181 BANK p, rhee N°. 2743 Woensdag 15 Augustus. 1906. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. r IS I nhoven ÏV «HOVEN, BORG, 50 CL, rjgbw b(J de Ver. fecten Cl., AM. ekenden tijtuigen eni. 1906. ANDBOUW ken". BUITBILAHD. BINHHNLAND. H OfflOfflfflE COÜRAKT Uitgave van S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. mt kaaa. orkoming vu ft de besliste aas, dus ook j.l. gehouden idra- den vere ikeri dig de i »Vi 7. Alhier doet H. een geval aw van xioah benoei Nicola, mai te I ,.z(jde foorne ti Voorn te t Notarieel van c vlot om af- ge- van zat in was verleent zijn ter ch steeds ge en. De Hollandsche Maat- •uw, insdagi kaasmaker. tet bever- >id, {riekt IMS. Joh. vai te aan Er KNAARSGRAAT. IDELOOS. DRIAAN. iKENSGRAAF. .WIJK. LERKXRK imeente- den ont- irgelegd nagt in 12,511/», )ns, famine kt ucian, Grond v( werd Maanda] van een gedt de haven real u is. Kam- De land- met een spoorweg geraakte igen en ge- iard Het St een Kon. houdende stelling en' Naar mei directe belasting dienen begrooti hooger geraamd leester Iragen )dat er com- Ge- gouden Woene- Noordeljjke indidaten. van Beuken, C. van Wer- Dagneli, H. C. ter, N. Swietei cht op Dade- lipper werd terwjjl het gehaald. Schippers ng van izaltbeslag in >gen en Dimmer- Idelen ins het reglement ver- a niet tegenwoordig (gehouden tot het aan Minister plaatsen in het te kragen. Het 1 allen bureau- dit Kabinet i van totaal mis- Dr. in beloofde Kart ispoedig de Re- ig te be- Binnen- van de ildig te bewaken, ie politie vi indhaafd, l zoo- zg aan (worden. weken ontkende Dakjes vorkrjjg- C.v. d. EN DE; BEST. dt de aandacht THEE, af 1,30 kkring wenschen issel of postzegels ert 5, B*tter> rvoor gedurende k de „Betrek" meeste vacante xxjwel voor vrou- door met stel iren zjjo beset óf stukgesh de B. vei ;edaau •■3 door een t nu moeten reder. Een Aagutu 1M( i wien inlichlufu van den milicien-verlof- )k alhier, die voor her- tigen onder de wapenen moet gedurende dien tijd 2 dagen mogen gaan te houden, is J1 te Capelle ten, werd een lordeeld en ver- ir tot 6 weken 8 Aug. neerd 18 cai ,jog, Th. J. Welling, J. C. van Wer- meskerken, J. Zwart, G. A. Dagneli, H. C. van Deinse, A. C. Slotemaker, N. D. Stam, Dina Catharina Mana van Swieten, Helena Johanna Mathilda Westveer, H. B. Ydo, A. A. van Marion. Afgewezen 3 candidates De examens zgn hiermede afgeloopen. ;essie I Cz., *>erg tc i straten- ten zuid- van de Gouwe. tellen voor, onder ver- i, de vergunning te i het geheele Is eerst gemeld ""«md worden, .Jajewitch zal Hekken renweiyke it eiken stand, lifre en Tlugge rakkennis on- Dezer dagen is ing van de Neder- eeniging, aan- ...au, io u dedeskuni onderzoch’en. in tot het i laatste zou geer verhc van het springen van de Milwaukee-Avenue- State-Bank. De verontwaardigde inleggers hebben het gebouw bestormd, dat met moeite door een groote politiemacht moest worden verdedigd. Italië. Aan de „Liberfé” wordt uit Rome bericht, dat de Paus een vrij ernstigen aanval i hartzwakte had, maar dat zijn lijfarts Lapponi de kwaal wist te bedwingen. Kardinaal Rampolla is bedenkelijk ziek. Men verzekert zelfs, dat er geen kans is op zqn herstel. drag wor uc van I jeugd ’Niowrdeloof gehouden vergui polders Botersloo behandeld de secretaris en den is dit ontslag Woensdag 22 gaderen ter onderwerp. ’Onderbet de Zaterdag jl. een lid van Kromme, Gee den heer Jacob Jong gebrachte f Eisch als in de vorige zaak. Ook D. v. H 19 j-u;" ten huize van A. ruit stuk gestooten hebben. 1 het niet te weten, hij was den invloed van sterken drai, Eisch als ii. 2. 