Woensdag 13 Juni. N°. 2725. en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. OfficiBölB KBnnisEBVingBB. Nieuv^- 1906 Collecte gewapenden dienst. B1KBBSLABD. BD1TBBLABD. Ovendcht. Kamer van Koophandel en Fabrieken. AANGIFTE Leerlingen Schnnl 3e snuit SCHOONHOVENSGHB tOLHANT S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, UlTGEVE RS. I geven, worden slechts 2-maal «en. 1 31 Mei» )ud 18 j. en S. binnenkort eren, oud 31 j. idani ling mte oud 80 j. en gen, ten H. in o. ,«n I De& Arbeidscontract weder bet Ud 2d. 6 Mei—5 Juni, n A. Wemmers werd de contract van het inenten ’“-«'’•'gn tegen u«if negen. hoopt 29 len gereed te Mei. d. van G. de Gemeente Scheenheven. igen i ngaverjt.. lieven. Wel dagen tol eigenen, een ge' te hebt gehoorde werkelgk rgen. lie over het adres wordt met id tot kanton tm, burge- bestaan, ook ing tegen o. ■"““ster te vereeni trekkingen na, il men zien, di a onvereenigbaar zulks niet hel -.-I zflne 1 Was die zou men hel Drievc in naam De Koi —5 Juni. la, d. van P. politie druk in de weer omtrent den moordaan- i ui» «uiira go te achten voor i urgemeester bouwonder- sgeerte, Ikunde, van de jshoofd- - van het Nieuws van den Dag, te im. I een roorden Iks wen- revu.v... De Sa schen), Nap, oud 48 j., n J. H. Otto, 81 j., weduw- esten, oud 70 i., M. Verburg, A. Mak. - J. genoot van C. ud 78 j., echt- 3o. Het dat later trokken. 4o. Het amendement Van den Bergh (Helder), om het verzoek van den man niet toe te staan, dan na verhoor van vrouw en werkgever beiden, werd na door den voorsteller eenigszins gewijzigd te zjjn door de regeering overgenomen. Toen werd het gewgzigd regeeringsartikel met 35 tegen 33 stemmen.... verworpen. Na goedkeuring der beide volgende arti kelen, kwam artikel 1639p (schadeloosstelling b(j het doen eindigen van de dienstbetrek king zonder opzegging of zonder dringende reden) aan de orde. Hierop was dan door Van Doorn een amendement geen schadeloosstelling te partijen in der minne het iden hebben. Dit amendement igsartikel werden toen z. b. z. 5 Juni. Wallaard en d. van H. van laas, z. van G. g, oud 3 j. 1-31 Mei. a, d. van A. Adriaanlje gendijk en A. Verhagen en n 1—«1 Mei. van G. van Platina, d. van »b Adrianna, mtonie, z. van usLaurentius en A. Boere. j. en J.M. I Mei. d. van A. J. J. essen. Alida in J. C. Zuidam. oud 28 j. en oud 24 j. en j. (won. te been.) A. Arke,/) en G j, oud 2 m. ii—2 Juni. an W. Romein truida Neellje, J. M. van der louwer en C. J. Mei. V. Kara en M. •ooi, oud Ij.— scheiden echt- fan 1-31 Mei. van G. Vonk ud 31 j, (won. oud 30 j. ren, oud 71 j., G. M. de f, oud 12 j. Prijs der AdvertentiënVan 1 tot 5 regels ƒ0,50. Iedere regel meer, ƒ0,10. Groote letters naar plaatsruimte Inzending franco uiterlijk tot Dinsdags- en tot Vrijdags-namiddags 4 uren. i Alle binnenlandsche Advertentiën, voor 3-maal plaatsing opge- I geven, worden slechts 2-maal in rekening gebracht. Hei. A. den Boer i M. Stam en z. van H. v. Arie Tennis, Verhoef. n C. Kortland, an, oud 65 j., a van A. den oud 25 j. en - W. H. van *ouwer,oud26j. arden, oud 81 j., E. Kraaije- Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden ƒ0,75. Franco per post door het geheelerijk ƒ0,90. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. regeering te voeren op worden |n, b.v. schilt pauze kwam de motie (in verband met den begrootings-arbeid ingediend) aan de orde, onderteekend door de aanvoerders der verschillende partijen, de heerefi Goe man Boz^esius (Üoie-liberalen), Drucker (vrijzinnig democraten) Heemskerk (mti- revolutionairen), Kolkman (r.