<r Plaatselijk nieuws Gemeenteraden j F Schoo Sportnieuws J i Bergambacht. Eigen haard is goud waa rd De wij TW? |No* 7877» MAANDAG 18 OCTOBER 1937 NIEl uit- aangeboden avond ia 4 v?n M*sker, C. van aan o 1 1 o Cromvliet Haastrecht Gouderak Schoonhoven Lekkerkerk Moordrecht Ammerstol Zwervers Waddinxveen 5 5 4 4 4 3 3 2 2 2 1 0 0 0 o o 2 1 2 3 2 1 2 2 3 3 3 19—5 21—10 16—5 10—6 10—6 ■1—8 12—18 10—19 8—19 P- 8 8 7 5 5 4 3 0 0 of de ge- dnderen la- 1 weer in gemeente- wordt aan 5 4 5 4 3 3 3 2 2 0 0 0 0 3 1 0 1 1 2 2 17—6 12—9 12—4 10— 5 9—8 15—9 11— 9 5—21 2—23 P- 10 8 7 7 6 5 5 2 2 nadering op Dlns- October. ten cre- ;eko- aar- n de )p 65 l 170 heeft plaats gehad. zegt, dat er op kennis van gegeven laar toch uitstekend. ‘lasting. dat hem ?r. ad f de bljz. GEMEE De gemeenteraaC gadering bijeengen 26 Oct., des midda komen de volgend' ling der notulen ring van 20 Septe stukken. 3. Voorste zekerheid. 4. Wijzi ting, dienst 1937. 5 huring van bouw- loopige vaststellinj ning, dienst 1936. grooting van de g( armbestuur en d tingen, dienst 1931 Voorts strekken het openen van de van vertegenwoorc direct slecht werk ven den in de scheten Ministers De mógelijkheid i wetsherziening geop benoemen, niet bela een ministerieel de] (Deze wijziging v tegen 12 stemmen i Bepalingen Dan zijn er eenig trekking hebben op bepalingen betreffe: leden van de beide Generaal, van de 1 van den Gemeente: op den grondslag genwoordiging „bi stellen grenzen”. D tusschen aanhalir beperking is, een te ring (door een ma evenredigheid) te i (Door de oude K stemmen aangenorr Rev< wo< punt 3, een voor- >t wijziging van de ■reenkomst met de iche Gemeenten. «jtreft een bepaling rentevoet van het i Verschijnt: Maandi en Vrijdag- Pnjabi ing voor Scboonl naandeu I Met verxeikermg •rzoek om ng, ©ver- L920. van ver- voor kin- de het einde. „D.D.C.” zette alles op de aanval, maar doordat de Blauw- Witten de overwinning roken, gaven zij geen kans, en hoewel een magere, was de 10 overwinning ten slotte ten volle verdiend. „Spordtclub II” kwam in het «eld met het elftal, zooals wij dat in ons nummer van Vrijdag hebben vermeld. Gisteren is de niet begonnen met de twt voorstellen tot het t dering in de Grondwi Aangezien tusschen behandeling in eerst, tak der voiksvertege) maanden verloopen 5 voornaamste dezer v. in herinnering, eve over de desbetreffend we amendeering buil ten. De „Sportclub” kan te vreden zijn met de gisteren behaalde re sultaten, want geen enkele nederlaag werd geleden, met daarbij één gelijk spel, derhalve werden uit drie wedstrijden vijf punten in de wacht gesleept. Het tweede elftal van „Sportclub" heeft aan onze wensch gevolg gegeven en haar aanhangers een overwinning voorgezet. Dat was er tevens éen, die de spanning tot de laatste trap er in hield. Een da verende wedstrijd is het niet géwordén, en wü gelooven wel, dat dit een van de slechtste wedstrijden was, die het twee de elftal dit seizoen heeft gespeeld. Wij gesloten. rtrzoeK wordt ingewilligd. wordt, de bestaande geld- ten behoeve van het GEB, groot ,te converteeren van 41/4 pCL pCt. VERDOOLD "doelman werd blijkbaar 'totaal ver- rast, want onder hem door ging de bal via de