EN- SCHOONHOVENSCHE COURANT I rayn eenhoren. jren/ i (u-iekt l chassis haars jOP! obielen, ind nieuw vielen en limachines K. SNOEI 2:.’nokDe.n\x,i!,deieuE't WOENSDAG 19 PfARUARI 194 NIEUWSHAD VOOR ZUIDflOLLAND EN UTRECHT r i.ou, derde D1STR1BÜTIENIEUWS. BUITENLAND. HAVEN 61 en de al- Schoonhoven ductlel! 100 109 de serie PLAATSELIJK NIEUWS. met n en Gouda [OVEN gel bek lenpositie zal e tariedse8» :s moois eer. ;em. n richting [aast ïcht FEL. 385 gei 9.30 tot 12.30 uur en 2 tot 3 uur. •n :er, ider. d. ÜHOVEN NEDERLANDSCH-INDIE. >e pr Bruii dom overhai rale staf in kerk zijn, verkocht, MA, enz. ergonen. ;n van dit by-popjes) n worden in e Prinses. der dooi Han acht •n ter iet vot ulMtrut 7-8 Tol. 431 aan tij- OFFICIEELE PUBLICATIES. DISTRIBUTIEDIENST GOUDA. UITREIKING SCHOENENBONNEN. Ooievaar enkele ■n Ier haai i di 70, ■be- ilka ing, te heer ïden een veel »n. >ubli- ar jjarllj! aanwezig! lek. zang i eenlging M iraan verbw, imissie jordde: velke op iord kan le.t, dat ;ct prak, n de Ne» examen* ..De I agrees daal draagt te )e F. v den vonnis inder'— II neming SN, Telet. 181 Tej de on- met de idonesië en i Nederlan- men met >p de weg van Scl mcomité, c iser uit ie hul< wordt ei t In de zo- worden blijven Ikrachten ie dagen, Van besluit «rans te rlijk hek zal wor- it toelaat. HOOFDREDACTEUk/ W KERREMANS. Uit». 8. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN. Telef. 207. Giro 1376Ï. jster. e heden- ^edragvr :n He.d< singen [raden nog bor^ tweede waaraan I gaf de lam. een ittterend zweven, ziek deï veel irking verleende Sere'naders". schte is de School t 25 Februari ge ul wordt nog twee m'1’ arretik- ?n Heuvel en de Bruin en D. van Iloorne iessen-Nieuwkerk. gedurende eenige irkzaam is, is be- van he om N. van Ische mi eerétei --sadei ge- was isdrij- ge- van dame irden: Afhalen kwartel de versiiaperingenkaart en of suikerwerken. J- "-combineerde kaart, suikerwerken. bijzonder mooi n blauwe oogen. nad nog niet kunr "elijkenis was met M3, en raterzuil van 1000 me- zakken ierzoekin- 1 voor- rerpers, worden stalla- t zul- ■n irt de de oplc. Abineso houdbc Betere wekte dera. moest K„ uit gevê stellen, deed de meteen nieuwe met man prei »gal. De - vice van het Amerikaansche legei de moeder-overste Veronica van óuinagesticht te Schijndel de Meral ot dom overhandigd. Terwijl de Duitsche rale staf in de Septemberdagen vah 1944 BINNENLAND. De geboorte der jongste Oranje. Twee communiques. Het officleele communiqué luidt: Officieel wordt medegedeeld, dat de fcoorte van onze nieuwe Prinses om minuten voor half drie geschiedde. De geboorte had een normaal verloop. Dr. J. de Groot, behandelend geneesheer Van Prinses Juliana, heeft het volgende of- Jlcieele communiqué uitgegeven: Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana gchonk heden ten 02.24 uur het leven aan een flinke dochter. Advertentlën1—18 mm. 1.80, elke m m. meer 0.10; derde plaatsing halve prijs. Advertentlen tusschen de tekst driemaal de pril». van 1 de ;,’k' geten. De Wedsti Y°‘" stelling. Ook het jtste re(jen fOt klagen i A. PETROLEUM. Gedurende het tijdvak van 23 en met 5 April zullen de bonnen algemeen recht geven op het koo veren van twee liter petroleum. worden drie weken .eerder dan i dig verklaard met het oog op moeilijke brandstoffenpositie. Er wel de aandacht op gevestigd, mermaanden deze periode zal ingehaald. De bonnen geldig tot en met 15 Mat Februari tot n 61-3 en 62-3 >open en afle- Deze bonnen normaal gel- ep de huidige Er wordt even- I, dat moeten 59-1 en 60-1 tart. jelmatigheid itierechter J. G. v. d. wien negen maanden op vrije voeten d. K. vrij; hij open en werd komt n.l. Dr J. DE GROOT. Dr. de Groot was in alle opzichten bijzon- Ber tevreden. Het kindje, dat iets meer dan zes pond weegt, is uitstekend en de toestand van de Prinses is