-katholieken), vornin Lohman (christeljjk-bistori- Troelstra (sociaaldemocraten) en Tydeman (oud liberalen). Deze motie, door den beer Lobman toegelicht, luidde: „De Kamer, „Overwegende,dat het wensctieltjk is de ont werpen tot vaststelling der Koloniale begroo- tin gen en Staatsbegrotingen zoo spoedig mogelijk na de opening der zitting in de afdeelingen te onderzoeken „uoodigt den voorzitter der Kamer uit zich tot den Raad van Ministers te wenden met het verzoek te bevorderen, dat de ont- van meening, dat de J werpen tot vaststelling der Ie buur van zgn buis gïootingen vóór 1 September en vaststelling der Staatsbegrotingen le opening der zitting gt -- worden; rede niet te I immige afgevaar- s heftig aan en t adres van de toch heen 1" n, uat ue oni- Koloniale be- die tot op den gedrukt Mei. i, d. van A. P. en. Cornelia, der Starre. n G. van Dam. oud 8 m. snoote van M. ud 3d. - H. sn tot vaststelljni ingen telling di w rondgedeeld kunnen „besluit de Troonrede niet meer met Adres van Antwoord te beantwc"- 1 tenzg bijzondere omstandigheden zulk.. schelgk maken; -t over tot de orde van den dag.” lotie werd na een korte beraad- ia de voor zitter zich bereid verklaarde het in de motie bedoelde verzoek aan de regeering over te BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Schoonhoven maken bekenddat de gewone jaarlfjksche Collecte tot ondersteuning van bet Fondb voor den gewapenden dienst, langs de buizen zal gehouden worden op Maandag den 18. Juni a. s. Schoonhoven, 11 Juni 1906. VAN SLOTEN. De Secretaris, A. R. VEENSTRA. de Raad mi Bovendien, uitwoning, zoodanig vraag zal f woning in de gen ten als raadslede) Op voorstel Walsum worJ' goedgekeurd i- adres aan den betrokken lo. dat de heer Otto de adres genoemde woning lóopig April 1907; lo. dat de heeft verklaard, de andere in l'*‘ noemde woning niet geschikt hem en z(jn gezin; 3o. dat de Bui niet is mede eigenaar van eene b neming te Drieberg Verdere discussi! onnoodig geacht. Met enkele wijzigingen wordt vervolgens de instructie voor den gemeenteontvanger goedgekeurd. Alanu deelt de voorzitter mede, dat b(j met den wethouder Van der Giessen een bezoek gebracht heeft aan de school, tv gelegenheid van het eindigen van den -"-jus en het verlaten der school van de leerlingen der hoogste klasse. B(j dat be zoek is Burg, en Welh. gebleken, dat m Ook zou de een belasting in kunstwaarde, welke niet in den handel zjji verzamelingen. De Romeinscbe berichtgever van „le Temps" seint, dat men in het Vatikaan van meening veranderd is omtrent de Fransche Scheidingswet en dat men eindelijk besloten is, de vereenigingen voor eeredienst toe te laten. In Bukland is de amnestie, waarop sommigen nog hoopten tegen den lOen kroningsverjaardag van den Czaar, alweder uitgebleven. Men ziet daarin geen goed teeken. Wel wordt verteld, dat de Czaar dezer dagen tot Minister Goremykin gezegd zou hebben: „de Duma vertrouwt u niet, maar in m|j stelt z(j vertrouwen.” Dit zou dus hoop geven dat de Czaar besluiten zal bet Ministerie naar buis te zenden. In het Kabinet is men het over bet al of niet aftre den niet eene. De eene party, met Minister- President Goremyking aan *t hoofd, wil dat bet Kabinet zal aanbïjjven, zqpder zich om de Duma te bekommeren. Maar een andere partij in het Ministerie wenscht het aftreden van het Kabinet. In de vergaderingen nog dikwfjls heftig toe. digden gedurig boort Ministers uitri „neem uw onti Volgens Zaken ht Rusland „.