Hondenlust -last CAMP l II GRIT ERM kabouters Landbouw groeit snel tot agrarische industrie Arbeidstijdverkorting bij detailhandel geregeld AARDGAS IN 1965 lil - en fsntf7/ nieuwsblad Onafhankelijk corsetten RENTEBIJSCHRIJVING op de spaarboekjes Fa. A. Brouwer hoorj toestellen fier generaties samen 872 jaar Brouwer Verschijnt elke donderdag Voorzitter Goudse Kamer Verivarmingsbedrijf „Zuid-Holland?’ Coöp. Raiffeisenbank W addinxveen” f- van Koophandel y y I, I VOOR BABY’S HUIDJE zie pagina 4 I '1 Landbouwindustrie Cwrotere eenheden Zware last id1 Rationalisatie Roeieiihotels F Weekblad voor Waddinxveen "X DONDERDAG 7 JANUARI 1965 20e JAARGANG - Nr. 1017 Voor nu by: I /i De vervolg op pagina 3 Bovendien op vrijdagavond van 7 tot 9 uur. alle. qaedr KeAtn^edinq^afcen zal plaats hebben van 18 januari t/m 29 januari as. Redaktie: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon 2238. In Gouda gevestigd: Korte Tiendeweg 12, telefoon 3033 (7 huizen vanaf de Markt) Kleiweg 108, telefoon 6033 (naast Kleiwegbrug) Onze kantoren zullen daartoe geopend zijn: van maandag t/m vrijdag van 9 tot 12.30 uur en van 2 tot 4 uur. Gedurende boven genoemd tijdvak worden geen spaarbusjes geledigd. Nesse 40 ILhedt d? rnan, ah (wet. BRILLEN CONTACTLENZEN HOORTOESTELLEN NESSE 36 TELEFOON 2285 Vraagt vrijblijvend offerte over GASGESTOOKTE CENTRALE VERWARMING Willem de Zwijgerlaan 16, Leiderdorp, telefoon 01710-33318 of honderden kalveren gemest, dan wel duizenden eendagskuikens af gemest tot slachtkuikens: elke zes a zeven weken een nieuwe charge. Langs deze weg wordt gestreefd naar de grootst mogelijke produktie met de minst mogelijke arbeid. Postgiro 47062 ten name van Drukkerij Veldwijk. Bank: Coöp. Raiffeisenbank te W addinxveen. Advertenties: Drukkerij Veldwijk, Oranje laan 9, telefoon 2238. Inzenden van advertenties en berichten tot dinsdag 12 uur v.m. De ontworpen verordening inzake een regeling voor de arbeidstijd- verkortingvan het Hoofdbedrijfschap Detailhandel kan weinig waardering ontmoeten bij de Goudse Kamer van Koophandel. Dit zei de voorzitter van de Kamer, de heer W. van Wijnen tijdens zijn gistermiddag uitge sproken nieuwjaarsrede, voorafgaande aan de nieuwjaarsreceptie van de Kamer van Koophandel voor Gouda en Omstreken. De door het bedrijf schap voorgestelde ingewikkelde regeling heeft naar de mening van de heer v. Wijnen geen zin, omdat de praktijk het probleem al heeft opgelost. Recent gepubliceerde enquêtes van het Economisch Instituut voor de Middenstand hebben in de eerste plaats aangetoond, dat de zaterdag als koopdag onmisbaar is en daarnaast, dat de vijfdaagse werkweek voor het personeel voor een belangrijk deel toch al is gerealiseerd. Voorts vroeg de heer Van Wijnen zich af, of het Bedrijfschap Detailhandel wel de zeggenschap toekomt om deze regelingen vast te stellen. Te Gouda gevestigd: Korte Tiendeweg 12 - telefoon 3033 7 huizen vanaf de Markt en Kleiweg 108 - telefoon 6033 - naast Kleiwegbrug In het verdere verloop van zijn rede waarin deze maal speciaal aan dacht werd besteed aan het agrari sche karakter van de Goudse streek, heeft de heer v. Wijnen stelling ge nomen tegen het standpunt van het Landbouwschap, dat agrarische on dernemingen gratis in het Handels- register zouden behoren te worden ingeschreven. Naar zijn mening is de landbouw in snel tempo bezig een soort agrarische industrie te worden. Enerzijds zijn de belangen daarvan regionaal niet tegengesteld aan die van de industrie en ander zijds worden in de praktijk door de Kamers vele regionale en particu liere belangen van de landbouw be hartigd. Speciaal vestigde hij de aandacht op de ruimtelijke ordening waar landbouw en het overige be drijfsleven praktisch niet verschil len in doelstelling. Dacht men vroeger dat - om een modern begrip te hanteren - de leefbaarheid van de omgeving van het dier niet zo belangrijk was, te genwoordig gaat men over tot lichte en luchtige stallen en treft men voor bepaalde doeleinden reeds stal len aan met complete airconditio- ning-installaties. Deze ontwikkeling van de techniek maakt het mogelijk maar ook noodzakelijk, om met grotere