eveneens zoo goed, als men kan wenschen. het legioen van eer iderscheiding, is toe- i K'effens, den voor- linister vart buiten- teekenen zijn door sur te Den Haag, Kleffens ter hand waai kind Dean i. Zij kiarini men st de STRAATROOF. Zaterdagavond half elf werd in de 2e J r Boschstraat te 's-Gravenhage een dt ..vor een man aangehouden met de woorv Handen omhoog! Hij greep daarbij naar den achterzak van zijn pantalon .doch toonde geen wapen. De onverlaat wierp zijn slachtoffer op den grond, ontrukte haar een tasch, gaf haar een stomp in het gelaat en verdween In de duisternis. De handtasch bevatte o a. f een zilveren sigarettenkoker, distributiel scheiden en een vulpenhouder. EXTRA RANTSOEN TABAK EN VERSNAPERINGEN. Voor de viering van de blijde gebeurtenis in het Prinselijk Gezin is een extra rantsoen ta bak of versnaperingen beschikbaar gesteld. Bon T 72 van de tabakskaart 1 rantsoen ta» baksartikelen. Bon V 72 van gram chocolade Bon X 72 van de gecc gram chocolade en of su BURGEMEESTER TER DOOD VEROOR DEELD. De ex-burgemeester van Velzen, Weide, hoorde Maandagmorgen voor zonderen raad van cassatie net vnr spreken dat het beroep op verminuv straf verworpen werd. De procureur-fiscaal. prof. Langemeyer, had de vernietiging van het doodvonnis van het Amsjerdamsche bijzonder gerechtshof vraagd De bijzondere raad van cassatie echter van meening, dat gezien de mis ven. die door dezen verdachte werden pleegd, de doodstraf gehandhaafd diende blijven. LIEVER BIJ "NEDERLAND. De 29-jarige A. C. Abineso, een Timorees, oud-eerste stuurman bij de koopvaardij en thans majoor bij de republikeinsche marine te Makassar, heeft een radiorede gehoudet Sedert April 1946 is hij bij de Alri (rept keinsche mprine) aangesloten en belast de opleiding van onderofficieren te vergeleek in zijn radiorede idbare toestanden in de republiek om .andightden in Oost-Int op tot samengaan met de KORTE BERICHTEN. Morgen. Donderdag, zal over den zender Hilversum I in het programma van de N.C. R.V. om 21.45 uur generaal H. G. Winkelman spreken over: „Onze troepen in Indië”. Op Urk steeg gisteren de feestvreugde ten top, toen een convooi van 35 auto's met kolen het eiland bereikte. Een jeep met 60 liter oranjebitter sloeg op de dijk over de kop. ver- die heeft- idewater. Beglnvanbrand.— Don- iag- op Vrijdagnacht brak om ongeveer 3 brand uit in de achterkamer van de wo- van Van der Kleij in de Leeuweringer- -t De ouders brachten de negen kinde- veiligheid bij de buren. De brand wel •hijnliik ontstaan was door kortsluitii wist men met verschillende emmers water blusschen. Ultvo - „Kijk Het symphor..^.» '--wed- haar jaarlij'—u" ital. dat Vooruit”. rooische ben t/y—ji/, nieten Mej. Schoc in haar kest Mej. G. Ber stelijke wijze soli Casteleljn 1. ,e- Tuinman gal e. rersiteit te Utrecht i natuurkunde. nvereenigin- >uw „St. Jo- reeniging een opluistering Amsterdam zich van st geheel stond onder den heer Vp« t duo i smaak. Ook sel succes. ..Graaf Jan met een iding van c._„ de Stichting uitvoeringen Aan houders van de tweede distributiestam- kaart, waarvan de eindcijfers luiden I. 6 of I eelnemers van 16 jaar en ouder en die jn het bezit zijn van het bijbehoorende baan 7 baa' rijden om de kampi- inlegvel, waarop nog voorkomen de bonnen T'~ le prijs f 5 met medaille won 614 gn gj2. wordt medegedeeld, dat zij een 2e prijs f 3 W Stijnis; Schoenenbon kunnen afhalen aan loket 8 van sr Graaf; 4e prijs f 1 P. het distributiekantoor Westhaven 33, op 24 en 25 Februari Dit geldt niet voor kinderen van 010 maanden. Kinderen die 10 maanden oud zijn, en geen schoenenbon ontvingen, kunnen een r.ii n g. De raad ontvangen tegen overlegging van de Langerulgewelde en distributiestamkaart en het inlegvel, Otaris de heer J. bon 604 zich moet bevlndep. ...ciale Griffie der DH geldt eveneens voor