SCHÜONHOVENSCHE COURANT De Russen in Roemenië. De Economie op nieuwe banen. Geen duikbootbases geëischt. ï- No. 8498.ACHT BLADZIJDEN MAANDAG I JULI 194* tte lAABGANCV NIEUWSBLAD VDDR ZUI&HDLL4HD EN UTREOfT I Verschijnt Maandag, Woensdag I en Vrijdag. Prijs bij vooruitbeta ling: voor Schoonhoven per 3 maanden 1.25; per post 1.50 Telel. 20. TeL-Adras: Vannooten. S. A W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN, HAVEN 2A Postrekening 13763. Advertentlën: 16 regel* 130, elke regel meer 0 20; derde plaatsing halve prijs. Adver- tenttën worden grati* ge plaatst ln „De Oorcumer". Uit redevoeringen van den rijkscom missaris Seyss Inquart 1* duidelijk de wenach naar voren gekomen, dat het Ne- derlandsche economische leven weer zoo apoedig mogelijk zich herstellen zal van den verlammenden invloed van den oor log. Verschillende maatregelen, op so ciaal-economisch gebied vooral, hebben reeds van den ernst van deze bedoeling blijk gegeven. Een leder zal het ongetwijfeld dadelijk eens zijn met de noodzaak dat het eco nomische leven zich zoo spoedig mogelijk zal herstellen. Maar ook velen zullen zich afvragen: hoe? Zal alles weer langzamer hand langs de oude banen gaan bewe gen, zullen alle ondernemingen blijven bestaan, of zullen er vele "genoodzaakt zijn te verdwijnen? Zal het land over stroomd worden met Dultsche producten? In bijzonderheden Is op al deze vragen nog geen antwoord gegeven, maar zeker zijn wel twee punten: dat slechts een deel der oude economische banden hersteld zal kunnen worden en dat dus voor een groot deel der economische werk zaamheid van Nederland nieuwe wegen zullen moeten worden gezocht. Over het algemeen zullen de bedrijven, welke voor de binnenlandsche markt wer- "ken, het snelst weer hun oude werk zaamheid kunnen hervatten; het is niet de bedoeling van de Dultsche overheid de Nederlandsche markt met Dultsche pro ducten te overstrooraen. Zelfs worden op het oogenbllk nog alle contlngenteerln- gen, door de voormalige regeering Inge steld en alle bepalingen der handelsver dragen met Dultschland, zorgvuldig ge handhaafd. Men wil voor alles voorko men, dat de Nederlandsche economie een schok zou ontvangen, welke zJJ in den huldigen, toch reeds uiterst zwakken toe stand, onmogelijk zou kunnen verdragen. Maar blijvend zal dit niet zijn, althans niet in den tot nu toe gevulgden vorm. Wat Dultschland op economisch ge bied nastreeft, is wat men <»c.u kunnen noemen autarkie van het Europeeache vasteland. Autarkie zelfverzorging is in het algemeen het streven van een land, zooveel als slechts eenlgszlns mo gelijk Is, ln.de eigen economische be hoeften te voorzien, aan welk streven tot nu toe hoofdzakelijk de gedachte ten grondslag lag. onafhankelijk te worden van het buitenland, waardoor in geval van oorlog, de gevaren voor de eigen volkshuishouding op grondstoffen en voedselgebied, zoo gering mogelijk wor den gemaakt. De autarkische politiek is meer geworden dan alleen een beveili ging tegen den vijand; het is geworden een systeem van ruilhandel, waarbij ieder gebied zooveel mogelijk die producten zal leveren, waartoe het het best, van natu re. geschikt is. De bezetting van Nederland door Dultschland beteekent, dat Nederland eveneens in dit systeem zal worden Inge schakeld. Hetgeen hierop neerkomt, dat vooral de Nederlandsche landbouw en veeteelt en wellicht ook bepaalde indus trieën (sterk gespecialiseerde bedrijven en verfijningsindustrie) naar voren zul len komen. Wat de landbouw en zuivelbedrijven betreft, ls dit reeds duiuelijjc gebleken. In het algemeen echter dient het Neder landsche economische leven zich thans meer Europeesch in te stellen. Het is te verwachten, dat binnen afzienbaren tijd vele tarief muren zullen verdwijnen, veel wat vooral voor ons lalfd kunstmatig was, zal worden opgeheven, terwijl de econo mische weg tot tal van landen ln Mid den, Zuid- en Oost-Europa geopend zal worden. De Nederlandsche economie zal dus goed doen zich reeds nu op die lan den te orlënteeren, gegevens trachten te verzamelen, om, zoodra er weer vrede zal zijn, gereed te zijn voor een nieuwe taak. Het spreekt vanzelf, dat deze instel ling van het economische leven ook zeer belangrijke gevolgen zal hebben voor den bultenlandschen handel, de export bedrijven en de havenbedrijven. Daarbij komen dan vraagstukken kijken betref fende de toekomstige verhouding van ons werelddeel tot de belde Amerlka's en het probleem der Nederlandsche koloniën. V. P. B. DE BEZETTING VAN HET AFGESTANE GEBIED. Na het aanvaarden der Sovjet-Russi sche voorstellen door de Roemeensche regeering hebben de Russische troepen op 28 Juni te 2 uur de grens overschreden. Zij rukten ln de richting van de steden Czemowitz, Kisjenew en Akkerman op en bezetten in snel tempo de vastgestelde gebieden. De Roemeensche minister van propa ganda, Sidorlvici, heeft op een persconfe rentie verklaard, dat Zaterdagmiddag de afstand van de door de Sovjet-Unie ge- ëischte gebieden zijn beslag heeft gekre gen. De evacuatie van de Roemeensche bevolking geschiedt volgens een vast plan. Sidorlvici ontkende, dat de Sovjets van de Roemeensche regeering vlootbases en havens aan de Donau en de Zwarte Zee hebben geëischt. Van welingelichte zijde, aldus het D. N. B. uit Boekarest, verneemt men, dat de Roemeensche delegatie voor een Roe- meensch-Sov jet-Russische commissie, welke te Odessa bijeen zal komen ter re geling van bijzonderheden, verband hou dende met het afstaan van Roemeensch gebied, reeds is afgereisd. De delegatie, welke onder leiding staat van generaal Aldea, zal van Constanza uit met een Roemeensch passagiersschip naar Odessa reizen. Vrijdag zijn te Boekarest twee konink lijke besluiten in zake de algemeene mobilisatie gepubliceerd. In het eerste decreet wordt de algemeene mobilisatie van de geheele Roemeensche weermacht te land, ter zee en m de lucht gelast. Het tweede be helst bepalingen tot uitvoering van het eerste decreet. O.a. worden alle verleen de verloven terstond ingetrokken. Aan de militaire autoriteiten wordt onbeperkt vorderingsrecht verleend. Parlement komt bijeen. Het Roemeensche parlement komt Woensdag bijeen. Daar volgens de grond wet voor het afstaan van gebied een be sluit van het parlement noodig is en dit olet door de Kroon of de regeering alleen kan gebeuren. wani* aaugenceruan, dat het parlement een besluit zal moeten ne men over het afstaan van gebieden aan Rusland. Bolgrad door parachutisten beset. De opmarsch van de Russische troepen ln Bessarabië en in het Noordelijke ge deelte van de Boekowina geschiedt, vol gens een bericht van het Russische tele- graafagentschap, geheel volgens het op gestelde plan. Zaterdag hebben de Sovjet-Russische troepen de stedeh Storozynek en Herta in het Noordelijke gedeelte