A. J. van der KOP, “81"s* Mcy’s StBffwasclie, KAPITALEN aangebeden als le hypetheek ep Landerijen. PRESERVER. HOFSTEDE te Renschop. Ds Ltii bonwarsvinmii met SCHUUR en verdere Betimmering, mits gaders onderscheidene perceelen Eene HOFSTEDE, bestaande in BOUWHUIS,gemerkt BNo. 23, met annexe BOUWSCHUUR, een Ho OmoHo Gooiom onder NOORDELOOS, KoMrtraiaris. SWARTSEMBÜRG’s LOTEWDEBIET. Altart Paardanlown. PRIJS per stnk 50 Cent Oodawalarscbe MMoM. PRIJS per LOT 50 Cent. LAMDBflüWFfiESTJL te W LANDBOUWLOTEN “W VERKHUGBAAR IN J. R. H.van WILLENSWAARD, PAARDENMARKT te LEKSMOND. Maandag 27 Augustus e. k. Van Batterdam P WESSANEN 4 LAAN, Wormerveer. Pleizierreis per Stoomboot „Thor VII” naar UTRECHT (voor Zeist-Driebergen) op Vrijdag 31 Angnstns 1906, door het Fanfarekorps „DE ORANJEVAAN” te Streefkerk. Het Woonhuis j met ERF en TUIN ouder de gemeente VLIST, in Bonrepas; 1 kad. Sectie C, nos. 680, 781 en 732, te 1 zamen groot 4 Aren, 55 Uentlaren. Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente gevestigd te AMSTERDAM, Damrak 74. f ====5! - Wat is PRESERVER??? PRESERVER is de behoeder tegen alle gebreken der kaas. PRESERVER voorkomt steeds het rijzen der kaas. A. N. VAN ZESSEN, j Bergambacht. Bouwmanswoning, get. ro. 31. met. steenen SCHUUR, houten WAGENSCHUURHOUTLOODS en 5 roeden HOOIBERG, beneveta ERF, 2 BOOM GAARDEN, uitmuntend WEI EN HOOILAND, TUIN, KADE en WEG, alles zeer gunstig aanéén staande en liggende te Lekkerkerk, BURGERWOONHUIS ten oosten, verdere GETIMMERTEN, ERVEN, TUIN en BOOMGAARD, een en ander staande en liggende te Bleskensgraaf, op de zuidzyde. naby bet Dorp, aan de Brug, zoomede diverse perceelen Wol-, Hooi- oo Bowlaoi, WEG en WATER, liggende aldaar, op de Polders Zuidzijde, Zevenhoven en IVaardzUde, te zamen groot Diverse WAGENS Het Woonhuis, get. A 119, en ERF, hiunen Nch*«n> haven, aan de westzyde van de Nes, ten oosten van het voorgaande. BILLARDS WOERDENSCHE LOTEN. PRIJS per LOT 50 Cent Ringrüderü en Concours Hippique, SOLIDITEIT DUBBEL BASISCH PHOSPHORZURE KALK, LIJNZAADKOEKEN, Merk „STER” e* „W L”, 9 REEDEHIJ op de LEK, Slikkerveer. welig Wei- en Hooiland, benevens GRIEND, KADE en WEG. ge legen te Benschop, aan de noordzijde in bet Boveneind, nabij bet Dorp, naast eigendom van Mej. Wed. J. MAAIJEN; te zamen groot 5.08.80 Hectaren. WEI- EN HOOILAND Openbare Vrijwillige Verkooping. Inmiddels uit de hand te koop. PRESERVER Openbare Vrijwillige Verkooping te Een perceel Hooiland; Openbare Vrijwillige Verkooping. en twee perceelen Weiland, gele gen onder de gemeente Bergambacht, tusschen de Buurt en den Groenen Keik- weg, te zamen groot 5 HEUTAREN S» Aren, 81 Centiaren. i». Een perceel GRASLAND, 2. Een perceel BOUWLAND, Openbare Vrijwillige Verkooping (wegens sterfgeval) van eene uitmuntende M. DEN BLEKER te IJsselstein en H. C. KOOI te Lopik veilen en verkoopen: de Erven van de Echtelieden i/i