Rotterdam, Groote SEIZOEN-OPRUIMING. iï PERSONEEL PAARD. MAANDAG 18 JÜNI: AANVANG der Ist® Week: Zijden - Manufacturen - Tapijten - Stroohoeden - Parasols. Oproeping. Examen Kommies! Mortioi; ei BoiSËidsHi Good en Zilver. Schildersknechts Boerenarbeider, Bakkersknecht. Boerenwagen h Aa V iLSi""Ry wielen f 2,50 en meer verdienste per dag. Dienstbode. Tweede-Meid, Schoenwinkel Aardappelen. Aanbesteding. j. Het Woonhuis, H££RENHUIS, n Zie verder het Tweede JBajL, Adverlentiëa Société Anonyme des Grands Magasins Korte Hoogstr. 1. JAPONSTOFFEN ei MANUFACTUREN. ZIJDEN STOFFEN. TAPIJTEN en TAFELKLEEDEN. STROOHOEDEN en PARASOLS. 38 c 48 c. 65 e- 25 c. 32 c. 42 cl 48 cl 95 c. 1.25 1,65 2,25 ,§|GF^< MAANDAG en DINSDAG speciale aanbieding van een enorme partij COUPONS en RESTANTEN, stegen ongeloofelijk lage prijzen. ■Dankbetuiging. K A. BALLOT, Motaria 25 Gulden belooning „Tot Hulp in lijden" a DE JAGER, ReMastr. Baret. Gemeeite ENTINGEN H. ANKER, Tandarts CHARLES COHEN, GEWIJZIGDE OMNIBUSDIENST, aanvaogende 25 JUNI a. s. J. N. BOTH. BEKWAME TE KOOP OF TE HUUR: DE N00RD-BRABANT8CHE SCHOENWINKEL. Voorhanden alle mogelijke Schoenwerk. L TROBCHET, Schoonhoven, achter de Kerk, B 132. RÉPARA TIE-INRICHTISC voor alle fabrikaten. SCH00NH0VENSCHE SPECIALE RIJWIELHANDEL A. VAN IPEREN. Voor verkzame personen nit den netten stand. BERICHT. M. VAN DEN HOVEN. Honing-, Ontbijt- en Gemberkoek en Amsterd&msche Korstjes. V. H. DOESBURG, FLUKE BROOD WINNING. ASSURANTIE-KANTOOR, van C. PLOMP Az., Openbare Vrijwillige Verknoping SCHOONHOVEN. l Het WOONHUIS, Gsnda, 14 Juai. De troepen, alhier in garnizoen, aangewezen om van 20—29 Juni a. s. te worden gedetacheerd in de legerplaats bg Harskamp, zullen op Woeusdag a. s. per ei tra trein van 8 40 v. m. van hier vertrekken, onder commando van den kapitein H. Koster, waarbij ingedeeld de kapitein B. Reguvaan, luit. V. d. Oudendflk Pieterse, V. Hoogen- huize, Kuipers en Haspers. 'Amelde, 14 Juni. Op de heden alhier gehouden publieke verkoopiug van kersen is besteed 8 en 9 cent per kilo op het hout het gewas uit 2 boomgaarden bracht op f 987 tegen f 1647 in 1905- Het hooigras deed naar schatting gemid deld f 8 k f 9 per 600 kilo op stam, de algemeene opbrengst was 10 16 pet. hooger dan vorig jaar. Amincrstsl15 Juui. Op 1 Juli zal Ds. H. K. S. Ph. Begemann alhier des voor middags bevestigd worden door zgn broeder S. H. A. Begemann P.Hz., predikant te Bathum bg Deventer, ei) des namiddags zfjo intreerede houden. De raad dezer gemèente heeft aan mej. N. van Houwelingen, onderwijzeres alhier, eervol ontslag verleend tegen 15 Juli, of zoo veel vroeger als de nieuw te benoemen in dienst zal kunnen treden. 'Benschop, 14 Juni. Jl. Vrijdag ge raakte het 1* jarig dochtertje van J. C. V. alhier in een onbewaakt oogenblik te water en werd daaruit even later levenloos op gehaald. Aangewende pogingen om de levensgeesten weder op te wekken, mochten niet baten. Waar een motorrijwiel al niet goed voor isl Het gebeurde j.l. Maandag. Een paard van de wed. F. de W. alhier was in een sloot geraakt en eenige personen zou den met vereende krachten probeeren, het dier weer op den wal te helpen. In plaats van echter mee te werken, viel het beest telkens weer in het water terug. Mooie woorden noch stokslagen hielpen: bruin sprong wel gedurig op, maar liet zich niet op den kant sloepen. Een motor-wiel rijder, die juist passeerde, wist echter raad. Hg ging even met zfja machine naar de plaats, waar het paard zat en liet toen het ding zoo hard mogelgk tuffen. De uitwer king was kolossaal. Bruin maakte zich door het leven angstig en begon te steigeren. Hiervan maakten de omstanders gebruik en in een oogwenk was het dier op het droge. Het door het «pestuur van het water schap .Benschop" op j.l. Dinsdag verpachte grasgewas voor de le snede heeft f 847,50 opgebracht Het vorige jtar was de op brengst f 690,50. 'Bergambacht, 15 Juni. Aan het gezin van G. Stubbe alhier is een vergoe ding van tachtig cents per dag toegekend, tijdens hg voor herhalingsoefeningen onder de wapenen moet komen. De heer H. Bezemer Hz. alhier iB benoemd tot onderwgzer aan de Koning Willemschool te Bussum. Bg de Donderdag avond j 1. gehouden verpachting van het grasgewas van den polder „Bergambacht", was de opbrengst 1258, tegen f 253 in het vorig jaar; dut van het H. G. of Algemeen Armbestuur f 642, tegen f 520 verleden jaar. 'Blesken sgraaf en Hofwegen, 14 Juni. Door de stemgerechtigde ingelanden van den polder Bleskensgraaf is goedge keurd de rekening over 1905 van den polder: lo. Zuidzgde, in ontvangsten bedragende f 1219,W/% ea uitgarea daarentegen f 1172,95, mitsdien sluitende met een batig saldo van f 46,15*; 2o. Noordzijde, in ontvangsten bedragende f 733,15V*, iD uitgaven daarentegen f 697,79V* mitsdien sluitende met een bating saldo van f 35,36; 3o. Zevenhoven, in ontvangsten bedragende f 205,33, in uitgaven daarentegen f 203,21*, mitsdien sluitende met een batig saldo van f 2,UV» benevens de rekening van den gecom- bineerden polder, in ontvangsten bedragende f 670,86V* In uitgaven daarentegen f 636,63Va, mitsdien sluitende met batig saldo van f 33,73. Verder werd vastgesteld voor het dienst jaar 1906 de begrooting voor den polder Zuidzgde, bedragende zoowel in ontvangsten als uitgaven f 768,33V* met een heffing van f 1,60 per H.A. Noordzijde, bedragende zoowel in ontvang sten als in uitgaven f 747,16V*, met een heffing van f 1,60 per H.A. Zevenhoven, bedragende zoowel in ont vangsten als in uitgaven f 211,87Vi, met een heffing van f 1,65 per H.A. Benevens voor de gecombineerde polders, bedragende zoowel in ontvangsten als in uitgaven f 700,73, met een heffing van f0,60 per H.A. De verhuring van de z. g. n. Dorpskamp bracht f 66 op en die van Dorpsakker f 9. 