2O_1 Ten slotte stond terecht A. H., 38 jaar, ‘a, beklaagd van misbande- kinderen van beklaagde als egwachter L. van herhaling op de ■n en hem uitscholden. Zoo van Kooij was de jongens i doch had hen niet geslagen, iende, was toen op van Koog had hem tot bloedens toe in zijn aangezicht gestompt. Na het voorgevallene heeft de spoorwegwachter geen overlast meer van de jeugd. Eisch f 5 boete, subs. 5 dagen hechtenis. Uitspraak over 8 dagen. In de op Donderdag j.l. gehouden zitting der arr.-rechtbank te Dordrecht is o.a. behandeld de volgende zaak: Op Zoodag-avond 17 Juni j.l. had de 18-jarige landbouwer Huibert V., te Bleskens- graaf, vrouw Stierman met een klomp danig tegen haar hoofd geslagen, dat zg dat lichaamsdeel verwond was gei Tegen dezen beklaagde werd vier gevang, gen quireerd. Beklaagde en zeide, dai vrouw Stierman zeker een ver keerde voor had. Te Arum-Kimswerd, te Bussum en te Deventer zijn afdeelingen gesticht van de Internationale vereeniging Vrede- Tentoonstelling. Den 4en Sept. a. s. hoopt de heer i. van 't Lindenhout zgn 70en verjaardag vieren. Verschillende oud weezen hopen i dien dag bijzondere aandacht te schenken. is een opwekking verschenen om door een persoonlijk bezoek te Nijmegen den stichter van de Weesinrichting te Neerbosch te huldigen. De heer W. C. van der 1 IJselstein is geslaagd voor het Staatsexamen eerste gedeelte. Eindexamens H. B. S. met 5-j. c. Zuid-Holland. Rotterdam, 8 Aug. Zuidelijke commissie. Geslaagd: L. Keus, M. de Beer, H. Th. Teeuwisse, H. Versteeg, J. Tijssen, D. Willebrand, P. Ch. Pieters, J. Knaud en I. Samson. 's-Gra venhage missie. Geëxamineei slaagd: W. de Jon| J. F. Vos, A. J. P. V, op de watorstoep te spelen en duikelde hei nat. De grootvader, die er bjj zat, zoo geschrikt, dat hjj geen hulp kon oei', waardoor het knaapje zeker zou verdronken, als niet de heer J. Hekking hulp was gesneld en het weliswaar, be wusteloos op het droge had gebracht. Na dat de te hulp geroepen geneesheer eenigen tyd de kunstmatige ademhaling had toege- past, kwam het jorga’j i weer tot bewustzijn. Langeruigeweide, 13 Aug. bouwer G. ten Bruinmeier reed wagen beladen met aard over den f naai- rjjn land. Van de hoogte af hjj zgn stuur kwjjt en kwamen wag paard in 't water terecht; hij zelf was noodzaakt daarbij te Saan om zÖn Pai los te maken. Met eenige moeite was alles echter weer spoedig en onbeschadigd op den wal gebracht. **Lekkerkerk13 Aug. Ter voorzie ning in de periodieke aftreding van twee leden in het college van zelters alhier heb ben Burg, en Wetb. de volgende voordracht opgemaakt: le S. Manintveld (aftr.) en A. Smit; 2e T. van Duijvendjjk (aftr.) en L. Breedveld. In de vergadering van het bestuur van den polder „den Hoek en Schuagt”, gehouden op 4 Augustus j.l., werden wederom vier obligatiëo, ieder ad f500, van de den polder ten laste zjjnde geldleening, per resto groot f 60500, uitgeloot. Voorts werd afwijzend beschikt op van twee ingelanden ingekomene adressen van dezelfde strekking, namelijk het verzoek om hun bruggenhoofd in de Veenwatering te mogen vervangen door een lam, en eindelijk werd nog besloten den polder toebehoorende houten ig, gelegen in den Schuagtschen Tiendweg, te ruimen en daarvoor een steenen brug de plaats te brengen. “Meerkerk, 13 Aug. Het tractement n den postbode J. Al bias alhier is met igang van 1 April 1.1. gebracht van f 675 p f 700. *üfieuwei verzoek Genda, 13 Aug. scbappg van landbouw, afd. „Gouda en Omstreken”, hield Woensdag avond een leden vergadering op de bovenzaal van het café „het Schaakbord.” Behandeld werden de punten van beschrijving voor de 78e Alg. vergadering te Beverwijk; de afgevaardigden kregen het mandaat mede tegen te stem men het voorstel om de contributie voor 2 jaar tegelijk te betalen. Het hoofdbestuur had dit voorgesteld om te voorkomen, dat voor de tentoonstelling, die het volgend jaar