„ank veroordeeld: F. W. zonder vaste woon- stal van geld uit oflhr- isch katholieke kerk aan >uda (bjj recidive), tot 3 lisstraf; D. V., 32 jaar, koopman cht, wegens poging tot omkooping ibtenaar, tot f 5 boete subs. 5 dagen O., 31 j aar, zilversmid te Schoon- is het als schatplichtige ten aan wet omtrent den waarborg en der gouden zilveren werken zilverwerk, niet voorzien van ”keo, in zgn bezit mdel drfjven tot f50 hechtenis, met ver in beslag genomen hoe- B(j Kon. besluit is: lo. aan Jhr. Dr. B. H. C. van der W(jck, met ingang van 17 September 1906, eervol ontslag verleend als boogleeraar in de faculteit der letteren en wijsbegeerte aan de r(jks uoiveraiteit te Utrecht, met dank betuiging voor de door hem gedurende veie jaren bewezen diensten; 2o. benoemd tot boogleeraar in de facul teit der letteren en wgabegeerte aan de Mei. J. L. Vlot en atiaan, z. van n. (won. te Mole- of, oud 22 j. iar), oud 63 j. Kwakernaak, L d. van C. M. rigje, <L van am. Emma rker en E. A. r, oud 25 j. en P. Stuurman, 8, oud 24 j. en B. F. van je, d. vanJ.de Alida Cornelia, Beuzekom. m G. Rietveld. oud 78 j. lei. Vilhelm, z. van Brukman. het, oud 55 j„ en D. W. C. van B. Ter- 31 j. (won. te ud 39 j. e Lekkerkerk) rg. en Weth. zullen. im merkt op, wering ■«7 niet uet oog n het leger van ich anar- gehad. En er een heel politiek complot bestaat’ ook de vrijgelaten Eogelschman wordt nu weer verdacht toch medeplich tige te z(jn geweest. Vergadering van den Raad der Gemeente KRIMPER a/«l 1J8KL op Vrjjdag 8 Juni, des morgens te half elf. Aanwezig de beeren C. van der Giessen Jr., N. Hoogendflk, A. A. van Walsum, L. J. Otto, S. Boer en W. M. Blom. Voorzitter de beer B. Koker Jz. Secretaris de heer T. van der Heiden. De heer B. Hailing was afwezig. Na opening door den voorzitter leest de secretaris de notulen, welke zonder op of aanmerkingen worden goedgekeurd. Onder de „ingekomen stukken” bevond zich een scbrjjven van den heer K. van Walsum, gericht aan den Minister van Binnenlandsche Zaken, over de door den Burgemeester gevraagde uitwoning en het verhandelde daaromtrent in de vorige raads zitting. ZE. verzoekt den Raad zj}ne be schouwingen ten opzichte van den inhwud van genoemd adres te mogen vernemen/ De heer Otto zegt, dat b(j in geen gfeval de huur van z(jn buis (in het adres w|rdt dit buis genoemd als te kunnen worden gemaakt tot eene woning voor den Burge meester) kw(jt wil. Spr. heeft daarvoor zijne particuliere redenen, welke h(j z. i. niet verplicht is, den Raad mede te deelen. Bovendien, zegt spr., is de toestand van het huis, door verzakking en vochtigheid, van dien aard, dat het werkelijk onbewoonbaar genoemd kan worden. Verder bljjfl spr. van meening, dat de gemeentenaren bg eene eventueele uitwoning van den Burgemeester beslist zouden worden gebaat, daar in dat •gevM-een vaste dag Wordt aangewezen, waarop de Burgemeester te spreken moet zijn. De heer A. A. van Walsum zegt, dat hij naar aanleiding van hetgeen de vorige spreker heeft gesproken, twee opmerkingen wil maken: lo. dat de Raad omtrent des heeren Otto’s voornemen geene inlichtingen heeft gevraagd, en 2o. dat de mededeeling van den heer Otto omtrent de te behouden huur aan den Minister dient te woTden medegedeeld. Verder vindt spreker het wel wat zonderling, dat de heer Otto de huur aanhoudt van een huis, dat hÖ voor onbe woonbaar verklaart Ten opzichte van het, adres van den beer K. van Walsum zegt 8nr.. dat hü daarop geene aanmerkingen kan maken. Het adres beproeft alleen. Sen, curse Minister volledig in te lichten. Het is leerlt MaarbitfkeUjk, dat Z|o« Excellentie met f zoek V STATEJ2-GEMEBAAK TWEEDE KAMER. In de zitting vau Donderdag beraadslaging over bet Arbeids< hervat b(j artikel I639m. Hierop waren een viertal amendementen ingediend lo. Het amendement Limburg, om de gehuurde arbeidsters en niet haar man te laten beslissen over bet al of niet ont slagen worden van eene n&deelige overeen komst. Dit amendement werd met 36 tegen 32 stemmen verworpen. 