Een ËlsMsier, rietT LAAT NU li Balans-Opruiming li. ll jan Zessen - scmim •tf.ll.lf. Schoonhoven n f Bm en firiendland. SCHOONHOVENSCHE'COURANT. Een net Meisje, Huishoudster, Een Handkar, HUIS Rietmatten Loopeenden BOELHÜIZEN: Het Pand, Firma F. DAMEN BEKENDMAKING. WERKVERSCHAFFEN f 2000. VERDIENEN BEZOEKT DEN BAZAR te Lekkerkerk op 23, 24, 25 en 26 Febr. 1927 Zie de Etalages ii\4 smaken HHDISBLMI El ZOlE-HOLLAlfD ffl ÜTHEGHT Gevraagd zao spoBdio mogelijk gevroagd: Boerendienstbode Boerendienstbode Gevraagd: Gevraagd: 1 Maart gevraagd: Te koop: Tir overname aangeboden te koop of te hunr, Te Koop: Eerste soort Dekriet te koop Voorloopig Bericht. Te Jaarsveld, te Lopik, H. C. Kooi, Notaris, Notaris Teijinck Ammerstol, Ammerstol, T. W. van den Houten MOUSSELINE ff O.S3 ff 1.32 TRAVERS RAYÈ ff 2.Ü REPS PLISSÉE ff 3.13 SATIN FACONNÉ ff 4.Z! ARMURE ff 3.13 ff 2.23 COURANTEN Uivei 25 SchMibm* van „HET GROENE KRUIS" Schitterende Zaalaankleeding en Verlichting tot buitengewoon lage prijzen! 10°/» extra korting Firma C. J. M. VAN OEN Ter overname: i ORGEL Nog lO.OOO Gratia J Een gratis Wedstiijdbewijs j Schoenwerk, Zooileder, schoencream. veters, enz. TEHATEE RADIOTOESTELLEN THT SONORA RADIO TUKKER - GOUDA van Maandag 21 Februari 1927 So. 5239. TWEEDE BLAD 1627 - 22 Februari - 1927 Buitenlandsch Overzicht Plaatselijk Nieuws. Gemengd Nieuws. GEMEENTERAADS VERGADERINGEN. Wordt gayraagdl Een net Mol«|o P.O., voor dag of voor dag en nacht. Br. fr. onder no. 7210, bur. V. d. blad. Vegens teleurstelling voor terstond of later een P.O. of Q.O., die kan melken of genegen ia het te leeren. Flink loon en beslist goede behandeling. Brieven met verlangd loon en leeftijd aan P. DE WAAL, Teckop bij Kamerik (Utr.). Een In een klein gezin, kunnende melken of genegen dit te leeren, bij C. v. d. OR AAP, Noordzij, Oud- Alblas. Teratwnd #f tegen 1 Maart gevraagd, een Adres: K L. DEN BES 1 EN, Bergambacht, Bovenberg. voor halve dagen. Aanbiedingen OUDESINOEL 180, Schoonhoven. Door ongehuwd landbouwerszoon met eigen boerderij, wordt ge vraagd een liefst bekend met de kaasmakerij, Behoeft niet te melken, ouderdom liefst van 25 tot 35 jaar. P.O. Hoog loon. Brieven aan het Bureaïi van dit Blad, onder No. 7180. uit den Boerenstand, P.O, Adres: Kl. v. d. HEIJDEN, Land bouwer, Reeuwijk, dorp no. 232, bij Oouda. Brieven of in persoon. Qczln van twee personen. To koop: 9 nieuw» Boorenwagoni bij K. O. SMIDT, Qouderak. zoo goed als nieuw, bi] T. SCHIPPERS Nieuwpoort Een sinds jaren bestaande ia de Alblaiserweard. Br. onder no. 5198, K. BAKKER, Kerkstraat B 31, Alblasserdam. Wegens vertrek «en zeer sterk ruim met 900 roeden Bouw-, Hooi- en Boomgaardland, alles In goeden staat zijnde, zeer geachikt voor xakenmenschen. Te bevr. en te zien bij B. DE JONO, Loswal Middelkoop, Leerbroek. in alle maten, worden tegen sterk verminderde prijzen op bestelling gemaakt. Vraagt prU*opgHitr. E H. DEN HANT0G, Rietdekker en Mandenmaker, Langrrak b.z. Lek. IS W—Indische (jong). Adres: B. DE HOOP, Bovenberg, Bergambacht. van Tlengemeten en Goudswaard, bij L. SNELLEMAN, Heinenoord. Oraaf, op de Hofstede van den Heer JOHS. MOLENAAR, op Donderdag 7 April 1927; boven het dorp, op de hofstede van den Heer H. DE HOOP, op Danderdag 14 April 1927. Lopik. te Schoonhoven, zal op Zaterdag 26 Fabruarl 1927, des voormiddags om half elf uur, In het Koffiehuis v*n den Heer W. LOOREN DE JONO te Ammerstol, te diens verzoeke in het openbaar bij inzet en afslag verkoopan e bestaande uit twee Woningen gend. 16 en 16A en Schuur, be nevens houten Schuur, Erf en Orond te aan den Lekdijk, groot 8 Aren, 11 Centiaren b. DRIE PERCEELEN beplant u et Vruchtboomen te nabij de Wetering, ter gezamenlijke grootte van 46 Aren, 10 c.A. Te aanvaarden bij de betiling vóór of op 26 Maart 1927, Het land vrij van huur, de gebouwen met erf en grond met de daaraan ver bonden weekhuur. I Het beste adres voor I VERGROOTINGS is bij Haven 28, Schoonhoven I Atelier dagelijks geopend I Voor Bruldj- an Famlllagroapan I ook aan huis te ontbieden. I Zeer mooie keuze Lijsten. I WIJDSTRAAT 30, GOUDA M. NEDERL0F, Mond- an Tandarta SPREEKUUR DONDERDAGMORGEN. KUNSTGEBITTEN met 5 jaar garantie. Onbreekbare, mooie roae doorschijnende Varhemaltaplaat. HulpgaNt f 10.