Mod do Haisraafl, als: Kasten. Tafels, Stoelen, Karpetten, Bedden en Beddegoed, een Kachel, Glas-, Porcelein- en Aardewerk, en zoo voorts. Yartoopiie van AiM. Ojwtos MooM Oodo IJsolslm lo loop. N°. 27( Eerste Blad. Daar hang ik ----mjjn zegel aan Daar hang ik! mijn zegel aan, van 10 jaar schrifteljjke garantie bet nieuwste model Teen-en Rietgewas. 6 Kalf koeien, Woordeloos, •m cantant geld, Huis en Erf, waarin sedert vele jaren eene goed beklante Kruidenierszaak uitgeoefend wordt alsmede daaraaugrenzend ruim Pakhui». De tegenwoordige Eigenaar van Panden en Zaak wensebt die om gezondheidsredenen van de hand te doen. 18 Melkkoeien, LANDERIJEN, staande en liggende op de Hooge Waard en de Biezen opder J. R. H. v. WILLENSWAARD. OffiCieölB tMIÜ8Ê8¥ill£Bl Notaris J. KOEMAN, Openbare Verkooping te Haastrecht Bouw- en Melkgereedschappen, Verzekering van Werklieden. A. VAN DER LEK, Boom- en Bozenkweeker, Ridder van Catsweg, GOUDA HONDENKAR, zeer geschikt voor een melk-, groenten- of veekoopman. Adres: B. STERRENBURG, Breekade, Krimpen a/d Lek. Bjjinschrjjvingacontanttekoop: DE TEEN, HANDNAAIMACHINE spik-splinternieuw, zoo uit de kast, van f 45,—, nu voor f 22,— bjj Alex Meijer’s Koffie, VERKOOPING van NIEUWLEKKERLAND, te verkoopen: Het RIET- en TEENGEVAS onder Lekkerkerk en Nieuw-Len- kerlaud, behoorende aan de Maatschappij van NASbAU LA LECQ, de Heeren W. •T HOEN, J. KLEYBURb, ARNs. en A. DEN BOER, W. P. BOEK, P. G. HEIJNIS, C. A. PUNT, C. DEN OUDEN, J. W. VERWEY, RAFEL DEN OUDEN, ADRs. STAM Pa., Mej. de Wed. P. UE LEEUW en aan de D1AC.-ARMEN van Nieuw Lekkerland. Openbare Vrijwillige Verknoping, n E* T p r |lf A c GROOTAMMERS, Rouw- en Melkgereedschappen, Te koop aangeboden: PUBLIEK VERKOOPEN: Donkerbruin 5-jarig MERR1EPAARD, 6 Kalikoeien en 6 Vaarkueien, 8 KUISPINKEN, 1 STIERPINK, Grool-Ammers, EEN PARTIJ AFBRAAK, bestaande in: Balken, Planken, Kozijnen, 2? Deuren, Ramen, Ijzeren Dakramen, Dak- w4< pannen, enz.; alsmede een ijzeren Brandkast. Jaarsveld, in de Graaf, vóór het woonhuis van GERRIT MOLENAAR aldaar, am contant geld, te verkoopen: tallol oo duaal, als: BEDDEN, KASTEN, TAFELS, STOE LEN, SPIEGELS, SCHILDERIJENKLOK, KACHEL, FORNUIS, rorcelein-, Glaa- en Aardewerk, benevens tvee Schuren om af te breken en een HITTENKAR. KOESTAKEN. Uit de hand te koop: De ABDIJSIROOP, Klooster Sancta Paulo, ^versterkt de luchtpijpen en longen, zij geneest waar alle andere middelen faalden. Attentie s. v. p.I Openbare Vrijwillige Verkooping. Maatschappij tot Verkoop van Holpmeststoffen te Dordrecht. Opgericht 1893, ERFHUIS te BLESKENSGRAAF. Bouw- en Melkgereedschappen en Brandhout; GOED GEWONNEN HOOI en Meubilaire- en verdere Boerende Goederen. genaamd het „Oud Hof”, met Hagestein, totaal groot 32.01.69 Hectaren. Stremming Verkeer. OPZICHTER V A ra A. De Notaris T. PLANTENGA te IJssehnonde VERKOOPEN HET RIETGEWAS HET RIETGEWAS sc Deze Courant beataat nit 2 Bladen in •m lo. een mar Wring- Nieuwpoort, Det< Of I T'rT v „wy^n», pïiJjL rliiüJ p de Hot ÏCL Rotterdam, inde, uitge- wat tenf boel I j a c wera verk< W. T J. SI gevoel en i. Gaarne gt 1906 opent ere. der C. Veer, Gemeente Schoonhoven. der l Oc- ge- isschery „de had ik