2o. Het amendement De Klerk, om den rechter de bevoegdheid te verleenen, om in zekere gevallen het verzoek van den man tot verbreking der overeenkomst niet toe te staan. Dit werd z. h. s. goedgekeurd. I amendement Heemskerk, door den voorsteller werd inge- der Duma gaat bet Sommige afgevaar- vallen de Ministers h men aan het roepen als: „ga tslag I ts dea Minister van Binnenlandsche leerscht er in 212 districten van hongersnood. Allerwege wordt de Regeering om hulp gesmeekt, maar door het te drukke verkeer op een deel der spoor wegen gaat de aanvoer van koren slechts gebrelskig. Er staan niet minder dan 15 000 waggons kazen te wachten op verzending. De graanoogst in Zuid- en Zuid West Rus land belooft overigens zoo overvloedig te wezen als in jaren niet het geval was. Ondta* de werkstakende matrozen en stokers te Odessa begint een zeer bedenkelyke geest te heerschen. De Overheid neemt maatregelen. De troe pen worden versterkt en er komen eenige snelvuurkanonnen ter verdediging van de haven. In Spanje is de p met het onderzoek oi slag van 31 Mei. Men verw(jt evenwel de politie dat zg niet voldoende voorzorgsmaatregelen geno men heeft. De Koning moet van „een anarchist, die hem niet kwaad gezind was," nog den dag voor den aanslag een waar schuwing gekregen hebben, dat in de „Calle Major" een aanslag tegen hem gepleegd zou worden. Ook de bruid, de Koningin-Moeder en Prinses Beatrice ontvingen dergeljjke waar schuwingen, en nog op den morgen der huwelijksplechtigheid kwam de bruidsmoeder in grooten angst bare dochter smeeken te zorgen, dal de weg van den stoet werd veranderd, of niet uit te rjjden. De Koningin-Moeder moet zoo geschokt zjjn door bet voorval, dat z(j voornemens ie in een klooster I» gaan. Men vermoedt dat Moral, de ple,* den aanslag, ook een Oostenrijkse! chist als medeplichtige heeft ƒ“*- het schijnt dat er een heel politi Tijdens het bezoek van den Daitechen Keizer aan Weenen, waar Z. M. door den Keizer van OMtenrUk zeer hartelfjk werd ontvangen, hebben deze beide monarchen aan den Koning van Italië een telegra- flschen groet gezonden, om hiermede het Drievoudig Verbond tusseben de genoemde landen als ware te bevestigen. In Oostenrijk wekte dit algemeene vol doening. De „Neue Freie Presee" zegt, dat het doel van de samenkomst hiermede is bereikt. „Dat men ook in Duitscbland over het feit der bevestiging van het Drievoudig Verbond zal verbJjjd zjjn; het spook van Duitschland’s alleen staan is er mede geheel verdreven." De .Norddeutscbe Algemeine Zeitung" zegt, dat men niet al te veel gewicht moet hechten aan deze zeer natuurlijke beleefdheid der beide Keizers jegens hun bondgenoot. Was die niet geschied, zegt het blad, dan ^en dOjruit hebben opgemaakt, dat svoudig Verbond alleen nog maar i bestond. jning van Italië seinde terug, dat hjj den beiden bondgenooten dankte voor hun groet en verzekerde van z|jn getrouwe en onveranderljjke vriendschap. En enkele Duitsche bladen gaan nu wan trouwig de woorden ziften