kinderen, die in Fe- Gravenhage bruari hun verjaardag vieren en in het bezit zijn van een Inlegvel GC GD of GE. waaraan enbestriiding. bon 604 zich nog bevindt. [en week zal in de- De loketten van het kantoor zijn geopend e gemeenten gelijk- van g_12 en Van 2—3.30 uur. tten ter hand wor- pe inwoners van de gemeenten Gouderak, commissie rat_ viist. Berkenwoude Stolwijk en Haastrecht, Lreken”. v®°r kunnen zich hiertoe vervoegen op de eerst- igen en het volgende zittingsdag in huh gemeente na dez* rd.elgmgsmid- publicatie. Halen ver£ Brit- brac •«er s de itie- Na wor- Hoi nder- in VLIEGENDE HULP. De Denen zijn voor aanvoei van levensmid delen, geneesmiddelen enz. in hooge mate af hankelijk van de scheepvaart. In deze stren ge winter verhinderen ijsbarricades scheepvaart. Aanvoer door de lucht blijft leen over, maar de Deensche luchtvaartmaat schappij kan in deze behoefte niet geheel voorzien. Zooals meermalen voor den oorlog is gebeurd, heeft Denemarken ook thans een beroep gedaan op de Nederlandsche burger luchtvaart, om den hoogstnoodigen aanvoer doorgang te doen vinden. Maandagmorgen om 8 uur vertrok een K.L.M. vrachtvliegtuig naar Kopenhagen om gedurende de vorstperiode, in Denemarken transportdiensten te verrichten. >«Jang in Frankrijk is uiterst zorge- >rdt door de vele stakingen en Irijving verergerd. De eerste mi- adier, heeft in een redevoering gewaarschuwd, dat het de ramp te wachten staat, Indien zijn an- laatregelen falen. „Wie zich geen gestroosten", aldus Ramadier, „be laad tegen zijn land". -vees er op, dat een eenzijdige meer papiergeld in omloop weer de werkelijke koop- I Verschijnt Maandag, Woensdag 1 en Vrijdag Prijs bij yoornltbeta- I ling: voor Schoonhoven per 3 maanden IJO; p poet f 1.57^ ..jjen bij het pul ■*- buikspreker Br De R -K. Toe ’jort" b< tooneeluitvoer organiseert regelmat wed- gej'ulf ernfc t M B No£ -?MCht ‘eboom- uit Groningen; 4e vrjjs f 10 J. de Re- rarijaen. nara-schoonrijden. rijden aan t enz. Vooral de jeugd wordt niet ver- De Wedstrijden genieten veel belang- aantal deelnemers geeft geen -eden tot klagen. Blindenavond. In de kolfbaan van hotel ,De Zwaan” organiseerde een plaat selijk comité van dé Nederlandsche Blinde bond een blindenavond Het vlot orogramma bestond uit muziek, zang en spreek beurten De publieke belangstelling was grooa. Tot voorzitter van de Montfoortsche ijs club is géknzen de hoer H Verheijden in de Iaat'’ van wijlen zijn vader dr F Verheij- ■en d e doze hinotl® ruim *0 jaar heeft ver. vuid. In verband met de schaarschte brandstoffen is de openbare lagere school delijk gesloten. Giessen-Nieuwkerk. Wegens de gladheid raakte een vrachtwagen met melk van de Zui velfabriek „Samenwerking” bij de brug over de rijksweg van de weg. Een andere auto heeft de vracht overgeladen .waarna reende krachten de wagen weer O| vracht. Bij de startplaats Pinkeveer startten Za terdagmorgen voor de rondrit door de Alblas- serwaard 263 personen onder wie veel dames. ”i 2 uur en 25 minuten kwam de heer D. van mweling als eerste aan. Gouderak. Zaterdagmiddag schreef de ijs club haar 16e wedstrijd in dit seizoen uit, waar voor veel belangsteliln« bestond; 42 personen melden zich voor deze’ nationale hardrijderij. Een talrijk publiek was aanwezig. De duister nis begon reeds te vallen, toen onderstaanae uitslag kon worden bekend gemaakt: le’ prijs De Graaf te Bleiswijk- 2e prijs M. Trouw- Trouwborst te Ouderkerk a d. IJssel; 4e prijs Kouwenhoven te Pijnacker: 5e prijs Haverman te Berkel; 6e prijs J. Bouter te Gouderak. Haastrecht. Zaterdagavond vond de gecombi neerde uitvoering plaats, welke buitengewoon ~"d is. De muziekvereeniging „Concor- Bjf enkele mooie nummers, de gymnastiek ’■"iging Olympia” kwam met prachtige en brugwerk voor de dag. en de zang- ihart vereeniging Nieuw Leven" liet