SCHOONHOVENSCHE COURANT JES De aanval op Engeland wordt voorbereid. Philips KOMT TOT BESEF1 ruijn ator, eds eenige I WOENSDAG 3 JULI 1940 ACar bLAU4A.>uu No. 8*a4. 1 JULI 194® rs van de ■i hebben MAARSCHALK GRAZIANI. ttWMT. dat ej vader er d hebben, dat ik re tabak. kan het dadelijk jer In de keuken e smerige tabak. Cyrenaica hebben indanks ongunstige bombardementeactlet een (Sl enk van niet. Hij rekeningen van iponnen ontvan- 1EKJE MET M. Bloonlng terug ta 'ERLOUW, Oran- ihoven. ke regd neer aanbiedingen, ijvenden). ge- ra* niet neer de Li- ilaataing itiën itst Beste »d ator ■KSNIJDER ]ohz. en aardappel* ;erk a.d. ijssel, Utrecht en om- 1—25 per 100 bos; .30, rabarber f 1 andijvie f 1—2.60 al f 218, kom- :oen f 4—6.80, sla 3—9 per 100 kg.; n f 9—16, capu- -en f 8—18, groe- kjI t 4—6.20, peu- 312, slaboonen 1638, zomerspi- i f 510, wasch- f 1024, selderie -29 60, aardbeien 28—40, druiven en f 18—70, ker- f 4—26, pruimen f 628, witte ten f 2836, pa stuks; meloenen i6, pruimen t 6.20 Vereehijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. Prijs bij vooruitbeta ling: voor Schoonhoven per 1 maanden 1.26; per poet 1.50. u nu toch eena auw; het zijn sV 't. Juni. Aan de Zaterdag aan- st te zamen 783 81 K.G. Prijzen: smerk 1ste soort 31—32. Handel TEN EN FRUIT, i. Aardappelen, t 7—7.50, School zanders f 5.75— 1.255, alles per roer, kalme han- lingr tot het es, alsmede ikkeling van 72e JAARGANG, NIEIIWSBIAD VDOR ZUID HOLLAND EN UTRKHT GRAZIANI OPPERBEVELHEBBER in Noord-Afrika. Het 21ste Itallaansche legerbericht ver meldt om.: De maarschalk van Italië, Rodolfo^^lra- zlani, die per vliegtuig reeds in Llbye is aangekomen, heeft het bevel op zich ge nomen over alle strijdkrachten in Noord- Afrika. Een van onze torpedobooten heeft een vijandelUke duikboot aangevallen en met bommen getroffen. De duikboot zonk. Een van onze dulkbooten heeft een vier motorig Engelsch vliegtuig neergehaald. De torpedoboot jager „Bspere" is, na held haftig gevecht te hebben geleverd tegen drie Engelsche kruisers en verscheidene torpedoboot jagers, niet op zijn basis te ruggekeerd en moet als verloren worden beschouwd. In Noord-Afrika werden ver scheidene pantserauto’s en tanks van den vijand buiten gevecht gesteld Onze luchtformaties hebben met suc ces groepen pantserauto's een autopark en troepen gebombardeerd. In Oost-Afrlka hebben on?? bombarde- mentstoestellen een doeltreffende nach telijke actie ondernomen op het station en de luchthaven van Aden en Port Soe dan, welke met succes Werden gebombar deerd Een van onze toestellen keerde niet op zijn basis terug De vijand bom bardeerde de stad Harrar (Abesslnlë). Enkele dagen geleden is gemeld, da^ kapltein-lultenant Prien met zijn duik boot meer dan 40 000 ton tot zinken heeft gebracht. Een nauwkeurig onderzoek van de scheepspapieren en scheepsnamen heeft aan het licht gebracht, dat dit ^fe tal met meer dan 10.000 ton tot rond 61 000 ton tot zinken gebrachte scheeps ruim te is gêstegen. Dit Is voor een enkele duikboot een ongewoon gunstig resultaat. Een tweede duikboot slaagde er in tij dens een tocht 23 000 vijandelijke scheeps ruimte te vernietigen. Het bijzondere van deze prestatie is, dat het den comman dant van deze boot gelukte, uit een zwaar beveiligd convool twee schepen te torpe- deeren. Deze zelfde duikboot gelukte het tijdens dezelfde tocht In de Atlantische Oceaan ten