Eens BoDvmuoDiM Opsnbare Mmn Eenig, Ongelooflijk, Verrassend is de werking van Vaders die steeds klaagt over vermoeidheid in de beenen, loomheid over al uw ledematenzoodat gij met weerzin uw werk verrichtwaar mede ge uw brood moet verdienen, neemt uw toevlucht tot A YA-NI en dit zal u wedergeven de grootste schatkracht tot werkenlust tot uw arbeid. moeders I die zoo gaarne uw huiselijke Ouders, JAC. YEBKROOST, KANTOORBOEKEN. Mlfflllim Mlllïï 111 ttrlit I JiMte I', m Malts J. J. CRAWEB, iiaer, Scheepstimmerlieden. V. H. DOESBURG, MR. P. A. GREUP, Tk Spoeling ei Taalvater. eene lts DiwtM, Het HUIS no. 92 6y beland, Vei- en Hooiland, BOOMEN Wei- en Hooiland. Winkelhuis te huur een Jongen A. nr. VAN ZESSEN Schoonhoven-Culemborg. GOUDA, Kleiweg E 85. J. T. SWARTSENBURG. Alle Boeken en Pakketten, zoowel van Bolle, Koster en Coiien als van andere Uitgevers, worden tegen de door hen gestelde prijzen geleverd door de Firma S. VV. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. FF Dp verzoek worden LEES- en PRENTENBOEKEN op zicht gezonden. St. NIGOLAAS! J. R. H. VAN WILLENSWAARD, Banket- en Koekbabberty, Sint Nicolaas-premie A.C.FijnvanDraat, 78ER27 Knnstmeststoffen Aardappelmoes KOFFIE en THEE E.Br^ndsirui Tweede Blad. Steenkolen. Sigarenmakers Molenaarsknecht, Een Boerenknecht, Dienstbode, Dienstbode, Dienstbode, p g RJjtalgen. gezond Kippenvoer Mandenmakers voor Düitschland. H. F. CAMBIER VAN NOOTEN te GOUDA» 7Hect&reD,91Aren,78 Centiaren. Inmiddels uit de hand te koop. Boomen en Brandhout BOUWLAND: te IJSSELSTEIN ELZEN HEGGEN, Notaris M. DEN BLEKER Jm Bouwmanswoning c. a. bezigheden met lust en ijver wilt verrichtenmaar niet kunt, omdat gij U te zwak voelt en bij het minste werk last krijgt van pijn in den rug, lendenhoofd enz.alleen omdat gij arm zijt aan bloedarm aan gezondheid, gebruik! A'YA-NI en binnen enkele dagen zult gij uw krachten voelen toenemen; gij zult rijk worden aan bloed, rijk aan gezondheid. die met een bang hart gadeslaat, hoe uw zoon in krachten vermindert die met tranen in de oogen ziet hoe uw dochter als 't ware wegkwijnt hoe zij voortsukkelen, hoestend, niet etend en hun gezonde gelaatskleur verliezend, wacht niet tot het te laat is, maar maakt gebruik van A YA-NI en binnen korten tijd zult U den uitvinder dankbaar zijn voor den schat, welke zijn middel aan uwe kinderen weergaf. Dit Wondermiddel is verkrijgbaar bij den JSoofddepótliouder voor Nederland en bij de bekende wederverkoopers. Prijs f 1,25 per flacon, per 6 flacons voor f 7,-. Rijtuig- en Wagenmaker, DOELEN, SCHOONHOVEN. Rijwielhandel „De Concurrent". L. VAN ZEVENHOVEN, Wagenmakery en Smederij, FONDANT- BORSTPLAAT. Stoomkoekfabriek. CHOCOLADE- EN SUIKERWERKEN, Dagelijks versch: Appelbollen, Boterletters, Letterbanket, Sprits- letters, SaucijzenbroodjesSt. Nicolaas enz. tijdelijk f 0,30. p. LOUWESSE, LACHEN EN LEEREN, Banketbakker, Hofleverancier, SCHOONHOVEN. Dagelijks versch: Boterletters, Spritsletters, Soterbanket, Appelbollen, Saucijzen enz. heerlijk St. NICOLAAS en dik St. NICOLAAS, SL Nicolaas en Boterletters enz. Banketbakker, LopikerstraatSchoonhoven St. Nicolaas-étalage gereed is. Luxe-donzen, fijne Borstplaat, Chocolade- en Suikerwerken, Boter- en Spritsletters, geurig SL-Nicolaas enz. Kassier en Commissiounair in Elfecten, SCHOONHOVEN, C. VAN ZIJLL gedroogde PULP, Veehouders J ESHUIS, 30 16 weken dikke armen en dikke beenen. BIII1ILA1D. Westhaven 163, GOUDA. Tandarts COHEN ROTTERDAM, Oostzeedjjk 274, Protestantenbond te Ameide. Remonstr. Gerei. Gemeente GEREFORMEERDE KERK THOMSON'S ORGEADINE PUDDING 15 Cent per pakje. Blanken Den H&rtog, St. Nicolaas-Cadeaux. iste qualiteit UURWERKEN, JOHs. UITTEHBOGAARD, 30 NOVEMBER Sigaren-Magazijn „SUMATRA". UTRECHT, J. CQOIIAB-Van den Berg. Wegens plaatsgebrek te koop: Mahonihouten Kastje H. ROS, Door grooten voorraad: O. VIENTJES, Rattendood A. L VAN ZESSEN, |~:r Bekvune SGHEEPSTIlMEBLIfiDER gevmgdroor rut werk, bjj de Firma BOELE POT te Bolnes. G. FIGKE, VischhandelOldenburg, im Grossherzogthnm (DurrsoHLANi». -/ De Notaris H. A. BALLOT te Molenaarsgraaf ie voor. nemrns om op Maaodagen 3 eo 10 December} 90G, telkens dee avonds ten 7 ure, in de Herberg van J. VOORSLUIJS te Brandwijk, m het openbaar te veilen en te verkoopen; on ERF met TUIN, Weg en Water to gemeente Brandwijk, kadastraal bekend gemeente Brandwijk, Sectie B, ros 1936, 1937, 686 en 685, te z&men groot O Aren, 8 ('entlaren. In 2 perceelen en massa. Aanvaarding