te 's-Hage wordt gehouden, een massa personen zich maar voor één jaar als lid zou opgeven. Overwicht. Bealand. Eindelijk is h«t Stolypin gelukt de ledige Russische Ministerie bezet zgn, zooals te vreezen was, nu allei> craten; daar de pogingen om in dit gematigde Liberalen te krjjgen tol lukt z{jn. Van de door Sioly, in hervormingsplannen zal men dus nu moeten hooren. Intusschen doet geering haar best om zich krachti) toonen. De nieuwe Minister van landeche Zaken heeft alle Gouverneurs de provinciën aangeschreven vooral oud-Doemaleden zorgvuli",, Voorts wordt overal de politie versterkt en de staat van beleg gehandhaafd, terwjjl het verspreiden van oproerige denkbeelden onder leger en vloot met kracht Wordt tegengegaan. Ata opperbevelhebber v- Russische leger zal niet, zooi werd, Generaal Linjewitch be maar Grootvorst Nicolai L. als zoodanig optreden. Ondanks alle maatregelen door de Russi sche regeeriog genomen, gelukt het den revolutionnairen toch propaganda te maken. Het bekende Wiborgsche manifest aan het volk, dat de oud Doema-leden hebben opge steld, wordt in groote getallen onder bet volk verspreid. In Petersburg werd het zelfs aangeplakt. Om het te kunnen herdrukken, maken goed georganiseerde benden zich soms meester van een door de politie gesloten drukkerjj en na een voldoend aantal exem plaren gedrukt te hebben, maken zg zich snel uit de voeten. Door het verspreiden van dit manifest dringt het feit van de Doema-ontbinding nu eerst door tot de dorpen en er komen al berichten omtrent de woede der boeren. Op een dorp in Polodië besloten de boeren bjj het vernamen van het bericht, „zich recht en landerijen te verschaffen te vuur en te zwaard.” Zg deden een aanval op het groote landgoed van graaf Potosky, maar de veldwachters slaagden er in den aanval af te slaan. De veldwachters toonen in deze omstan digheden een zeer verklaarbare geneigdheid tot ontslag nemen. Maar de overheid verzet zich met kracht daartegen en de Gouverneur van Kowno gaf bevel de veldwachters, die niet langer in dienst willen biy ven, onmiddel- Igk in de gevangenis te werpen. De werkstaking te St.-Petersburg is zoo goed als afgeloopen. De leiders besloten gisteren, dat de staking moest ophouden en net werk wordt overat hervat. Te Moskou is de werkstaking niet algemeen geworden. Van de 200.606 arbeiders staakten er slechts 11.000. Er liep dezer dagen een gerucht, dat de Czaar van de regeeriog afstand zou willen doen ten behoeve van de Grootvorsten. Meer dan een gerucht is dit niet. Maar ’t zou geen wonder zjjn als hjj het moede werd. De bewaking van de Keizerlijke familie wordt steeds strenger. Niet minder dan 40.000 man zjjn er in de omgeving van Peterhof, en Trepof, „de” bewaker van den Czaar, ging er dezer dagen zelf heen om persoonlijk het heele paleis te doorzoeken. Hoe de vorstelijke familie in vrees verkeert, bljjkt uit een brief van de Keizerin van Rusland aan een har er Eogelsche bloed verwanten. De „Pall Mall Gazette” weet iets uit dien brief mede te deelen. „Myn hart," zoo schrflft de Keizerin, „is vol angst en vrees. Voortdurend ben ik beducht voor de een of andere ramp." Telkens ontvangen de vorstelijke personen dreigbrieven en waarschuwingen. Op haar kamer vond de Keizerin onlangs, toen er sprake was van een reisje naar Darmstadt, een stukje papier, waarop geschreven was: „Gjj zult Rusland nooit verlaten.” Het heele personeel der hofhouding bestaat uit Eogelschen. De eigen landgenooten worden niet vertrouwd. De DaitMChe Keizerlijke familie beleeft rustiger dagen. Keizer Wilhelm ging in de vorige week zgn kleinzoon zien, die juist een maand oud was. Harteljjk werden Keizer en Keizerin door een groote menigte toegejuicht. De Keizer