zuiden van Brest ook nog een Britsche kruiser met goed gevolg te tor- pedeeren. Het luehtwtpen richtte zijn aanvallen op talrijke havens aan de Oost- en West kust van het Britsche etend. Ook de ha vens in Oost-Schotland werden bij deze aanvalshandellngen met goed succes be trokken. Opmerkelijk ia ten slotte de to tale nederlaag van moderne bommen werpers, die, beschermd door Britsche jachttoeitellen, een aanval deden op een vliegveld in de omstreken van Rijssel. Als gevolg van het vuur der luchtdoelartll- lerie werd de formatie reeds bij aan komst uit elkaar geslagen, zonder dat bommen geworpen kontjen worden. Duft- ache Jachttoestellen voltooiden daarop de afweer en deden de afweer in e?n to tale vemletlglngsoverwinnlng verkeeren door het neerschieten van zes vliegtuigen van het Britsche gevechtseskader. Van de vergezellende Engelsche jager» werden nog drie toestellen vernietigd. Het totale getal van de vijandelijke verliezen (18 toestellen' Is, vergeleken met de Dult- 8che verliescijfers (1 machine) een nieuw bewijs voor de algeheele superioriteit van Dultschland In de lucht. om, na aan In verschillende toonaardèn is reed/ Wtoogd dat Nederland niet langer werk loos moet blijven, maar tot een daad dient te komen, omdat als wij zulks nog langer nalaten, de Duitsche overheid dat gene zal doen, wat ons werk is, doch dat wij nalieten. „Er moet Iets gedaan worden, er moet ipeer saamhoorlgheid zijn, de stem van het overweldigend grootste deel van htt tolk wordt niet of nauwelijks gehoord,” zegt Dr. Colljn in een brochure „Op de grens van twee werelden” en omdat een de eerste moet zijn heeft deze staatsman, tie ongetwijfeld het vertrouwen heeft van een krachtige en goedgezinde meer derheid dat boekje geschreven. Wij kunnen hier geen plaats geven aan een «enigszins volledig overzicht van de brochure en zullen ons voor wat het de twee eerste gedeelten betreft bepalen tot een vermelding. Het eerste hoofdstuk, ge titeld „Het ziekteproces”, behandelt het verleden, de fouten bij het sluiten van de vrede te Versailles begaan en de ge volgen van de vredesvoorwaarden. Het tweede hoofdstuk Is getiteld „Het verval van de democratie” en daarin zet de echrljver uiteen de fouten, welke aan het stelsel der democratische wereldorde kle ven, zooals de afhankelijkheid van de volksvertegenwoordigers van de kiezers gunst, de angst om „Neen" te zeggen, de vlucht voor de verantwóórdelijkheid. In het derde hpofdstuk, dat ook geti teld Is „Op de grens van twee werelden", gaat de schrijver dieper In op de toe stand van het oogenblik en van de toe komst. Nederland moet niet gelooven, heeft hij in zijn vorig hoofdstuk gezegd, dat ook als wij onze önafhknkelljkheid herkregen, de breikous zal voortgezet Ik zie geen anderen weg dan dat de leiders van de groote politieke partijen van weleer de handen ineenslaan. Eerst om in eigen kring het besef te verdiepen waar het om gaat, wat er op het spel staat. Dat Is: het behoud eener constltutlOQeeie monarchie onder leiding van Oranje met het daaruit voortvloeien de behoud onzer geestelijke vrijheden. Vervolgens de vorming van een nationaal front, gerepresenteerd door personen, die met recht kunnen spreken namens een. overweldigende meerderheid van het Ne- derlandsche volk, die het zedelijke recht bezitten de wenachen van het Nederland- eche volk onder de aandacht der Duit sche Overheid te