dadelijk. Betaling der koop- penningen 21 Januari 1907. Nadere inlichtingen verstrekt bovenge noemde Notaris. DE NOTARIS te Oaada zal op Dinsdag 11 December 1906, des voor- j middags ten 11 ure. in het 1 Koffiehuis .DE UTRECBTSCHE DOM", aan den Langen Tiendeweg aldaar, in het openbaar verkoopen: met bgbehoorende Getimmerten en eenige perceelen in de Vritfr- en Middelwlllena te zamen groot Gedeeltelik verhuurd aan L. Eh iiehveld e. a. en gedeeltelijk in gebruik oy deu "rkooper voor f 1034,— 's jaars tot 1 November 1907. Te veileh in 8 perceelen en in combinaties. Te aanvaarden bij de betaling der koop- punningen op 10 Jauuari 1907. Te bezichtigen: de Landerijen dagelijks c de Woning en Getimmerteu 3 werkdagen *óór den verkoopdag van 10-12 en van -4 ure en op den ver koopdag van 9 11 ure. Breeder by Notities, te verkrijgen van ri a 1. December a. s. af ten Kantore van t- loemden Notaris, bjj wien tevens nadere i ehtingen zijn te bekomen. l'abliake Verbeepiiig van en VERHURING van TE JAARSVELD, in het Koffiehuis vao P. KENTIE, op Don derdag 6 December 1906, v.m. 11 uur; TE LOPIK, in het Koffiehuis van W. LEKKERKERKER, op Donderdag 13 December 1906, v.m. 11 uur. GeachlkS vaar werkbant warden •■der meer verkacht: Te JAARSVELD: 11 POPULIEREN te Paisbraak, op de Hofatsds bewoond door ADKs. v. d. MEL; partij Dito te Laplk, vóór het buitenstuk, in gebruik by de Wed. P. v. d. BERG; 20 IEPEN, 20 POPULIEREN, 6 ESSCUEN, 43 WILGEN, op diverse plaatsen te Jaarsveld. Te IiOPIK 26 POPULIEREN te Beaschap, op de Hofstede van P. LEKKERKERKER; 41 IEPEN aan den Diezendyk te Laplk 6 IEPEN te Leplk, op de Hofsteden be woond door ANT. VAN VLIET Jr. en VAN MAURIK; 7 WILGEN te Jaarsveld in Kapel, by het huis van P. DEN DIJL. Alles breeder by biljetten. Betaling der kooppenningen, mits 2gegoede medeachuldeaarea, worden gesteld 1 Juli s. s. Notities worden op aanvrage toegezonden. H. CL KOOI, Notaris, Leplk. VAN ZWARE onder IJsselstela en Beaschap, gemak- keiyk te water te vervoeren, ten overstaan van Ie Wsselatrio, op Dinsdag 4 December 1906 'a voorm. 10 uur, in het Concert gebouw van het Café .DE STRIK". Op dag tot 1 Mei 1907, mits borgen stellende. Breeder by biljetten. TE KOOP AANGEBODEN: EENE SÏM met a» II.A. pulk Te bevragen by Notaris MONTIJN, Klei weg te Gaada. met valledigen Inventaris voor Koloniale Waren, Orapjeatraat, Nchaan- beven) huurprys 1,— per week. Adres, onder no. 20, aan het Bureau van dit Blad. Ook aan betzelfde adres prruii, dl f J"r' ^AYA-NI.^» Ksdeu.lngel, GOUDA, Invert nu repareert alle soorten RIJTUIGEN tot cancarree- rende prijzen. Steeds in voorraad nieuwe en gebruikte BUtufgen. De Ondergeteukende bericht by deze aan zyn geachte Cliënt èle eu Begunstigers, zoowel binnen als buiten de stad, dat zyn 8t. NIUULAAN- ÉTALAGE gereed lm, ruim voorzien van een groole .sorteering CHOCOLADE- EN SUIKERWERKEN. Verder dagelijks versch, alles eigen werk: BOTERLETTERS 80 Cent p. 5 Ons. SAUCI JZEN 7 Cent p. stuk. SPRITSLETTERS 70 „5 APPELBOLLEN 6 LETTERBANKET 70 .6 Eu zyn «eer U|u gekruld 8t. Nlcolaa» M Cent per half pond. Dik 81. Nlcolaas 40 Ceut per half pond. FF Zondag 3 December a. n. zal den gebeelen dag de Etalage ter bezichtiging zijn opengesteld. Bestelhngon worden dageiyka aangenomen en vry aan huis bezorgd. Minzaam aanbevelend, L. C. VERROEN, Lopl kent raat 414, Nobwouhaven. tj/y BEKROOND met GOUDEN- en ZILVEREN MEDAILLES HAVEN B 61, SCHOONHOVEN. Van ar heden ge«tnleerd met een Blnhen Teerrnnd BORSTPLAAT, prachtige gevulde DOOZEN, heerlijke BONBONS, SURPRISES, prima kwaliteit BLOK LETTERS. Vraag de MARSEPEIN-HARTJES A 1« Ceut per stuk en haager. Alles prima kwaliteit, corcurreerende pryzon. Heeren Mijters nluke hTtlng. voor de lraers wan de Nclioanhavensche Courant, VERTELLINGEN'UIT HET LEVEN DER VIERVOETIGE DIEREN. 3e verbeterde en vermeerderde druk. 181 bladzyden; met platen. Inhaadi Het Paard en de Etui. De Muis. De Vos. üc Hond en de Kat. De Wolf. Het Schaap. Do Haas en het Ko»yn. De Wezel en de Eekhoorn. De Koe. Waar het steeds biykt, dat de kindereD gaarne lezen en hooren voorlezen van dieren, en de inhoud van dit boekje de Wtfde vo»r de dieren by de kiuderen aankweekt, daar zil zeker geen lezer nalaten, van dit buitengewone aanbod gebruik te majten. De prijs van deze St. Nicolaas-premie is voor do lezers van dit Blad gesteld op slechts f 0,80franco huis f 0,85gebsuden exemplarenm sieriykon band f 0,(10| franco huis f 0,65. Naar buiten de stad wordt alléén afgeleverd