'erHt-lmmeri, 15 Juni. Door de kaashandelaars werd deze week hier en in de environs de kaas gekocht van f 25 tot f 271/*. Zwaardere soorten tot f 28V*Kazen van 15 A 20 KG. per stuk tot f33 de 50 KG. De handel is over het algemeen redeijjk. "Haastrecht, 15 Juni. Aan Jhr. R. von MQhlen is, met ingang van 16 dezer, eervol ontslag verleend als gemeente-ont vanger, wegens zjjn benoeming als zoodanig te Heemstede. —Door Mr. A. E. Schouten, burgemeester, is vergunning gevraagd om voor den tjjd van een jaar buiten de gèmeente te mogen wonen. De gemeenteraad heeft op deze aanvrage gunstig geadviseerd. De gemeente-gaBverlichling is weder een stap nader gekomen. Een commissie uit den gemeenteraad is de acalyleen verlichting te Hoornveen wezen beschouwen eu heeft daar allerlei gegevens verzameld ter beoor- deeiing dezer zatk. Dat oordeeliuidt gunstig. Door het gemeentebestuur worden thans weder plannen overwogen tot de stichting van een post- en telegraafkantoor. Misschien zal men in de verre, verre toekomst er nog eens toe komen, de stinkslooten te dempen! 'Jaarsveld, 14 Juni. Heden-morgen omstreeks 10 uur Verdeu de ingezetenen alhier opgeschrikt door het luiden van de brandklok. Het bleek, dat brand was uit gebroken in een schuur of loods onmiddel- lgk grenzende aan een gebouw, door vier ÏBzinnen bewoond eu staande in de kom er gemeente. De schuur, gedekt met riet en gedeetielgk gevuld met hooi, takken en houtafval, brandde fel, zoodat de nabg wo nenden in allerjjl hun huisraad in veiligheid traehtten te brengeo. Door het fiink op treden van de brandweer bleef de brand echter gelukkig tot de schuur beperkt. Het gebouw was verzekerd, het daarin aanwezige hout, hooi enz. echter niet. Omtrent de oorzaak van den brand verkeert men tot dusverre in het onzekere. JJaanreld, 14 Juni. Heden had ten overstaan van notaris Kooi te Lopik de gewone jaarljjksche verkoopiog van grasge was en verhuring van naweiden plaats. Voor gras werd besteed ruim f 12 per 500 K.G. en voor naweide ongeveer f 30 per H.A. 'Krimpen a/d Leb, 15 Juni. Deze week kwam het dochtertje van L. Louwerse, loopende met een flescbje in de hand, te vallen met het noodlottig gevolg, dat ze de pacht, heeft f 859,50 opgebracht, lo 1905 was de opbrengst van de eerste snede f 313,50. Door beeren Gedeputeerde Staten dezer provincie is goedkeuring verleend op de ge- dano keuze van den heer C. W. Pauw, tot lid van het bestuur van het waterschap Willeskop, Kort-Heeswtyk en Blokland. Aan gezien de gekozene huurder is eener hof stede en geen stemgerechtigd ingeland, wa| goedkeuring van genoemd college noodig. scherven in den pols kreeg. Dr. Mars, van het waterschap Willeskop c. a. ver- wiens hulp werd ingeroepen, hechtte de wond L en legde een verband. A. de Jong Mz., scheepstimmerman alhier, had bfj het verrichten zjjner werkzaam heden het ongeluk zich met deu dissel in het been te hakken. Hty werd door tjvee personen naar huis gedragen, alwaar Dr. Mars, ter hulp geroepen,, de wond hechtte en een verband legde. 'Lekkerkerk, 15 Juni. De heerG B. had geen zeer voordeeligen morgen. Z|jn groote witte bit; waB te water geraakt. Toen men het dier Da veel moeite op den kant had, viel het dood neder. 'Meerkerk, 15 Juni. De hoogste prijs, dien men deze week voor kaas, eerste kwa liteit per 100 b.K G. besteedde, bedraagt f 28V*. Zware gold f 31. De handel is vlug. Molenaarsgraaf, 14 Juni. By de Za terdag II. door sciout nn heemraden gehou- dep verpachting vap hooiland, toebehoorende aan den polder Molenaarsgraaf, was de totale opbrengst f 1172, zynde f 253 meer dan het vorige jaar. j, Noerdeloos, 14 Juni. Zaterdag 9 Juni 11., des avonds 7Vs ure, werd in de O. L. S. een lezing gehouden, uitgaande van de ver- eeniging „De Jonge Vrgzinnigen" alhier. Als spreker trad op do heer Joh. C: Hoos uit 's Hage. Nadat de vergadering door den voorzitter was geopend, daarbg mededelende, dat on beperkt debat zou worden toegestaan, gaf deze bet woord aan den heer Hoos. Spreker had tot onderwefp gekozen: „De Prov. Staten, huDne wording en befeekénis." Alvorens genoemd onderwerp te behandelen bracht spreker een woord van hulde aan het huidig Ministerie, waaraan wy te danken hebben, dat de golven vafi partyzucht en partyhaat zyn bedaard en de zoo noodige rust en kalmte zyn wedergekeerd. Spreker behandelde o. a. de Overyselsche kwestie en de ontbinding der le Kamer en stond vervolgens langen tgd stil btf de kansen, die verschillende districten voor de vryzinnige party bieden. Vooral op het district Sliedrecht vestigde spreker de aan dacht, en wekte op tot een gemeenschappe- lyken stormloop. Wat de toekomst ons brengen zal, zegt spreker, weten wy niet, maar ik hoop en vertrouw op de zegepraal der vryzinnige beginselen. Den spreker vielen vele bgvalsbetuigingen ten deel van de vergadering, die, het ver gevorderd seizoen in aanmerking genomen, goed bezocht wae. Van de gelegenheid tot debat werd ge bruik gemaakt door den heer Van der Vlies uit Ottoland. Nadat de debater door den spreker op zakeiyke en zeer voldoende wgze beant woord was (hiervan getuigde het herbaalde applaus) sloot de voorzitter de vergadering, onder dankbetuiging aan den sprt ker voor zyne bereidwilligheid om alhier op te treden. 