paal in zijn heiligdom (1—0). Uit „3 toejuichingen van het publiek kon bemerken, hoe hen dit doelpunt verloste van de angsten, die zij zoo langen tijd hadden moeten doorstaan. En zoo waar dachten wij, dat de rechtsbuiten weer de score zou verhoogen, zoo’n kans kreeg hij, maar nu was hij niet zoo ge- Ii Wat de nieuwe be] het inkomen van de aangeteêkend, dat h men van de(n) Kor schatkist van f 1.2C wordt gebracht. De rende Koningin zal i men van f 200.000 ge van de dochter der lijk erfgename van Inkomen. (Dergelijke ken tot nu toe). Ni haar gemaal geniet zij ongehuwd blijft, komen van f 400.000 (Het wetsontwerp, bepalingen zijn ven oude Tweede Kamer men aangenomen). Schat Kamt De schadeloosstelli Tweede Kamer w f 5000 tot f 4500 ve van f 15a ’s jaars vc de hetwelk zij lid d f 120 tot een maximi nog f 3000). (Deze wijzigingen 4 stemmen door de keurd). VOETBAL. DE WEDSTRIJDEN VAN GISTEREN. „Sportclub II en III” winnen. Gelijk spel van „het vier de”. Schoonhoven. op, dat de o is. dat ze hoo- lag wordt goed» Stolwijk. Gemeenteraadsvergadering op Maan dag lx October. Aanwezig alxe xeden. buiscineester baron Van Dingöhox. rstel wordt aangenomen met 6 m, rechts tegen links. wordt gedaan vi lukken, die voor ingenomen. is dan (an B. en W. tot -courant ovei >r Nederlandse! betr-*‘ A BON NB'SS. “O11 2000 oDgMchikth1 ran eenlge kennisge- A.V.V. IZwervers I. Ammerstol. A.V.V. I heeft haar eerste zege behaald in de K.N.V.B. Met niet minder dan 90 werd Zwervers verplet terd, een uitslag die weinigen verwacht zouden hebben. Het dien techter gezegd dat de cijfers wel wat geflatteerd zijn, daar eenlge doelpunten goedkoop ver kregen werden. Het elftal der Zwervers viel ons bitter tegen. Vooral de backs speelden onzeker en de voorhoede plaat ste zeer slecht. Ook de mlddenlinie steunde slecht en dat was oorzaak dat A.V.V. haar tegenstanders overrompelde *n al vrij spoedig 'n 4-0 voorsprong had, waarvan 2 goals uit penalty’s. A.V.V. is de geheele wedstrijd de meerdere geweest en toen het einde er was had de voor hoede, die toch heusch niet zoo overwel digend heeft gespeeld, nog 5 maal het het' -DJ).a”-doeJ en de Jtötterdajnsche net gevonden. Vierde Klasse D. gesp. gw. gl. vrl. 1 0 0 n en aonr ner Ouderkerk"-doel- werd het doel schoon gehouden. een -1- Res. Derde Klasse D. gesp. gw. gl. vrl. v.—t. 5 - - 5 5 5 5 5 6 5 5 D'.'DtC'"266 0' 6-0"’ Over de gisteren gespeelde wedstrijden nog het volgende: O NA. 2 Feljenoord 4 Gouda 3 Schoonhoven 2 Sparta 4 C V V. 3 D.C.V. 2 G.SV. 2 D.H.Z. 2 linksbinnen van ..Sportclub” met een goed gericht schot g_ scoren (11). Enkele minuten voor de rust wist ..Ouderkerk” nogmaals te doel punten. doordat de kleine ..Sportclub”- reglement doelman de bal onder zijn handen door I B. en Het glippen (1—2). met welke stand de °Pp de kregen zoo’n beetje de indruk, en vooral in het eerste kwarüer, uat de Blauw- via Witten de tegenpartij wat onderschatien, i de en de kansen, Q.e toen verknoeid weiden, I men waren er vele. Toen echter bleek, dat het Rotterdamsche „D.D.C. II” inderdaad met I zoo zwak was, ais op papier staat aan- gvgeven (het had immers nog geen en kel punt), kreeg men een geiija.opgaa.n- w o_ ae stx’ijd te aanschouwen, al moet gezegd, lukkig. En onder groote spanning nader- club" door goede man. Eindelijk een paar minuten voor het einde wifit de middenvoor van „Snort- l club” de Welverdiende gelijkmaker in het net te deponeren (2—2). „Sportclub IV” speelde met de volgende opstelling: Doel: A. van Dam. Achter: C. Mourik en S Pardo*l. Iw_ M’dden: E. van der Heul, A. de Bruljn bedrijf en A. van der Horst. Voor: P. Verhoef. A. Masker, C. van Asperen, L. Lensen en L. OuweneoL A.V.V. 2 speelde vooraf tegen Zwervers 3, dat ook nog ongeslagen was, doch i thans haar eerste nederlaag te incassee- I ren kreeg, daar A.V.V. met 2—0 zege- i \ierde en dus op uitstekende wijze de leiding heeft in haar afdeellng met deze cijfers: 5 gesp., 5 gew., 0 gel., 0 verl., 32 voor en 1 tegen, 10 punten. A.V.V. 3 kwam met een eervolle 20 nederlaag huiswaarts uit Oudewater. rein, opende met een goede gaande Na ongeveer 25 minuten spelen, wist de linksbinnen v^n „Ouderkerk" uit een scrimmage voor het doel in te schieten (10), maar de vreugde was van korten duur, want binnen 2 minuten wist de - - __X --n de gelijkmaker te ^Sportclub IF—„D.D.C. II”. Van veel belang was het niet, wie de opgooi won, want het was prachtig voet- balweer en daarbij bladstil. Het was de middenvoor van „Sportlcub”, die de bal aan het rollen bracht ep onmiddellijk deze wedstrijd aanval, en reeds in de eerste minuut was er e'èn uitstekende kans, maar de midden- voor schoot te zacht. Onze stadgenooten bleven het spel beheerschen en vele voor zetten Van Hnks en rechts kwamen voor het doel der Rotterdammers neer en uit I een daarvan, kreeg de rechtsbinnen een prachtkans tot doelpunten, maar gaf toen de bal hog over naar de middenvoor, en ook deze’ kans werd verknoeid. En zoo zou meh het begin van deze wedstrijd wel kunnen noemen: „het kwartiertje van de gemiste kansen”. „D.D.C.” mocht dan ook van geluk spreken, dat het in deze periode 0—0 bleef, en toen zij deze druk dus goed doorgekomen was, begon ook haar voórhoede zich te roeren, en hier kwam Het gevaar van de middenvoor. Een drietal achtereenvolgende hoekschop pen toonden aan, dat de Rotterdammers in het offensief kwamen, maar toen bleek, dat ook de verdediging onzer stad genooten er mocht wezen. Elke aanval werd resoluut afgeslagen, maar éénmaal dachten wij „D.D.C.” de leiding te zien nemen, toen haar middenvoor zich keu rig had vrijgespeeld, maar diens hard en hoog schot ging precies via de vingertop pen van de doelman over de bovenlat. Het bleef tenslotte spannen en men kreeg voor beider doelen zeer spannende mo menten te aanschouwen, maar tot doel punten kwam het niet, en zoo ging de rust met 00 in. Na de ihee traden de Rotterdammers direct overweldigend op en de opzet was blijkbaar. „Sportclub” even te overspe len. Maar deze krachtsinspanning bracht niet het gewenschte resultaat, en nadat „Sportclub” zich had losgewerkt, kreeg men weer een strijd te aanschouwen, waarbij beider doelen een paar maal in ernstig gevaar kwamen, en het verloop van de strijd deed toen vermoeden, dat, de partij die het eerste doelpunt maak te. de wedstrijd won. Zoo gingen wij dan ook het laatste kwartier van deze