Woensdag 25 Mei 1910. N». 3135, Nieuws- eii Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. OWoHfiWSOTB. i. •L BUITENLAND. Oversicht. BINNENLAND. w’- A 1871 (1.) I» vei dag Juni e.k. uitspraak de' volgende zaken i een h.r”. is haar ten of twee dagen hechtenis luidde IJzendoorn te 1 al lan- geknield zegen uit. naar het i laatsten toen naar Bui warme i zoo lien* len door f 79.367,78. it te storten zal o.a. :hter van 332 178 210 92 44 148 77 126 47 488 59 27 40 59 G. Bolnes iten de irsch van u de geschiktheid i op 50 pCt, o3 een rente ;dag, ingaande Gfemeenle 8ch^>ah®ven. J. SCHOOKHOVEIfSCHE COURAÏÏT. Uitgave van S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. Intercomm. Telefoon-nr. 20. ■nstig verzet angenisstraf. eunis de 26 Maart weg: Je H. Chr. Km De firma J. H. van As[ Dordrecht Wflk vordering lijnen ondf tscourant de Coöpera- iouda en Om hel tuinbouw- .«.v 1 CU, VV 1 te zaak, dan inslaan. Velde was tegen het jrzoek, omdat het jchte. rer iblik het dienstjaar ont- zes leden den hun er is, tot di re ontwerpen tfgehandeld, alvorens deze >edelyk Woensdag 25 Mei Het Troelstra Minister 1903 u,..‘ betrof, deze was niet nen gelden voor zi’ch- i partykas aanvaardde, i bedrgf aan moedigde v Leeft uitgeoefend, moest bljjken of ook niet gebied dit bedrgf werd uitge- ts een tipje van den sluier weer een De voo De heer 1 over de Ku; en dan van De enquête treffen, hij Maar de dui En als men zi Dr. Ku.” was l. Heecker herinnei iöa. Roodhuyzen was van tneening, nnti-revolutionaire kaïnercluh luyper had moeten dwingen tot spreken, schuld had men moeten erkennen, ter was niet bezield met Kuyner-haat. tocht den man nog wel. (Daverend gelach), heer Limburg verdedigde de stelling, dat het enquêterecht onbeperkt was. Wel achtten spreker en politieke vrienden een enquête zyn uu on- genoeg licht ver- u juist z(j, die het hen, er zich tegen voor het voorstel* de ongi loet worden mteugevolge per werkdag, van Connaught, de tste gezeten op een n allen in volmaakt •ed, met het blauwe idministratie geschokt i slecht licht irzoek noodig. van den heer ar niet. Ais tieel onderzoek de hoofdper- waren, was een Ook de rechter- len, want het ging 'ch de aangewende haar meerderheid „,vam de heer Troelstra aan Hy besprak vijf punten: lode tot en de wording van het voor- le vraag, of hetgeen na het voor- irgevallen van invloed kon zijn rdeeling daarvan; 3o de jtiridi- i; 4o de verdiensten van het het oog op den zakelyken 5o de bezwaren van materi- urg. en We th. van Dordrecht den raad ter vaststelling aan de igen over 1909 van gasfabriek en uding. liver si Welh. wel ome.... erkend was, n uitdrukkelijk juffrouw We< verweer van uitvoerig 1 Wat de alleen zelf aai maar als n En op an< oefend. was jnquête- of de zuivering kon verkregen Dr. Kuyper was onnoodig, werd daarop tot den igd. erde de heer V ten gunste van Het onderzoek dathetinnei Idsinga i oordeel dat sinede gericht belang it gezegd I Mr. G. Kolff (a.-r.), H. Ku jjk (1.). 88 41 59 32 247 37 30 9 202 434 112 237 226 117 GiCHcn-Meuwkerk, 23 Mei. De loteling A. Harrewyn, van de lichting 1909, werd ingedeeld by het 6e regiment infanterie Nieu werkerk a/d IJnel, 23 Mei. Tot onderwijzeres aan de Christelijke school alhier is benoemd mej. W. Janssen te ’s-Gravenhage. Woordeloos, 23 Mei. Mej. M. de Vries, onderwijzeres aan de Christelijke school alhier, is benoemd tot onderwijzeres au d« school met den By bei te Leerdam. den opeL. len Raad i had de ui van W. uitspn Do rare Jt van 18 deze 16 Juni, benoemd t< post- en telegraafkantoor J. Blitz, thans commies der eerste klasse. 7 der Staat statuten van leniging „Go •.tering van 1.. ler rede bleek weldra, 3 verhouding tusschen --de 'bekenden in de - en Dr. Kuyper veel studie groote scherpzinnigheid dat hier een parlemen- idig was, om te de decoratie .ehman Zaterdag te Utrecht besloten de aftredende leden, de heeren E. G. Wentink, te Schalk wijk (a.-r.), Mr. J. B. L. C. C. baron de Wyckerslooth de Weerdesteyn, te Utrecht (r.-k.), G. van Hazendon)., te Tuil en ’t Waal (r.-k.) en H. J. Schilte, te IJselslein (r.