Gebk BISPING. GOUDA. OPRUIMING van JONGEHEEREN- en KINDER-COSTUMES! IIJ. ra der KOP, 'Jft»""* SWARTSENBURG's GOUDA, Klffl|J8S. Ui D. V. ïlï IHKKOI LANDBOUWLOTEN, PRESERVER. PANDEN, Prima pakje vanaf f I,-. LUSTRE-JASJES, DRILL-PANTALONS, gekleurde en witte VESTEN. Vanaf heden des ZONDAGS GESLOTEN. Schoonhoven. HEERENHUIS, te GOUDA, WINKELHUIS, Aanbesteding. te Hoenboop, WESSANEN LAAN, Wormerveer. te IJsselstein Het beste adres voor het koopen van daar alle nummers worden opgeschreven en den prijs- winnërs onmiddellijk bericht wordt gebonden. C. ROMEIJN, Waterpoort, Gorinchem. Wat is PRESERVER??? PRESERVER is de behoeder tegen alle gebreken der kaas. PRESERVER voorkomt steeds het r|Jsen der kaas. A. N. VAN ZESSEN, De ABDIJSIROOP N°. 8730. Zaterdag 30 Juni. 1906. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Tweede Blad. EEN HUIS, De jaarlijksche Verkooping KLEEDING „U V. v. BEUZEKOM, te Langerak b/z Lek. Concarreerend levert HELPRIG KLEIN, Nlontfoort. Speciale inrichting voor compl. Bedstellen, Veerenbedden met Overtrekken, Matrassen, Wollen-, Gestikte- en Moltondekens. TE KOOP: EEN NIEUWE TILBURY, RIJTUIGEN. LIJNZAADKOEKEN, Blatchford's Kalverenmeel nu M. VERHEUL, Handel in Krachtvoer-Artikelen, THOS. H. WHITTICK Co., Notaris DEI «UIER FILIAAL SLIEDRECHT. Rover, Raleigh, Osmond, Hudson, Wanderer, Brennabor, Westfalen, Burgers, Eenhoorn Keuze nit meer dan 80 stuks in Heeren-, Dames- en Kinderrjjvielen PRESERVER PRESERVER Centraal-Depót L. I. AKKER, Van Alkemadestr. 11, Rotterdam. BIII1IUID. Verslag Teekenschool TE KOOP OF TE HUUR door opheffing der zaak wegens hoogeu leeftgd bestaande nit 8 Woningen, elk van 2 ver trekken, met WERKPLAATS en SCHUUR, waarin sinds jaren bet Wagenmakers. bedrUf is uitgeoefend. Om zjjne gunstige ligging bjjzonder geschikt voor het Hoepel- of Manden niHkersbedrjjf. B|j eventueelen verkoop kan 2/3 van de koopsom als eerste bypolheek er op geves tigd bleven. Te bevragtn bg J. DE WIJMAN, Wagenmaker te Amelde. De Notaris D. TEIJINCK te Schoonho ven tal bjj inzet en afslag op Woensdagen 4 en 11 Juli 1906, telkens 's avonds 7 uur, in het Koffiehuis van den Heer LEENING aldaar, in het openbaar verkoopen: 1. Een onlangs nieuw gebouwd staande aan de Buitenhaven, waarin beneden: Suile, Vestebule, Keuken met Bijkeuken, Plaats en Tuintje, beven: groote Kamer met 3 ramen aan de straat zijde, Balconkamer en kleinere Kamer, beide met riant uitzicht op de rivier de L°k. Thans verhuurd voor f 275,— per jaar, doch desverlangd dadeljjk in gebruik te aanvaarden. 2. TWEE daarnevens staande bestaande in WONINGEN met daaronder aanwezige PAKHUIZEN en KANTOREN, ERF en GROND, thans verhuurd voor f 444,— per jaar. Door ligging aan de rivier bieden deze perceelen eene goede gelegenheid aan tot uitoefening van alle zaken met scheepvaart in verband staande. Betaling der kooppenningen 15 Augus tus 1906. Tot het bekomen van nadere inlichtingen zich te vervoegen ten kantore van den No taris TEIJINCK te Schoonhoven. De Notaris H. GROENENDAAL te Gouda is voornemens op Maandag 9 Juli 1906, des voormiddags 11 uur, in bet Hótel .DE ZALM", aan de Markt in het openbaar, in ééae zitting, te veilen en verkoopen No. 1. Een kort geleden verbouwd HEERENHUIS met ERF en TUIN, aan den Fluweelen Singel te Gouda, W|jk R, No. 695; kad. Seclie A, No. 2369, groot 94 Centiaren. Het Huis bevat 6 Kamers, ruime Keuken, Zolder, vele Kasten en is voorzien van Gas- en Waterleiding. No. 2. Een HUIS met ERF, aan de Gouwe te G*(ida, Wgk C, No. 159; ktd. Sectie D, No. 125, groot 72 Centiaren. Het Benedenhuis is verhuurd voor f 3 per week tot 1 Mei 1908. No. 3. Een HUIS met ERF, achter de Vi8cbmarkt te Gouda, Wgk I. No. 131; kad. Sectie B, No. 912, groot 19 Centiaren. No. 4. Een HUIS met ERF, aan de Korte Geuzestraat te Gouda, W|jk L, No. 117; kad. Sectie C, No. 1167, groot 24 Centiaren No. 5. Een stukje GROND, aan de Boomgaardstraat te Gonda; kad. Sectie A, No. 3737, groot 70 CentiareD. No. 6. Een HUIS met ERF, aan de Nieuwe Haven, hoek Lange Dwarsstraat, te Gouda, Wjjk N, No. 81; kad. S ctie B, No. 242, groot 32 Centiaren. No. 7. Een HUIS met ERF, aan de Lange Dwarsstraat te Gouda, Wjjk H, No. 125; kad. Sectie B, No. 344, groot 88 Centiaren. Verhuurd aan D. van der Toorn tot 1 Februari J907, voor f 2 per week. No. 8. Een WINKELHUIS met ERF en TUIN, nan den Korten Tiendeweg te Gouda, Wjjk D, No. 735; kad. Sectie C, No. 2855, groot 137 CentiareD. Het Huis bevat: Winkel, 6 Kamers, Keuken, Zolder, vele Kasten, en is voorzien van Gas- en Waterleiding. Verhuurd aau J. A. Hoogendoorn, voor f 6,— per week, tot 1 Juni 1908. No. 9. Een HEERENHUIS met ERF en TUIN, aan den Kaltensiogel te Gouda, Wjjk Q, No. 115; kad. Seclie A, No. 2611, groot 335 Centiaren. Het Huis bevat: beneden 3 Kamers, Serre en uitgebouwde Keuken; en boven: 3 Kamers, benevens Zolder met Dienst- bodenkamer, en Kelder en is voorzien van Gas- en Waterleiding. Aanvaarding en betaaldag 16 Augustus 1906. ïto bezichtigen: 8 werkdagen vóór den van 