— an bmnsn I4dagan! Voor absoluut pijnIooze behandeling wordt ingestaan. Inlichtingen kosteloos. :-: Reparaties aan ALLE GEBITTEN binnen 2 dagen. Maandag. Dinsdag, Woensdag, Vrijdag MATHENES8ERLAAN 491 ROTTERDAM - TEL. 30742 zuiver wol aparte moderne dessins een mooi mautelartikel 130 c.M; breed modern fantasie artikel, modekleuren. 130 c.M. breed prachtige zijde, apart dessin, in schitterende tinten. 100 c M. breed met satmrug. Prachtige nieuwe kleuren 95 c.M br. 140 c.M. br invraiig franc» Stalen op a Hoofdsleeg 28-30, Tel. BOTTERDAM 4616 (misdruk) f I,- per 10 KG. I Bedden en Hatranen opnieuw «vertrekken dan behoeft IJ in den schoon- Cw Vloerzeilen en -lila-eden leggen maaktiid niet te wachten. Buiten de stad wordt alles franco gehaald en thuisbezorgd; voor degelijke en nette afwerking wordt ingestaan. Prijzen zeer billijk Aanbevelend, QORNe. BIK, Lopikeretraat 29, Schoonhoven I Al meermalen is ons ter oore gekomen, dat tweede ondergeteekende den moed zou hebben gehad om mijn Broer ADR, M. PONSIOEN—VERROEN uit de zaken te stooten. Zulks is geheel bezijden de waarheid. Mijn Broer is uit eigen beweging heengegaan en werd alzoo Concurrent van zijn Vadert Zaak. Diegenen die ons hiervan een verwijt maken, ja zelfs ons in het openbaar aanvallen, worden dan beleefd verzocht eerst de zaak eens grondig "te onderzoeken alvorens zij hiertoe overgaan. Inlichtingen te 'bekomen bij de oude firmant, Lopikerweg No. 7. Hoogachtend, J. PONSIOEN DHz. TH. PONSIOEN, Haven 76. Schoonhoven, 21 Febr. 1927. doet onze DORUS RI)KERS-PUZZLE want Oud en Jong wil Zie de puzzle in de bladen van vorige week of vraag een afdruk aan bij de Koninklijke Zeepfabrieken „DE DUIF" v.h. CHR. PLEINES Afdeeling „Puzzle's" - Den Dolder (U.) ten bate van de tuberculose-bestrljding Geopend vanaf 's middags 2 uur Laatste weak dar Op alle niet-geprijsde artikelen, behalve de gewone bon van geven wij tijdens de OPRUIMING LET WELI! Onze.Magazijnen zijn geopend van morgens acht tot 's avonds echt uur, Zaterdags tot 's avonds negen nnr. Zon- en Feeildngen gesloten. evuj°) 31NAASAPPEL-FQAM BOZEN-ANANAS-Cl TQOEN. LE6P0TERS TE KOOP Eigenh. poters, klasse B, maat Ie Nabouw Zagehavar van Svalöf Alle» goedgek. door de Hol!. M. v. L. A. HERWEIJER Az.f Dubbeldam. Voor de Alblasserwaard Jb. de Jono Az., Fouragehandelaar, Dubbeldam. Fijraa Wijnon, Llkeuran t.g.r vindt men bij TOL 9 - SCHOONHOVEN. prijz.n De Vereenlging voor Vreemde I in gen verkeer neemt elk plan in overweging, dat dienen kan tot Vreemdelingeibezoek. Indien Oij nog geen lid zijt, geeft U dan nog heden op. Ons zeldzaam mooi, weiniggebruikt met 15 registers. Prijs f 100.—. Te bevragen: CLE BR KOOIJ, Boskoop, Dw. Nieuwstraat 54," (bij Oouda). Ook genegen voor klein Orgel te ruilen. Brieven worden beantwoord. Papierhandel „De Giesiei", Giessen - Nieu wkerk Levert steeds alle Papierwaren, Schrijfbehoeften en al'e voorkomende DRUKWERKEN. Als Agent van de Schoonh. Cour nt beveelt onder geteekende zich beleefd aan tot plaatsing van advertentien en aan nemen van abonnementen voor dit blad Aanbevelend, H BUIT, Giessen-Nieuwkerk, 153 B Voor den BOsten Monte Carlo- Wed strijd zijn velen te laat geweest om te profiteeren van van f 10.— en f 2 50 bij aankoop van een stuk van denzelfden prijs. Bij inwisseling dus voor f8.— twee bewijzen van samen f 20. kostende, of voor f 2.— twee bewijzen ad I f 5.—. Daarom stellen wij nogmaals dezelfde gelegenheid open bij den 51sten Wedstrijd I doch lot hMgilenl 10.000'Itlhl in totaal Verzuim niet er ditmaal vlugger bij te zijn I en koopt liefst morgen direct, vóór dit aantal uitgegeven is, bij: Sigarenmagazijn „PEER" te SCHOONHOVEN en bij L. BISSCHOP, TURFMARKT 12 OOUDA Gebrek aan eetlust ilcchte spijsvertering, schele hoofdpijn, prikkelbaarheid, ver stopping. maagpijn en hartwater, genezen spoedig na gebruik van Foster's Maag- pjllen, het tonische laxeermiddel. PostsriB Maagplllsn Alom verkrijgbaar A f 0.65 per flacon. Uitknippen s 107„ korting Oedurende 8 dagen, n I. van Zaterdag 19 Februari tot en met Zaterdag 26 Februari, zullen we deze reclame toepassen: leder kooper van welke deze advertentie medebrengtontvang* 10°o van zijn bestede bedrag terug. (MB* Nadrukkelijk wijzen we er op, dat dit slechts deze advertentie en bovenstaande datums geldt. Beslist niet meer na 26 Februari. J. VAN DAM, Schoen- en Lederhandel Keizerstr, 62-45 - Gouda - Teleph. 338 Zondag* ga-sloten 4-Lamps geheel compleet vartaf f 125.- gekeel compleet mol pliatilroom-apparaot vanaf 275.