-k.), opnieuw te candideeren. Bij de Woensdag 18 dezer gehouden stemming ter verkiezing van een lid van de Provinciale Staten in het kies district Geldermalsen was de ifftslag als volgt: te spelen de om Boerste affuit werd Even voor de kist werd nedergelaten de Koning naar voren getreden en h het vaandel der garde-grenadiers op de kist, opdat dit mede begraven zou worden. Op dit plechtige oogenblik hoorde men de vrouwen snikken, Koningin Alexandra liet het hoofd zinken en de Koning deed geen moeite om zgn tranen te verbergen. Daarna, terwyl alle aanwezigen lagen, sprak de aartsbisschop den De Koning geleidde zgn moeder naai graf; moeder en zoon wierpen een laat blik op de kist en begaven zich toen i het kasteel. In Engeland en in al de koloniën en bezit tingen van het Ryk hebben de treinen op het oogenblik dat ’s Konings lyk ten grave daalde, stilgestaan, ten teeken van rouw. In vele Europeesche Staten zyn lykdiensten gehouden in de Engelsche Kerken. Oostenrijk. In Weenen woonde Keizer Frans Jozef den dienst bij. De luitenant uit de bekende vergiftigings zaak is door de artsen „slechts verminderd toerekenings-vatbaar” verklaard. De kans op terdoodveroordeeling is hiermee vrgwel uit gesloten. Men verwacht thans veroordeeling wt levenslange gevangenisstraf. De Fransche regeering zal nu eens wat strenger gaan optreden tegen de steeds driester wordende apachen in Pargs. Lepine, de bekende politieprefeet in Pargs, heeft verklaard piet langer de verantwoordelijk heid te willen dragen, als er niet iets ge daan wordt. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Schoonhoven zullen op Donderdag den 2. innl k. S., des middags 12 uur, in het openbaar aanbesteden hei opbreken en herstraten^Hn drie rakken straat werk'; waarvkn het Bestek van af heden terjnzage is nedergelegd op de Secretarie. y4ftschrgvingsbiljetten op zegel vóór het lihr'van aanbesteding te zenden aan het adrés van den Burgemeester. Schoonhoven, 19 Mei 1910. VAN SLOTEN. De Secretaris, A. R. VEENSTRA. den bitti •n moetei Karnebeek gaf eenige omtrent de opdracht, de werk- bevoegdheid van den Eereraad. looming tot lid van dien raad werden loemden de voorwaarden gesteld, feiten mochten onderzoeken en die zg noodig achtten Dr. Kuyper, zooveel als was, zou zorgen, dat de leiden zou krygen, die De eereraad zou haar als de Kamer over de Jslist. Jong gaf toe, dat de rede heer De Beaufort vernietigend was. rede zou hem niet tot spreken hebben, als de heer Troelstra Enka had gehad. Het deed spreker leed, dat hij de oorzak was geweest van het mindere geloof in Dr. Kuyper’s woord. Al zag hij hoog op tegen Dr. Kuyper, in wien hij een geniaal man en een hoogstaand Christen zag, hy kon niet altyd met hem door dik en dun gaan. Hij zag in Dr. Kuyper niet een man zonder zonden (ironisch gelach) en keurde de liefde zijner volgelingen af, zooals dit in telegrammen werd opgevoerd. Hy erkende, dat er veel duisterheden en onjuistheden in de bekende .zaak waren en had tegenover zyn vrienden steeds ontkend, dat de zaak een laster cam pagne van links was. Spreker geloofde in de onkreukbaarheid van Dr. Kuyper, kan bjj zich voorstellen, dat een tegensti der meer licht, wenschte. Wie Dr. Kuyper trouw had gevolgd, wist, dat hij omtrent zaken wel eens een niet juisten indruk ver spreidt, maar zijn goede trouw bljjve steeds boven verdenking. Voor zich achtte spreker noch een enquête, noch een eereraad noodig. Hij hechtte voldoende waarde aan het woord van Dr. Kuyper, dat hij niet gehandeld had in strijd met zijn geweten. Een enquête in dit stadium der zaak zou het bewnsvan het innerlijk verband niet oplossen. Alleen als Dr. Kuyper er zelf om vroeg, zou spreker voor een enquête z(jn. Dé vergadering werd daarop lot Dinsdag 24 Mei verdaagd. het voorstel- geschorst door ‘lusie van het de adressen Nadat ook de conclusies in verband met andere adressen waren aangenomen, werd de beraadslaging over het enquéte-voorstei voortgezet. De beer V a n V e e n bestreed het ei voorstel. Spreker vroeg, der publieke moraliteit worden, als de schuld van bewezen. Het onderzoek was onnoodig, omdat een volgend Minister wel voorzich tiger zal z’( De heer dat de Dr. Ku; Zijn Spreki Hij m< wordt empeld tot nut. In de Vrydag te Gorinehem gehouden vergadering van stemgerechtigde ingelanden van den polder „De Banne van Gorinehem en Kwakernaat” werd de reke ning over 1909 goedgekeurd, de begrooting voor 1910 vastgesteld en besloten dit jaar een omslag te heffen van f 2 per H.A. De heer C. A. Smits te Gorinehem werd met algemeene stemmen herkozen tot •heemraad. De vrgzinnige kiesvereeni- gingen te Leerdam en Nieuwland hebben met algemeene stemmen de drie aftredende leden de heeren A. G. de Kruyff te Leerdam en Mr. A. C. Visser van Leiden candidaat gesteld. tDe centrale R.