10—12 en van 2—4 uur, en i dag der verkooping van 9—11 uur. Inlichtingen ten kantore van n Notaris GROENENDAAL te r ïooo,-. Ter •vername aangebeden een le klas ZAAK in AARDAPPELEN en BRANDSTOFFEN en benoodigd Ma terieel, te 's-Gravenhage. De eigenaar is genegen 3 maanden den kooper behulpzaam te rjjn. Br. fr.Jett. K F. Gebr. BELINFANTE, Wagenstraat 100, 'ft-Gravenhage. PRIJSCOURANT OP AANVRAGE. Wegens sterfgeval tegen zeer matigen prjjs te koop aangeboden een op een dc-r beste standen te Schoonhoven, waarin ongeveer 20 jaar met goed succes is uitgeoefend een Zaak ln Groenten en Aardappelen en meer Artikelen. Br. fr., Nomroer 20, Bureau van dit Blad. DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van de Hrlmpenerwaard zjju voornemens op Woensdag den 4. Juli 1906, des morgeDS ten 11 ure, ten buize van F. CHRISTENSEN te Melu ij WcrnluU bjj Gouda, bg inschrijving aan te besteden: Perceel 1. liet vernieuwen van twee paar eiken Blulgdeuren ln de noodBlnla te Krimpen a/d Lek. Perceel 8. Het timmer-, metsel en teerwerk aan de kunstwerken der Opgeheven Vervening. Perceel 8. Het verven van drie ophaalbruggen van de Ier- venlng. Perceel 4. Het verlengen met 10 Meter van een duiker door den IisseldUk te StolwUkersluls. Bestekken van ieder perceel zjjn tegen betaling van f 0,25 verkrijgbaar bg den Fabriek-Landmeter van de Krimpencrwaard te Lekkerkerk, bjj wien verdere in lichtingen zjjn te bekomeD. Iuscbrjjvingsbiljelten kunnen worden in geleverd lóór den 4. Juli 1906 ter Secretarie te Ouderkerk a/d IJssel en op dien dag vóór 11 uur ter plaatse der besteding. Die zich goed en goedkoop wil kleedeDkoope zjjn Mr. Kleedermaker aan H.H. Landbouwers op proef VOOR DEN HOOIBOUW. f 89,-, 85,—, 40,- 50,—, fr. n. stat.id. kapok f 84,-, 87,50, 88,50, 40,- Zendlng rembours. VrU zicht. prachtig afgewerkt tn twee nieuwe BLOK WAGENS met Ijzeren assen eu rongen, bjj W. A. C. VAN ZEVENHOVEN te Prlebrugge.I TE KOOP een nieuw en een gebruikt UTRECHTSCH WAGENTJE, een nieuwe en 1 een gebruikte TILBURY, dria 1 gebruikte KAASBRIKKENeen BAKKERS KAR met Deksel, eenige nieuwe en ge bruikte RIJWIELEN, bjj L. VAN ZEVENHOVEN, Kattensingel, Gauda. OPGERICHT 1705. KONINKLIJKE FABRIEKEN. Voedert uw Vee met de Zuivere Murwe Merk „STER" en „W L", uitmuntende door hoog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. Eere-Dlplwraa ParUs ÏOOO. Negen Qwudeu Medailles. voor het fokken en mesten van kalveren onovertroffen. DUBBEL BASISCH PHOSPHORZURE KALK als beecsterkeud voedsel voor fok- en mest varkeus onmisbaar. (MUn Phospkorzure Kalk bevat, volgens laatste onderzoek van het Liudbouwproefstation j van Dr. VERWEY alhier, 48.4 ln citroenzuur oplosbaar (Jus geheel 1 verteerbaar) Phoophorsuur.) UI EUSmHUUT garantie 80 eiwit en vet, uitstekend vtêr voor varkens, prjjs f LLUüvHIIIIjCL f 15,per 100 K., dus slechts 5 €t. per voeder eenheid. ROTTERDAM, Houlugerdflk 49, en b kende Wederverkoopers. 'f 8,50 en meer verdienste iper dag. Voor het breien van Kousen, Sokken en andere Artikelen zoeken w|j vrouwelijke zoowel als mannelijke personen uit eiken stand, onverschillig waar woonacntig. Eenvoudige en vlugge arbeid gedurende het geheele jaar. Vakkennis on- uoodig. W|j koopen het werk. Breimachine-Maatschappij tot bevor dering van huisarbeid, AMSTERDAM, Keizersgracht 868. ral gehouden worden op Wrljdag 8 Au gustus 1906, 's voorm. 10 uur, in bet Hótel .DE MORIAAN". te UmUaa. Lotendebiet, Eerste en eenige speciale Rjjwiel- en Motorenhandel. Oudst en bekendst adres voor beslist eerste klasse Rjjwielen. Levert met steeds stjjgend succes de bekende en verder alle bekende merken. met of zonder Vrjjwiel en Velgremmen. Met twee en drie versnellingen tegen blll|Jhe prUsverhuwgtag, n voer belanghebbenden gratis ter bepruevftag. BONDSRIJWIELHERSTELLER le KLASSE. Prachtig middelongeëvenaard. Onmisbaar voor ieder kaasmaker. DDCCCDUCD ia het mi(1del bjj uitnemendheid ter voorkoming van rn Co CU ven scheuren, blauw en bol worden der kaas. PQPCPQWPp gebruikt bjj de bereiding der kaas, geeft de bealiste nCvCn V cn, verzekering dat men maakt: lo. Beter kaas dau vroeger; 2o. Meer GELD voor z|Jn kaas. moet men niet alleen bjj warm weer, doch steeds ge bruiken, om altjjd de beste kaas te leveren. dus ook het onmisbaar middel voor den kaasmaker. Daarom voorkomt PRESERVER gebrek ln de kaas, gebrek ln de kas. Preserver wordt geleverd in pakken van f 0,80, bjj 6 pak f 4,50, en is vcrkrjjgbiiar bjj SCHOONHOVEN, CULEMBORG, verder bjj: T. van dkh HEI IDENMeerkerk. R. VERMEULEN. J. de KLUIJVER. T. CONJONGH C van ZESSEN, P. C. PESSELSE, J. den OUTER. D. CASTELEIJN, Langerak. Ottoland. Brandwijk. Giesen-Oidikerk. Nieuwerkehk a/d IJ. Bergambacht. L. de HAAS, C. van STEENIS, T. TERLOUW. W. van REES. A. R. v. d BERG, A. van LIMBORG, HOFLAND, Molenaarsgraaf. Noordeloos. Goudriaan. Bleskensgraav. Stolwijk. Lekkerkerk. Vlist, Een zeer verspreide ziekte is Asthma. Het doet zich onder verschillende ge daanten voor. Benauwdheid b|j de minste bezigheidonpleizierige gemoedsstemming, vooral als men trappen klimt of wat snel loopt, moeieljjke ademhaling, slechte en onrustige slaap, hartkloppingen, hoesten en moeieljjke sljjmloozicg, hetwelk een ziekeljjke toestand is, die de Abd|Jslreep steeds met succes geneest. De voor beelden van genezing zjjn ontelbaar; ziet wat Mej. A. SCHAGER Rong te Petten (N.