Mannfactnien, Me- 01 Tnt-Mra, Bondsfeesten te Dordrecht. EXTRA-REIS f 1000 ter leen, Wei- en Bouwland, Zevenhuizen, Langerak, Streefkerk, 10 procent korting toegestaan. Avondfeest op de rivier Zaterdag 21 Jnli. Gemeenteraad van Schoonhoven. Aan mijne geachte Cliënteele Agentaar Gonden-, Zilveren- en Uurwerken. Amerik. Orgel te koop BERICHTJ/AN INZET. Advertentiën. De Jaarlijkscbe Verkooping GEDURENDE DE MAAND JULI J. CORBIJN v. WILLENSWAARD, A. li. W. B. Toeristenbond voor Nederland. Schoonhoven-Dordrecht v.v. &BHDBBU op de LEK, Slikkerveer. •Amelde, 16 Juli. Op enkele laten na ie de pluk dor kersen al weder afgeloopeu; marktprijs on weder waren gunstig, doch de arbeidsloonen duur; de vorzeuding per poet is nog nimmer zoo druk geweest als dit jaar; pl m. 1500 halve kilo's hebben vau hier langs dien weg naar schier alle streken - des lands hun weg gevonden. -""Bergambacht, 17 Juli. Vrjjd&g-mid- &fK£l.l.(lgeraakte het 3-jarig dochtertje van P.M.'" alhier in een breede sloot. De melk rijder A.M., van Stolwijk, kwum daar juist voorbijrijden, begaf zich gekleed te water en had het genoegen de kleine behouden op het droge te brengen. Bjj de op Zaterdag 1.1. door het bestuur van den polder „Bergambacht" gehouden aanbesteding van het maken van een steunen schuur te Haastrecht, werd het minst inge schreven door S. van den Oavbr te Groot- Ammers, voor de som van f 911. In tegonwoordigheid van den heer Bik kers, braudspuilfabrikant te Rotterdam, werd gistereu-avond, in tegenwoordigheid van ons gemeentebestuur, een door genoemden fabri kant geleverde nieuwe brandspuit beproefd. Een haast al te groot belangstellend pu bliek woonde mede deze proefspuitiug bjj, welke aan de eiscben voldeed, waarom be sloten werd de spuit to aceeptreren. Bodegraven, 16 Juli. Bij het heden te 'sGravenhage (ia Pulchri) gehouden examen Nederlandscbe Toonkunstenaars- Vereeniging is geslaagd voor orgel de heer J. M. Kouwenboven alhier. •Heeg-Bleklnnd, 16 Juli. De reke ning der gemeente over het dienstjaar 1905, die thans voor belangstellenden ter inzage ligt, wjjst een totaal van ontvangsten aan van f 9795 85ty»van uitgaven van f7333,25, zoodat zjj sluit met een batig slot, groot f 2462,601/9 •Heernaar, 16 Juli. Door dou Raad dezer gemeente is besloten een lantaarn te plaatsen bjj de brievenbus van het hulppost- kantoor alhier, om aldaar bjj duisternis verlichting te hebben, wat voor het publiek, dat 'savouds brieven enz. ter post bezorgt, een groot gerief zal zjjn. Kinderdijk, 16 Juli. Donderdag 11. is van de scheepswerf der heoren J. en K. Smit alhier met goed gevolg te water gelaten de zee-sleepboot „Zwarte Zee", voor rekening van den „sleepdienst van L. Smit Co. te Rotterdam. Het schip heeft een lengte van 161", eene breedte van 30" en eene holte van 18". Machine en ketels worden vervaardigd op de Machinefabriek „Kinderdijk" en zullen een kracht ontwikkelen van 1250 I. P. K. Naar men meldt is dit de grootste sleep boot der wereld. Krimpen a/d Lek, 16 Juli. Op de voordracht ter benoeming van een ouder wijzer aan school No. 2 albier zjjn geplaatst de heeron B. Verwaal te Lekkerkerk, A. Bongers te Nieuw-Lekkerland enT.de Graaf ta.TloogrBlokland. •Krimpen a/d Lek, 16 Juli. Door cfenheer A. Groene veld Jzn., fabrikant in houtwerken, i3 aan den heer L. C. Groene- veld, aannemer alhier, opgedragen hot bouwen van een stoomhoutzaagmolen. Da macbiue zal worden geleverd door den heer J. M. van Limborgh alhier. Eenige heeren, overtuigd dat in onze gemeente driDgend behoefte bestaat aan goed drinkwater, hebben het initiatief genomen om pogingen in hot werk te stellen, om te komen tot het in exploitatie brengen van een waterleiding. Op de voordracht voor onderwgzor aan de school no. 2, hoofd de heer J. H. Droes, zHq geplaatst de heeron B. V erwaal te Lekker kerk, A. Bongers te Nieuw-Lskkeriand en F. v. d. Graaf te Hoog-Blokland. Leerdam, 16 Juli. Woensdag ontmoette de brig.-tit. Koegler ia do Kerkstraat een in 't zwart gekleed heer met hoogen hoed, waarin hjj een ouden bekende bespeurde, die meermalen gevonmsd was wegens op lichterij. Hier ter stede had hij zich uitge geven voor candidaat in de godgeleerdheid, doch die nog geen plaats had kunnen krijgen. Hij colporteerde met een chnstelqk blad. Door te vertellen van zjju groot huisgezin wist hjj het medtljjden op te wekken on zoodoende geld los te krjjgen. ZQo eigenlijke naam ia Abram VermeuleD, verver van beroep. De politie heeft gezorgd, dat hfl hier zjjn kwade praktijkeu niet meer kan ten uitvoer brengen. Woensdag morgen hebben het achttal stakers op de glaafabiiek „Leerdam" echrtf. tarHk perxcht ontvangen dat zjj ontslagen zgu. •«Lekkerkerk, 16 Juli. AandeHoogore Burgerschool met 3 jarigen cursus te Rot terdam is bjj bet overgangsexamen van da «de naar de 3e klasss bevorderd Wouter Swets, aan de Uoogere Burgerschool met 5-iarigen cursus, vau de 1ste naar de 2de klasse Boudewjju Breed veld Tz. en aan het Marnixsymnasium, mode te Rotterdam, vau de 2de uaar de 3de klasse Jan vau Duiven- dijk, terwijl met gunstig gevolg eau de eerstgenoemde school het toelat.ogeexamen is afgelegd door Gerard van Du( vendjg en Mart; van der Graaf Hi, allen leerlingen no afgesloten gemeenterekening be draagt «n ontvangsten f 31611,78'/. »n aan uitgaven f 2901448, een voordeelig sa do Sul van f 1593 80'/,. Bjj de ontvangsten komen o. a. voor: aan schoolgelden g. I.o. f 2085 05, begrafenisrechten f 483 en ver- wedden van onderwürers f 11177,8»'/,. •Lekkerkerk, 17 Juli. De beer A. Rbkee, onderwürer aan de eerste openbare school albier, is benoemd tot eerstop onder- wijzer aan de openbare school te Jutfaas. Da kinderen der I hoogste klasse van de eerste en de derde openbare scholen zullen Vrijdag een reisje maken naar Zeist, om de schoone omstreken aldaar te bezoeken. De beur L. Groenendijk, rtjksveldwacb- ter alhier, is bevorderd tot brigadier titulair. •(„ontrecht, 16 Juli, Door de afdeeling Moordrecht" van de Zut-l-Uolleudecbe ver. ëeoigiog .Bot Groene Kruis werd in do vorige week een ledenvergadering gehouden. TTit het verslag en de rekening en verent- .Ürding Meek V a„ dat deae afd. 193 leden telt, terwijl bet batig Blot bedraagt f20,23'/i. Door vertrok uit de gemeente moesten 3 nieuwe bestuursleden gekoaenworden. Do «uirnrta.iHn zriu de heerenTh. t. KboinK- huizen, P. W. Vrjjlandt on J. de Wilde. De aan de beurt van aftreding zijnde heeren P. W Marl J- C. Ketel en A. Chr. Snol ^Behalve"datenop deze vergadering nog verslag werd uitgebracht door den heer C. Tom, afgevaardigde naar de algem. verg., werd door de vergadering besloten op de agenda voor de volgende alge ra. vergadering een voorstel te brengen om door huur b.v. gebruik te kunnen maken van een automo biel. voor het vervoer van zieken. Niets meer aan de orde zQnde, sloot de de heer P. W. Mari, onder dank- ^ggja^Lfcan de opgekomen leden, de Zuidplaspoltler even voorbij den Moordrechtscben Tiendeweg, »a het 8-jarig kindie van den heer P. van der Bas in een ■tart bjj de ouderlijke woning gavellen en jammerlijk verdronken. „ftP Zoodag-middag omstreeks kwart voor twee, vloog een jongmensch, wonende te Gouda, op een stoomfleta iu dol-woeste vaart iu de richting naar Gouda door het dorp. Gelukkig, dat op dat oogenblik uiet veel menschen of kinderen zich op den weg be vonden, anders waren er zeker ongelukken gebeurd, want de onverantwoordelijk hard rjjdende jongeling was in cea halve minuut het dorp doorgerend. Bjj het gemeentehuis stond politie, die hom waarschuwde, waar naar echter niet werd geluisterd. Even bui len het dorp, ter hoogte van de aschscbuur, viel hjj en bezeerde zich eeuigszins, terwjjl de machine beschadigd werd. Nader verneemt men, dat proces-verbaal tegen hem is opgemaakt. Hij werd dus dubbel beloond voor zjjn kranige voorstelling. Maandagnacnl is op verschillende plaat sen bij iugezeteueu, wonende op het West einde, ingebroken. Bjj den een werd een