van de Boe kowina ingenomen en de stations No- wosielica en Lipcani, gelegen aan de Proeth. ten Zuiden van Chotin, bezet. Gemotoriseerde eenheden hebben de Proeth, 55 kilometer ten Zuidwesten van Mosjilof-Pod, bereikt en zijn in het dis trict Pyrlica, 84 kilometer ten Noordwes ten van Kisjenef, binnengedrongen. Pa rachutisten hebben de stad Bolgrad in Zuidelijk Bessarabië bezet. De Roemeensche generale staf te Boe karest. aldus meldt D. N. B.. deelde Zon dagavond mede. dat in de loop van die dag de operaties ter ontruiming van Bes sarabië en de Noord-Boekowina voortge zet werden. 8TRAATGEVEOHTEN TE GALATZ. Te Galatz is Zondag een gewapende Joodsche opstand uitgebroken. Roemeen sche militairen moesten ingrijpen, waar bij het tot ernstige straatgevechten kwam. De opstand kon onderdrukt wor den. Naar verluidt moeten er verschei dene honderden dooden zijn. Galatz ligt dicht bij de Zuidwestelijke grens van Bessarabië. LUCHTAANVALLEN OP ENGELAND. Duitach lef erbe richt. Het Opperbevel der Duitsche Weer macht deelde Zaterdag mede: In Frankrijk geen bijzondere gebeurte nissen. Een duikboot meldt het tot zin ken brengen van vijandelijke koopvaar dijschepen tot een tonnage van 38 000 ton. Een tweede duikboot heeft drie ge wapende vijandelijke vrachtschepen, to taal 11.000 ton. tot zinken gebracht. Evenals op de voorgaande dagen heb ben afdeelingen der luchtmacht op 28 Juni en ln de nacht van 28 op 29 Juni ln Zuid- en Midden-Engeland gelegen wa penfabrieken en havenwerken met dui delijk waarneembaar gevolg aangevallen. Buitengewone uitwerking hadden ook bomaanvallen op troepenconcentraties en Inscheping op de Britsche Kanaaleilan den Jersey en Guernsey, waar ln de ha vens groote branden en hevige ontplof fingen werden waargenomen. Britsche vliegtuigen hebben hun nach telijke vluchten over Belgie en Nederland naar Noord- en West-Dultschland voort gezet en op verschillende plaatsen bom men geworpen. Deze bommen richtten slechts schade aan woonhuizen aan en kwetsten eenige burgers. Vier der aan vallende vliegtuigen werden neergescho ten, waarvan twee door luchtdoelgeschut. Eigen verliezen zijn niet te melden DUIT8CHERS AAN DE FRANSCH- SPAANSCHE GRENS. Op de internationale brug bij Irun, aan de Fransch-Spaanse he grens, zijn Zater dagochtend de Franache grensgebieden/ symbolisch door de Duitsche bezettings troepen in bezit genomen. Bij deze plech tigheid waren de bevelhebber van het seade Bpaansche militaire district, gene raal Lopez Pinto, en de Duitsche ambas sadeur te Madrid, von Stohrer, aanwe- *ig. Vergezeld van den Spaanschen grens- eopimandant, gingen alle Spaanache deelnemers naar de internationale brug om den Duitschen bevelhebber van de be zettingstroepen, generaal von Witters- helm, te begroeten. Vervolgens begaven de Duitsche en Spaansche officieren zich naar het militaire commando te Irun, waar zij door de bevolking met groot ge jubel en hoera-geroep voor Dultschland en Spanje werden ontvangen. In het commandantsbureau hield generaal Pin to een toespraak tot de Dultsche gasten, waarin hij wees op de historische gebeur tenis van de vorming van een gemeen schappelijke grens tiflclien Dultschland eij, Spanje. In zijn antwoord dankte ge neraal von Wittershelm voor de geest driftige ontvangst. Hij noodigde alle aan wezigen uit, aan de andere zijde van de grens te komen, waar de Duitsche solda ten de hartelijke