kamp in. Juist was er één minuut om. toen den rechtsbuiten van „Sportclub" de bal in vrije positie werd toegespeeld. Hard en laag speelde hij de bal in de richting van lurgerl. arm- f 48.936,79, waarbij een’post onvoorzien van f 492,90. De begroeting G E B. sluit in ontvang sten en uitgaven met f 25.240. De winst is berekend op f 2525 of f 1900 minder dan verleden jaar, wegens vermindering van meterhuur. Da gemeente-begrooting wijst i in ontv. en uitg. f 151.282,23. Vcorgesteld wordt de opcenten op fondsbelasting te verlagen van 76 op en van de personeele belasting van op 150. Dan is de Rondvraag aan de orde. De heer P VAN DAM heeft gehoord, dat op de dijk tusschen Bergambacht en Bergstoep een lijst is rondgegaan om verlichting van de dijk. De vrouwen zijn daar voor, maar de mannen niet, zegt spr., met het oog op de llchtbelastlng. De VOORZITTER zegt, daarvan nog niets bekend is. De heer VAN BUUREN vraagt, hoe het publiek er kennis van krijgt, dat er een noodslachting heeft plaats gehad. De VOORZITTER zegt, dat prac- tlsch iedereen wel weet, dat een nood- dat de aanvallen onzer stadgenooten gevaarlijker warén. Het ééne doelpunt, dat de „Sportclub’’-rechtsbuiten tenslot te wist te maken, gaf o.i. de verhouding uitstekend weer. Het was wel geen wed- stijd, die lang zal heugen, maar het was een sportieve strijd, en dus het aankij ken dubbel waard. Scheidsrechter Baas van GoSda, paste zich daarbij geheel aan, en zijn leiding was daardoor uitste kend. „Sportclub IH” is zich weer aan het herstellen en met een goede 42 over winning op „Ouderkerk I” werd de der de overwinning in dit seizoen behaald. Bij deze strijd zag het er in de eerste helft niet erg naar uit, dat de beide punten hier zouden blijven, want „Ouderkerk” was toen iets in de meerderheid en de ruststand 12 voor haar, was toen ten volle verdiend. Maar na de rust deed „Sportclub" er nog een schepje op, en de eindstand werd hier tenslotte 42 voor de Blauw-Witten. En om het succes van „Sportclub” com pleet te maken, zorgden de vierde elftal- lers er tenslotte voor, om ook zonder ne derlaag vari „Ouderkerk II” huiswaarts te keeren, en al was het geen overwin ning. het gelijke spel 22 was toch een kranig stukje werk van deze jonge Blauw- Witten! Het eerste elftal van „Sportclub” was vrij. Wij laten hier de standen volgen van de Vierde Klasse D en Res. Derde Klas se D van de KJT.VB. Haastrecht I - Waddinxveen I 2-1 Haastrecht. H. telde 2 invallers voor linksachter en linksbuiten wat weldra een groote handicap bleek te zijn. H. kon niet in z’n spel komen en presteerde be- duidelijk minder dan in de vorige wed strijden. Daar ook W. geen groote in druk maakte werd het een luwe, middel matige vertoóning, die zich hoofdzakeiijk afspeelde op 't middenveld. Voor de rust werd niet gescoord. Na de rust speelde H. met een beetje meer enthousiasme en wist door midvoor en linksbinnen een 20 voorsprong te nemen, welke W. in de laatste seconde nog verkleinde met een welverdiend tegenpunt. de leiding was correct en de wedstrijd is in een zeer vriendschappelijke verstandhouding ge speeld. Het eveneens verzwakte 2e elftal ver loor in den uitwedstrijd tegen Sto.wijkl met 