vertoefWe een uur lang in de kinderkamer en vertrok daarna naar Essen aan de Ruhr, waar Z. M. de fabriek van Krupp bezichtigde. Heden heeft in het kasteel Kronberg bg Homburg de ontmoeting plaats van Koning Edward van Engeland en Keizer Wilhelm. „Met blijdschap wordt deze samenkomst van „Oom en Neef” door de Engeische en Duitsche pers begroet „Het onbestemd gevoel van wantrouwen,” dat tusschen beide landen bestond, zal nu weggenomen worden. Gel|jk men weet is in Duitschland een spoor- en stoombootplaatskaarten-belasting ingevoerd. Een belasting waar veel kwaad bloed mee gezet is. Enkele stoomboot- eigenaars hebben er een practisch middel op bedacht om deze belasting te ontduiken. Ze geven eenvoudig geen plaatskaarten meer af. Ieder passagier betaalt op de boot zelfs voor heen en terug, maar ont vangt geen kaartje. „Waar geen plaats kaarten zjjn,” zoo redeneert men, nkan im mers geen plaatskaarten-belasting zjjn.” De burgemeester van Londen gaat in October een ofüciöel bezoek aan Parijs bren gen en zal daar plechtig in het stadhuis worden ontvangen. De Frui»actie Senaat heeft een adres van sympathie gezonden aan Prof. Marow- jeff, voorzitter van de ontbonden Russische Doema. Het stuk behelst een wensch voor de zegepraal der vrijheid in Rusland en eindigt met den uitroep van den Eogelschen- Premier: „De Doema is dood', leve de Doema De Fransche afdeeling op de tentoonstel ling te Milaan (Italië), die pas brand werd geteisterd, neeft bet r ontgelden door een zwaar onwtv_ soort van wind- en waterhoos heeft in die afdeeling belangrijke waterschade aangericht. Ook het Belgische paviljoen is zwaar be schadigd. Vol^ns berichten uit TnrkUe ia de Sultan ernstig, doch niet levensgevaarlijk Kiek. Een professor is ontboden voor een lichte operatie. Jkmerikiu Uit Chicago komen berichten Voor de vacantiekamer der recht- bank te Rotterdam verscheen Vrgdag j.l. in de eerste plaats D. B.. 37 jaar, zonder be- j roep, le Cappello a/d Use), die verzet had aangeteekend tegen het vonnis van den 16en Juli j.l.. waarbjj hjj, ter zake van mishandeling, bjj verstek was veroordeeld tot 14 dagen gevangenisstraf. Hjj zou n.l. op den 2en Juni zekeren H. Jongste tegen diens lichaam gestompt hebben. Beklaagde ontkende dit, bewerende, toen bij in de nabybeid van J. stond, van iemand, hjj weet niet van wien, een schop gekregen te hebben, tengevolge waarvan hg tegen J. aanviel, die daardoor was gevallen. Ook hy, beklaagde, zou gevallen zgn. J. sprak dit pertinent tegen, hoewel getuigen beiden op den grond hadden zien liggen. Dat beklaagde door iemand zou geschopt zgn, met het gevolg reeds gemeld, was niet gezien. De mishandelde bleek veel last te hebben van sommige inwoners van genoemde ge- leente. Door het O. M. werd bekrachtiging ge vraagd van het bjj verstek gewezen vonnis. Op den 17en Juni bevond zich de 32 jarige W. M., werkman te Krimpen aan den IJsel, met een roeiboot in den Hoilandschen IJsel, waar by toen fuiken zag staan, toebehoorende aan P. Kalkman, visscher te Ouderkerk aan den IJsel. Een dezer fuiken had hjj toen gelicht en medegenomen. Er zaten in ver schillende vischsoorten, o. m. aaltjes en vorentjes. Beklaagde zeide het gedaan te hebben om zgn zieke vrouw een aaltje te verschaffen. Hoewel deze opgave het gepleegde feit niet rechtvaardigt, werd voor ditjnaal door het O. M. geëischt f7 boete, subs. 7 d. hechtenis. Niet aanwezig was A. V., 23 jaar, schip persknecht te Capelle op den IJsel. Met zekeren d. B., 29 jaar, arbeider, mede aldaar wonende, zoudén in den nacht van 25 op 26 December door hem bg verschillende ingeze tenen, door met steenen daartegen te werpen, óf deuren zyn beschadigd óf ruiten stukge- worpen óf stukgeslagen. Beklaagde