48.NA, inv. nr. 1197 A, 1818, nr. 180. 49.ldem, nr. 187. 5O.ldem, nr 188. 11 grond, mitsgaders vijf bleekvelden, zo nevens als dwars achter den anderen gelegen, zijnde een en ander bevorens gebruikt geweest voor een klereblekerij en alsnog daartoe zeer geschikt,- strek kende het getimmerde of de huizingen met de drie voorste bleekvelden, voor van de Kromme Gouwe tot achter in de dwarssloot, belend ten oosten Hendrik Jaspers en ten westen voor een gedeelte het volgende perceel en de erven Maarten de Jong, en voorts Brouwer en zoon, wijders de twee achterste bleekvelden in de lengte van de eigen van Arnoldus van Asten, tot voornoemde Brouwer en zoon, belend ten zuiden de dwarssloot en ten noorden de Bloemendaalse Wetering, belast met twee gulden zestig cent 's jaars erfpacht, edoch welke bij de tegenwoordige posses- seurs nimmer is betaald geworden, en voorts met 11 cent 's jaars hofstedegeld, zonder meer. nr. 2. Een woonhuis en erve met een paardenstal daaraan annex, mitsgaders een stukje grond daarachter, zodanig dit vóór of op de dag der verkoop zal zijn afgebakend, staande en gelegen als voren, strekkende insgelijks voor van de Kromme Gouwe tot achter tegen het voorgaande perceel, belend ten oosten nr. 1 en ten westen de erven Maarten de Jong meergemeld, vrij zonder iets opstaande. Een deel van deze percelen was privé-eigendom van van Bergen, de rest was gemeenschap pelijk eigendom van de participanten in de drukkerij. Nr. 1 werd gekocht door Isaac Ijsselsteyn, (schepen-jjager, wonende aan het Jaagpad, voor ƒ1300, nr. 2 door de klerenbleker Arnoldus van Asten, wonende op de Kattensingel, voor ƒ350, en nr. 3 door de kleingarenfabrikeur Cornelis de Koster, die ook aan het jaagpad woonde, voor ƒ117548. De inboedel, bestaande uit koperen ketels, palen, "rommeling", een "burrie", kruiwagens, slijpsteen, pomp, ijzeren schoorsteen, hespels, dek sels, kuipen, schaafbank, vijftig ponden, schalen en balans, glazekast, okshoofden, sleden, vijzels en stampers, bedsteden, kachels, werd verkocht voor ƒ231,5049. nr. 3. Een stuk wei- of hooiland aan drie percelen, na gissing groot 800 roeden, doch bij de koop zonder maat, gelegen aan het Jaagpad, belend ten oosten vóór Jan van Hofwegen, en achter meer genoemde Brouwer en zoon, ten westen Cornelis de Koster, ten zuiden de erven Maarten de Jong en de weduwe Jan de Bruyn en ten noorden de wetering met de poort of gang tussen de erven Maarten de jong en Cornelis de Koster, voorzover die aan dit perceel behoort, mits opstaande vier gulden zevenenzeventig en een halve cent, aankomende de gravin van Moens, zijnde deze rente bij de tegenwoordige eigenaars mede nimmer betaald, zonder meer, zijnde dit perceel vrij van polder- en molengeld". Een notariële acte, opgemaakt op 5 juni, vermeldt dat "...Hendrik Engelberts, catoendrukker, en Gerrit van Sillevoldt, graveur, beiden thans nog woonachtig even buiten deze stad, de eerste op het Jaagpad en de tweede op de Kattensingel, doch staande op deszells vertrek naar Rotterdam,..., erkenden ontvangen te hebben uit handen van de...heer Adnanus van Bergen, burgemeester dezer stad, wonende op de Gouwe alhier, ...een som van honderd guldens... '60.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 1996 | | pagina 13