van den Koning Victor Emanuël, die niet sprak van zfjne bondgenooten. Intusschpn liet hfj zich toch de benoeming van „derde in het verbond” welgevallen. Het „NeueaTageblatt” eindeigk deelt mede, op gezag van „een welingelicht Staatsman", dat het Drievoudig Verbond gesloten is voor nog zes jaren en dat het, als ’t niet twee jaren te voren wordt opgezegd, stilzwijgend voor zes jaren wordt vernieuwd. Keizer Wilhelm heeft in Weenen ver- ■cheidene gesprekken gehouden met den Hongaarschen Minister Weckerle. Dat heeft in HwngarUe een zeer gunstigen indruk gemaakt en de Hongaarsche bladen slaan nu een geheel andeien toon aan tegen Duitschland. In de Frannche Kamer is men gereed gekomen met het onderzoek der geloofs brieven en werd in eene vergadering, waar nagenoeg alle leden zitting hadden, het definitieve bureau gekozen. Tot president werd nu gekozen de heer Brisson, die reeds voorloopig deze functie bekleedde. En tot onder-voorzitters, de heeren Berteaux, Rabier, Cruppi en Cailleaux. De Ministerraad zal eerstdaags haar poli tiek program in de Kamer bekend maken. Reeds wordt gemeld, dat daarop voorkomen inkomstenbelasting, administratieve hervor mingen, arbeidsorganisatie, hervorming van de militaire, rechtspleging, enz. Men verzekert voorts-, dat de Regeering Mch zal verklaren voor het gedeeltelijk naasten van eenige spoorwegen en dat z(j, Ml in het aanzienlijk tekort der Staatsbe groting te voorzien, verhooging van successie- hchten zal voorstellen, alsook verhooging Vin de reehten op vr(jnen, likeuren, bitter, enz. rijks universiteit te Utrecht, om onderwijs te geven in de geschiedenis der w|jsbef“"-‘“ de logia, de melapbysica en de ziell Dr. P. H. Ritter, oud-predütant i Remonstrantsche Broederschap, thans redacteur -u“* MJ-- Amsterdai Bfj Koninklijk besluit is, ingang van 15 Juni 1906, benoemt kantonrechter-plaatsvervanger in het Geldermalsen J. H. Van Wessem, meester der gemeente Geldermalsen. De leden van de Eerste Kamer der Staten-Ganeraal zijn bijeengeroepen tegen Dinsdag, 19 dezer, des avonds te half De Tweede Kamer dezer met haar werkzaamhedi zjjn en dan uiteen te gaan. Naar men verneemt zal de kolo nel A. W. Kattenbuscb, commt. van het 4e reg. vesting art. te den Helder, het leger met pensioen verlaten. Met ingang van 1 Juli 1906 is de commies der posterijen le klasse P. C. Isiog, overgeplaatst van Amsterdam naar Den Helder. De beer S. van Aken, leeraar aan het gymnasium te Rotterdam, die als vertegenwoordiger van het Ned. Gymnastiek- Verbond het gymnastiekteest te Tourcoing bijwoonde, werd door de Fransche Regeering bevorderd tot „Officier de 1' instruction publique”. De leverantie van de aard- appelen voor het garnizoen te Gorinchem is gegund aan den heer J. W. Verweg te ArkeL In de Donderdag j.l. te Amers foort gehouden 58ste vergadering van het Nederl. Landhuisboudkundig congres werd bepaald, dat het volgende congres in 1907 te Gorinchem zal worden gehouden. Naar men verneemt heeft de houding van het Dagelfjksch Bestuur dezer gemeente het hare bijgedragen tot het doen slagen van het voornemen dit belangrijk Congres aldaar te doen houden. Nog verneemt men dat deel uit zullen maken van het bestuur van genoemd Congres de navolgende heeren: H. van Eeten, burgemeester te Atneide, voorzitter; Mr. J. W. van der Poel, 2de secretaris; Mr. L. van Aodel, Mr. S. Baron Creutz en J. Viruly van Vuren en Dalem, alten te Gorinchem. De Vrijdag j.l. te 's-Gravenhage gehouden algemeene vergadering van aan deelhouders van de ’s-Gra venhaagsche Algemeene Voorschotbank, gevestigd te 's Gravenhage, heeft het verslag over het afgeloopen boekjaar, benevens de balans en winst- en verliesrekening goedgekeurd, zoodat de winst met uitzondering van eene kleine afschrijving, bjj de reserve’s gevoegd wordt. Voorts werd medegedeeld, dat de directie, onder goedkeuring van commissarissen, besloten had de aandeelhouders 20 pCt. op hunne aandeelen te doen bijstorten. De heer B. Koker Jz. werd als commissaris herkozen. Door de arr.