portemonnaie met ongeveer twee gulden vermist, terwjjl uit een andere woning een paar emmers werden gestolen. "Nleuwpeert, 16 Juli. Gedurende het le halfjaar 1906 wordt n uan het telephoon- kautoor alhier verzoud-m 126 telegrammen, terwjjl er 101 werden ontvangen, zoodat er in 't gebibl zjjn behandeld 227. Het le halfjaar 1905 bedroegen deze cijfers respectievelijk 157, 112 en 269. •Ouderkerk a/d IJael, 16 Juli. De Zaterdag gehouden tweede verpachting van het grasgewas dor landerijen van den polder Kromme, Geer en Zjjde heeft opgebracht f809, tegen f691 't vouge jaar, dus meer f 108 •Oudewater, 16 Juli. Vrijdagavond had in 't hólel „Doelen" een bjjeeukomst plaals van ingezetenen, ter bespreking van de feestelijke opening van de paardentram naar het spoor op 31 Julis. Tot commissie van uitvoering werden gekozen de heeren C. Zogers, H. L. vau Delft, J. J. G. Vlek, S Meijer, A. Oudshoorn, J. Romejjn, A. van dor Roest en W. J. vau der Meer. Men zal trachten door inteekenrag geld bijeen te krjjgen, eD, ais bet inkomend be drag het toelaat, heeft men besloten: le aan de ingezetenen te verzoeken om te vlaggen; 2e. een eerepoort te plaatsen aan de gewezen Broekerpoorl3e. (jen Gemeenteraad te compiimenteeren of te feliciteeren; 4e s mid dags en 'savouds muziek te geven op de Mark»; en tot slot, 5e een voorstelling te doen gaven mat de bioscoop. Ia do vorige w, ek ontstond er een bineenbrond bjj K il„ op den Westerwei, doordat eën partjjtjo strjjkgoed met het gaskomfoor iu aanraking was gekomeu. Mm slungde er in zelf deu brand te blusschen. Assurautie d< kt de schade. Peursuin, 16 Juli. Als een bijzonderheid kan vermeld worden, dat alhier iu het maaiveld werd aangema*id een moerhaas, die bjj opening zeven jongen bleek te dragon. Op die manier wordt er door do zeis en door de grasmachine menig s'uk wild vernietigd. Been wijk, 16 Juli. De milicien P. van der S'ar van de lichting 1906 van het 4a regiment infanterie, te Gouda iu garnizoen, via ongeschikt verklaard voor alle militaire diensten, ais zjjnde zoowel geestelijk als licha melijk niet genoeg ontwikkeld. De door de Motor-rQ wiolwet voorge schreven waarschu wings-borden welke men te Amsterdam eenvoudig vergeten beeft to bestellen en waardoor menigeen, die zich aldaar inderdaad schuldig rnuakt uan over treding van de bepalingen op het rijden mot motorrijtuigen aan den arm der justitie ont snapt prjjken reeds een tiental dagen in onze gemeente. In het geheel zjju er vjjl- tien geplaatst. Zjj zjjn vau jjzer. Het bord zelf, van oen driehuekigen vorm, is rood mi-t witte letters. De paal vertoout in aan sluiting met het bord de kleureu vau de N'jdetlaudsche vlag, zoodat het geheel, als bij plaatsing de achtergrouu bosschage ia, een feesteljjken indruk teweeg brengt. •SUlwUk. I6 Juli- In de Vrjjdag j.l. gehouden vergaderiug vau deu gemeenteraad werd door den voorz. mededeeiing gedaan der volgende ingekomen stukken: le. goeJkeuriog tot het doen van af en overschrijving op de begrooting van 1905; Je. idem vau de verlioogmg van den hoofdeljjk.ro omslag met inbegrip vau on inbare posten tot bet maximum van f 4000. Ter tafel werd gebracht het proces-ver baal van de kasopname van den gemeente-ont vanger over het 2o kwartaal vau 1906 en aangeboden de gemaentettki-niug over 1905. Aan de orde was de fcesprekiog van een ingekomen adres der afl. Gouda van den Bind van Nederl. ouderwijzers, waarin ver zocht werd de bewoners van Stolwgkerslui?, wier kinderen de scholen te Gouda bezoeken, geheel of gedeeltelijk tegemoet te komen in de betaling vau het schoolgelJ. Na ampele bespreking volgde oen afwjjzende beschikking. Nadat nog do bestaande echoolgeldhtffiag, die met hot oog op do wet moest worden herzien, opnieuw ongewijzigd was vast- gestild, werd do zitling veranderd in eene met gesloten deuren tot vaststelling van het le suppl. kohier van den hoofdeijjken omslag en tot behandeling vau eenige in gekomen reclames. De koopman N. alhier ondervond ver leden we. k op oen minder aangename wjjze, dat brutale straatjongens het hunnen mede- burgers soms zeer lastig kunnen mtken. Terwjjl zjjn wngen, ged-elteijjk beladen met boter on eieren, over het dorp reed cd juist een draai maakte, klom zoon brave Hendrik 't was geen kleintje in weer wil van hft verbod, op deu wagen, met het gevolg, dat deze kantelde eu de inhoud op de straat terecht kwam. Natuurlek waren er verscheidene eieren gebroken, terwjjl de verschillends stukken boter veranderd werden in een vormlooun klomp. ••Waarder, 16 Juli. Ds. A. Vogel heeft het beroep naar de Goref. Gemeente te Puttershoek a-ang-nomen en hoopt in den loop van Augustus aldaar zjjn intrede te prediken. Waddingaveou, 16 Juli. Kwaadwilligen hebben een geul gegraven door de Dorrikens- kade, zoodat het water ü.t de Kleiue Putten stroomde in den Zuidplaspolder. De politie stelt een scherp onderzoek in. Willige-Langerak, 16 Juli. Alhier gijn weer 2 nieuwe gevallen van febris typhi Ilea in een huisgezin gecouslaleerd tra wel in dat van Rwonende A 106, aap den Tiend weg. •Zevenhalzen, 16 Juli. Zateidag-avond 1.1. van 8 tot 10 uur gaf „de Kleine Trom petter" eon concert in de fraais tent, die het eigendom is van geno mde fanfare-ver- eeniging. Veel personen maakten van deze kostelooze g«legenheid gebruik om bi 1 corps te booren. Daar de muziek zeer goed is, worden zulke avondjes door het publiek zeer gewaardeerd. Afloop van Publieke Verkooplngen van Onroerende Goederen, gehouden deu 16. Juli 1906, door den notaris N. F. Cambier van Nooten te Gouda Percelen J lot on met 4. Ean P'toms met schuur, erven en grond aan de Vest te Gouda, wjjk O uo. 574, kooper de vereent- ging Boerenbond „Gouda en_0™8,, n afdeeling van den „Provincialen Zuid-Holland- schen Boerenbond" te Gouda, voor f 6935. Da overige perceelen zjjn niet verkocht. Vergadering op Woensdag 4 Juli 1906, n. m. 2 uur. (Vervolg en slot van No. 2734) Aan de orde is het doen van af- en over schrijving op de bpgrooting 1906, betreffende bet onderhoud van het gemepijtehms. In de vorige tergkdering heeft de «kacr reeds het besluit genomeu, maar de kosten er voor zijn niet toereikend, er moet nog f 130 bö. Er was geraamd voor het in orde brengen van den gevel f 60 en er was ge raamd f 95 voor verfwerk en f 12 voorde aanplakborden, alles samen ongeveer f 170. Maar nu is er bijgekomen bet veranderen van het wachthuis en eenige herstellingen aan den achtergevel en het dak, zoodat het geheel f 300 zal kosten. Kunnen de leden zich er mede vereenigen en af le schreven van de onvoorziene uitgaven f 130? Wordt zonder hoofdelijke stemming aan genomen. De voorzitter: Dan is aan de orde een voorstel tot het verleenen van reiskosten aan ambtenaren van de gemeente, om hen in de gelegenheid te stellen tot het bezoeken der tentoonstelling i/z gemeenteadministratie, te Amsterdam, in September te houden. Zjjn er ook leden, die daarover het woord verlangen? De heer A. A. Graves Kooiman: Is daar ook onder begrepen de gemeente-ontvanger t Da voorzitter: Neen. De heer A. A. Graves Kooiman: Is daar dan niets voor hem te leeren? Hjj is toch even goed gemeente-ambtenaar? Do heer J. W. Valk: Het voorstel, dat du gedaan wordt door Burg. en Weth. ig voortgevloeid uit een adres van de ambte naren ter secretarie. Nu gaat het dus over deze eu niet over meer. Zjjn er meer, dan staat het hun ook vtjj om te vragen, maar dit geldt alleen deze ambtenaren. Do heer A. A. Graves KooimanDat is de zaak niet. Wanneer de heer Versloot geweten had. dat dat adres op touw werd gezet, dan had hjj ook zeer gaarne het adres aau Burg. en Weth. onderteekend. Da voorzitter: Da beide ambtenaren van do secretarie hebben zich gewend «net een schrjjvtn tot Burg. en Weth., waarbg zjj bun belangen voordroegen en naar aan leiding daarvan hebben Burg. en Weth. dit voorstel gedaan. Dat neemt niet weg, dat het ieder vrg staat om een voorstel te doen, zooals de heer Kooiman ai