ontvangst wenschten te beantwoorden. HITLER TE STRAATSBURG. Ook Parijs bezocht. Op de verjaardag der onderteekening van het Verdrag van Versailles heeft de FUhrer een bezoek aan de oude Dultsche^ rijksstad Straatsburg gebracht. Op de linkeroever van de Rijnovergang van Kehl naar Straatsburg werd hij verwel komd door den opperbevelhebber van het leger, dat de doorbraak door cle Maginot- Uni«f ln de Elzas tot stand bracht, den generaal der artillerie Dollmann Na een rondrit verbleef Hitier geruime tijd inde Domkerk, waarvan sedert 19 Juni weer de Duitsche vlag waalt. Daarna begaf hij zich over Schlettstadt naar het oorlogs terrein ln de Vogezen. Vervolgens bracht hij een bezoek aan de vlakte bij Breisach waar de beslissende aanval over de Rijn gedaan ls. Uit foto's in de bladen, waarop Hitler met zijn staf aan de voet van den Eiffel- toren staat afgebeeld, blijkt, dgt de Führer een dezer dagen ook de Fransche hoofdstad heeft bezocht. FRANSCHE REGEERING VERLAAT v BORDEAUX Naar te Bern bekend werd, is de pre sident van de Fransche republiek, Le brun, uit Bordeaux vertrokken. Ook de regeering heeft nu Bordeaux verlaten. Zaterdag vertrok een lange colonne auto's, waarin de leden der regeering, het personeel hunner bureaux en de le den van het parlement hadden plaats genomen. Officieel ia als zetel der regeering „een stad in het centrale bergland" ge noemd. De Fransche bladen voegen hier aan toe, dat de regeering en parlement hun zetel ln twee dicht bij elkaar gele gen steden zullen vestigen. Clermont- Ferrand zal een dezer zetels zijn. Het ge meentebestuur heeft reeds opdracht ge kregen hat grootste hotel ln gereedheid te brengen. STRIJD IN NOORD-AFRIKA GESTAAKT. In welingelichte Italiaansche kringen bevestigt men het bericht, dat de opper bevelhebber der Fransche strijdkrachten ln Noord-Afrlka, generaal Nogues, inge volge een bevel van den generalissimus Weygand, zijn troelen in Marokko. Tu nis en Algerije order heeft gegeven, de waoens neer te leggen. DB BOMBARDEMENTEN OP ROTTERDAM. TIJDBOMMEN GEBRUIKT. De Engelsche vliegers moeten bij het bombardeeren van Rotterdam o.m. ge bruik hebben gemaakt van tijdbommen, die eerst na veel uren, nadat zij de grond geraakt hebben, tot ontploffing komen. Op verschillende punten ln de omgeving van de Schieweg en de Schepenstraat zijn in de nacht van Woensdag op Donderdag dergelijke bommen terechtgekomen. Eén daarvan is eerst des morgens zes uur na de inslag, uit zichzelf ontploft. Hetzelfde gèschiedde weer enkele uren later met een bom, die was terechtgekomen bij de Jan Kuytenburg, waarbij een meisje werd ge troffen. Bij de Schepenstraat ligt thans op het stuk land nog een kleine bom. die slechts een klein gat in de bodem gemaakt heeft, maar die nog negentig uur na de val tot ontploffing kan komen. Dfcze bommen schijnen een zeer verwoestende werking te hebben en zij kunnen ln een gebied met een straal van driehonderd meter nog schade aanrichten. De bom in kwestie levert een ernstig gevaar voor de Woonhuizen in de omge ving op en op aanraden van de Duitsche militaire deskundigen heeft de politie dan ook de meest bedreigde woonhuizen doen ontruimen en den bewoners van de om liggende straten de raad gegeven, zich niet aan de voorzijde van hun woningen op te houden. Ook heeft men een stren ge afzetting gemaakt, die door agenten, burgerwachten en militairen bewaakt