5—0. len waarna aan de orde kómt de ing eener verordening betreffen- p, bedoeld in art. 18 van het itovervoer personen. hebben een reglement ge- het autovervoer van personen, uitvoering van dit reglement kunnen de autohouders in beroep ko men bij de raad. Hiervoor is een veror dening noodig, welke B. en W. nu aan bieden. De verordening wordt z. h. st. aange nomen. Het afschrijvingspercentage op de be zittingen van het Gem. Eiectr. Bedriif over 1938 wordt vastgesteld op het bij de beheersverordenlng aangegeven getal. Begrootingen. smeen- electr. igemeene in de orde gesteld de voorstel van B. en xii een subsidie groot ichting het Bergam- over 1936, waarover «-aring de stemmen Benschop. De Benschopsche Pluimvee- Vereeniging heeft f 10 in geld en 10 waardebonnen ad f 1 voor verkrij^mg van B.P.V. voeders beschikbaar gesteld ten behoeve van de wervelstormramp te Landsmeer. Gevonden: een schop en twee vcl- lingkisten. Inl. ter gem.-secretarie. Opbrengst speldjesdag. Capelle a.d. IJsseL De plaatselijke ver- eeniging „Eerste hulp bij ongelukken” hield een speldjesdag, waarvan de op brengst f 74 bedroeg. Loop der bevolking. Capelle a.d. IJssel. Het aantal inwo ners onzer gemeente, dat per 1 Sept. J.L 9292 bedroeg, vermeerderde gedurende Sept, door vestiging en geboorte met 65 personen, terwijl in dezelfde periode door vertrek en overlijden werden afge- schreven 62 personen, zoodat het aantal inwoners per 1 Oct. 9295 bedroeg. Haastrecht. De aangekondigde voering van het Kinderkoor „Zangvogel- heer J. P. Oskam te Gouda is weer een succes geworden. Velen hebben Zater dagavond weer van het koortje genoten. Er werd opgevoerd „Jan Lustig” wat in alle opzichten „af” was. Voorts solo- en koorzang en tooneel- spel en ook hiervan kan gezegd worden dat het gegevene goed was en zeer in de smaak viel bij de bezoekers. Zangvogeltjes hebben vaste voet, dat bleek ook nu weer toen de directeur on der applaus mededeelde dat in dit sei zoen na nieuwjaar wederom een uitvoe ring zal worden gegeven. Ten bate van het koor werden speldjes die gretig gekocht werden. Met een gezellig bal werd de gesloten. Bij deze uitvoering even na het begin Is in een der localiteiten van het gebouw de heer F. D. Both exploitant van Con cordia in een geopend luik gevallen, waardoor hij zich ernstig bezeerde en zich onder geneeskundige behandeling moest stellen. Been gebroken. Waddinxveen. Het 3-jarig zoontje van den landarbeidersknecht Driesen stak in een onbewaakt ©ogenblik het Noordeinde over. Het kindje werd door een passee- rerfden wielrijder gegrepen en tegen de grond geslingerd. Het bleek dat het zijn linkerbeen had gebroken. Op dokters advies is het kind naar het ziekenhuis te Leiden vervoeg. De maandelljksche collecte in de Gereformeerde Kerk voor de nieuwbouw heeft I 97,58 opgebracht. Raadsvergadering. Zevenhuizen. Vrijdag kwam de gemeen teraad" in openbare vergadering onder voorzitterschap van burgemeester Th. H. Klinkhamer bijeen. Een voorstel van B. en W. tot onbewoonbaarverklaring van de woningen Lange Zijde 2, 4, 6, 5, 7 en 27 werd na eenlge discussie verworpen met 5 tegen 2 stemmen. De voorstellen tot conversie van geldleeningen, wijzi