moest, teter onzen is gaan im, f 2 of 2d. 1, f 2 of 2d. ipendrecht, idem, f 2 of 2 d. mdrecht, idem, f 8 of 2 u. jent, idem, zegel) vóór 10 N iden aan het adrt Voor f 2,75 per duizend nog ongeveer 80000 Oude IJ HELSTEEN te koop bij G. MOHR te Ouderkerk a/d IJael. sterf huize v aan de Grt staan van den VAN EENIGE Vóór de verkooping genummerd te zien. op Vrgdag 26 October 1906, des voormiddags 10 uren, ten van den Heer C. NOBEL Iroote Haven, ten over- Voorts alle Horden, Boomen en Slieten en hetgeen verder zal worden voorgebracht. Te bezichtigen één uur vóór de verkooping. Nadere inlichtingen zgu te bekomen ten kantore van den Notaris voornoemd. Deze Coui morgens uitgege’ ƒ0,75. Franco pe abonneeren bij a De jaarvergadering van de „Vereenigir voor de Staathuishoudkunde en Statistiek den 13den September 1.1. te 's-Gravenhage g houden, behandelde bovenstaand onderwer] Zooala men zich herinneren zal, is d Vereeniging gewoon, de vraagstukken, d zjj in bespreking wil brengen, nauwkeur te formuleeren en dan geruimen tpd vói de vergadering aan bekende mannen vi onderscheiden richting een praeadvies t te dragen, dat gedrukt en verspreid wor> en den grondslag der beraadslaging ui maakt. Ditmaal was het alleen het begin» niet de uitwerking in den vorm van e< wetsvoorstel, dat in discussie kwam. De vragen waren aldus gesteld: lo. Is invoering eener verplichting t verzekering tegen de geldeifjke gevoig< van ouderdom en invaliditeit wenschelQI 2o. Zoo neen, door welke andere middelt kan de Staat deze verzekering bevorderei Van de drie praeadviezen schijnt ons di hetwelk samengesteld en verdedigd wei door Prof. Greven, het meest overeen komen met de inzichten der Regeering. H tweede, van den heer Wibaut, dringt ai op verplichte pensioneering, waarbij werkgever twee derden van de kosten k taalt, de Staat één derde. De heer Mr. T Spill bestreed den verzekeringsplicht, a zijnde slechts een andere vorm van Staal armenzorg, en ziet alleen heil in een stele van vrijwillige verzekering. Het systeem van Prof. Greven sluit zit het meest aan bij bet in Duitscbland aa genomene. De Leidsche hoogleeraar le den nadruk op de verplichte invaliditeil verzekering. Ouderdomsverzekering daa naast geschiedt, omdat bij ouderdom inv liditeit wordt vermoed, om het moeielj onderzoek naar invaliditeit tot nog ni< bejaarden te beperken. Rechtsgrond voi verzekeringsplicht is, dat er mee voorkomt wordt, dat de Staat den invalieden of oudi arbeider zou moeten bedeelen met gedwongt belastinggeld. Daarom is beter de dwan dat de belanghebbende voorzorgen neen De halve premie moet de werkgever betale omdat invaliditeit van den arbeider als rep met het bedrijf samenhangt. De Staat mc steunen in den overgangstijd. Aldus het beknopt overzicht van het 1 doelde praeadvies, volgens hetwelk d werkman en werkgever samen de preir betalen, en de Staat te hulp komt do Diet alleen het beheer voor zjjn rekeni te nemen, maar ook gedurende de lan reeks van jaren, wa»rin het totaal bedr der jaarpremies ontoereikend is voor penaioenuitkeeringenhet tekort^ aan vullen. In het begin zakjiat een zeer ai Kienlijk offer eischen, hetwelk echter v lieverlede afneemt, om misschien eerst kfloop