deed. Do heer A. A. Graves Kooiman: Ik geloor, dat het in 't belang van de gemeente is, als hij het doet en aangezien ik zeker weet, dat hn het zeer gaarne doen zal, stel ik voor, om in plaats van f 20, f 30 uit te trekken. De voorzitter: Verlangt nog iemand het woord? De heer P. Greup: Ik zou het voorstel maar in stemming brengen. De voorzitter: De heer Kooiman stelt voor, om nog t JO er bij te doen, om ook den Ont- vanger er aan te laten deelnemen voor eigen instructie. ,i De heer G. J. NiekerkIk Wl er tegèfc stemmen, omdat ik er uiet voor ben om iemand een reis op te dringen. De heer P. van Sonsbeek: Ik wil ook myn stem motiveeren, ik ben er ook tegen op denzelfden grond als de heer Niekerk. Het voorstel, in rondvraag gebracht, wordt verworpen met 9 tegen 1 stem; vóór de heer A. A. Graves Kooiman. De voorzitter: Dan zal ik in rondvraag brengen het voorste), om voor de beide ambtenaren f 20 uit te trekken. Aangenomen met algemeene stemmen. De voorzitter: Aan de orde is een voor stel tot het opleggen van recognitie, luidende „Het kan uw college bekend zijn, dat meer malen in uwe vergadering de kwestie in behandeling is geweest of de beerput van den heer P. Santman in de Bibokkensteag daar mot of zonder toestemming zou ztfn aangebracht. Om te waken tegen verlies van recht en bezit, ia opnieuw een onderzoek door ons ingesteld, maar evenmin als vroeger kan iets positiefs worden medegedeeld. De heer Santman, deswege door ons ge hoord, beeft als grond voor zjja vernieuwd recht aangevoerd, dat hij vóór den bouw van zijn woonhuis, aan den Raad een adres heelt gericht, daarbjj verzoekende eenige cnntiaren grond te mogen kpopeA en dat daarbg zom den zijn overgelegd de bestemming van den voorgenomen bouw waarop de beerput was geprojecteerd. Daardoor, zoo redeneert belanghebbende, heeft de Raad het bouwplan goedgekeurd i en is hem tot op heden het ongestoord genot I von dien put g laten. I Wd hebben die meening met kunnen deelen, I want, al is inderdaad het bouwplan overge- I legd aan den Raad, de bedoeling daarvan kan niet andeis zjjn geweest dan te laten zien, in hoeverre in den bestaanden toestaod wijziging zou worden gebracht, waar de I Raad het verzoek, om eenige centiaren van de steeg te mogen koopen, inwilligde. I Trouwens een behoorlijk bewjjs dat hem vergunning tot bet aanbrengen van den beer- pul zou zjjn verleend, heeft de heer Santman uiet kunnen overleggen terwjjl in da notulsn niets daarvan is vermeld. De zaak in dit licht beschouwd eischte eene oplossing en gaven wjj den heer Sint man in overwégiDg, teneinde moeielgkheden te voorkomen, alsnog een verzoek aan uwe vorgadering to richten. Door het opleggen van een kleine recognitie zou het recht, der gemeeute zijn verzekerd terwjjl in den toe- etand geen veranderiog behoefde te worden gebracht. Aan dien wensch is goen gevolg gegeven. Toch meenen wjj, dat getracht moet wor^ den de zaak tot eón goed einde te brengen, en stellen u voor, ambtshalve den heer P. Sautinau eene rtcogoilie van f 1 op te leggeD, voor het hebben van ten beerput in gemeentegrond." Verlangt ook iemand het woord over dit V°De8lbeer G. J. Niekerk: Het bljjkt ten duidelijkste, dat het recht is aan de ge meente, maar wanneer wjj besluiten om een recognitie op te leggen en de heer Sant man voldoet er niet aaD, is het dan de bedoeling om een schjjubttooging te houden of door te tasten? Daar zal ik mijn stem van laten afhangen. u De voorzitter: De vraag komt mjj voor moeieljjk te beantwoorden. l)e heer Niekerk vraagt, dat als de Raad er toe besluit, of dan Burg. en Weth. wel uitvoering daaraan zullen geven en doen wat gt daan behoort te wordeD. Dat spreekt, daar behoort met aan getwij feld te worden. Liter kunnen Burg. en Weth. daarover tqr verantwoording worden geDeePheêr G. J. Niekerk: Ik bedoel dit. Het is een kwestie, die een rechtszaak zou kunnen worden. Ik zal het andersom draaien. Heeft de gemeente al b(j een rechts persoon inlichtingen ingewonnen, of de ge-k meeste in rechte ie jn of SM" - Dc voorzitterU kio sllceo namens Burt„ en Weth. dezrop enlwoorileD, dtt „8 cel .ooruit loopen om rechtsgeleerd «drie» ut te winnen over een r»»lt die zoo kl»«r la "'"te" zz'zk ii zeer eenvoudig en dtteert tl ven het jtzr 188», en of de Rud Tin 1883 nu heeft ntgelelen dzerop attent te weten, dat schijnt niemend te kunnen oplossen. Nu heeft hü d«»r liggen onder de koibe- streling in de publieke street een put, die voor een deel ook onder ziju woning 'S ge bouwd. Een teekeniug, die hS bier heeft overlegd, is destijds goedgekeurd en de bouw heeft pl.zts guhsd doof der toenmeltgen vemsentr-sromlect en dsarom mehnd» hj met grond de conclusie te mogen trekken, dat het geen bezwaar was en schrift bQ, dat de toenmalige burgemeester er meer malen naar heeft staan kijken en meer dan eeDB binnen den schutting van de verbou- In alle geval de Raad heeft, al of niet daartoe besloten hebbende, hot besluit toch nooit gemaakt onherroepelijk. Wanneer men iets in de openbare s""1 of weg heeft, kan de Raad dat ten allen tijde doen opruimeD. Het is volgens de verordening gebruiken van openbaren grond en dut had niet mogen gebeuren zonder 'sRaads toestem miDg. En nu is bet moeiljjk uit te maken, eenerzöds wordt beweerd „ik heb ver gunning", en anderzijds kan daarvan mets vertoond worden. Hoe redden wjj ons ^Eenvoudig door een voorstel in den Raad te brengen om dat in 't reine te krjjgen. Er is in overweging gegeven aan adresBaut om dat te doen, maar hfc meent geen termon daarvoor te hebben. Nu hebben wjj het ambtshalve gedaan en de verordening voorziet er ra, die spreext n.l. van 50 cent recognitie. H:er is echter een abnormaliteit, en het velt onder erl. 79 ven de De beer P. van bonsbeek: Wordt die bewuste beeiput geledigd op sladsgrond en gaat dat gepaard met opbreking van de publieke straat, ja of neen? De voorzitter: Ja, dat kso niet anders. Naar men nudedeelt, heeft men daarvoor toestemmiDg gevraagd en ie die verleend. Nn zei het degelijksch bestour er op letten, wanneer het buiten hun vergunning ge schiedt, want het opbreken en opnieuw leggen van straten blijft de zorg vau het gemeentebestuur en met van particulieren. Is er nog iemand, die het woord verlangt? Dan cal ik in rondvraag brengen het voorstel om op te leggen f 4 recognitie voor het hebbce van een beerput onder de openbare straat naast z|jn woning. Wordt aangenomen met algem. stemmen. De voorzitter: Aan de orde is do behande ling van het adres van de afdeeling „Schoon- hoven" ven de vereeniging .Volksweerbaar- I heid", waai mede Burg. en Weth. het 1 volgend voorstel hebben: „Ter uitvoering van uw besluit van 25 Mei j 1., waarbij werd ingetrokken het besluit I van 5 April d. a. v. en wjj werden uiige- noodigd nieuwe onderhandelingen te willen a&oknoopcn met de voreenigiog Volksweer- 1 baarheid, inzake het sportterrein aan de i Veerpoort, hebben wjj bjj sckrjjven van 26 Mei j 1. genoemde vereeniging uitgenoodigd 1 ons té wiHen medMéèlep hóe groot het terrein werd verlangd «a op velkd'tfjjtt afscheiding werd gedacht, i Uit bet daarop ontvangen antwoord bljjkt, dat in de eerste plaats wordt verhragd het terrein, zooala dat deu Raad is aangegeven op de hierbjjgaande teekening. Evenals bjj dit oorspronkelijk voorstel is gezegd, kunnen wij ons met de uitgifte van dat j terrein vereenigen, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 1. dat des Zondags daaronder niet be grepen Christelijke feestdagen geen wed strijden met zuster-vereenigingen worden l 8ej.°dat het terrein in de Ijjncn C. N. O. en O. B. behoorlijk wordt afgeschoten, op de wjjze, als zulks thans is gedaan aan de zuidz^de; I 3. dat op den walmuur eene afrastering wordt aacgebracht,; I 4. dat de bestaande afacheidicg in de ljjo I H.