-rechtba nk te Jlot- terdam zjjn Zaterdag j 1. ver ooi H. R., 52 jaar, koopman, zc=«» plaats, wegens diefstal vr" - blokken in de rooms den kleiweg te Goi jaar gevangenissi.-.'', te Moordrecht, van een ambt, hechtenis; J. hoven, w<geni zien van de de belasting eenig voltooid de vereischte stempelmerkei hebben en daarmede hai boete subs. 14 dagen I beurdverklaring der in i denpennen. In de op Vrijdag j.l. gehouden zitting der arr.-reehtbank te Dordrecht werden o. a. de volgende zaken behandeld: De arbeider Jan P., te Dalem, stond terecht wegens dieftal van een paar eikenhouten planken, toebehoorende aan den polder Vuren en afkomshng van een i.g duiker. Bekl. ontkende en beweerde, dat bij die planken geruimen tijd geleden gevischt had; de gemeente veldwachter had de aan den duiker ontbrekende planken in bekl.'s woning aan- getroffsu en in beslag genomen. Etsch 4 weken gevangenisstraf. Wegens diefstal stond daarna terecht de kastelein Adrianas de H. uit Alblssserdam. Bekl. bad zich op 20 j.l. inet een1 ander in een bootje bevonden in de Blokweertsche wetering onder Alblasserdam en aldaar een paar aan Arie Roodnat toebehoorende tamme eenden gezehoten met het doel ze zich toe te Hoewel bekl. ontkende destijds eweer bg zich te hebben gehad, noch iben geschoten, verklaarden de beide getuigen pertinent, dat z|j bekl. *u liggende houding hebben zien schieten in de richting waar gewoonlgk de eenden van Roodnat zwommen. Er werden dojr dezen 3 eenden vermist. Eisch 2 maanden gevangenisstraf. Bekl. vroeg vrijspraak. Te Hilversum ia overleden Ds. P. Wagemaker, emeritus-predikant van de Gereformeerde kerk A aldaar. Dn. Wage maker werd 10 Augustus 1854 candidaat; deed 10 Sept, daaropvolgende zijne intrede als predikant te Giesendam; 27 Juni 1859 te Haarlem; ging van daar in Dec. 1862 naar Vlaardingen; stond vervolgens van 7 Dec. 1869 te Rotterdam en deed 19 Juni 1881 zijne intrede te Hilversum, toen hem op 13 Mei 1900 eervol emeritaat werd verleend. De overledene, die de algemeene achting genoot, bereikte den teeftjjd van 82 jaar. Bevorderd tot proponent bjj Remonstrantsche Broederschap de heer J Wannée, theoL cand. te Leiden- ITJJTD. Met 1 A. van Herk 1). Johannes, G. van Vliet. i A. de Brujjn. Idam, oud lij. C. den Hoed, long, oud 20 j. bos, oud 77 j., rel. Mei—1 Juni. J. Kote en R. a Sfjgje, d. van n. - Elizabeth raaf en M. de C. Vermaat en in A. van der harina, d. van kaik. Anna, W. Schep. - A. Boom. •chouten en M. goedkeuru len, kwam art het doen king zonder reden) aan den beer voorgesteld, om geven, als de contract ontbom en het regeering goedgekeurd. Ten slotte bleef de Kamer steken in de be handeling van het volgend artikel, waarop drie amendementen waren voorgesteld, n. I. die der heeren Van Doorn, Schaper en Tydeman Plate. Nadat nu den volgenden dag het regeerings artikel gewijzigd was, werd het laatste amende ment ingetrokken. Het tweede werd, eenigs zins gewgzigd, door de regeering overgenomen, terwijl het eerste met 50 tegen 8 