nt ontvangst van postwissel of post- arbÜ men duidelijk aangeve of bet werk ingenaaid of gebonden wordt verlangd. De Uitgever» S. W. N. VAN NOOTEN. HET VAN OUÜS BEKEND inet en zonder Amandelen, sleed» ver»cb voorhanden. Weder verkeepers rabat Bestellingen op GROOT en DIK gelieve uien i. w. pl. vroegtijdig op te geven. bericht zijnen geëorden begunstigers dat de Dil jaar wedeium ruiiu vumziuu van ten prachtige collectie IK* APPELHOLiuEJN en biUClJZEN dageiyka lerkrijgbaar. WEDERVERKOOPERS FLINK RABAT. zegel», waarby i Schoenketen. neemt gelden A deposito: Weer dén mazend vaat A drie meenden éém laar" 1 8 •V» in alle soorten wederom tegen concurree rende pryzon verkrijgbaar by Gtesea-N leu wkerk 9W~ Tevens verkrygbaar in halen van 50 Klle f 5,50 pei 100 Kilo. Nog een kleine hoeveelheid eereU k weliteit (PULPE) te keep by F. VAN UTRECHT, Turfmarkt 35, Geuda VAN NELLE'S VERPAKTE Verkrygbaar by in den „Olifant" te 8ch«anhevea AMSTERDAM. Alleen in verzegelde pakjes verkryg baar te Schoonhoven by E. C. v. d. ENDE; Nooiidkloos J. G. v. d. BEST. I In het bflzonder wordt de aandacht gevestigd ap SOUCHON THEE, k f1,30 per 5 ons. Rheumatiek is eene ongesteldheid, die op alle plaatsen van het lichaam kan voorkomen: Mej. M. DONKER te Ab coude had voortdurend kaagende rheu matische pgnen in armen en beenen. Het was op het laatst zoo erg geworden, dat baar btenen en armen zoodanig opgezwollen waren, dat deze lichaams- deelen na een tijdsverloop van 6 weken eens zoo dik waren als rij moesten zyn. Mfj. DONKER en hare huisgenooton maakten zich daarover zeer ongerust. „Men raadde my aan bet met Klaosterbalsem, Kleester 8anctu Paulo te probeeren zeide zy tot onzen verslaggever, die haar een bezoek bracht. Ik zon daar zeker ge nezing by vinden, zeide men my. Ik kocht onmiddellijk een potje by den Dt-| ólbouder D. v. TEESELING alhier en nadat ik een potje bad opgesmeerd kon ik reeds verzachting van den pyn bespeuren. Nadat ik 4 potjes heb ge bruikt zyn myoe beenen en armen weer normaal, terwyi de rheumatische pijnen totaal verdwenen zyn. U moogt mgne verklaring publiceeren." DE KLOOSTERBALSEM, Klooster Sancta Paulo, geneest oude en Dieuwe wonden, brand- en any- wonden, rheumathiek, rheumatische zenuwpijnen, j'cht, podagra, ischias, kneuzingen, stramheid ip de ledematen, verstuikingen, lendepyn, pqn in d rug, spier verrekkingen, winterhanden en wintervoeten. PrU» per pet 85 Ct.( 75 CL, f J,90 en f 3,50. I KT OP f Alleen de echte Kleea- LUi UI I ter balsem geneest; deze is kenbaar aan een reeden bmnd om den pot, waarop de bandteekening L. I. AKKER, Rotterdam, voor komt, alle andere is nnmaak. Verkrygbaar by: A. S. van ZESSEN G. VAN DER WOUDEN te Lekkerkkrk; G. S. R08S te OudAlhi.as; J. L. VLOT te OudAlblas; W. van REES te Blrskensoraaf; J. SCHUTTE te Molenaarsgraaf; C. van ZESSEN te Vuilendam; T. TERLOUW te Goudriaan; MARIA van HOU WELINGEN teGicsscN- Nieu wkerk; J. ZONNEVELD—Piek te Hoornaar; C. BROUWER te Meerkerk; G. BOUWMEESTER te Tienhovin; P. G. J. de JONG te AMeide; G. COLJE te Lopik; G. v. d HOEK te Cabauw; T. MOLENAAR te Leksmond; R. VERMEULEN te Langerak; K. van DAM te Bergambacht; C. van WIJK te Oudewater; Firma WOLFF de Co. ie Gouda; H. v. d. DOOL te Shedrecht, Boveneinde; C. van STEEN IS te Noordeloos; FRANS van DAM te Gouderak; J. de KLUIVER te Ottoland; A. v. WALSEM Pz. te Ouderkerk a/d IJ. W. DONKER te Krimpen a/d Lek; C. C. van GENNEP te Moordrecht; L. POT te Nieuw Lekkkrkand; Mej. KORTEWEG te Alblasserdam; Wed. F. AMSINGMe Alblasserdam; E. HILGEMAN te Streefkerk; C. SPELT te Nikuwpoort; F. J. BATS te Stolwijk; JAN ALES te Zevenhuizen; P. GOUDRIAAN te Capell* a/d IJ.; G. ELSENAAR, Drogist, sliedricht; G. d» HOED te Beuxnwouds, By bet afdeelingeonderxoek van het wets ontwerp tot bevordering van de voltooiing van den spoorweg van Gouda naar Schoon hoven en verzekering van de geregelde exploitatie van de spoorwegen 's-Grsven- bsge—Voorburg—Leiden en Gouda—Oude water, brachten verschillende leden het voorgevallene met betrekking tot den aanleg van dm loeaalepoorweg Gouda—Schoonhoven ter sprake, om daarby als hunne meening uit te spreken, dat de mislukking der aanvan- keiyke plannen te wyten is aan de groote lichtvaardigheid, waarmede b| het ontwerpen der planoen is gehandeld. Trouwens oor deelden tl dat de geheele opeet der zaak niet van lichtzinnigheid is vry te pleiten. Onder meer andere inlichtingen vroeg men, wie met het onderzoek van de Ananciëele positie der maatschappy