B. verklaarde niet te weten wat hy gedaan heeft, „hjj was méér dan recht uit.” Daar dergelgke baldadigheden op den IJsel veel voorkomen, strenge straf noodzakelgk geo< oordeeling gevraagd van iedei gevangenisstraf. Voor een geheel geljjk feit stond terecht D. B 28 jaar, arbeider aldaar. Beklaagde ontkende, hoewel het inwerpen der ruit in de woning van J. Kalkman door twee ge tuigen was gezien. Als twee getuigen, zeide beklaagde, verklaren het gezien te hebben, „zit ik er in”. Ik heb h^>b het echter niet gedaan. vasten dai de aan bruf op in Meerkerk, van ioga op *Mieuwerkerk a/d IJsel, 13 Aug. Op het verzoek van den heer A. Zwjjnenburg, broodbakker alhier, die nog vier weken onder de wapens moet komen, om eiken avond naar buis te mogen gaan, is door H. M. de Koningin gunstig beschikt. Het was de Zingvereeniging „Harmo nie” in het vorige jaar goed bevallen, dat zjj een reisje gemaakt had; daarom ver gaderde ze in het begin der vorige week, om te bespreken, of dat dit jaar ook niet zou kuunen. Met algemeene stemmen werd be sloten nu eens naar Arnhem en zjjn om streken te gaan. We hopen dat „Harmonie” guostig weer mag hebben. Volgens de gemeenterekening over het dienstjaar 1905 hebben de ontvangsten be dragen f 20109,65 en de uitgaven f 18194,041/», zoodat het batig saldo beloopt f 1915,60Vs Nienwerkerk a/<l IJsel, 13 Aug. Ds. M. M. den Hertog, predikant bjj de Ned. Herv. Gem. alhier, heeft voor het beroep te Koudekerk a/d Rjjn bedankt. **Aleuwpoort, 13 Aug. Jl. Vrjjdag- avond werd alhier een vergadering gehouden, waarin de wenschelgkheid besproken werd om op 31 Augustus a. s. aan alle schoolgaande kinderen, die in deze gemeente wonen, een feestje aan te bieden. Er werd een commissie gevormd, be staande uit de heeren C. Nysen, W. Honkoop, Dr. H. Schols, W. Kuyl en H. Klejjheeg, terwjjl besloten werd een 1 jjst in de gemeente te doen circuleeren, ten einde daarop bgdragen in te zamelen. Wanneer het be- ag der bgdragen bekend is, zal nader irden bepaald op welke wjjze de verjaardag H. M. de Koningin door onze school- 1 zal worden doorgebracht. >s, 13 Aug. In de Zaterdag adering van ingelanden der lot en Noordzjj, waarin werd ontslag aanvrage van den i penningmeester dier polders, niet verleend, en besloten op Augustus nogmaals te ver- behandeling van hetzelfde Tot afgevaardigden werden benoemd de heeren H. N. Valckenier de Greeve en W. C. van de Stolpe. lot plaatsvervangers de heeren D. van Rhjju en H. A. C. Brinkman. De drie aftredende bestuursleden, zgnde de heeren L. de Vries. W. Dogterom en F. van Vliet, werden herkozen. Mej. G. C. Spruit alhier is te’s-Graven- hage geslaagd voor het examen Fransch lager onderwjjs. Bg den gemeenteraad alhier is cooct aangevraagd door de heeren C. Bal L. Megens en H. J. van den Berf Rotterdam, voor den aanleg van een plan in het gedeelte van Gouda ti westen van de afsnjjding Burg, en Weth. stellet schillende bepalingen, verleenen. *G«riucIiein13 Aug. alhier opgericht eene afdeelii landsche geheel-onthoudersverei vankeljjk met 18 leden. *Albla«fierdam, 13 Aug. zich in het gezin van L. v. ’t van febris lyphoïdea voor. Zaterdag-namiddag geraakte de draaier J. S.j werkzaam op de Alblasserdamsche machinefabriek alhier, met zgn hand bekneld tusschen een drgfriem en de draaibank. Twee vingers van zjjn linkerhand werden belangrgk beschadigd. Nadat door den baas, den heer De Jode, een voorloopig verhand was gelegd, werd de patient verder door Dr. Haastert geholpen. ’Benschop, 13 Aug. In de op j.l. Dinsdag gehouden vergadering van stemgerechtigde ingelanden van het water schap „Benschop” werd met 615 tegen 448 stemmen aangenomen een voorstel van het bestuur om in beginsel te besluiten tot het aanschaffdii