zich van haar Aa beste zijde booten. G Na de pauze trad de tooneelvereeniging nepe .Nut en Genoegen" op. hetgeen een waardig ’-raaf slot was De commissie van beheer van ge- rden bouw „Concordia” zorgde voor een vlotte af- 11: werking en toen de verloting achter de rug was, bestond nog gelegenheid tot dansen. Zaterdagmiddag réden 32 jongens bene- 16 jaar om de kampioeisprijzen op een 1 3 K M.. welke driemaal moest w°r- legd. De eerste prijs f 5 met medaille loeland in 29 min.: 2e prijs f 3 K. van f 2 J. Rost; 4g prijs f 1 J. van Levensmiddelenkaarten. Textiel. >n en Aanvraagformulieren voor een Brandstoffenkaart. 24 Februari Berkenwoude voor ntet-zelfver- -K tV/ern:8bMm«rWUk B 2S Februari Gouderak !rbÊ".n?>:,d^eVr.Ue? G e gebracht. De ver- nlet zeifverzorRers; 10 Maart Berkenwoude •wpr n ver ppn p voor zelfverzorgers; 11 Maart Haastrecht-voor zelfverzorgers. 12 Maart Haastrecht voor zelf verzorgers; 13 Maart Gouda voor zelfverzor- Medebrengen stamkaarten met de thans In gebruik zijnde levenmiddelenkaarten 703 (geen inlegvellen). Loketuren VAN DE HOOGTE NAAR DE DIEPTE. In het begin van dezen zomer zullen de door hun ballonopstijgingen tot 16 000 M. be kende Belgische geleerden prof. Picard en prof. Cosyns, nu de diepte ingaan. In een sta len duikklok met een inhoud van vier weerstand biedend aan een wi 15000 M3. Zullen zij zich namelijk tot 4( ter diepte onder den zeespiegel laten teneinde hier wetenschappelijke onden gen te verrichten. De stalen kogel zal zien zijn van een dubbel paar schijnwi waarmede de zeebodem zal kunnen afgezocht, alsmede van een blitzlichtinst tie, waarmede momentopnamen mogelijk len zijn. De afdaling zal plaats hebbel Golf van Guinea INFLATIE DREIGT. De toestand lijk en die woi de loon-opdr1" nister Ramai Frankrijk 1 van inflatie ti-inflatiemi offers wil gest gaat een misdi Ramadier wee loonsverhooging brengt, hetgeen kracht verlaagt. RUSLAND VOELT ZICH BELEEDIGD. Molotov heeft den Amerikaanschen ambas sadeur te Moskou een nota overhandigd, waarin hij protesteert tegen een verklaring, onlangs in den Am. Senaat afgelegd door den "'aarnemend minister van buitenl. zaken Acheson. Volgens de nota was de ver- ig „uitermate lasterlijk en vijandelijk voor de Sowjet-Unie”. Op 10 Februari 1947 vroeg een senator: „Denkt ge niet, dat Rusland de rest van Eu ropa bezet zou hebben als het de atoombom zou hebben gehad?” In antwoord op dezen aanval tegen Rusland antwoordde Acheson: buitenlandsche politiek van Rusland is ssief en expansionistisch". Hij bedoelde irmede dat Rusland zich aanvallend ge en begeerig is om het rijk nog meer breiden, voorzitter van de senaatscommissie, waarvoor Acheson zijn verklaring pflegde, zeide, dat deze onder woorden bracht „wat voor lederen onpartijdigen toeschouwer van het optreden der Sowjets zichtbaar .is”. Uit het verslag van de senaatsepmr- blijkt, dat Acheson op de vraag antwoG. „Ik geloof niet, dat dit een vraag is, wc" de wijze, waarop u hem stelt, beantwoord worden. Ik ben me bewust' van het feit, dt Sowjet-politiek een agressieve en expan sionistische is." Hedenmorgen i In het geboorte naam van de joi Worden. GESPREK MET PRINS BERNARD. Een vertegenwoordiger van het A.N.P. heeft ten onderhoud gehad met Prins Bernard, waarin Z.K.H. mededeelde, dat Prinses Juliana en de jongeborene het uitstekend •naken. Het Prinsesje is een t"- met donkerblond haar en v» weegt 6 pond. De Prins hsJ ^vaststellen of er eenige gelijl idrie zusjes. De geboorte was zeer voorspoedig geweest. De beide Grootmoeders, de Koningin en Prinses Armgard zijn zeer verheugd. De drie pr-nsesjeg zijn niet wakker gemaakt en de Prins heeft hen 's morgens vertïld, dat zij een «usje hadden gekregen, waarbij zij zich zeer «nthousiast betoonden. Primes Beatrix mocht haar zusje even in de armen nemen, de twee uit 1 