-K. kiesvereeni- ging in het kiesdistrict IJselstein heeft Eageland. Het was een schitterende stoet van Koningen en Prinsen, die drie aan drie achter de affuit reden, waarop het stoffelgk overschot van Edward VII rustte. Toen na uren wachten de stoet verscheen heerschte er een eerbiedige stilteonder de me nigte. De meesten hadden den nacht onderden blooten hemel doorgebracht, om toch maar een goede plaats te bemachtigen. Van alle kanten hadden trein en tram en autode duizenden aan gebracht. Een dichte menigte stond langs den ganschen weg, welke de stoet zou nemen, opeengepakt. De hitte was groot. De wai zonnestralen maakten het den inenschen benauwd dat er velen bezwijmden. Bg ti tallen moesten ze weggebracht worde.. J den ambulance-dienstsommigen enkel flauw van de warmte, anderen door zonnesteek ge troffen en velen die door het hevige gedrang onder den voet raakten en gekwetst werden. Op vele puriten waren de genomen maatre gelen niet voldoende. De inenschen braken door het cordon politie en soldaten heen en moesten met de grootste moeite terug ge dreven worden tot aan den kant van den weg. Een indrukwekkende verschijning in den stoet was Koning Edward’s onbereden rij paard, op den voet gevolgd door een reus- achtigen Hooglander in Koninklijk Schotsche kleedU, die een kleinen terrier, Koning Edward’s geliefden hond, aan een koord meevoerde. De Koning, de Hertog Duitsche Keizer (de laats prachtig grjjs ros) waren eenvoudig uniform geklet lint van den Kouseband. Koningin Alexandra, in diepen rouw, met een langen, dunnen sluier, de prachtige briljanten der orde van den Kouseband op de borst hangend, liep veerkrachtig en zag er goed uit. De stoet bereikte ’s middags 12 uur het Paddington-station te Londen. De tocht van Westmmster-Hall had dus ruim een half uur geduurd. Aan het station plaatsten de vorstelijke personen zich in twee rgen voor den waggon en werd de kist onder de tonen van den doodenmarsch in den waggon g< plaatst. De vaandels der troepen werde op dit oogenblik nederwaarts gebogen. Bg aankomst te Windsor werd de kist geplaatst op een marine-affuit en door de matrozen getrokken naar de kapel, waar de eigenlijke begrafenis piaats had. De kapel leverde een prachtigen aanblik op met de vele schitterende uniformen en de glinsterende ordeteekenen, waartegen het zwart van de rouwgewaden der dames scherp afstak. De versierii zeer schoon; van lelif Allen toen de twee krui aartsbisscl aan de t 1927 stemmen Verkozen is dus de heer H. Kujjk GeldermaJsen. - Bu bieden rekenini waterlei Het zuiver saldo bedraagt irg. en Weth. wenschen dil de gemeentekas. Het uitvoerend comité in zake de huldiging van de nagedachtenis van Dr. Elisa Laurillard heeft de vervaar diging van het monument, op te richten op zjjn graf op het kerkhof De Biezen, te Santpoort, opgedragen aan Prof. A. W. M. Odé te Delft, ’t Zal een monument worden van groen Noorsch marmer, gekroond door een bronzen buste van den overledene. Hoogstwaarschijnlijk zal ’t geheel op 16 Juli, den sterfdag van Dr. Laurillard, gereed zgn ’t wordt dan onthuld en aan de familie over gedragen. Te Delft zal op 2 Juni a.s., den sterfdag van den dichter P. A. de Genestet (in f861), aan diens nagedachtenis een een voudig herinneringsteeken worden onthuld. Het bestaat in een door Odé ontworpen relief-buste welke is aangebracht aan boven den doorgang, welke_ tot het kerkgebouw dei gemeente. De plechtigheid der onthulling worden bijgewoond door een doel den dichter. Op hel zangersfeest dat op 27 Juli a.s. vanwege den bond van Christelijke zangverenigingen in Nederland zal gehouden worden op hét landgoed „Raaphorst* nabij Voorschoten, ’door H. M. de Koningin daartoe welwillend afgestaan, zullen