van een nieu we machine met ketel voor het stoomgemaal van dit waterschap, 50 stemmen werden in blanco uilgebracht. Aanwezig waren 60 ingelanden of hunne gemachtigden, te zamen uitbren gende 1113 stemmen. Aan eenige fabrikanten zullen opgaven van kosten van genoemd werk, dat niet voor openbare aanbesteding vatbaar is, worden gevraagd, waarna door ingelanden zal worden besloten of de levering al of niet aan een der inschrjjvers zal worden gegund. Aangezi«n door het aanschaff n van een nieuwe machine met ketel het steenkolen- verbruik in die mate zal afnemen, dat van die besparing rente en aflossing van het benoodigd kapitaal zal kunnen worden vol daan, is het zeker raadzaam, het advies van idigen, die de tegenwoordige machine l*en. op te volgen en niet over te gaan tot het doen van de noodige reparatiëo. Dit laatste zou geen minder kolenverbruik, doch eerder verhooging van polderlasten ten gevolge hebben. ’Bergambacht, 13 Aug. Het dameshorloge met dito ketting, dat dag 11. tusschen Ammerstol en het feest terrein was verloren, is terecht gekomen. De eerlgke vinder te Molenaarsgraaf heeft zich bekend gemaakt. Op het verzoek ganger A. W. Snoei halingsoefeninf komen, om g per week naar huis te toezicht op zjjn boerderg wgzend beschikt. Aan den Hoogendyk onder deze meente heeft zich een tweede geval febris iyphcïdea voorgedaan. ’Berkenwonde, 13 Aug. In de jaar vergadering der leden van het fanfarekorps „Door hulp lot stand gebracht” werden als bestuursleden herkozen de heeren M. C. de Jong, G. D. den Hoed en P. Kroon. Uit de rekening van den penningme bleek, dat de ontvangsten hadden bedi f 329,78i/s en de uitgaven f256,35, zoo< nog f 73,431/s in kas was. *Gi€Ben"Oudekerk, 13 Aug. Heerschte er anders ’s Zondags vredige kalmte, gisteren- riep bet onheilspellend klokgeklep de in woners uit hun woningen. Het geroep van „brand" vervulde de lucht, waartusschen 't dof gesloot der aanrukkende brandspuit, begeleid van de brandweermannen. Het vuur had de boerenwoning van de wed. Tukker aangetast, een gevolg van de onvoorzichtig heid van een der dochters des huizes. Dank zjj het krachtig optreden der dorpe lingen, was men het vuur spoedig meester, zoodat betrekkeljjk weinig schade is aan gericht. ’Jaarsveld^ 13 Aug. Zondag j.l. ontstond een begin van brand in een hooi- en rietschelf, staande achter het buis van den bakker B. Gelukkig werd bet ongeval spoedig opge merkt; met vereende krachten slaagde men er in het vuur te blusschen. Naar men vermoedt, moet de oorzaak worden gezocht in de onvoorzichtigheid van kinderen. Kinder d Uk, 13 Aug. Zaterdag-avond hield in het societeitslokaal alhier de afd. Kinderdjjk der Z. H. Vereeniging „Het Groene Kruis” eene algemeene leden vergadering, voorzitterschap van den heer Murk lan de orde was slatuten-wgziging rstel bestuur. (zien het volgen aantal leden werd dit punt aan; (komende vergadering. Alsnu werd punt 2 der agenda behandeld, voorstel bestuur. Dit bleek eene verhooging van salaris vtfn de verpleegster voor te stellen. Nadat door den voorzitter dit voorstel vol doende was toegelicht, werd dit zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. De vergade ring voor statuten-wyziging werd daarop verdaagd tot 18 Aug. a. s. ’Krimpen a/d Lek, 13 Aug. P. S, schipper bg den beer A. de Jorg Az zou Donderdag-middag j.l. met het zei’jachlje „Eveline” van den heer M. de Jong een tochtje gaan maken. De eigenaar vond, dat het te hard woei, doch de schipper oordeelde, dat het gemakkelgk paan zou. Het ging ook, maar hoe? Nauweiyks op de rivier kantelde het vaartuigje onderstboven en de bestuurder moest druipnat zyn toevlucht den bodem van het scheepje zoeken. Ijjk werd hulp geboden, de sebippe uit zyn benarde