- Het tappan! van weergave 11 Prospectus en inlichtingen Hou set, Hon sm Hou moedig wal Oi| leus van ons* Vaad'rwi Stort kracht too cd In d'iad'rtm Het loope tegen, 't loopt bm Hm tec, Hou see. M. A. BRANDTS BUYS. Morgen dan zei het drie eeuwen geleden zijn, dat een koene zeevaarder, een stout moedige ontdekkingsreiziger hier, van uit Schoonhoven, zijn laatste groote reis aanvaardde. 22 Februari 1627 stierf Oli vier van Noort. Waarom sleet hij na een veelbewogen rusteloos levsn, zan laatste levensdagen - in het stille stadje aan de Lek? Waarom gaf hijrniet d« voorkeur aan de Toote, woelige, toch meer met zijn aard en nei ging strookende havenstad Rotterdam, waar h" ook voor zijn uitvaren gewo had? We weten het niet. Lokte hem misschien juist na zijn ru moerig zeemans- en krijgslfedenbestaan de rust hier aan, of had hij, zelf afkom- 8ti<r uit Utrecht, of zijn vrouw, Margare- tha Pietersdochter, wellicht familie in 6choonhoven wonen? De Geschiedenis meldt het niet. Maar wei zal zijn hart hem dikwijls naar dqp waterkant hebben getrokken, sal hij menigmaal zijn schreden hebben gerioht naar de rivierzijde; daar, over het gestadig aeewaartsvl edende water hebben uitgekeken en xiah weer voor lest geest gehaaid dien 2da& Juli van het jaar 1598. toen hij vanuit Rotterdam onder het gejuich en de afscheidsgroeten van de inenigte aan den oe er, op zijn admi raaleschip de „Mauritius", vergezeld van het jacht de endrac t" met volle ze len de breede Maasstroom was afgeva en, om gich mèi de „Hendriók Frederick" en „De Hoop", vanuit Amsterdam uitge zeild. te vereenigen en zijn vermaarde reis, d e ruim dris jaren duren zou, aan te vangen. Die tocht, vol ontberingen .en moei lijkheden waarop men nu eens met lang- durigen tegenwind te kampen had of op gehouden werd door dagenlange wind- itilte-dan weer door felle stormen en woe dende zeeën geteisterd werd; waarop de bemanning, de een voor, de ander na aangetast door de zoo gevreesde scheur- r, buik, gevolg van gebrek aan versche groenten co water, na langdurige omdo- lingsn, eindelijk en ten langen laatste (and in zicht krijgende en daar willende vertoeven, om de zieken versch water te verschaffen en hen op hun verhaal te doen komen, daarin verhinderd werd door de Portugeezen, die sinds 1681 on derdanen van Philips II, dus nu ook de vijanden der Hollanders waren, zoodat het soms eerst na hevige schermutselin gen met hen of mej de door hen opge stookte inboorlingen, gelukte het beoog de doel te bereiken, maar menigmaal ook in het geheel niet, zoodat men dan onver- richterzake zonder het zoo hoog noodige te hebben kunnen krijgen, weer zee moest kiezen, waar men dan nog nu en dan met veel grootere Sp&ansqbe schepen, echter desondanks toch zegevierend, slaags 'raakte om ten slotte, na onder die eindelooze moeilijkheden, de geheele aar de omzeild te hebben, den 26en Augus tus 1601 weer te Rotterdam binnen te loopen met maar één schip van de vier, iie zee gekozen hadden en nog slechts 45 van ds 248 uitgevaren manschappen. Wel mogen de namen van e«n Olivier van Noort. esn Jan Huygen van Iin- schoten, een Heemskerk en Qarendsz., een Tasman en Bontekoe, en nog zoo ve le anderen, met gulden letters in het boek onzer Historie prijken. Zij zijn het ge weest, die in taaie volharding onder schier onbegrensde moeilijkheden en de zwaarste ontberingen, hun doel nastreef den en hoo~ van de mast fier ons natio nale dundoek uit deden wapperen, waar maar water was om te bezeilen; zij zijn het geweest, die den weg gebaand hebben naar onze gouden eeuw, ln hun school zijn opgegroeid de onverschrokken matro zen, de mannen van stavast, waaruit la ter een De Ruyter, een Tromp, een Everts konden groeien. Hun daden boezemden de natie ont zag in, hun voorbeeld nrikkelde tijdgenoot en nazaat tot navolging. Want hoe groot was in het vaderland steeds de belar.g- 8telling voor hun journalen, hun een voudige aanteekeningen, die in onopge smukte woorden verhaalden van al het be leefde en geziene. Reeds binnen drie weken na de terug komst van Olivier van Noort verscheen, in afwachting van het volledig dag verhaal, oen korte beschrijving van %ijn tocht in druk en hoe gretig werd dat alles gelezen. Voor den koopman openden zich, al lezende, verre verschieten van nieuwe afzetgebieden, een uitbreiding van z'in handel; de handwerksman ge noot des avonds na volbrachte, veelal eentonige