wordt. Het is niet mogelijk dergelijke bom men te demonteeren. Aangezien men niet weet, op welk tijdstip zij zullen ontplof fen, is het levensgevaarlijk ze te nade ren. Het ls de Rotterdamsche bevolking een raadsel, waarom de Engelsch^, vliegers dergelijke verraderlijke bommen boven woonhuizen hebben uitgestrooid, waar alj slachts schrik en ellende onder de bur gerij veroorzaken, zonder eenlg militair nut af te werpen. Men zal nu gelaten moeten afwachten, tot de bom bij de Schepenstraat ontploft. NIEUWE AANVAL EISCHT VELE DOODEN. Ook in de nacht vajl Vrijdag op Za terdag werd het reeds zoo zwaar geteis terde Rotterdam door Engelsche vliegers gebombardeerd, waarschijnlijk met het doel de havenwerken te treffen. Dit ls echter niet gebeurd; wel moesten de persoonlijke bezittingen van burgers het ontgelden. Ook werd het werk van den wederopbouw verstoord; er zijn namelijk verschillende in aanbouw zijnde huizen vernield. Omstreeks kwart over drie vielen twee bommen in de Nassaustraat. Voorts sloe gen bommen in de tuinen aan de Stam- ploenstraat en niet minder dan 25 brandbommen op terreinen ln de omge ving van de Kinderstraat, in een metaal gieterij. De brand, welke hierdoor ont stond, kon door eigen personeel worden gebluscht. De schade ls zeer groot. Niet allèen zijn drie panden ln de Nassaustraat volko men verwoest, doch ook ln de Roentgen- straat en de Owwijeboomstraat (achter- zijdê) ls belangrijk schade aangericht. In wijde omtrek zljryvoorts tal van ruiten gesprongen. k zlJn^Tf bij dit nachtelijk bombardement zijn/ voor zoover thans bekend drie men- schenlevens te betreuren en negen bewo ners zwaar en licht gewond. Voorts wor den zes klndefen vermist. Op de Oosterkade zijn drie bommen ingeslagen en richtte schade aan. Per soonlijke ongelukken vielen in dit stads deel niet te betreuren. Voorts zijn in de buurt van de Willem BuytewMhstraat bommen gevallen, waat door zes personen werden gedood. Óe eerste bom viel ln de Willem Buy- tewechstraat en vernielde daar de toon zalen van de firma Junker en Ruh. Kort daarop vielen bommen aan hel einde van de Willem Buytewechstraat. Enkele hoekpanden werden zeer zwaar beschadigd. De ruiten Werden ingedrukt en de dakpannen sloegen ln het rond. In allerijl verlieten de hevig geschrokken be woners de panden. De meesten vluchtten ln nachtgewaad de straat op. In de buurt van de toonzalen van Junker en Ruh verlieten ook de meeste bewoners hun hulzen. Een ruit van Aet Museum Boymana werd door een granaatscherf vernield; schade aan kunstvoorwerpen is niet aan gericht. Ook is in de omgeving van Amsterdam een bom geworpen. Deze kwam neer ln een kweektuin. Een boerenwoning in do buurt werd beschadigd. BOMMEN OP ZUID-LIMBURG. Engelsche bommenwerpers hebben la de nacht van Vrijdag op Zaterdag bom men geworpen op Bleijerheide en Kerk- rade. Dadelijk bij het invallen Yan de duisternis ronkten de Engelsche machi nes boven Kerkrade. Er werd spoedig luchtalarm gemaakt en vele menschen begaven zich ln de schuilplaatsen. Om ongeveer twee uur wierpen da vliegtuigen vijf bommen uit op de buurt schap Bleijerheide ten gevolge waarvan dertien menschen werden gedood en ver schelden mijnwerkerswoningen werden vernield. Een voltreffer viel op een woning van een mljnwerkersfamilie. De geheels iamilie, bestaande uit man. vrouw en vijf kinderen, is om het leven geko men. In een huls, tegenover