stemmen verworpen werd, ondanks de krachtige ver dediging van den Goudschen afgevaardigde. Toen werd het gewijzigd artikel z. h. s. goedgekeurd. Na de 'net den «a orde, een lokaal schoolbanken staan, hoogst onge schikt. Hij stelt den Raad voor, deze ver ouderde modellen te vervangen door nieuwe. Met algemeene stemmen goedgekeurd. Bij de rondvraag vestigt de heer Otto de aandacht van Burg, en Weth. op de verveloosheid der school. Hjj zegt, dat na de verbouwing in 1887 de lokalen niet meer zijn geverfd. De Burgemeester zegt, dat Bur; er hunne aandacht aan wijden De heer A. A. van Walsui dat hij, als lid der commissie tot van schoolverzuim, het presentiegeld nog heeft ontvangen, hierop wjjzende mei het op de behandeling van de rekening aan einde dezer maand. Niets meer aan de orde, sluit de voorzitter de vergadering. De BURGEMEESTER van Schoonhoven noodigt hen, die niet voorkomen op de laatst vastgestelde lijst van Kiesgerechtig den voor de Kamer, doch aanspraak kunnen maken om op de kiezerslijst te worden ge plaatst, uit, om daarvan vóór lo Juli a. s. aangifte te doen ter Secretarie. Schoonhoven, 12 Juni 1906. VAN SLOTEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Schoonhoven brengen ter kennis van de ingezetenen, dat voor de aangifte van nieuwe Leerlingen voor de School 3e soort gelegen heid bestaat op eiken werkdag dezer maand, op de gewone uren ter Secretarie, en dat op Woensdag 4 Juli a. s. voor de aan gegeven Leerlingen een admissie examen ul worden gehouden voor toelating op 1 September. Schoonhoven, 11 Juni 1906. VAN SLOTEN. De Secretaris, A. R. VEENSTRA. voornemens zgn artikelen van ingevoerd en hilderijen voor volledig is ingelicbt, getuige het geregeld vragen om ophelderingen. De heer Van der Giessen is ten hoogste verwonderd en geërgerd wer het schrijven van den heer K. van Walsum aan den Minister. Spreker zegt, dat in de vorige raadszitting volmondig en door alten is erkend, dat thans geen geschikte woning te vinden is en begrijpt daarom niet, wat de heer K. van Walsum met dit schrijven beoogt. Spr. kan er niets anders in zien, dan de uitwoning van den Burgemeester zooveel mogeljjk te verhinderen. Ten slotte spreekt hij zgne groote afkeuring uit over het optreden van genoemden heer K. van Walsum. De heer A. A. van Walsum gelooft, dat de vorige spreker niet terzake is. Van den beginne af heeft spreker er op aangedrongen, aan den Minister den geheelen toestand bloot te leggen en de beslissing aan Z.E. over te laten. Spreker meent, dat de Raad den Minister alles moet meededen. De beer Van der Giessen zegt, dat de Minister weet, dat er geen bezwaar tegen de uitwoning bestaat. Daarop vroeg de Minister alleen, of er eene woning beschik baar was, waarop de Raad dan ook en te recht antwoordde, dat er op dit oogenblik geene woning was. De heer Van Walsum blijft er bjj, dat de toestand deu Minister niet duidelijk was. Waarvoor anders dat geregeld vragen door, den Minister om inlichtingen? Het eenig antwoord daarop moet zijn, dat de verstrekte inlichtingen blijkbaar niet voldoende geacht worden. De heer Otto zegt, dat tegen de uitwoning ais zoodanig zooveel bezwaren niet zfjo, maar dat dat ook niet de feitelijke kwestie is. De betrekkingen, welke de Burgemeester bij zjjn ambt waarneemt, vormen de kwestie, En dan wenscht spreker in verband hiermede op te merken, dat bg het al of niet verleenen van uitwoning aan den Burgemeester diens bijbetrekkingen toch zulten blijven bestaan. HU moet er nogmaals op wtyzen, dat