'Osdeirater, 14 Juni. Diosdag avond had ten raadhuize dezer gemeente een ver gadering plaats van de voorloopige aandeel houders der op te richten „Ozon waterleiding- Maatschappg". Besloten werd, met algemeene stemmen, op te richten de Naamlooze Ven nootschap „Oudewaterscbe Ozou-waterleiding- Maatg." De statuten werden vastgesteld, waarop de Koninklgke goedkeuring zal worden gevraagd. Als raad van beheer werden gekozen de heeren C. G. v. d. Lee, fabrikaat ea H Meppen, directeur der posteryen; als commissarissen de heeren A. L. Wichers, burgemeester alhier, H. A. Montyn, particulier, Dr. H. P. v. Praag, arts en H. Rene man, particulier, terwyl de vgfde nader zal worden aangewezen. Tot technisch directeur werd benoemd de heer H. T. M. Goudappel te Weesp. Deze week hadden alhier drie plotse linge sterfgevallen plaats, en wel de echt- genoote van den heer K. S., de wed. van L K. en de echtgenoote van K. O. De drie overledenen waren nog niet op den leeflgd dien men oud noemt, en de twee eerstge- noemden waren zelfs 's morgens daarvóór nog buiten geweest. Van een wist men slechts dat zy een weinig ongesteld was. Bevestigd wordt dat bg geen van drieön aan besmetleiyke ziekte behoeft gedacht te worden. De gebeele stad was onder den indruk van 't plotselinge. Ondewater, 14 Juni. Tot koetsiers van de paardentram alhier zyn benoemd P. Lieshout en H. van der Klis. Volgens geneeskundige verklaring is de besmetting tea huize der hecrea W. Kruiswjjk en F. A. Moeul, alwaar zich diphtheritis voordeed, geweken. "Pelabreek, 14 Juni. Door de maat schappg tot redding van drenkelingen te Amsterdam zyn J. P. Kastelegn en F. van RoBSum alhier, bekroond elk met een zilveren medaille ea eeae gratificatie van f 11,25. Genoemde personen hebben op 18 Maart 1905 de levensgeesten weder opgewekt van een dochtertje van W. v. L., dat bewusteloos nit het water was gehaald. $Pelsbreek, 16 Juni. De herdenking en godsdienstige viering van de overwinning bg Waterloo zal alhier iu de Ned. Herv. Kerk plaats hebben Zondag 17 Juni a. s. des voormiddags half tien. 'Schellulnen, 14 Juni. De Raad dezer gemeente heeft met 5 van de 6 aanwezige stemmen besloten om een telephoon-ver binding te verkrygen. "Streefkerk14 Juni. Ter hoogte van den landbouwer Baan in den Opperatok had de heer Boog, die te Groot-Ammers kaas ging levertn, bet ongeluk met paard en wagen van den dyk te tuimeleu en in de Lek te geraken. Gelukkig was er spoedig hulp en kwam paard en wagen behouden op het droge. Aan de kaas was veel schade toegebracht. Waddingsveen, 14 Juni. Nauweiyks zyn de gemoederen, zoo verontrust door den j.l. gepleegden moord, weer wat tot rust gekomen, of een andere gebeurtenis, die wel niet zulk een bloedigen afloop heeft gehad, komt opnieuw onrust in ons dorp brengen. Het gebeurde bier nog al eens, dat de koeien des nachts leeggemolken werden, zonder dat men den dader kon ontdekken. Aan de waakzaamheid der ge- meente-polilie is het echter thans gelukt, een individu op heeterdaad te betrappen by het melken van een koe, staande op het land van den landbouwer M. J. Schoonder- woerd alhier. In den nacht van Zaterdag op Zondag surveilleerden twee veldwachters in den Puttenpolder. Daar merkten ze dat zekere J. v. d. Z., een bekend persoon alhier, heel geniepig bezig was een koe te melken. De veldwachters vatten hem aan, wat nu juist niet zoo heef gemakkelijk ging, omdat de man zich met den melkemmer verdedigde en de kostbare inhoud op den grond leeg stroomde. De veldwachters bleven evenwel de baas en brachten den man naar den burgemeester, die gelastte, dat by zou worden opgesloten tot nadere maatregelen waren genomen. Deo volgenden dag werd hfi naar Rotterdam overgebracht, waar de officier van justitie zyn gevangenhouding gelastte. By het fouilleereu werd op v. d. Z. nog een scheermes bevonden. 'Willeskop, 14 Juni De eerste snede grasgewas, j.l. Woensdag door het beatuur GEMENGD N1EOW8. Donderdag werden te Scheve- ningen de buitenbaden geopend. De eerste bader was als naar gewoonte de beer J. Tb. Er werden genomen 2 damesbaden, 5 heeren- baden en 2 gemengde baden. -r Uit Venlo wordt aan de „L. K.\ gemeld Het deserteeren van militairen by bet 2e regiment huzaren alhier is weder, aan de orde van den dag. Zaterdag hebben er weder eenige de plaat gepoetst. Naar we vernemen, zyn er in de laatste 3 weken (pini 30 er tusschen uit getrokken. Het pantserschip .Piet Hein" is te Nieuwediep Donderdag nacht te 12 uur 3 mgl benoorden het vuurschip op de Haaks in aanvaring gekomen met het Belgische stoomschip „Meuse", met stukgoed van Bayonne naar Hamburg. Ter hoogte van de brug ingeloopen zonk de „Meuse" 3 minuten na de aanvaring. De commandant van de „Piet Hein" nam terstond maat regelen tot redding der eguipage, 6 man werden gered, waaronder de kapitein, die eehter later stieff. 