dagtaak, van de avonturen, zeden en gewoonten in die ve re en vreemde landen en de jeugd, met schit terende oogen en sneller stroomend bloed .verslond ze en nam zich voor later iok het zeegat uit te gaan en in kloekmoedig heid voor zijn helden niet onder te doen. En wellicht zal ook de trenma'.ige Schoonhovensche jeu^d hem, als h langs de Oude Haven drentelde of door de Koestraat ging, elkaar aangewezen heb ben of misschien zelfs wel ademloos heb ben zitten luisteren naar de verhalen, die ze uit eigen mond mochten vernemen van den man in zijn leven capiteyn ge- nerael van de eerste vlote, die uit deze Nederlanden door de straat Magelkue# de geheelo wee relt heeft omgeaeylt zooals op zijn grafsteen in onze Bartholo- maeuskerk te lezen staat. Maar deze zerk is niet bet eenige, wat de herinnering hier aan hem levend houdt. Want als van het Stadhuis hel carillon zijn klanken over de stad iit- strooit, dan spreekt de groote klok dia het omschrift: „Mijn schor geloei op reis van dapperen van Noort, klinkt na een lange rust thans in een fraai accoord", draagt gegoten uit het metaal van een scheepskanon. dat met Olivier van Noort heel de aarde heeft rondgezeild, met haar metalen stem, als eon opwekking voor het heden, van den koenen durf en den stou ten ondernemingsgeest van onze Vaderen, die het'Vaderland groot hebben gemaakt. GERH. J. LUGARD Jr. Schoonhoven, Februari 1927. De toestand tn China) Ver dedigingsmaatregelen der buitenlan ders. Duitschland vraagt ont ruiming vqn RijnlcMd. De draad- looxe telefoon tusschen Europa en Amerika. De burgeroorlog ln CHINA wordt steeds scherper en het gevolg daarvan is geweest,- dat Soen Tsjoeang Fang, een der aanvoerders een groote nederlaag heeft geleden tengevolge waarvan Hangtsjau en Nigpo zijn ontruimd. Er wordt medegedeeld, «lat er vredesonder handelingen gaande lijn tusschen de Noordelijken an da Zuidelijken eu dat het ulet onmogelijk ie, dat partijan hat tens zullau wordau. Er ia avtnwel daardoor nog geen ver andering gekomen in den diplomatieken toestand in China. Wel werd voor de buitenlanders de situatie ongunstiger om dat ta Sjanghai plotseling, een algemeene staking is uitgeroepen door de Kanton- neesche communisten Het aantal staken de arbeiders bedraagt van tachtig- tot honderdduizend man Hiervan is een der de gedeelte werkzaam geweest in de bul tan landache nederzettingen. De noodzake lijkste diensten als post, electriciteits- werkan an trams functionneereu nog, maar met vertraging omdat ook van die diensten ean deel van het personeel aan de staking deelneemt. In de Chineesche stad zijn waterleiding en tram geheel stopgezet. In de Fransche concessie is de toe stand ongunstiger dan in andere buiten- Mandsche concessies, omdat daar ook de arbeiders bij de waterleiding hebban ge staakt. waardoor nogal moeilijkheden voorkwamen. In de Engelsche concessie zijn door fabrieken en'warenhuizen de deuren gasloten, als voorzorgsmaatregel. Men begrijpt, dat de te Sjanghai aanwezige buitenlanders met spanning de ontwikkeling van al deze gebeurtenissen tegemoet zien. De verslagen troepen ko men al plunderenide de wegen langs, wel ke naar Sjaughai voeren en worden daar binnenkort verwacht om de verwarring er nog te grooter te maken. De regeeringen houden met dit ailea wel rekening en zorgen voor verdedi gingsmaatregelen. Er liggen niet minder dan 21 niet Chineesche oorlogsschepen in de rivier voor Sjanghai, van vijf verschil lende naties. Deze oorlogsschepen zijn gereed om zoodra het mogelijk is het gevecht te openen om leven en bezit tingen der buitenlanders te beschermen wanneer deze door den dreigenden inval van de Kantonneescha troepen mochten worden bedreigd. Daaronder zijn vijf Amerikaanache oorlogsschepen, die samen 1100 man mariniers aan boord hebben. Van Malta is de achtste Britsche flot tielje torpedojagers vertrokken naar Chi na, terwijl gisteren éen JAPANSCHE krui ser en vier torpedojagers naar Sjanghai vertrokken. In DUITSCHLAND ia de rijksbegroo- tlng in eerste lezing goedgekeurd. Ge meld wordt, dat de regeering der repu bliek bij de belanghebbende naties ge daan zal trachten te krijgen ingevolge van art. 431 van het Vredesverdrag van Versailles de ontruiming van het Rijn land. Of het daartoe evenwel spoedig zal komen, valt te bezien. De draadlooze telefoondienst over den Atlantischen Oceaan heeft de aandacht getrokken der