van een zestigtal jaren geheel v is een ou<lerwet»che uitdrukking, die nog heden ten dage dikwijl» gebruikt wordt voor een bevestiging van de waarheid. Kan er beter bewijs gevonden worden dan het onderstaande? zijn goede Itze dan bij (5 minuten van af het Station). iK* Komt ook op uw verlangen aan huis i om bestellingen op te nemen. N.B. Alle boomen, door mij geleverd, I welke het eerste jaar na planting mochten I dood gaanworden vergoed. TE KOOP AANGEBODEN: Een zoo goed ais nieuwe staande op de Beerengracht te behoon- hoven. De kooper moet de teen zelf snijden. De inschrjjvingsbiljetten worden ingewacbt bij A. VAN LOM WEL te Schoon hoven tot 7 November a.s. Opening der biljetten in het Koffiehuis van A. OKHUIJZEN, *s morgens 11 uur. en f 3,50 per flacon. Wed. J. VU1JK te Krimpkn a/d IJskl; C, VAN WIJK te Oudiwatkr; Firma WOLFF Co. te Gouda H. v. d. DOOL te Slikdrkcht, Boveneinde C. VAN STEENIS te Noordkloos; FRANS VAN DAM te Goudmak; J. DE KLUIVER te Ottoland; A. VAN WALSUM Pz., Oudkrkkrk a/dIJ.; W. DONKER, Krimpkn a/d Lkk; C. C. VAN GENNEP te Moordrecht; L. POT te Nikuw-Lkkkkrland; Mej. KORTEWEG te Alblassirdam; Wed. F. AMSING te Alblasskrdam; K. HILGEMAN te Strkkfkkrk C. SPELT te Nikuwpoort; F. J. BATS te Stolwijk; J. ALES te Zkvknhuizkn P. GOUDRIAAN te Capkllb a/d IJskl; G. ELSENAAR, Drogist, te Slikdrkcht; W. J. VAN DAM, te Haastrzcht; G. DEN HOED te Bkrkknwoudk. W. VERMEULEN, Hwegstraat 78, Botterdam. ONT Inrichting voor Reparatie. OUDE i MACHINES worden ingeruild. I gebrand volgens systeem Prof. LIEBIG, is 1 te Schoonhoven steeds versch verkrijg. I baar bg De Notaris A. CASTELEIJN te Streefkerk is voornemens op Zaterdag den 27. October 1906, 's voormiddags ten 10ure, bij J. DE KLUIJVER te De Notaris A. CASTELEIJN fl I Eu I U la WW A WFn NjfryjWi te Streefkerk is voornemens op Donderdag den 25. Octo- ■HSüfcia* ber 1906, 's morgens te.n 9 ure, ten huize van de Wed. J. DEN OUDEN te in Gelkene», in bet openbaar, kontaut geld, te verkoopen: 2 VAARKOEIEN, 1 KALFVAARS, 1 GUISTE VAARS,2 KUISKALVEREN, Boerenwagen, Dogcart op Veeren, Bieten machine, Hekkens, ONGEVEER 10000 KILO’S HOOI, partjj MEST, alsmede eenige MEUBE LEN en HUISRAAD. Geld verdienen kan ieder, die zUn GOUD en ZILVER, HORLOGE, KLOK -'■"'T^linUpn •f WEKKER knopt taj-l 1U --«aarde veer UI RuUv oud Goud en Zilver; maakt tl» alle reparation; levert alle soorten Haarwerken en geeft Kooplieden flinke korting. Een goed onderhouden sterke WAGEN, zeer geschikt voor Korenmolenaar of Koren- haodela*. Adres C. BOLL te Molenaars graaf. gezond als een visch. ide dames op een dorp in reek van de wan enden de deur en :wam haar tegen. iden Mej. MINA VAN RUSSEN, woi verslaggever, dat zij tengevolge Ijjden. „Mijn borst piepte,” alt het mjj te geslagen, bezighedei f 1 of 1 d. im, f 6 of 3 d. f 6 ot 3 d. idem, f 1 of 1 d. ai T., Papendrecbt, nl De Notaris P. SICHTERMAN te Meerkerk zal op Dinsdag SUBnmXK 30 October 1906, des voor middags 10 uur, op de hofstede bewoond geweest door Mej. de Wed. G. DE JONG DEN Braven te Tilbury, Ba er en wagen, Startkar, Kruiwagens, Eggen, Schouw, Karn, Wring- tob, Tuigen. De Notaris A. CASTELEIJN te Streefkerk is voornemens op Donderdag