Het Woon- eo Winkelhuis, get. A 153, met annexe WERKPLAATS, get. A 154-, ERF en TUIN, binnen SCHOONHOVEN, de noordzyde der Carmeiietenstraat. Openbare Vrijwillige Verkooping. Boov-, Wei- cd Hooiland, ERF, TUIN, WEG en WATER, alles onder de gemeente Openbare Vrijwillige Verkooping. Hooiland en Kade, liggende in den Polder Langenbroek, onder BERICHT VAM INZET. Te zamen op f 12.825,-. AMEIDE, WagenmakersgereedschappeD, als: nieuwe Boerenwagen, TilburyStortkar, Brikken, Mallejan met Ketting (meerendeels nieuw). Assen. Raderen, Veilingen Spaken, Schamel met LeeuwWerkhout, Kruiwagens, Schaafbank met Schroeven, Slypsteen en diverse Gereedschappen. Meubilaire Goederen, als: Kabinet, Secretaire. Hoekkast, Kachel, Fornuis, Tafels, Stoelen. Klok, Spiegel en Schilderden, Koper-, Tin-, Glas-en Aardewerk, Porcelein en hetgeen verder zal worden voorgebracht. HET WOONHUIS, HOOFDPRIJZEN: 0W~ LOTEN Hollandsche Maatschappij van Landbouw. Afd. Velsen en Omstreken. Prijs per Lot f 1, TREKKING 6 SEPTEMBER: 18de Groote Jaarljjksche Verloting van Paarden, Rijtuigen, Tuigen, Fietsen, enz. der Harddraverjj-Vereeniging te Groningen. Prjjs per Lot 1 Gulden. SWARTSENBURG's LOTENDEBIET, GOUDA. Koek- en Banketbakkerij Haven B 61. Schoonhoven. j Vraag de OUDT SCHOONHOOFSCHE Honigplaatkoeken Ringrjjderjj van Paren in tweewielige Rijtuigen, bespannen met ééu Paard. CONCOURS HIPPIQUE. Onderdom. bet rantioen van aw VARKESN op te nemen: genoemde Nota* 1°. 8. 4. ar k b. L. Dt HAAS, Deceml A. KOOIJ Br. M. C. DE KOR VER. M. DE RIDDER. F. J. DE VISSER. ren «en 25 30 35 40 45 50 40 50 05 60 65 70 Derde f i men LD. 6 09 6 54 7 14 - 8 - h 2« ,.H 11 VOO! isgranf, N, uo in van W. «bracht dat én de Roll, i. reductie toestaan indien de been- en benevel i koetsier nn 20 Jaren na 16 Jaren ot dadelijk bij orerlijdeu alt te keeren. 58 84 58 78 59 46 60 59 62 19 64 82 Gieskn Oudkurk. A. Nixuwxhkxrx A/D IJ. H< BERGAMBACHT. K. in tare In Govdriaan. Blmkensgraat, BERG, Stolwijk. IJteren bij verv terugrei; is het onmisbaar middel voor deq -^kaasmaker. aarkamt PRESERVER gebrek in de kaas, dus ook kan. "irdt geleverd in pakken van f 0,80, by 6 pak f 4,50 SCHOONHOVEN, CULEMBORG, Molenaarsgraaf. C. van STËENIS, Noordeloos. T. TERLOUW, - W. van REES. A. R. v. d. BERG A. van L1MB0RG, Lkkurkkrk. HOFLAND, Vlist. N. ROOZENDAAL, Strkkfkerk. Voor T. BE 0^** H.H. VEER OUDERS I Verzalmt niet in met hoogste garantie voor geheel verteerbaar, phesphorznnr en zuiverheid, verkrijgbaar bjj M. VERHEUL, Krachtwaérhandel, ROTTERDAM, en zflu wederverkaaper», gT PBIJSCOUBANT OP AANVRAGE. OPGERICHT 1705. KONINKLIJKE FABRIEKEN. Voedert uw Vee met de Zuivere Murwe uitmuntende door boog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. Eere-Diplanaa Partial lOOO. Negen Geudea Medaille*. D. TEIJINCK te tal op Woensdag is 1906, 's avonds - c uit één stuk vervaardigd, is practisch. elegant, van