ging deposito-overeenkomst met N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten, tot vaststelling van een beroepsverordening ingevolg het reglement autovervoer per sonen en tot toetreding tot de fraude-on- deriinffA gemeenten, werden met algemeene stem™®" aangenomen. De heer L. D. Versprille werd met 7 stemmen herbenoemd als Hd van de commissie tot wering van schoolverzuim. Het voorstel tot toekenning van een tegemoetkoming Ingevolge art. 13 der L. O. Wet aan twee inwoners werd met algemeene stemmen aangenomen, evenals die tot wijziging der begroeting 1937 en tot vaststelling kohier hondenbelasting 1937. Tenslot te boden B. en W. de raad de rekenin gen over 1936 en de begrootingen voor 1938 voor de gemeente en het G.E.B. ter onderzoek aan. Tot leden van de commis- sie van onderzoek werden benoemd de heeren C. Kreft, J. L. Paul en J. B. Meijer Met de rondvraag sloot de voorzitter de vergadering. slachting r Weth. BLANKEN Stolwijk ook geen wordt. Het loopt d: heeft men spr. verzekerd. Hierna sluiting. „Sportclub III”„Ouderkerk I”. „Ouderkerk” startte de eerste vijf mi nuien met 9 man en het pleitte toen niet voor het spel van onze jongens, dat zij van hun meerderheid geen georuik wisten te maken. Toen „Ouderkerk" tenslotte compleet was, kreeg de „Sportclub’’-ver dediging direct handen vol werk, maar over goede schutters bleek „Ouderkerk” niet te beschikken. Zestien minuten na de aftrap was het de rechtsbinnen van „Sportclub”, die met een goed geplaatst schot, daardoor in staat gesteld door de uitstekend werkende midhalf, de score te openen (10). Maar lang behield „Sport club” deze voorsprong niet, want uit een hoekschop maakte „Ouderkerk” van dichtbij gelijk (1—1). De gasten namen toen het spel in handen en wisten de leiding te nemen, toen de „Sportclub doelverdediger de gladde bal uit zijn handen liet .glippen en deze fout strafte „Ouderkerk” onverbiddelijk af (12). Even zakte het spel der Blauw-Witten in elkaar, maar toen de stand zoo bleef en men de kansen kreeg voor de gelijkma ker, werd het spel beter, met het gevolg,’ dat „Ouderkerk” werd terug gedrongen. De kans voor de gelijkmaker Het „Sport club” in de laatste seconde voor de rust voorbijgaan, toen haar nog een straf schop werd toegewezen, maar de slecht geplaatste bal kon de „Ouderkerk"-doel- man gemakkelijk stoppen. Na de rust had „Ouderkerk” niet veel meer in te brengen, want „Sportclub” was nu over alle Hnieën yer de meerde re. Het was maar de vraag, wanneer de- gelijkmaker zou komen en deze kwam j na negen minuten spelen, toen rechtsbuiten hoog Inschoot „Spottelub” houden en B. ..^v vv maakt ru^t kwnm na de hervatt’nr wa* „S^ort- 'Tegen Ifiinner aanval, dnch en donr het Volgt de aanbieding van de gei te-begrooting, begrooting gem. bedrijf en begrooting H.G. of all armbestuur, voor 1938. De begrooting van het bui bestuur wijst aan in ontv. post onvoorzien r ting -- uitgaven tend op f VuoiZiiUr Hciii^x t tot-- Na opening xeeot u« -secretaris de notu len, we^e Wuiüen gocugeatuia. Ingekomen is o.ux. een sen* ij ven van den minister van souaiv zakten Hizaxe de spaarregeling steun u. H’xertvgen neeit ue laad geen bezwaar. \an hut hooiu