te schaT op 8 Aug. a. s-, bestaaude in het zetten der verschillende tenten en verdere benoodigd- heden, is bg onderhandsche aanbesteding omgedragen aan den heer C Kok Wz. alhier. De visschers op de zalmzegenvisscherg „De Snackert” alhier ontvingen Zaterdag j.l. van de directie te Amsterdam het ver- bïgdend bericht, dat de werktijd, die voor been 14 uren achtereen was met 7 uur vr(j, thans veranderd is in 12 uren werktijd en 9 uur vrg. Reeds geruimen tgd was hiervoor door de visschers gewerkt; ze zien dus hunne pogingen met gunstigen uitslag bekroond. Als een zeldzaamheid verdient vermel ding, dat bg den heer T. B. alhier èen kat 10 levende jongen ter wereld heeft gebracht. ‘Berkenwonde, 28 Mei. Door stem gerechtigde ingelanden is tot schout van den polder gekozen C. M. de Jong AJz. Bolnes, 28 Mei. Tot predikant bg de Geref. Gem. alhier is beroepen Ds. H. Mulder te Zaamslag. Brandw(|k, 28 Mei. Door plm. 80 in gezetenen werd een adres ondersteund, gericht aan het gemeente-bijstuur alhier, ter ver krijging van een telephoonkantoor. In de dezer dagen gehouden vergadering werd met algemeene stemmen besloten daarop goed gunstig te beschikken en pogingen in het werk te stellen om de aansluiting te ver kregen in het belang van haudel, welvaart en arbeidde kosten hiervoor benoodigd, werden ruimschoots toegestaan en de uit voering opgedragen aan Burgemeester en W ethouders. tiieaen<Ondokerk, 28 Mei. Ds. J. H. Jonker te Wormerveer heeft voor bet beroep tot predikant hg de Geref. Gem. alhier bedankt. Hekendorp, 28 Mei. Alhiur zgn door een karhond van den slager S. Dekker 14 jonge blaffers geworpen, voor honden- 1 liefhebbers een kgkje waard. Het mag zeker wel een zeldzaamheid genoemd worden. Jaarsveld, 28 Mei. Op voorstel van ^’2 L.::r V C. van Eeten besloot de ge meenteraad alle inwonende zoons, die als 1 zoodanig voorkomen op de laatst van kracht geworden kiezerslijst, aan te slaan in den hoofdel(jken omshg. “krimpen a/d IJsel, 28 Mei. Door het bestuur der bijzondere school alhier is tot hoofd benoemd de heer C. Swgnenburg, van Westmaas. •Meerkerk, 28 Mei. Van der Ham werd Vrgdag j 1. gadermg gehouden van ingelande polder „Blommendaal”. De rekening over 1905 werd J. Er was ontvanger ren f 1337,421/». Alzor 79,33i/i. te brei er spri i van Antwoord iffen. Met i n 1 is het telephoonl aangesloten telefoonnet, treft deze en prgzen achter Krimpt f 0,90 of 1,20 r r. Voor België strekt ze zich uit tot de plaatsen achter Monnikendam vermeld, tegen f 1,45 per enkelvoudig gesprek. •—Op Maandag den llden Juni 1906, des voormiddags ten 9 ure, zal door Dijk graaf en Hoogheemraden worden gevoerd de St. Odolphi schouw over de Lek-, Merwede- en IJseidgken, aan vangende te Schoonhoven. Bljjkens een bericht in de „lm- parcial”, van Madrid, is Dr. Kuyper, door den minister van buitenlandsche zaken geleid en vergezeld van onzen gezant, Jnr. Testa, ter audiëntie toegelaten bij den koning van Spanje en bij de koningin-weduwe. De Standaard verneemt, dat Dr. Kuyper, die, na Madrid, Andalusië be zocht, ueze week naar Lissabon zou ver trekken, en in de eerste helft van Juni in het vaderland hoopt terug te zgo. —Te Assen en Hoogeveen afdeelingen geslicht van de laternatii Vereeniging Vrede-Tentoonstelliug. De te Rotterdam gehouden alge meene vergadering van aandeelhouders in de Naaml. Vennootschap „Zuid Holiandsche Loodwit fabriek”, heeft de belans en winst en verliesrekening over 1905 goedgekeurd en het bestuur voor het gehouden beheer gedéchargeerd Besloten werd, het nc-tto winstsaldo, bedrage van f 17.639,66 voor afschrgvin) te gebruiken. De heer Leo commissaris herkozen. Vr|jdag-middag is het stoffelijk overschot van den heer A. R. van Beekum Maurisse, in leven burgemeester der gemeente Naaldwijk en schoolopziener in het arron dissement Maassluis onder veel belangstelling ter aarde besteld. De leden van den ge meenteraad, twee leden der Provinciale Staten, de burgemeesters uit de naburige gemeenten, de inspecteur van het L. O. in de 2e inspectie, de heer J. C. Fabius, benevens vele onderwijzers waren in den stoet. Aan de groeve werd het woord gevoerd door Ds. Pjjnacker Hordgk te Nijmegen, Ds. Troost te Naaldwijk en den beer Biemond te Maassluis, die den overledene schetsten als vriend en als menseb. De heer Fabius wees op zgn verdiensten als ambtenaar en burge meester, terwgl de heer S. van Poelje, hoofd der school te Naaldwijk, namens de onder wijzers uit het arrondissement hulde bracht aan den afgestorvene De beer Guislaja te Maassluis dankte namens de familie voor de eer, den overledene bewezen. •—Maandag 21 Meijl. had te Benschop vanwege de afdeeling „IJselstein” van „het Genootschap voor Landbouw en Kruidkunde” in de provincie Utrecht eene keuring plaats van vrouwelijk fokvee (runderen). De uit slag was als volgt: A. melkgevend vee, beneden den leeftijd van 3 jaren; uitgeloofd 3 prgzen van f 20. Aangevoerd 10 stuks. Bekroond de runderen van wed. G. van der Heeden en G. van der Heeden te Pols broek en Th. Straver te Saelrewaard. B. melkgevend vee, ouder dau 3 en jonger 1 dan 4 jaren; uitgeloofd 2 prjjzen van f 20. Aangevoerd 1 rund van C. Verbree te Benschop, dat werd bekroond. C. melkgevend vee van 4 jaren en daar boven; aangevoerd 14 stuks. Uitgeloofd 5 prjjzen van f 15. VOORBEBEIDEM) MILITAIR ONDERHKJHF. lilgkens do jongste aflevering van bet „Recueil Militair” heeft de Minister van Oorlog bepaald, dat voortaan het Voorbe reidend Militair Onderricht, hetwelk in de laatste jaren gegeven werd van a&nvang November tot einde Februari, zal plaats vinden van begin October tot einde Januari en dat de aanmelding tot deelneming aan dat onderricht voortaan moet geschieden vóór 1 Juni, doch mot betoog op den korten nog beschikbaren tg-1 in het jaar 1906 bg uitzondering kan plaats bobben tot en met 15 Juni e. k. Wg brengen hierbg in hu:.aaering, dat het voorbereidend militair onderricht o. a. len doel heeft, aan toekomstige militieplich- tigen de gelegenheid te verschaffen, om de geschiktheid te verwerven tot het voldoen aan de eischen van militaire bekwaamheid en zooveel mogelgk ook aan die van licha melijke geoefendheid, bedoeld bij art. 104 Militiewet 1901. De loteiingen, die aan eerst- of laatst bedoelde eischen voldoen, worden, voor zoover zg daartoe geschikt bevonden zgn en dit met de belangen van dep dienst is overeen te brengen, ingelijfd bjj het korps en geplaatst in het garnizoen hunner keuze, terwijl voor inlijving tot korte oefening (z.g. viermaander) iu de eerste plaats in aanmerking genomen worden de loteiingen, die zoowel aan de eischen van militaire bekwaamheid als aan die van lichamelijke geoefendheid voldoen. De hier bedotdde oefeningen hebben plaats gedurende ten minste 4 uren per week en naar een programma, loopende over twee achter eenvolgende wintertgdperken. Het spreekt van zelf, dat men de kans, om bg het examen het gewenschte getuig schrift te behalen, belangrgk vergroot door het onderricht gedurende meer dan twee wintertgdperken bg te wonen, waartoe de gelegenheid bestaat, omdat men reeds op 16 jarigen leeftijd tot het onderricht kan worden toegelaten. Het examen ter verkrijging van een ge tuigschrift moet telken jtre vóór 20 Januari afgeloopen zgn en vangt in verband daar mede op meerdere plaatsen reeds in het begin van die maand aan. Het gevolg daar van was, dat tot nu toe zg, die aan het examen deelnamen, in Liet laatste winter- tgdperk slechts gedurende 2 maanden werden geoefend. Ia dit euvel is du door den Minister van Oorlog voorzien, c bereidend militair onderricht October te doan aanvangen. De aanmelding geschiedt bg den Com- mandeerende Officier der Infanterie of der Vesting-Artillene in plaatsen waar genoemde wapens garnizoen houden; in alle andere plaatsen bg den Burgemeester der gemeente. Wg herhalen, dat de aanmelding in 1906 vóór 15 Juni e.k. moet plaats vinden. ting van inkomsten en uitgaven f1193,001/!. Noordzij rekening ontvangsten f2305,841/», uitgaven f 1912,96, batig slot f392,88>/s; omslag per H.A. f3, begrootiog van inkomsten en uitgaven f2313.161/».. Tot heemraad van den polder Noordzij is als zoodanig herkozen de hear B. van MugL wjjk en voor Bitersloot de heer B. Slob, beiden met algemeens stemmen. Ottoland, 28 Mei.. Op den 22. dezer had hier de jaarTjjksche verhuring plaats van de zoogenaamde gemeenlandskamp, welke op bracht f 7Ö, zijnde f 21 meer dan het vorige jaar. Viauen, 28 Mei. Auto Omnibusdienst. In de vergadering, die werd gehouden in het Hö’.el „Hartman” alhier, uitgesebreven door du heereo Bennik, Hartman en Wigrnan, was de opkomst gering. De heer BÏennik opende de vergadering en lichtte de reden dezer oproeping nader toe. Het doel was om betere verbinding te verkrijgen tusschen Vlanen, Utrecht en Gorinchem en wel door een auto-omnibusdienst. Staande de vergadering werd ongeveer reeds de helft van het bedrag in aandeelen geplaatst. Dus naar alle waar schijnlijkheid zal deze verbinding tot stand komen. •Waarder, 28 Mei. Het inwendige van de Ned. Herv. Kerk is door de goede zorg van heeren kerkvoogden belangrgk verfraaid. Werd voor eenigen tgd de kerk van nieuwe kronen en lampen voorzien, deze week zgn de oude stoelen door nieuwe vervangen, wat niet weinig tot hare versiering verstrekt. Woensdag j.l. is de gemeentepomp, waar de dorpelingen zoo lang naar verlangd hebben, voor het publiek gebruik opengesteld. Het water wat zij oplevert is door een des kundige onderzocht en goedgekeurd. Wlllige-Laugerak28 Mei. De heer Jac. Vermeulen zal 22 Juli a. s. 50 jaar lid van den Raad dezer gemeente zgn geweest.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1