eenheden te werken dan tot dusver. Daarom verrijzen er overal op het platteland nieuwe schuren, meestal van een laag en lang model aan het begin of eind versierd met één of twee hoog oprijzende silo’s. Daarin worden honderden varkens Een sterke aanleiding tot mecha nisatie was en is het gebrek aan personeel. Ook al is de boerderij van ouds een gezinsbedrijf, toch had men in het verleden op de meeste bedrijven bepaalde hulp krachten. Tegenwoordig ziet men vele bedrijven waar elke hulp ont breekt, en het werk moet worden gedaan door de boer zelf, hoogstens met hulp van zijn vrouw. Gezinnen met opgroeiende kinderen vormen een uitzondering, wanneer de op groeiende kinderen in het bedrijf medewerken. Deze situatie bindt de boer onverbiddelijk aan zijn bedrijf. Kon hij vroeger het bedrijf wel eens een dag aan zijn personeel overlaten, dit is nu niet meer mo gelijk. m r. o p t i c i n Onder de industrialisatie van het platteland verstaat de voorzitter niet de bouw van fabrieken, maar de rationalisatie en mechanisatie van het boerenbedrijf. De tijd van Kantoren: Oranjelaan 42 - Willem de Zwijgerlaan 57 de rustige landman is voorbijde boer zal zich daarbij moeten aan passen als hij dat nog niet deed. Op het gebied van de veeteelt zijn er veel voorbeelden te geven van deze industrialisatie. Van het gebied van de Goudse Kamer is een belangrijk deel in gebruik voor de veeteelt - die in een snel tempo werd gemechaniseerd. Men kent machines voor het hooien, zowel als voor het melken, maar wat de stedeling niet weet, is dat er zelfs sloten-reinigingsmachines worden gehanteerd. De drinkwatervoorzie ning van het vee gaat via automa tische drinkbakken en tot de mest- afvoer toe kan automatisch gebeu ren. In de stal kent men intern voe- dertransport via leidingen en trans portbanden. Het verse gras wordt gemaaid, in ingewikkelde installa ties gedroogd en in pakken opge slagen om in de winter als kracht voer te dienen. Het bij gekochte krachtvoer wordt gedeeltelijk in bulk van de leveran cier betrokken in plaats van in zak ken of dozen. Daarvoor zijn op de boerderijen silo’s geplaatst in de omgeving van de stallen. Deze silo’s worden gevuld door de leveranciers met het gewenste voeder door spe ciaal daarvoor ingerichte auto’s, die het voer in de silo’s spuiten. Vanuit deze silo’s bereikt het voeder geheel of half automatisch de beesten, die gevoed moeten worden, soms zelfs per dier gedoseerd. Ook op het gebied van de rund veehouderij ziet men duidelijk ten- denzen, die wijzen in een nieuwe richting. In plaats van de gewone stallen, ziet men hier en daar loop- stallen ontstaan, ook al terwille van de arbeidsbesparing. Er worden proeven genomen met zgn. koeienhotels, waarin centraal voor een aantal veehouders de melkkoeien worden ondergebracht. Op deze wijze wordt het meest be werkelijke deel van de veestapel uitbesteed en men hoopt langs deze weg door verdere mechanisatie ook voordelen te bereiken. Zolang het gras nog goedkoper is dan aangekocnt, meestal geïmpor teerd, krachtvoer, zal voorlopig in Nederland de grootte van de vee stapel wel meer of minder afhan kelijk blijven van de beschikbare weidegrond. Er is echter een ten dens, het aantal stuks te ontkoppe len van het oppervlak aan weiland, omdat in dit gebied, aan de grens van de steeds groter wordende randstad met zijn behoefte aan recreatiegebied, een meer Ameri kaans systeem, waarbij de koe uit sluitend met krachtvoer wordt ge voed, mogelijk niet irreëel is in de toekomst. Behalve een bepaalde weten schappelijke ondergrond wordt van de moderne boer verlangd, dat hij kennis heeft van de techniek en hij moet op z’n minst een halve mon teur zijn. Deze vooruitgang van de wetenschap en de techniek op de boerderij heeft niet alleen voorde len gebracht. Er zijn ook de nodige problemen ontstaan die leiden tot structurele wijzigingen op het plat teland. Samen tellen ze 872 jaren, de ouders van de ruim één maand oude Nico Vis, zijn grootouders en zijn overgrootouders. Deze Waddinxveense Nico is bijzonder rijk, ook al beseft hij dat zelf nog niet. Hij heeft behalve zijn eigen ouders, twee grootmoeders en