en met de contróle der raming belast zyn geweeet. Vsn andere zyde werd er tegenover deze opmerkingen opgemerkt, dat de bezwaren, die de bodem van ons land oplevert, soms van zoo onverwachten aard zyo, dat in be- grootingen er geen rekening mee kan worden gebonden. Eén les, valt, naar sommige leden opmerk ten, in ieder geval uit het gebeurde te trek- ken, n. 1. deze, dat dergeiyke belangrijke oooeessiën, waarin ryk en provincie door groote bedragen deelnemen, niet mogen worden gegeven aan maatschappyeo met slechts gering fiaanciëel weerstandsvermogen. Een voorstel sis dit, merkten eenige leden op, maakt den indruk alsof het niet in de eerste plaats openbare belangen dientdoch veeleer particuliere, in dien zin, dat het strekt om aan waardelooze obligatiën meer zekere waarde te geven. Inderdaad moge deze bedoeling aan het wetsontwerp vreemd zyo, zulk een indruk zelfe behoort te worden vermeden. Verscheidene leden gaven te kennen, dat zy tegen den voorgestelden steun aan de maatschappy tot exploitatie van tramwegen, ernstige bedenking hadden. Afgescheiden van bet principiëele der zaak, kon ook de wüze waarop het denkbeeld om voor de voltooiing der lyn Gouda—Schoonhoven op nieuw rykshulp beschikbaar te stellen, in dit w. o. is uitgewerkt, veler goedkeuring niet wegdragen. Of, in fioanciëel opzicht, door de tweeledige tueecbenkomst van het rjjk de positie van de My. tot Expl. van Tramwegen zoo zeer zal worden versterkt, dat de voltooiing der nienwe lyn en de exploitatie zoowel der oude als der nieuwe lyn voor de toekomst bebooriyk is verzekerd, verklaarden verschil lende leden te betwyfelen. Onder meer werd er van verschillende zyden de aan dacht op gevestigd dat de ïynen Leiden— 'sGravenbage en Gouda—Oudewater niet bet eigendom zyn van de gesubsidieerde eo weder te subsidieeren maatschappy. Deze omstandigheid maakt de geheele transactie nog ingewikkelder. Verscheidene leden verzochten den Minister aan de Kamer het concept over te leggen va» de overeenkomst, welke hij voornemens In met de Mg. tot Expl. van Tramwegen te sluiten. Sommige leden vertrouwden dat die overeenkomst een termijn zal inhouden, binnen welken de maatschappy de verbe tering harer bestaands ffinen zal moeten hebben tot stand gebracht. Sommige leden achtten het gewenscht met toepassing gan de artt. 24 en 30 der over eenkomst van 1903 tot naasting der lfln Gouda—Schoonhoven over te gaan. Wat de lyn 's Gravenhage— Leiden en Gouda—Oudewater betreft, zouden dan af- zonderiyke regelingen moeten worden ge troffen. Ook werd bet denkbeeld aangegeven dat de Staat als middelaar zou optreden tus- schen de My. tot Expl. van Tramwegen en de H IJ. S. M. om te verkrygen dat laatst genoemde maatschappy alle ïynen der eerste overnam. Andere leden verklaarden zich goed met het voorstel te kunnen verecnigen. Ten slotte werd o. m. nog gevraagd hoe bet te verklaren is dat de My. tot Expl. van Tramwegen reeds op het lyngedeelte 's Gravenhage—Voorburg spoorverdubbeling beeft tot stand gebracht en belaogryke werken onder Voorburg uitvoert? Het is immers het ryk dat daarvoor het geld moet verschaffen? *Amelde, 28 Nov. De heer' P. Streef kerk Cbrxe. alhier is benoemd tot arbeider by 's ryks waterstaat. Bergambacht, 29 Nov. Zondag j.l. herdacht de Zondagsschool „Mirjam", onder- afdeeling der Cbristeiyke Jongelings-Ver- eeniging „Jozef" te Schoonhoven, in de fde openb. lagere school, aan Steenplaats, op fepsteiyke wfjze met de kinderen haar lSVrjarig bestaan. Na het zingen van Psalm 84 6 door de aanwezigen, waaronder vele belangstellenden, en het gebed van den voorzitter, den heer D. de Rooy, werd door hem o. a. het na volgende in zyn openingsrede gesproken: Waarde feestgenootenAls voorzitter der Zondagsschool wensch ik u van harte wel kom aan deze plaats. Het is heden lfVi jaar geleden dat door Z.Eerw. Ds J. van der Spek, ODze Zondagsschool werd opge richt en wy verheugen ons, dat ook Z.Eerw. zich in ons midden bevindt en dat ook by haar heeft zien uitbreiden en haar zien JToeien tot een school met een 140 tal leer- ingen. En nu meende het bestuur dezen dag niet onopgemerkt voorbg te moeten laten gaan, maar feest te vioren en wol in dien zin als Dr. Jonker het eens uitdrukte: feestvieren is naar boven zion, God te dan ken voor elke zegeniDg. Wy willen u dezen middag niet bezig houden met het schildereu der teleurstellingen, die de Zondagsschool in haren arbeid wedervaren is, waut boe donker soms de weg ook scbeon, telkens