brengen. Tot zoover de brochure van Dr. Colljn, waaraan wij slechts enkele woorden heb ben toe te voegen. Onlangs reeds hebben we te dezer plaatse aangehaald dat de Katholieke Maasbode en de liberale Nieuwe Rott. Crt. aandrongen op een sa menwerking van de vroegere politieke partijen, nu herhaalt Dr. Colljn dat en wijst de leiders dier partijen aan om met die noodzakelijke actie te beginnen. Wij hopen dat dit nu geschieden zal en we denken aan de woorden van Schiller: Die Worte sind genug gewechselt. Lasït uns nun elndllch Thate eehen. Of vrij In onze taal overgebracht: Er is nu lang genoeg gepraat, kor» nq einde lijk eens tot daden. De man Is er, hij staat voor ons! Wie beter dan Dr. Colljn zelf ikan deze actie beginnen en leldeq? Rdept hem daartoe! Tenslotte nog dit: de Dultechè overheid laat ons land een veel grootere mate van vrijheid dan ooit een bezettend leger deed Dat blijkt nu weer uit het verschij nen van Dr. Colljns brochure. Laat oh, die vrijheid direct en In goede zin benut ten, namelijk zoo als die overheid het zelf ook verlangt en zooals gebiedend noodlg Is voor hell van land en volk. 6 regels 1.30, leer f 0 20; derde ,lve prijs Adver- gratis ga-* ireumer”. Maatregelen der Britten. overlng van de voornaamste twêe eilan den voor Engeland vrijwel waardeloos ge worden. ENGELAND BESCHERMT ZIJN KUST Zóne van 30 K.M. in staat van verdediging. Het Zwêedsche blad „Svenska DbabOa- det” meldt uit Londen, dat binn^fen zóne ter breedte van 30 K.M. langT^de Zuidkust tot Hastings en ook langs de geheele Oostkust tot de monding van de Tees, buitengewone verdedigingsmaat regelen worden genomen. Behalve de plaatselijke bewoners mogen Zich thgns geen Engelschen zonder speciale vergun ning ophouden In deze verdedigingslinie. Een heele reeks beroemde badplaatsen Is op deze wijze afgesneden. Ook de ove rige deelen der kust en een groot aantal gebieden In het land zelf zijn voor alle buitenlanders verboden. In de omgeving van Londen stuit men overal op versper ringen van verschillenden aard, massie ve barricaden of oude auto’s die met steenen zijn gevuld en op de weg moe ten worden getrokken. Het Britsche ministerie van luchtvaart deelt volgens Reuter mede, dat gister nacht verscheidene vijandelijke vliegtui gen boven de Engelsche zuidwestkust hebben gevlogen; In de nabljhsid van Bristol werden bommen geworpen Hore Belisha heeft in een rede te De- vonport gezegd, dat Engeland een les moet trekken uit het lot van Frankrijk. WIJ moeten er voor zorgen, zelde hij, dat wij niet geraken In de toestand van Weygnnd. die op het laatste oogenblik verdedigingsmaatregelen moest treffen Wat de blokkade op de Noordzee en In het Kanaa| betreft, Engeland moest de wedloop naar de’lersqhe havens w’n- nen en met Ierland een fedleenschappe- lljke politiek voeren. DUIKBOOT-PRkATATIES. Het frontberlcht van het D.N.B. luidt als volgt; De strijd tegen Engeland werd door de oorlogsmarlne en het luchtwapen met groot sucoes verder gevoerd. De verliezen, die de Britsche koopvaardij door de le vendige bedrijvigheid van de Duitsche dulkbooten in de laatafc tijd zijn toege bracht, worden door twee getallen dui delijk In hbt licht gesteld. Maarschalk Graziani heeft ook functie van gouverneur-generaal in bye aanvaard. Of hij bovendien de func tie van chef \an de generale staf van hel leger ui blijven vervuilen, slaat nog niet vast langen thans