aer schooi is een schrij ven ontvangen, waann aeze mededeelt, tiat zich 2b jongens neöoen aaaKumtxd voor veivoig-onaexwijs. Hij verzoekt dit weer in te stellen. De OOKz 11 TE R merkt op, dat hei veivoig-ondeiWijs dest-jds is opgehe ven. Het aantal leerlingen veiaep. Spr. wijöt er nog op, dat er neel wat vooi be reidingen noouig zijn, alvorens te kun nen overgaan tut invoeung yan vervolg onaeiwijs. Hij acht het beter bij de be grooting een en ander te behandelen. Het woidt nu plotseling gevraagd, doch jarenlang heeft men het zonder gedaan. De héér KOOL acht een jaar uiUtel wel heel lang. We leven nu m een an dere tijd; mun wil weer wat leeren. Weth. VERDOOLD stelt voor, het schrijven in B en W. te behandelen en in de volgende vergadering met een voor stel te komen. Aldus besloten. Vastgesteid wordt de verordening in zake verlichting van Stoiwijkérsluis in samenwerking met Gouderak en Haas trecht. Stolwijk betaalt hiervan 1/3 van f 100. Goedgekeurd wordt, dat een woning te Bilwijk verhuurd P. Schilt. Ged. Staten hebben het besluit tot bouwen van een onderwijzerswoning op het dorp en tot verbetering van de speelplaats der school, goedgekeurd. Enkele af- en Overschrijvingen worden goedgekeurd. Van C- Dekker, gemeente-werkman. Ingekomen een verzoek om verhooging van traktement. Het wordt aangehouden. De minister eisent, dat een controleur voor de werkloozen wordt aangesteld. B. en W. hebben een conferentie ge had m'et Bergambacht. Ammerstol en Lekkerkerk. De kosten zijn f 1000, waar van het rijk f 500 betaalt, terwijl de vier gemeenten de andere f 500 moeten be talen, naar verhouding van het aantal werkloozen. Alleen voor Ammerstol zal 2 3 van het aantal werkloozen genomen worden als basis van berekening. Het voorstel wordt aangenomen. Ingekomen is een adres van bewoners van Boven- en Benedenkerk, die berich ten, dat tot hun leedwezen het verzoek is afgewezen om de kom van het dorp stofvrij te maken. Zij verzoeken nu de keien, welke uit de Wydstraat vrij gek men zijn, te gebruiken voor wegverhs ding. Weth. VERDOOLD kelen vervanj waren. Ze worden op e° Het verzoek zou minuten spelen, toen de hoog Inschoot (22). bleef het spel In handen haar meerderheid wist zij dan ook uit te drukken, door twee goe de doelpunten van de middenvoor en linksbinnen. Ook „Ouderkerk” Het in de ze periode een strafschop onbenut. Het einde kwam dus met een alleszins ver diende 42 overwinning van „Sport club III”. Haar onstelling was: Doel J. de Lange Jf. Achter: H. Koehoorn en K. de Jong. Midden: L. Borst, J. van Engelen en G. Hoek. Voor: P de Jong. J. Boer. K. Eljkelen- boom, J. de Jong en J. Looren de Jong. „Ouderkerk II”„Sportclub IV”. Na de aftrap op een zeer slecht ter- ontwikkelde zich een gelijk op- s strijd met veel gemiste kansen. Gemeenteraadsvergi oag 12 Aanwezig ane leden. De VOORZITTER, burgemeesterJ. Kooiman, opent de vergadering en leest het gebed. Vervolgens leest de secieta- ris ae notulen, welke worden goedge keurd. Daarna wordt aar. stemming over het W. tot toekenning vaj 247,35 aan de Stic baehtsche Zwembad ov« in de vorige vergadei I hebben gestaakt. Het voors 5 stemme) Mededeeling I ingekomen sti ving worden aai