11 man zyn, met inbe grip van den kapitein, omgekomen. De „Piet Hein" bleef onbeschadigd. De aanvaring ontstond door het niet op volgen van de voorschriften door de „Meuse"'. Uit New-York wordt gemeld, dat Edisoft, na een lange automobielreis in de Zuideiyke Staten, verklaard heeft een systeem te hebben uitgedacht, waardoor de helft van het gewicht der motorea eenef eleclromobiel kap worden bespaard. Dé prys zou tevens met meer dan de helfc worden verminderd. Hy ontleent de kracht aan de toepassing van cobalt, waarvan! in Noord Carolina en Tennessie ryke lagen zyn ontdekt. Ook op electrische trams zal zyn uitvinding een groote besparing geven. Te Liverpool is Donderdag aan boord van het stoomschip Haverford, pas uit Amerika aangekomen, een nntploffiog geweest, die mglen in den omtrek gehoord werd. Het dek werd in de lucht gesliagerd, zes menschen werden gedood en velen boven dien gewond. Het schip raakte in brand, maar de vlammen werden gebluscbt. De ontpiolfiag is veroorzaakt door een vat nafta. In het ruim hebben goederen in kisten, katoen en olie van het vuur geleden. De strafkamer te Dusseldorp heeft zich Dinsdag met knoeieryeo met Nederlandscbe bpter bezig gehouden. Het vervolgde den daar wonenden agent Tbeodor Meller, door wiens bemiddeling boter uit Nederland aan de üuilsche markt wérd ge bracht. De keurmeesters van Verschillende gemeenten hadden verklaard, dat die waar óf vervalscht óf in hooge mate verdacht wan. De door de rechtbank gedagvaarde des kundigen deelden eenstemmig mede dat de invoer van vervaisclle Nederlandsche boter ia Daitecbland ia de tien Jaatste jaren zeer was toegenomen én dat de vervalschjog meestal geschiedde door toevoeging vpn reuzel en oleomargarine. Dr. Loock, de ge- meenteiyke scheikundige van Dusseldorp, verklaarde dat de knoeieryen vooral in de provincies Noord-Brabant en Limburg op buitengewoon vernuftige wgze, met de hulp van scheikundigen, Bedreven worden, en het dan uiterst moeiiyk is de in de boter Aan- wezige vreemde vetten te onderkennen. Om bet kwaad zooveel mogelijk tegen te gazo, hebben de grenskanloreu te Goch en Kalden- kirchen van de regeering last ontvangen, de politieoverheid ifiet de aankomst van alle boterzendingen onverwgld in kennis te stellen. By den beklaagde was een brief wissel jpg met verschillende Nederlandsche firma's in beslag genomen, waarin die firma's bgzon- dere lastgevingen voor den verkoop ver strekten en tegen „gevaariyke" plaatsen waarschuwden. Meller werd veroordeeld tot een maand gevangenisstraf en 1000 Mk. boete. Staande de terechtzitting werd hy in hechtenis ge nomen. II4DIRI1DWB. Seksnkarea, 18 JuL f De directeur-gsneraal der poste ryen en telegrapbie maakt bekend, dat, ingevolge het bepaalde bjj het Kon. besluit van 8 Mei j.l. (St.bl. na 104), postzegels van 17cent zgn verbrygbaar gesteld op alle post-, by- en hulppostkantoren, alsmede by de ryksdepothouders. Vooral voor aangeteekende brieven, die dikwgls met dat bedrag gefrankeerd moeten zyn, is die uitgave van, belang. t In de op 15 Juni gehouden ver gadering van den Gemeenteraad werd o. a. 1. besloten tot wyziging der begrooting, dienst 1905; 1 gewgrigd aangenomen de ontwerp verordening op de Watèrleiding; 3. verworpen met 6- tegen 5 stemmen het voorstel der 7 Raadsleden om tegen 15 Juli a.8. een architect op te roepen 4. verworpen het voorstel van den heer H. M. den Ufll om het lokaal in de Stad huisstraat, oorspronkelijk bestemd voorfele- phoonbureau, in te richten toór politiewacht 5. aangenomen het vootetel «an den heer H. A. Schreuder, om Bunj. en Welh. uit te noodigen met de uitgeven tan de „Schoon- hovensche Courant* overeen te komen be treffende het maken van officiéele raads- verslagen. fMaandag a. b. zullen de landweer- verlofgangers dezer gemeente van de vesting artillerie voor 6 dagen onder de wapenen moeten komen. t De St.ct. (no. 136) bevat o. a. de statuten van de Scboonboreoscbo zwemen badinrichting te Schoonhoven. f Waterstand van 17 tot en met 23 Juni: Zondag v.m. 11.— laag, n.m, 2.19 hoog. 1158 3.17 n.m. 12.67 4.17 1.47 5.06 128 6 48 2 44 6.27 3.16 7.- Volk" een huishoudelijke vergadering. Met algemeene stemmen werd besloten op een nader te bepalen datum in de maand Juli een feestavond te organiseereD, uitsluitend toegankelijk voor leden met hunne huisge- nooten. Ook werd met algemeene stemmen besloten gevolg te geven aan het verzbek der afdeeling „Schoonhoven en Omstreken" van de Nederlandsche Vereeuiging tot van AfschaflLg Alcoholische Drapken, om door het opvoeren vap een tooneelstuk mee te werken aan een propaganda-avond, door die afdeeling in het begin van den winter te houden. f In deze gemeente hoeft zich in het perceel in de Oranjestraat no. 164, be woond door J. H. Suur, een geval van besmettelyke ziekte (febris typholdea) voor gedaan. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag Zaterdag f In de Donderdag-avond j.l. in de School voor Christeiyk Volksonderwys ge houden algemeene vergadering van de Cbristeiyke Ztngvereeniging „Crescendo" alhier, werd, in de plaats van den heer J. Emous, die vertrokken is naar Amster dam, benoemd tot directeur de heer A. Sytzema, hoofd der School voor Christeiyk Volksonderwys alhier. Verder werd tot eere voorzitter benoemd de heer Ds. J. M. Conradi. Beide heeren namen de benoeming vol gaarne aan. f Woensdag-avond hield de Arbeidenktooneelvararaigiot «Kunst a/b idoeld in art. VERVOLG OER NIEUWSTIJDINGEN. By Kon. besluit is met ingang van 1 Juli 1906 benoemd tot burgemeester der gemeente Dordrecht H. J. Wichers, met toestemming van geiyktydig eervol ontslag ais burgemeester der gemeente Winschoten. Bg Kon. besluit is bepaald, dat het Kon. besluit van 2 Maart 1904, waarby is bepaald dat onder „vrouwen" die voor het vervullen van betrekkingen by den post en telegraafdienst kunnen worden benoemd, zyn te verstaan „ongehuwde vrouwen", niet van toepassing is op de bnevengaarsters. By Kon. besl. is san mejuffrouw H. A. S. Weisfeit, op baar verzoek, met ingang van 1 Juli a.s. eervol ontslag ver leend uit hare betrekking van directrice van ie byzondere strafgevangenis voor vrouwen te Goriuchem; en is met ingang van l'Juli a. s. benoemd tot directrice van de byzondere strafgevangenis voor vrouweu te Gonnchem mejuffrouw K. de Ven, thans adjunct-directrice van de Rykswerkinrich ting voor vrouwen te Leiden. De Stct. (no. 137) bevat de lijs ten van de hoogsta*ngealag< Rgks-directe belastingen, beat 111 der Kieswet. Op het adres der vereeniging „Algemeen Belang" te Veendam-Wildervank in zake bet dry ren van Winkelnering dom- brievengaarders, waaraan door tal van corpo- rat ifin en Kamera van koophandel adhaesie is geschonken, beeft de Minister van H. en N. bericht, dat er geen termen zyn gevonden zulks te verbieden. Naar men verneemt, heeft thans ook de corn missie, die zich te Dordrecht had gevormd met het plan om in ver- eehiging met eenige Sliedrechtache heeren een automobieldienst in 't leven tej-óepen langs de Al blasserwaard, in de eerste plaats van Hardingsveld via Gieeendam en Slie drecht naar Dordrecht, besloten, geen verdere pogingen daartoe in 't werk te stellen. Wel gelooft men in de levensvatbaarheid der zaak, maar aan de exploitatie van een autodienst schgnen vooralsnog te groote kosten en te veel risico verbonden, dan dat men met vertrouwen de zaak durft begiunen. t v a Dondord., LI. fiërde Mr. G. B. Fuhri Snethlage te Woerden zyn 25-jarig jubileum als notaris aldaar. Van verschil*' lende zgden ontving de jubilaris blgkuu van belangstelling. De rechtbank te iieersvqen heeft den voormaligen godsdienstonderwyzer v. d. W., te Wolrega, wegens bat plegen van oesedeiyke handelingen, veroordeeld tot(wee jaar gevangenisstraf, tfiét aftrek der preventieve hechtenis. De heer J. SchrySar, predikant- directeur van de WuesinrichtingteNeetboech, heeft door Ds. B. te K.. te Rotterdam, namens N. N. een gift ontvangen van f 2000 eh vpn N. N„ te Weesp, een gift vin f 1000 voer de schulddelging. - Het „U. D." meldt, dat ProL Dr^ A. Naratb, hoogleeraar in de chirurgie aan de Utrechtsche universiteit, het beroep naar de uoiveraiteit te Heidelberg, alb opvolger van Prof. Czerny, heeft aangenomen. Benoemd tot onderw|zer tan school no. 1 te Sliedrecht de beer A. VoogK onderwyzer te Vierpolders. Oapelle m/é IJ nel, 14 Juni. Op ad- vies van Dr. Berghede, is heden avond per brancard in bet ziekenbnia te Rotterdam Sbracht de 25-jaiige losse werkman L. pilein, wonende Gatbarinastraat 44 aldaar, die by het beheien van een terrein alhier uit de heistelling is gevallen en inwendige ernstige kneusmgen heeft gekregen. Maardrecht, 14 Juni. Bf de Ned. Herv. kerk altusr is beroepen Ds. M. Ros bergen te Beets (N.-H.). 'Ottaland, 14 Juni. De milicien der lichtiog 1905 T. de Jong, die den 16. Mei 1.1. onder de wapenen kwam, is afgékeurd. Aangezien hy van een vorige lichting was behotfde er geen ander in zgne plaats te komen. Het 5-jarig zoontje van deu winkelier J. de Klupver reed Dinsdag middag zjjn 4 jarig broertje in een sportkar. De jeugdige bestuurder raakte het evenwicht kwyten hier door kwamen de sportkar en de er in zittende in den Bloklandschen Graafstroom terecht. De ge volgen hadden echter ernstiger kunnen zyn, had de ondste zuster het niet spoedig bemerkt, die zich zonder dralen te water begaf om den drenkeling te redden. Met behulp van een schouw werden door toegesnelde hulp beiden weder op het droge gebracht en kwamen zy er met den schrik eu een nat pak-af. V1EATUBEBEURTKJI op Zondag 17 Juni 1906. Htug Mbssnhaves. AMMERSTOL. 's Nam. Dr. Van Langeraad, van Lekkerkerk. Hing SUedreokt. BLESKENSGRAAF. 's Nam. 1^ uur Ds. Bronsveld, van Brandwyk. PAPENDRECHT. 's Nam. 2 uur Ds. Van Papenrecht, van Sliedrecht V iSbCl i EK1J-BERICI1TEN. 'inaenUl, 16 Juni. Van Zaterdag 9 tot en met Vrjjdag 15 Juni zyn alhier ter markt aangevoerd 101 zomerzalmen; prys per V* kilo van f 1,— tot f 1.40; 35 elften, prys per stuk van f 0,80 tot f 1,10. 'Hralingen, 15 Juni. Deze week werden ter markt aangevoerd 1887 zalmen; prya Win ter zalm f 1,25 k f 1,75, prys Zomerzalm f 1,— k f 1,40, prgs Jacobszalmen f 1,— b f 1,50 per 5 ons; 85 elften, prys f 0,25 b f 1,50 per stuk. BEURSBERICHTEN* 14 JunL Cert NederL Werki. Schuld. IV* 777/* Dito dito 8 93V» Hoog. Oblig. zilver 1892/1904 4 96i/« Dito goud 1881/1896 4 96*/* Oostenrfk, Dot pap. Mei-Nov. 4 1üu7/m Dito Feb.-Aug. 5 101V» Dito zilver Jan.-Jun. 4 ltK»7/u Dito Apr.-Oct 5 101 PortugalOblig. le Serie707/* Dito Ie 8 66'/* Dito Ie 8 67^ Spanje Oblig. BuitenL Perp. 90 Ruel. ObL Binnenland IBM. «4 Dito 89/90 le en le nitg. .4 Dito 1880 4 Dito Nicolaï Spoorw. 4 Dito Gr. Rusa. Spw.-my. '96 4 Dito Orel-Griasi. 50042000 M. 4 Egypte 18764 Haarl. Uyp.