als sprekers optreden de heeren Prof. Dr. P. J. Muller, te ’s-Gravenhage; Ds. G. J. A. Jonker, te Utrecht; Dr. J. C. de Moor en Ds. M. Schuur man, te ’s-Gravenhage, en Ds. A. de Haan, te Zwolle, Hel congres der Sociaal Demo cratische Partg wordt gehouden Zaterdag avond 28 en Zondag 29 dezer te Amsterdam. In de Zaterdagmiddag gehou den vergadering van aandeelhouders in de Koninklgke Maatschappij „De Schelde”, scheepsbouw- en werktuigfabriek te Vlis- singen werd tot commissaris herkozen de heer Jan Smit te Nieuw-Lekkerland. Volgens het in de Vrjjdag ge houden algemeene vergadering van aandeel houders in Verschure Co.’s Algemeene Binnenlandsche Stoomvaart-Maatschappg te Amsterdam, uitgebrachte jaarverslag, gaven de verschillende stooinbootdiensten .een gunstig resultaat, zoowel door grootere ont vangsten als door voordeeliger exploitatie, waartoe de lagere steenkolenprqzen hebben bijgedragen. Voor groote avergen of andere rampen bleef de maatschappij gespaard, terwyl door den zeer zachlen winter van 1909/1910 geen enkele dienst wegens üs- bezwaar behoefde te worden gestaakt. Het sedert eenige jaren gevolgde stelsel van zooveel mogelyk de herstellingen in eigen beheer te verrichten, blijft goed werken en wordt dan ook meer uitgebreid. De in richting der nieuwe reparatiewerf aan de overzijde van het IJ werd in 1909 aanbe steed en begonnen, maar niet geheel voltooid. Thans is de werkplaats nagenoeg gereed. De balans en winst- en verliesrekening, sluitende met een batig saldo van f 62.373 (v. j. f 33.123), werd door de vergadering goedgekeurd. Men besloot aan aandeel houders 3 pCt. dividend uit te keeren (v.j. nihil) en de rest van de winst op de stoom- booten en bezittingen der maatschappij af te schryven. De belegde reserve bearoeg op 31 December 1909 f 125.206. Vrjjdag is te 's*Gravenhage, voorzitterschap van den heer B. burgemeester van Krimpen a/d irvergadering gehouden van den Nederlandschen Politiebond, irin uitgebrachte vjjfde jaarver- >nieuw gewezen worden op een resultaat. Aan verschillende worden verleend, terwyl **”c bedrag werd gestort voor «oei„een herstellingsoord voor Geldermalsen Buren Buurtnalsen Varik Deil Beusichena Ophemert Est en Opjjnen Beesd Culemborg Waardenburg Haaften Herwfjnen Vuren STATEN QEHER1AL. EERSTE KAMER. Donderdag 19 Mei werd in ons Hoogerhuis de wet tot regeling van het militair onderwys bg de landmacht in behandeling genomen. Nadat heeren Van VoorsttotVoorst, Van der Does de Willeboisen Van der Feltz dit ontwerp besproken hadden en de Minister van Oorlog de sprekers beantwoord had, werd het ontwerp z. h. s. aangenomen. Nog werden enkele kleinen zonder discussie afgehandeld, a Kamer tot vermot verdaagd werd. onder Koker Jz., IJsel, de jaar Algemeenen In het <|aar slag kon $pi bevredigend leden kon steun een aanzienlijk t het grootste doe! de politie”. Dankbaar voor den onvermoeiden yver waarmede vooral door Bondsleden in ver schillende plaatsen ter bevordering van het genoemde doel is gewerkt en voor de daarop verkregen resultaten, doet de commissie van beheer in haar verslag bij vernieuwing een beroep op de medewerking van de leden. De heeren L. H. Rubens te Amsterdam en P. A. van den Hout te Oud-Vosmeer werken tot genoegen der commissie als colporteurs voor de stichting en worden door haar in de welwillendheid van autoriteiten en leden aanbevolen. In het afgeioopen dienstjaar ontving de commissie 19 aanvragen om hulp van de Stichting; ia twee gevallen moest steun TWEEDE KAMER, enquête-voorstel van den heer in verband met handelingen van Kuyper ter zake van decoraties, in 1908 en 1905 verleend, werd Donderdag 19 Mei in openbare behandeling genomen. De heer De Beaufort bestreed de ineening van den heer Lohman, d“t een enquête niet zou mogen worden toegepast op een afgetreden Minister. Diens stelling vond geen grond in de wet. Uit artikel 20 der enquête-wet kon nooit volgen, dat een enquête alleen toelaatbaar zou zjjn tegen een zittend Minister. Waar de heer Lobman het voorstelde, alsof hier een strafrechterlijke vervolging gevraagd had moeten worden, herinnerde spreker eraan, dat dit alleen kon geschieden als men van de juistheid der feiten overtuigd