echt linnen niet te onderscheiden en goedkooper dan het waschloon voor linnengoed. Verkrijgbaar te Hcbaanhoven i./h. Mag- v./d. Maatschappij „DE FAAM” en bjj O. KONING, Mazagjjn „DE STER". Adres Notaris REUMER. Gerincbena. aan de zuidzijde in het Boveneind, nabij Hectaren*1168 16 “me“ groot T. van R. VERMEULEN J. dk KLUIJVER, T. CONJONGH, C. van ZESSEN, P. C. PESSELSE, J. den OUTER, D. CASTELEIJN, Krimpen a/d Lek Lekkerk e rk Scheanhoven Te Lekamond Van Lekamond 9 uur nam. naar 09* Op alle Stations wordt aangelegd. PLAATSBEWIJZEN ad f 1,— per persoon, verkrijgbaar bij de werkende jj^iV Leden der Vereemging en den Heer A. SCHALK te Streefkerk. Ar.aari Tan- °FP«fUaU (Lekkerk.rk) aar. Al.aarl van. „Weerkerk (Dar,) aar. Vervolgens doet de Stoomboot alle Steigers van de „ReederU op de Lek” aan. II. Een perceel III. Een perceel beat met KADE, gelogen te Bennchep, aan dn noordzijde in het Boveneind,1 achter eigendommen van de Heeren P. VAN ROOIJEN en W. BOERE: te zamen groot 8.18.46 Hectaren. Gecombineerd worden: perceelen 1 en 1 en perceelen 1, 2 en 3. Eiken werkdag te bezichtigen. Aanvaarding en betaling 1 December 1906. ■U^R*** In de maand October of November a s. wordt op perceel I volledig BOEL HU 18 gehouden om contant geld. Breeder bij biljetten, lolichtingen geven rissen. 4.45 5.05 6.10 7.85 Botterdam Dadelijk lunaade JaarlijkHche lijfrente voor t 1(H) Keitort kapitaal. voor mannen. roor vrOTwöo.| 6 87 6 98 7 79 8 88 10 87 13 40 Afdeeling voornoemd, Mr. V. G. A. BOLL, Voorzitter. Mr. J. W. VAN DER POEL, Secretaris. Na afloop avonds Muziekuitvoering in het Wllhelminapark en Feestelijkheden in den Doelentnln. ten verkoop Alles daags den verkoop te Inmiddels te koop. Nader onderriebt ten kantors van den Notaris. De Nolaris D. TEIJINCK te ■HllMKD Schoonhoven zal op Woens- j HnflBb dag 29 Augustus 1906. I 's avonds 7 uur, in het Koffie huis van D. C. DEN'HOED, aan den Dam aidaar, in bet openbaar verkoopen: Ten verzoeke van de Erven van W. DE PATER te Vlist: Te aanvaarden by de betaling der koop penningen op 1 November 1906. Nader onderricht ten kantore van den Notaris. Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 1 November 1880,No. 28. D1BBCTKUKIN Dr.S. R. J. e SchevichavenE. W. Scott en J. F. L. Blaikenberg. Secretaris der Directie: Sir J. I. Schevichaven. Voltoekend Maatschappelijk Kapitaal f 1.000.000.— Verzekerd Kapitaal18S.8O4.147.J7i Verzekerde Rente 1.041.776.03 Ontvangaten In 100511.894,608.044 Reeorven op Ml December 1905 44.111.984.04 Tot 31 Decornb. 1806 aan verzekerden betaald. 