-O. op kosten der vereenigiDg, en over- I eenkomstig de aanwijzing van ons college wordt verplaatst. Te verwachten is het echter dat de ver eeniging bezwaar zal maken tegen de kosten, die uit die voorwaarden zullen voortvloeien, maar om daar zooveel mogelflk aan tegemoet te komen, zouden wjj hen in de gelegenheid willen stellen \oor de afrastering gebruik te maken van oude pontreepen. Mitsdien hebben, wjjAe eer nwe tetftata-iM voor te stellen, overeenkomstig boveostaande bepalingen het terrein, tot wederopzegging toe, af te staan." De heer J. W. Valk: Ik wensch er nog aan toe te voegeD, dat wanneer de ver eeniging daarop ingaat, wat ik wel denk, dat die zaak brauen 8 dagen beslist zal zjjn. Het is ook al weer de wethouder van openbare werken zooals er straks is fcozogd die dat heel den zomer heeft geregeld, totdat nu binnen 8 k 14 dagen er een eind aan zal komen. De voorzitter Verlangt iemand het woord over het voorstel? De beer G. J. Niekerk: Ik kan mij er best mede vereenigen, alleen spjjt het mjj van die kwestie, dat er Zondags geen wedstrijd raag plaats hebben. Daarvoor hebben ze nu land moeten huren bjj Both voor f80. Het hoofd motief dat er dus op Zondag geen wedstrjjd zal plaats hebben, is dus toch niet verkregen. De heer A. A. Graves Kooiman: Ik wil alleen zeggen, dat ik mij volkomen aansluit bjj wat de beer Niekerk hei ft gezegd, van daar dat ik tegen het voorstel zal stemmen, dat heelemaal geen zin meer heeft. De heer J. W. Valk: Ik moet eerljjk zeggen, dat ik de heeren Niekerk en Kooi man niet vat. Er wordt eenvoudig door de vereeniging, die weet hoe de condities zijn vastgesteld, gevraagd om dat terrein voor het sjielen af te staan en nu is het u bekend, dat dat terrein net gegeven ia zoo- als het door de vereeniging ia aangevraagd. Daarenboven geven Burg. en Weth. nog oude pontreepen, die toch bjj verkoop ook geld waard zjjn. WenachelQk ware het geweest, wanneer de gemeenteraad had voorgiateld om het met prikkeldraad af te zetten, maar men is bier ze er bevreesd voor prikkeldraad en er komt bjj, dat als daar een bal op valt, dan kan men er niet meer m« 6 spelen. Zoo Jat de wal echter nu geruïneerd wordt, daarvan kan ieder zich overtuigen. Twee stadswerkers hebben er 8 dagen moeten werken met aardzoden, om dat weer in orde te krjjgen. Ook tengevolge van dat spelen zjjn er pannen Btuk gegooid, daar men soms met steenen gooit in plaats van met ballen. Maar kindoren moeten spelen en wanneer zjj dan al eenige ichade berokkenen, dat kunnen we niet geheel voorkomen. De heer G. J. Niekerk: Ik ben zeer ra mijn schik met het plan, maar bejammer het alleen, dat, nu het terreio gegeven wordt, dat verbod voor den Zondag er nog aan verbondeu is. Er is geen motief voor te vinden. Ik zal echter wel eens voorstellen, om dat weer in te trekken. Wel mogen Zondags de jongenij uit ScfcooDboven daar 'spelen, maar (Jie yin huiteA dd éta«J niet. r. Wanneer men nag iut beginsel Sfrgt, er Zondags niet gespeeld mag worden, maar dat buitenlui er niet mogen spelen dien dag ia geen beginsel. De heer a M. den Ujji: Om den heer Niekerk tegemoet te komen stel ik voor, dat er Zondags ia 't geheel niet gespeeld De heer J. W. Valk: Ik meen gelezen le hebben, dat hot in Rotterdam was, daar vroeg men ook terrein en dat stemde men af en daar zeide men toen: voor zooveel geld kun je dat terrein krijgen. De gemeenteraad van Schoonhoven ze^t „blét is terrein", waarvoor- tophf^ is geboden, en dht #sveri <We om legaten én •even er nég reepen bQ. f', De heer A. A. Graves Kooiman: JUjegt, dat men het in Rotterdam afstemde en zeide je krbgt het voor zooveel geld, msar men maakte toch geen bepaling dat er op Z05^Ure,HrTelSc6Tuï.rWDtetp.Uc( 18 ü/'liêér' T A. Graces Kooiman: Er mag hier geen wedetrjd gehouden worden op ion- •Ian dus dan is er ook geen voetballen. De voorzitter: De heer Den Ujjl wil des Zoudags niet laten Bpelen. Ik zal dat in rondvraag brengen. Ala het wordt goedgevonden, wordt er Zondags met geWordt aangenomen met 6 tegen 4 stem men: tegen de heeren G. J. Niekerk, P. Greup, A. A. Graves Kooiman en P. van S°Debevoorzitter: Nu breng ik het voorstel van Burg. en Weth. in rondvraag, met be paling echter, dat men niet op Zondag m Wordt aangenomen roet 6 tegen 4 si®®" men; tegen de heeren G. J. Niekerk, P. Greup, A. A. Graves Kooiman en P. van Sonsbeek. De voorzitter: Aan de orde zjjn de be- snrekingen van de oninbare posten van den diénst 1905, door den ontvaugor voor- gedrager^ tfi renvojeeren naar de commissie van financiën. Wordt zonder hoofdelijke stemming aan- ue youruiu» miug van leden van de commissie van bQBtand voor de bedtjjven, die aan de beurt van af(De'heeren G. J. Niekerk, H. A. Schreuder en C. L. van Willenswaard verlaten de ver- gtDeriheM H. M. den UQ1: 't Ia toch niet de bedoeling en bloc? De voorzitter: Neen. Mag ik den heeren Greup en Kooiman verzoeken, de stemmen op te nemen In de vacature van den heer H. A. Schreuder wordt deze herkozen met5stemmen; 1 stem op den heer P. van Sonsbeek en i op den hei„ de vacature van den heer G. J. Niekork wordt deze berkoznn mot 6 stemmen; 1 stem op den heer P. Greup. In de vacsture van den heer C. L. van Willenswaard wordt deze herkozen met al- gpinoene stemmen. (De hoereu Niekerk, Schreuder en «en Willenswaard komen weder in de «er- ÏJlpKhel borbenbemd; wensóbtu hét aan te nemen? De heer G. J. Niekerk: Ja, mQnheer de TODe""ooramer: Mjoheer Schreuder, n ook? De heer H. A. Schreuder: Ja, mijnheer de voorzitter. De voorzitter: Eu mijnheer van Willens- WDedheer C. L. van Willenswaard: Ik ook, mijnbeer de voorzitter. Do voorzitterDan hoop ik, dat de nienwe commissie met ijver zal werkzaam zQo en veel geld op tafel zal brengen, waar de gemeente wel bjj vaart. Burg. en Weth. zullen overwegen, wie voorzitter zal zgn. Ik sluit de vergadering. gemengd Nieuws. Zaterdag-morgen ongeveer 11 uur heeft voor Dordrecht een scheepsongeluk plaats gehad, dat wederom een jong menschen- loven gekost beeft. Het stoomschip „Freja", kapitein Tbumel, komende ,«n de werf der heeren Jacob Vriesendorp en Zonen, werd, om de Noord in te «eren, daerbj geholpen door bet sleep- bootje .Johanna Cornelia", «en 18 P. K-, kapi tein Cornelia Coa, Taanktde te Dordrecht. Do .Freja" droef b|j het manoeurreeren uit de goede richting naar den Papen- arrthtrèhlh wal en hel eUepAeotje trachtte daarom het tóeschip b|] te trekken. Dit gelukte ethtofhiet. De .Frrja" was bttjk- baar te machtig voor de „Johanna Cornelia wier tros waarschijnlijk te kort was en trok deze om. In een oogenblik was het boo»jametde kiel omhoog gazonkeu en het zit nu in den ingang van de Noord, onder den Papen- drechtschen wal, waar het water ondiep is. Door het volloopen is de boot weer over- eind gekomen. Weemoedig steken de pijp en de toppen der masten boven water. In de laatste konden zich de kapitein en de machinist bergen. Den 16-jarigen dekknecht V. Verschoor, wonende Matena'spad te Dordrecht, gelukte het niet zich te redden; dit jongmensch is I j immerljjk verdronken. Eerst wist h|j zich nog aan den gchoorsteen vast te klampen, doch daar deze gloeiend heet was, moest hjj dien loslaten en verdween in de diepte. Door de sleepboot „De Wacht II", kapitein Bijl, werden de aüdere schipbreuk«lragen van het wrak gered en aan den wal gebracht. Met behulp der sleepboot \nna Ejisabeth", kapitein Leenderts, werd de „Freja" in de Noord gebracht en stoomde deze door naar Rotterdam. Omtrent den brand te Nieuw- land is nog gemeld: Donderdagmorgen omstreeks 10 uOr werden in een hooischuur ▼an A. Verduin rook en vaar ootdekt. Men trachtte dit door voordurend water gieten te blusschen, terwjjl men om de brandspui ten van Meerkerk en Leerbroek uitreed. Intusschen bleek het vuur de overhand te krjjgen en moest met het uitdragen van huis raad enz. spoeJ gemaakt worden. De wind, eerst fel uit het Noorden waaiende, joefc het vuur en da vonken over de belendende perceelen heen en weldra vatten ook deze vlam. Da verstikkende rcok verdreef de menschen uit de huizen, waardoor zoo goed als geen huisraad werd gered. Toen de