Duitsche regeering. Zij wil trachten een telefonische verbinding te verkrijgen tusschen Berlijn en. New ^ork over Londen. Daardoor zullen de ver schillende transacties op zakengebied zeer worden vergemakkelijkt. In dit verband kan nog worden ver meld, dat heden de telefoondienst tus schen Engeland en Amerika uitgebreid is met zeven staten in Amerika. Het Groene Kruis te Stolwijk. Stolwijk, 21 i ebr. Op Vrijdag 18 Febr. 1927 hield de afdeeling „Het Groene ruis" te Stolwijk, een buitengewone leden vergadering ten huize van den café- 1 ouder M. Zuidervliet alhier. Op deze vergadering waren 61 leden aanwezig, terwijl wy verder opmerkten den Burgemeester van Berkenwoude, met nog een tweetal bestuursleden. Vink en De Jong, van „Het Groene Kruis" al daar. Te plm. 7 uur opent de voorzitter de vergade ing en heet alle aanwezigen har telijk welkom, in het bijzonder den heer Bakker, lid van het Hoofdbestuur uit Voorburg, die zoo bereidwillig is geweest deze vergadering bij te wonen De voorzitter, die voor het eerst als zoodanig optreedt, hoopt dat de vergade ring aangenaam en gezellig mag verloo- pen en zal zijn beste krachten tot welzijn' van „Hst Groent Knus" aanwenden. Hij koopt aok dat da aanwezige ledtn even eens hun beste krachten sullen gevan, yiik« in het belang van „Het Groent Kruis". Tevens dankt hij zijn medebe stuursleden, die zooveel vertrouwen in hem hebben gesteld hem tot voorzitter te verkiezen. Hierna worden door den secretaris de notulen der vorige vergadering voorge- lezep en zonder op- of aanmerking on der dankzegging van den voorzitter goed gekeurd. Vervolgens worden de ingekomen stukken voorgelezen. Een dezer bevat een verzoek van het gemeentebestuur van Berkenwoude, om samenwerking tot h^t aanstellen van een wijkzuster met Stol wijk. In verband hiermee wordt het woord gegeven aan den heer Bakker. Deze zegt allereerst dat 't niet zijn bedoeling is om alhier hedenavond een lezing te houden, doch slechts met een enkel woord aan ie toonen, dat samenwerken tot het ver krijgen' van een wijkzuster voor Stolwijk en Berkenwoude niet alleen mogelijk, doch gewenscht is. Op zeer duidelijke wijze zet de heer Bakker zulks uiteen. De ligging van beide gemeenten is van dien aard, dat dit gemakkelijk door één zuster kan worden waargenomen. Daarbij is de gemeente Berkenwoude bereid een vierde in de kosten bij te dragen en te vens om de zuster een abonnement op den autobus te geven. Naar aanleiding van het door den heer Bakker gesprokene, wordt de gelegenheid opengesteld om enkele vragen te stellen, waarvan door eenige personen gebruik wordt ge maakt, die naar hun genoegen worden beantwoord. Hieruit blijkt o m., dat de zuster in Stolwijk kwam te wonen. Hierna wordt bet bestuursvoorstel wat betreft het aanstellen van een wijkzuster ln samenwerking met Berkenwoude bij acclamatie aangenomen. Vervolgens leest de voorzitter de statuten en het nieuwe reglement voor, welke door de vergade ring worden aangenomen en goedgekeurd De burgemeester van Berkenwoude bren -t daarop een woord van dank, zoowel aan het bestuur als aan de leden van Het Groene Kruis, alsook aan den heof Bakker, voor hunne medewerking in de ze, daar Berkenwoude met haar klein getal inwoners nimmer voor eigen reke ning een zuster kon aanstellen De voorzitter dankt namens de aan wezigen den heer Bakker voor 1 et door hem gesprokene en hoopt op diens voor lichting en hulp te mogen rekenen. Nadat de heer Bakker de aanwezigen heeft ge feliciteerd met het succes van dezen avond, sluit de voorzitter de vergadering De heer J. Kroon" alhier, is o-^ den cursus voor melkonderzoek, gehouden door den, Rijkszuivelconsulent te Gouda, geslaagd als gediplomeerd melkcontro- leur. Door den Politierechter te Rotter dam is deze week tot een gevangenisstraf van 7 dagen veroordeeld A. B., die on langs een persoon zonder dat er iets voorviel, omver reed en hem daarna nog mishandelde. Bergambacht, 21 Febr. Het Bestuur der Chr. School alhier ontving van Ged. Staten van Zuid-Holland, bericht, dat ingevolge het ingestelde beroep naar aan leiding van ec.n raadsbesluit, over de afrekening over het tijdvak 1922—1924, het college van Ged. Staten gemeld be sluit heeft vernietigd. De Raad had gemeend uit de drie jaarlij ksche afreke ning te moeten schrappen de contributie voor de \er. van Chr Nat. Schoolonder wijs, de toegekende belooning voor de