moesten wy uitroepen: Want God de Heer, zoo goed, zoo mild, Is ten allen tyd een zon en schild. En nu had het bestuur gedacht op dezen middag de kinderhand te vullen met iefs, dat bevorderiyk kon r.yn tot de uitbreiding van het Evangelie. Maar daartoe wns geld noodig en om dat te verkrijgen werd aan de inwooers van Bergambacht in een circu laire het doel en streven der Zondagsschool uiteengezet, met verzoek dezen arbeid te steunen. En dit werd ryk beloond, want ale antwoord op die circulaires ontving bet Zendagssehooihesfnur f 50 90, zoodat wy de kinderen thans met een aandenken kannen verrassen. En al was bet ons niet mogelyk de gevers dezen middag uit te noodigen, doordat onze lokalen daartoe te weinig ruimte bieden, zoo zeggen wy thans op deze plaats hen harteiyk dank voor hunne offjrvaardlg- held. En wat ons betreft, wy nopen van btrte, dat bet ons gegeven zy nog vele jaren te mogen arbeiden voor den Heere, ten bate van de kinderen aan deze plaats, opdat ook slf mogen begrHpen, dat de ware kinderzin het grootste sieraad is in de oogeo van Hem. die hoogmoedigen en eigengerechtigden ledig henen zendt en de nedengen van harte genade schenkt. Laten de ouders nooit vergeten, dat de Heiland eens deze woerden uitsprak: „Laat de kin- deren tot my komen en verhindert ze niet". Voor dezen middag wensch ik allen ee» prettig en mocht het zyn een gezegend samenzijn toe. Nadat de kinderen een toepaeseiyk lied ter afwisseling gezongen hebben, verkrygt Ds. J. van der Spek, Ned. Herv. predikant te Schoonhoven, als oprichter de leiding Van* p f0®8!middag en het woord nemende gaat Z Eerw. de geschiedenis der Zondags- school na, wyst op het kleine begin, een achterhuis in een boerenwoning, en zegt dat de groei der school niet is geweest als de boom by Ninevé, die na enkele levens- uren voor Jooa's oog verkwynde en weg- stierf. Neen, na 12i/j jaar staat de Zon dagsschool daar nog frisch en krachtig. Over den zegen, die zy afwerpt, zal spreker cwygen, doch by hoopt dat velen haar dankbaar zullen herdenken, 't Werd boog tyd voor de oprichting eener Zondagsschool in dit deel van Bergambacht en dat de kinderen gebracht werden tot Jezus, den grooteo Kindervriend. Spreker wyst de ouders verder op de doopbelofte en doet uitkomen, dat Jezus gezegd heeft, dat men de kinderen niet in den weg moet staan om tot Hem te gaan. Spreker zegt verder, dat de wereld en het ongeloof ook de kioderen tot zich lokt, maar dat in tegenstelling van die lokstemmen Jezus alleen de kinderen gelukkig kan makeD, want Jezus is de Zaligmaker voor groot en klein en roept daarom allen op de kinderen tot Jezus te leiden. Dat en dat alleen is de taak der Zondagsschool en Z.Eerw. wenscht de Zondagsschool geluk en hoopt dat zy dit nog lang moge doen tot zegen der kinderen; Gods zegen ruste op haar. Tot slot verhaalt Ds. Van der Spek eene geschiedenis, waaruit biykt, dat bet Zondags- schoolonderwgs na meer dan 40 jareu aan eene vrouw ten zegen is geworden. Alsnu wordt door den onderwyzer J. van der Pauw een verhaal gedaan, getiteld: „Getrouw tot den dood, daarom de Kroon des Levens." Dan vraagt de heer E. Langerak, lid van den gemeenteraad, het woord en verklaart, dat het hem een eer is uitgenoodigd te wezen bty dit feestje. Hy waardeert zeer den arbeid in dit afgelegen deel van Berg ambacht, vaak op geesteiyk gebied vergeten. Spreker, hoewel niet het woord voerende uit naam van den gemeenteraad, spreekt toch als gemeenteraadslid van zyue belang stelling in dezen arbeid en wenscht het Zondagsschoolbestuur en Ds. Van der Spek Gods zegen toe. Hierna wordt bet woord gegeven aan den voorzitter der Chr. Jongel.-vereen., die als oud-onderwyzer iets uit de geschiedenis der Zondagsschool verbaalt. Spreker wyst op de toewyding der onderwijzers en toont door een voorbeeld aan dat bet onderwjjs door 's Heeren zegen reeds vruchten heeft gedragen. Eindigende, wenscht by deze onderafdeeling Gods besten zegen toe. Daarna ontvangen de kinduren eenige ver snaperingen benevens een keurig Bjjbeltj», in welks eerste bladzijde, behalve hun naam, gedrukt staat de vermelding van het lH/i- jarig bestaan en de datum van den feestdag. Ter afwisseling werden door de kinderen toepasselijke liedereu gezongen. Tot slot wordt door allei gezongen Psalm 25 2 en dit feestelyk samen- zyo door Ds. Vgn der Spek met dank zegging gesloten. "tekkerkerk, 29 Nor. Kerkvoogden en notabelen der Ned. Herv. gemeente alhier hebben in hunne vergadering van 17 Nov. j.l