-H.) ons mededeelt: „Reeds tien jaren leed ik aan hevige Asthma. Mjja borst piepte voortdurend. Dagen achtereen had ik soms zulk een benauwdheid. Ik gevoelde mjj dan terneergeslagen en lusteloos; ik bad dan niet den minsten zin in mjjne bezigheden. Ik kon bjjna niet meer loopen, want ik was terstond mss. Mjjn eetlust was beneden het middelmatige. Vooral 's nachts bad Ik het hevig benauwd, ik kon het dan in bed niet houden en moest opstaan. Zoo bracht ik tien jaar van mjjn leven door en U kunt begrjjpen, dat ik ernstig naar mjjn rust verlangde. Op zekeren dag sprak ik met den Heer G. SOMMERDIJK uit'tEu*, die mjj aanried het eens met de AbdU*lr*U|» te probeeren. Ik kocht toen een flicon, en ik zegen het oogenblik dit ik met die heilzame Siroop begonnen ben, want van stonde af aan kon ik verlichting mjjner kwaal bespeuren en thans ben ik na bet gebruik van eenige flacons volkomen genezen. Ik heb nergens geen last meer van. Mjjn eet- en slaaplust laten niets meer te wenschen over. Ik geef U gaarne het recht bovenstaand te publiceeren." klooster Sancta Paulo is een gezegend middel voor jong en oud, c|J is onscbadeljjk, zjj versterkt de luchtpijpen en longen en geneest onvoorwaardelijk den hardnekkigsten hoest, de hevigste verkoudheid, asthma, keelpjjn, heeechbeid, kink- en slijmhoest, bronchitis, influenza en alle borst- en longaandoeningen. Prjjs per flacon f L—f 8»— on f 8,5©. Wed. J. VUIJK te Krihpkn a/d Uskl; C. VAN WIJK te Oudkwatkr; Firma WOLFF de Co. te Gouda H. v. d. DOOL te Slikdrecht, Boveneinde C. VAN STEENIS te Noordeloos; FRANS VAN DAM te Gouderak: J. DE KLUIVER te Ottoland; A. VAN WALSUM Pk., Ouderkerk a/d LI.; W. DONKER. Krihpkn a/d Ln; CL CL VAN GENNEP te Moordrkbt; L. POT te Niiuw-Lkkkkhi.a np Mej. KORTEWEG te Alblassirdam: Wed. F. AMSING te Alblasskrdam; E. HILGEMAN te Strkkfkkrk CL SPELT te Nikuwpoort; F. J. BATS te Stolwuk; J. ALES te Zkvknhuizkn; P. GOUDRIAAN te Capklli a/d Uul; G. EISENAAR, Drogist te Sludrror; W. J. VAN DAM, te Haastrecht; G. DEN HOED te Bkrkknwoudx. Verkrijgbaar b|j A. C. FIJN VAN DRAAT te Sciioonhovkn; A. N. van ZESSEN, Drogist te Schoonhovkn; G. van dkr WOUDEN te Lkkkkrkkrk; G. S. ROSS te Oud-Alblas J. L. VLOT te Oud-Axblas; W. van REES te Blkskknsgraaf; J. SCHUTTE te Molenaarsgraaf C. van ZESSEN te Vuilkndam; T. TERLOUW te Goudriaan; M. v. HOUWENIN'GEN te Gikskn-Niiuwk.; J. ZONNEVELD—Pin te Hoornaar; CL BROUWER te Mbkrkkrk; G. BOUWMEESTER te Tiindovct; P. G. J. Di JONG te Ambdi; G. COLJE te Lopik: G. v. d. HOEK te Carauw; Jb. den OUDSTEN te Groot-Ammcrs T. MOLENAAR te Lkihond; R. VERMEULEN te Langerak; K. VAN DAM te Bkssajibacht MM Uitqati tam S. W. N. VAN NOPTEN TI Scuoojmotm. a..!., 17 Juni. Van de aanbeateding der benoodigde steenkolen ten beboere der gemeenlfrgaMftbriek alhier i> gegnnd het "joba^Eigeman Broo» en Co., Breda, 40000 H.L. Pope's Diamand gtskoleo. Firma A. Kapttjn, Gouda, tOOOO HL. Ewald- "TT Bsrghutjs, Amsterdam, «0000 H.L. Hardwiek-gankolen. - Op infUstisf Tin da gsiordhsidscom. missie bad alhier eene rergadering plaats, met het doel een Goudsche rereeniging roor Tolks- en schoolbsden ts stichten. Na see reds ran den Tooraitter der ge- aondhoidscommissie, den heer P. J. A. Levedag, werd de rereeniging geconstitueerd, met den burgemeester, den heer R. L. Marteus, als eere voorzitter, Dr. P. J. A. Levedag, voorzitter. Mr. F U. Kranenburg, secretaris en C. J. W. Kroon, penning meester. terwijl verder het bestuur o. a. werd aangevuld met de voorzittera van drie werk- Uedenrorosui^ng... de keuringen plaats Tin paarden in Zuid-Hol- land, ter bekomtng ran e«u rjkapremie. Do jury bestond nit de heeren E. Orer- bosch Gouds; S. C. Goossen, '.Grarenhige; J. C. Roodrint Kr, Dirkalsnd; J. Leeuwen- burg, Zw|ndrecht on M. do Rhoon Mc. Raamsdonk. De heer J. H. van dsr Torren Kl, secretans- penningmeester der regeling»commissie, was "^"bl^Umboeknummer werdsn san- tenomen „Cato" van den heer J. C. SpruQt te Zevenhuizen en „Jet" van den heet P Koetsier ts Waddings veen. Een prjjs van f 40 verwierf „Sophie van den heer J. H. van der Torren Kz. te Gouda. Es» »rfls van f 35 verwierven „Wally en „Witvoet" beiden ven den heer J. H. van der Torren Kz- Een prfla van f 30 verkreeg „Cornelia van den heer J. H. van der Torreo Kz „Mina" van den heer P. Oudflk te Wad- dinars veen, „Nel" van den heer C.J. Plainer te Zevenhuiten en „Sophie" van de wed. J. van der Spek Jz. te Moerkapelle. Een prijs van f 25 verwierven „Sols van den heer J. C. van der Torren te Wadding» veen en „Ypsilon" van den heer Ph. van der Breggen te Waddingsveen. - De heer R. A den Ouden te Gouda, on- der wijzer aan een Chr. school voor