na akte: abonnement School m. d. Bijbel: assurantiekosten en de kosten gemaakt voor de vernieuwing van de grensschei ding, in totaal een bedrag van f 805.25. Ged. Staten meenden evenwel, dat de contributie voor C.N.S. als «kosten, vallen de op een on derwijs-bureau behooren tot de uitgaven ter verzekering van den goe den gang van 't onderwijs dat de beloo ning voor dg na-akte, billijkerwijze in re kening mag worden gebracht, daar de kennis voor het verkrijgen van die akte van overwegend belang moet worden go- acht voor de richting van 't onderwijs dat de kosten voor brandassurantie in aan merking behooren te worden gebracht en dat de kosten voor de vernieuwing der grensscheiding, geacht moeten worden te behooren tot die voor de i nslandhouding van het gebouw en het terrein. Alleen de kosten voor het abonnemént School m. d. Bijbel, behooren buiten aanmerking te blijven, zoodat door het gemeentebestuur ten onrechte buiten beschouwing is ge laten een totaal bedrag van f 786.45. Tevens namen Ged. Staten een beslis sing op het beroep door het schoolbe stuur ingesteld tegen de berekening van de kosten der overeenkomstige openbare scholen over 1924. Het schoolbestuur meende, dat die kosten te laag berekend waren, omdat geen rekening was gehou den met de z.gn. administratiekosten. Al mogen volgens door burgemeester en wethouders gedane tnededeeling de kosten van administratie zelfs niet bij benade ring zijn op te geven, meenden Ged. Sta ten, dat daardoor echter nog niet een krachtens de wet aan de schoolbesturen toekomende recht illusoir mag worden gemaakt en stelden Ged. Staten vast, dat in billijkheid, die raming is te stellen op f 0.50 per leerling. Het bestuur der school heeft ln zijn vergadering van verleden week met dank baarheid kennisgenomen van deze be shssing en besloten deze besluiten te aanvaarden in de stellige verwachting, dat de Raad van Bergambacht er zich niet tegen zal verzetten. Hekendorp, 21 Febr. Tot leden van de plaatselijke afdeeling, onderdeel Gewes telijke afdeeling Woerden en Omst eken van den Nat. Bond, A. Mobilisat.ekruis, zijn in deze gemeente benoemd de hee- ren W Vermeel-, A. Ver weg Hz. en F. Kramer. De zangvereeniging „Zang en Vriendschap" gaf haar zes-jaarlijksche uitvoering onder leiding van den direc teur, den heer J. A. Appeldoorn, van Woerden. Met een kort openingswoord werd door dm voorzitter, dm heer Verwoerd, bo- go naam. Wij wenachea sprak kü u allen sm hartelijk welk owl Te-vans kunnen wij u mededeelen dat onze zang vereeniging het vorige jaar den len prijs behaalde in de eerste afdeeling en een len prijs roor het mooiste vaandel te Nieu- werbrug, dan kunnen wij u mededeelen, dat de heer A. Bos bedankt beeft voor directeur van onze zangvereeniging. Daarna gaf hij de leiding aan den direc teur. De verschillende zangnummers, die ten gehoore werden gebracht, waren schitterend geslaagd en werden met een daverend applaus beloond; tusschen de zangnummers door werden verschillende tqoneelstukken uitgevoerd. Zooals „Haai5 luitenant", blijspel in één bedrijf; „Te rug van de Kongo", blijspel in één be drijf; „Hannes wordt ingekwartierd", kluchtspel in één bedrijf. Een woord van hulde aan de kranige speelsters en spe lers. Door ehkele aanwezigen werd ver zocht om nogmaals het lied van de spijs kaart te laten zingen en werd met een daverend applaus beloond. De zaal was tot in de uiterste hoeken bezet. Hierna werd door den voorzitter een woord van dank tot de aanwezigen gesproken. Wie lid wenscht te worden van onze zang vereeniging kan zich opgeven aan het be stuur. Tevens een lof aan onzen direc teur. die zoo goed de leiding had. De zangvereeniging kan met voldoening op deze uitvoering terugzien. Reeuwijk, 21 Febr. In het R.