-Bank pandbrieven. 4 Amst.Hyp.Waarb.Maatsch.ObL 4 Hong. Hyp.-Bank pandbrieven. 4 Zuid-ItaL Spoorw.-my. Oblig. 8 Wladikawkas Spoorw.-my. 1894 4 Loten Amsterdam f 100.. Loten Rotterdam. Gom. Cred. Loten Antwerpen. Loten Bruseel Loten Hong. Hyp^Bank loten dito 11. 100 Loten Theise Reg. Ges. Loten Servifi. fr. 100 Loten Madrid Loten Turkye 1870 It 78 V* 77«/4 72V* 727/. 104Hi. 100 97* 98Va 687/u 76 tWk J lOOk 2*^ lol* 100 - 4 181* 8 126 4 158* 2 95 - 8 59* - 8 8V/1Z MARKTBERICHTEN. BadegrareB, 12 Juni. Kaas.Aangevoerd 866 wagens, te zamen 19.081 stuks, wegende pL na. 110.104 kilo; ie soort Goiidscbe f27,50 k 29,—, zwaardere f 81,—, 2e soort f 25,50 b 27,—. Derby-kaas, le soort f 28,— b Edammer-kaas, le soort 127,50,2s soort f 23.50. Handel vlug. Gasda, 14 Juni. Kaas, lequal. f28,— a f 2e qual. f 25,— a 27,— zwaardere f 31,50. Aangev. 137 partijen. Handel vlug. Boter: Prfs der goe- flJO bflji, web- boter f 0,95 b f 1,10 per kilo. RattenUus, 12 Jnnl. Aangeroerd 26 paarden, 1197 magere en 760 vette runderen, 215 vette, 802 nuchtere en graakalveren, 177 biggen. Koeien en oaeen26tot 38 et., kalveren M tot 50 c. per kilo. SchNibmi, 18 Juni. Boter, la qoaL 66 cL, le quaL 60 et per half kilo. Kaas f 15 a f 28 per 50 kilo. Vette kalveren Me tl ct. per kilo. Vette varkens 20 s 22 ct per kilo. Biggen f 8 e f 12 per stuk. Lammeren f 9 c f 12 per stok. Aardappelen (gele) f 4,60 per HL. (blauwe) f 8,25 - (poters) f IJ» Eieren f 8.25 per 100 stuks. tfasrbam, 13 JnnL Kaan. De nanynpr markt op boden bedroeg 118 portion prijs van Goudscbe is soort 117,— 4 f80,—, Ie soort f 24,— a f 26, zwaardere f f9,— a 80,—, Edammer le soort f le soort f f 25,50 per 50 kilo. Handel matig. Op de heden gebonden vee- en varken» markt besteedde men voor stieren f schapen f 28 b 85, lammeren f 12 A17, var ken» f 25 b 80, biggen f 6 b9 per stuk. (XJKRKiSPON DKNTJK. Ingezonden stukken naar aanleiding eener advertentie worden niet opgenomen. JIHB61BUJK1 RTA1D. Neheeabeven. Van 12—15 Jnni. Geboren: Johanna Gerard a, d. van Cf. de Groot 'en M. van der Linden. Overleden: J« Korevaar, oud 77 jn tebtgenoote van A. Schild, eerder weduwe Van H. Brusséo. Mlen werkerk m/é IJ. Van 1—16 JnnL Geborpnv Neeüje Gerritje en Gerritje Neeitje, dochters van J. Boer en N. Klein. Gy«bertje, d. van L H. dsn Outer m A. J. Muilenburg. Arend, z. van C Daarsbsén en A. B. Naaktgeboren. Overleden: G. Ondgk, Qod if J. Ondertrouwd: PI ETER MUL V en •"T" JOHANNA OPSCHOOR. t ti Ouderkerk a/d Usee), 7 Jnnl !99k Ondertrouwd: HUIG VAN IEPEREN Ba. KEELTJE ELISABETH OOSTEBOM. Ben.cbop, j g jMi Lopik, J Huweilke-vdHrekHeg 12 Jnni a.s. Heden overleed, zaebt en kalm, ooae geliefde Echtgenoot, Broeder en Behuwd- broeder, do Heer (JDBVELU JOMSKUD, in den onderdom van •2 jaren. Uil aller naam, Wed. C JONGKIND v Ameide, 9 Jnni 1906. Heden behaagde het den Heere van leven en dood van oom zide weg to nemen onze innig geliefde Echtgenoote, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Me juffrouw JAMMIGJM KOBKVAAB, in den gezegenden ouderdom van ruim 77 jaar. Uit aller naam, A. SCHILD. Schoonhoven. 18 Jnni >1202, Hiermede vervul ik den trenrigen plicht U kennis te geven van bet overlijden van m(jn geliefden Echtgenoot, den Heer ABIE DEM BESTEM, in den ouderdom van 67 jaren en 8 maanden. Wed. A. DEN BESTEN- Kooumah. Groot-Ammers, 18 Jnni 1906. Voor de vele biykeu van belangstelling ondervonden b(j het overijjden van onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mevr. de Wed. NEELTJE DE BRUIN- Ru KAART, betuigen Ondergeleekenden hun oprechten L. C KOREVAAR- dk Bacnr. KOREVAAR P.Aae. JOH. C DE BRUIN. N. J. DE BRUIN- Leiden Krimpen a/d Lok, Voor al de bewQzen van belangstelling ontvangen by gelegenheid m|oer 11* jarige Evangeliebediening in de Herv. Gem. aihias, betuig ik mgoea harteiyken dank. J. VAN DER SPEK. Schoonhoven, 16 Juni 1906. Geen crediet te verloenen aan min Zoon G. D. MAK, tuileode door my zyne schulden niet meer worden betaald. H. MAK Gk Bergambacht, 8 Juni 1901. COHH-DOHHAY C.., BUiouder maken w(J er op attent, w(J aleclitn prima kwaliteiten tot uiterst lage prijzen In dese Oprui ming aanbieden. Greete party Vlgnnremx Rteffen, dubbel breed, verschillende kleuren, per lil Elvan 0,22 voor ct. Kmlver wellen Granlté'n, nieuwste ftC kleuren, dubbel breed, per El van 0,50 voor OU CL djeete party Neiveauté Japen- Mbffen, voor Blouses en Costunms, extra voordeetig, prachtige kwaliteiten, Q per Elvan 0,70 voor 4v «t Greete party Japeaiteffea, laatst uitgekomen nouveauté's, prachtig voor bleiusee en costnums, per El tan 0,90 Q ea 0,80. nnt'.JfO et. Blaaaeatoffea, prachtige kleurensor- tearing, nieuwste genres, per El van 1.10 BC ea 1,- voor .00 ct. ■wart/wit geratte Stoffen, breedte 110 cM., laatste nouveauté, per El van AA 0.U voor Z9ct. party Fauatanle katoenen, alle echte kleuren, mooiste dessins, 9 per El tan PNd voor 14 ct Hatyui, Oxfords on JLftnoma, nieuwste dessins, voor Blouses en Costnums, ge- IA gerendeerd echt, per Elvan 0,25 voor |Q ct. Tolle de Vleky, prima kwaliteit, ge garandeerd echte kleuren, dubbel breed, IQ r.pér El van 6,28 voor laf ct. ireole partU Sottas, voor gekleede v ebdtoüms. uitgezóchte desdei, per Él IQ van 6,99 voorv Iu ct. Mlenwsto A Joarn, diverse Fantasie- dtMUII, ii i1L. m.jJj-.k.. per El dessins, vóór