M. U. L U. te Rotterdam, is benoemd tot hoofd der met 1 Oct. o. a. te openen vrije school op Gerefor meerden grondslag te Leimuiden, en heeft dsse benoeming aangenomen. Eindelijk bestaat er eemg uitzicht, dat da door onse atad gelegde stoomtrsmUjn dm handeldrljTendeii en neringdoenden in hst btjaonder meer ten goede aal kunnen komen. Naar men Ternee uit werd door een bekend deskundige een plan ontworpen Toor sons trameaploitatie langs date stoomtram- ttfn m Terder o. m. langs den Korte Tiende weg, Zoidstjde der Markt, de W(|datr.al, de Hooge Gouwe, de Gouwe tot aan de Keiser- straat en de Haren tot aan het peetkantoor. Daar alle omstandigheden kunnen mede werken om de aanleg en de exploitatie weinig kostbaar te doeo ctu aal eeo goed Jowrganiseerde teer dikwüb rUdende tram- dieost door onie stad m Terbindmg met het station seker wet in eene behoefte Toor- aieo, die zich natuurtgk oog weinig kon openbaren. Gerineksa, U Juni. De groote aerd- appelmeelfabriek Tan de Brma Duinljer, Wilkens, Meihuilen A Co. is thans gereed. De plaatsetgke autoriteiten hebben gmleren gerolg gegereu aan de uituoodiging randen directeur den beer G. Prummel, om de kapi tale inrichting te komen bezichtigen. Architect was de heer P. Hoo''"8hJJ' Rotterdam sn atuuemers waren de heeren Sterkenburg en De Grunt, slhler Dete gemeente ia hierdoor een belangrgke inricblieg rijker geworden. •llblaiaeriraard eis VUtheerwn- laadsa, Juni. De handel in kaao blj|ft rrh willig, met ceer Tasten, aelfs eenigsins rerhoogden prijs, boter met redeigks rrsag, flsuwer in prijs; men besteedt thans m dete streken roor; kass f 14 60 a f 18.60.awsardere soorten tot f 81 per 60 küogoeboter f 0,MV, weiboter 0,5!'/, per i/i kilo. RArknsHSSdSa 26 Juoi. Ds. A, Jager, prSfw b" d" Ned. Here. Gem. nlhier, heeft een beroep ontvaogen Daar Aardenburg. 'Meerkerk, 28 Juni. Men besteedt in d„ "skiet f 30 Toor de 100 Uit... eerste kwaliteit; «ware soort geldt f dl De hendel is ilug. MelsnaarKranf, 21 Juni. De 3» jarige M is T"t«r«n morV" plotseling OTer- leden. De justitie schgnt het JJJJJJ" deeld te hebbeu een ondersoek in te stellen. •meuw-letkerlsuid,58 Juni. De mu- aiekTereenigieg .Apolln", slhier, gsf gisteren- STOnd haar eerste somer concert op het plein Toor de Ned. Here. kerk. Uitgelokt door bet heerlijke weder woonde eene menigte be langstellenden deae uitToering bg. De Ter schillende nummers Tan bet programma werden nanwkenring en met Toerd en lerwtersen den i'ijTal der tslrgke t°Dle00Tereeniging toonde onder de leiding Tan den heer E. Tan Wagenmgenito Schoon- bOTen goede TOrdermgen gemaakt te bebbee. - De hoer A. Bongers, albter. oud-leerling der Rgkenormaallessen te Elsboul s/d Kin- derdgk, die 17 Mei jJ. de akte Tan onder- wbser te Utrecht behaalde, en sedert als Tolontsir onderwgaer werksssm was aan de le openb. schoot albier, is tegen 1 Juli e. k. benoemd als onderwgser aan de openb. school te Bruinisse. Door de heeren T. en A Broere, aan nemer» van den nieuwen toren op de Ned. Herv. kerk, ia heden morgen een kranig stuk werk geleverd. Toen Dinsdag j l. eene poging om de spits loodrecht van den grond te doen rijsen en soo op rgn Toetstuk te plaatsen, door den wind, die inmiddels met kracht wae op- gantoken, niet geheel naar wenscb slaagde, werd besloten den toren horizontitl op zjjn voetstuk te doen strjjkeo. Vanmorgen pre cies ten negen ure werd het ruim 3000 KG. zware gevaarte opgericht en stond juist io 28 minuten loodrecht op zjjn voetstuk. Toen kort daarna de vlag aau den toren ge- heschen werd ten Jeeken aau de belang stellenden, dat het werk gelukt was, brak een luid driewerf boera los en zoogen de schoolkinderen, die het werk hadden mogen aanzien, uit volle borst 't Wilhelmus, ter begroeting van de nationale driekleur, die voor het eerst van den nieuwen toren wapperde en als hulde aan de wakkere aannemers eu hun helpers voor de kranige wjjze, waarop ze hun werk uitvoerden. IMleaw-LekkerUwd, 28 Juni. Voor rekening van den coöperatieven steenkolen handel alhier bad Maandagavond in het koffiehuis van G. Janse de aanbesteding plaats van het ophoogen van een terrein buitendijks, het bezetten met steenglooiing der taluds, met levering van alle daartoe be- hoorende materialen. Er waren 11 biljetten ingekomen. Minste inschrijver was de heer P. de Waard te Ammerstol voor f 3291 Oadewator, 29 Juoi. Voor den cursus van het voorbereidend militair onderricht alhier hebben zich 33 deelnemers aangemeld, zoodat dit onderricht dezen winter alhier weer zal plaats hebben. *P*lRbr««k, 28 Juni. Het grasgewas, eerste snede, van bet waterschap Polsbroek is dit jaar verpacht voor f 308. Ten vorigen jare was de opbrengst veel minder. Een oude getrouwe. De vorige week OTerleed op bgna 80 jarigen leeftgd eeo al- gemeen geacht ingezetene, de heer H. Hogen- doorn, die meer dan een halve eeuw werk zaam was als timmerman en molenmaker bjj de familie Zuidervliet alhier. Sedert een paar jaren begaven hem zjjn krachten en moest de alt(jd werkzame man tot z|jn niet geringen sp|jt z|jn timmergereedschap laten rusten. De veehouder C. S. alhier zou Maandag morgen op een met hooi geladen wagen stappen, toen h|j op het voetijzer uitgleed eu kwam te vallen. Het paard trok aan en 't voorwiel giog van den voet lot b|j de knie over het been, dat op een paar p aatsen vrjj ernstig werd gekwetst. Een geluk bh dit ongeluk was, dat 't ongeval plaats had in 't veld, op een vrjj zachten bodem. Het been, dat nu in den weeken grond werd in gedrukt, zou anders vr|j zeker verbrijzeld zjjn geworden. 