was. Op grond van de wet achtte hjj zich dus vrjj voor de enquête te stemmen. En al waren de feiten ernstig genoeg, toch achtte spreker na kennismaking van alle stukken en brieven een enquête onnoodig. Hij wenschte niet in het sljjk te wroeten en onze reputatie zou in het buitenland niet verbeteren door een be spreking in de pers. Om deze redenen wenschte hy geen enquête te houden. Voor den heer Van Doorn was hel ernstige feit, dat het vertrouwen in de eerljjkheid onzer administral*0 was. Ons land werd in een geplaatst, daarom was een ondei Voor de practische bezwaren van De Beaufort vreesde spreker deze golden, was elk justitiee’ onmogelyk. Juist omdat sonen op reis gegaan enquête dringend noodig zijde moest deze wen om haar eer. War feiten juist, dan hu» verkregen uit onzuivi De heer Van Ids _o dat er een uartystemming om wilde Tig zyn stem t« motiveeren. Spreker den heer De Beaufort de enquête, omdat er na van Dr. Kuyper niet veel alleen de vraag over, of er een innerlgk verband tusschen de verleende decoraties en het ontvangen van gelden voor de partij kas bestond. Daarvoor bestond geen enkel schriftelgk bewys en aan de ontkentenis op dit punt van de zijde van Dr. Kuyper mocht men niet twyfelen, De verhouding van Dr. Kuyper met de heeren Lehman en juffrouw Westmeyer ging ons niets aan en niet vrjj van ironie voegde hjj hieraan toe, dat de positie van Dr. Kuyper na een enquête niet beter kan worden dan na zijn zelf afgelegde verklaring. (Luid gelach.) Het was geen publiek belang, dat we zouden weten, of het een beetje erger was pf niet. (Luid gelach.) De heer Nolens was tegen een enquête omdat daarbjj niet het persoonlyke, doch het zakeljjke moest praedomineereu. Wilde men nog meer licht in deze zaak, dan moest men dezen weg niet inslaan. De heer Van de houden van een ondei Staatsbelang dit niet eisc De beraadslaging over Troelstra werd een oogenblik j de stemming over de concL. verslag der commissie in zake van den heer J. H. Koek. Hierop was door den heer Vanldsinga een amendement ingediend, om de derde conclusie te veranderen en wel in dien zin, dat het betreurd werd, dat geen behoorlijk onderzoek was ingesteld omtrent de klachten door adressant ingebracht tegen de wijze waarop bij de beoordeeling zjjner tactische geschiktheid was te werk gegaan. Met de beide eerste conclusies werd ook het amendement-Van Idsinga aan genomen. Het laatste met 38 tegen 26 stemmen. wensche aren tocl had zg li ’•’•vere bron. .usinga veronderstelde, zou komen. Daar- tegen dil voorstel was het vrjjwel met eens. Hij was tegen a de schuldbekentenis J overbleef. Er bleef De regeering heeft den commissarissen van politie gelast alle vagebonden, die in Parjjs verbljjf houden, in „hötels” waar zij voor 1 dag een kamertje huren en verder geen vaste woonplaats hebben, te arrestee- ren, opdat zjj kunnen terechtstaan en veroor deeld worden. Zoo hoopt men dit leger van boosdoeners, dat circa 10.000 man sterk moet zjjn, te bestrjjden. In Parjjs spreekt men druk over de zaak van zuster Candida, een verpleegster, die zich gelden toegeëigend heeft op verkeerde wjjze, doch deze gelden voor hel werk der verpleging gebruikte. Ze heelt een schuld gemaakt ran H mHHoen francs, het actief bedraagt 4 millioen. De Koningin vai haar gemaal in Enge van een dooden zooi Rusland. Er berichten niet n- dan 2500 Israt Kief verjaagd tijd om vrjjwi Joden in de s’ Lord Gladsti Bjj Kon. besluit v met ingang van T,,"! recteur van het te Sliedrecht, telegraphic ee. Met no. 117 d zijn verzonden de s tieve Tuiniersverei streken” ler verhel bedrgf te Gouda. Het Staatsblad no. 119 bevat een Kon. besluit van den 21sten April, tot aanvulling van het reglement van politie voor de scheepvaart en de vlotvaart op den Rjjn met inbegrip van de Waal en de Lek. Het Staatsblad no. 128 bevat een Kon. besluit vaq den 29sten April waarbjj in afwjjking v^n het advies van den Raadzvan State gelast wordt, dat het gebouw der Vereeniging Roomsch-Kathoiieke Jonge- lingsvereeniging St. Joseph te Montfoort, zal worden geplaatst op de Ijjst, bedoeld bjj artikel 4 2 der wet op de personeele belasting. De directeur der directe belastingen, in- voerreemen en accijnzen te