Aan de orde stel yan f rekening-c Bank vooi Deze wijziging aanzien van de dltsaldo. Het wordt goedgekeurd. Het volgend punt is een ver toekenning geldelijke vergoedin] eenkomstig art. 13 L. O. wet It Het gaai hier om vergoeding voerkosten ad f 2 per maand déren, die de Llj-Z. school bezoeken. De heer VAN» BUUREN vraagt, of ook zij. die bemiddeld zijn, deze toelage kunnen krijgen. De VOORZITTER antwoordt, dat allceh wanneer na onderzoek gebleken is, dat de betrokkene het niet kan beta len, vergoeding gegeven wordt, Dat on derzoek is hier geschied. Het voorstel van B. en W. tot inwilli ging van het verzoek wordt aangenomen. Een voorstel vap B. en W. om aan een inwoner na 1 Januari 1938 geen vergoe- 1 ding volgens art. 13 L.O. wet meer toe te kennen voor bezoek zijner kinderen I aan de school te Lekkerkerk. maar wel voor de school te Bergambacht, wordt aangenomen. Eenige comptabiliteltsbeslulten worden genomen, vaststellin, de het beroep, aut W zegt, dat die igen zijn, omdat ze te glad kunnen dus niet gebruikt een andere plaats. >ek wordt afgewezen. Uitbreiding bijz. school. I De VOORZITTER brengt ter tafel hei VcizAjeK tot oijoouwmg van een io- 1 aaal bij ue byz. schooi, bpr. zegt, aat het oesluur aer senooi mderaaad er rechtop neext en ars men weigert, worat men toen in net ongeujk gesield. De heer AftaaK viaagc, mtente, wanneer net auntai kin ter kxehiei wordt, het lokaal e.genoom Krijgt. De vOünólTTER ontkent dik Het bestuur heeit reent op uit lokaal; uat is nu eenmaal ue wet. Het bestuur 1 B.O11 noogsiciia ue gaiantiesom (15 pGt. van ae uouwKosten) verspeien. Weth. v. d. GRAAF vraagt zich af, of ue begiooting het wel kan lijaen, de uitgaaf te doen. De VOORZITTER: Het moet, daar is mets aan te aocn. Desnoods wordteen leening Het v( Voorgesteid leenmg - - f 43.0JÜ OP 3/2 P-- Weth. VERDOOLD zegt, dat de commissie van het G.E.B. voorstelt, het vastrechttanef af te schaffen en daar voor een klasse-indeeling in de plaats te stellen en wel naar het verbruik. Reke- 1 nipg wordt genouden met avond- en dagotrooni. Wi^e van belde gebruik wil maken, krijgt een klokmeter, waarvoor de huur 40 cent per maand bedraagt. Het voorgestelde tarief luidt als volgt: tot 50 K.W.U. avondstroom 35 cent per K.W.U., dagstroom 15 cent; tot 100 K W. U. avondstioom 33 cent per K.W.U., dag stroom 14 cent; tot 150 K.W.U avond stroom 31 cent per K.W.U., dagstroom 13 cent, tot 200 K.W.U avondstroom 31 cent, dagstroom 12 cent, tot 300 K.W.U. avondstroom 28 cent per K.W.U., dag stroom 11 cent, tot 500 K.W.U. avond stroom 26 cent per K.W.U., dagstroom 10 cent, boven 500 K.W.U. avondstroom 24 cent per K.W.U., dagstroom 10 cent. Vastrecht geeft veel last en groote on billijkheden, zegt spr. De heer KOOL wijst er I regeling van de prijzen zoo ger zijn, dan thans. Overda: i kooper stroom geleverd. Weth VERDOOLD zegt, dat per I maand het geld wordt geïnd over 1 12 i gedeelte, waarbij rekening gehouden 1 wordt, met hetgeen het vorig jaar is verbruikt. Men betaalt dan ’s zomers Iets meer In mindering van de winter. I Het voorstel wordt aldus aangenomen. 1 F' »qjna sluiting.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1937 | | pagina 5