't Was hier kermis verleden week, van Maandag tot Zaterdag liefst, en welk een kermis! Eén kraam, over dag eenige zich aan koek vergastende kinderen, Zaterdag avond een weinig herbergbezoek, dat was alles. Vroeger, een 40, 30 jaar geleden, was t beel wat anders, vertellen ouden van d»gen. Toen kwamen vrjjeode paren b|| Dentallen I naar 't dorp, toen klonk „vedel en trom i en danste men van 's avonds tot in den laten nacht, soms tot 't licht door de ruiten scheen en de herbergvloer bezweek onder 't gewicht van de dansende en hossende paren. Ia dien tgd was 't kaatsen een ge liefd volksvermaak te Polsbroek. Op kermis dagen gebeurde het, dat 's morgens 4 uur reeds de kaatsers, de meesten „en negligé op 't dorpsplein stonden en de ballen in de richting der kerk, welker ruiten bfl zoo'n gelegenheid werden beschermd door in ramen gevat vlechtwerk. Ook in dien tjjd viel de kermis in de week van bt. Jan, doch zag men op den druksten kermisdag letterlijk niemand in 't hooiland. Wat de t|jden véranderen en, in Bommige opzichten verbeteren, mogen we wel zeggen. Mogeiga, dat eenmaal ook de kermis, zooals wjj die nu kennen, tot het verledene gaat bebooren. Ze is hier in den tegenwoordigen vorm, vrfl onschuldig, maar ook zóó afgetakeld, dat zeker niemand het betreuren zou, indien men haar eindeljjk eens ging begraven. Willeak«p, 26 Juni. Albier heeft de collecte voor den gewapenden dienst f 4.17 opgebracht. 8ch*»Mhoveu. Aan het door den Secretaris der „Teeken school van de N|jverhe.d»Vereenig.ng voor Goud en Zilversmeden alhieruitgebracht verslag over den cursus 1905/1906, ootleenen wjj het volgende: Hadden mjjne beide vorige verslagen eene meer dan gewone beteekenis, omdat daarin belangrjike mededeelingen voorkwamen met betrekkiDg tot de uitbreidiDg van de Teeken school met eene dr|jfklasse, bet afgeloopen jaar is heengevloden en daarmede we ér een cursus beöindigd, die, wel is waar in de verkregen resultaten stof tot tevredenheid heeft gegeven, doch in het vermelden van buitengewone voorvallen de grootst mogelgke soberheid biedt. De afgeloopen cursus, die den tien September 1905 is aangevangen, werd door 96 leerlingen gevolgd, waarvan 11 buiten de gemeente woonachtig; daarvan werden 83 leerlingen voor den avondcursus en 13 voor den dagcursus ingeschreven, terwjjl 55 leerlingen gratis onderwjjs kregen. Dat laatste cjjfer is, in verhouding tot voorgaande jareö, wel is waar belangrijk hooger, maar verschillende maatschappelijke toestanden, gepaard met het doel, dat het Bestuur zich voor oogen Btelt om ieder, die' wil, te laten genieten van het zoo schoone teekenonderwjjs, dat eiken jongen man eu bovenal den beoefenaars van de hoofdindua trie in Schoonhoven, voor zjjn verdere loop haan moet ten goede komen, heeft het Bestuur in deze zeer vrjjgevig doen zgo. De graveerlessen werden bezocht door v leerlingen, de boetseerlesseu door 13. terwjjl aan den dr|jfcursus eveneenH door 13 leer lingen werd deelgenomen. Hierbij valt op te merken, dat de liefde voor de drgfkurtst toenemende is, ongetwijfeld een gevolg van de zeer goede resultaten en het aantrekkelijke van dat onderwjjs. Was het, bl|jkeno het voorgaand verslag, wegens verbouwing en uitbreiding van de schoot in 1904, niet doenlijk om het gebruike lijke prjjsteekenen te houden, in 't afgeloopen jaar heeft dit weer als naar gewoonte plaats gehad, terwjjl bovendien aan 3 leerlingen bet einddiploma werd uitgereikt, met toe voeging van een groote zilveren medaille, door Z.E den Minister van Binnenlandsche Zaken bjj schrjjven van 14 Juni 1905 verstrekt. De uitslag van dien wedstrijd, waaraan ditmaal wegens bijzondere redenen door de leerliogen der 3e klasse niet werd deelge nomen, was, dat behaald werden in de: le klasse. Handteekenen le prjjs L. Voor molen le pr|j8 W. L. Pru|jt3a prjjs J. Versluis 2e klasse. Idem le prijs C. J. H. Koppenol; 2e prjjs G den ButUv. 