behandeld ea vastgesteld den kerkol. hoofdelgken omslag. Het kohier daarvan, berekend naar 6'/i FiCt. van ieders aanslag in den gemeente- Qken omslag, bevat 393 belastingschuldigen, waarvan de hoogste moet betalen f 28,25 en de laagste f 0,22, gezamenffik tot een totaal van f 528,25. Bjj deu gemeenteraad alhier is met een paar kleine opmerkingen van Ged. Staten goedgekeurd terug ontvangen de ge- meent-rekening over 1906. De ontvangsten bedroegen f 31611,78^ en de uitgaven f 29018 48. Voordevlig saldo dus f2593,80Vi. Eveneens zonden zy goedgekeurd terug de gewyzlgde verordering tot het hefhn van een hoofdeiyken omslag. Voortaan zal de berekening der betasting plaats hebben naar het werkeiyke geschatte inkomen be houdens aftrek van de vastgestelde onbe lastbare som ad f 400, benevens f 20 voor elk kind beneden 14 jaar van iederen be lastingschuldige, ferwgl voor dezeo alle on- geiyke aanslagen tdt de middencQfers, in hondertallen worden afgerond. Door het dagetyksch bestuur van den Algemeeoen Nederlandschen Wielryders- Bond is benoemd tot consul de beer Dr. D. N. van Gelderen, arts. alhier. 'flleawerkerk a/d IJeel, 29 Nov. De gemeenteraad deed j I. Woensdag de volgende benoemingen. Tot lid van hét Burgeriyk Armbestuur de heer W. van Waasbergen, aftredend. Tot leden van de commissie tot wering van schoolverzuim de heeren P. Kaptein, J. Terdu, A. van Leeuwan, A. van don Borg, allen aftredend, en F. in 't Hout. Dn laatste in de plaats van den heor W. van Waasbergen, die niet meer iu aanmerking wenschte te komen. Tot onderwyzer aan de tweede openbare school du heer B. van Goot, tydeiyk onder wyzer te Amersfoort. Mot hom stonden op de voordracht de heeren J. van Speogon te Gouda en W. Fredrikze van Groot-Ammers. Er hidden zich 10 sollicitanten aangemeld. 'Nieuw-Lekkerlnud, 27 Nov. J.L Zaterdag gaf de zangvereooigiog „Amicitu" alhier, onder leiding van den heer P. G. StrecfUnd baar eerste uitvoering in dit eeizoeu, daarmede de ry der winteravond- festiviteiten teu onzent openend. Het zeer talryk opgekomoo publiek werd bjj monde van deu directeur verwelkomd, waarbij hjj den wensch uitsprak,"dat dé verwachting der aanwezigen vervuld en hun een genoegelgke avond mocht bereid worden. Uet programma, dat een tiental zangnum mers bevatte, werd op nitstekeude wflze ten gehooro gebracht, telkens tooude de luide by val de iugenomeoheid van het publiek met hut geboorde. No. 5. duet quintet eu slotkoor uit de opera „die Zauberflö'e", werd niet onverdienstelgk door een der jongere leden van „Amicitia" op de piano geaccompagneerd, do overige nummers werden h capslla gezongen. Na de zang nummers werd zeer verdiepstelyk opgevoerd het btyspel „hut testament van de weduwe Poot". De vior daraosleden vao Amici'ia", wakker gesteund door den heer H. Kalft, oud lid dor vereemgiug, die zich met die opvpering belast hadden, mochten ook warme betuigingen van by val inoogsten. Een zeer geanimeerd bel besloot deze alle opzichten geslaagde uitvoering. Een afzonderlyk woord van lof voor bet muzikale quartet onder leidiog van den heer B. Boum», dat de pauzen plettig vulde met goede muziek en niet minder goed voor dansmuziek gezorgd beeft. In Februari a.s. cal „Amldtia" twintig jaar bestaan hebben. 'Pel «breek, 29 Nov Vanwege Neder landsche Heidemaatschappy wefd gister-avond in de Raadkamer alhier door den beer Penoekamp, van Amsterdam, een lezing gehouden over bet onderwerp: „Welke pogingen kunnen er in deze gemeente worden aangewend tot verbetering der Zoetwater- vissebery Ruim 30 personen, meeat veehouders en beroepsvisschers, woonden de vergadering by. Het doel der byeenkomst, het oprichten eener afdeeling der Ned. Heidemaatschappy, werd niet bereikt. Slechts één der aanwezi gen verklaarde zich bereid tot een op te richten afdeeling toe te treden. *Z«venkniawn, «8 Nov. De begrootiog van de gemeente voor 1907 bedraagt in ont vangst en uitgaaf f 20013,88. Tot bestuursleden ran de yselub „Zeven huizen" zyn herkozen de heeren J. A. Voa, D. Sol Je. eo H. Verwey en gekozen de heeren M. Bos, W. Dogterom eo A. H. van Reeuwyk, in plaat» van de beereo G. J. Sprufft en P. Sol. die bedankt hebben en den heer J. P. Vogelaar, die overleden is. Gisteren ontstond een begin van brand in den schoorsteen van het woonhuis van den heer T. K. aan den Groenenweg. Al spoedig was ook het dak brandende. Door vereenigde pogingen van de buren mocht mon er in slagen den brand in zyn begin te stuiten. GSMENGD MTJöUWS. Het