brandspuiten van Meerkerk en Leerbroek aankwamen, lag het blok huizen, bewoond door A. Verduin, J. van Djjk, G. A. Verduin, geheel in de asch, terwjjl bet buis bewoopd door T. van Houwe- lingen, P. J- de Groot en wed. Maasland ook hevig aan 't branden was. Gelukkig behielden de kranige spuitgasten het huis van W. Kok, dat met pannen was gedekt. Toen draaide de wind Noord-West, waar- door de woning van C. A. de Hoop gevaar liep en zelfs 8 keer vlam vatte. Tegen halftwee was men denbrand meester. De brandspuit vtn Arkel, dis ook reeds was aangerukt, kon terug keeren. Assurantie MLl gedeeltelijk df^schade, behalve dett flflloèdel V*p (Re (ffles etbhter grootendeeft in veiligheid had gebracht. Wie „de Heul" te Nieuwland gekend heeft als een der liefste punten uit den ontrek ui vreemd opzien, als hg dis ruïne in oogenschouw neemt, - Vr|d>| LL w»rd I, '»-Gr(«nhi|e op dep OTftrWeg b(j de Delftsche laan een jongen door een stoomtram van de H. lJ.b. M. overreden. Beide beenen werden hem zoo goed als afgereden. Met de tram meege«oeril lot ten 6e Roinkenetraet, »er4 hü «en daar per raderbaar naar bet diacones- seobuia .Brono«o" aan de Lean «en Meerder- «oort overgebracht. -n'De Wij-ern-nePieCr. v. A., geboren IA Koewaebli" MC-op --eed" noodlottige wQce om hel leven H» -•» me»ter- knecht in de fabriek «en den heer Dierma te Lokeren (Belgie) en wilde een riem op de machine leggen, Eenekltpe werd b(j medegeeleurd en verschillende koeren echter een tegen den rolder goelagen, onder de oogen «en abn broeder, die naeet hem stond te werken. Toen de ongelukkige uit R)n netelige positie gered was, bleek het, dat zjjn armen en beenen gebroken waren. Kort daarop gaf bjj den geest. HQ zou Zaterdag in het huwelijk getreden rgo. Het parket »an Gent ia ter plaatse geweest om een onderzoek in te stellen. Te Loosdrecht is, vermoede lijk door hooibroei, in zeer korten tQd de groote boerderQ van J. F. afgebrand. Negen varkens zjjn omgekomen; van den inboedel kon bjjna niets gered worden. Een aangrenzend perceel, dat ook reeds begon te branden, bleef behouden. Nu de hooibouw ten einde loopt en het gevaar van brand door het broeien van hooi niet is uitgesloten, dienen belanghebbenden de noodige voorzorgsmaat regelen te nemen om het ontstaan van brand door het broeien van hooi te voorkomen, waarbti herinnerd wordt aan den inhoud van artikel 158 van het Wetboek van Strafrecht, luidende: Hjj, aan wiens Bchuld brand te wQten is, wordt gestraft: lo. met gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste drie maanden, of geldboete van ten hoogste drie honderd gulden, indien daarbjj gemeen gevaar voor goederen ontstaat; 2o. met gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste drie honderd gulden, indien daardoor levensgevaar voor een ander ontstaat; 3o. met gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste een jaar, indien het feit iemands dood tengevolge heeft. - De 8jarige M. J. V., wonende in de Fuikstraat no. 24 te Rotterdam, liep Zondag-namiddag met een vriendinnetje over het voetpad van de Willemsbrug aldaar. Het meisje zag een kennisje aankomen, dat midden op de brug liep. Om war dat kennisje toe te gaan stak zQ van het voetpad de brug over, juist toen er een tram aan kwam. ZQ werd aangereden, viel en kwam onder de tram, waarvan een wiel haar over beide beenen en het onderljjf ging. De beenen werden nagenoeg afgereden en het kind, dat, na voorloopig door een ra de tram zittenden geneesheer verbonden te zQo, naar het ziekenhuis werd gebracht, is daar aan de bpkom«o;vW$W$F&° overleden. een ontsporing plaats gehad van de loco motief met een bagagewagen van een binnen komenden goederentrein. De bagagewagen lag geheel ten onderste boven aan den kant van den weg, terwQl de locomotief dwars over de rails stond en de tender omgevaUen is. Een leegstaande personenwagen, waartegen de trein ia aan- geloopen, is uit de rails gewipt Hoewel zich in den bagagewagen een tiental personen bevonden, zjjn er geen per soonlijke ongelukken voorgevallen. Alleen de hoofdconducteur is aan de knie gewond. Het ongeval is waarschQnljjk aan verkeer den wissetstand te wQten. Daar de ontsporing op de zprails heen plaats gehad, ondervond het personen-ver keer geen vertraging. - Op den Waaldijk nabjj het fort Vuren schrok Maandag een pony, bespannen voor een dogcart. In een oogwenk tuimelde het gerQ van den hoogen djjk. Een der daarop zittenden, mej. V. S., uit HerwQnen, kwam met haar hoofd op de baaaltglooirag terecht en bekwam ernstige wonden. Ge- ruimen tjjd bleef het meisje bewusteloos. Geneeskundige hulp werd terstond door hospitaalsoldaten aangewend. Haar toe stand is thans bevredigend. 1*8—WetllWnwftMf - Koning Willem irVifitferdng A4a**nvd»wrtrokken, is Zondag avond, ongeveer met zwaar bescha digde boegen en de voorpiek vol water, te IJ muiden teruggekeerd. Het was in den afgeloopen nacht bjj de East Goodwin in aanvaring geweest met het (met erts) van Huelva naar Amsterdam be stemde Engetsche stoomschip „Isle of CaWy", waardoor laatstgenoemd stoomschip bQna on middellijk zonk. 17 opvarenden konden zich met eigen boot redden en werden te IJmui- den door de „Koning Willem" geland. De tweede en derde machinist van de „Isle of Caldy" verdronken. De kantonrechter te Leiden heeft den heer G. M. S., directeur van de naamlooze vennootschap het „Leidsch Dag blad", wegens overtreding der LoterQwet (het laten raden van een getal door abonnés) veroordeeld tot f 5, subs. 1 dag hechtenis. HliDllimWI. Schoonhoven, 17 JnlL t Door den Minister van Oorlog is aan de landweerplichtigen J. de Wit, J. G. de Lange, H. E. Scbriek, J. v. d. Heuvel en W. J. J. Mujjs voor 6 dagen, die zQ onder de wapenen zQn geweest, respec- tie vel Hk een vergoeding toegekend van f 8,60, sn 4,88. In de rivier voor deze gemeente ligt geankerd het riviervaartuig „Merva", commandant de luitenant ter zee ie klasse P. A. Bik, komende van Gorinchem. Mor gen wordt de reis voortgezet naar Wage- ningen. BQ den gehouden schietwedstrQd van de „Schoonhoversche Weerbaarheids- vereeniging" alhier, welke vier weken heeft geduurd, en waarvoor door den heer H. G. Geelhoed een medaille was uitgeloofd, werd D. Butselaar prjjawiuner met 213 punten. t BQ de overganga-examens van het gymnasium te Gouda zQn o. a. bevor derd: uit klasse V naar VI de leerliog P. Greup, en uit IV naar V de leerling Jac. van der Spek (voorw.), beiden alhier. t Aan den jongeheer J. J. Mesker alhier is de tweede prQs toegekend op de vaktentoonstelling van het horlogemakers- bedrjjf, gehouden te Amsterdam. f Van de Openbare School voor M. U. L. O. te dezer stede, hoofd de heer F. M. Hemmes, zQn nog toegelaten tot de Hoogere Burgerschool met 5 jar. cursus te Rotterdam de leerling H. J. C. de Rniter en tot de Hoogere Burgerschool met 5 jar. ctlTHMt# PsgniGgWujJfaJeerliDg Ph. Specht ïeeii e<I - Den IJea dater werd aan de school voor M. U. L O. het toelatinga-examen afgenomen, waaraan 21 leerlingen deelnamen. Allen werden toegelaten, nJ.: C. Oosterom, C. Tieleniua KruQthoff, Car. Schreudar, A. Boon, J. in 't Hout, G. da Vrlaa, Aart T. Kok, W. C. Piert. J. Scha», J. P. Mahlatede, Gom. Mahlatede, M. van Klaveren, G. U. Greup, F. Driessen, Corn. Zanen, J. C. v. d. Bergh, Ch. de Munnik, Jac. Fsfié, Will. Zanen, Pleun Versluis en Grielje Pluut. f In de 1.1. Zondag gehouden gods dienstoefening van de Remonstr. Geref. Gemeente alhier deelde Da. A. K. E. Horst, van Locbem, namens het kerkbestuur mede, dat Ds. L. R. Oldeman, predikant bjj. de i .Hemonatf» .Geref. Gemeente/te Rotterdam, Mni',óoü iiu4e<ieéiwtvolgende godsdienstoefening, op „H Zoadsg 19 Juli a. a, in zjjn rede het 25-jarig 0 bestaan van het tegenwoordig kerkgebouw alhier zal herdenken. Door den hoofdinspecteur van de Volksgezondheid is de besmettelijke ziekte febris typhollea in deze gemeente epidemisch verklaard. Sedert de laatste opgave is het aantal Ijjders met 8 vermeerderd