8H.486.348.84 Prachtig middelongeëvenaard. Onmisbaar voor ieder kaasmaker. ODCCCDVCD*9 he* middel by uitnemendheid ter voorkoming van rnUwLll V Call scheuren, blauw en bol worden der kaas. PDCCCDl/CQ gebruikt bfl de bereiding der kaas, geeft de besliste I IlLvCfl t Cfl, verzekering dat men maakt: lo. Beter kaas dan vroeger; 2o. Meer GELD voor zUu kaas. ÖDIZCCDVED moet meu n*et alleen by warm weer, doch steeds ge- I nCwCallvKlIl bruiken, om altijd de beste kaas te leveren. Daarom v< gebrek in de Preserver wore, en is verkrijgbaar by en verder b|j: Dra HEIJDEN, Mxerurk. - Lamgirak. Ottoland. Brandwijk. JAARl.IJkSCHK pr»»l» voor f 1000. Ondordom. M. 0Ternjd(,n I 1 aft te k<M-ren. 18 64 41 68 21 27 j 42 27 24 62 „43 18 28 97 4-1 61 34 62 i 46 85 42 03 50 36 De Notaris J. P. MAHLSTEDE te Bergambacht is voornemens op Woensdagen 12 en 19 Sep tember 1906, telkens des voor- middags 10 ure, in het Koffiehuis van den Heer REMMERDE op bet Dorp aldaar, in het openbaar te veilen en te vtrkoopeu; gelegen alsvorentusschen Kadyken, groot 39 Aren, 90 Centiaren. gelegen alsvoren, over de Nieuw-wetering, groot 87 Aren, 67 Centiaren. PerceelsbeFchrflvingen en inlichtingen te bekomen ten kantore van genoemden Notaris. Notarissen zullen te Benschop, in het Café van den Heer G. BEIJEN. J'l!!!}afc| tegenover de Dorpsbrug, op Dinsdag 25 September 'IMH 1906. *3 morgens 11 uur, in ééne zitting, publiek EIJEN en H. H. MAAIJEN: Eene flinke BENSCHOP, De Notaris HfnB Schoonhoven 9Ö9 29 Augustus 1906, 's avon 7 uur, in het Koffiehuis van D. DEN HOED, aan den Dam aldaar, in bet openbaar verkoopen: Ten verzoeke van Mrjnffr. C. KOSTER, Wed. v. WILLENS WAARD: B, üq. 839, ter grootte van te veilen in 2 perceelen en STREEFKERK; een en ander in perceelen, by boekjes omsebreven. De Goederen zyn in eigen gebruik te aanvaarden: de Landen 15 November 1906 en de Gebouwen en Erven 8 Mei 1907. Betaling van den koopprijs 1 November 1906. De Notaris D TEIJINCK te Schoonhoven zal b(j inzet op Vrijdag 31 Augustus en bij afslag op Vrijdag 7 Sep tember 1906. telkens voor- middairs 11 uur. in het Koffiehuis van H. ROEST te Lckkerkcrk, in bet openbaar verkoopen Ten verzoeke van A. NEVEN Hz.: Opperduit, ter grootte van 1 Hee- re, 50 Aren, 74 Centiaren. zoodanige perceelen en combinatiën als vóór den inzet zal worden bepaald. Betaling kooppenningen 1 October 1906. Aanvaarding der Landerijen 1 November a. s. en van de Woning 1 Mei 1907. Nader onderriebt ten kantore van den Notaris. Notaris BOS te Papendrecbt zal by veiling en efslag. op Donderdagen 30 Au gustus 1906 en 6 Sep tember daaraanvolgende, telkens des voormiddags 10 uur, te Bleakensgraaf, in de Herberg van PELLEKAAN, aan de Steeg, verkoopen 18 HECTAREN, 10 AREN, 28 CENTIAREN, met nog H H£<JT*BEN, «O Aren, 55 Centiaren morgens vóór de van de Erven G. DE JONG en J. DEN BRAVEN zyn ingezet en geboogd als volgt Perceel 1 op f 1800,— i Perceel op f 1050.— 475,— 6 1150.— 3 ,750.- 7 1100.- 4 2000.— I 8 2500,- Het perceel HOOILAND aldaar van C. VAN DER LEEDEN is ingezet en ge hoogd opf 1150,—. De TOESLAG van alle perceelen zal plaats hebben op Donderdag 30 Augustus 1906, voormiddags 10 uur, in het Raad huis by Mij de Wed. v. d. KOLK te "Wd‘sïcHTERIAH, Notaris. De Notaris P. SICHTERMAN A.!