mond-en klauwzeer is thans in België officieel vastgesteld ia de provincie Luxemburg, Henegouwen, Oost- en West- Vlaanderen en men vreest, dat bet zich over het geheele land zal verspreiden. Daarom worden door onze regeeriog maatregelen ge nomen om ons vee voor besmetting te vr y waren. Ia de meeste grensplaatsen liggen weiden van Belgische landbouwers, die met verlof van den Commissaris der Koningin daarop hunne koeion en schapen mogen laten grazen. Met ingang van heden 27 Nov. r.yn echter alle verloven voor onbepaalden tyd ingetrok ken en ma* geen enkel Belgische koe of schaap de Nederlandsche grens pisseeren, waardoor ons vee niet met vreemd vee in aanraking kan komen. f Alsnu ook delandbonweramaarzóo wy»tyn geen Vlaamsche kooplieden in hunne stallen toe te laten en men op de veemarkten voor zichtig is, dan zal men ons vee wel voor besmetting kunnen vrywarun. Zooals bekend ie werd in den laatsten tyd in de ons omringende landen op verschillende plaatsen mood- en klauw zeer geconstateerd, en ook dat deze ziekte onze grenzen wederom nadert. Aaogezien 't mond- en klauwzeer in de laatste jaren in Nederland niet meer ia voorgekomen, wordt het inzonderheid met 't oog op de belangen van onzen veeuitvoerhandel in hooge mate wenscheiyk geacht, dat er alles worde gedaan om die ziekte buiten ons land te houden Ook in verband daarmee zou 't naar we vernemen, by de regeering een punt van overweging uitmaken den weder invoer van 't in België geweigerde Holland- sche vee te verbieden. In elk geval wordt onzen veehouders de raad gegeven om, wan neer zich onder hun vee een geval van bovenbedoelde ziek'e mocht vertoonen, of wanneer een van hunne dierpn hun verdacht mocht voorkomen, dadciyk daarvan aangifte te doen en onmiddellijk alle maatregelen te nemen, die strekken kunn»n om to beletteD, dat de ziekte zich uitbreidt. Tot die maatregelen behooren vooral afzon dering van het dier en verwydering van den stel. De aardschudding, welko te Helder de vorige week werd waargenomen, biykt veroorzaakt te zyn door bet springen van zware myuen in de nabyheid van het fort Kykduin, waarmede de (orpedodieost oefeningen hield. Uit Somereo (N.-Br.) wordt aan de ,'s-H. Ct." gemeld De landbouwer Martens'is door zyn hood I in de hand geheten; onmiddeliyk werd het j dier afgemaakt en naar Utrecht gezonden. De geneeskundige commissie verklaarde, dat hy dol was in den hoogaten graad. M heeft zich naar Parys begeven om in het Iastltuut Pasteur te worden verpleegd. Te Wouw |N.-Br.) is een raanj doodciyk verwond in den nacht van 25 op 26 dezer. Do dader is gearresteerd. Er worden pogingen aangewend om te komen tot de stichting van een hond tot bestrfldiog van het tabaksgebruik. Ieder, die minstens 14 jaar is en zich onthoudt van het gebruiken en aanbieden van tabak, kan lid worden, terwfjl de minimum-contri butie gesteld is op f0,50. Voor propogandi- gcschrifieu kan men zich werden tot den secretaris van het voorloopig bestuur, den hoer H. A. van der Horst Jr., Spykerstraat 33, Utrecht. Het aantal personen, dat in de I gemeente Bunschoten in de registers van den burgeriyken stand ingeschrnven staat onder den naarii „Koelewyn", bedraagt, naar het „Hdbl." meldt, niet minder dan 400. Het is ongeveer een achtste der bevolking. De banaan, tegenwoordig by wjjze van proaf op ruime schaal ingevoerd, is eene vrucht waarin men hapt. Am welk groot gevaar men zich daarby blootstelt, leert de volgende waarschuwing van C. E. P. in de „Middelb. CL" De banaan is een gezonde en zeer voed zame vrucht, die voornameJyk aangevoerd wordt uit Cuba en Zuid-Amerikaansche lan den, maar bionen in de vrucht zitten som- tyds groote spinnen, de z.g. tarrantella's, 1 afschuweiyke, leeiyke dieren, die ik gezien heb ter grootte van een manavinger, geheel met haar begroeid en zeer vlug in hun beweging. Een steek van zulk een spin is zeer ge- vaariyk, meestal deodeiyk. Ds dieren eclijjuen zeer lang in die vrucht te kunnen loven, want menigmaal is in Amerika door zulk een spin iemand gestoken, i die in bergplaatsen werkte, waar de vrucht, welke groen wordt aanxebracht, lag te rQpen en al zoo vflf of zea weken geleden was ver scheept. Vervoerders en verkoopers dienen dus op hun hoede te zyn en vooral er op te letten dat goed niet in het donker te behandelen. Van 't jeer zyn by het voetbal spel in Amerika elf spelers gedood. Te Stockholm is een naamlooss vennootschap opgericht, welke zich voorstelt spiritus te bereiden uit turf. De uitvisder van doze methode beweert, zyn spiritus nog veel goedkooper te kunnen leveren dan do laagste pryzen zyn, die voor petroleum worden berekend Dagelfks te eonsulteeren van 3—4 nur. Uitgezonderd Vrydsga gednrende Octo ber, November en December. ie voortaan alet meer te Sekeeahevea te spreken, doch MeffelUkfl Ie GODSDIENST-OEFENING op Zeed»| den 8. ltccenber 1308. 