en wel in det perceelen Lopikerweg 383a, Oranjeetraat A 141 (3 gevallen), Havenatr. Wal B 396d (2 gevallen) en Havenstr. B 346 en 359. Het aantal IQders aan deze ziekte bedraagt nu 30. Io het perceel Oranjestr. A 164 is de ziekte geweken verklaard. t Zaterdag-middag 1.1. had de heer M. S., vleeschhouwer albier, het onge luk met zjjn fiets in de Lopikscbe Wetering te geraken, doordat bjj, een anderen kant uitkijkende, het sl uur kwQt raakte en zoo doende iu het natte element terecht kwam. Door zjjn tegenwoordigheid van geest was hjj echter met zQn stalen ros weer spoedig op den wal en kon hQ zonder eemg letsel, doch met een nat pak, huiswaarts keereD. Zaterdag-avond werd de hulp van den Burgemeester ingeroepen, omdat in het logement van T. Karreman alhier dood te bed was gevonden P. G. Rietveld, oud 71 jaar. De overledene werd naar het IQkenhuts vervoerd. t Zondag-morgen, toon de buren van de weduwe BuQs, geboren Johanna Ste kelenburg, oud 83 jaar, wonende in de Lange Weiatraat albier, naar eenige ververschin- 5en wilden brengen, kwamen zjj tot de out- ekking, dat zjj dood op haar bed lag. Ter stond werd hiervan kennis gegeven aan den Burgemeester, die baar naaste bloedverwan ten dadelQk telegrafisch hiermede in kennis stelde, daar alhier geen bloedverwanten van haar wonen. t Naar wfi vernemen is de kapi tein A. Besteman, van de stoomboot „Vooruitgang" der maatschappij Verschure, in den nacht van Maandag op Dinsdag op de reis van Amsterdam naar Schoonhoven, overboord geslagen en jammerljjk ver dronken. Dinsdag-morgen werd net Ijjk opgevisebt. INUKZONb£H. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. Als het kalf verdrenken Is, dempt men den pst. Toezicht op waterverontreiniging bQ het heerschen eener epidemie, wie zou daar niet "Vmft «anscher harte mede instemmen? ii"h",o "^nb&rfimltil is Set. dat niet alle inge- leir j "fljhftftiiy bdktnton, maar Het beschouwen als een opgelegden dwang. Maar ook onbegrjjpeljjk is het, dat die maatregelen pas worden genomen als de epidemie er is en niet in gewone tjjden, want juist dan dient gezorgd, voor zoover men bQ machte is, dat men later niet be hoeft te zeggen: Waren wjj daarop toch attent geweest! Nog iets: bjj het waken tegen waterver ontreiniging dient ook streng onderzocht, of er geen riolen huo vuil uitioozen in de Scheepmakersbaven, de Voorhaven, Haven, Oude Haven enz. Nu ia voorzeker het tQdstip aangebroken om te bevelen, dat binnen enkele dagen die riolen of kokers zjjn opgeruimd, en tonnen stelsel daarvoor in de plaats treedt, anders bljjft het waken tegen watervervuiling maar een halve maatregel. Dankend voor de plaatsruimte. S.—17—7—'06. x' VERVOLG DER NIEUWSTIJDINGEN BQ Kon. besluit is: lo. bevor- gevangenisstraf. H. S., 57 jaar, vrachtrjjdersknecht te Nieuwerkerk a/d IJael, wegens beleediging van een ambtenaar en mishandeling van een ambtenaar, tot f 15 boete, subs. 10 dagen hechtenis; Ter beschikking van de regeering werd derd tot commandeur in de orde van den Nederlandscben Leeuw Mr. W. F. Leeuwen, burgemeester van Amsterdai eere-voorzitter van de algemeene Rembrandt- Commissje; taur-generaai der Kon. Musea te BerlQn; zjjn 3o. benoemd ra de Orde van Orarje- Naasau; tot commandeur: E. Michel te Parfis; Dr. A. Bredius, directeur van het Kon. Kabinet van achilderQen te 'sGravenhage; Mr. H. P. G. Quack, voorzitter van de algemeene Rembraudt-Commissie te Amsterdam; tot officier: Jhr. Mr. J. F. Backer, secretaris van de algemeene Rembrandt-Commissie te Amsterdam; K. J. L. Alberdingk Tiijjm, letterkundige te Baarn; ia 4o. bevorderd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau M. A. J. Bauer, kunst schilder te Haarlem; 5o. benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau Anton Averkamp, toon kunstenaar te Amsterdam en 6o. toegekend de eere-medaille der Orde van Oranje-Nassau in goud, aan J. van Tetterode, opzichter van het Rjjks- Museumgebouw te Amsterdam. BQ Kon. beslnit is aan S. Cam bier van Nooten, op zjja daartoe gedaan verzoek, met ingang van 16 Juli e. k., eer vol ontslag verleend als notaris te Baarn. H. M. de Koningin beeft een groote zilveren medaille beschikbaar gesteld voor de nationale tentoonstelling vap foto grafiefin, te houden in November door de Dtlfische Studenten-Amateur Fotografeu- Vereeniging. f— Door den Minister van Binnenl. Zanen is vergunning verleend aan den heer l). Bosvrjjk, hcnoolopziener in bet district Gouda, om met ingang van 1 Augustus 1906 tot wederopzegging te Utrecht te wonen. De directeur-generaal der pos terijen en telegraphie maakt bekend, dat, met ingang van 14 Juli 1906, te Papeudrecbt een hulptelephoonkantoor voor het algemeen verkeer zal worden opengesteld. De dienst- uren zjjn: op werkdagen, van 7.30 tot 1030 voorin.van 12.30 tot 1.30 en van 3.30 tot 630 nam. (GreenwichtQd); op Zon- en feest dagen geen dienst. Kapitein graaf Dumonceau, ad judant van dienst ten Paleize Het Loo, is ernstig ongesteld geworden. Twee R.-K. liefdezusters uit Hilversum zjjn voor verpleging ten Paleize aangekomen. Luitenant-generaal graaf Dumonceau, ener vau het Militaire Huis, vader van den lieke, werd ten Paleize verwacht. Prof. Dr. J. Rotgans, hoogleeraar aan de universiteit van Amsterdam, is voor het studiejaar 1906/1967 benoemd rot rector "Nu^utieahi -dier «oiaeratleiL -De heer G.,J.'4ap, thtadauf aw rtikaw ld wacht tefl»u&, hooft 18 Juli deu dag te herdenken, waarop hg «oor 15 jaar b(j de rijkspolitie werd eibgeeteid. - In do Maindig 1.1. gehouden KltUng der Rechtbank te Rotterdam werden At. veroordeeld; D. R, 86 jaar, leader beroep te Cepell# Vd IJael, wegena miahandeling, tot 19 dagen leklaagde van dezen jongen, 14-jarige B. H. P., zonder beroep te Gouda, werd aau zjjn ouders teruggegeven, zonder toepassing van eenige straf. Zaterdag 14 Juli werd in een der zalen van „de Vereeniging", te Rotter dam de jaarvergadering gehouden van de onder wjj zerB-vereeniging in het arrondisse ment „Hillegersberg". Een vijftigtal leden, met den heer arrondissements-schoolopziener woonden de vergadering bQ. Na het lezen van de notulen en het doen van eenige mededelingen, deed de penningmeester re kening over het dienstjaar 1905. De ont vangsten hadden bedragen f 91,75 en de uit gaven f 36 95«/szoodat het batig saldo be droeg f 54,79«/i. In plaats van den heer J. Maasdam, niet herkiesbaar, werd tot lid van bet bestuur gekozen de heer D. Sonne. Na bet afdoen van deze huishoudelijke zaken, trad voor de vereenigiag op deheerG. B.T. Geerling, van Rotterdam, die op boeiende wjjze de telefoon, microfoon enz. behandelde. Na de pauze besprak de heer R. Bos uit Groningen „het teeken onderwjjs in de lagere school." Ook deze spreker werd met aan dacht gevolgd. Zoowel bjj den heer Geerling als bjj den heer Boa werden eenige vragen gedaan en eenige inlichtingen gevraagd, die met de meeste bereidwilligheid werden be antwoord en gegeven. Nadat de voorzitter, de heer Korteweg, van IJselmonde, mede gedeeld had, dat in den loop van Sept. a. s. nog een ledenvergadering zal gehouden wor- waarin aan de orde zal komen „het sparen en de dierenbescherming", werd de vergadering gesloten. Q«rlnohem,~Ï6 Juli. Tot lid van de Kamer Van Koophandel en Fabrieken alhier is beden gekozen de heer M. C. de Korver. Het schieten op de schietterreinen van het garnizoen alhier is Bedert Zaterdag ge staakt, omdat een geweerkogel in een woonhuis in de Keizerstraat is terecht gekomen. 