/ te Meerkerk zal op Dinsdag JfcgOlC 4 September 1906, des voor- middags 10 uur, ten huize van J. DE WIJMAN te •m cantant geld, PUBLIEK VERKOOPEN: en Verder eenlge Te bezichtigen des verkooping. Nadere inlichtingen z^n te bekomen ten kantore van den Nolaris. aan Kad. Sectie B. no. 839, ter grooth 184 Centiaren; gecombineerd. Kad. Sectie B, No. 840, groot 23 Centiaren. Ten verzoeke van de Erven C. KORTLAND; get. B 552, en ERF, binnen Nch«on* heven, aan den Lekdijk. Kad. Sectie C, No. 977, groot 53 Centiaren. De perceelen zjju te aanvaarden bjj de betaling der kooppenningen op 26 Sep tember 1906. Nader onderricht te bekomen ten kantore van den Notaris. De Notaris D. TEIJINCK te SCHOONHOVEN zal op Woensdag 29 Augustus 1906, ’s morgens 11 uur, in bet pand laatst be woond door den Heer LEENING, in bet openbaar, om contant geld, verkoopen: 9 in uitstekenden staat verkeerende met toebebooren. waarvan één eerst twee jaren in gebruik, ongeveer 45 Aaieri- kaamche* en een groot aantal gewone KolflehulMtoelen. Ongeveer 100 ijzeren KLAPSTOELEN met 15 ijzeren TAFELTJES, TOONBANKEN, TOONEEL en toebehooren diverse SALON-, LEES SPEEL- en DIENTAFELSSALON en andere SPIEGELS, PENDULE en HANG KLOK, gekleurde VAZEN, KACHELS en FORNUIS, GASKRONEN, JALOUZIlN, OVERGORDIJNEN, eene party Glas- en Aardewerk en hetgeen alsdan verder zal worden aangeboden. te voren en *s morgens vóór bezichtigen. ia maaaa uit de hand TREKKING 29 AUGUSTUS: le UTBEUHTSUH WAGENTJE, beipanneu met 9 PAABDEM. 9e H 1 PAARD. Se KAA8BBIK, beapanaen met I PA ABP. TREKKING 3 SEPTEMBER: le PrU«: 8 KOEIEN, ter waarde van circa 9000 Gulden. 9e Prfl«RIJTUIG met PAABD aangeapanueu, waarde circa HOO Gld. Se PrU*: WEBKBBIK 700 TREKKING 10 SEPTEMBER TREKKING 14 SEPTEMBER: le PrU*: VIEB VETTE KOEIEN, ter waarde van 1OOO Gulden. 9e PrU*: Een UTRECHTtKJH WAGENTJE, bespannen met 1 PAABD. Se Prjj*: Een KAANBBIK, bespannen met 1 PA ABP Alle namen der Keepers werden ep verlangen genoteerd en den PrUswinners enmlddellUk kennis gegeven. - BEPROEF UW GELUK! - KLEIWEG E SS. KLEIWEG E SS. op Woens- j Hteeds verkrijgbaar: SNIPPER SUCADE KLONTJES GEMBER-, FONTEIN, ONTBIJTKOEK enz. Dagelijks versch: GROOT en KLEIN GEBAK. CREME DE BEURRE en MOKKA GEBAKJES, prima KLEINGOED en BANKETSOORTEN. Bijzonder aanbevolen. ZANDSPRITS. BOTERBATONS en BOTER WAFELTJES. A 8 Cent per stuk, zeer gezond eten veer groot en klein. te geven door de Afdeeling „GOB1NCHFM EN OMBTREKEh” van de HollandRche Maatschappij vau Candbouw. ter gelegenheid van deu Verjaardag van H. M. DE KONINGIN, OP VRIJDAG 31 AUGUSTUS 1906. Opgeluisterd door Muziek. Des morgens ten circa 10 ure: Eerste prt)s f 40,—Tweede prjjs f 20,—Derde prjjs f 10,—Vierde prjjs f 5,—. loleggeld f 1,—, te voldoen by de aangifte. Aangifte kan uiterljjk tot 30 Augustus a. s., des middags ten 12 ure. geschieden by een der Ondergeteekenden. 