Utrecht had op de aanvrage der veree«iging afwjjzend be schikt, uit 'pyeryi'eging, dat bij deze vereeni ging het slreVén hoofdzakeljjk gericht is op het belang der leden en dus geen algemeen belang beoogt, zjj het ook dat zulks indirect wordt bevorderd. De Raad van State was van hel streven der vereeniging, hlsi op het bjjzonder stoffeljjk belang van de leden der vereeniging, niet gezegd kan wor den uitsluitend het algemeen nut te beoogen. Den minister kwam deze uitlegging te be perkt voor. Was het ovengenoemde het eenige doel der vereeniging, dan zou er van algemeen nut geen sprake zijn. Maar bljjkens art. 2 der statuten stelt z(j zich ten doel de godsdienstige en maatschappelijke vorming harer leijen te bevorderen en hen tevens te vrjjwnren tegen anti-christeljjke invloeden. De Werkzaamheden in art. 3 der statuten genoemd zijn met dat doel in overeenstemming. Dat door eene of enkele der bepalingen in dat artikel mede het bijzonder belang van de leden der vereeni- r'k- F'01 bevorderd’ doet daa*’aan niet Het Kon. besluit bevat ten slotte de overwegingen: dat de Vereeniging bljjkens hare statuten zich ten doel stelt, de gods dienstige en maatschappelijke vorming harer leden te bevorderen en hen tevens te vrgwaren tegen anti-christeljjke invloeden, met welk doel hare wèrkzaamhedei) in overeenstemming zyn; dut een inrichting, welke aan die werk zaamheden dienstbaar wordt gemaakt, hierdoor wordt gestempeld tot eene in richting tot algemeen n. ingen waren eenvoudig, maar zjj bestonden uil eeu schat iên met vier brandende kaarsen. rezen op van hunne zitplaatsen, 3 geestelijkheid, voorafgegaan door nabeelden, in twee rgen, met de ^bisschoppen van Canterbury en York i het hoofd, binnenkwam en zich onder tonen van Schubert’s treurmarsch lang zaam voortbewoog naar de westeijjke deur, om de kist in ontvangst te nemen. Tien minuten later begonnen buil talrjjke orkesten Beethoven’s treurmai i en verkondigde het geroffel trommen, dat de kist van I genomen. i »r de kist werd nedergelaten was ing naar voren getreden en legde idel der garde-grenadiers op de kist t mede worden geweigerd. Van de in een sanatorium verpleegden waa er een in staat een gedeelte der ver- plegingskoslen zelf te betalen, terwijl voor een ander de betrokken gemeente bereid gevonden werd in de kosten bn te dragen. Drie leden, wien hulp wern toegezegd, kwamen te overljjden na geruimen tjja steun te hebben genoten. Aan het einde van vingen nog geregeld toegezegden steun. In de Vrydag te Utrechtgehon- •nbare terechtzitting van den Centra- van beroep (Ongevallenverzekering) uitspraak plaats m het hooger beroep T. te Capelle a/d IJsel tegen de raak van den Raad van Beroep te recht, houdende bevestiging der beslis sing van de Rjjksverzekeringsbank, waarbjj herziening is geweigerd der aan hem ter zake van een ongeval toegekende rente van 28 pCt. van zjjn dagloon. De Centrale Raad, van oordeel dat eischer lijdende is aan eene voortschrjjdende chronische deformeerende wervelontsteking, in verband staande met het hem overkomen ongeval, vernietigde uitspraak en beslissing en kende getroffene eene rente toe van f 1,321/g per wekdag, zijnde 49 pCt. van zjjn dagloon. Raad van Beroep (Ongevallen verzekering) te Dordrecht. Zitting op Maan dag 23 Mei 1910. Uitspraak werd gedaan in de volgende zaken R. de Bres te Dordrecht diende een klaag schrift in tegen eene beslissing van het bestuur der Rjjksverzekeringsbank, waarbjj hem ter zake van een ongeval dat hem op 7 of 8 Juli 1908 in de onderneming van de inaatschappjj ter vervaardiging van gas meters zou zjjn overkomen, schadeloos stelling werd geweigerd. Dé Raad oordeelde dat tot werken gesteld m< en kende klager diei toe van f 0,70 9 September 1909. De naamlooze vennootschap stoomsleep- vaart-maatsebappü „Delianna II” ontving van het bestuur der RjjksverzekeringsbanK bij beslissing van 15 Januari 1910demede- deeling dat zjj nog nog een bedrag van f 213,81 aan premie verschuldigd was. De vennootschap ging hiermede niet accoord en maakte dientengevolge een twist geding aanhangig, op grond dat door haar steeds nauwgezet het bedrag der premie aan de risicodragende maatschappij was afgedragen. Zjj vorderde