behartigen kan, komt van zelf de vraag naar voren of het Nedcr- landsche volk Iets kan doen om het be houd van een zelfstandig Nederland on der Oranje en dus ook het behoud on zer geeste.ijke vrijheden te bevorderen. Want het gaat ten slotte om het lot van dat volk. Onze beduchtheid voor de gevolgen van den toestand, zooals die op het oogenblik bestaat, nu onze Regeerlng bulten staat is In vloekte oefenen, blijft echter. Zon der leiding zijn wij In een toestand van blopte afwachting. Wat er gebeurt, ge beurt er! Maar een poging om invloed te oefenen op wat er behoort te gebeuren, Is nog niet ondernomen. Althans niet in een vorm die vrucht belooft. ZIJ kan ook moeilijk ondernomen worden zoolang niet blijkt, dat het volk er als het ware om roept. Zoolang dit niet het geval Is, staat Iedere actie bloot aan het verwijt, dat men ageert tegen het nog bestaande Ka binet In Londen en moet men zich waar schijnlijk nog laten welgevallen, dat men als een soort landverrader wordt be schouwd. Alleen als het volk roept om nationale leiding in het belang van onze toekomst kan men tot stappen in dien zin over gaan. Ook kan zulk een poging niet uitgaan van een (Jer georganiseerde politieke par tijen. De politieke verdeeldheid te onzent is te diep geworteld dan dat men van een zoodanige actie verwachten mag, dat zij tot het gewenschte resultaat zou lelden. Alleen een stap, die spontaan door het geheele volk zou worden gesteund, zou er toe kunnen bijdragen, dat de Duitsche Regeerlng rekening hield met den êén- wparigen wensch van Nederland kunnen worden, daar waar zij op 14 Meiden vrede, weer een Oranje te zien het hoofd van een herboren zelfstandi gen Nederlandschen Staat. Hoe daartoe dan wel te geraken? werd afgebroken. Hoe ook deze oorlog moge eindigen, zegt de oud-premier, in elk geval zal de Duitsche invloed voortaan overheer- •chend zijn. Indien we nu moeten aannemen, dat Dultschland voortaan op het vasteland van Europa de beslissende factor gewor den Is, dan kan de vraag, welke onze toe komstige politieke gedragslijn zijn moet, zelfs met geen mogelijkheid meer ont weken worden. Men zal er een antwoord op moeten geven. Struisvogelpolitiek is op dit gebied de slechtst denkbare. Ze Is ook onwaardig, omdat de dingen, waarbij wij belang hebben of belang kunnen hebben evengoed beslist worden, maar dan door de Duitsche overheid en zonder onze me dewerking. Europa zal onder leiding van Dultsch land moeten kiezen tiisschen een vrijer wereldgoederenverkeer en een continen tale autarkie. En al gelooft dr. Colljn niet zoo sterk in de definitieve overwinning van de autarkische gedachte, zeker Is het z.l. dat de veranderde pol^leke houdin gen ook zullen, leiden tot veranderingen op economisch gebied. We zullen In elk geval ons gezicht weer (zooals vroeger) naar het Oosten moeten richten. Dr. Colljn stelt dan de gewichtige ▼raag: „Wat moet onsi volk thans doen0” De slotvraag die ons bezig houdt, Is er een die verband houdt met de gedragslijn die het Nederlandsche volk thans be hoort In acht te nemen. Laten we nu vooral onze gewone nuch terheid niet verliezen |en trachten de fei ten zoo senerp mogelfjk te zien. Het alles domlneerende feit is dan, d'it, tenzij er werkelijke wonderen geoeuren, het vasteland van Europa in de toekomst geleld zal worden door Dultschland. We nemen aan, da|t er ki dat Europa plaats Is voor een vrij, zelfstandig