bg eene eventueele uitwoning, aan den Burge meester vergund, de Burgemeester op een bepaalden tgd te spreken is, wat hij in het belang der gemeentenaren acht. Da heer A. A. van Walsum zegt, dat weliswaar die bijbetrekkingen zulten bljjven 1, doch dat de Minister daaromtrent □gelicht dient te worden. Heeft Z E. de waarneming van die bijbetrekkingen geen bezwaar, welnu, dan verleent bij uit- woning. De Minister moet zorgen, dat het burgemeestersambt behoorlijk wordt waar genomen. De voorzitter zegt, dat ook hg met groote bevreemding kennis beeft genomen van genoemd adres. Echter verwondert het hem ten zeerste, dat bij de nevenbetrekkingen ook niet is opgenomen, dat hg te kerkvoogd, voorzitter vau de afdueling Krimpen aan den IJael en omstreken van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, voorzitter van het Groene Kruis enz. enz. Spreker zegt, dat de schrijver van het adres zelfs zegt, de waarheid en niets dan de waarheid te melden. Als dit zoo is, dan mag de beer K. van Walsum geene onware dingen vertellen. Immers in hei adres word! gezegd, als zou spreker zijn mede-eigenaar van eene bouw onderneming te Driebergen. Hier weet de heer K. van Walsum meer dan spreker zelf: 't is dan ook een teugen. Verder doet spreker voorlezing van de betrekkingen, welke onvereenigbaar zijn met bet burge meestersambt, waaruit blgkt, dat bet ambt van notaris, temfj dispensatie verleend wordt door de Koningin, niet met dat van Burgemeester te vereenigen is. Gaat men de betrekkingen na, welke spreker bekleedt, dan zal men zien, dat daaronder geen enkele is, die onvereenigbaar is met zijn ambt en zoolang zulks niet het gevtl te, heeft de Raad met zijne bijbetrekkingen niets te maken. De beer Blom zegt, dat hij in het adres ook wordt genoemd. Hij zou hebben gezegd !i de vorige raadszitting, dat er zijn of er komen twee huizen open. Spreker gelooft te hebben gezegd: ik meen, dat er twee huizen open zijn of open komen. i Toen was spreker f '1 beer Otto wel van de buur van zijn buis ontslagen wenschte te zijn. Thi evenwel het tegendeel. De woning, van den Burgemeester, is op dit o' verhuurd en zou alleen met groote eele opofferingen van den Burger maken zijn tot eene geschikt! Daartoe is de Burgemeester niet u lag dat dan ook niet krijgt de Burger dan heeft men kaï ontslag aan vraagt, dan zgn, of z(jo opvol; de gemeente zal vinde m er ons 1“- van den heer A. A. van irdt met algemeene stemmen als antwoord op bovengenoemd Minister te melden: buur van de in het aanhoudt tot voor- fvr, zo. dat de voorzitter de andere in het adres ge- n zgn uuis lans blgkt j, eigendom dag van oogenblik J A~ :te floanci- jmeester te te woning. geneigd en tet vergen. ■meester g““" ins dat hg 1 De groG.u Iger wel eene u Tinaeu. vve moe- dus bjj neerleggen. gaat geen I Deze motie werd na een korte Ij als i slaving z. h. s. goedgekeurd, waarna roote zitter zich bereid verklaarde het in «volger wei eene inden. We moe- brengen. Toen kreeg het de beurt. Allereerst artikel 1639r, waarop weer eenige amendementen waren voorgesteld. Dit ar tikel bevat n.l. de redenenwaarom de arbeider de dienstbetrekking niet behoeft te doen voortduren. Door wijziging 1 regeeringsartikel vervielen de amendei en werd dit Eb. s. goedgekeurd. Ten slotte kwam een nieuw artikel 1639z, door den beer Z. v. d. Bergb voorgesteld, aan de orde. Dit werd met 49 tegen 4 stemmen verworpen, alvorens de Kamer tot Maandag 11 Juni uitéénging.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1