4e klasse. Idemle prjjs A. J. J. Verroen 2e prijs A. Verveer. Bouwkundig Teekenen: le prgs L. U. Ltiklenia 2e prjjs M. J Peltenburg 3e prfla A Dogterom4e prfls C. van Zessen. Het einddiploma met zilveren medaille ward behaald doorH. C. F. Rum en G. Smink voor handteekenen, en W. H. Dogterom voor bouwkundig teckenen. De prjjzeD, alle bestaande in nuttige, op het gebied van teekenonderw|ja betrekking hebbende boekwerken, zoomede de eind- diploma's met mtdailles, werden op lü November 1905 uitgereikt iu tegenwoordig heid van alle leerlingen, eenige ouders, be nevens autoriteiten en verdere genoodigden. Ook thans weder had onze geachte Bur gemeester, de heer P. K. P. J. van Sloten, welwillend die taak op zich genomen en op zfine eigene, gemoedelijke w|jze, de leerlingen in het bezit gesteld van de hun toegewezen voorworpen van aandenken, daarbg ieder afzonderlijk een vriendelijk en opwekkend woord toesprekende. Ook het onderwjjzend personeel werd in z|jne toespraak niet ver geten en een warm woord van lof en w"r" deering. voor de Bchoone resultaten van het onderwijs, had het in ontvangst te nemen. Ten opzichte van de leerlingen kan het Bestuur niet anders dan tevreden zjjn over de vorderingen, die zjj gemaakt hebben. In de drjjfklasse worden reeds mooie werk stukken gemaakt, die getuigen van eene goede opvatting, eene correcte beoefening van die schoone kunst. Op de binnenkort te houden jaarlijksche tentoonstelling zal men zich dan ook kunnen overtuigen van den vooruitgang, die bg de leerliogen Tan het Torig jaar ia waar te nemen. Het gedrag der leerlingen was over t al gemeen goed. OTer het onderwgiend personeel kan het Bestuur slechts de meest gunstige Terklarm- gen afleggen. De lust en de jjver, waarmede het zjju plicht vervult; de nauwlettende zorg, die het aan de leerlingen besteedt, kunnen als voldoende waarborgen gelden voor een goed degelijk onderwijs. Met waar- deerirg mag dan ook melding worden gemaakt van de beide nieuwe onderwjjs-krachten, die het bestuur in 't vorig jaar aan de school verbonden heeft, ter vervanging van den overleden leeraar in het handteekenen, dei. heer J. P. van Herk en van den heer H. de Vos, als leeraar in het bouwkundig tec kenen, wegens vertrek uit de gemeente, op verzoek, eervol ontslag verleend. De heeren J. Mebius en W. Groothuis, respectievelijk voor handteekenen en bouw kundig teekenen. werden in diens plaats, met ingang van 1 September 1905, provi sioneel voor één jaar, als leeraren aan de school benoemd. De heer F. A. Hoogend|jk, 1 December 1904 provisioneel voor éóo jaar benoemd als leeraar in het drjjven, ontving zjjne defini tieve benoeming als zoodanig, met ingang van 1 December 1906. De tentoonstelling van de werkstukken en teekeningen der leerlingen, ditmaal voor 't eerst opgeluisterd door proeven van drgr- kunst. vervaardigd in het aanvangsjaar van die klasse, werd gehouden op 17 en 18 September 1905 en bad buitengewoon veel belangstelling. Het Bestuur had ditmaal weder het voor recht, dat da tentoonstelling werd bezocht door den heer W. B. G. Molken boer. Direc teur van de Rijksnormaalschool voor Teeken- onderwjjzers te Amsterdam, die zjjoe inge nomenheid en tevredenheid betuigde met hetgeen de tentoonstelling te zien gaf. Ook werd ons op 17 Augustus 1906 door Z E. den Commissaris der Koningin in de Provincie Zuid-Holland de eer aangedaan Tan een bezoek aan onze Teekenschool, waarvan ons Bestuur een aangename en zeer gunstige indruk werd verzekerd. Aan het einde van dit verslag gekomen rest mjj nog iets, wat voorzeker van belaog is om er op te wijzen, en dat zou ik zoo graag eens achterwege laten, maar dat moet telkens en telkens wrê' herhaald worden, dat iB de onvoldoende steun, die van parti culiere zjjde, in den vorm van jaarlijksche bfidrageD, wordt verkregen. De tentoon stelling van de werkstukken en teekeningen der leerlingen, die steeds kosteloos voor een ieder wordt toegankelijk gesteldde ver strekking van het jaarlflksch verslag ter kennismaking aan verschillende ingezetenen, die geacht worden zonder floancpel bezwaar en uit hoofde van hunne maafscbappelljke positie eene zoo nuttige instelling als de Teekenschool geldeljjk te kannen steunen,- en meer andere pogingen, die tot dat doel worden aangewend, verwerven geen voldoend resultaat. 4 Er ia meermalen op geweien, dat het be houd Tan de aubeidiën door rgk en proTin- cie afhankelHk wordt geateld Tandenateun Tan particulieren; dat door Terachillende omstandigheden noodwendig telken jare donateurs afralleo en dat daarroor andere moeten worden gezocht, om het evenwicht te herstellen. Welno, laat dan ieder, die doordrongen ia Tan het nut der Teekenschool, naar rgn Termogen bgdragen en daardoor blok geren dat de arbeid Tan het Bestuur, die zoo geheel belangloos geschiedt, wordt op prga gesteld en bat ondarwgs aan de school naar waarde wordl geschat. Met daDk voor den ontvangen en weêr op nieuw toegezegden fiaauciö «len steun van de Regeering. de Provincie, de Gemeente, Corporation en Particulieren, wordt het elfde jaarverslag nesloteD. Hat Bestuur der Teekenschool bestaat uit de heeren: A- A. Graves Kooiman, voor- zitter; P. Greup, penningmeester; G. Greup D.Hzn., speciaal belast met het toe zicht op het onderwjjs; H. A. van Baaren en L. A. Rusz, secretaris. Het personeel beataat uit de heeren: F. A. Tepe, leeraar directeur, handteekenen, twet- seeren en vakteekenen; F. A. Hoogendök, drjjven en boetseeren; J. Mebius, nen en rechtlijnig teekenen; W. Groothuis, bouwkuadig- en vakteekenen; P. Koppenol, De schoot werd bezocht door 96 leerlingen, wier beroepen zich als volgt onderscheidden: 34 goud- en zilversmeden, 21 timmerlieden, 4 metselaars, 2 meubelmakers. 