-K. Gym nastieklokaal alhier heeft een groote pro- paganda-vergadering plaats gehad voor droo^naking der Reeuwijksche- en Sluip- wijksche Plassen. Een groote menschen- massa, die de zaai geheel vulde, heeft de redevoeringen, die de voorstanders tot droogmaking hebben gehouden, met groote aandacht gevolgd. Vooral de Reeu wijksche bevolking heeft haar volle in stemming met het gesprokene betuigd. Onder de aanwezigen waren o a laden van de Prov. Staten van Zuid-Holland, verschillende ingenieurs van het Rijksbu reau Ontwatering, Landbouwkunde, Rijks waterstaat, Rijnland en Bureau Nijmegen, de voorzitters van de verschillende pol ders alhier, alsmede de burgemeester, wethouders en de Raad der gemeente, afgevaardigden van verschillende orga nisaties. verschillende autoriteiten en an dere belangstellenden, ook uit Gouda. Allereerst heeft gesproken dr. A. C. A. Hoffman uit Gouda, die op historische gronden de droogmaking bepleitte en uit de geschiedenis Alrijke voorbeelden aan haalde. waar elders de droogmakingen profijt hebben opgeleverd. De heer Muiswinkel te Zwammerdarii toonde zich voorstander van de droog making daar hij een herhaling vreest van de overstrooming als op Oudejaarsdag 1925, waardoor de boeren zeer zwaar belast worden. Vervolgens sprak de heer K. R. van Staal, uit Gouda, die betoogde, dat met droogmaking de uitbouw van den land bouw en veeteelt wordt gediend. Maar ook het urgente vraagstuk der werk verschaffing zal een oplossing krijgen. Het algemeen belang eischt droogmaking die een nieuwe cultuur zal brengen, waar bij de kosten buiten beschouwing moeten worden gelaten, zoo zeide spreker. Ook de Reeuwijker Jan Strauer hield een pleidooi voor droogmaking. Na eenig debat sloot de burgemeester de vergadering. Een slordige bediende. F. B., van Thielt, bediende bij een bank t© Kort- rijk, kwam 's avonds uit laatstgenoemde stad met een pak effecten onder den arm, bestemd voor de filiale bank te Thielt. Bij het veranderen van trein te Ingelmunster, liet hij het kostbaar pak in de wachtzaal liggen en stapte zonder verder na te denken op den trein voor Thielt. Het was slechts twee dagen later toen de bankdirecteur hemi over de ef-, fecten navraag deed, dat hij zich herin nerde het pak te Ingelmunster te hebben achtergelaten. Direct werd er getelefoneerd naar den stationschef aldaar die tot groote voldoe ning liet weten, dat het pak gaaf en geheel bij hem berustte. Het was verschei dene uren op de zitbanken blijven liggen in 't station zichtbaar en medeneembaar voor een ieder. Honderden werklieden, die naar Frank rijk dagelijks gaan sjouwen, hadden voor bij het miljoen gedefileerd, zonder zich eens rekenschap te geven, dat zij voorbij moeder Fortuin stapten. Dat onooglijk vierkante pakje hield voor sommigen ver raad in en velen dachten, gelijk het nog gebeurt; dat de een of andere grappen maker het daar te zoeken had gfflegd. En zoo bleef het pak daar liggen zonder meer, in afwachting dat z(jn eigenaar zich over hem zou ontfermen. Maar de eigenaar kwam niet terug en toen 's avonds het laatste lokaaltreintje was weggetuft ontfermde de stationschef zich over het pak en nam het in zijn armen mee naar z'n kamer, waar hij het weglegde ook niet wetende, dat er een miljoen instak. Toen de bankbediende het een paar dagen later terug kwam opeischen, kreeg hij het pak niet mede. Eerst moest hij terug naar Kortrijk om de schriftelijke toelating van den bankbestuurder. Elkeen kon zoo een pakje komen halen. Einde lijk kwam alles klaar en de effecten ge raakten terug in veilige handen. Het is reeds de tweede maal dat dezelfde be diende een kleinigheid" vergeel op den trein. De eerste maal echter was het f,maar" 400.000 fr. Noodlanding. Een groot vliegtuig van de luchtlijn KeulenParijs was uit Keulen vertrokken, maar werd boven Maastricht door den dikken mist ge dwongen terng te keeren. Het vliegtuig geraakte daarbij uit den koers en na on geveer een half uur boven Maastricht te hebben randgezweefd, werd een nood landing uitgevoerd. Het terrein, waarop het vliegtuig neer kwam, was zeer drassig en nadat het tosatol een klem eindje waa uitgsloepen» sakten de wielen ia den grond en kwam het vliegtuig met den etaart in de lucht te staan. Het vliegtuig vervoerde enkel 300 KjG. bagage en was bemand met twee piloten. Persoonlijke ongelukken zijn niet ^abeurd, alleen de schroef werd vernield. De piloten vertrokken naar Brussel om een nieuwen schroef te halen. Daarna kon het vliegtuig zijn reie vervolgen. Clandestiene slachtplaats. De politie te Leiden heeft in samenwerking met den adjunct-directeur van het openbaar slachthuis aldaar een inval gedaan in een pakhuis in de Narmstraat, daar men vermoedde, dat daar aan de keuring ont trokken nuchtere kalveren werden ge slacht. Een geslacht kalf en een part^ beenderen werden aangetroffen en in be slag genomen. In verband hiermede ie proces-verbaal opgemaakt tegen zekeren S., van beroep groentehandelaar, die ter zake van overtreding van de Yleesch- keuringswet en de wet op