Blouses en Kinderjurken, IA van 0,25 voor Q ct. n, geheel zflde, prachtige kwali teit, voor Blouses, in fijnste kleuren voorradig, per El van 1,45, 1.85 0.88 /Q voer 0,85 0,75 en AFü c'- liOntslnon, effen en changeant, geheel zyde, AA prachtige kwaliteit, per El van 0,36 voor £,0&- FonlardsUdn, voor Costnums, extra sterke QA kwaliteit, per Elvan 0,75, nu OUct- IiOntntnon, gestreept en geruit, geheel zyde, AA goede kwaliteitper El van 0,96 voor OO ct- Batlni liberty, alle kleuren voorradig, per AE El.van 0,75 voor O,SS, van 0,37 voor ct. fNmük, allerfijnste kleurengeheel zyde, per QQ El van 0,96 voor OJ5, van 0,65 voor Ou ct. Ecmm's Taffetas ea LssUlae, met -Satynstrepenper El van 0.96 voor 0,79, f Q van 0,75 voor 0,S5, van 0,68 voor «fOct- Greete part(J Tel vets, effen en gewerkt, A per Et van 0,85 voor 9,45, van 0,40 voor 0b4cL ■eiretten Eeesnals, effen en gestreept, prachtige kwaliteiten, per El van 0,65 voor van 0,48 voor IJ9, van 0,44 AA voor OOct. Axmlaster Karpetten, groot 3 x 4El, ite teekening, van 14,75 voor prima kwaliteit, nieuwste teekening, 9,75 ÏOO slaks Tl tragen2 El breedbeide IQ kanten gefestonneerd, per El van 0,80 voor |0 ct. MO «taks Vitrages, 2 Ei breed, extra zware AA kwal., mooie dessins, per El van 0,35 voor ct- Greete party afgepaste Tafelaelltjes, AC 120 x 120 cM.mooiste patronen, v. 0,80 voor ct. Greete party Bal franje, crème en ge kleurd, extra aanbieding. Serie III per El van 0,18 voor 0,10. Serie II van 0,12 A voor O,OS. Serie I van 0,08 voor O ct- 10#OO Heter Gerdynkant, breed 8 cM., A mooiste dessins, per Elct. BOOO Meter Gerdyakant, breed 1215 C en 18 cM., extra sterk, per El Q ct. Laken Tafelkleedenmet geborduur- den rand en galon, grootte 135 X 135, I QQ mooie kwaliteit van 2,20 voor 1,00 ÏOO paar afjgepaste Tale Overger- dyaen, prachtig met bloemen beslikt, E "fff lengte 3.50, breedte 1.40, per paar v. 7,25 voor 0,/ 0 Afgepaste Tltragegerdyaenbreedte 2 El, lengte 4* EU, mooiste teekening, per I AC paarvan 240 voor ,00 Witte Klnderstroebeeden, met zyden lint, mooiste modellen van 0,54 voor Klnderstrwabaedengespikkeld stroo, bruin en groen, met zyden lint en strik, van 0,68 voor KinderatrsebeedéJiprachtig glanzend stroo, met rood ea blauw zyden lint, extra sterkvan 0,95 voor Jangensstraakaeden, naturel stroo, met geklearde lintenvan 0,40 voor Jangeasstraahaedeii, gespikkeld stroo, met zyden lintvan 0,45 voor Jangensstraahaeden, grof wit stroo, met zwart zyden lint en koord, van 0,55 voor Paraaals, effen en gestreept batist met j zyden strikkenvan 0,98 voor a Parana 1b, satinet en batist, mooie des sins, met zyden strikken en knoppen, van 1,76 voor Parasals, linnen en halfzyde, met Eotre- deux, waschbaar, fraaie fantasiekuoppen en strikkenvan 2.25 voor Parasals, wit batist met kanten volant, nieuwste stokken met zyden strik of kwastvan 3,— voor Parasals, wit met fijnen kanten volant, prima batist, mooiste stokken en knop pen van 4,voor fr 4 •M* 'f. </Hsg nader das indruk van bet ontzettend osgeêaL dat mf op 24 April j.L overkwam, .jpairfoor Bi niet alleen onmachtig werd óm in mie onderhoud te kunnen voorzien maat bovendien door liefderijke handen moéd verpleegd worden-? gevool ik my Verplicht/, langs dezen weg mfin' harteiyken dank te betuigen aan <aileh, die my zedeiyk eu etoffelyk hebben gesteund. Tevens mfin' dank aadi den WelEd.Zeergel. Heer E. A. FAUËL, Arts alhier, voor de sorg- vuldke geneeokandige behandeling, ea aan de AH. „Bergambacht" van de Vereen. „HET GROENE KRUIS". Dank zM dien alzfdigen steun, ben ik odder Gods voorzienig bentel voor kommer en zorg bevrijd gebleven, is myn lyden verzacht en myne hersteüing bevorderd geworden. Wed. H. CODEE. Bergambacht, 18 Juai 1906. DJ! zyn san de^Hoer^ADRIAAN verzocht daarvan opgave of betaling te doen oan^doa Onderseteekendeblanca 14 iafM aa bedea. Moloaaarograaf, 16 Jnni 1906. aaorgeas ga *9 mldlags n i of kaar* d'e eenig bewys kan laveren voor de gegrondheid dér lastor- ïyko goaaoeae praatjes, die rondge strooid worden over zyne vermeende on geoorloofde betrekking tot een jong meitje alhier. H. VERMAAT. fiiofalk, 14 Juni 1966. Do COMMISSIE VAN BEHEER der Instelling van dè' Ïfytèrfeids-Vereéniging voor Goud en Zilversmeden te fichseabevea geeft den Leden kennis, dat zy op Baandag 18 Jaai a- s*. in de BIBLIOTHEEK der Teekeosctiool drie zittingen zal houden, en wel: i -•* aar, 1 -* w en's avoads 8*-B* teneinde de regiementen en bewyzen van lidmaktèchap in ontvangét te nemen, ter vervanging door nienwe. Er kunnen dan tevens nienwe leden wor den ingeschreven en aanvragen gedaan tot verbooging der contributie. Ondergeteekende raadt hendie wenschen opgeleid te worden voor Kommies by 's Ryks Directe Belastingen, aan, hun leseen te halen b« den Heer H. SCHENK Hz., Onder wyzer te Lakkarkerk. zy kunnen er van overtuigd zfa een goede degeiyke leiding by hun studie te zullen ontvangen. ben. Ryks-Ambtenaar. l.«kkwWk, Jnpl lm 9e Sckoonkovea. GODSDIENST-OEFENING op Zeadaf 17 famt 1MB, morgens 10* uur, onder kidinsvimDr. J. A. BUJKRMANPredikant (voorbehoed- en genees tegen vlekalekte, worden verricht door Veearts te Oadewater. Oeakeedyk 974, BOTTERDAM, is geregeld lederca Weeusdai van 9—12 uren te Sekaaakasea te spreken in het H zkrin-Loocmknt. (VISE-VERSA). V Op Workdagen: Van SCHOONHOVEN v.m. 8.