4 ververs, 1 loodgieters, 1 kantoorbediende, 4 makers, 1 kleèrmakar en 6 smeden, terwgl 17 nog geen beroep hadden gekozen. Het gebouw bevat zea lokalen. Twee er van zjj a in gebruik voor het handteekenen, waarvan één amphithéatersgew|jze is inge richt; één lokaal voor het bouwkundig teekenen, waarin tevens de lessen in het graveeren worden gegeven; één voor het boetseeren; één voor het drjjven en eén voor bibliotheek. Volgens den aan het verslag toegevoegden liaanciöeleu «laat bedroegen de ootTangalen: Saldo ..n 1804 f "W'7'/, Subsidie ian hot Rgk *JJ». „de prov. Z -Holland 600,— 1 gem. Scboonh. 700, prov., T', der ver hoog. over 1904 25, Bijdrage van de Nijverheids Ver- eeniging voor Goud- en Zilver smeden te Schoon hoven - 100,— Spaarbank van het departement „Schoonhoven" der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen particulieren Schoolgelden3®',— Lokaalhuur v. de Röksnormaall. 50, Opgenomen kasgeld 800, Buitengewone ontvangsten BV- Totaal - De uitgaven hebben bedragen: Salarissen van het onderwijzend personeel Leermiddelen Vuur, licht en water Schoonhouden d. gebouwen enz. Onderhoud en 1 gebouwen Assurrantie J meubilair Salaris concierge. Bureaukosten, drukloon en ad- vertentién Aflossing Rente van hypothecaire- en obligatieschuld Pr jjzen Teruggave opgenomen kasgeld, met rente Buitengewone uitgaven f 4801,31Vi f 1545,84 223,58 245 96 5443 185,55 99,13 150,— 77,90Vi 150,— 228,25 43,10 625, 24,56 Totaal - f 4653.251/1 Zoodat het batig saldo bedraagt f 148,07. 6EMMOD NIEUW». Donderdag j.L zfln de beide laatste poklfiders, die te Rotterdam nog onder geneeskundige behandeling waren, uit het hulpziekenhuis „Hoogenoord ata hersteld ontslagen en overgebracht naar het h£tel van de Holland-Amerikalfln aan de Wilhel- minakade. Het z|jn twee Russische kinderen, wier moeder zoolang hier achterbleef, om thans met de eerstvolgende gelegenheid met hare kinderen naar Amerika te vertrekken. Voor eenigen t fl d gelede® schrikte het paard voor het rjjtuig van Jhr. Th. van Rjjckevorsel, burgemeester van Den Duogen, voor de auto van den heer A. B. J. van der H boterfabrikant te St. Oedenrode, tengevolge waarvan paard en rjjluig, zoo mede de inzittenden, de heer en mevrouw Van Rjjckevorsel, te water geraakten. De zaak liep gelukkig goed af, noaar tegen den heer v. d- H. werd proces-verbaal opgemaakt ter zake van overtreding van artt. 9 en 12 van het Motor- en Rijwielreglement en de kantonrechter te 's Herlogenbosch veroor deelde hem deswege tot 2 geldboeten, een Tan f 50 en een van f 100. subs, te ver- vargen door 10 en 20 dagen hechtenisstraf. Van dit voDnis in booger beroep gekomen, werd Dinsdag 12 Juni j.l. door het O. M. bjj de rechtbank te 's Hertogenborch ver- oordeelior van appellant geëischt tot 1 hech- tenisstraffen van 8 dagen elk, met ontzetting uit het recht gedurende 3 maanden om motorrijtuigen te besturen. Mr. Loeft, voor beklaagde optredende en het requisitoir van het O. M. bestrijdende concludeerde tot vrij spraak van zjjn cliënt. De rechtbank heeft Dinsdag j.L beklaagde dienovereenkomstig vrijgesproken. - Als een bijzonderheid kan wor den gemeld, dat een kiüd van elf maanden Dinsdag avond in den trein is achtergelaten. Het geval droeg zich aldus toe De moeder van het kind te Groenekan bfl Utrecht wonende, was na afloop der feesten aan het Buurtstation Ie Utrecht in den lokaaltrein gestapt, om huiswaarts te keeren, na vooraf den kinderwagen als bagage te hebben doen inladen. Meenende in den Terkeerden trein te ritten, gaf xi haar kind aan een paar heeren OTer, die het hear uit het portier zouden toereiken, terwjjl afl inmiddels den kinderwagen uit den bagage- „.gen zou hzlen. Hiermede doende. Ter- trok echter de trein. Gelukkig kon de moeder na aankomst, met een Tolgenden trein te Groenekan het kind in ontTangnt nemen. Kantongerecht to GOUDA. Strafzitting van 17 Juni 1906. Overtreding der jachtwet: c- Etn- je Reeuwjjk (Sluipwijk), 2 m f 2. subs. 1 m. 2 d., verbeurd-verklaring der in beslag genomen dobbers; A. J. te Reeuwtfk (Slu.pw|jk). f2 subs. 1 d K. J- te Reeuw^k (Sluipwijk), f 3 subs. 2 d., en beiden verbeurdverklaring enbevel tot uitlevering niet in beslag ge nomen visch of te betalen f 0subs. d. voor ieder hunner; D. T. te Waddingsveen, f 3 subs. 2 d.. verbeurdverklaring en bevel tot' vernieling in beslag genomen sink; J. V. D. te Moordrecht, f 3, subs. 2d. Overtreding der spoorwegwet; H. B. B., woonplaats onbekend, f3, subs.3d. Overtreding der drankwet: A. M. te Gouda, f 20, subs 8 d. Overtreding der arbeidswet: K. fc. Gouda, f 1, subs. 1 d. Met «en rijwiel des nachts rijden zonder licht: G. O te Lisse, J. D te Zevenhuiten. W v RP. Z., beiden te Bergschenhoek en P. v. d. H. Azn. te Moordrecht. A. v. B. te Waddingsveen, ieder f 1, subs l d. Overtreding van het reglementop de wegen en voetpaden in Zuid Holland, tl. la. te Hekendorp (OukoopL f 1. 