den 25. October 1906, ’s namiddags ten 2 ure, te nabij du Kerk, am kontaut geld, te verkoopen: Voor den Heer ARNs. EIJKELENBOOM: ia Oc 10 ure, te Vóór de verkooping afgenummerd te zien. Ie Kwaliteit esschen KOESTAKEN te koop bjj B. VAN HEIJNINGEN, a/d Reeuwyk- sche Brug. E«z> gunatig gelegen Br. fr.No. 9, Bureau van dit Blad. mende aan den Dgk te Wij be, verklaarde aan a van Influenza aan Asthma en kortademigheid □dus zeide zij. „Wanneer ik een aanval had was veel dat iemand tot mij sprak. Ik was terneer hoe ik mij er ook tegen verzette en in mijne )D had ik geen lust. .Mijn eetlust was slecht, ik at omdat ik moest, niet uit behoefte; ik leed aan hoofdpijn en mijne voeten waren altijd steenkoud. Ik schrok uit mgn slaap soms plotseling wakker en dan had ik eene hevige benauwdheid. Mjjn borst, schouders en rug deden mq dan geweldig pijn. Ik wilde nog graag een beetje aangenamer leven hebben, doch ik had er geen hoop op. Ik had reeds veel goeds vernomen van de heilzame wer king der ABDIJSIROOP, KLOOSTER SANCTA PAULO, en toen ik van den winter een boekje thuiskreeg, waar vele dankbetuigingen in voorkwamen van menschendie ik persoonlijk kon, besloot ik de ABDIJSIROOP eens te probeeren. Ik kocht een 11 icon bij den Drogist W. H. VAN DER LUGT te W(jhe en kan u verklaren dat fk na het gebruik van de ABDIJSIROOP mij weer gezond en prettig gevoel en geheel ben genezen van al mijne ongemakken. Gaarne geef ik u het recht m|jne bevinding te publiceerep.” AARZEL NIET MEER! als gij hoest, als gg benauwd z|jt, als gij aan keel of longen Igdt. tegen den kinkhoest uwer kinderen. Uwe hulp is de beroemde ABDIJSIROOP, Klooster Sancta Paulo. Prfls /«,- Verkrijgbaar bij A. N. van ZESSEN. Drogist t.e Schoonhovkn; A. C. FIJN VAN DRAAT te Schoonhoven; G. van dm WOUDEN te Lekkerkerk; G. S. ROSS te Oud-Alblas; J. L. VLOT te Oud-Alblas; ”T van REES te Blkskmsgraaf SCHUTTE te Molmaarsgraaf; C. van ZESSEN te V uilen dan; T. TERLOUW te Goudriaan; M. v. HOUWELINGEN te Giesen-Nikuwk. J. ZONNEVELD—Piek te Hoornaar; C. BROUWER te Mkmkirk; G. BOUWMEESTER te Tienhovm; P. G. J. de JONG te Ameide; G. COLJE te Lopik; G. v. d. HOEK te Cabauw; Jb. den OUDSTEN te Groot-Ammms; i. Molenaar te Lcxmond; R. VERMEULEN te Langmae; K. VAN DAM te Bmgambacht; en I- op de Biezer irceelen. 3. V. Koekamp”, op D: in 2 perceelen. 4. „de Varkenswei”, 7.10.94 Hectaren; i GAARD en WE1L, 3,21.80 Hectaren, Breeder omschreven bij boekjes, die kos teloos verkrijgbaar zijn ten kantore van ge noemden Notaris VAN ITTERSUM en ten kantore van Notaris VAN HOUTEN te Vianen, die volgens nader verlangen van enkelen der Erven mede in deze veiling is betrokken. Het is nu Igd om uwe BOOMEN le bestellen, daar November de beste maand is om te planten. Wilt gg verzekerd z“z en gezonde boomen te planten, bestelt zi De Deurwaarder J. VAN IPENBURG te Schoonhoven voornemens op Vr|jdag 26 tob er 1906, 's morgens ten levert onder openbare controle der Rgkslandbouwproefstations: echt Duitach Tbomua- •lakkeumeelmerk „De Ster”, Kalisouten, Phosphaten, Guano*» enz., zoowel voor Land- als Tuinbouw. Vraagt ook circulaires over Phosphorzure Kalk, Poeder voor Bordeauxsche Pap en Sprenkelaars. Agenten: de Heeren D. W. VAN BEUSEKOM te HoenkoopenT. VAN BEUSEKOM te Lopiker-Kapel, bg wien gratis inlichtingen, Brochures en Circulaires verkrijgbaar zjjn. Notaris BOS te Papendrecbt zal op Donderdag 8 Novem ber 1906, te beginnen des mor gens 9 uur, te Ble»ken»graaf, op de Noordzijde, op de Hofstede bewoond door JAN BRAND, gemerkt no. 51, teu verzoeke van de Kinderen van wjjlen de Echtelieden WILLEM VAN DEN BERGH en GIJSBERTJE ADRIAANSE, »m ken. taut geld, publiek verkoopen: 1 aftandsch bruin MERRIEPAARD, 6 VAARZEN, 9 KALVEREN, 6 VARKENS, 20 KIPPEN en 1 HAAN; 1 Boerenwagen, Tilburrie, Karros, Kar, Tikker, 3 Schouwen, 2 Kruiwagens en 1 IJsslede; Voorts: Ruim 40000 kilo’» Kantongerecht te Sliedrecht. Uitspraken 11 Oct. Philip T., kunattandenmaker, onbevoegd uitoefenen geneeskui ateld tot 1 Nor. Dirk V., kastelein, Sliedrecht, overtr. prov. rsgi. op de wegen en voetp., 50 X f 3 of W X 1 d. Arte O. en Pieter Marinus L., beiden te Alblauerdam, straatschenderij, no. 2 f 6 of f d., no. 1 f 4 of 10 d. tuchtschool. Arie van den B., zonder bek. woon- of ver- blfcfpl., loterjjwet-overtr., f20 of 10 d., terug gave het in Deslag genomene. Arie van de G., schilder, Streefkerk, overtr. politieverord. Streef kerk, f 3 of 2 d. Willem K., kaashandelaar, Nieuwpoort, idem Nieuwpoort, f 1 of 1 d. Pieter Adriaan K., Jan D., Arie van der T., te Papendrecbt, en Geertrui van den H. en Cornelia V., beiden Sliedrecht, burenge rucht, ieder f 8 of 2, d. Cornelia van V., Sliedrecht, jachtovertr., 1X f 8 of 2 X 3 d., verbeurd verkl. geweer, uit te leveren of f 5 te betalen, sub. 2 d. Arie B., Brandwijk, idem, 2 X f 10 of 2 x 8 d., verbeurd verkl. geweer en eend, of le betalen f 10, sub. 2 d. Teufiis Z., Streefkerk, viMcherg-overtr., f 4 of 2 d. Dirk van den H., Peursum, idem, f 3 ol 2 d. Willem Johannes de W., zonder bek. woon- of verblyfpl., overtr. politieverord. Brandwijk, f 3 of 2 d. Willem Arie B., Sliedrecht, overtr. politie verord. Sliedrecht, f 1 of 1 d. Adrianua van der H., koopman Groot-Am- mera, overtr. prov. regl. op de wegen en voetpaden, f 2 of 1 d. Dezelfde, idem, f i of 1 d. Cornelia S., Molenaarsgraaf, overtr. motor, en rÜwieiwet, f t of 1 d. Hendrik B., Molenaarsgraaf, idem, f 8 of 2 d’ Willem K., Groot-Ammers, idem, f 8 of 2 d' Hendrik Teuuia V., Oud-Alblas, idem, f 2 r f d. Arie B., bouwman Wflngaarden, idem, f8 of i d. Jacob B., Molenaarsgraaf, idem, f lof ld. Ten overslaan van Notaris VAN ITTERSUM te Vianen zal in het openbaar wor den geveild, bij inzet op (Woensdag 31 October 11906, en bg afslag op Woensdag 7 Novem ber 1906. telkens v.m. 11 uur, in „HET ZWIJNSHOOFD” te Vianen: En zulks als volgt: 1. De HOFSTEDE met TUIN, BOOM GAARD en BOUWLAND op de Hooge Waard, samen groot 7.26.28 Heet. 2. GRIEND-, WEI- en HOOILAND, genaamd „Vreugden- rjjk”, op de Biezen, groot 8.22.53 Heet.; in 3 perceelen. 3. WEI- en HOOILAND, „de Koekamp”, op de Biezen, groot 6.20.14 Heet. in 2 perceelen. 4. WEI- en HOOILAND, op de Biezengroot in 2 perceelen. 5. BOOM- uAND op de Biezen, groot BURGEMEESTER en WETHOUDERS va Schoonhoven maken bekend, dat o Vrijdag 10 Navember a.het vei keer voor Ry- en Voertuigen met de Por over de rivier de Lek zal zijn gestrem van ’s morgens 6- tot *s namiddags ft uui Burgemeester en Wethouders voornoemd P. GREUP, L.