positie verlost, l bootje met takels overeind werd 1 Een kind f»n den heer A. irk a/d IJsel, 13 Aug. Bjj gehouden verkiezing van het bestuur van den polder Geer en Zgde is, in plaats van wglen Joh. van Vliet, benoemd de heer igebreur alhier, met alle der uit- stemmen. ’Schellaluen, 13 Aug. De gemeente- rekening over 1905, zooals zjj door den ont vanger aan het gemeentebestuur is overgelegd en den Raad is aangeboden, bedraagt in ontvangst f 3521,51Vs, in uitgaaf f 3582,51 Vs, nadeelig slot f 61. Streefkerk, 13 Aug. Het bedrag der hier gehouden Unie collecte voor Christelgk onderwgs is f 65,40l/a. •Vuren, 13 Aug. De door den raad dezer gemeente vastgestelde rekening over 1905 bedraagt in ontvangsten f 13923,46, in uit gaven f 12980,12Vs, sluitende alzoo met een batig saldo van f 943,33'/» ’Zevenhuizen, 13 Aug. Bjj een onzer veehouders, den heer C. J. P., is een tuber- culoos rund door het rgk onteigend, na eene verklaring van een ryksveearts. Iq de jongste vergadering van den Eendrachts0older is besloten bazaltbeslag in plaats van grint tot onderhoud der wegen aan te schaffen. Een tftoot aantal fletsrjjders uit 's Gra- venbage en elders waren Zondag-middag naar Zevenhuizen gekomen om een meeting te beleggen van de vrjje socialisten vereeniging. Enkelen hadden gi 'improviseerde vaandels by zich met opschriften, o. a.Het Socialisme zal zegevieren; op voor de algemeene werk- st king in 1908; geen man en geen cent voor leger en vloot e. a. De vergadering, die druk bezocht was, werd gehouden op het erf van Pax Intrantibus. Daar de ver gadering zou opgeluisterd worden door het zingen van teoige zaegoummers van de zangvereeniging „K. a. h. V.” van Den Haag, was de meeting door den burgemeester ver boden. Daarom trokken de meetinggangers naar de los- en laadplaats in den Zuidplaspolder. Als sprekers traden op Mr. L. du Quesne van Utrecht en B. Rejjosdorp. De rede voeringen werden afgewisseld door gezang. Circa 5 uur trok de stoet over Rotterdam naar Den Haag. Biykens een van den civielen en militairen gouverneur van Alj«h en Ooderboorigbeden ontvangen telegram zgn in het Tapatoeaneche by een klewang-aanval op eene patrouille gesneuveld twee inland- sche mindere militairen en gewond een officier, een Europeesch militair beneden dien rang, tien inlandsche mindere militairen en drie dwangarbeiders, terwyi daarbg zeven geweren model 95 verloren gingen. De vyand had tien dooden. Bjj Kon. besluit is Mr. Jan Jc- seph Gockioga te Leeuwarden, met al zyne wettige, zoo mannelyke als vrouwelgke, af stammelingen in den Nederlandschen adel verheven, met de praedicaten van jonkheer en jonkvrouw. By Kon. besluit zyn benoemd: tot ontvanger der directe belastingen en accgnzen te Lekkerkerk H. Huizenga, thans ontvanger derzelfde middelen te Nieuwe Niedorp; tot ontvanglr der directe belasting"1 accjjozen te Leerdam B. J. J. M. Tiu. m, thans ontvanger derzelfde midi Uitgeest. De luitenant-generaal F. G. A. van Ermel Scherer, inspecteur van de artil lerie, zal, naar wg vernemen, 22 Aug. a. s. den dag herdenken, waarop hjj, 50 jaar geleden, in militairen dienst trad. De tot majoor by het ie reg. vesting art. benoemde kapitein van den generalen staf W. Vosmaer wordt belast met bet bevel over de 2d afd. te Utrecht en volgde 10 Aug. j 1. zyn nieuwe bestemming. t Staatsblad no. 213 bevat besluit van den 31sten Juli 1906, nadere regeling van de samen- findeeling der schutlerjj van Gouda. men verneemt, worden de stingen op de in dit jaar in te ling ongeveer één millioen dan op de vorige begrooting. Aan het gebouw van het Prov. bestuur te '&Gravenhage werd Maandag jl. aanbesteed de voorziening van een gedeelte kaaimuur langs de oostzyde van van het Kanaal door