'Alblasaerdam, 16 Juli. Heden-namid dag werden, onder eere-voorzitterschap van den Hoog WelGeb. heer Jhr. V. H. de Villeneuve, beschermheer van het faöfare- corps'.Excelsior" alhier, de prjjzen uitgereikt aan de harmonie- en fanfare gezelschappen, die Woensdag j.l. prjjzen behaalden bjj den nationalen muziekwedstrjjd, uitgeschreven door hei fanfare-corps „Excelsior", ter ge legenheid van het 10-jarig bestaan. De eere-voorzitter opende deze bQeenkomst met een woord van welkom tot de aan wezigen, en zeide, dat hem heden deze vereerende taak was opgedragen, waar hjj prijs op atalde, en die hfem een fiooge eer was. Sfocht dVdig ,rau Woensdag j.l. een ge wichtige dag gefeest kjjn, die vftti heden was het niet minder. Over het geheel was het weer het feest niet gunstig geweest, doch door de goede en uitstekende leiding en regeling van den heer Dresselaars, directeur >an „Excelsior" heeft alles een geregeld verloop gehad. Aisnu ging de eere-voorzitter over tot het uitreiken der prQzen, welke alle werden overhandigd met een toepasselijk woord, dat deels door de vertegenwoordigers der vereenigingen met een woord van dank werd beantwoord. Tot slot zeide de eere-voorzitter den aan wezigen dank voor hunne tegenwoordigheid. De geachte voorzitter zeide er nog even op te moeten wjjzeo, dat do heer Dresselaars de man is, die het feest heeft daargesteld. Steeds onvermoeid heeft bjj zich betoond in het regelen, opdat alles maar een goed en ordelQk verloop zou hebben. Niettegen staande zjjn drukke bezigheden, wist hjj steeds nog tjjd te vinden, om het feest een goeden klank te bezorgen. De feestcommissie heeft daarom gemeend, den heer Dresselaars een souvenir te moeten aanbieden, en daarom bood spreker, namens do feestcommissie, den heer Dresselaars een prachtigen fauteuil aan, met den wensch, dat bjj dezen nog Jttg» Mi mpgw geifiulaen, eu EI.tKuw «Ju UÜ dal, iwo.eoir net, *o(k dikwijl» «eu Albiksaecdam ul denken. Ook «rg zullen in eere aan u denken. (Langdurig applaus.) Hierna dankte de heer Dresselaars den eere voorzitter en de feest commissie voor hun bijjk van waardeering. Ook de feest commissie heeft steeds de vereenigiDg, in het daarstellen van het concours ter zjjde gestaan, en namens .Excelsior" zegt da heer Dresselaars deze dank. Doch mocht ik een bijjk van waar deering van u ontvangen hebbeD, niet minder heeft de president der vereeniging, de heer IV. Een goedgekeurd besluit tot af- en overschrijving. V. Het goedgekeurd suppletoir kohier van de hondenbelasting, te zamen bedragende f 10. Al deze stukken worden voor notificatie aangenomen. De voorzitter: Ik dec) u, mede, dat is ingekomen een vorroek vaf ënbele personen l9l ointbeMng voor eenig^ tjjd yan den hoofdeijjken omslag, »e Weten van mej. Oudgaarden voor 8 maanden en I van den heer C. Baardman voor 9 maanden. Met algemeene Btemmen goedgekeurd. De voorzitter: Ingekomen een verzoek van Hak en M. Boogaerdt, tot afschrijving van een half jaar hondenbelasting. Burg. en Weth. stellen voor dit te ver leenen. Met algemeene stemmen aangenomen. De voorzitter: Aan de orde is de be* noeming van twee leden voor het college in zetters. Aftredend zjjn de heeren v. d. Linden en P. J. van WQnen. Benoemd worden de aftredenden met algemeene stemmer, terwijl als plaatsver vangers worden gekozen de heeren A. de Jong At. en P. de Jong Mz. De voorzitter: Ingekomen is de rekening van den gemeente-ontvanger groot f388 831/». Ik stel voor deze rekening als gewoonlijk ter visie te leggen. Wordt goedgekeurd. De voorzitter: We hebben ontvangen de rekening van het Burgerlijk Armbestuur, sluitende met een te kort van f 201,74V». Wordt goedgekeurd. De voorzitter: Ingekomen is een adres van den heer H. Kaptein, om geen onnoodige subsidie meer te geven aan den veerdienst „Robert Fulton". Burg. en Weth. stellen voor dit te behandelen bjj de begrooting. Wordt goedgekeurd. De openbare vergadering gaat over in een geheime zitting. Na heropening en rondvraag sluit de voorzitter de vergadering. D. Burgstede, tjjd en meer opgeofferd tot het welslagen van dit concours. Hjj toch was de ontwerper, bjj toch het ft steeds op dit feest aangedrongen, en door hem, met de overige bestuursleden, is het tot stand gekomen, en al was het weer ons niet gunstig het feest is goed geslaagd. Hierop volgde een langdurig applaus en werd de heer Dresselaars verzocht in zQn geschenk plaats te nemen. Daarna bleef men nog eenigen tjjd gezellig bjj elkander, en ging men vervolgens huis- waarts. Oüdewater, 16 Juli. Woensdag avond had in den Buitentuin „Rozenburg" alhier een kolfconcours plaats van en voor de leden der R. K. Sociëteit. Door een 30-tal leden werd hieraan deelgenomen. Na een spannenden strjjd werden de prjjzen behaald als volgt: le pr. Ant. van Vliet; 2e pr. G N. J. v. d. Pavoordt; 3e pr. W. J. v. d. Meer terwjjl de heeren Viehoi ff Senior en Junior elk een troostprjjs ontvingen' l'EK 1ELEUUAAI. De Provinciale Staten van Zuid-Holland verwierpen heden met 40 tegen 25 stemmen het voorstel om subsidie te verleenen voor een tweetal reizen naar Duitschland in 't belang van den tuinbouw in bet Westland. V1SSÜHER1J-BEK1CHTEN. - De uitkomsten der zalmvissche- rQen op de Waal en de Merwede waren in de laatste 8 dagen zeer bevredigend. In het traject van Tiel tot Woudrichem werden 82 zalmen gevangen, bjj Gorinchem 70 en te Hardingsveld 32 stuks. Bovendien beraach' tigden de visschers 14 steuren, die van f28 tot f 121 per stuk opbrachteD. De besommipg aan andere rivier- en poidervisch was tameljjk loonend. Winterzalm deed f 1,10 1,35, zomerzalm 70 ct. f 1,20, St. Jacobjes, die weinig gevangen werden, 90 ct. f 1,15, alles per ty» K.G. Tienhftveu16 Juli^Vui gisteren avond tot iMdon-middas zyn op de talm- zegenvisqcherjj pilbier 11 gevangen te Vianen 4. BEURSBERICHTEN. 16 Juli. Cert Nederl. Werkl. Schuld. 21/» Dito dito 8 Hong. Oblig. zilver 1892/1904 4 Dito goud 1881/1893 4 Oostenrijk, Otol. pap. Mei-Nov. 4 Dito zilver Jan.-Juü. 4 Portugal, Oblig. ie Serie. 3 Dito 2e 3 Dito 3e 3 Rust. Obl. Binnenland 1894 Dito Dito Dito Dito Dito 89/90 le en 2e uitg. i Nicolal Spoorw. 1 4 Gr. Huss. Spw.-mjj. '98 4 Orel-Griasi.500a2000M. 4 Spanje Oblig. Buiteul. Perp.^4 Egypte 18764 Haarl. Hyp.-Bank pandbrieven. 4 Amat. Hyp. Waarb. Maatsch. Obl. 4 Hong. Hyp.-Bank pandbrieven. 4 Zuid-ltal. ^poorw.-mQ. Oblig. 8 Wladikawkas Spoorw.-mjj. 1894 4 Loten Amsterdam f 100.3 Loten Rotterdam. Gem. Cred. 3 Loten Antwerpen«uIV» Loten llong. Uyp-ösnk w 4 Loten dito tl. 100 t-> 8 Loten Theiss Reg. Ges. 4 Loten Servifi. fr. 100 2 78 93 953/a 95 100V» lOO'/ifl 707's 66 V» 67% 7U/» 706/e 703/4 76'/a 70«M 703/4 89 1051/» 100 987/,e 977 8 683/1# 76 Ill's 1087/s 104'/» 127V» lil 159 «5 echtgenoot van O. van der Winden. Th. J. Sfeenland, oud 12 j. - Een levenloos aangt seven kind van het vrouwelijk geslacht van G. de Fockert en C. Drost. Bootstee, oud J j. - A. H. Bitncpkede, oud 26 j echtgenoot van A. M. de Wit. H fCL A, >1 Dn,„couranten pqbliceereu gaarne docu menten, die, zooala het volgende, van het grootste nut kunnen zjjn voor de gezondheid van hunne lezers. KORTELINGS BEKOMEN GENEZING TE DELFT. Mejuffrouw G. OOSTERLOO. geb. Kan, J8 jaar oud, Buitenwatersloot 238. Delft, is de persoon waarvan wjj hier het portret geven. ZQ heeftdank de Pink Pilleneene volkomene genezing bekomen der maagziekte en bloedarmoedewaaraan zjj sedert haar jeugd IQdende was. MAÜKTBJSlilCHTiSN Alblaaserdam, 16 Juli. Ter kaasmarkt waren heden aangevoerd 21 partjjen (936 stuks), wegende 4889 K.G. Prjjs 25 a 30>/4 ct. «jtwrlHctaeBi16 Juli. Aangevoerd 142 runderen, 7 nuchtere kalveren, 24 vette varkens en 511 biggen. Prjjzen: zware kalfkoeien f 180 a 260, kalfvaarzen f 140 200, melkkoeien f 160 a 210, IV»-jarige os3en f 100 a 130, guiste vaarzen f 120 a 140, pinken f 60 a 90, graskalveren f 25 a 40, nuchtere kalveren I 6 a 14. Vette varkens 22 a 24 ct. per V» kilo, biggen f 8 a f 12. BatlerdM», 16 Juli. Tarwe f tot f per 100 kilo 1 8,60 tot f 9,26. Rogge f 5,50 tot f 6,—. Uelterdaa, 16 Juli. Aangevoerd 202 vette runderen, 0 magere dito, 342 vette en graskalveren, 0 nuchtere kalveren, 1497 schapen ol lammeren, 513 varkens. Runderen 26 a 37 ct.; kalveren 32 a 47 ct.; varkens 21 a 25 ct. en lichte varkens, voor export, 21 a 22 cL per U» kilo. Door verandering van zaken cn bjjgevolg staking van mjjne bezoeken ten uwent, breng ik harteljjken dank voor het eenige jaren