-B. De Secretaris, A. R. VEENSTRA. danspartij op ’t Amstelveld. In een herberg te Sloten (N.-H.) was verleden week een worstelaar-glasvreter” bezig zgn kunsten te vertoonen. De caféhoudster liet den veld wachter roepen, want er bleef geen enkel glaaeje heel. Toén t de artist op 't politie bureau aankwam, gaf men hem een nieuw stel kleerendoor ai hut worstelen nl. was du man uen met rafels bedekte naaktlooper geworden. Te ’s-Heerenberg reed een haastige wieirjjder een commies tegen ’t lijf. Een ongeluk, dat niet alleen kwam. De smokkelwaar, die de man onder z’n kleeren droeg, rolde over den weg en de toch al uit z'n plooi geraakte commius maakte pro- cea-verbaal op. Vrouw S. te Leta, geujeente Bellingwoide, stond verleden week weer eens wegens 't smokkelen van gedistilleerd terecht, 't Was voor de 114de maal. De ambtenaar van 'tO. M. vond ’t vrouwtje „onverbeterltjk"; toen, stelde h(j voor 't nu eens met vier maanden gevangenisstraf te probeeren. Op den weg Arnhem—xNgmegeu wordt druk gefietst, 's avonds heel dikwjjls zonder licht. De politie maakt proces-ver- baai en de bekeurde geeft vaak een verkeerden naam op; wat daar nu aan te doen. De burge meester van Eist weet er raad op. Elke licht- looze fiets wordt in beslag genoAn en zoo lang bewaard, tot de bekeurde ko^ opdagen met een door den burgemeester zgner woon plaats onderteekend bewijs, waaruit bljjkt hoe de overtreder heet. Joseph Smith, het hoofd der Mormonen kerk, is te Zoutmeerstad in hechtenis genomen onder beschuldiging, dat hij er maar liefst vjjf ouwettige vrouwen op nahield. De arrestatie kwam dezen „heilige der laatste dagen” erg ongelegen: ng had net kraamvisite van zgn 43stekind! Den Haag kan zich de weelde veroorloven, het volgende wonderlijke ambt te vergeven„Tel* len van vee, opwinden der klokken, ophalen van renten”. De veelzijdige man, die dit baantje vervult, krijg f 2ü0 salaris; ze zQn uitgetrokken onder den post: schrijf behoef ten, enz.” Van 't Ministerie van Binnen- landsche Zaken werd dezer dagen al *t papier verzonden, dat men in 1907 noodig denkt te hebben voor de uitvoering der BURGEMEESTER en WETHOUDERS va Bch»«nb»ven roepen op Sollicitante naar de met 1 Januari a. s. te vervulle betrekking van ^ver «le Gemeentewerken (daaronder begrepen Bouw- en Wonini toezicht), tegen eene belooning van f 800,- per jaar. De benoeming zal voorloopig voor jaar geschieden. Sollicitatiestukken (op t vember a. s. in te zem Van den Burgemeester. Schoonhoven, 24 October 1906. P. GREUP, L.-B. De Secretaris, A. R. VEENSTRA. Frans V., Giesen-Nieuwkerk, idei" Wülem S., Schoonhoven, idem, Cornells van D.,Papendrecbt, jder Jacob de G., Papendrecbt, idem, Matthes van der K., Papendrec f 8 of 2 d. Jan K., Noordeloos, idem, f 2 of 2 d. Jan V., Goudriaan, dronkenschap en buren gerucht, 2 X f 8 of 2 X 2 d. Gerrit B., Gieeendam, idem, f 1 of 1 d. Pieter V., Giesendam, idem, f 2 of 1 d. Jacobus O., werkman Sliedrecht, idem, f 6 of 8 d. Pieter de H., Papendrecbt, idem, f 1 of 1 d. Franciscus T., 'a Hertogenbosch, idem, f 5 of 2 d. Joost A,, Sliedrecht, idem, 1 Teunis