andere Prinsesjes zijn daarvoor nog te klein. De Margriet Is nog zóó klein, dat de Prins haar taoest oplichten om in de wieg te kijker Er komen ontzaglijk veel gelukwensv Wnnen, ook uit Oost en West en ’t zal 1 duren om die allemaal te kunnen beantwt den. Daarom bracht de Prins nu reeds j veel dank aan allen. DE STERTOCHT. Aan de stertocht naar paleis Soestdijk na- fnen 10000 personen deel. Allen kregen een foto van de prinsesjes met een door Prinses Juliana en Prins Bernard geteekende dankbe tuiging. Uit alle deelen van het land stroom den gelukwenschen en geschenken toe. MEEVALLER VOOR DE SCHATKIST. Het tribunaal te Enschede heeft uitspraak gedaan in de zaak tegen wijlen mr. dr. G. Lasonder, een bekend ingezetene van En- 1 schede, die indertijd een der steunpilaren is geweest van de N.S.B. Hij overleed eenige maanden vóór de bevrijding. Het geheele ver mogen van wijlen mr. dr. Lasonder, dat ge schat wordt op f 2.347.339.—, is verbeurd klaard, met uitzondering van bedragen, noodig zijn voor de uitkeering van legaten, •fcenige erfgename was zijn weduwe, een Duit sche vrouw uit Gildehaus, met wie hij gedu rende den borlog was getrouwd. ven huisde, verborg bij 24 Amerikaansche pi loten in het souterrain van het kloos‘ De laagste temperaturen, welke nacht in ons land geregistreerd zijn bei Vliegveld Groningen —8 graden, Dei 6 graden, De Bilt —7 graden. Vlissi graden, vliegveldMaastricht 11 gr vliegveld Twente*—8 graden „Teneinde de belangen hunner filir'* beter te kunnen behartigen”, hebben I sche firma’s indertijd aan hun filiaalhoudei in Duitschland opdracht gegeven zich bij nazi partij aan te sluiten. De denazificat Instanties zitten met het geval verlegen. Tien jongens van 16 jaar en Jonger w den ervan beschuldigd een 21-jarigen onG wijzer in zijn school te Stoke-on-Trent Staffordshire te hebben doodgeschoten. In de Vereenigde Staten zijn tengevolge van twee ernstige treinongelukken 33 perso nen gedood en 20 anderen gewond. Bij een mijnbrand in Polen zijn 14 per sonen door verstikking om het leven geko men. Veertien andere mijnwerkers liepen zwa re verwondingen op. Zegt -1; van E izen—G. Versluis 02; idE. v. d. Heuvel 11; J. C. A. van Gend 0—2. IJswedstrijden. ilandia" organiseerde diversi Een hardrijderij voor 1 22 deelnemers, leverde als le pr. flO Jielis c den ijartog; 3e pr. I f 7 H. van Dijk, 5e mnci; 6e prijs j. J. den Hai w,oot; 9e pr. f 2 L. Verwolf; 11e Woensdagmiddag tionale hardrijderij voor mannen op de kort baan plaats. Het aantal deelnemers bedroe 24. De vele toeschouwers kregen spanner ritten te zien. Alb goede rijders uit de om trek waren aanwezig, terwijl vier uit het Noorden naar Ameide waren gekomen, le pr, f 125 J. Jongert, Amsterdam; 2e prijs f 75 T. Janmaat, Nederhorst den Berg; 3e prijs f 40 G. Duiker te Groningen; 4e prijs f 20 Sj. Zel- denthuis uit Joure; 5e prijs f 10 J. Lekker- kerker te Vlist; 6 pr. f 5 C de Bruin, Leer broek. Dondi >r en rgemet lur een l nschop". t zingen iV Na di ^Sthaik voor het consumen- jaarlijks istigt er de aandacht op, dat win- losse waardebonnen mogen ac- ren. Doen zij dit toch en blijken de ge ëerde bonnen van diefstal afkomstig. «4VH deze bonnen niet alleen door de geweigerd, maar bovendien -volging worden ingesteld. De 74-jarige mevr. W v. d. L„ te Delft die Vrijdag door haar zwakzinnige pleegdoch ter'met een bijl werd bewerkt, is Zaterdag avond overleden Het grootkrv1* de hoogéte Frans<_. gekend aan mr. E. maligen Nederlands landsche zaken. De den Franschen ambassswv Jean Rivière, aan mr. van gesteld. Wegens een juridische onregeli de Haagsche politierechter J. t Monster, tegen wlen rangenisstraf was geëischt, Tien stappen was v. le deur van de rechtszaal weer gearresteerd Er komt n.l. een dagvaarding en tot zoolang gaat de jventief zitten. 