Voorne le Nieuwesluis. Minste inschryver was de heer J. steeg te Giesendam, voor f 9150. Hoewel het volledig programma der in September 1907 te 'e-Gravenhage te houden Nationale- en Internationale tentoon stelling vanwege de Hollandsche Maat- schappy van Landbouw vermoedeljjk niet vóór de laatste maanden van 1906 zal ver schijnen, al wordt met den meesten spoed aan de samenstelling gewerkt, heeft het bestuur nu reeds een overzicht gegeven van den omvang dier tentoonstelling. Daaruit bljjkt dat zg zal omvatten de vol gende rubrieken: Rundvee, Zuivel, Paarden, Kleinvee (varkens, schapen en geiten), Pluim vee en Tamme kongnen, Byenteelt, Land bouwproducten, Heideontginning, Bosch- cultuur, Grondverbetering en Zoetwater- visseberg, Staatszorg voor den Landbouw, (veeartsengkundige dienst en veeartseng- kundig onderwgs; Onderwijs, Akkerbouw en veeteelt in statistiek, zuivelbereiding, Rgks- landbouwproefstations en Staatsboschbeheer); nieuwste vindingen op het gebied der landbouwwerktuigkunde en hoefbeslag. Het staat nu reeds vast, ten aanzien van het rundvee, dat van de drie officiëele rassen: het zwartbont Hollandsche veeslag, het roodbont Maas Rjjn- en IJselveeslag en bet zwartblaard Hollandsch veeslag een zeer duideiyk beeld kan worden gegeven. De leiding der rubriek zuivel is opgedra gen aan het Nationaal Comité van den Internationalen Zuivelbond. Opdat de rubriek paarden goed tot haar recht zou komen, is de leiding gevraagd en verkregen van de vereeniging tot bevorde ring der Paardenfokkerg in Nederland. De Vereeniging ter bevordering der Pluimveehoudery en tamme konijnenteelt in Nederland heeft zich welwillend met de leiding der rubriek Pluimvee en tamme konfjnen belast. Bjj de rubriek byeenteelt is aan de in Nederland toonaangevende vereeniging „de Vereeniging tot bevordering van de bijenteelt in Nederland” de organisatie overgelaten. Opdat binnen- en buitenland een duidelgk inzicht kunnqx Jcrggen van hetgeen Neder land producee/t, zullen collecties van voor iedere provincie karakteristieke landbouw producten worden tentoongesteld. De Heidemaatschappy verklaarde zich bereid de rubriek Heideontginning, Bosch- cultuur, Grondverbetering en zoetwatervis- scherjj ie verzorgen. De regeeriog nam de rubriek Staatszorg voor den Landbouw geheel voor hare reke ning en stelt zich voor alles te exposeeren, wat met de Staatszorg voor den Landbouw in verband staaj. In de rubriek Nieuwste vindingen op het gebied* der landbouwwerktuigkunde, zullen alleen de nieuwste en aanbevelenswaardige vindingen op het gebied der landbouwwerk tuigkunde, zooveel mogeiyk voorzien van de bewgzen, dat ze degelgk beproefd en goed gevonden zgn, worden tentoongesteld. Bloemen, planten, vruchten enz. worden mogeiyk niet in een afzonderlijke rubriek ondergebracht, doch de inzending daarvan zal zoodanig bevorderd worden, dat men zonder twgfel het beste en mooiste op het gebied zal kunnen vinden. Onder leiding van daarvoor bjj uitstek in aanmerking komende personen denkt men onder de rubriek hoefbeslag, behalve col- lectiön jkers enz., ook te omvatten wed strijden in hoefbeslag in den meest uitge- breiden sin. jaar, schipper aldaar, zou Kalkman met opzet een Beklaagde zeide weten, hjj was geweest onder van sterken drank, in de vorige zaken. ...reel visscher te Gouda, beklaag ling. Zoowel van - van anderen had de spoorweg Kooy veel last, daar zjj bg L spoorbaan liepen u ook op 21 Juni: toen nageloopen Beklaagde dit zit komen aanloopen en "ogezicl ivallene heeft de t at meer van de jeugd. Kruis” onder Leis. Aai en voors Aange: eischte was, eerst! Isnu r. rstel bestuur n salaris vtfn idat door den w^s aanmerkii

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1