twee grootvaders en niet minder dan vier overgrootmoeders en vier overgrootvaders. Een niet alledaags verschijnsel, een zo complete familie. Dat dacht de 27-jarige A. Vis Niczn. ook en hij vroeg Sjaak Noteboom dit unieke familietafereeltje voor het familiealbum te vereeuwigen. Op de foto staande van links naar rechts: C. de Joode (49) en mevrouw G. de Joode-Wendelgelst (44) uit Den Haag; W. Wen- delgelst (67) en mevrouw J. Wendelgelst-Bakker (66) uit Gorin- chem; Jac. Groenenboom (82) en mevrouw A. C. Groenenboom- Struijck (80) uit Ridderkerk; Nic Vis (54) en mevrouw M. Vis- Groenenboom (53) uit Waddinxveen. Zittend van links naar rechts: Mevrouw B. R. de Joode-Berm (77) en L. G. de Joode (79) uit Woudrichem; mevrouw B. R. Vis- de Joode (24) en A. Vis Niczn (27) uit Waddinxveen met de jongste telg Nico, die op 2 december 1964 werd geboren; A. Vis (85) en mevrouw W. P. Vis-Broer (85) eveneens uit Waddinxveen. Qrie weken geleden plaatsten wij in deze krant enkele kritische kanttekeningen bij een in de Oran- jewijk gemaakte foto, waarop voor kwam een bord met het opschrift: „Let op uw hond, vergif”. Van ver schillende zijden hebben wij hierop reacties ontvangen, boze reacties van hondenbezitters, instemmende reacties van anderen. De hond, een van onze trouwste huisdieren, dreigt ondanks zijn vele goede eigenschappen, aanleiding te geven tot verkeersgevaar lijke en conflictsituaties. Waarom kwam de bewoner van het huis in de Oranjewjjk ertoe dat bord in zijn tuin te plaatsen. „Ik was ten einde raad” was zijn ver dediging. „Het hondje van een in een nabijgelegen flat wonende fa milie wordt enkele malen per dag, zonder geleide, uitgelaten. Het goe de dier heeft uitgerekend mijn tuin tot openbare toiletgelegenheid ge kozen met als gevolg, dat andere honden hierdoor worden aangemoe- digd. Een vriendelijk verzoek aan de hondenbezitter heef t niet tot een oplossmg geleid. Het is zelfs voor gekomen, dat de bazin van het ge wraakte hondje een van de weinige keren, dat ze wel mee ’uit’ ging, geen enkele moeite deed haar hond je uit mijn tuin te verwijderen toen het dier ’aanstalten’ maakte. Van daar tenslotte dat bord. Ik kan me voorstellen, dat anderen zich eraan hebben geërgerd,” aldus de ge plaagde bewoner. Zijn geval staat niet alleen. Ook elders in Waddinxveen bezorgen bepaalde niet onder geleide lopende honden overlast, hetzij aan bewo ners, hetzij aan het verkeer. „Alle honden aan de lijn” schreef een andere lezer ons. Een ideale oplossing lijkt ons dat evenmin en we geloven, dat men in kringen van het gemeentebestuur er even min veel voor voelt een dergelijke maatregel te nemen. Dan moeten de goeden onder de kwaden lijden. Bovendien moeten de honden dan overal in de bebouwde kom worden vastgehouden, ook op plaatsen waar loslopende dieren geen enkel hin der veroorzaken. Helaas houdt onze moderne stede- bouw en het toenemende snelver keer weinig rekening met de vier voeter, die zich daardoor steeds meer in zijn bewegingsvrijheid ziet beknot. De verantwoordelijkheid van de hondenbezitters en bezitsters ten aanzien van het eigen dier is hier de enige juiste oplossing. Laat uw hond niet zonder geleide op straat loslopen en houdt het dier op de drukkere wegen in ieder geval aan de lijn. En mocht voor uw deur een gelegenheid zijn om de hond even alleen ’de straat’ op te laten, zonder dat het verkeer daardoor in gevaar komt, verlies uw dier dan toch niet uit het oog, zodat ingrij pen mogelijk is op het moment dat uw hond zich onbehoorlijk zou gaan gedragen. Als alle hondenbezitters hun dier op de juiste wijze zijn of haar vrij heid geven, zijn er geen onaange name gemeentelijke verordeningen nodig. Dat de hond u wel eens te vlug af is en zelf zijn vrijheid neemt, zal niemand u kwalijk ne men. Maar voor de rest is het ge woon een kwestie van verantwoor- delijksheidsgevoel ten opzichte van het huisdier en van de medeburgers. Abonnement: 1,40 per kwartaal bij voor uitbetaling. Advertentietarief: f 0,13 per mm regel. Tarieven bij contract en voor tekst advertenties op aanvraag. W’

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1965 | | pagina 1