8"b® 1 A A. v. D. te Waddingsveen. f f, snbs. 1 „enk tuchtschool, H. D. 3 U Rott.rJ.m, f 3, subs. 3 d., J. d. V. te Hotterdem, f 1 en f 1. subs. 1 d. en 1 d. Overtreding der alg. pohtie-verord. van Gouda; L. L en C. G. d G„ beiden te Gouda, berisping; C. t. d. T. te Gouds, f 1, subs. 1 d S. V. te Gonda. f 3, subs. 3 d. Id Tan ZsTenhuizen; D. S. Mzn. te Lap- pelle a/d IJsel, f 3, subs. ld. Straatschender en oTertreding betref- fende de veldpolitie: L. v. D. te Gouda, fl, aubs. 1 week tuchtschool. In dronkenschap verkeerende «ens anders veiligheid bedreigenD. v. D. te Moordrecht, f 5. subs. 3d. Overtreding betreffande de veldpolitie. K. P. te Gouda, f 2, subs. 2 d. IN GEZON DSN. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie, RUSSISCHE TOESTANDEN Geachte Redactie I Met verwondering werd door vele leden van het ziekenfonds „Tot hulp en Lijden kennis genomen van het bericht m het stadsnieuws in het nummer van 5 Juni j.L Daarin toch lezen w|j. dat de „Njjverheids- Vereeniging" voor goud- en zilversmeden een nieuw reglement heeft aangenomen voor het ziekenfonds. Dus toch gebeurd, dacht menigeen, en weer klonk ons de bedreiging na den voor zitter in de ooren„Wanneer jelui het n««uwe reglement niet wilt hebben woaleik het je geef, dan krggt je het toch. Deze be dreiging is dan letterlijk vervuld geworden, en wjj staan nu voor de volgende feiten: De Commissie van Beheer ontwerpt een nieuw reglement voor het ziekenfonds; de leden worden gehoord en verklaren zich er tegen; de behandeling wordt met voortgezet; op een schriftelijk verzoek om stemrecht, onderteekend door meer dan 80 leden d«r inrichting, wordt afwijzend beschikt. N« verloop van een jaar ongeveer wordt op een avond door de N|jverhetd»Vereenigiog een geheel nieuw reglement aangenomen met terugwerkende krachten wel hetzelfde reglement waartegen bjj de leden een alge meen verzet was te constateeren. En zoo iets gebeurt nu in hel jaar 1906, door een bestuur, dat zich aandient als te zjjn democratisch1 Maar nog is het niet genoeg: B|j adyer- tentie werden de leden opgeroepen om hun oude reglement te komen inleveren, en het hun opgedrongen reglement in ontvangst te ne£gDr|jpeHjk was het, dat maar enkele leden aan die oproeping gehoorzaam waren, en na nog 4maal met bekkenslag te zjjn opgeroepen, bleek het, dat de meeste leden nog onwillig "•f00- 'JA Maar dat was toch al te brutaal, zeiden de heeren bestuursleden. IJlings werd er ver gadering belegd en naar een middel gezocht om de onwilligen klein te krijgen. Dat middel was dra gevonden, want het bestuur heeft immers de macht in handen en de leden hebben niets te zeggen, dus zjo er middelen genoeg om hen te dwingen. Het middel dat nu beproefd werd, was dan ook het uiterste: Den morgen van 22 Juni ontving elk der onwillige ledeH een dwang bevel thuis, waarin zfl werden gesommeerd •in alsnog hun oude reglement te komen inleveren op Zaterdag 23 Juni j.L, tusschen 7 en 9 uur; zullende het niet voldoen aan deze oproeping vervallenverklaring van het lidmaatschap ten gevolge hebben. Voor die bedreiging zjjn de meeste leden gezwicht. Geen wonder! Er waren er die al 42 jaren lang hun geld hadden opgebracht en deze zonden door een machtsdaad van het bestuur al hun rechten verliezen. Even wel een 20 tal leden bleven weigerachtig en deze wachten kalm hun vonnis af. Mocht het bestuur z|jn bedreiging volvoeren (wat tot heden nog niet is geschied), dan zal de bevoegde macht hebben uit te maken in hoe verre de heeren recht hebben in deze zaak. U, M. d. R-, dankend Toor de Terleende plaatsruimte. Q y BERGU, Schoonhoven, 28 Juni 1906. VARIA. BB Keulen is een trein in botsing ge komen met een.... luchtballon, die juist boven de spoorbaan neerdaalde toen de trein in aantocht was. 't Schuitje ging onderstboven, de reiziger vr|j onzacht tegen de vlakte; overigens geen ongelukken. Een kastelein te Kampen is op een h«kje aan de I Jselkade in den dut geraakt. Knikke bolt zwaar, tuimelt achterover, wordt in eens klaarwakker in't.... water. Menschen komen aangeloopen, hulpvaardige handen worden uitgestoken, de drenkeling ten slotte gered van den traditioneelen „wissen dood".— Op Tessel staking vanmenschen- redders. De roeiers der reddingbooten bjj de Koog en op Eierland, niet tevreden met het loon, de riemen neergelegd. Een voorgenomen proeftocht werd reeds van wege de staking uitgesteld. Te Wierum, Fr., ziet men tegenwoordig nog al eens leden der zwakke sexe tameljjk aangeschoten op straat. De zeedijk wordt verzwaard; na ge daan dagwerk gaan de polderwerkers naar de kroeg en betrachtende de bjj de wet voorgeschreven volgzaamheid van de vrouw, gaan hun dames ook mee. Te Warmond j.L Dinsdag verkiezing voor een lid-patroon van de Kamer van Arbeid, 't Stembureau, bestaande uit drie leden, van 8 tot 3 uur present. Opgekomen1 kiezer! Te Schjjndel oorlog tegen de musschen, te Beerta de reigers in den ban. De afdeelmg

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 3