W., Sliédrecht, ider Klaas B., Sliedrecht, idem, 1 Gfjsbert G., Nieuwpoort, idei Jacob Adriaan van der T idem, f 6 of 8 d. Jan A., Sliedrecht, idem, f 1 of 1 d. Arie G., Sliedrecht, overtr. motor- en rjjwielwet, f 1 of 1 week tuchtschool. Willamina Hendrika T., zonder bek. woon- of verblgfpl., overtr. politie-verordemng Nieuwpoort, f 3 of 2 d. Een rustend dierentemmer te Rotterdam kreeg ruzie met zgn vrouw, 's Mans oude aard kwam weer boven en hg bewerkte zgn tweede-ik zoodanig met de zweep, dat ze in deermswaardigen toestand naar 't ziekenhuis moest. Een spullebaas, met een wilden diurentent de kermissen bereizende, was wat non-chalant tegenover zgn schuldeischers, igevolge had, dat zgn wildó-beeateu- dezer dagen te Hulst gerecbtelgk _iocht. Met de wagens en kooien natuurlek: het «roerend” goed vandenbaaa had zich anders wel eeus% veel kunnen roeren. *t Cocadorua-jubiié werd verl. week gevierd te Amsterdam. 350 Kinderen zongen, een dertigtal jongedame» boden een reuien- krans aan, uermneringamedaiUes werden uitgereikt, 'i middags had men een diner van marktbezoeken en avonds een jolige Leerplichtwet. *t Vrachtje woog nagenoeg 46.000 pond! Te Amsterdam wordt ’t aantal herhalingsscholen met twee vermin derd; in Den Haag stellen B. en W. voor de leerlingen der herhalingsschool les te doen geven in 't werken op de schrijf machine; f 1470 wordt aangevraagd om voor dat doel 10 van die machines aau te schaffen. Te Londen, waar volgens ambtelgke opgaven verleden jaar 48 menschen van honger om kwamen, is dezer dagen een tehuis geopend voor losloopende honden. Een weelderig iogericht asyl. Op den grond kostbare klee- den, verder gordjjneu en kussens van kost bare zg, ’t houtwerk eiken. Van honden gesproken: een meisje te Ermelo werd een jaar geleden door een hond in den arm ge beten. Omdat de arm sedert pgnlgk bleef, had pas geleden een operatie plaats en vond men een afgebroken tand van den hond; 't stuk was in 't lichaamsdeel bljjven zitten. Drie heeren uit Haarlem waren op de jicht. Ze zagen een fazant en drie schoteu kuilden. Getroffen viel een der jagers. Handen, borsten aangezicht waren geraakt; eens^uk van een der brilleglazen zat in 't oog. Of rte1 fa zant ook werd geraakt, meldt de geschie'deuis niet. Jagers te Dalen heten verleden week bg een jacht op patrgzen een nagemaaktei* valk op. De patrijzen durfden niet opvlie gen en de jagers, die ze zelfs lot op ééu meter afstands konden naderen, hadden een wissen buit. Een echtpaar-te Noord- broek ging verleden week fietsen; de vróujw raakte in een ondiepe vaart en verdiönlc. De *"an had ze niet kunnen redden. Er blgft hem één troost: hg had z’n vrouw verzekerd hg 16, zegge zestien, levensver- zekeringmaatsebappen en alles te zamen krijgt h(j nu f 1900 uitbetaald. Een fami lie in Duitscbland kreeg uit Zaandam be richt van den dood van den man en vader, die in den Amsterdammer polder in be- wusteloozen toestand aan den weg gevon den was. Twee Duitachers, die met hem aan de Hembrug hadden gewerkt, hadden 't l(|k herkend. Een dag of wat later kwam een briefkaart uit Duitscbland,. een protest ▼au den .do o de": h(j waa ziek geweest dezen zomer, maar nu Twee alleenwonem 'i