1 secretaris van de Intelligence Ser- 1 het Amerikaansche leger, heeft aan lieg van het St. Li lt free- gcr.e- 14 bo- Prins Bernard telefoneert. „Wat waren uw indrukken?”, vroeg een re- éacteur van het A.N.P. aan den secretaris van prins Bernard, baron Baud. „Nu, ik was in diepen slaap, toen ik ge wekt werd door de telefoon. Dat was onge veer om half drie. De Prins was aan de te lefoon en deelde mij de geboorte van zijn dochter mede. Mijn eerste weik was toen het in kennis stellen van den minister-president te 's-Gravenhage, met wien ik. door middel van een directe telefoonlijn, verbonden ben. Daarna heb ik het A.N.P. gebeld. Verder zijn er eigenlijk geen indrukken. Het prinsesje woog 6 pond. De naamgeving. om elf uur zal de Inschrijving register plaats vinden en de >nge prinses bekend gemaakt NIEUWE TEXTIELKAARTEN. De distributiediènst zullen tegelijk met d& bonkaarten voor voedingsmiddelen K. L, O en P 703 nieuwe textielkaarten uitreiken. Bij deze nieuwe textielkaarten wordt geen ver schil meer gemaakt tusschen kaarten voor babies, kleuters, meisjes, jongens, vrouwen en mannen. De nieuwe kaarten zijn dus voor iedereen dezelfde. De punten der nieuwe kaarten zijn nog niet geldig. Te zijner tijd zullen hierover nadere mededeelingen worden gedaan. II—Papendrecht II: Fl. v d Graaf 0—2; H M. v. d. Hoorn 0—2; L. OuweneelM. Da- KioeL. Zegelaar 02; Fl.de Heuvel 1—1; A. van Buuren— K. van DillenJ. Viveen rsluis 0—2; A. Groe- di te kijken. •lukwenschen lang roor- zeer wi op ;wm- prijs erak; Oui derdi uur 1 ning straat. De o ren in veilig! waarsci ilijk met De erse heeren i prijsi de Groot; 2e rtog; 3e pr. f 8 A. Langei van Dijk, 5e prijs f 6 H. I 1 f 5 Jac. Verheij; 7e prijs f 4 der gemeei irtog—Versluis; 8e pr. f 3 R. de Papekop, ben< G. den Braven; 10e pr. f 1 Lustig, commies ter I 1*. t 0.50 Joh. Vuurens. provincie Zuid-Holland ia» had op „De Wiel" een na- Langeruigeweide. 1 lerij voor mannen op de korte jn een nader aa.n te l Het aantal deelnemers bedroeg ze en jn verschillende toeschouwers kregen spannende tijdig de bestrijding jders uit de om- den genomen, uitgaa 1 vier uit het tenbestrijding „Gouda en omstrek •jekomen. le pr, het geven van nadere Inlichtini prijs f 75 T. verstrekken vap de noodlge verc_ - Gvlen heeft de burgemeester aangewezen den heer A. Westeneng wethouder 1 verband met de huidige kolenpositie zal ider aankondiging de secre tariedse89 r aankondiging de secretarie des Za_ {esloten zijn. akkerland, a". direi >ede uiti vqrl entree ovampvol alsmede - - succes ten gehoore ontbrak niet Medewet imble „The Kentucky f jgens de kolenschaarsc' Bijbel voorloopig tot de Openbare School n gegeven. IJssel. Vrijdag gaf „Volksi „Harmonie” een goed gesl^aj >nd. De heer J. Sandkuyl, hoi propaganda.! ir hun kinde voor iederee onderwijzers IJss. bezig spel viel Het was. „Coi ing en t bestond Zi den de baan van l den afgele won J. Dokland in Leeuwen. 3e prijs Visser. Dertig det moesten de t„... oensprijzen. De le pri,. L Visser in 61 min 3e prijs f 2 P. van der Versteeg. Evenals in bezettingstijd branden geen straatlantaarns. Wegens de kolennood zijn bij. na alle scholen gesloten. Langeruigeweide. B e n o e m 1 n der gemeenten Hekendorp, Lan(, Papekop, benoemde tot secretaris de heer Lustig, commies ter Provinciale Griffie c provincie Zuid-Holland te 's-Gravenhage. Langeruigeweide. Ratte In een nader aa.i te kondigt en in verschillende andere ‘"g van ratU.. lande van de ..,Jig d. - den genomen, uit tenbestri het g verstrekken 'vap delen heeft de bi heer A. Westenem In verband tot nader c tot nader terdags geo.