Neder land, en dat de band Nederland en Oran je niet verbroken zat worden WIJ achten het voort te vloeien uit de macht der feiten, dat zulk een zelfstan dig Nederland niettemin den invloed zal ondej-gaan van de gewijzigde toestanden in Europa, m.a.w.fdat we staatkundig, economisch en social met een Duitschen leermeester moeten gaan rekenen, zelfs al bestaat dit alleen iln „afkijken". We zeggen het n|og eens nadrukkelijk: Alt heeft niets uit tje staan met voorkeur; tit Is rekenen met werkelijkheden. Moeten we In dip richting nu zelf me dewerker) of moeten we gelaten afwach- x ten. wat er,over ons beschikt wordt? Wij kiezen uit Volle overtuiging voor het eerste. De schrijver zet luiteen dat onze regee- ring In Engeland n,lets kan dpen voor het behoud van opze geestelijke vrijheid en van Indië en zegt dan:’ Zonder Regeerlng die deze hooge be- Telct TeL-Adre.: VannooUn. W. M. TAN NOOT1N, SCBOONHOVBN, HAVEN M. Fo.trek.nln, UTU. [plMtrt In „De Ooi GENERAAL WINKELMAN. De bevelhebber van de weermacht in Nederland, generaal der vliegers Chrla- tlaruen, maakt bekend: Officieele mededeeling. 1. Generaal Winkelman en onderhoo- rlgen van de Nederlandsche weermacht en politletroepen hebben door hun per soonlijke handelwijze niet de matiging in acht genomen, welke op grond van de hun door den Führer van het Duitsche Rijk toegestane voorrechten behoorde te worden verwacht. 2. Hierdoor Is het rustig verloop van de demobilisatie der Nederlandsche weer macht, zooals dat in groote trekken is voorzien en ook door de meerderheid van de Nederlandsche bevolking en weer macht werd toegejuicht verstoord ge worden. Derhalve Is d? daarvoor verant woordelijke opperbevelhebber van de In demobilisatie zijnde Nederlandsche Land en Zeemacht in krijgsgevangenschap naar Dultschland overgebratWR 8 De functie van opperbevelhebber del Nederlandsche Land- en Zeemacht is te gelijkertijd door den commissaris voorde démobilsatle der Nederlandsche weer macht opgeheven. 4. In het hoogst eigen belang van de Nederlandsche weermacht en van hst Nederlandsche volk wordt verwacht dat In de toekomst verstoringen der demo bilisatie niet me?r zullen volgen. Deze zouden tot de scherpste tegenmaatrege len vanwege de Duitsche weermacht lel den. ml. Aardbezleën Ier dop f 19—22, 17, blauwp. aard- llaantjes f 5.90— .rulsbessen f 1L— azle f 4—8, stam- stamsnljboonen A—6.20, afbreek- kg.; andijvie 2de kool< le art. f 7 3e soort f 2, wit- >rt f 6.90—7.50, 2e f 4 80—5.20, groe- 7.60, 2e soort 4.70, meloenen le stuks; frambozen kropsla le soort kroten f 0.50—1, rabarber le soort f 66 60 per 100 t per dozijn. I Radio, luchtbescher- mings-, gloeilampen, DynarnoFantaarns (nooit geen batterij meer), Radio-apparaten, onder deden, piek ups, scheer- apparaten, lu dsnrekers, Üraniofooncomblnaties, koopt in e u bij de Erkends Philips Service (eontant en ng grntakk. betaling) JAN BROUWER Htvtn 63 Sohotnhivtn Deze bezit: Philips Meetinstrumenten, -gereedschappen, documentatie» en onderdeden voor alle reparaties. Laat bij ons uw theelicht electrisch maken. Koopt tijdig kookplaten! Stofzuigert nog oude prijzen zoolang de voorraad strekt. De beste merken. BrBa<blaa«bappnrMt „Aar*" bahnnrt In iMar kwla trekken Vljandelljke vliegtuigen bombardement gericht op Auguste eltiê). Het onmtddellljke en doeltreffends optreden van het luchtafweergeschut der marine maakte de aanval vergeefvh E-n vijandelijk toestel werd neergehaald. De schade is onb-teekenend. Onder de bur gerbevolking vielen 3 gewonden RLACH'l'OFFERfl ONDER ITALIE’S BEVOLKING. De vljandelljke vliegeraanvallen op Ita llaansche steden hebben volgens een of- ficlMle publicatie van 11 tot 3d Juni de volgende slachtoffers onder de burger bevolking geelscht 91 dooden - waarvan 77 door vyan- delijke bommen. 