Gooi kwamen verleden wi deling thuis. Ze openden de deur en een zware sigarenlucht kwam haar tegen. Ze traden de kamer in en daar stonden de overblijfselen van een kouden maaltgd, brood en vleesch, gebruikte melkglazen, kopjes en schoteltjes. Ze begrepen er niets vao, doch een briefje, dat ze vonden, ontstak het noo- dige licht. Er waren fietsende familieleden geweest, die de bewoonsters niet thuis vindende, door het raam waren geklommen en zich, hongerig als ze waren na den langen tocht, aan de spgzen en dranken in keuken en kelder kostelijk hadden te goed gedaan. 't Gebeurde dezer dagen te Sloten, bg Amsterdam. Een hevige onweersbui woedde, en in de school aan den Baarsjesweg zaten verscheiden kinderen te rillen van angst. Opeens weerklinkt een hevige slag en twee klassen loopen onder geroep van „brand” de school uit. In ’t dorp een vreeselgke paniekmoeders, die angstig naar haar kinderen vragen; ouders, die 't school gebouw binnendringen om hun lievelingen te redden. De brandspuit uitgerukt om hulp te bieden. Eindeltik toch komt er kalmte; *t blijkt uen ingezetenen, dat 't gerucht onwaar en dat er van brand in ’t minst geen sprake is. Verleden week de Ferdinand Bolstraat- te Amsterdam op stel ten. Een politieagent begeleidt een juffrouw en ’t publiek vraagt: Wat heeft die gedaan Is *t een dievegge, zoo'n hm-hm-dame mis schien? De straatjeugd, nieuwsgierig, volgt het tweetal; groote menschen voegen zich ook b(j den stoet. De agent protesteert; 't is olie in 't vuur. Men wil weten, waarom de juffrouw wordt opgebracht éh omdat men het niet weet, voegt men haar allerlei lie- felyke woorden toe. In de Van.Ostadestraat eiodel(jk de ontkuooping. Voor een huis blijven de agent en de juffrouw staan; *t publiek in uiterste apanmng, de diender haalt iets blinkends uit e’a zak, een sleutel hfl opent de deur en stapt met de juffrouw( zjjn vrouw, de echtelijke woning binnen I btoemaaalperMtr. ft W. N. VAN NUQTKN< zal aldaar, in „DEN HOLLANDSCHEN TUIN”, op Donderdag 1 November 6, des vóórmiddags 10 uren, in het ibaar Voor de Maatschap „DE MERODE”: .0 HET RIETGEWAS, staande en wassende op de plaat der Zalmvisscherjj „de Merode”, in de rivier de Nieuwe Maas, onder de gem. Kotter- (lam, nabij het Kralingschö Veer, aan drie perceelen. op de zoogen. „Groote en Kleine Loo” of de Westelijke buitengronden van den Storm- polder, onder Krimpen a/dlJ»»el, tegenover de Zalmvisscherg „de Goede Verwachting”, aan twee perceelen, van elkander gescheiden door een greppel, loopende van Zuid, Noordwaarts op. Gelegenheid tot bezichtiging perceelen, van af 22 tot en met 31 tober a. s., eiken werkdag, waartoe gadigden zich hebben te vervoegen B VAN LIMBORGH, op de Visscherö Gokde Verwachting”, bij IJ»»eiinonde. B. Voor den W.Ed.G. Heer Mr. C. J. A. BICUON VAN IJSSELMONDE: de buitengorzenstrekkende van tinea, langs de plaat „de Goede Ve wachting”, tot aan het dorp IJa»el- mondegroot p. m. SVi Hectaren. Nadere inform, te bekomen voor perc. sub A ten kantore van den Directeur r*’_ Maatschap „de Merode”, den Heer J. KERSBERGEN te Mralingsche en voor alle perceelen ten kantore van voorn. Notaris.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 3