- en 9.S0 n.m. Van GOUDA v,m. 10.80 en B.90 n.m. Pp Zaa* aa Feestdagea: Van SCHOONHOVEN v.m. O.SO en 7.— n.m. Van GOUDAv.m. 8,10 en 0.10 n.m. De Uitvoerder, verkrijgbaar in den Boekhandel van S. A W. N. VAN NOOTEN, Schoonhoven. Gevraagd naar provincieplaats, solied PEB800J, kakend aet grareerea. Brieven, onder No. 18, aan het Bureau van dit Blad. gevraagd, voor vast werk, by J. SPOORMAKER te Oaderkerk a/d Ussel. In dè VERF- en VERNISFABRIEK kan 1 nog eenig geplaatst worden, vast werk. Zich aan te melden ten kantore aan den Wal te Sckeeakeven. Terstead gevraagd een goed kunnende melkenwoning beschikbaar, by HUIG KAPTEIJNBouwmanSchuwagt, Lekkerkerk. Gevraagd tegen Augustus a. s. een Adres D. BLANKEN, Mr. Bakker te Berg aas backt. EEN GEBRUIKTE en een goed onderhouden T1LBUBY, bH K. G. SMIDT te Geaderak. Keparatlën net en blllyk. Minzaam a^pbevelend, *ym betrenwbaar, snel ën duurzaam. De Brelmaohlae-Maatschappy tet Be- verderlag van Unlsarbeid TROS, li. WHlTTltlKdk Ce., Keizersgracht 263, Amsterdam, verklaart hiermede openlgk, dat men, by doelmatige opvolging harer aan wy ringen, f 9,00 en naeer per dag kau verdienen, en dat zy over een groot aantal dankbetuigingen beschikt van koopers harer „M1RAMAR"-BREIMACHINE, alsmede olficiéele rap porten van experts, die zonder onderscheid volkomeu overeenstemmen in het beweren, dat hetgeen wy in ons prospectus beloven, met de waarheid over eenkomt, Wy koopen het werk. Men vrage pros pectussen aan bovenvermeld adres. Mevrouw NIEKERK Kooumah te Schoonboven vraagt tegen Augustus een nette Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden. Tegen 1 Aug. of later wordt gevraagd eene nette P. G., van goede getuigen voorzien. Adres Mej. EL RIJKAART, riuweelenaingel 710, Gaada. Ondergeteekende, aan de Vooratraat No.277 te AMEIDE een nieuwen geopend hebbende, in ruime keuze voorzien van alles wat tot het vak behoort, beveelt zich beleefd aan ook voor eigengemaakt, nieaw- en voor herstelwerk, belovende eene in alle opzicnten solide en vlugge bediening. Hopende de gunst en het vertrouwen van het geachte Publiek deelachtig te mogen worden. Ameide, 16 Juni 1906. Vraagt Deesbarg's prima zuivere Koek- eu Banketbakker, Loptkératraat, belaeeakevea. PUDDINGPOEDER en VANILLESUIKER, Zgn het beste wat d'aarde U biedt, Mitsgefabriceerd door THOMSON Betere merken kent men niet. Prysvraag 23 Dec. 1905. Door onvoorziene omsuiiOigbetiea is ter overname te Kattordam een flinke beklante ZAAK in Melk, Deter, Kaas, Elerea, Gelderseke- en Kr al de alers waren (Hoekhuis). Flinke omzet. Te bevragen: A. v. WINDEN, Tolieusstraat 90, hoek Rembrandstraat, KeUerdam. Je beste adres voor aard appelen is bij H. DOLLEMAN te Uudcwatcr. Puik beate Nienwe Aardappelen, 10 Cent per pond. Te keep een mak eu eerlhk PAARD (aftandsch). Adres J. N. BOTH, Geada. Bleekersslngel, GOUDA, voor Brand-, Glas-, Inbraak-, Bedryfs-, Trans port-, Scoeeps-, Paarden- eu Vee-ougelukken. Levensverzekering en in Hypotheken. Verzekert het vee in de weide tegen het hemelvuur, f i,per duizend. Vraagt inlichtingen en tarieven. DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van de Krimpenerwaard zgn voornemena op Woensdag den 4. Juli 1906, des morgens ten 11 ure, ten huize van F. CHRISTENSEN te Stalwykerslala by Gouda, bg inschrgving aan te besteden: Perceel 1. Het vernieuwen vai twee paar eiken sluisdeuren ln de needslnls te Krimpen a/d Lek. Perceel 2 Het timmer-, metsel en teerwerk aan de kaaatwerken der Opgekeren Vervening. Perceel 8. Het verven van drie ephaal bruggen van de Ver vening. Perceel 4. Het verlengen met 10 Meter van een duiker deer den IJsseldyk te Stelwykerslnls. Bestekken van ieder perceel zyn tegen betaling van f 0,25 verkrygbaar bg den Fabriek-Landmeter van de Knmpenerwaard te Lekkerkerk; die aanwgzing zal doen op het terrein, van perceel 1 op Woens dag 27 Juni 1906 en van perceel 4 op Donderdag 28 Juni11906, telkens des morgens ten 10 ureeu by wien verdere iniichtiugeu zgn te bekomen. Inschrg vingsbiljetten bunnen worden in geleverd vóór den 4. Juli 1906 ter Secretarie te Ouderkerk a/d IJssel eu op dien dag vóór 11 uur ter plaatse der besteding. De Notaris D. TEIJINCK te Schoon- ven zal op Woensdag 4 Juli 1906, 's avonds 6* uur, in het Koffiehuis „tuviatau.MX" vau den Hoer J. P. LEENING aldaar, iu net openbaar verkoopen: Ten verzoeke van den Heer L. van ZESSEN get. B 9, met PAKHUIS daaronder en ERF, binnen tdclmnnlanven, buiten de gewezen Katpoort. get. B 7 en 8, met BERGPLAATS, KANTOOR en ERF daaronder, staande ten noorden van perceel 1. 3. Het onlangs geheel nieuw gebouwd get. B 6a, eu EHF, staaude ten noorden van perceel 2. Alle perceelen met riant uitzicht op de rivier verkeoreu iu goeden staat van on derhoud eu zgu verhuurd als volgt: Perceel 1: Wat de Woning betreft aan den Heer Wzmpk, voor f 11,66 per maand; en wat het Pakhuis aangaat aan de SroosBooTDiENST op dk Lek, Directie te bcnoonQoven, voor f 104,— per jaar tot 1 Mei 1907. Perceel 2: Aan den Heer W. Mullu tot 1 Mei 1909, voor f 208,per jaar. Perceel 3. Aan Mejuffrouw Penning NixuW- land tot 31 December 1908, voor f 276,— per jaar. 1 ^Betaling der kooppenningen 6 Augustus Breeder by biljetten es nader onderricht te bekomen ten kantore van don Notaris,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 2