vaststelling van het premie bedrag naar het reeds aan het bankbestuur betaalde. De Raad ontzegde de vordering. Behandeld weraen de volgende zaken: lappert te Nieuw-Lekkerland H. Bouman te Dordrecht; jperen te Veghel; G. Sigle te -M. Slotboom te Bolnes en A. van Wjjk te IJselmonde. In deze zaken zal 6 Juni e.k. uitspraak worden gedaan. In de Vrjjdag gehouden zitting van de arrondissements-rechtbank te Dord recht werden o. a. de volgende vonnissen uitgesproken J. de V. te Alblasserdam, beleediging, f 4 of drie daeen. P. V. te Gorinehem, mishandelingen ver nieling, tien dagen. Voorts werden o. a. behandeld De 20-jarige Arie Cornells S., polderwer ker te Schelluinen, zag in den nacht van 2 op 3 April te Gorinehem door den agent van politie Van Weelden aldaar, een maat opbrengen wegens dronkenschap. Dat ging hem zoo na aan het hart, dat hjj trachtte den arrestant los te krjjgen, door aan hem te rukken en trekken. Beklaagde was zelf ook dronken, erkende hjj, anders had hy het niet gedaan. Het O. M. noemde het een en èn eischte daarom zes weken gevangei .Jannetje K., huisvrouw van Tei Bruin te Streefkerk, voegde op Tennis Vonk op den openbaren vrouw is een h..r”. Dat was haar ten minste ten laste gelegd kiaard”^ h*er onsc*lu^’8”f zeide be- Teunis Vonk hield zjjn klacht vol en deed uitvoerig mededeeling van de zeer inge wikkelde burenruzie, waarin de beleedigende woorden werden geuit. Jannigje Spek heeft de woorden wel ge hoord. Vonk’s vrouw, Johanna de Butter eveneens. f 2 boete de eisch. '—In de Donderdag 19 dezer ge houden zitting van de arrondissements rechtbank te Tiel werd o. a. veroordeeld: J. S. B. te Leksmoud wegens huisvredebreuk, tol drie dagen gevangenisstraf. In de Zaterdag 14 Mei gehouden zitting van het kantongerecht te Vianen werden o.a. veroordeeldC. T. en J. de K. beiden te Ouderkerk a/d IJsel, wegens overtreding van het baggerreglement elk tot rlO boete, subsidiair drie dagen hechte nis, J. H. te Leksmond, overtreding der wapenwet, vrijgesprokenJ. H. te Leks- mond, overtreding motor- en rjjwielregle- ment, f3 boete, subsidiair één dag hechtenis; le Leksmoml, overtreding jachtwet, 1 30 boete, subsidiair zes dagen hechtenis met verbeurdverklaring; W. H. te Leksmond, overtreding jachtwet, f 10 boete, subsidiair drie dagen hechtenis met verbeurdverklaring. Tot predikant bjj de Christelijk Gereformeerde Kerk te Sliedrecht is beroe pen Ds. J. J. van der Schuit te Kampen. igin van Spanje is, terwjjl in Engeland vertoefde, bevallen oon. zullen volgens de laatste >t ongeveer 1000, maar meer lêlieten uit d(f Russische stad worden. Ze hebben een maand - '.‘".‘S. ;aan. Er inogen 400 de stad bljjven. Lord Gladstone, de gouverneur van Zuid- Afrika, is met Lady Gladstone te Kaapstad aangekomen. Zy werden met de noodige eerbewjjzen ontvangen en reden naar, het Gouvernementshuis, waar zij de gasten zullen zjjn van den administrateur Scobell. De ontvangst van den gouverneur was overigens zeer eenvoudig, wegens Koning Edward’s dood, waarvan Lord Gladstone onderweg het bericht ontvangen had. 2 Juni P. A. .vhtenis een een- worden onthuld. r Prof. A. W. M. 3 van den dichter, i het Oude Delft, toegang verleent •r Remonstranlsche en het behoud van de zedeljjke ler ons volk. (Hilariteit). Het zou zoo voorspelde de Amster- damsche afgevaardigde op een partij stemming uitloopen. Hechts was men alleen bevreesd, dat de coalitie»zou scheuren. Als de anti-revolutionairen tegen stemden, volgden 'de Katholieken en Christeljjk-His- torischen van zelf. Ten slotte riep hjj uil, dat het voorstel zou vallen als offer van de coalitie-poliliek, maar dat de heeren der rechterzijde den bitteren beker tot op den bodem zouden moeten leegdrinken. De heer Van Karnebeek gaf eenige inlichtingen omtrent de opdracht, de werk wijze en de bevoegdheid van den Eereraad. Bij de benoeming tot lid van dien raad werden door de benoemden de voorwaarden gesteld, dat zij alle feiten mochten onderzoekei inlichtingen vragen, en vervolgens, dat 1 in zyn vermogen commissie alle beschi zij zou verlangen. taak aanvangen, i enquête had besl*»'. De heer De Jo van den ht Doch deze gedwongen hebbt het niet over Ei ker leed, dat het minden rg uêtei