<. Nieuw-Lek ging „Amicitia" staan, een twei Ouden, gaf in kelijk.tegen de zaal star nummers, 1 ,t met véél si loting het ensCr Wegens de kolen met de Bijbel voorloi sloten Op de Openbar dagen per week les Ouderkerk a.d. IJssel. Vrijdag gaf „Volkson- derwijs” in de „Harmonie” een goed geslaagde propaganda-avond. De heer J. Sandkuyl, hoofd der school, hield een vlotte propaganda.rede en >ij waren wekte alle ouders op voor hun kinderen de schillende Openbare School, .de school voor iedereen” te kiezen. Daarna voerde de onderwijzers too neelvereeniging van Krimpen a.d. IJssel het tconeelstuk in drie bedrijven ..Zijn bezigheden buitenshuis hebbende" op. Knap spel viel voor al, bij de hoofdrolvertolkers op. Het applaus was dan ook welverdiend Na een verloting, 'len nog eenigen tijd gezellig bijeen. Op Oudewater. Schaakwedstrijd. >erd Maandagavond speelde de schaakclub „Kijk De Uit" in haar clublokaal een competitie-v»có- ,be. strijd tegen Woerden 2. Het eerste tiental, dat >nte deze competitie speelt in de Sticht-G< met Schaakbond, wist deze wedstrijd met 3', le iVinnen en zoo de leiding te nemen i efdeeling. Oudewater. slaafJ - voor het e R.-l een. 1 zef” hield geslaagGv liet e°r haar bt— leiding - Een vliegtuig van de luchtstrijdki voor den tweeden keer in twee een ernstige zieke van Urk gehaald. Maandagmiddag heeft in zijn woning aan tie Hudsonstraat te Amsterdam de 52-ja- rige P. W. vermoedelijk in een vlaag van vervolgingswaanzin zijn even oude echtge- noote J. C W M. met een hamer van het lé ven beroofd. Sedert zijn ontslag uit de Va- leriuskliniek, twee maanden geleden, leefde de man met zijn vrouw in voortdurende on min. De gedelegeerden der Groote Vier heb ben besprekingen gevoerd ever het gouver neurschap van Triëst. Een der vier in aan merking komende candidaten is minister Vaa' Kleffens. Het centraal bureau tencrediet vestigt er de keilers geen losse waai cepteeren. Doen zij dit toe accepteerde bonnen van r a dan zullen deze bonnen niet banken worden geweigerd. 1 zal een strafven iring van jarig. door haai bijl we ’den lotkruis ischf oerlngM H van 't Krul r mieorkest M. H. van 't Kruis gaf ,iarlijksche uitvoering in „Ouifewater ruit". Woensdag- en Donderdagavond heb- de bezoekers van het gebodene kunnen g®- Mej Schoonderwoerd dirigeerde het or- - - >rkenbosch bracht op verdien. „olijke wijze solozang ten gehoore De heer Tuinman gaf een vioolsolo ten beste. De leden van het orkest brachten ter afwisseling een non-stop-revue voor het voetlicht, die veel bljvpl oogstte. Papendrecht. G e s 1 a a g d Voor het tijk examen boekhouden, uitgaande van c derlandsche Associatie voor praktijk ex slaagde de heer G A. Meeuse. Stolwijk. In de geheel gevulde zaal van deu T heer H. van Eyk, hield de buürtvereenigin| Arnold! Qnder Ons„ van de Tentweg. haar jaar Ijk» ak sche bijeenkomst. Het was voor de aanwezigen een genoeglijke avond met muziek, zang en voordracht door de leden der vereeniging Men se" besloot met een dansje en een daaraan verbon- tlïï ’“‘“IK, op de korte baan ;ert. uit Amsterdam; Iwammërdam.’S teboom. uit Groningen. 4e delijkheid uit Waddinxveen. Ter gelegenheid van deze wedstrijd kunstrijdster mej. Keulman. uit Schied? drietal demonstraties. Het was een schl gezicht haar over de baan te zien z Het geheel werd opgeluisterd met muzL r muziekvereeniging ..Harmonie". Er was Viist. Bij het hardrijden met tikkers waren 8 deelnemers De winnaars der prijzen van f 100. f 75. f 50 en f 25 zijn: le nrijs J Os- kem te Polsbroek 2e prijs A de Jong te Lo- pik 3e prijs H de Bruin te VHst 4e prijs A. de Jong te Lopik. De baan had een lengte var» '■UD meier Alblasserdam. Dammen. Alblasser- geslaagd is. dam speelde een wedstrijd tegen Papendrecht dia" gaf beide tientallen verloren respectievelijk met vereeniging 9—11 en 4—16. De uitslag is als volgt- rek- en brui Alblasserdam I—Papendrecht I: J. Giphart ven G. Markestein 2—0; L. StamP. v. d. Aa best 20; S. BoerA. van Leerdam 20; A. C. NoorlanderB. Kpk 1—1; J. C. te Hennep" J. C. Borst 03; A. Boon—W. v. d. Gra-. 