4 door fcranaaUplinteis van de eigen luchtdoelartl.ierie, 8 door vijandelijke vlootacties en 2 door vilan- deljjk arUllexievuur; ITALIAANSCHE LUCHTMACHT ACTIEF Het legerbericht van het Itallaanscbe hoofdkwartier luidde gisteren als volgt: Aan de grens van onze vliegtuigen, /oi weersgesteldheid ultgevoerd, waarbij bommen van licht en swaar kaliber geworpen werden op vljan- delijke pantserauto s, waarvan enkele in brand vlogen. Twee Vliegtuigen keerden niet naar hun basis terug. In het Zuidoosten v^n de Middelland- eehe Zee verraste onze luchtmacht' een groot vijandelijk konvooi, dat herhaalde malen doeltreffend gebombardeerd werd. In Oost-Afrika heeft onze luchtmacht doeltreffend de haveninstallaties van Berbera bestookt. Vljandelljke vliegtuigen hebben getracht Massaoeh te bombar- deeren, doch het optreden van onze jachtteestellen. die 2 machines neerhaal den en het luchtafweergeschut der marl- dat een toestel brandend deed neer- >rten, dwong den vUand. zich terug te Duifschers bezetten Britsche eilanden Voor de Fransche kust. Het opperbevel van de Duitsche weer macht meldt: Op 30 Juni reap. 1 Juli zijn de Britsche kanaaleilanden Jersey en Guernsey door een overval door deelen van het lucht wapen genomen en vervolgens door stoottroepen der marine en nagezonden afdeelingen van het leger bezet. Daarbij schoot een Duitsch verkenningsvliegtuig twee Britsche gevechtsvliegtuigen van het Bristol Blenheim-type neer. Bij gewapen de verkenningen boven het Kanaal werd in de middag van 1 Juli een Britsch kust- wachtschip ten Oosten van Torquay aan gevallen en in brand geworpen. Een twee - de succesvolle aanval was gericht op de haven van Wieck In Noord-Schotland. In de nacht van 1 op 2 Juli vielen onze ge vechtsvliegtuigen wederom haveninrich tingen aan het Kanaal van Bristol aan. Branden en ontploffingen werden waar genomen. In de loop der aanvallen van Britsche vliegtuigen in de nacht van 1 op 2 Juli op Noord- en We^t-Duitschland, werden om. bommen geworpen op Kiel. Zij richtten echter slechts geringe mate- rleele schade aah Eenige burgers werden gedood. In totaal werden vijf vijandelij ke vliegtuigen door luchtafweergeschut neergehaald. Het aantal van de op 30 Juni en op 1 Juli neergeschoten vijande lijke toestellen Is met vijf gestegen, ver geleken met de tot dusver opgegeven ge tallen, zoodat het totaal thans 23 be draagt. Bij de nachtelijke aanval op Kiel zijn tot nog toe twee vijandelijke vliegtuigen neergeschoten door het luchtafweerge schut der marine. Drie eigen vliegtuigen worden vermist. Over de bezetting van de belde Engelsche Kanaaleilanden door Dultschland schrijft het frontberlcht van het DNB o.m.: De belde Britsche Kanaaleilanden, Jer sey en Guernsey, waarvan de bezetting in het legerbericht werd gemeld, zijn bil de tegenwoordige militaire toestand van be- teekenis. Het bezit van het Noordelijkste Engel- ache Kanaaleiland Alderney U na de ver-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1940 | | pagina 1