'g morgens 10 ure. onder leiding van Ds. H. K. S. Ph. BEGEM ANN, Predikant der Ned. Herv Gemeente te Ammerstol. Ie 8ckeenkevea. GODSDIENST-OEFENING op Zend mg 9 Oecenber 11MM»v.m. fOft nar. onder leiding van Ds. J. F. L. BOONACKER, Herv. Pred. te Oudshoorn. Zendag den Sen December des morgens ten negeu uren, hoopt, D. V. op te truden Dr. DE LINDT VAN WIJN GAARDEN, Pred. te Utrecht. Ouderkerk a/d IJsel. Zendag 9 December, 9*/« uur 's voorm. en 6Vs uur 's avonds: Ds. S. OUDKERK, van Kralingen. Denderdag 8 December, 's avonds 6Vi uur: Ds. J. v. d. VELDEN, van Kralingen. IN L08SINQ een schip eerste qaalltelt KACHEL KOLEN. Van bet achip gehaald f l.OOper H L. Thuis bezorgd 1,05 Aanbevelend ficheenhevea. G. OKHUIJZEN. VERPACHTING VAN De KAPITEIN, Commandant van ds Instructie-Compagnie, zal op Woensdag 6 December"», s., n.m. 12 uur, VERPACHTEN: Het weghalen vaa Speeling ei. Vaatwater ever het tgdvah van 1 Januari tet en met 81 De cember 1907. De voorwaarden liggen ter lezing op het Bareel vaa genoemdeo Commandant, alwaar de gesloten inechryvings biljetten worden ingewacht. NIEUW!!! NIEUW!!! (amandeltjes met citroen), Deze pudding is bereid uit de meest salvere en v»ediame bestanddeslen. Alom verkrijgbaar!!! kannen dadelUk geplaatst worden. Haastrecht. Oevraagd met 1 Maart of eerder een bekwaam, gehuwd opeen Windmolen, vry van sterken drank en van goede gotuifren voorzien. Adres H. A. DE GROOT te flroot- Ammers. Zondags riet aarmelder. TEHSTOiND GEVRAAGD: P. G., by G. VAN HOU WELINGEN te Krimpen a/d Lek. Tegen Kerstmis gevrangd: P. G., goud kunnende melken, btj D. UIT- HEIJERSE, Nlenwerkerk a/d linei, 'a Gravenweg. ER WORDT GEVRAAGD: voor vast werk, goed kunnende 'melken, vrye woning, by W. DE RUITER, Land- bouwer, Hlllegersberg, Hoofdweg. Wordt gevraagd, om 7 December ill dienst te treden, eene zindelijke wasch buitenshuis. Adres S. DE HAAS. Langewarsnde 94, Botterdam. Mevr. Dr. BLOM te Krimpen a/d Lied vraagt tegen Februari liefst niet ooder 18 jaar. Mevrouw NIKKERK Kooumak te Schoonhoven Vraagt tegen 1 Februtri a s. eeo nette goed kunnende koken en werken. Loos f 100.— of meer. Zonder goeds getuigen onnoodig zich aan ts melden. Terstond of later gevraagd een Adres C. DEN HOED Wz, Hoek Koe straat, Schoonhoven. Ondergeteekende bericht het gs- aebte publiek vinNehssnhsvea 'treken, dat hy op 3 Dec a. s. zich zal vestigen als VRACHTRIJDER en BODE van 8ekeeaheven naar Oeada v.v. Hopende door een biliyke en accorats bediening het vertrouwen waardig Ie worden, hetwelk by gedurende 14 jaren, in dienst van den Heer J. N. BOTH, heeft mogen ondervinden. Aanbevelend, Schoonhoven. VAR JEVEREN. Vertrek van SCHOONHOVEN, standplaats D. C. den Hoan, Maandag, Waeasdag en VrUdag, 's morgens 8.80 uur. Vertrek van GOUDA (achter de Waag op die dagen 's nam. 8 nur. GOEDKOOPST ADRES VOOR met 2 jaar garantie; DaabIé>,Zllveren en Nikkelen Kettingen. Karte Tleadeweg 17, GOUDA. REPARATIÊN solide, spoedig en billQk, met garantie. OFKNI1IQ VAN HET Al'en, die van 8o Haveaber-6 De cember voor 95 Cents Sigaren koopt, krygt dan een 10 Cts. Sigaar cadeaa. Hamburgerstraat Na. 89. Aanbevelend, Voorhanden een weinig ge bruikt snlied UTRECHTSCH WAGENTJE: zeer goed onder honden, eo nieuwe eo gebruikte TILBURY'S. Pryzen uiterst biliyk, by P. HULLEMAN, 77 Tleadeweg bjj de Harkt, tMIÜOA. Een maal gebagen n andere Kaatjes, benevens eealge Meubelen. Meubelmaker, Kortedyk, Nnhaeahevaa. Speciale aanbieding vaa (gemengde Cerst, Tarwe enz.), per 50 Kilo, ruim mud, f 9,59 franco iedere plaats door boot of spoor te bereikentak inbegrepen. By 5 zakken tegeiyk 15 Ctr. per tok goedkooper. Wie 15 zakken ineen* bestelt voor den vollen prys, krygt 16 zakken gezonden. Zendt postwissel aan GOUDA. KAMPEN. van WillemKraaIJr. te Kampea verdelgt alle ratteo. Onschadeiykj .voor kindoren, huisdieren en gevogelte. A 99 Caat per carton verkrygbaar by en htl de-'mueste DroKistur. Om dadeiyk in dienst te tri-den 8 tat 10 MAN DEN MAKE BH gevraagd voor bot vervaardigen van vischmkndor. Weekloon (stukwerk) 18 tot 20 gulden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 3