02; J. P de Deugd—H. van Wijngaardf- 11; J. P. de Kloe—P. van Wijngaarden 1— G. Mudde—B. van Dalen J—2; W. Blok—W Renoud 02. Alblasserdam RheeA. v. d. P. Markestein men 02; G. de JongG. v. d. J. Zegelaar 20; 02; G. Broekhuh JongkindE. v. d. Hei nendijk A. van Gend Ameide. club „Hollani strijden, streek, naars op: f 9 D. de 4e prijs Arkel; f mej. J. 'Groot ing de hc ierdagmiddag namen aan een nationale Wedstrijd in het hardrijden drie aan de stok 54 personen deel. Na spannende ritten behaal den de volgende personen de prijzen: le prijs f 30 K. van der Grfjn, mej. M. de Groot en D. Westerhout uit Ameide; 2e prijs f 22.50 A. Roth, mej. M. Roth en H. Roth uit Nieuw- poort; 3e prijs f 15 H. P. van Arkel, mevr. J. den HartogVersluis en D. den Hartog, uit Ameide; 4e prijs f 7.50 A. G. van Gent, mej. A. van Gent en Joh. Vuurens uit Ameide; 5e prijs f 6 A. Langerak, mej. J. Versluis en Th. Buijserd. Benschop. Kranslegging. 17 Fe bruari was het 2 jaren geleden, dat bij de boerderij van P. Klever 7 mannen en jongens werden gefusilleerd door de bezetters. Des middags te half drie vond een plechtige her denking met kranslegging plaats bij het mo nument voor de gevallenen. Daarbij waren aanwezig de burgemeester, verschillende raadsleden, de heer J. C. van Schalk, voor zitter van het monumentencomité, de gemeen- te-secretaris de heer P. Visser en vertegen woordigers van de G.O.I.W. uit IJsselstein en Oudewater. De heer J C van Schaik hield een toespraak, waarin hij het ondergrondsch ?jas aan,,' verzet van de hier gevallen strijders rele- D veerde. De burgemeester wees in het kort de strijd, die aeze mannen hadden gevoe voor en onder de rood-wit-blauwe vlag. De burgemeester legde namens het gemeentebe stuur een krans met het opschrift „Gemeente Benschop”. De plechtigheid werd besloten met he' zingen van het Wilhelmus. de kranslegging bedankte de heer V“. het gemeentebestuur voor het besluit Oudewater. De heer G. /lijlfsch bij het monument een krans te slaagd aan de Rijksunivi leggen. Spr. deelde mede, dat een sierlijk hek voor het eindexamen wis_ en klaar is, hetwelk om het monument zal wor- R.-K. Werklieden ver den geplaatst, zoodra het weer dit toelaat. e e,P In bet Vereenigingsgeboi Spr. wekte op om bijdragen te geven voor het ze* hield de R-K. Werkliedenven onderhoud van het monument. geslaagde feestvergadenng. Ter Op 13 Februari, de dag van de overval in het een gezelschap uit Amsterdf Benschop, was door de G O I W. N. Stad en haar beste zijde zien. Het Prov. Utrecht een krans gelegd met het op- I?. n? vaP den voorzitter. de„ schrift: „Voor hen, die 13 Febr 1945 vleten". DÜk- v°°ral de schetsen van het vielen bij het publiek zeer in de Brandwjjk. Gouden echtvereeni- de buikspreker Brockino oogstte vet ging. Het echtpaar Korevaar hoopt 26 De R -K Tooneelvereeniging Februari de dag te herdenken, waarop zij van Montfoort” begint het seizoen voor 50 jaar in het huwelijk traden. Het zal rie tooneeluitvoeringen onder leid' hen op die gedenkwaardige dag zeker niet heer Van Rossum ten bate van aan belangstelling van familieleden, vrienden 1940— '45 De kaarten voor de en kennissen ontbreken. Man en vrouw ge- zijn reeds uitverkocht, nieten nog een .goede gezondheid. De ijsclub er"*"'- Giessendam. Op de prachtige ijsbanen van geheel: le prijs G. J. Rietveld, alhier; 2e C de Groot van Noord».loos en 3e prijs Schakel van Giessen-Nieuwkerk. De uitslag van de ringrijderij kers was: le prijs D. C. van dei echtgenoote, alhier; 2e prijs F i echtgenoote, alhier: 3e prijs en mej. van Hoorne, van Gi< De heer J Slooft, die tijd als h'f.ppoiitiearent wei vorderd tot wachtmeester. a.- „Je set... -ia voerde J teeniging van Krir Istuk in drie bedriji .huis hebbende" op. ie hoofdrolvertolki

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1947 | | pagina 1