de accijns zal worden vervolgd. Verduistering van f 24.000. Bij de politie te Sneek werd door een doktor uit Zeeland aangifte gedaan van verduis tering van f 24.000 onder mededeeling, dat de verdachte op het punt stond naar liet buitenland uit te wijken. Door spoe dig ingrijpen kon dah-echter worden voor komen. Hij werd n 1. op verzoek van den commissaris van politie te Sneek aange houden te Amsterdam. Er volgde nu een zeer ingewikkeld onderzoek, dat tot re sultaat had, dat van het verduisterde oedrag ruim f 21.000 kon worden ln Le- slag genomen. Een bom. In de wachtkamer van den krijgsraad te Warschau is een bom ontploft. Er is veel sohade aangericht, maar aangezien er dien dag geen zitting was, is er niemand gewond. Met een mes gestoken. In ons vorig nummer hebben wij onder Telegrammen bericht van een messen steekpartij, die on der Den Haag vermeld werd. Dit ge schiedde abusievelijk de steekpartij vond lo Groningen plaats. Roofmoord. Des avonds zijn twee jongelui, na zich telefonisch vergewist te hebben, dat de echtgenoot niet thuis was, de woning van een grossier in ci- garetten te Munchen binnengedrongen quasi om nog een bestelling af te halen. Ze hebben de vrouw de« huizes met een hamer bewusteloos geslagen en zijn mot medeneming van 10.0CK) cigaretten en eenig geld gevlucht. Do vrouw verkeert niet in levensgevaar. ALBLASSERDAM. (\ervolg en slot van No. 6236). De heer Hardam; Nou, als alle arbei ders zoo'n woning hadden, zou het nog wel gaan. Nu is ook gesproken Over het verschil met de stad. In dxe stegen en sloppen in de steden, stinkt het als de pest, maar in het leger, daar is het ook oen rommel. Ja, als men kijkt naar die hofjes in de stad, dan is het erger, maar in Alblasserdam is het ook geen eldora do. En al is het dan wat beter als in de stad, wil spreker er toch den natten vin ger op leggen. Als je b.v. villa's vindt, met vele kamers, waar de grootste weelde is en dan vindt je daarnaast de meest el lendige krotten. En nu kan men reparee- ren, zeker, dat blijft een kwestie om te verbeteren, b.v. een nieuwe tegelvloer leggen, waarom geen houten? Nu is ge zegd, dat ook veel geheim werk gebeurt maar ik heb niet gezegd dat Weth. Kore- vaar niet actief is. Ik heb hem het volle pond gegeven, bij heeft aan vele van onze wenschen voldaan. Kerkstraat is opge knapt; Polder is in orde. Het Stek is ook in orde. Spr, is daar verheugd over. Dat beb ik niet gedaan, neen, dat heeft Ko- revaar gedaan, dat is een felicitatie waard. Ik geef hem graag de eer...» Weth. Korevaar: Goh schei nu uit met die flauwe kul De heer ILurdam: Neen, dat is respect waard, eere die eere toekomt De heer Joh. Jonker; Reuzen-reclame. De heer Hardam: Dat Stek is ook in orde. De heer L. Smit: Korevaar krijgt zoo nog last met zijn kiesvereeniging. Weth. Korevaar: Ja juist. De heer Hardam: Maar wat betreft voeding, genot, goede woning, lectuur, onderwijs enz., we hebben hier niets. Niets als een kroeg. Het gaat over den arbeider intiem en daar kan het college van B. en W. zich niet ahn onttrekken. Het lana, de provincie, de gemeenten moeten zich dpar mee bemoeien. Nu is het altijd geen onwil, het kan ook on macht zijn. In het genre van hun ge dachte, kan spreker het begrijpen, maar billijken doet spreker dat niet. Zeker, de kerkelijken doen ook aan filantropie, en weth. Ross had het daarover. Maar het Leger des Heils helpt ook voor een oogenblik, spr. heeft daarvoor respect voor. als b.v. een dronkaard opgenomen wordt, een prikje krijgt en 's nachts lo gies, maar dat zijn geen verbeteringen aanbrengen in de sociale wantoestanden Dat is alleen maar een mdividueele zaak, een plak op de wond leggen, maar dit is de bedoelin~ niet Wat nu de geestelijke opvattingen betreft, nu gaat men op de fiets naai da kerk, dat deed men vroeger niet. Vroeger, «dan bad je de banvloek daarover gekregen. De geest verande ren in ieders beweging. Aangaande die slooten, dat men te maken 1 eeft met de Neder waard;' als je daar mee vechten moet, dan vecht je soms tegen'|ie bier kaai Maar ten slotte moejen ze toqh toe geven. Ook is gezegd dat de ngen die gebeuren moeten, ook gebeuren; ja, dat zou er nog bij moeten komen ook, dat dit niet zoo was. Daar is nog meer als sloten dicht te maken. De heer Jac. Jonker. De Boezem De heer Hardam vestigt de aandacSt

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1927 | | pagina 3