Wel achtten spi tieke vrienden een noodig, omdat zij reeds kregen hadden, doch nu onderzoek moeten wensch» verzetten, zouden zjj Troelstra stemmen. De vergadering volgenden dag verdaagd. Dien dag mjitiveerdc de heer Van Hamel zyn oordeel ten gunste van het genoemde voorstel. Het onderzoek zou moeten annwijze.n, dat het innerlijk verband, waarop de heer Van Idsinga zich beriep, onder alle omstandigheden uit den booze moest zijn. Verkiezingskassen waren nood zakelijk in den strijd, doch een regeering mocht te haren gunste geen verkiezings bussen laten steunen en daarvoor decoraties verleenen. En nu kwi het woord, aanleiding I stel; 2o d( stel was voor, op de beooruv sche bezwaren voorstel met I inhoud en eelen aard. Niet zonder ironie herinnerde spreker bjj de inleiding van punt 1 aan de Ne derlander, die bjj het begin der questie- Kuyper sprak van een beschuldiging als nog nooit hi< r te lande was voorgekomen en van het verweer werd destijds gezegd, dat er meer licht noodig was. De Tijd schreef destqds, dat de rechter/.jjde moest toonen, dat publieke moraliteit boven alles ging. De Christendemocraat, die weer in genade was aangenomen, sprak van „cor ruptie van de ergste soort". De houding van de antirevolutionaire cljib en de ver schijning hierna van Dr. Kuyper in dè Kamer was comediespel. De benoeming van „de commissie van beoordeeling” was een ge volg van spreker’s enquête-voorstel. Dit werd in de Standaard tegengesproken en was staaltje van misleiding in dit blad, rzitter verzocht matiging. r Troelstra achtte het moeilijk lyperzaak te spreken zonder nu misleiding te spreken. (Gelach). diende niet om Dr. Kuyper te i, hij was reeds doodelijk getroffen. in het belang van het land moesten listere punten tot klaarheid komen. tich op het „eerlijk woord” van uyper beriep, diens geloofwaardigheid niet versterkt door de zaak-Van ;ren. In dil gedeelte van het debat erde de heer Troelstra tevens aan de lezingen van Mr. de Jong en van mej. Van der Vlies (Enka) over hetgeen de eerste over Dr. Kuyper in een vergadering van geestverwanten gezegd moest hebben. En te middep van dit alles ging men voort met Dr. Kuyper te bewierooken en diens tegen standers met vuil te werpen. Bij de juridische bezwaren stond spreker minder lang stil. Hierbij ging hij de ge schiedenis op dit punt uitvoerig na. En zijn slotsom op dit gebied was, dat hij conclu deerde, dat juridische bezwaren welkom waren, om van een zaak af te komen, zonder daarop in te gaan. Wat het vierde punt aanging, men had 1 gezegd, dat een enquête onnoodig was, idat. echtheid der geopenbaarde brieven^ inaar die echtheid was niet* irkend. De verklaringen van ïstmejjer klopten niet met het i Dr. Kuyper, hetgeen spreker toelichtte. corruptie 1 aanwezig, als men innam of voor een part als men tot een bedtv. mej. Westmejjer heefj dan moest blyken ■nder gebied dil bedrjjf uü. Slechtf opgelicht. Wij weten, zeide spreker, dat juffrouw Westmeüer veel geld verdiende, wij weten verder, dat er een briefje was over f43000 voor de Utrechtsche Universiteit. De juf frouw deed ook andere zaken voor Dr. Kuyper. En als de heer Van Idsinga meende, dat dit briefje op een ridderorde sloeg,dan zeide spreker, „dat briefje kon gebezigd zijn als middel voor knoeierij met een aannemer!” Dat zoog hij (de fleer Troelstra) niet uit zijn duim. Daarom was meer licht noodig. Driemaal trachtte Dr. Kuyper de juffrouw financieel te helpen en ging daarvoor zelfs naar Parijs. Dat wees toch op een solida riteit van belangen tusschen Dr. Kuyper en juffrouw Westmeijer. Uit het vervolg zijne- ..«ij.. dat spreker van de de „Lehraannetjes” - zaak Van Hall - ei gemaakt had. Met deed hij uitkomen, taire enquête, meer dan noo< kunnen weten, wat er aan van den adspirant-gedecoreerde (L< no 2) was voorafgegaan. Wat de politieke beteekenis van zijn voor stel betrof, de heer Troelstra deed uitkomen, dat de Kuyper-zaak op de meest cynische wijze de verloochening der Christelijke beginselen aantoonde. Dat hier wees spreker op de rechterzyde waren nu de inenschen, die in 1904 beweerden, dat het ministerie-Kuyper moest aanblyven ter be-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1910 | | pagina 1