00" De deelnemers aan de RiDgrjjderjj zjjn gehouden des voormiddags ten S3/* ure precies aan het Melk pad aanwezig te zjjn. Entrée: Tribune f 0,50; Terrein f 0,95. le afdeeling, des namiddags ten 9 ure: CONUmUBN EENSPANNEN (van paarden bengatep uitgesloten, die ingespannen nooit in een Concours een eersten prjjs gewonnen hebben en toebehooren aan personen, wier hoofdbedrijf i^d bouwer is). Hoogte 1.50 M. en meer (stokmaat). Eerste prjjs f 60,— Tweede prjjs f 40,— Derde prjjs f 20,— Vierde prjjs f 15,— Vjjfde prjjs f 10,— benevens een kunstvoorwerp voor het schoonst ensemble. Inleggeld f 1,—, te voldoen bjj de aangifte. 9e afdeeling, ten l»/« ure: OONCOUB8 VAN INGESPANNEN STAMBOJEKMEBM1ËN, ingeschreven bjj de afdeeling .ZuidHoi.i.and'’ van bet Nederiandsch Paardenstamboek. Eerste prjjs f 40,—, benevens een Gouden Medaille, aangeboden door de gemeente Gorincbem; Tweede prjjs f 20,—, benevens een verguld Zilveren Medaille, aangeboden door de Koopmansvereeniging „Gorcum” te Gorincbem; 3de prjjs f 10,—. De geldprijzen zjjn uitgeloofd door genoemde Afdeeling van bet Nederiandsch Paardenstamboek. 8e afdeeling, ten 8V« ire: CONUDUBS PONY'S. Hoogte minder dan 1.50 M. (stokmaat). Eerste prjjs: Een Gouden Medaille of f 40,— Tweede prjjs: Een verguld Ziiven Medaille of f 25,— Derde prjjs: Een Zilveren Medaille of f 10,— Vierde prjjs: Et Bronzen Medaille of f 5,— benevens een kunstvoorwerp voor bet schoonst ensemble. Inleggeld f 1,—, te voldoen bjj de aangifte. 4e afdeeling, ten 4 ure: GONOOUBS EENSPANNEN (van paarden, toe* behoorende aan particulieren, handelaars, stalhouders, landbouwers e«z.). Hoogte 1.50 M. en meer (stokmaat). Eeiste prjjs f 60,— Tweede prjjs f 30.— Derde prjjs f 10,—, benevens een kunstvoorwerp voor het schoonst ensemble. Inleggeld 1,—, te voldoen bjj de aangifle, niet verschuldigd door hen, die zich in de eerste afdeeling hebben doen inschrjjven. 5e afdeeling, ten 4Vi ure: UONOOUBS TWEESPANNEN (van paarden, toebehoorende aan particulieren, handelaars, stalhouders, landbouwers enz.). Hoogte 1.50 M. en meer (stokmaat) Eerste prys f 100,— benevens 10,— voor den koetsier; Tweede prjjs f 50,— benevens f 5,— voor den koetsier; Derde prjjs f 25,—, benevens 2,50 voor den koetsier. Inleggeld 2,50, te voldoen bjj de aangifte. Laatste dag van aangifte voor een der afdeeiingen 18 Augustus 1906. Ter kennis van deelnemers aan dit concours wordt gel i oorweg-Maatschappjj èn de Stoombootreederjj Fop Smit Co. -voer van paarden en rjjtuigen met hunne ondernemingenii is langs denzelfden weg geschiedt. Entrée: Trlbnne f 1,— Terrein f 0,50. Op hel terrein bestaat gelegenheid lat berging van 11 etsen. De Regelingscommissie J. VIRULY VAN VUREN EN DALEM. G. VAN BEEST Ja. J. DE BIE. A. VAN DER GIESSEN At. J. G. VAN HERWAARDEN. Het Bestuur der

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 3