dat wérd een kind van vier jaar, dat tusschen tweo andere kinderen in bed lag. door een gra naatscherf gedood. De tweede bom kwam ln een welland tereeht zonder te ontploffen. Tweehon derd meter verder viel een treffer op een huls. dat werd bewoond door twee mijn werkersfamilies. De belde echtparen, als mede een baby werden .gedood. In dezelf de straat wgrd de kleuterschool van de Zusters Ursullnen geheel vernield. Vlak bij de school sloeg een bom ln de grond en maakte een trechter van zes mete* doorsnede. Alle slachtoffers zijn naar het zieken huis ln Kerkrade overgebracht. De hulzen ln dé buurtschap Bleijerhei de hebben belangrijke schade opgeloopen. Tot ver in de omtrek sprongen de ruiten, tal van daken werden afgerukt. De bevolking van de gemeente Kerkra de is diep onder dem Indruk van deze ramp. Verschillende autoriteiten waren spoedig ter plaatse, waarna men van ge meentewege is begonnen met het oprui men van het puin. MUSSOLINI OP FRANSCH GEBIED. Bezoek aan voorste Unies. Stefanie meldt: De Duce is Zaterdagmorgen, in gezel schap van maarschalk Badoglio, den on derstaatssecretaris van Oorlog, den mi nister van Landbouw en hooge officie ren, na door Aosta te zijn getrokken, bij de Kleine Sint Bernard aangekomen. Om 9.40 uur passeerde de Duce de grens. Aan belde zijden van de weg, waar langs het gezelschap ging, zag men nog de sporen van de zeer taaie tegenstand, welke de vijand geboden heeft: prikkel draad, bolwerken, mitrailleursnesten en batterijen geschut. In de bergen zijn ge camoufleerde forten ingericht. Mussolini wandelde naar enkele van de weg afge legen punten en bezichtigde daar artil leriebatterijen van den tegenstander Toen hij passeerde brachten de troepen hem de eerbewijzen. De Italiaansche geniesoldaten waren druk bezig met het herstellen van de wegen en bruggen, die de tegenstander bij zijn- terugtocht had opgeblazen. Bij Bees inspecteerde de Duce de detache menten Alpenjagers en grensmillUe, die zich ln deze sector zeer dapper hebben gedragen. Vervolgens arriveerde de Duce bij de eerste linies, waar hij geruime tijd lerbleef. Hem werd raoport uitaebracv* door deh bevelhebber van het vierde le ger. generaal Guzzoni, over het verloop van de strijd. Tijdens het uitbrengen van dit ver slag arriveerde een Fransch parlemen tair bij de Italiaansche Unies en verzocht aan den commandant van den betref- fenden sector toestemming om voorwer pen van waarde, welke ln een huis op het door de Italianen veroverde «ebled waren achtergebleven, te mogkn mede- nemen en het lichaam van een Fran- schen officier naar de Fransche utiles te vervoeren. De Duce, die van deze wen- scljen kennis kreeg, gaf bevel, hleraag onmiddellijk te voldoen. Daarop begaf Mussolini zich weer naar Seez en aanvaardde de terugtocht doof de vallei van Aosta Op ztln tocht werd hij enthousiast besrroet door de troepen en de burgerbevolking. Om vlif uur in de middag bracht hij een b-zoek aan den, koning-keizer, met wlen hll een onder houd had. dat ongeveer een uur duurde GEWAPEND PASSAGIERSSCHIP TOT ZINKEN GEBRACHT. Het Italiaansche hoofdkwartier deelt in zijn legerbencht van Zaterdag mede: „Een onzer duikbooten heeft door tor- dedo s en kanonvuur, een gewapend pas sagiersschip van 10.000 ton, dat onder fe ite »e- ifa rfd djn >n- l. icït %\- vijf in- up

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1940 | | pagina 1