ontvangen vertrouwen. Slechts in den loop van een 14 daag hoop ik nog eenmaal rood te gagn om de ledige takken ia ontvangst te nepen, met verzoek dat gjj allen zoo welwillend zult zQn er voor te zprgen. Tevens verzoek ik allen, die iets van /pQ le vorderen hebben, daarvan mQ kennis te geven. F. J. SASSEN. Bctioanliaven, Juli 1906. Mejuff. OOSTERLOO. (Portret Van Doohnf..) „Van af mjjne kindsche jaren" zoo schrijft zjj „heb ik erg aan de maag en aan bloedarmoede geledeD. Ik ben steeds zeer zwak gewec-st en heb weinig eetlust en eene slechte spijsvertering gehad. Ik heb dikwjjls den dokter geraadpleegd en eene groote hoeveelheid geneesmiddelen genomen, maar ik heb nooit eenige verlichting be komen tot op den dag dat ik de Pink Pillen genomen heb, welke mjj niet alleen ver lichting gegeven hebben, maar die mjj eene volkomene genezing bezorgd hebben, welker behandeling betrekkelijk kort was, daar ik gedurende zoo langen tjjd geleden heb." Als gjj ziek zjjt en als de behandeling die ge volgt u voldoening geeft, wacht dan om hierin verandering te brengen. Maar als gjj geene verbetering waarneemt door de be handeling die ge volgt, Ijjdt niet langer en zet dezelve niet voort, neemt de Pink Pillen. De Pink Pillen zjjn een goed ge neesmiddel, dat zjjne bewjjren geleverd heeft. lederen dag hebt gjj de verhalen van genezingen. Luistert naar deze lieden die op eervolle wjjze bekendstaan, en profiteert van de ondervinding, die zjj hebben opge- daan en die bQ hen gelukt is. ZQ spreken naar ondervinding. Het is steeds verkieslijker, vooral op 't gebied van ziekte, van de ondervinding van anderen te profiteeren, dan de proefnemingen op zich zelf toe te passen. De Pink Pillen zQn onovertrefbaar tegen bloedarmoede, bleekzucht, neurasthenie, al gemeene zwakte, maagkwalen, rheumatiek. PrQs f 1,75 de doos, f 9,— per 6 doozen. Verkrijgbaar bQ Snabilié, Steiger 27, Rot terdam, hoofd-depóthouder voor Nederland en Apotheken. Franco toezending tegen postwissel. L Ook echt verkrijgbaar voor Schoonhoven en omstreken bfl A. N. van Zksskn, Drogist. Een gepensionneerd Onderofficier der Ma rine, bekend met het Horlogemakersvak, wonscht zicb te vestigen te Helder, en vraugt in Fr. brieven, onder lett. L S, aan deu Boek handelaar A. J. MAAS te Helder. Een net persoon vraagt op paideu en met een goed bewjjs, 4 rente, met «flossingen. Brieven, onder No. 25, aan het BurpaH van dit Blad. Aan betzelfJe adres een flink waar f 185,—. De 18.39.90 Hectaren in den Eendrachtspolder, onder den 14. Juli 1.1. ten overstaan van den No taris REIJNDERS geveild, zjjn tosn ln bod gebracht, te weten: Perc. 1, groot 8.57.50 H.A., op f 15400,-. Perc. 2, 9.82.40 H.A., 18000,— De nadere welling, bjj verhooging, afslag en combinatie, bljjft bepaald op Zaterdag 21 Juli 1 906, des voormiddags te elf uren, io de Kolfbaan van den Heer J. A. VOS, op het Dorp te Zevenhuizen. Voor de talrflke bewflzen van belang stelling, ondervonden bjj hunne 50-jarige Echtvereeniging op Donderdag 12 Juli j.l., betuigen de Ondergeteekenden hunnen barteljjken dank. H. LIEFHEBBER en Echtgenoote. NÏ^U^-Lekkeïla'ndi, 19 Juli 1006. - zal gehouden worden, te weten: Op Vrjjdag 10 Augustus 1906, 's voormiddags ten 10 ure, te bij H. VAN ES; en Op Zaterdag 11 Augustus 1906, 's voormiddags ten 10 ure, te .tmaiiel >J h a cr 1 m.-joiD .A~l bij A. SCHALK. A. CASTELEIJN, Notaris te Streefkerk. Ter Boekdrukkerjj van S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven worden IOO NaauikHartjeMop helder wit carton, in net étui, geleverd voor slechts 00 OJEMT8. Op fyn bristol carton in luxe-étui f 0.75. f 1.—f 1.83. f 1.50 enz. WORDT OP ALLE A CONTANT gekocht, Aanbevelend, Haven, SCHOONHOVEN. fi'a-uüi-gaw jivMsalg eh co vagina Jdl Vergadering van den Raad der Gemeente KBIMPEN a/4 LEK, gehouden op 18 Juli 1906, des avonds 6V» uur, Aanwezig de heeren M. Boogaerdt, W. v. d. Weiden, G. Huizer en K. Smit. Afwezig zonder kennisgeving de heeren J. Drapers, P. v. d. Linden en P. v. d. Hoog. Voorzitter-secretaris de heer J. G. van Mierop. De voorzitter ..opent de vergadering en leest de notulen der vorige, die onveranderd worden goedgekeurd. De voorzitter: Ingekomen is van den schoolopziener de goedgekeurde voordracht ter benoeming van een onderwijzer aan de openbare school no. 2 alhier. Op de voordracht zQn geplaatst de heeren B. Verwaal te Lekkerkerk, A. Bongers te Nieuw Lekkeriand en T. de Graaf ts Hoog- Blokland. Met algemeene stemmen wordt hierop benoemd de heer B. Verwaal, no. 1 der voordracht. Dé 'TUSKiiUr; Verder stellen Burg. en Weill, MM bom te „benoemen tegen t Sap- tembar. Wontt neenaena goedgeKeurit. De «oorutter: Van Ged. St. ia ingekomen: I. Een BObrJ.en tot het «erleeoen san 6tl8,H'/l subsidie «oor het O. L. O. II. Een goedgekeurd suppletoir kohier van den hoofdelQken omslag. IU. Een goedgekeurd toluit tot het aangaan Tan aan gcldlaening groot f IWO. UUKbkKLIJKK STAND. Nehoanharen. Van 13—17 Juli. Overleden: P. G. Rietveld, oud 71 j. (wou. te IJselsteiD). J. Stekelenburg, oud 83 j., weduwe van G. Bnjjs. Hoenkoap. Van 1—30 Juni. Geen aangiften. StolwUk. Van 1—16 Juli. Geboren: Eva, d. van T. de Vrjj en H. Dekker. Getrouwd: J. Reichhard (won. te Haastrechtoud 22 j. en S. de Mik, oud li j. Wtatldlngnvecn. Van 3 Juni—6 Juli. Ge do ren: Cornelia, d. van N. van Ejjk en M. C. Rikaart. Adrianus, z. van P. Vergeer en G. A. Spruit. Wilhelmina, d. vau A. de Heer en H. Vermejj. Alida, d. van J. G. Treur en A. de Jong. Adriana, d. van W. A. Kraan en M. van den Berg. Dirk, z. van C. Arlman en N. Jongeneel. Johanna, d. van J. Blom en M. van Willigen. Cornelia Wilhelmina, d. van K. Barendrecht en J. van den Oever. Cornelia, d. van H. Hordjjk en N. Huisman. Marinus, z. van J. de Ruiter en G. Groenendijk. Getrouwd: H. Alblas, oud 27 j. en A. van den Haak, oud 28 j. D. Blok, oud 30 j. (won. te Botterdam) eu C. Botb, oud 13j. D. van der Kraats, oud 13 j. (woo. te Bos- koop) en J. Alblas, oud 22 j. J. Duüemejjer, oud 35 j. (won. te Zevenhuizen) en P. Bras, oud 13 j. O verledeu: A. Verwejj, oud 66 j., echt genoote van J. traq den Berg. - J. Hutir» maq, Wd j-, echtgenoot* vtkn 6. Bergs- hotff. P. J. van der Pouw, oud 2 m. J. Verseput, oud S m. P. Goedhart, oud 38 j., echtgenoot van J. M. v. Spronsen. A. Djjns, oud 5 m. G. de B00Q, oud 14 m. J. Hogendoorn, oud 83 i., echtgenoot van E, Voorwinden, - G. tan Hofwegen, oud 81 j.» .owk/ vvvvt/ „Dit zal een onvergetelijk fantastisch Waterfeest worden. Een vuurwefk, zooals men in deze streken nog nooit zal hebben aauschouwd, zal de feestgangers in opgetogenheid brengen. Wanneer de booten van wal gestoken ztfn, wordt het vuurwerk ingeleid met de febitterende verlichting van de ruïue vau bet Huis de Merwede. Oogenblikkeljjk daarna vlamt de verlichting van het Veerhuis te Papendrecht op, waarna plots de gansche rivier in een feilen witten gloed van magnesiumvuren, ontstoken op de kribben aan beide oevers, zai oplaaien. Maar bjj bet rondzwaaien <'er bootenvangt dan opeens een ontzagIQk bombardement langs de gebeele rivier aan. Bjj honderden tegeljjk zullen vuurpijlen, schuin tegen elkander in, omboog 11 tsen. Een koepel van veelkleurig vuur zal boven de Merwede vlammen. Een bombardement met donderende ontploffiogen zal do stad en de rivier doen daveren alsof een snelvuur van kustbatterjjen losgebarsten ware. Aan boord van de salonbooten, die laDgzaam tusschen de verlichte gondels cn motorbooten zullen door varen, zal men het best van dit vuurwerk kunnen genieten." (Overgenomen uit „De Kampioen", fol. 551) Zaterdag-avwnd (11 Juli) 5.30 uur van 8ch«»nh#ven langs Slikkerveer. (Op alle Stations wordt aangelegd.) Van Derdf naar het VtUBWEJAK 8.S0 uur. 'If. ,4 ïeadf )a-*5$<{0 eb Van Derdt langs Slikkerveer naar Schoenheven 10.30 uur (in alle geval na ifioop van het Vuurwerk.) UNIFORM-TARIEF 50 Ctn. (Betenr.) Di Directie der

Kranten Streekarchief Midden-Holland

SC | 1906 | | pagina 2